DERS B*LG*LER*

advertisement
DERS BİLGİLERİ
Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü
Din Felsefesi Ana Bilim Dalı
Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
Ders
Kodu
İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ
201306 6
2+0
2
5
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Yrd. Doç. Ömer Ali YILDIRIM
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Ömer Ali YILDIRIM
Dersin Yardımcıları
Araş. Gör. Mehmet Ata AZ; Araş. Gör. Ali BAYER
Dersin Amacı
Genel ahlak felsefesi ve İslâm ahlak felsefesinin genel problemlerini
kavrama ve anlamak.
1) Ahlak felsefesi konusu ve gelişimini tanıtır.
2) İslam Ahlak felsefesinin temel problemlerini açıklar.
Dersin Öğrenme
Çıktıları
3) Müslüman filozoflarının ve ahlâkçılarının ahlâk ilmine dair
görüşlerini öğrenir ve tartışır.
4) İslam dünyasında ortaya çıkan ahlâk ekollerini anlatır.
5) Ahlakla ilgili Müslüman filozofların görüşlerini karşılaştırır.
Dersin İçeriği
İslam Ahlak felsefesiyle ilgili konu ve problemleri ele almak ve
öğrencilere tanıtmak
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1
Ahlâk ve Ahlâk ilmi, tanımı, konusu
2
Ahlâk felsefesinin temel konuları
3
İslam Dünyasında ahlâk ilminin ortaya çıkışı
4
İlk Müslüman filozoflar ve ahlakçıları ve hikmet geleneği
5
Kindî’de ahlâk felsefesi
Ön Hazırlık
6
Yahya B. Adî ve İbn Miskeveyh’in ahlâk felsefesi
7
Fârâbî’de nefs ilmi ve ahlâk felsefesi
8
İbn Sina’nın Nefs Teorisi ve Ahlâk İlmiyle İlişkisi
9
İhvan-ı Safâ Risâlelerine Ahlâk ilmiyle İlgili Konular
10
Gazzâlî ve Ahlâk İlmindeki Yeri
11
Nâsıruddîn et-Tûsî ve Ahlâk-ı Nâsıri Adlı Eseri
12
Et-Tûsî’nin Eserinin İslam Dünyasındaki Etkisi
13
Celâleddîn ed-Devvânî ve Ahlâk İlmindeki Yeri
14
Son Dönem Müslüman Ahlakçıları ve Eserleri
KAYNAKLAR
Ders Notu
Islam Ahlak Teorileri, Macit Fahri, çev. Atilla Arkan, Muammer iskenderoğlu,
Litere yayıncılık, İstanbul
Ahlak Felsefesi, Hüsamettin Erdem, Hü- Er yayınları
İslam Felsefesinde Ahlak, Mustafa Çağrıcı, İstanbul, 2006
Diğer Kaynaklar
İbn Hazm, Ahlak, cev. Cemaleddin Erdemci, H. Hüseyin Bircan, Bilge Adam,
Van, 2005.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
40
Kısa Sınav
0
0
Ödev
1
15
Toplam
55
Yıliçinin Başarıya Oranı
0
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
Ders Kategorisi (B)
Mühendislik Fakültesi haricindeki birimler içindir (Tuning)
Temel Mesleki Dersler
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
X
Katkı
Düzeyi
1 2 3 4 5
No Program Öğrenme Çıktıları
1
Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun okuyabilir ve metnin amacına uygun yorum
yapabilir.
2
Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini sözlü ve
yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapça bilgisine sahiptir.
3
Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri, hadisin ve
hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri, yorumlanması ve kültürel değeri
hakkında bilgi sahibidir.
4
Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel konularını
bilir; mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku ile diğer hukuk
sistemleri arasında karşılaştırmalar yapabilir ve İslam hukukunu hukuk tarihi
açısından değerlendirebilir.
5
İslam inanç esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde bilir ve Kelam problemlerinin
bilimsel metotlarla çözümüne dair fikir yürütebilir.
6
İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve çağdaş
akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.
7
Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi hakkında
bilgi sahibidir.
8
Dini eğitim tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında bilgi sahibidir.
Bu metotları din eğitiminde kullanabilir. Muhakeme gücü ve doğru düşünme
yeteneği gelişir, kişisel güveni artar.
9
Din ve dini konular hakkında felsefi, sosyolojik ve psikolojik olarak
düşünebilir. Müslüman düşünürler tarafından ortaya konulan düşünce konuları
ve tarihi hakkında bilgi sahibidir.
10
İnsanlığın düşünce seyrinin tarihi hakkında, yaşayan ve ölmüş dinler
konusunda ana hatlarıyla bilgi sahibidir.
x
x
x
x
İslam Tarihi’nin çeşitli dönemlerini bilir; İslam medeniyet ve bilimine siyasî,
11 kültürel ve sosyal tarih açısından disiplinler arası, metodolojik, sentezci ve
eleştirel bir bakış açısıyla bakabilir.
x
Türk İslam Edebiyatı’nın formlarını tanır ve bu formlara ait örnekleri okuyup
anlayabilir. Genel müzik nazariyatı bilgileri yanında Türk Din Musikisi
12
formları hakkında bilgi sahibi olup uygulama yapabilir. Mimarî ve tezyini
sanatlarının tarihini, özelliklerini bilir. Estetik düşünce anlayışına sahiptir.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi
14
2
28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
14
1
14
Ödevler
1
5
5
Ara Sınavlar
1
7
7
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Toplam İş Yükü
64
Toplam İş Yükü / 30 (s)
2.20
Dersin AKTS Kredisi
5
Download