A) 12 B) 13 C) 17 D) 21

advertisement
MATAMATİK_6
1- B={ATATÜRK} kümesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a-) s(B) =7
b-) s(B)=5
c-) s(B)=1
d-) Kümede elemanlardan aynı olanlar bir kez yazılacağından B kümesi yanlış yazılmıştır.
2-
( ® +19 )=( 5.2 ) + ( 5.19 ) eşitliğinde sembol kaçtır?
A) 5
3-
B) 19
C) 1
D)2
( 18.® )+( 17. ® ) - ( 5.© ) = 35 eşitliğinde semboller ©+® nedir?
A)1
B)18
C) 17
D) 5
4- A={Tezcan kelimesinin harfleri} , B={Karaca kelimesinin harfleri} A ve B kümelerine
göre aşağıdaki sorulardan hangisi doğrudur?
a-) A={ t,e,z}
b-) A={t,e,z,c,a,n}
c-) B={ k,a,r,a,c,a}
d-) B={k,a,r}
5- A={1,2,3}olmak üzere hangisi A kümesinin alt kümesidir?
a-) {1,2}
b-) {12,13}
c-) {0,1}
d-) {0,1,2,3}
6- s ( A) = 5 ve s ( A∩ B ) ≠ Ø ise s (A U B )’ in alabileceği en büyük değer s ( B ) = 7
kaçtır?
A)12
B) 11
C) 7
D)2
7- A={9,b,6,3} B={8,3,a,9} kümeleri veriliyor. A=B olduğuna göre a+b toplamı kaçtır?
a) 10
b)12
c)14
d)16
8- Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir?
a) {0}
b) { Ardışık çift doğal sayılar }
c) { 5 ile 6 arasındaki doğal sayılar }
d) { Sıfırdan büyük doğal sayılar }
9- Bir kümenin alt küme sayısını bulmak isteyen bir öğrenci , kümenin eleman sayısını bir
fazla alıyor. Buna göre alt küme sayısında nasıl bir değişme olur?
a-) Yarısı kadar artar b-) Kendisi kadar artar. c-) iki katı kadar artar. d-) Sekiz artar.
10- A ve B denk kümelerdir. s(A  B ) = 250 s(AB) = 150 ise s(B)=?
A) 200
B) 300
C) 350
D400
11- “KIRKAYAK” kelimesindeki harflerin kümesi kaç elemanlıdır?
A)8
B)4
C)5
D)6
12- A ve B boş kümeden farklı iki kümedir.A\B =A olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
B\A=B
A∩B=0
S(A U B)=s(A) + s(B)
BCA
13- Bir sitede oturan ailelerin 40’ ı A gazetesini, 34’Ü B gazetesini okumaktadır.Bu sitede
toplam 63 aile bulunduğuna göre .yalnız A gazetesini okuyan kaç aile vardır?
A) 23
B) 29
14- A ve B ayrık kümelerdir.
A) 4
C) 32
D) 35
S( A) = 2 s (B) ve s(AuB) =12 olduğuna göre .s(A) kaçtır?
B) 6
C)8
D)10
15- Seda’nın babası evlerine 250 metre uzaklıkta olan bir fabrikada çalışmaktadır. Babası bu
fabrikada çalıştığı her bir iş günü için 27,5 TL kazanmaktadır. Bir ay içerisinde ortalama 20 iş
günü çalışan baba, bu ay içerisinde seda’nın rahatsızlığından ötürü 4 gün işe gidememiştir.
Buna göre Seda’nın babasının bu ayki maaşı ne kadardır?
A) 440
B) 500
C) 550
D) 620
16- Aynı düzlem içerisindeki herhangi üçü doğrusal olmayan üç noktadan kaç tane doğru
geçer?
A) 2
B) 3
C) 5
D) Sonsuz
17- K={1,2,3,4,5,6} ve L={1,3,5,7,9,11} kümeleri veriliyor. K  L kümesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) {1,2,3,4,5}
B) {1,3,5,7,9}
C) {1,2,3,4,5,6,7,9,11}
D) {1,3,5}
18- s{A}=7 ,s{B}=5 ve s{A∩B}=2 olarak veriliyor.Buna göre A\B kümesi kaç elemanlıdır?
A) 7
B) 6
C) 5
D) 4
19- 10.(a + 7)=(10.22) +(b . 7) eşitliğinde a’ nın ve b’nin değerleri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) a=22
b=7
B) a=10 b= 22
C) a=220 b=70
D) a=22
b=10
20- Bir sınıftaki Türkçe kitabını alanların sayısı 18, Matematik kitabını alanların sayısı 20,
Türkçe ve Matematik kitaplarını alanların sayısı ise 9 olduğuna göre bu sınıfta sadece
Matematik kitabını alan kaç öğrenci vardır?
a) 11
b) 7
c) 13
d) 9
c) 29
d) 30
21- (3x12)+13-(4x5) işleminin sonucu kaçtır?
a) 27
b) 28
22Yandaki boyalı bölgeyi aşağıdakilerden hangisi
ifade eder?
a) (L\M)UK
23- A={ 1,4}
b) ( K  L)  M
c) ( L  M )  K
d) ( M  K )  L
C={1,2,3,4,5} A  B  C kuralına uymayan B kümesi hangisidir?
A) B={1,2,4}
B) B={1,2,3,5}
C) B={1,3,4,5}
D) B={1,4}
24- Evrensel küme E ={ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 }
A = { 1,3,4 }
B = { 1,5,7 } olduğuna göre, A ∩ B' = ? hangisidir?
A ) { 3,4,1 }
B) { 2,3,4 }
C) { 5,7 }
D) { 3,4 }
25- Rakamları farklı olan 2 basamaklı doğal sayılar kaç tanedir?
A) 90
B) 81
C) 72
26- A={1,2,3,4,5,6}, B={1,3,5,7,9} ise A B kümesi kaç elemanlıdır?
a) 5
b) 7
c)8
d)10
D) 56
27S
.n
A
.t
.c
Yanda Venn şeması ile verilen kümeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?
.m
.k
.b
a) SUA ={n,c,k,t,b,m}
b) S∩A={k}
c) s(S)=2
d) k€A
28A)24
B)42
C)36
D)26
29- ‘MATEMATİK’kelimesinin harflerinin oluşturdugu küme ile ‘MÜZİK’ kelimesinin
harflerinin oluşturdugu kümenin birleşim kümesinin eleman sayısı kaçtır?
A)14
B)8
C)11
D)3
30-
Şekildeki taralı bölgeyi aşağıdakilerden hangisi belirtir?
A) (A \ B)  C
B) A \(B  C)
C) (A  B) \ C
D) (B  C) \ A
31- 40 kişilik bir sınıfta 16 kişi İngilizceden,13 kişi Türkçeden,7 kişi ise her iki dersten
başarısız olmuştur. Bu sınıfta her iki dersten başarılı olan kaç kişi vardır?
A) 16
B) 18
C) 20
D) 21
32- A = { 1, {2}, 3, {4,5},6} kümesi veriliyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A ) 1€A
B ) {2}€ A
C ) {6}€ A
D ) s(A) = 5
33- s(AUB) =11, s(A)=8, s(B)=6 ise s(A∩B) = ?
A)4
B)3
C)2
D)5
34- A = { 1 , 3 , 5 } , B = { 3 , 5 } olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.?
a) A  B = { 1 , 3 , 5 }
b) B \ A = 
c) A \ B = { 1 }
d) A  B = { 1 , 5 }
35- A ve B kümeleri için; s(A)=19 , s(B)=18 ve s(AUB) =33 olduğuna göre , s(B\A)
kaçtır?
A) 18
B) 14
C) 15
D) 1
A= { 1,2,▼,☼,5,8,♫ }
B= { {1,2},▼,9,7,☼ } buna göre;
36-
1) s(B) = 6
2) A  B = {1,2, ▼,☼ }
3) s(A\B) = 5
4) s(A  B) = 10
Yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
37- 100. (100-98) + (100+98) .100
Yukarıdaki işlemlerde doğal sayılar kümesinin hangi özellikleri vardır?
I.
Toplama işleminin değişme özelliği
II.
Toplama işleminin birleşme özelliği
III.
Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği
IV.
Çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) III ve IV
38- En çok iki dilin konuşulduğu bir otobüste yalnız Fransızca konuşanlar yalnız İngilizce
konuşanların yarısı kadardır.Her iki dili konuşan 8 kişi, bir dil konuşan 36 kişi olduğuna göre
bu uçakta Fransızca konuşailen kaç kişi vardır?
A)12
B)15
C)20
D)32
39- Aşağıdakilerden hangisi boş küme değildir?
a-) {}
b-) 1 den küçük sayma sayıları
c-) 20 ile 22 arasındaki çift sayılar
d-)Y harfi ile başlayan günler
40-
Şemaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
D
E
F
a-)F  E  D
b-)E U F=E
c-)D U F=D
d-)D ∩ E=D
41- A={0,1,2,3,4} kümesinin ortak özellik yöntemi ile gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir?
a-) {0 ile başlayan ayılar}
b-) {Bazı doğal sayılar}
c-) {5 den küçük doğal sayılar}
d-) {0 ile 4 arasındaki doğal sayılar}
42- s(K)=20
s(L)=17
a-)20
s(K\L)=3 ise s(K U L)=? Kaçtır ?
b-)23
c-)25
d-)27
43- Aşağıdakilerden hangisi A={a,b,c,d,e} kümesinin alt kümesi değildir?
a-) { }
b-){c,d,e,f}
c-) {a,b,c}
d-){e}
44- En az bir dil bilen 33 kişilik turist grubunda 22 kişi İngilizce 30 kişi Fransızca bildiğine
göre her iki dili bilen kaç kişi vardır?
a-)15
b-)17
c-)19
d-)21
45- Aşağıdakilerden hangisi ortak özelik yöntemi ile gösterilemez?
a-){v,y,z}
b-){balık,köpek,kuş} c-){Cuma,cumartesi} d-)aralık,ocak,şubat}
46- 90 yolcu bulunan bir uçakta bütün yolcular Türkçe bazıları İngilizce bilmektedir.İngilizce
bilmeyenlerin sayısı bilenlerin sayısının 2 katı olduğuna göre sadece Türkçe bilenlerin sayısı
kaçtır?
A) 20
B) 40
C) 50
D) 60
47- A
B
Yandaki taralı şeklin sembolle gösterimi hangisidir?
a-)A U B
b-) A'
c-) B'
d-)A ∩ B
48- Bir kurs merkezinde Türkçe ve Matematik derslerinden kurs verilmektedir.15 kişi
Türkçe, 20 kişi Matematik kursuna katılmaktadır. Sınıf mevcudu 25 olduğuna göre ve herkes
en az bir kursa kayıtlı olduğuna göre her iki kursa kayıtlı öğrenci sayısı kaçtır?
A) 5
B) 10
C) 15
D)20
49- 46 kişilik bir sınıfta yaz okulunda açılan kurslarda; 28 öğrenci Türkçe,
kurslarına katıldığına göre her iki kursa katılan kaç öğrenci vardır?
A) 10
B)12
C)15
30 öğrenci Fen
D)17
50- Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir küme belirtmez?
A)Sınıfımızın gözlüklü öğrencileri
B)Okulumuzun bayan öğretmenleri
C)Yaz mevsiminin ayları
D)Haftanın bazı günleri
51- Aşağıdakilerden hangisinin sonucu yanlıştır?
B) 80  15  5  8
A) 13  12x4  100
F
523
5
K
2
4
6
4
C) 150  5  20  60
D) 35x3  45  150
Şemada; F, K ve M kümeleri, sırasıyla bir okuldaki flüt, keman ve
mandolin çalan öğrencilerin kümesini göstermektedir.
Şemadaki sayılar, kümelerin eleman sayıları olduğuna göre,
aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur?
7
M
*-Flüt çalamayanların sayısı 17 dir.
*-Keman ve mandolin çalanların sayısı 4 tür.
*-Yalnız mandolin çalanların sayısı 7 dir.
*-Flüt veya mandolin çalamayanların sayısı 6 dır.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
53- Bir sınıftaki öğrencilerin mevcudu 30 dur. Bu öğrencilerden 20 tanesi futbol, 15 tanesi
voleybol kursuna kayıt yaptırmıştır. Buna göre yalnızca voleybol kursuna katılan kaç öğrenci
vardır?
A) 5
B)10
C)15
D)20
C)20
D)2
54- 40: 5 – 3.1=? işlemini yapınız
A) 5
B)22
55- Aşağıdaki kümelerden hangisi C= { 15 den küçük çift doğal sayılar } kümesinin alt
kümesidir?
A) K= { 10,12,13 }
B) D= { 10 dan büyük rakamlar }
C) F= { çift sayılar }
D)E= { 6’nın katı olan 24 den küçük sayılar }
56- sA  10, sB  7 ve sA  B  4 ise,
A  B nin eleman sayısı kaçtır?
A) 12
B) 13
C) 17
D) 21
57- “m” bir doğal sayıdır. 5 < m < 12 koşulunu gerçekleyen kümenin kaç
tane elemanı vardır ?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
58-[ ( 18 : 3 ) :2 ] – 3 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisinin sonucuna eşittir ?
A) ( 4 x 0 ) + 3
B) 6- 3
C)18 x 0 x 3
D) 13
59- A={1,2,3,4},
B={a,b,c,d,e}, D={3,5,a,b}, F={e,4,g}, E={Eda,Seda}
kümelerinden hangisi denktir?
A) AD
B) AE
C) DE
D) EF
60- A={1,5,4,10} A  B  1,2,4,5,7,9,10,12 ve A  B  5,10 ise B kümesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) B={1,3,5 }
B) B= { 2,5,7,9,10,12 } C ) B={2,5,10,12 } D) B={2,5,10,12 }
61- Yandaki şekilde taranmış bölümü aşağıdakilerden hangisidir ?
A) A  B
C) B\ (A  C ) D) A  B  C
B) A  B
62- Sınıfımızda bulunan tüm öğrenciler, açılan iki yetiştirme kursundan en az birine katılmak
zorundadır. Öğrencilerin 29 kişisi Türkçe, 24 kişisi Matematik 14 kişisi de her iki kursa
katıldığına göre, sınıfımızda kaç öğrenci vardır.
a) 39
63-
K
b) 41
c) 37
L
A) K L]
d) 43
şeklinin sembolle yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
B) [ K L ]
C) [ K L
D) K L
64- Aşağıdaki işlemlerin hangisinde parantez gereksizdir?
A) (15  12)  3
B) 12  (36 : 4)
C) (20 : 5)  8
D) (14  9) : (3  2)
65- E  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 evrensel küme, A/  2,3,7 ve B  1,2,3,8,9 ise A  B/  ?
0,6,8,9
a-)
c-)
d-)
0,4,6,8 b-) 1,3,4,8
0,4,5,6
66-
A ve B herhangi iki küme olsun. sA  B  3 , sB  A  4
ise sA  B  ?
A)6
B)5
C)4
D)3
ve sA  B  11
Download