İndirin - adaletmeslek.org

advertisement
ETKİLİ İLETİŞİM
İLETİŞİM
Bireyler,gruplar ve toplumlar arasında söz,
yazı,görüntü ile el-kol hareketleri ve
benzeri simgeler aracılığı ile duygu ve
düşüncelerin karşılıklı olarak iletilmesini
sağlayan etkileşim sürecidir
İletişim bizim başkalarını
anlamamıza,başkalarının da bizi
anlamasına yardımcı olur
Anlamları ortak kılma sanatıdır.
.
Bilgiyi üretme,aktarma ve anlamlandırma sürecidir
NOT;
Tek yönlü bilgi aktarmaya “enformasyon”
Karşılıklı bilgi alışverişine ise “komünikasyon” denir
Karşılıklı mesaj alışverişi olan
(Gönderici)
HEDEF
Kaynak (Gönderici): İletişimi başlatan yani bilgiyi gönderen
kişidir.
Mesaj: Kaynağın hedefe gönderdiği sembol ve bilgilerdir.
Kanal: mesajın alıcıya sunuluş biçimidir. kaynak ve alıcı
arasındaki bağdır.(Gazete ve dergiler, reklamlar, panolar, telefon,
internet, e-mail gibi küresel iletişim ağları önemli iletişim
kanallarıdır.)
Hedef (Alıcı): Kaynağın gönderdiği bilgiyi alan ve değerlendiren
kişidir yani dinleyicidir
Geribildirim(Dönüt): Kaynak ve hedef arasındaki bilgi akışıdır.
Bu sayede kaynak, mesajının anaşılıp anlaşılmadığını öğrenir
Doğru insana,
Doğru zamanda,
Doğru yerde,
Doğru şekilde,
Doğru şeyi söyleyebilmek.
İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ
Sözlü iletişim
-Dil
-Dil ötesi
Sözsüz iletişim
Yazılı İletişim
SÖZLÜ İLETİŞİM
Sözlü iletişim, konuşma dili olarak da adlandırılır. Yüz yüze
görüşmeler, toplantılardaki konuşmalar, brifingler, halka
hitaplar, telefonla yapılan görüşmeler, konferanslar vb.
biçiminde kurulur.
Dil ile iletişim:İnsanların kelimeleri kullanarak karşılıklı
konuşmasıdır
Dil ötesi iletişim: Sesin niteliği ile ilgilidir. Sesin tonu, hızı,
şiddeti, hangi kelimelerin vurgulandığı vb.
NOT:
Dil ile iletişim kişilerin NE söyledikleri, dil ötesi iletişimde ise NASIL
söyledikleri önemlidir.
AVANTAJLARI:
Verilen haberin anlaşılma derecesi denetlenebilir.
Soru sorulabilir.
Verilen cevaplar kontrol edilebilir.
Anlaşılmayan konulara açıklık getirilebilir.
Eş zamanlı olarak geri bildirimde bulunulabilir.
DEZAVANTAJLARI:
Planlar, politikalar ve stratejilerle ilgili kalıcı ve uzun süreli
iletişimler için uygun bir iletişim yöntemi değildir.
Alınan sözlü mesaj, zamanla ya tamamen ya da kısmen
unutulur veya değişikliğe uğrar.
SÖZSÜZ İLETİŞİM
-Mimik (yüz ifadesi)
-Jest (duruş biçimi)
-Göz Teması
-Ses tonu
-Beden duruşu
-Kıyafet
-Dokunma
-Oturma Biçimleri
-Mekan kullanımı
-Kişilerarasındaki mesafe
BEDEN DURUŞU
Bedenin eğilmesi merkez dediğimiz göğsü
kapamakta ve omuzlar geri
çekilmektedir. Sözsüz iletişimde bu
duruşun eller kapalı biçimde yapılması,
saldırganlığı ifade etmektedir.
Omzumuz
dikse
kendimize
duyduğumuz
güven;
Omuz
düşükse
çekingenliği
mizi
ifade eder.
ELLER KOLLAR PARMAKLAR
Eller insanların kendilerini ifade edecekleri zaman gösterdiği duyarlılık
açısından en etkili organ olarak karsımıza çıkmaktadır.
BAŞIN DURUŞU
Başın duruş şekli, kişinin iletişimdeki konumu
hakkında bilgi verir. Başın yukarıda olması genelde
üstünlük hali olarak yorumlanmaktadır.
GÖZ TEMASI OLMAZSA GÜVENSİZLİK VAR DEMEK
Bir insan diğer insanla konuşurken karşıdakinin gözüne
bakmıyor, göz teması sağlanmıyorsa, kendisine güveninin
olmadığını gösteriyor. Karşıdaki kişi çok az göz teması
kuruyorsa, hoşlanmadığını, sinirli olduğunu ya da çekingen
olduğunu anlatır.
YAN BAKIŞ
Yan bakış ilgi veya
saldırganlık iletmekte
kullanılır. Aşağı dönük
kaşlar, çatık alın saldırgan
ve eleştirel bir tavır
anlamına gelir.
MİMİKLER (Yüz İfadeleri)
Mimikler çoğunlukla duygularla ilişkili olarak incelenmektedir.
Mimiklerin birçoğunun anlamı evrenseldir. Yapılan
araştırmalar insanların yüzleri ile yaklaşık 250.000 değişik
ifadeyi gerçekleştirebileceklerini göstermiştir.
Çeşitli kültürler arasında yapılan araştırmalardan elde edilen
sonuçlara göre 6 temel duygu ifadesini aktaran yüz
anlatımlarının bütün kültürlerde ortak olduğunu
göstermektedir.
Mutluluk
Korku
Öfke
Hayret
Üzüntü
Tiksinti
Yapılan araştırmalara göre,
kişilerin birebir kurdukları
iletişimde;
Kelimelerin%7-10 oranında,
Ses ve konuşmanın% 30-38
oranında,
Beden dilinin ise % 55-60
oranında etkisi
olduğu bulunmuştur.
YAZILI İLETİŞİM
Yazının icadı, bürokrasinin kurulmasına ve gelişmesine
katkıda bulunmuş ve aynı zamanda yazı hem din kurumunun
hem de devletin siyasal örgütlenme biçiminin üzerinde etkili
olmuştur. bireyler ve gruplar arasındaki iletişimden çok,
örgütsel iletişimde büyük bir öneme sahiptir
Bunun nedenleri:
Bilgi alanında artan uzmanlaşma
Araştırma faaliyetlerinin artan önemi
Yönetimin profesyonel bir uğraş alanı olarak gelişmesi
Yazılı iletişim, sözlü iletişime göre alıcının onu okuması,
yorumlaması ve cevaplaması nedeniyle gecikmeli olarak kurulur.
Yazılı iletişimi yeniden düzenlemek ve onu sürekli korumak
olanaklıdır.
Etkili İletişim Kurmada Uygulanabilecek
Yöntemler
Empatik iletişim: Bir kişinin kendini karşısındaki kişinin yerine
koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin
duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve
bu durumu ona iletmesi sürecine “empati” denir. Yani onun
algı alanına girebilmelidir.
Etkin iletişim: Amaçlanan anlamı mümkün olduğu kadar
göndericinin gönderdiği anlama yakın bir biçimde hedefe
iletmekle mümkün olur. Yani, anlam düşüncesine ve
anlamlarının tutarlığına bağlıdır. Etkin iletişim, mesajın tam
olarak algılanması ve gerekli tepkinin gösterilmesiyle
sağlanır.
Güdüleyici iletişim: Güdü, insanı belli bir amaç için harekete
geçiren güçtür. İletişimin ikna yeteneği, güdüleyici olmasına
bağlıdır. Örgütlerde güdüleyici iletişimin olabilmesi için
mesajın aşağıdan yukarıya ve çapraz bir şekilde dolaşması
gerekir(eşgüdüm).Bu sayede örgüttekiler tüm gelişmelerden
haberdar olur.
İkna edici iletişim: En basit bir diyaloğun bile ikna etme ile
ilişkisi vardır. İnsanlar genelde başkalarının davranışlarını,
kendi arzuları doğrultusunda değiştirmek için ilişki kurarlar,
güç kullanarak ya da ikna yoluyla bu isteklerini
gerçekleştirmek isterler. Formel ilişkiler güç, informal ilişkiler
ise ikna sayesinde gerçekleşir. İknanın temelinde inandırma,
inandırmanın temelinde de güvenirlik vardır.
OLUMLU VE OLUMSUZ İLETİŞİM
SEN DİLİ
Bireyin karşısındaki bireyi yargılamak, sorgulamak
ve eleştirmek amacıyla yapılan konuşma
tarzıdır
“Sen nekadar aptalsın,kabasın” “nekadar
sorumsuzsun” “zaten bir işi beceremezsin” gibi
ifadelerdir.
Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir.
Yeniden konuşma isteğini engelleyicidir.
Kişi kendini suçlanmış ve anlaşılmamış hisseder,
yargılayıcıdır.
Kişiyi gücendirir,kırar.
Kişi direnir ve tamamen sağlıksız bir iletişim olur,iki taraf
da kaybedendir.
Neye kızıldığının anlaşılmamasına neden olur
BEN DİLİ
Bireyin karşılaştığı durum ve davranış karşısında birysel
tepkilerini,kendi duygu ve düşüncelerini açıklayan ifade şeklidir.
-sorunu oluşturan davranışı söyle
-bu davranışın sonucunu söyle
-bunun sende oluşturduğu duyguyu söyle
Derste sakız çiğneyen bir öğrenciye “derste sakız çiğnemen etik
olmadığı için bu davranışın beni üzdü” demesi
•Sen dilindeki gibi kişiler savunmaya geçmez, yapıcıdır
•Davranışa yöneliktir
•Birey karşısındakini suçlu hissettirmez.
•Yumuşak bir dille anlatılır.
•Sorun çözmeye yöneliktir.
•Dili kullanan kişinin neden o duyguyu yaşadığı anlaşıldığı için
iletişim sağlıklı olur.
•Ben mesajını alan kişi başkalarını dinlemeyi de öğrenir.
İLETİŞİMİ ENGELLEYEN DAVRANIŞ
MODELLERİ
Emir vemek
Göz dağı vermek(tehdit)
Ahlak dersi vermek
Öğüt vermek, nasihat etmek
Ad takmak, alay etmek
Sorguya çekmek
Kıyaslamak
Şakaya boğmak
Suçlu hissettirmek
Konuyu değiştirmek
Eleştirmek
İma etmek
Yaraya dokunmak
Gereğinden fazla övmek
İLETİŞİMİN PÜF NOKTALARI






Özel Ve Önemli Olduğunu Hissettirmek
İnsanlara İsimleriyle Hitap Etmek
Empati Yapabilmek Ve Bunu Hissettirmek
İletişim dilinin öneminin farkında olmak
İnsanları Olduğu Gibi Kabul Edebilmek
İnsanlar Arası Mesafeyi Ve Sevgi Dozunu
İyi Ayarlamak
İnsanlar ne
dediğinize
değil, ne
yaptığınıza
bakar.
İLETİŞİM ARAÇLARI
Bilişsel İletişim Araçları:
Sanal bir ortamda, bilgi teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen
bireysel ve toplu iletişim araçlarıdır (Örneğin e-posta,
formlar, chat, messenger, web kamera vs.)
Görsel İşitsel İletişim Araçları:
Göz ve kulağımıza hitap eden, multimedya teknolojilerini
kullanan iletişim araçlarıdır (Örneğin televizyon, radyo,
sinema vs.).
Telekomünikasyon İletişim Araçları
Göz ve kulağa hitap eden, elektrik, elektronik, elektromanyetik,
optik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilen iletişim
araçlarıdır (Örneğin telefon, cep telefonu, fax, telex vs.).
Kali-grafik İletişim Araçları:
Yazı ve çizi ile oluşturularak formatlandırılan ve basım-yayım
araçları ile yapılan iletişimdir (Örneğin gazete, dergi, afiş,
tabela, kitap vs.).
Organizasyon İletişim Araçları
Ekipler aracılığıyla gerçekleştirilen kişi veya topluma aktarılacak
mesajları tanıtım, eğlence, eğitim, gezme, tüketme adına
ileten etkinlikleri sağladığı iletişim araçlarıdır (Örneğin fuar,
konser, defile, konferans vs.).
Sanatsal İletişim Araçları
İster plastik ister estetik olsun her türlü sanat faaliyeti veya
sanatçı ile sağlanacak iletişim araçlarıdır. (Örneğin dans,
resim, müzik, şarkı, sergi, konser, tiyatro, heykel, animasyon
vs.).
Download