Dr - Bilgi Üniversitesi

advertisement
Dr. Asuman Aytekin İnceoğlu, LL.M.
Kurtuluş Deresi Cad Nr : 47 Dolapdere Beyoğlu 34440 İstanbul/TURKEY
Tel : +90 (212) 3115266 Fax: +90 (212) 3615021 e-mail [email protected]
ACTUAL STATUS
2008 – to date
Assistant Professor, Istanbul Bilgi University, Faculty of Law
(Head of the Criminal and Criminal Procedure Law
Department)
Courses taught: Criminal Law General Provisions, Criminal
Law Special Provisions, Banking Crimes, Introduction to Moot
Court Competition, Criminal Law and Human Rights.
Main areas of research: Banking Crimes, Hate Crimes,
Women’s Human Rights, Protective Measures, Juvenile Justice,
The Right to Fair Trial, Victim-Offender Mediation
EDUCATION
Ph.D. Degree in Law – Social Sciences Institute, Marmara
University, Turkey
LL.M. Degree in Law – Social Sciences Institute, Marmara
University, Turkey
LL.B. Degree in Law – İstanbul University, Faculty of Law,
Turkey
2006
2000
1996
PROFESSIONAL EXPERIENCE
2011 – 2013
2007 – 2008
1998 – 2007
1996 – 1997
Member of the Faculty Board of Istanbul Bilgi University,
Law Faculty
Lecturer, Istanbul Bilgi University, Law Faculty
Research Assistant, İstanbul Bilgi University, Law Faculty
Legal Intern, Duygun&Ömür Yarsuvat Law Firm
LIST OF PUBLICATIONS
(The original name of the publication is given first; the English translation is given in brackets)
Articles

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Kararları Işığında Güvenlik Tedbirlerini









Düzenleyen Normların Zaman Bakımından Uygulanması” (Temporal Application of
Norms on Security Measures in the Light of Decisions of the European Court of Human
Rights), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Year 2013,
Volume 19, Issue 2, Prof. Dr. Nur Centel’e Armağan, p. 1127-1155.
“Victim-Offender Mediation in Turkey: Legislation, Practice and Policy Debates” (Jahic,
Galma/Aytekin İnceoğlu, Asuman/Karan, Ulaş), Regulating Restorative Justice- A
comparative study of legislative provision in European countries (edited by David Miers
and Ivo Aertsen), Frankfurt 2012, pp. 383-419.
“Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali Suçları (TCK. m. 233)” (The Crime
of the Breach of Obligation in Family Law- TPC Art. 233), (Aytekin İnceoğlu,
Asuman/İnceoğlu M. Murat), Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (Journal of
Yeditepe University Faculty of Law), Prof. Dr. Duygun Yarsuvat’a Armağan (Essays in
Honour of Prof. Dr. Duygun Yarsuvat), Vol. IX, No. 2, İstanbul 2012, pp.349-386.
“Nefret Suçu Kavramı ve Türk Ceza Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi” (Definition of
Hate Crime and Its Evaluation within the Scope of the Turkish Criminal Legislation),
Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları, (Ed.Yasemin İnceoğlu), İstanbul 2012, pp.103121.
“Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararlarının Değerlendirilmesi” (An Evaluation of the
General Criminal Assembly of the Court of Cassation Decisions), Yargıtay Kararları
Çerçevesinde Ceza Hukuku Sempozyumu 2011, Türk Ceza Hukuku Derneği Yayınları: 17,
İstanbul 2011, pp.533-555.
“Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Mevcut ve Olası Sorunları ile Uzlaşma Kurumu”
(Current and Prospective Problems of Mediation in the Turkish Criminal Procedure
Law), 3. Yılında Yeni Ceza Adaleti Sistemi, Seçkin Yayınevi, Ankara 2009, s.649-661.
“5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda Düzenlenen Suçların Değerlendirilmesi” (Evaluation
of the Crimes Regulated in the Banking Code No. 5411), Banka Hukuku, Galatasaray
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dönmezer- Erman-Kunter Ceza Bilimleri, Kriminoloji ve
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul 2008, pp.73-147.
“Türkiye’de Ceza Davalarında Uzlaşma Uygulamaları: Hukuki Çerçevenin
Değerlendirilmesi” (Mediation Practices in Criminal Cases in Turkey: Evaluation of the
Legal Framework), (Aytekin İnceoğlu, Asuman/Karan, Ulaş), Onarıcı Adalet, Mağdur-Fail
Arabuluculuğu ve Uzlaşma Uygulamaları: Türkiye ve Avrupa Bakışı, İstanbul 2008,
pp.45-83.
“Türk Hukukunda Adli Amaçlı İletişimin Denetlenmesi” (Surveillance of
Telecommunications as a Coercive Method of Investigation in the Turkish Law), Uğur
Alacakaptan’a Armağan, İstanbul 2008, pp. 103-126.
“So-called Honour Killings as a Social Conflict in Turkey”, Conflicts and Conflict
Resolution in Middle Eastern Societies- Between Tradition and Modernity, ed.
Albrecht/Simon/Rezaei/Rohne/Kiza, Max-Planck Institute, Berlin 2006, pp.317-334.
Papers Published

“Nefret Suçu Kavramı ve Türk Ceza Hukukundaki Yeri” (The Definition of Hate Crime and

its Place in the Turkish Criminal Law), Nefret Suçuyla Mücadele Konferansları Konuşma
Metinleri, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Ankara 2011, pp.82-95.
“Bilgi ve Belge Vermeme, Denetim Görevlilerini Engelleme Suçu” (Crimes defined in the
Banking Code, Article 153: Blocking audit and avoiding to provide required documents
and information for audit) Banka ve Finans Hukuku, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul
2009, s. 811-816.
Contributions to the reports and books



Report
of
Turkey
in
Effective
Criminal
Defence
in
Europe
(ed.
Cape/Namoradze/Smith/Spronken), Antwerb 2010, pp.489-544.
“Birleşmiş Milletlerin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ile Türk Hukuk Mevzuatı
Karşılaştırmalı Analizi” (Comparative Analysis of the UN Convention on the Rights of the
Child and Domestic Legislation in Turkey) , European Commission 2010.
Hate Crime Laws-A Practical Guide, OSCE/ODIHR 2009.
LIST OF PAPERS PRESENTED
(The original name of the paper is given first; the English translation is given in brackets)








"Ceza Adaleti Sisteminde Suç Mağdurunun Korunması ve Onarıcı Adalet Anlayışı"
(Protection of Crime Victim Within Criminal Justice System and The Concept of
Restorative Justice), Ceza Adaleti Sisteminde Mağdur Haklarının Korunması, İstanbul
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi/ T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, İstanbul March 11, 2014.
“Bilgi Toplumu ve Ceza Hukuku” (Information Society and Criminal Law), AIDP Hazırlık
Kolokyumu III, Türk Ceza Hukuku Derneği, Antalya September 24-27, 2013.
“Nefret Suçu Kavramı ve Nefret Suçlarına İlişkin AGİT Tavsiyeleri” (The Concept of Hate
Crime and Recommendations of the OSCE Regarding Hate Crimes), Panel on Hate
Crimes, Ankara Bar Association, Ankara June 7, 2013.
“Evaluation of Banking Crimes in Terms of Human Rights and Fundamental Freedoms”,
Conference on International Corporate Governance and Public International Law,
Vanderbilt Law School, İstanbul Bilgi University Law School and Tilburg University,
İstanbul March 7, 2013.
“Türkiye’nin Nasıl Bir Ceza Yasası’na İhtiyacı Var?” (What are the Needs of Turkey in
order to adopt a proper Hate Crime Law?), Türkiye Nefret Suçları Konferansı, Sosyal
Değişim Derneği, İstanbul February 16, 2013.
“Uzlaşma Uygulamasında Problemler” (Problems in Victim-Offender Mediation Practice”,
İzmir Barosu, İzmir December 15, 2012.
“İletişimin Tespiti Çerçevesinde Veri Depolanması” (Data Retention within the framework
of Detection of Telecommunication), Ceza Adaleti ve İnsan Hakları Konferansı, Uludağ
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bursa November 2, 2012.
“Dünyada Ceza Adalet Sisteminde Mağdur-Fail Uzlaştırma Uygulamaları Uluslararası
Çalıştayı” (International Workshop on Victim-Offender Mediation Practices Within the















Criminal Justice System in the World), İstanbul March 12-14, 2012.
“Anayasa ve Ceza Hukuku Çalıştayı” (Workshop on Constitution and Criminal Law),
Abant February 17-19, 2012.
“Hukuk Açısından Nefret Suçları” (Hate Crimes with Regards to Law), İstanbul February
4, 2012.
“Türkiye’de Nefret Suçlarına İlişkin Yasal Mevzuat ve Uygulama” (Legislation and
Practice Regarding Hate Crimes in Turkey), Türkiye’de Nefret Suçları Yasası Strateji
Arayışı Toplantısı- Uluslararası Deneyimler ve Katkılar, İstanbul October 1, 2011.
“Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun Kararlarının Değerlendirilmesi” (Evaluation of the
Genaral Criminal Assemly of the Court of Cassation Decisions), Yargıtay Kararları
Çerçevesinde Ceza Hukuku Sempozyumu, Ankara January 1415, 2011.
“Nefret Suçu Kavramı ve Türk Ceza Hukukundaki Yeri” (Definition of Hate Crime and Its
Place in the Turkish Criminal Law), Türkiye’de Nefret Suçunun Önlenmesi Etkinlikleri,
Ankara November 6-7, 2010.
“Nefret Suçu Tanımı, Bu Suçlarda Ayırt Edici Özellikler” (Definition of Hate Crime and
Its Distinctive Characteristics), Nefret Suçları Karşıtı Buluşma, İstanbul December 17-18,
2010.
“Violence towards Women in the Turkish Criminal Law Legislation and Practice”;
Women of Turkey: A Critical Look into Honour Crimes in Turkey and among Diaspora
Communities in Europe, World Congress for Middle Eastern Studies Barselona-Spain July
19-24, 2010.
“Launch of the Report Effective Criminal Defence in Europe”, Effective Criminal Defence
in Europe: Advancing Beyond Stockholm, Brussels-Belgium June 24-25, 2010.
“Özel Hayatın Gizliliği ve Özel Haberleşme Özgürlüğü Açısından Önleme ve Adli Amaçla
Yapılan İletişimin Denetlenmesi” (Preventive and Coercive Surveillance of
Telecommunication in the Scope of Right to Respect for Private Life and Freedom of
Communication), Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi,
İstanbul/Ankara May 26, June 3, 2010.
“Yargı Kararları Işığında Adli Amaçlı İletişimin Denetlenmesine İlişkin Türkiye’de
Ortaya Çıkan Problemler” (Problems Emerging in Turkey as to Surveillance of
Telecommunication in the Light of Judicial Decisions), İletişimin Gizli Dinlenmesi ve
Özel Hayatın Korunması, İstanbul Kültür Üniversitesi CEHAMER, İstanbul February 24,
2010.
“Nefret Suçları ve Hukuk Üzerine” (On Hate Crimes and Law), Baki Koşar Nefret Suçları
ile Mücadele Günleri, İzmir February 6, 2010.
“İletişimin Denetlenmesinde Temel Kavramlar, İletişimin Denetlenmesinin Şartları ve
Bilgisayar Programlarında Arama ile Mukayesesi” (Basic Principles in Surveillance of
Telecommunication, Its Terms and Conditions and Its Comparison With the Search of
Computers and Computer Programmes), Mukayeseli Hukuk Düzenlemeleri Işığında
Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesinde Hukuka Uygunluk Sorunları,
Diyarbakır October 17, 2009.
“Ceza Yargılaması ve İnsan Hakları” (Criminal Prosecution and Human Rights), Yargı ve
İnsan Hakları Konferansı, İ.Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İnsan Hakları Hukuku
Araştırma Merkezi, İstanbul September 11-12, 2009.
“Ayrımcı İfadeler, Bilişim Yoluyla Ayrımcılık Tehdidi ve İfade Özgürlüğü”
(Discriminatory Statements, Threat of Discrimination Through Information Technologies
and Freedom of Speech), Düşünce Özgürlüğü için 6. İstanbul Buluşması, İstanbul May 2224, 2009.
“Namus Cinayetleri” (Honour Killings), ILSA 8. Geleneksel AB&İnsan Hakları Günleri,
İstanbul, May 7-8, 2009.














Launch of the Publication “Hate Crime Laws: A Practical Guide”, OSCE Congress Centre,
Vienna March 19, 2009; Roundtable Session on Racism in the OSCE Region: Old Issues,
New Challenges, Vienna March 20, 2009.
“Türk Ceza Hukuku Normlarında ve Uygulamasında Kadına Karşı Şiddet” (Violence
Against Women in the Norms and Practice of Turkish Criminal Law), Türkiye’de
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı: Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar, Koç
Üniversitesi, İstanbul November 29-30, 2008.
“Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma” (Victim-Offender Mediation in Criminal
Procedure Law), Hukuk Devletinde Suç Yaratılmasının ve Suçun Aydınlatılmasının
Sınırları Uluslararası Sempozyumu/ İ. Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, TC. Adalet
Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı, İstanbul Barosu, İstanbul, June 1-3, 2008.
“Das türkische Strafrecht und EU-Recht ” (The Turkish Criminal Law and EU Law), 200
Jahre Einsamkeit- Der lange Weg der Türkei nach Europa/ Berlin-Avrupalı Türkler
İnisiyatifi (BATI), European Academy, İ.Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü,
Berlin May 2, 2008.
“Bankacılık Kanunu’nda Düzenlenen Bilgi ve Belge Vermeme, Denetim Görevlilerini
Engelleme Suçu” (Crimes Defined in the Banking Code, Art. 153: Blocking Audit and
Avoiding to Provide Required Documents and Information for Audit), Günışığında TMSF
- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Hukuki Sorunlar/İstanbul Barosu, İstanbul, February
2-3, 2008.
“Türk Ceza Adalet Sisteminde Kadına Karşı Şiddet ve Namus Cinayetleri” (Violence
Against Women and Honour Killings in the Turkish Criminal Justice System), Türk Ceza
Sisteminde Kadına Karşı Şiddet ve Namus Cinayetleri/ İngiltere Büyükelçiliği, Diyarbakır,
January 7, 2008.
“Türkiye’de Uzlaşma Kurumunun Arka Planı, Soruşturma ve Kovuşturma Aşamasında
Uzlaşma” (The Background of Mediation in Turkey, Mediation in the Stages of
Investigation and Prosecution), İnsan Hakları Işığında Uzlaşma ve Çapraz
Sorgulama,/Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV), İstanbul December 8, 2007.
“Hate Crimes in Turkey”, Hate Crime Legislation and Implementation in the OSCE
Region, Roundtable of Experts, Vienna December 6-7, 2007.
“Ana Hatları ile Türk Ceza Hukukunda Yapılan Değişiklikler” (An Outline of the Changes
Made Within the Turkish Criminal Law), Türk-Alman Hukuk Sistemlerinde Avrupa
Hukukuna Uyum Kolokyumu/İ. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İ.Bilgi Üniversitesi
Avrupa Birliği Enstitüsü, Berlin Avrupalı Türkler İnisiyatifi (BATI), İstanbul September 34, 2007.
“Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Uzlaşma” (Mediation in the Turkish Criminal Procedure
Code), Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanun’da Yer Alan Sorunlar/Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
İstanbul May 30, 2007.
“Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklikler – 5560 Sayılı Yasanın Getirdikleri” (Amendments
in the Turkish Criminal Code Made by the Code No. 5560), Türk Ceza Hukukunda
Yapılan Son Değişiklikler/TOHAV, İstanbul May 26, 2007.
“Ceza Hukukunda Uzlaşma” (Victim-Offender Mediation), Galatasaray Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Uzlaşma Paneli, İstanbul May 14, 2007.
“Bankacılık Suçları” (Banking Crimes), Bankacılık Hukuku ve Suçları, Galatasaray
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul March 12, 2007.
“Victim-Offender Mediation in Turkey”, Conference on Conflicts, Conflict Resolution and
Natural Resources in the Middle East/ German Academic Exchange Service (DAAD),
Alumni Raising Conflict Awareness(Arca-Net), Tahran Universitesi, Tahran/Qom
December 4-7, 2006.





“Namus Saikiyle Kasten Öldürme: Sözde ‘Namus Cinayetleri” (Intentional Homicide in
the name of Honour), Karşılaştırmalı Kriminoloji: Teorik ve Deneysel Boyut/Aile İçi
Şiddet Sorunu/ Galatasaray Üniversitesi, Association internationale des criminologues de
langue française (AICLF), İstanbul May 22-23, 2006.
“Honour Crimes as a Social Conflict in Turkey”, Alumni Summer School on Formal and
Informal Means of Conflict Prevention & Resolution in the Middle East/Max Planck
Institute for Foreign and International Criminal Law, German Academic Exchange Service
(DAAD), Banz September 1-9, 2004.
“Violence of and against Juveniles in Turkey, Empirical Results”, 3rd Conference on
Migration, Culture Conflict, Crime and Terrorism/İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk
Fakültesi, İstanbul October 2-5, 2003 (with Behiye Eker).
“Suçsuzluk Karinesi” (Presumption of Innocence), Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Önünde Adil Yargılanma Hakkı, İzmir May 26-27, 2003.
“Susma Hakkı” (Right to Silence), Uyum Yasaları ve Polis/ Dokuz Eylül Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, İ. Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek
Okulu, İzmir May 2, 2003.
Trainings

“Arabuluculukta Etik İlkeler” (Ethical Principles Regarding Mediation), İstanbul
Bilgi Üniversitesi Arabuluculuk Eğitimleri, November 17, 2013.
 As part of the project on “Trainings on Fight Against the Violence Towards
Women”, took part in trainings of judges and public prosecutors, jointly carried
out by the Ministry of Justice and UNFPA in Alanya and Ankara (May 2009March 2010).
 As part of the project on “Women’s Human Rights”, took part in trainings of
NGOs, judges, public prosecutors and advocates, jointly carried out by the
Ministry of Justice, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and
Humanitarian Law (Lund University) and İ. Bilgi University Human Rights Law
Research Center in Antalya, İstanbul and Ankara (September 2006 – May 2009).
 As part of the project on “Promoting the practice of victim-offender mediation in
Turkey”, took part in trainings of NGOs, judges, public prosecutors and advocates,
jointly carried out by İ. Bilgi University Human Rights Law Research Center and
European Forum for Restorative Justice (2008).
OTHER ACTIVITIES




Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Mağdur Hakları
Yasa Hazırlığı Bilim Komisyonu Üyesi ( Member of Scholar Commission Constituted
By General Directorate of Legislation of Ministery of Justice for the Preparation of
Victim Rights Law) – 2014
Nefret Suçları Yasa Kampanyası Platformu Hukuk Danışma Kurulu Üyesi (Legal
Advisory Board Member of the Platform for Hate Crimes Law Campaign) (2011-to
date)
İstanbul Valiliği Kadının Statüsü Birimi – Namus Cinayetlerinin Önlenmesine Yönelik
Komite-eş üye (İstanbul Governorship Department of the Status of Women-Member
of the Committee for the Prevention of Honour Killings) (2006-to date)
LGBTT (Lezbiyen,Gey, Biseksüel, Travesti, Transseksüel) Bireylerin İnsan Haklarını

İzleme ve Hukuk Komisyonu -hukuk uzman takımı ( Commission for Tracing Human
Rights of LGBT(Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) Individuals- law expert
team) (2008-to date)
“İşkenceyi Önleme” Projesi , Toplum ve Hukuk Araştırma Vakfı (TOHAV) -Danışma
Kurulu Üyesi ( Prevention of Torture, Project Toplum ve Hukuk Araştırma Vakfı
(TOHAV)-member of advisory board)
RESEARCH VISITS







Max-Planck Institute (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht), Freiburg/Germany, August, November, December 2013 – April, May
2014.
Nottingam University Human Rights Law Center, The United Kingdom, July 2012
Max-Planck Institute (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht), Freiburg, August 2012
Max-Planck Institute (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht), Freiburg, July 2005
Hamburg University Criminal Law Institute, February-June 2005
Max-Planck Institute (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht), Freiburg, August 2004
Max-Planck Institute (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht), Freiburg, August 2003
LANGUAGES
English (very good), German (working knowledge)
SCHOLARSHIPS
 Language Scholarship of the DAAD, Germany, June 2003 –July 2003.
MEMBERSHIP IN SOCIETIES




International Association of Penal Law (AIDP)
Member of the European Forum for Restorative Justice
Member of the Turkish Criminal Law Association, Istanbul.
Member of the Istanbul Bar Association
Download