Genetik Danışma

advertisement
Slaytta çok bi şey yok. Herkese kolay gelsin
Genetik
Danışma
Prof.Dr.Yusuf Tunca
TIBBİ GENETİK
Tıbbi Genetik
KLİNİK GENETİK
EPİDEMİYOLOJİK
GENETİK
İMMÜNOGENETİK
SİTOGENETİK
GELİŞİM
GENETİĞİ
POPULASYON
GENETİĞİ
MOLEKÜLER
GENETİK
Genetik Danışma Endikasyonları
•
•
•
•
•
•
•
•
Genetik hastalık tanısı,
MR, Mental Retardasyon
Gebelik kaybı,
Konjenital anomali, 35 yaş üstü
Mental Retardasyonlu çocuğu olan bir ailede
Kanser,
sonraki çocuklarda olma ihtimali var mı diye
MR nedeninin genetik olup olmadığı araştırılır.
İleri anne yaşı, Ülkemizde akraba evliliğinin çokluğu nedeniyle
bazı hastalıkların görülme sıklığı diğer ülkelere
kıyasla daha fazladır.bu hastalıklar otozomal
Akrabalık,
resesif tek gen hastalıklardır. (hoca oranlardan
bahsetti. İşte anne baba heterozigot olursa
Teratojen …
25% ihtimalle çocuğun homozigat hasta olma
ihtimali var. 75% hasta olmaz.)
Genetik Danışma
– Prenatal
– Çocuk
– İleri yaş
– Kanser
– Kardiyoloji
– Nöroloji
– Endokrin
Genetik Danışma
– Tanı
Bunlar genetik danışma için gelen bir aileye
vereceğiniz bilgiler.
– Klinik
Ör: diyelimki size gebelik sırasında down
sendromu tanısı konmuş bir hasta geldi.
Aileyi yukardakiler hakkında bilgilendiriyoruz.
– Prognoz
(fetüs 24 haftaya kadar alınabiliyormuş.)
hastaya biz nesnel bilgiler veriyoruz
– İzlem
yönlendirmiyoruz vs.
Yineleme riskinden bahsetti. İşte otozomal
– Tedavi
dominant bir hastalıkta 50%
imiş(ebeveynlerden biri heterozigat hasta
diğeri homozigot sağlıklı old. durumlarda)
– Kalıtım
– Yineleme riski
– Prenatal tanı
Tanı
• Öykü
• Muayene
• Tanısal değerlendirmeler
Öykü ve muayene çok önemli tabiki. Genetik hastalıklarda tek bir
tanısal test yok. Yani bir testle her şey önünüze dizilmiyo. Siz
kafanızdaki hastalığa göre yapıyorsunuz. ör: sitogenetik( trizomili,
monozomili, aplöidili), moleküler(tek gen) …
İleri Yaş Genetik Hastalıkları
• Huntington korea
• Meme kanseri
• Kolon kanseri
• Alzheimer
• Parkinson
Prenatal tanı
• Embiryo ve fetusta yapılan tanıya
yönelik çalışmalar
Endikasyonlar
• Yaş riski
Yaş riski
Anne yaşı
20
25
30
35
40
45
Down sendromu riski
1900’de 1
1200’de 1
900’de 1
365’de 1
100’de 1
35’de 1
Anöploidi riski
500’de 1
475’de 1
400’de 1
180’de 1
65’de 1
18’de 1
Endikasyonlar
• Genetik hastalık
öyküsü
Endikasyonlar
Tarama testlerinde risk
İkili tarama testi
Üçlü tarama testi
Prenatal ultrasonografi
Genetik testler; zor, uzmanlık gerektiren ve pahalı old. İçin her gelene
yapmıyoruz.
Onun yerine ucuz uzmanlık gerektirmeyen tarama testleri yapıyoruz. Bunlarda
yüksek risk saptandığı zaman genetik test yapıyoruz.
Prenatal tanı kararını etkileyen nedenler
•
•
•
•
•
Risk algısı
Düşük riski
Fetal anomali deneyimi
Doğum öyküsü
Sosyal kültürel düzey
Burda hoca kişinin sosyokültürel düzeyine göre üslubun değişeceğinden
bahsediyor.(bazen hastaya anlatırsın anlatırsın, sonunda hasta, siz olsaydınız ne
yapardınız diyebilir…)
Biraz amniyosentez den bahsediyor. Amniyosentez invaziv, cerrahi bir işlem. Sağlıklı
gebeliklerde düşüğe neden olabilir, hatta annenin ölümüne bile neden olabilir. Bu
yüzden yapılacak işlem hakkında aile bilgilendirilir. Karar aileye bırakılır.
Genetik Danışma
• Akraba evliliği
• Evlatlık
• Şüpheli babalık
Evlatlık olunca elbette ki çocuğun biyolojik anne ve babasına bakarız
genetik açıdan
Familyal Hiperkolesterolemi
Familyal Hiperkolesterolemi sık görülen otozomal dominant bir genetik hastalıktır.
Genellikle genetik yönüne pek önem verilmez. Yani ailede 3 kişi hastadır. Diğer bireyler
de hasta olmayı bekler. Bu genetik olabilir şüphesiyle doktora başvurulsa hastalık
kendini belli etmeden önlemler alınabilir koruyucu tedavi uygulanabilir. Yada aynı şey
DM nin bazı türlerinde de olabilir. Erken tanı konursa komplikasyonların ort. çıkmasını
çok ileriye öteleyebiliriz.
Genetik Danışma
Fig. 1
TOP
A
2
2
2
2
burda da akraba evliliği ile iki heterozigot çekinik gen taşıyan bireyin
evliliği sonucu doğan mikrosefalili çocuk vakası
B
2
2
Burda da yine bir mikrosefali vakası. Ama burda daha öncesinde bir evlilikte
benzer bir vaka olmasına rağmen yinede bireyler akraba evliliği yoluna gitmiş.
Demek ki genetik danışmanlık almamışlar. Sonuç, çocuğun biri milrosefalili
doğuyor. sonra aile çocuğun biri mikrosefalili doğunca diğer bir gebelikte
genetiğe gelmiş. Soy ağacından, genlerden hastalığın genetik old. tanısı konmuş
ve gerçekten de fetüsün de hasta old. anlaşılınca gebelik sonlandırılmış.
Akraba evliliği bazen uzak
akrabalar arasında olabilir, ve
akrabalıktan sayılmaz. Yukarıdaki
tablodaki gibi iki çocuğunda da
O.R. bir hastalık görüldüğünde
bunun akraba evliliğinden
kaynaklandığını bulamazsanız ve
genetik nedenli olduğunu teşhis
edemezseniz 3. çocukta da aynı
hastalık görülebilir.
AKRABA EVLİLİKLERİ
• 1968 yılında
• 1983 yılında
• 1988 yılında
• 1993 yılında
% 29.2
% 20.9
% 21.1
% 23.0
Genetik Heterojenite
• Ehlers Danlos
• Charcot-Marie-Tooth
• Retinitis Pigmentosa
Genetik heterojenite: bir hastalık, kişiden kişiye göre farklı farklı kliniklerle
seyredebilir. Veya farklı farklı mutasyonlar aynı kliniğin görülmesine neden
olabilir.(ör: sağırlığın oluşmasına bir sürü gen defekti neden olabilir.) buda tanıda
güçlüğe sebep olur.
Yenidoğan Taramaları
•
•
•
•
•
Fenilketonüri
Konjenital hipotiroidizm
Hemoglobinopatiler
Sağırlık
Konjenital adrenal hiperplazi
Hukuk
• Türkiye’de Medeni Kanun’un
136. Madde’sine göre evlenecek
çiftler “evlenmeye engel
hastalığının bulunmadığını
gösteren sağlık raporu” (evlilik
raporu) almak zorundadır.
T.C. Sağlık Bakanlığı 18.03.2002 tarih ve
4134 sayılı Genelgesi
• Umumi Hıfzıssıha Kanunu’nda
belirtilen hastalıklara ek olarak
AIDS, Hepatit B ve C hastalıkları
ve genetik geçişli hastalıkların da
sorgulanması gerekmektedir.
Antalya da Adana da talesemi olsun orak hücreli anemi olsun sık görülüyormuş
• Klinik değerlendirme
• Multidisipliner yaklaşım
• Doğru yöntem/yöntemler
• Genetik danışma
Sonuçta klinik değerlendirmede bir çok bölümden hasta gelir. Bizde bakarız
genetik bir neden var mı diye.
KAYNAKLAR
• Medical Genetics: An Integrated Approach
G. Bradley Schaefer and James N. Thompson, Jr.
9781259095191 - March 2014
• Medical Genetics. Jorde LB, Carey JC, Bamshad MJ,
White RL. 1999.
• Tıbbi Genetik. Thompson and Thompson. Nussbaum,
McInnes, Willard. 2005.
• Tıbbi Genetik. Nurettin Başaran. 1996.
• Principles of Medical Genetics. Gelehrter, Collins,
Ginsburg; Williams and Wilkins, 1998.
Download