Bronşektazi Giriş • Subsegmental solunum yollarının anormal ve ka

advertisement
Bronşektazi
Göğüs Cerrahisi
1.Bronşobstrüksiyonuyadaanormaldilatasyonu
2.Kronikkalıcıinfeksiyon
• Bumekanizmalardanhangisininönceliklegeliştiğiaçıkolmamaklabirlikteikisidebirbiriyleyakındanilişkilidir
• Bronşektazininüçtemelpatolojiktipivardır
1.Silindrikbronşektazi
2.VariközBronşektazi
3.Kistik(Sakküler)bronşektazi
• Psödobronşektazi
• Akutpnömonikbirinfeksiyonutakibenbronşlardasilindirikdilatasyonmeydanagelir
• Bronşektazidenfarklıolarakdilatasyonkalıcıdeğildir
• Uygun tedavi ile gerileyerek tamamen iyileşir
(birkaçhaftaveyaay)
• Cerrahi tedavi düşünülen olgularda bronşektazi
1
181
Hasan Çaylak
Patogenez
• Bronşektazigelişimindeikitemelmekanizmarol
oynar
Göğüs Cerrahisi
Journal of Clinical and Analytical Medicine
Giriş
• Subsegmentalsolunumyollarınınanormalvekalıcıdilatasyonuşeklindetanımlanır
• Hastalıkolmaktançokçeşitlipatolojiksüreçlerin
sonbasamağınıyansıtananatomikbirbozukluktur
• Bronş duvarında destrüksiyona yol açan inflamatuarbirsüreçsözkonusudur
ilepsödobronşektazininayrımıönemlidir
• Bronşektazidahaçoksolhemitorakstayerleşir
• Genelliklealtloblar,ortalobvelingulayıetkiler
• Bilateralyerleşim%10-20civarındadır
Etiyoloji
• Bronşektazinedenleriikianagrubaayrılabilir
1.Edinselnedenler
2.Konjenitalnedenler
• Bronşektazilerinçokbüyükbirkısmıedinselnedenlere bağlıdır. Bu nedenlerin başında çocukluk
çağıviralinfeksiyonlarıiletekrarlayanakciğerinfeksiyonlarıgelir
• Konjenital nedenlerden kistik fibrozis, Kartegener sendromu ve hipogamaglobülinemiler sık nedenlerdir
• Edinselbronşektazilerlokalolmaeğilimindeiken
konjenitalbronşektazilerdüfüzolmaeğilimindedirler
• Difüzolgulardaklinikgidişdahakötüolupsolunumyetmezliğinebağlıölümgelişebilir
• Üçtebirolgudaalttayatansebepbulunamaz
Bronşektazi Etiyolojisi
1-Edinsel Bronşektazi
Bronkopulmoner İnfeksiyonlar (Kızamık, difteri,
boğmacagibiçocuklukçağıenfeksiyonlarıilebakteriel,viralvemikotikenfeksiyonlar)
BronşObstrüksiyonu(İntrensekveekstrensek)
OrtaLobSendromu
2
182
Edinselhipogamaglobülinemi
2-Konjenital Bronşektazi
İmmunDefektler(Hipogamaglobülinemi,IgEksiklikleri)
Metabolik Defektler (Kistik Fibrozis, alfa-1 antitripsineksikliği)
Ultrasütrüktürel Defektler (Primer silier diskineziler)
AnatomikDefektler
Klinik
• Klinikbulgularspesifikolmamaklabirliktekarakteristiktir
• Tipik olarak bol balgamla birlikte tekrarlayıcı
veyakalıcıöksürükmevcuttur
• İnatçıöksürükvebalgamçıkarmaöyküsüçoğunluklaaylaryadayıllaröncesinedayanır
• Bunlaraekolaraknefesdarlığı,weezingveplöritikgöğüsağrısıolabilir
• Hastalığın ilerlemesi ile birlikte hemoptizi gelişebilir.Masifhemoptizisıkdeğildir(%3-4),ancak
hayatıtehditeder.
Tanı Yöntemleri
• DirekAkciğerGrafisi
- Tanısaldeğerisınırlıolupsensitivitesidüşüktür
- Olgularınçoğundanormalolarakdeğerlendirilir
- Anormal grafilerde bulgular tanısal olmaktan
çokbronşektaziyidüşündürürniteliktedir
3
183
• Hava sıvı seviyelenmesi, kistik gölgelenmeler,
havayoluduvarkalınlaşması,volümkaybı,infiltratifgörünüm,havalanmaazlığıveatelektazigözlenebilir
• BilgisayarlıTomografi
- Kullanıma girmesi ile birlikte bronşektazide temeltanıyöntemiolanbronkografininyerinialmıştır
- Günümüzdebronşektazitanısındaaltınstandardıoluşturur
- Duyarlılığı %67-%97 ve özgüllüğü %75%100’dür
• Bronkoskopi
- Direktanıiçinkullanılanbiryöntemdeğildir
- Endobronşialpatolojilerinbelirlenmesinde,bronşektaziye neden olan yabancı cisimlerin belirlenmesiveçıkarılmasında,kültüriçinörnektemininde
vesekresyonlarıntemizlenmesindekullanılabilir
Tedavi:
• MedikalTedavi
- Semptomatik hastalarda öncelikle medikal tedaviuygulanmalıdır
- Medikaltedavidehedefler;
• Temelsebebinortadankaldırılması
• İnfeksiyonunkontrolu
• Trakeobronşialsekresyonlarınuzaklaştırılması
• Havayoluobstrüksiyonunundüzeltilmesi
- Enfeksiyonununkontrolündegenişspektrumantibiyotiklerkullanılmalıdır
4
184
- Uygun antibiyotik seçimi kültür antibiyogram
sonuçlarınagöreşekillendirilir
- Sekresyonların temizlenmesinde göğüs perküsyonu, postural drenaj ve hastaya öğretilen öksürükegzersizlerigibisolunumfizyoterapiyöntemleriçoğunluklaihmaledilenancakhastaiçinhayati
önemesahiptedaviilkeleridir
- Havayoluobstrüksiyonusemptomlarıvarlığında
bronkodilatatörlerkullanılabilir
- Steroid tedavi çoğunlukla gerekmez. Obstrüktif
semptomlarınkötüyegittiğiakutalevlenmeliolgulardakullanılmalıdır
• Cerrahi Tedavi
- Akciğer rezeksiyonu tüm bronşektazi hastaları
içinküratifbirtedaviseçeneğindenzamaniçinde
tıbbi tedaviye dirençli veya komplikasyon gelişen
hastagrubuilesınırlı,dahaazsıklıktabaşvurulan
birtedaviyöntemihalinegelmiştir
- Uygunseçilenolgulardakesinsonuçverir
- Cerrahitedaviiçinhastaseçimkriterleri;
• Uygun medikal tedaviye rağmen inatçı semptomlarındevamettiğilokalizebronşektazihastaları
• Lokalhastalığımevcutoluptekrarlayaninfeksiyonlarnedeniylesıksıktedavialmakzorundakalan
hastalar
• Baştahemoptiziolmaküzerekomplikasyongelişenbronşektazihastaları
- Cerrahitedavideamaç;
5
185
• Medikaltedavininyetersizkaldığıhastalardayaşamkalitesiniarttırmak
• Ağırhemoptizi,akciğerapsesiveampiyemgibi
komplikasyonlarıortadankaldırmak
• Potansiyelbirmalingniteyiortadankaldırmaktır
- Hastalığınlokalizeolmasıcerrahidebaşarışansınıarttırır
- Bilateralolgularda,planlananrezeksiyonlariçin
hastanınyeterlipulmonerrezervesahipolupolmadığınıntespitiönemlidir
- Geniştutulumluolgulardakistikfibrozisveyasilierdismotilitesendromlarıgibidüzeltilmesimümkünolmayanpatolojilerinmevcutolupolmadığını
araştırmakgerekir
- Cerrahi rezeksiyonda temel ilke mümkün olduğuncasağlamakciğerparankimininkorunmasıbununyanındatümhastalıklıkısımlarınçıkarılmasıdır
- Cerrahiye bağlı mortalite %1-2 ve morbidite
%15civarındadır
- Ensıkkomplikasyonlar
• Yarayerienfeksiyonu
• Uzamışhavakaçağı
• Atelektazi
• Bronkoplevralfistül
• Aritmi
• Pnömoni
• Ampiyem
• Reeksplorasyon gerektiren postoperatif hemoraji
6
186
Download