tanseldurak-087-(1-324):Mizanpaj 1.qxd

advertisement
TBMM
B: 87
6 . 4 . 2011
O: 2
Değerli milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarının kiralama işlemlerinin KDV
Kanunu’ndan, Bakanlığa bağlı hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların
yapacağı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması
işlemlerinin de Kurumlar Vergisi Kanunu’ndan istisna edilmesi “eşitlik” ve “genellik” ilkesine
aykırıdır.
Bakanlığın sağlık tesislerinin yanı sıra her türlü tesis ve sosyal donatılarının da TOKİ’ye
yaptırılacak tesisler arasına alınması doğru bulunmamaktadır çünkü kamu yatırımlarının giderek
tümüyle TOKİ’ye yaptırılması bu kuruluşun denetiminde yaşanan boşluklar nedeniyle yanlıştır.
Ayrıca, tahsisli binalarla ilgili olarak gerektiğinde Bakanlığa yıkım yetkisi verilmesi, başka kurum ve
kuruluşlara tahsisli yerlerin talep edilmesi imkânı getirilmesi, hazine taşınmazlarının idaresiyle ilgili,
görevli ve yetkili Maliye Bakanlığının görev alanına müdahale niteliği taşımaktadır. Bu durum yetki
çatışmalarını beraberinde getirecektir.
Orman yangınlarıyla havadan mücadele hizmetlerinde kullanılmak maksadıyla Çevre ve Orman
Bakanlığı tarafından gerçek ve tüzel kişilerden her nevi hava aracı kiralanmasında, sağlık
hizmetlerinde kullanılmak maksadıyla Sağlık Bakanlığı tarafından gerçek ve tüzel kişilerden her nevi
hava ve deniz aracı kiralanmasında 5018 sayılı Kanun’un 28’inci maddesinde yer alan üç yıllık
kiralama süresinin yedi yıla uzatılmasının kamu yararına uygun olmadığı düşünülmektedir. Kamu
yararı için yedi yıllık kiralama yerine satın alma seçeneğinin değerlendirilmemesi önemli bir
eksikliktir.
Gümrük Müsteşarlığının eleman ihtiyacını karşılamak üzere Bütçe Kanunu’ndaki atama
sınırlamasının devre dışı bırakılması da seçim yatırımı izlenimi vermektedir diyor, yüce heyetinizi
saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Sayın Öztürk, teşekkür ediyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan.
Buyurun Sayın Ayhan.
MHP GRUBU ADINA EMİN HALUK AYHAN (Denizli) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşülmekte olan 744 sıra sayılı Kanun Teklifi üzerinde
Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini arz etmek üzere söz aldım. Yüce heyetinizi şahsım ve
grubum adına saygıyla selamlıyorum.
Gerçekten, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyleri arasında bir paralellik
bulunmaktadır. Gelişmişlik düzeylerine uygun olarak ülkelerin sağlık problemleri, sağlık hizmetleri
arzı, sağlık hizmetleri talebi de farklılıklar gösterebilmektedir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre
problemler farklılaşmakla birlikte aynı kategorideki ülkeler arasında hatta aynı ülkelerin değişik
bölgelerinde bile ülkelerin sağlık problemleri de farklılaşabilmektedir.
Ülkelerin sağlığa verdikleri önem ve sağlık düzeylerini gösteren önemli bir gösterge sağlık
harcamaları için ayırdığı kaynaklardır. Gelişmiş ülkeler sağlık konusunda daha fazla kaynak
ayırmaktadır. Yüksek gelirli ülkelerin bireylerinin eğitim düzeylerinin yüksek olması sağlık
konusundaki bilinçlenmeyi de artırmaktadır. Bu ülkelerdeki sağlık düzeyi diğer ülkelere nazaran
daha iyi durumda bulunurken gelir ve eğitim düzeyi sıralamasına göre sağlık düzeyleri de
şekillenmektedir. Bu duruma göre zaman zaman sağlık hizmetlerinde de yeni düzenlemelere,
teşkilatlanmalara gitmek, bazı değişiklikler yapmak mümkün gözükmektedir, mümkün olmaktadır,
buna ihtiyaç da duyulmaktadır.
– 876 –
tanseldurak-087-(1-324)
135–38
Download