T.B.M.M. B : 86 7 . 3 . 1990 O : 1 nunun bazı üyeleri zaten ASELSAN

advertisement
T.B.M.M.
B : 86
7 . 3 . 1990
O:1
nunun bazı üyeleri zaten ASELSAN'da da yöneticidirler. FH-SSB şifreli tetsiz yapmaya ASELSAN'ın teknolojisi yetmiyordu da, bunların testi neden ASELSAN fabrikalarında yaptırıldı?
Bunların yanıtı gerekir. Yoksa, ASELSAN çalışamaz duruma getirilip, "özelleştirme" adı al­
tında yabancılara mı satılacaktır?
Bir başka durumsa, şu anda...
BAŞKAN — Sayın Ateşoğulları, tamamlayın lütfen.
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Devamla) — Tamamlıyorum efendim.
Şu anda, 800 işçi çıkarılmış, 125 işçi askere gidecek, 105 işçi istifa dilekçesi vermiş, 80 işçi­
nin emekliliği gelmiş; bunların işlemleri yapılmıyor, bunlar dışında kalan insanlar işten çıkarılıyor.
Bir taraftan teknolojik gelişmeden söz ediliyor, bir taraftan da uzmanlaşmış .8 mühendi­
sin işine son veriliyor.
Sayın Çalışma ve Güvenlik Bakanına, 27.2.1990 günlü konuşmasını anımsatarak soruyo­
rum : Bu uygulama tensikat değil de nedir? tş Yasası ve iş yaşamında yeı'leşmiş uygulamaya
göre, toplu işten çıkarma nasıl yapılır? tş Yasasının 24 üncü maddesi neyi öngörüyor? Türki­
ye'nin 1951 yılında imzaladığı 98 sayılı ILO sözleşmesinin 1 ve 2 nci maddelerinde neler vardır?
Sayın milletvekilleri, ülkede huzur ve toplumsal barış istiyorsak, rüzgâr ekip fırtına biç­
mek istemiyorsak, bunu yolu, antidemokratik uygulamalardan, baskıcı yolların kullanılma­
sından değil, diyalogdan, çoğulculuğu kabullenmekten, sağlıklı sosyal politikalar üretmekten,
emeğe saygıdan geçer, diyor, tümünüze saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ateşoğulları.
3. —Antalya Milletvekili ibrahim Demir'in, Kültür Bakanlığınca, 1990 yılının "Bilgi Yılı"
ilan edilmesi nedeniyle bilginin Önemine ilişkin gündem dışı konuşması ve Kültür Bakanı Namık
Zeybek'in cevabı
BAŞKAN —• 1990 yılının "Bilgi Yılı" ilan edilmesi münasebetiyle, Antalya Milletvekili
Sayın ibrahim Demir söz istemişlerdir, buyurun. (DYP sıralarından alkışlar)
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; sözlerime baş­
lamadan önce hepinize saygılarımı sunuyor ve ben de, bu sabah menfur bir cinayete kurban
giden rahmetli Çetin Emeç ve şoförü Sinan Ercan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlı­
ğı diliyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Kültür Bakanlığımız 1990 yılını "Bilgi Yılı" ilan et­
miştir. Henüz bu konuda herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Bu teşebbüsün mahiyeti, maksadı
ya da muhtevası hakkında bilgilendirilmedik; bu konularda 1990 yılı programında, icra pla­
nında herhangi bir tedbire de rastlamadık. Bütçe görüşmeleri sırasında bu konudan hiç söz
edilmedi; bu kürsüden de bu konuda, bugüne kadar herhangi bir bilgi verilmedi. Dolayısıyla,
bu önemli konu hakkında bilgilenmek istiyoruz. Temenni ediyoruz ve diliyoruz ki, "Bilgi yılı"
münasebetiyle, 1990 yılı içerisinde ülkemizde bilginin önemi üzerinde, bilginin ekonomi - poli­
tiği üzerinde, ülkemizin bilimsel ve teknolojik meseleleri üzerinde enine boyuna araştırmalar
yapılır, tartışmalar yapılır ve bugüne kadar ağır şekilde ihmal ettiğimiz bu konu, Türkiye'nin
günderftine sokulur.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bu vesileyle ve bir gündem dışı konuşmanın verdiği
imkân dahilinde, biraz da konunun özüne girip, bu konudaki görüşlerimi ifade etmek istiyorum.
— 17 —
Download