aselsan elektronđk sanayđ ve tđcaret a.ş. kurumsal yönetđm

advertisement
ASELSAN ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ TOPLANTI KARARLARI
TOPLANTI NO
TOPLANTI TARĐHĐ
TOPLANTI SAATĐ
TOPLANTI YERĐ
:
:
:
:
2
25 Nisan 2012
16.00
ASELSAN A.Ş.
TOPLANTIYA KATILAN KOMĐTE ÜYELERĐ :
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı : Cumhur Sait
Şahin TULGA
Yönetim Kurulu Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Ahmet ŞENOL
Yönetim Kurulu Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Osman Kapani AKTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi : Erhan AKPORAY
ASELSAN KATILIMCILARI :
Mali Đşler Başkanı: Dr. Ahmet DEMĐR
Finansman Direktörü: Aykan ÜRETEN
Hazine ve Fon Yönetimi Müdürü: Pınar ÇELEBĐ
KARARLAR
2/1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:41 sayılı “Sermaye Piyasası
Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği”
kapsamında kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan personel
olarak görev yapmakta olan Finansman Direktörü Aykan ÜRETEN tarafından
Hazine ve Fon Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde Yatırımcı Đlişkileri ve Đştirakler
Birimi tarafından görevleri yürütülmekte olan pay sahipleri ile ilişkiler hakkında bilgi
verilmesi,
Yatırımcı Đlişkileri ve Đştirakler Birimi’nin görev ve sorumlulukları:
-
Üst yönetimin talimatları doğrultusunda ve yasal düzenlemeler çerçevesinde Genel
Kurul toplantıları, sermaye artırımı, kâr dağıtımı ve ana sözleşme değişiklikleri ile ilgili
işlemleri diğer bölümler ile koordine ederek yürütmek, takip ve kontrol etmek.
-
Şirket ile pay sahipleri arasındaki işlemleri yürütmek ve pay sahiplerinin genel kurul,
sermaye artırımı, kâr dağıtımı ve ana sözleşme değişikliği ile ilgili sorularını
cevaplandırmak,
-
Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında kamuya yapılacak açıklamaları ilgili bölümler
ile koordine ederek hazırlamak, elektronik ortamda iletmek,
-
Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü
hususu gözetmek ve izlemek,
-
Şirket merkezinden, fiziki hisse senedine sahip pay sahiplerinin Merkezi Kayıt
Kuruluşu nezdinde kaydileştirme işlemlerini yapmak ve kâr payı ödeme işlemlerini
yaptırmak, takip ve kontrol etmek,
-
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen görevleri yerine getirmek,
-
Kurumsal Yönetim Đlkeleri Uyum Raporu’nu hazırlamak,
-
ASELSAN web sitesinde yer alan “Yatırımcı Đlişkileri” bölümünün güncelliğini
koordine etmek,
-
Đçsel bilgilere erişimi olanlar listesinin güncel kalmasını koordine etmek,
-
Đçsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişileri, özel durumların, mali ve
operasyonel sonuçların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve
gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla bilgilendirmek,
-
ASELSAN hisse senetlerinin borsa fiyatı ve borsa endeksi bilgilerini takip etmek,
-
Đştiraklerin genel kurul toplantıları, sermaye artırımı, kâr dağıtımı, ana sözleşme
değişiklikleri
ile
ilgili
konuları
takip
etmek,
bu
konularda
şirkete
düşen
yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.
Yapılan değerlendirme sonrasında, Yatırımcı Đlişkileri ve Đştirakler Birimi’nin tanımlı görev
ve sorumluluklarının tebliğ ile uyumlu olduğu konusunda mutabakata varılmıştır.
2/2. 4 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen “Analist Toplantısı”nda yapılan sunum
hakkında bilgi verilmesi,
4 Nisan 2012 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirilen ve 22 aracı kuruluş ve portföy
yönetim şirketini temsilen 28 analistin katıldığı “Analist Toplantısı”nda Mali Đşler Başkanı
Dr. Ahmet DEMĐR tarafından analistlere yapılan sunum ve sonrasındaki soru-cevap
kısmını takiben Macunköy üretim tesislerinin analistlere gezdirildiği, analistlerin
ASELSAN’ın hisse senedinin performansından, büyüme potansiyelinden ve yatırımcı
ilişkileri ile şeffaflık konusunda attığı adımlardan duydukları memnuniyet konusunda bilgi
alınmıştır.
Cumhur Sait Şahin TULGA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Ahmet ŞENOL
Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Osman Kapani AKTAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Erhan AKPORAY
Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Download