TBMM B: 62 14 . 2 . 2006 O: 1 Türkiye Büyük Millet Meclisi

advertisement
TBMM
B: 62
14 . 2 . 2006
O: 1
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Danimarka basınında yayımlanan ve İslam dini ile Hz. Muhammed'e karşı saygısızca ve suçlayıcı bir nitelik
taşıyan karikatürler ülkemizde ve halkı Müslüman olan başka ülkelerde büyük tepkilere yol açmıştır. Bu tepkilerin
bir bölümünün masum insanların ölümüne yol açan şiddet eylemlerine dönüşmesi endişelerimizi artırmıştır.
Bu gelişmelerin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi ve ortak bir tutumun sergilenerek dünyaya
açıklanması amacıyla, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 101, 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca CHP
Grubu adına genel görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz.
Ali Topuz
Kemal Anadol
Haluk Koç
İstanbul
İzmir
Samsun
CHP Grup Başkanvekili
CHP Grup Başkanvekili
CHP Grup Başkanvekili
Gerekçe:
Bir Danimarka gazetesinde Hz. Muhammed ile İslam dinine karşı saygısız ve suçlayıcı bir içerik
taşıyan karikatürler yayımlanması, daha sonra bu karikatürlerin başka ülkelerin gazetelerinde de yer al­
ması, ülkemizde ve bütün dünyadaki Müslümanlar arasında kuvvetli tepkilere yol açmıştır.
Danimarka hükümetinin karikatürleri düşünce özgürlüğü kapsamı içinde değerlendirmesi ve özür
dilemeye yanaşmaması tepkileri daha da artırmıştır. Bu tepkiler, çeşitli ülkelerde can kaybına yol açan
gösterilere sebep olmuştur.
Bu işe alet olan sorumsuz kişilerin ve olayları tırmandıranların hangi amaçların peşinde koştuğu;
tiraj için mi, yoksa bir büyük enternasyonal provokasyonun bir parçası olarak mı bu işi gerçekleştir­
dikleri tam olarak ortaya çıkmamıştır.
11 Eylül sonrası içine girilen yeni dünya koşullarında farklı inançların, etnik kimliklerin temel
haklar noktasında birbirine saygı gösterdikleri bir ortam yaratılması gerekirken, ne yazık ki, terörün
İslam dinine mal edilmeye çalışıldığı bir süreç yaşanmıştır. Bu hataların yüksek düzeydeki yetkililer
tarafından yapılması, zihinlerin arkasında terör ve İslamın özdeşleştirilmesinin giderek yaygınlaş­
masını da beraberinde getirmiştir.
Geldiğimiz noktada, bu sürece engel olmak sorumluluk sahibi herkesin öncelikli görevi olmalıdır.
Ne demokrasi ne insan haklan ne de düşünce özgürlüğü, yapılanları mazur gösteremez. Düşün­
ce özgürlüğünün insanlar arasında kin, nefret ve düşmanlığı körükleyecek şekilde kullanılmasına iliş­
kin Avrupa normlarında yaşanan dağınıklık ve çifte standartlar da oldukça düşündürücüdür.
Düşünce özgürlüğü ve dine saygı anlayışı arasındaki denge laiklik ilkesinde kendini bulmaktadır. Laik­
lik, aynı zamanda, kendi inancını sahiplenme, başkasının inancına da saygı göstermeyi içerir. Bu bakımdan,
halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan, ancak cumhuriyetin ilk dönemlerinden itibaren laikliği benim­
semiş olan Türkiye'nin bir bütün olarak bu konuda sergileyeceği tavır, özel bir önem taşımaktadır.
Konunun TBMM tarafından bir genel görüşme çerçevesi içinde ele alınması ve Meclisin ortak
tutumunun Türk ve dünya kamuoyuna yansıtılması, içinde bulunduğumuz günlerde bütün dünya
tarafından dikkatle değerlendirilecektir.
Türkiye'nin tutumu, Danimarka Hükümetinin bu konuda yapıcı ve olumlu bir tavır takınmasına
ve şiddet yanlısı gösterilerin yumuşatılmasına katkıda bulunacaktır.
Yukarıda belirtilen gerekçelerle konunun ivedi olarak Yüce Meclisimizce bir genel görüşme çer­
çevesinde ele alınması doğru olacaktır.
BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur.
Önerge gündemde yerini alacak ve genel görüşme açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme,
sırası geldiğinde yapılacaktır.
Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerine müdahale edildiği iddialarının araştırılması amacıyla
verilen (10/333) esas numaralı Meclis araştımıası önergesinden bazı milletvekillerinin imzalarını çek­
tiklerine dair bir tezkere vardır; okutuyorum:
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)
3.- Bazı milletvekillerinin (10/333) esas numaralı Meclis araştırması önergesinden imzalarını
geri çektiklerine ilişkin önergeleri (4/365)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü ve 43 milletvekilinin, 19.1.2006 tarihinde yapılan Türkiye Futbol
Federasyonu seçimlerine müdahale edildiği iddialarının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İç­
tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştımıası açılmasına ilişkin (10/333) esas
numaralı Meclis araştırma önergesindeki imzamızı geri çekiyoruz.
-20-
Download