Knser tedavisinde Tumorü hedefleyen monoklonal antikorlar

advertisement
Akılcı ilaç Kullanımı
Prof.Dr. Coşkun USTA
• Dünya Sağlık Örgütü, 1985 yılında
• Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel
özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre ve
dozda, en düşük fiyata ve kolayca
sağlayabilmeleri olarak tanımlanmaktadır
• İlaçların fazla/az kullanımının ve
tedaviye uyumsuzluğun yok edilmesidir.
Tedavi kalitesinin düşmesi:
• Toplumda görülen
ölüm sıklığında
hastalık sıklığında artma olur
Akılcı ilaç tedavisi ise
• Sağlıkta kaliteyi düşürmeden
morbidite ve mortalite azalmakta;
hastanede yatış süreleri kısmakta;
insan kaynakları ekonomik ve kaliteli
biçimde kullanılabilmektedir.
• Dünyada ilaçların %50’sinden fazlası akılcı
olmayan biçimde reçete edilmekte,
dağıtılmakta ya da satılmaktadır
• Hastaların da %50’si ilaçları doğru şekilde
kullanmamaktadır
• Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri temel
ilaçlara ulaşamamaktadır.
– Akılcı ilaç kullanımı bilinmiyor
- % 48’i son bir yılda kendi kendine ilaç kullandı.
- % 38’i son bir ayda kendi kendine ilaç kullandı.
- % 25’i ilerde gerekli olur, diye evde antibiyotik
- % 17’si doktordan antibiyotik yazmasını istiyor.
- % 26’sı kendi kendine antibiyotik kullanıyor.
- % 57’si son bir yıl içinde, yüzde 25’i ise son bir
ay içinde antibiyotik kullandı.
UYGUN OLMAYAN İLAÇ KULLANIMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Çoklu ilaç kullanımı
İlaçların gereksiz ve aşırı kullanımı
Klinik rehberlere uyumsuz tedavi seçimi
Piyasaya yeni çıkan ilaçların uygunsuz tercihi
Uygunsuz kişisel tedavilere başvurulması
Gereksiz yere antibiyotik tüketimi
Gereksiz yere enjeksiyon önerilmesi
Gereksiz ve uygunsuz vitamin kullanımı
Bilinçsiz gıda takviyesi ve bitkisel ürünlerin kullanımı
İlaç-ilaç etkileşimleri ve besin-ilaç etkileşimlerinin ihmal
edilmesi
AKILCI OLMAYAN İLAÇ KULLANIMI
Akılcı ilaç kullanımı tanımında yer alan
maddelerden herhangi birinin veya
birkaçının karşılanamaması durumu,
•Hastaların tedaviye uyuncunun azalmasına,
•İlaç etkileşimlerine,
•Bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine
•Hastalıkların tekrarlamasına uzamasına,
•Advers olay görülme sıklığının artmasına,
•Tedavi maliyetlerinin artmasına neden olur.
Avrupa ilaç Ajansı 26 Ocak 2011 tarihinde
• Önündeki 5 yıllık “yol haritası”nı yayınladı
• Halkın sağlık gereksinimlerine ve bunların
saptanmasına öncelik vermekte ve ilaçlara
erişimi, ilaçların güvenli ve akılcı biçimde
kullanılmasını en üst düzeye çıkarmayı
hedeflemektedir
• Tarihçe
• AİK Prof. Dr. Şule Oktay
• 1992-1994’de Eskişehir-Bilecik’te hekimlerin ve halkın akılcı ilaç
kullanımı konularındaki bilgi ve tutumları değerlendirilmiştir.
• DSÖ ile OrtaVadeli İşbirliği Programı kapsamında AİK çalışma
başlatılmıştır
• 1997 yılında, İkinci Sağlık Projesi kapsamında, Hollanda Groningen
Üniversitesi “AİK Eğitici Eğitimi”
• 1999 yılında “Türkiye'de AİK İlkelerinin Yerleştirilmesinde
Farmakoterapi Eğitimi ve Klinik Farmakolojinin Yeri Çalışma
Toplantısı”
• 1999 yılında “Türkiye İlaç Kılavuzu-TİK”
• 2002 yılında, “Birinci Basamağa Yönelik Tanı ve Tedavi Rehberi”
• 2003 yılında “Reçete Yazma Rehberi”
• 2006 yılında “AİK Çalıştayı”
• 12 Ekim 2010 Bakan Oluru ile,
ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde,
“Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü “
• 01.07.2011 tarihinde “Sağlıkta Performans ve
Kalite Yönergesi”
• 06/10/2011 tarihli Hastane Hizmet Kalite
Standartları; Akılcı İlaç Kullanımı İle İlgili
Kılavuz”
AKILCI İLAÇ KULLANIMI
İLKELERİ
 Etkililik
 Güvenlilik
 Uygunluk
 Maliyet
• K-ilaçlar ve K-tedavi
• K-ilaçlar ve K-tedavi arasında önemli bir
fark vardır.
• Kilit nokta her hastalığın ilaç tedavisini
gerektirmemesidir
• Her K-tedavi bir K-ilaç içermez!
Rituximab (Rituxan)
•
•
•
•
Kimerik tipte anti-CD20 mAb
B hücreli malinensilerde onay almıştır
in the US in1997, and in the EU in 1998
Tek ve kombine ajan olarak nonHodgkin’ lenfoma ve
kronik llenfostik lösemide kullanılır
• Kompleman bağımlı, ADCC ve zayıf apoptotik mek
ile sitotoksisite sağlar
• KLL hastalarda (fludarabine, cyclophosphamide,
and rituximab (FCR) standart tedavide yerini
almıştır
Non cutaneous side effects
• Fatal Infusion Reactions. %80 ilk verilişte 24 saaate ilk verilişte hypoxia,
pulmonary infiltrates, acute respiratory distress syndrome, myocardial
infarction, ventricular fibrillation or cardiogenic shock.
•
•
•
•
•
•
•
Tumor Lysis Syndrome Acute renal failure
Hepatitis B reactivation
Hypersensitivity reactions:
Serious or life-threatening cardiac arrhythmias
Severe renal toxicity
İnfection riskinde artış sepsis
Immune/autoimmune olaylar uveitis, optic neuritis
: lymphopenia (40 %), neutropenia (6 %),
• hematologic yan etkler sitopeniler
leukopenia (4 %), anemia (3 percent ), and thrombocytopenia (2 %).
•
Dispne, öksürük bronkospazm, pnömoni
Side Effects
• Kutanöz yan etkiler
• Çoğunlukla ciddi değildir
• 356 hastalık tek ajan % 44 deri yan etk.(kaşıntı,
döküntü, ürtiker
• Bakteriyel enfeksiyon
• %2 ciddi deri yan etki paraneoplastic pemphigus,
Stevens-Johnson syndrome, lichenoid dermatitis,
vesiculobullous dermatitis, and toxic epidermal
necrolysis
• Vasculit
• Geçikmiş proinflammatory syndrome tanımlanmış bir
olguda
Download