database management systems - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

advertisement
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
DERS BİLGİ FORMU
Ders Kodu
Ders Adı
152115011
DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS
Yarıyıl
Güz
Teorik Saat
3
Uygulama Saat
0
Kredi
3
AKTS Kredisi
5
Kredi Dağılımı (Kredisiz Derslerde Haftalık Saat Dağılımı)
Mat. ve Temel Bil.
Mühendislik
Genel Eğitim
İnsanbilim
0
3
0
0
Sınav Adı
Ara Sınav 1
Ara Sınav 2
Ek Sınav 1
Ek Sınav 2
Ek Sınav 3
Ek Sınav 4
Ek Sınav 5
Ek Sınav 6
Ek Sınav 7
Ek Sınav 8
Yarıyıl Sonu Sınavı
Mazeret Sınavı
Ön Koşullar
Kısa İçerik
Amaçlar
Meslek
Eğitimine
Katkısı
Öğrenim
Çıktıları
Temel Ders
Kitabı
Yardımcı
Kaynaklar
Gerekli Araç
ve Gereçler
Değerlendirme
Sınav Türü
Yazılı
Yazılı
Proje
Yazılı
Yazılı
Ders Tipi
Zorunlu
Tasarım Ağırlıklı
Evet
Sınav Ağırlığı (%)
20
20
30
30
Yok
Giriş ve Temel Kavramlar, ilişkisel diyagramlar kullanarak veri modelleme, SQL kullanarak
modellenen verilen veritabanı karşılığını oluşturma, veri depolama ve indeksleme, alanda
grup halinde bir proje yapma
Bu dersin amacı öğrencilere, veritabanı kavramı, veritabanı geliştirme ilkeleri, sorgulama,
tasarlama ve raporlama komut ve araçlarının kullanılması, veri depolama ve indeksleme
gibi konularda temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır
Bir sistemin veri ihtiyaçlarının karşılanması amaçlı veri tabanı tasarımı ve gerçeklenmesi,
karmaşık sorgu tasarlama, kullanıcı ara yüzlü ile bağlanma, veri depolama ve indeksleme
vb.. konularda bilgi ve tecrübe. Ayrıca, takım çalışması deneyimi kazanarak
1.Veritabanları ile ilgili bazı temel kavramları tanımlar.
2. Verilen bir sistemin ihtiyacını karşılamak üzere ER diyagramları oluşturur.
3. Oluşturulan ER diyagramlarına karşılık gelen veritabanını oluşturur.
4. Temel ve karmaşık sorgular tasarlar ve uyg
Ramakrishnan R., Gehrke J., Database Management Systems, Third Edition, McGrawHill, 2003
Elmasri R., Navathe S.B., Fundamentals of Database Systems, Fourth Edition, AddisonWesley, 2004.
Ullman J.,Widom J., A first course in Database Systems, 2nd edition, Prentice Hall, 2001.
Bilgisayar, Projeksiyon Cihazı, Projeksiyon Perdesi
Ders Bilgi Formu
152115011 DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS
1/2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15,16
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Haftalık Plan
İçerik
Veri Tabanlarına giriş
ER Diyagramları
İlişkisel Modeller ile veri modelleme
İlişkisel veritabanlarında kısıtlar
İlişkisel cebir, İlişkisel Matematik
1. Ara Sınav Haftası
Proje Sunuşları I
SQL: Schema Definition, Basic Constraints and Queries
Veri Tabanı Uygulama Geliştirme
Veri saklama ve indeksleme yapıları genel bakış
2. Ara Sınav Haftası
Disk ve dosya yapıları
Tree-structured, hash-based indekslemeler
Proje Sunuşları
Yarıyıl Sonu Sınavı
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
Program Çıktısı
Bilgisayar mühendisliği, matematik ve fen bilimleri ile ilgili konularında yeterli bilgi
birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerini
modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
Bilgisayar mühendisliğinde karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama,
formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini
seçme ve uygulama becerisi.
Modern tasarım yöntemlerini kullanarak karmaşık bir sistemi, süreci, veya ürünü
gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde
tasarlama becerisi.
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme,
seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
Bilgisayar mühendisliği problemlerinin incelenmesi için test yöntemleri tasarlama,
uygulama, analiz ve yorumlama becerisi.
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel
çalışma becerisi.
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki
gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilinci
Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar
hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve
güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik
çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Dersi Veren Öğretim Üyesi
İmza
Ders Bilgi Formu
152115011 DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS
Katkı Düzeyi
1 Yok
4 Çok
3 Orta
3 Orta
1 Yok
3 Orta
2 Az
3 Orta
1 Yok
1 Yok
1 Yok
Tarih
2/2
Download