ÇORUM ÖĞRETMEN MUKADDER AKAYDIN ANADOLU LİSESİ

advertisement
ÇORUM ÖĞRETMEN MUKADDER AKAYDIN ANADOLU LİSESİ COĞRAFYA 11 DERS PLANI
BÖLÜM I
Dersin adı
Öğrenme Alanı
Konu
BÖLÜM II
Öğrenci Kazanımları
/Hedef ve Davranışlar
Ünite Kavramları veSembolleri
/Davranış Örüntüsü
Coğrafi Beceriler:
Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri
Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve
Teknikleri
Kullanılan Eğitim TeknolojileriAraç, Gereçler ve Kaynakça
(Öğretmen - Öğrenci)
Coğrafya
Sınıf: 11
Süre:
Tarih:
Beşeri sistemler
Nüfus Politikaları
B 11.1 Örnek incelemeler yoluyla ülkelerin farklı dönemlerine ait nüfus politikalarını karşılaştırır.
Nüfus politikası,nüfus patlaması,aktif nüfus,aile planlaması,nüfus artış hızı, doğum kontrolü
Gözlem becerisi,tablo,grafik,diyagram oluşturma ve yorumlama becerisi, değişm ve sürekliliği
algılama becerisi
Anlatım, soru cevap, beyin fırtınası, sunum yapma, Araştırma, problem çözme,tartışma
Ders kitapları, yardımcı kitaplar, duvar haritası Atlaslar, grafikler, resim ve fotoğraflar, broşürler,
afişler, Bilgisayar, İnternet, gazete ve dergi haberleri,
Sözel-Dilsel
Nüfusun bir güç olup olmadığını tartışma,konuyla ilgili kavramlarla anlamlı cümleler kurma,
Doğacı
Nüfus ile doğal çevre arasındaki ilişkileri gözlemleme
Sosyal-Kişiler Arası
Mantıksal-Matematiksel
İçsel-Bireysel
Görsel-Uzaysal
Nüfus artış ve azalışının toplumun ekonomik ve sosyal yapısında meydana getirdiği değişiklikleri
tartışma
İnsanın Dünya üzerindeki etkinliğinin sayıca olan miktarı,,deneyimi,bilgi birikimi ve eğitim seviyesinin
tayin ettiğini kavrama,her ülkenin belli bir nüfus politikasının olması gerektiğini açıklama
Bireylerin mutluluk ve refahında nüfus politikalarının önemini kavrama, nüfus politikalarının bilinçli
kararlar olduğunu anlama.
Nüfus politikalarında uygulanan görsel materyalleri(resim ,afiş,broşür v.b) yorumlama
Müziksel-Ritmik
Bedensel-Kinestetik
Konuyu açıklayıcı hareket zinciri oluşturma
Not:Cumhuriyetimizin önemi ve özellikleri konusunda açıklamalar yapılır.Cumhuriyetin korunması ve geliştirilmesinde gençliğe düşen
görevler anlatılır.
Nüfus politikası:Hükümetlerin nüfusun nitelikleri,nicelikleri ve dağılışı konusunda uygulamış oldukları bilinçli kararlardır.
-Nüfusun bir güç olup olmadığı konusunda kısa bir tartışma yaptırılır.
-Ülkeleri nüfus politikalarına iten temel etkenler öğrencilere sorulur ve verdikleri cevaplar tahtaya yazdırılır.
-Dünya’da genel olarak uygulanan nüfus politikaları tahtaya yazılır. Nüfus politikalarında nüfusun hangi özellikleri ile ilgili ne tür
politikalar izlendiği konusunda örnekler vermeleri istenir.
-Doğurganlık politikaları üzerinde durulur
1.Doğurganlığı doğrudan etkileyen politikalar
a)Gebeliği önleyici yöntemlerin kullanılması
b)Çoçuk aldırma,erkek ve kadının sterlizasyonu
c)Halkın eğitimi
d)Evlenme yaşının saptanması
e)Aile planlama hizmetlerinin halka sunumu
2.Dolaylı olarak halkın tutumunuetkileyen politikalar
a)Sosyal güvenlik sistemi b)Çocuk işçi çalıştırma c)Kadın hakları d)Doğum yardımı ve vergilendirme politikaları
-Konularla ilgili diğer kavramlar açıklanır.Öğrencilerin bu kavramları kullanarak anlamlı cümleler kurmaları istenir.
-Seçilerek belirlenen ülkelerin uyguladıkları nüfus politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri değişim ve süreklilik açısından
karşılaştırılır.
- Seçilen ülkelerle ilgili tablo ve grafikler yorumlanır.Bu ülkelerin karşılaştıkları problemler sorulur. Bu ülkelerle ilgili güncel
haberler ve yorumlar verilir.
- Nüfus politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri deftere yazdırılır.
BÖLÜM III
Ölçme-Değerlendirme
• Bireysel öğrenme etkinliklerine
yönelik Ölçme
Değerlendirme
• Grupla öğrenme etkinliklerine
yönelik Ölçme
Değerlendirme
• Öğrenme güçlüğü olan
öğrenciler ve ileri düzeyde
öğrenme hızında olan öğrenciler
için ek Ölçme-Değerlendirme
etkinlikleri
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi
BÖLÜM IV
Planın Uygulanmasına İlişkin
Açıklamalar
Yakup ÖZSOY
Coğrafya Öğretmeni
1- Nüfus değişiminde rol oynayan faktörler nelerdir?
2. Bir ülkede geç nüfusun artması sizce bir avantajmıdır?
3. Çin ‘de nasıl bir nüfus politikası uygulanmaktadır?
4. Çin gelecekte nüfus ile ilgili ne tür problemlerle karşılaşır?
5. Nüfusu azalan ülkelerde ne tür sorunlar yaşanmaktadır?
6.Türkiye nasıl bir nüfus politikası izlemektedir?
Konu ……….. ders saatinde işlenmiş, gerekli değerlendirmeler yapılarak amacına ulaşmıştır.
Aksayan yönler:…………………………………………………………………………………
Turgay İKİNCİ
Okul Müdürü
Download