Hacettepe Üniversitesi - Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri

advertisement
Ankara Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Açık Ders Malzemeleri
Çalışma Planı (Çalışma Takvimi)
Haftalar
1.Hafta
Haftalık Konu Başlıkları
o
Bölüm 1: Organik Kimyaya Giriş: Bağlanma ve İzomerlik
o
Giriş, genel bilgi
o
Organik bileşiklerin elde edilmesi ve saflaştırılması
o
Organik bileşiklerin tanımlanması
o
Basit (amprik) ve molekül formülünün bulunması
o
İzomeri kavramı
o
Kimyasal bağlar: Oktet kuralı
o
Lewis yapılarının yazılması
o
Oktet kuralının istisnaları
o
Formal yük
Bölüm 1: Organik Kimyaya Giriş: Bağlanma Ve İzomerlik (Devam)
2.Hafta
o
Rezonans
o
Atom orbitalleri ve valans bağ yöntemi
o
Kovalent bağlar arasındaki çekim kuvvetleri
o
Organik bileşiklerin fiziksel özelliklerine etki eden faktörler
o
Bağ polarlığı, dipol moment
o
Yapı formüllerinin gösterilmesi
Bölüm 2: Organik Bileşiklerin Adlandırılması, IUPAC Kuralı, Alkanlar ve Sikloalkanlar
3.Hafta
o
Alkanlar ve sikloalkanlara giriş
o
Alkanların kaynağı: Petrol
o
Alkanların yapısı ve izomeri
o
Alkil grupları ve izomeri
o
Organik bileşiklerin adlandırılması, IUPAC kuralları
o
Alkil halojenürlerin adlandırılması
Bölüm 2: Organik Bileşiklerin Adlandırılması, IUPAC Kuralı, Alkanlar ve Sikloalkanlar
4.Hafta
o
Alkollerin adlandırılması
o
Sikloalkanların adlandırılması
o
Alkenler ve sikloalkenlerin adlandırılması
o
Alkinlerin adlandırılması
o
Arenler (Aromatik Hidrokarbonlar): Adlandırma
o
Alkan ve sikloalkanların fiziksel özellikleri
o
Alkanların elde edilişi
Bölüm 2: Organik Bileşiklerin Adlandırılması, IUPAC Kuralı, Alkanlar ve Sikloalkanlar
5.Hafta
o
Corey-House alkan sentezi
o
Grignard reaksiyonu ile alkan sentezi
o
Alkil halojenürlerin indirgenmesi ile alkan sentezi
o
Alkanların reaksiyonları
o
Hatırlatma: Tanım (Homolitik ve Hetereolitik reaksiyonlar)
o
Halkalı alifatik bileşikler (Sikloalkanlar)
o
Doymuş halkalı hidrokarbonların sentezi
o
Sikloalkanların reaksiyonları
Haftalar
Haftalık Konu Başlıkları
Bölüm 3: Alkenler ve Alkinler
6.Hafta
o
Giriş
o
Alken ve alkinlerin fiziksel özellikleri
o
Alken diastreomerlerinin (E)-(Z) , Cahn, Prelog, Ingold, sistemiyle adlandırılması
o
Alkenlerin sentezi
o
Ayrılma (Eliminasyon) reaksiyonlarıyla alkinlerin sentezi
o
Uç alkinlerden sübstitüsyon ile alkin sentezi
o
Endüstriyel asetilen sentezi
o
Hoffman eliminasyonu reaksiyonlarıyla alken sentezi
Bölüm 3: Alkenler ve Alkinler (Devam)
o
o
7.Hafta
Alken ve alkinlerin reaksiyonları
Hidrojen Eksikliği İndeksi (H.E.İ)
o
Gıda endüstrisinde hidrojenleme
o
Katılma reaksiyonları
o
Alkinlerin yükseltgenmesi
o
Alkenlerin halojenlerle yer değiştirmesi (Halojen sübstitüsyonu)
o
Alkinlere brom ve klor katılması
o
Alkinlere hidrojen halojenür katılması
o
Alkinlerin dimerleşmesi
o
Alkinlerin yükseltgen bölünmesi
Bölüm 4: Aldehit ve Ketonlar
8.hafta
o
Giriş, Adlandırma
o
Fiziksel özellikleri ve eldesi
o
Karbon-oksijen ikili bağına nükleofilik katılma
o
Alkol katılması: Yarı-asetal ve asetal oluşumu
o
Hidrat oluşumu
o
Amonyak ve türevlerinin katlması
o
Hidrojen siyanür katılması: Halohidrin oluşumu
o
Yilürlerin katılması: Wittig reaksiyonu
o
Organometalik reaktiflerin katılması
o
Yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları
o
Aldol reaksiyonu
o
Haloform reaksiyonu
Bölüm 5: Karboksilik Asitler ve Türevleri
9.Hafta
o
Giriş, adlandırma ve fiziksel özellikleri
o
Karboksilik asitlerin asitlikleri
o
Karboksilli asit türevleri
o
Esterler
o
Anhidritler
o
Açil klorürler
o
Amitler
o
Nitriller
o
Karboksilli asitlerin ve türevlerinin sentezi
Bölüm 6: Aminler
10.Hafta
o
Giriş, adlandırma
o
Fiziksel özellikleri
Haftalar
Haftalık Konu Başlıkları
o
Bazlık ve amin tuzları
o
Aminlerin eldesi
o
Aminlerin reaksiyonları
o
Birincil aril aminlerin nitröz asitle reaksiyonu
o
Aren diazonyum tuzlarının yer değiştirme reaksiyonları (Sandmeyer reaks.)
o
Spektrum örnekleri
o
Önemli reaksiyonların özetleri
o
Problemler
Bölüm 7: Aromatik Bileşikler
11.Hafta
o
Giriş, tarihçe ve önemi
o
Benzen türevlerinin adlandırılması
o
Benzenin reaksiyonları
o
Benzenin Kekule yapısı
o
Benzenin yapısının rezonansla açıklanması
o
Benzenin yapısının orbitallerle açıklanması
o
Hückel kuralı (4n+2)elektron kuralı (Aromatiklik)
o
Diğer aromatik bileşikler
o
Heterohalkalı aromatik bileşikler
o
Biyokimyada aromatik bileşikler
o
Aromatik bileşiklerin reaksiyonları
Bölüm 7: Aromatik Bileşikler (Devam)
12.Hafta
o
Friedel-Crafts açillenmesi
o
Aromatik elektrofilik sübstitüsyon reaksiyonlarında etkinlik ve yönlendirme üzerine
sübstitüent etkisi
o
Elektrofilik aromatik yer değiştirmede sübstitüent etkileri teorisi
o
Indüktif ve rezonans etkiler: Yönlendirme teorisi
o
Alkil benzenlerin orto-, para- yönlendirme etkileri ve etkinlikleri
o
Meta yönlendirici gruplar
o
Alkil zincirlerin yan zincir reaksiyonları
o
Alkenil benzenler
o
Problem
o
Yan zincirin yükseltgenmesi
o
Sentetik uygulamalar
o
Koruyucu ve kapatıcı grupların kullanılması
o
Disübstitüe benzenlerde yönlenme
o
Aromatik nükleofilik yer değiştirme reaksiyonları: (SNAr) reaksiyonları: Halobenzenler ve
nükleofilik yer değiştirme
o
Aromatik bileşiklerin indirgenmesi
o
Wurtz-Fittig reaksiyonu
o
Problem
Bölüm 8: Stereoizomerlik (Stereokimya)
13.Hafta
o
Giriş
o
İzomeri, yapı izomerleri ve stereoizomerler
o
Kirallik-simetri düzlemi ilişkisi
o
Rasemik yapılar ve enantiyomerik fazlalık
o
Optikçe aktiflik, düzlem polarize ışık
o
Enantiyomerler ve kiral moleküller
Haftalar
Haftalık Konu Başlıkları
Bölüm 8: Stereoizomerlik (Stereokimya) (Devam)
14.Hafta
o
Birden fazla stereomerkeze sahip moleküller
o
Mezo bileşikler
o
Bir stereoizomerden daha fazlasını içeren bileşiklerin adlandırılması
o
Fischer izdüşüm formülleri
o
Halkalı bileşiklerde stereoizomeri
o
Stereoizomere bağlı hiçbir bağın kırılmadığı reaksiyonlar yardımıyla konfigürasyonları
ilişkilendirme
o
Enantiyomerlerin ayrılması: Yarılma
o
Problemler
Download