Enerji Tasarrufu

advertisement
ENERJİ TASARRUFU
Enerji tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi
verimli kullanmak, israf etmemektir. Aynı işi daha az enerji kullanarak yapmaktır.
Türkiye de tüketilen enerjinin % 33 Binalarda, % 30 Sanayide, % 19 Ulaştırmada ve %18 Diğer
alanlardadır. Binalarda harcanan enerjinin de % 70’i de ısıtma ve soğutmada kullanılmaktadır. Isı
yalıtım önlemlerinin alınması ile bu kayıplar azaltılabilir. Binaların yalıtımı ile %25 den %50’ye varan
yakıt tasarrufu sağlanması mümkündür.
Yalıtım yapılmış bir binada yaşayan bireyler;
 Kış aylarını daha konforlu geçirecekler,
 Daha az yakıt kullanacaklar ve daha az para ödeyecekler,
 Çevreye daha az emisyon atacaklar.
Niçin Enerjiyi Verimli Kullanmalıyız?
Enerjinin fazla kullanılması sonucunda;
 Çevre kirliliği artıyor,
 Enerji için yüksek tutarlı faturalar ödeniyor,
 Doğal kaynaklar tükeniyor.
Gelecek nesillere temiz bir çevre ve kullanılabilir doğal kaynaklar bırakmak ve daha az para
ödeyerek ekonomiye katkı sağlamak için Enerji tasarrufu sağlayacağımız gerekli önlemleri hızla
uygulamaya başlamalıyız.
BİNALARDA “ENERJİ KİMLİK BELGESİ”
"Enerji Kimlik Belgesi" asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım
özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren bir belgedir.
Enerji Kimlik Belgesinde binanın ısıtma, soğutma, aydınlatma, sıhhi sıcak su ve havalandırma
ihtiyaçlarının yer almasının yanı sıra binanın yıllık karbon salım miktarı ve yenilenebilir enerji kullanım
oranları da bulunmaktadır.
Amaç; “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği”ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin kullanılmasını, enerji israfının
önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamaktır.
Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
Hangi binalarda, nasıl kullanılacaktır?
Enerji Kimlik Belgesi, toplam kullanım alanı 50 m2 ve üzerinde olan mevcut binalar ve işletmeye
alınan yeni binalar içindir.
Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması şarttır.
Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji
kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır.
Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik
belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya vermekle yükümlüdür.
Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için “Enerji Verimliliği
Kanunu” yayım tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde (Mayıs 2017 ‘ye kadar) Enerji kimlik belgesi
düzenlenir. Ancak alım- satım ve kiralama işlemi olursa hemen düzenlenmek zorundadır.
Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik
Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.
Enerji Kimlik Belgesini kimler verebilir?
• Yeni inşa edilecek binalar için yetkili Projelendirme şirketleri,
• Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği
Şirketleri(Etik Enerji Ltd. Şti) tarafından, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesindeki ulusal BEP-TR
yazılım sistemi ile on-line olarak hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır.
Binaların Enerji Performansı Nasıl Belirlenir?
1- Binanın m2 başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi,
2- bu değere göre Karbondioksit salımının hesaplanması,
3- Bu değerlerin referans* bir bina ile kıyaslanması.
*Referans bina: Nitelikleri yönetmelikte belirlenmiş olan aynı bölgedeki örnek değerleri gösteren binadır.
4- Kıyaslamaya göre binanın A-G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi.
Tıpkı beyaz eşyalarda olduğu gibi ; “A” en verimli enerji tüketen bina, “G “ enerjiyi en verimsiz
tüketen bina anlamına gelmektedir.
Download