21) İslam Ahlakı

advertisement
Ahlâkın Mahiyeti,
Nevileri
Ahlâk
Güzel ve
ÇirkinveHuylar
•Ahlâkın
Mahiyeti,
Nevileri ve Ahlâk
İçtimai
(Toplumsal)
görevler
İlminin
Kısımları
Ailevi
görevler
Çirkin
Huyların
Bazıları
Şunlardır:
Güzel Huyların
Bazıları
şunlardır:
İslâm’da
Muaşeret
Âdâbı
İlminin Kısımları
Şehvet:
NefsiAllah’tan
arzularda
bulunmak
İttika: Yüce
korkmaktır.
Heva:
Boşuna
arzu
dini,
insanların
birbirleriyle görüşüp konuşmalarına, toplum
Edep:İslam
Güzel
terbiye
ve huylarla
12Ahlakın
İslam’da
4Ahlak
Ahlâk
İnsanların
Önemi
sözü,
ilmi
insanların
nazarî
ahlakı
hulk
ve
ve
Görevlerin
Mahiyetleri
ve
•Ahlâkın
Önemi
ve Arındırmaya
Elverişli
halinde
medeniyet
üzere
yaşamalarına
büyük
önem vermiştir.
Mubahat:
Öğünme,
böbürlenme
vasıflanmaktır.
1.
Cemiyet
fertlerinin
hakkını
gözetmek
3Çocukların
ana-babalarına
karşı
görevleri:
1.Kadının
kocasına
karşı
görevleri:
52.
Kardeşlerin
Kocasının
karısına
başlıca
karşı
görevleri:
görevleri:
İslam’da
halk
ile
geçinmenin
çeşitli
yönleri
ve
dereceleri
vardır.
4.
Ana-babanın
çocuklarına
karşı
başlıca
kelimesinin
amelî
Arındırmaya
manevi
değişebilir.
ahlâk
kıymetleri,
Çirkin
çoğuludur.
olmak
Elverişli
huyları
üzere
Zem
etmek:
Birinin
aleyhine
kötü
sözler
Bulunması
Nevileri
İhsan:
Bağışlama,
iyilik
etme
emektir.
2.
Fertlerin
hürriyetlerini
gözetmek
Bunlarınbir
birişikısmı
şunlardır:
söylemek.
İhlas:
Herhangi
güzel
bir niyetle
görevleri:
Hulk,
ikiye
Bulunması
sahip
güzel
ayrılır.
insanın
huylara
oldukları
ruhundaki
çevirmek
ahlaka
5- Görev,
yapılması
dinen
3. Fertlerin
vicdanlarını
gözetmek
Cebanet:
Zillet,
korkaklık
yapmak.
•Görevlerin
Mahiyetleri
ve onun
Nevileri
Onlara
saygı
gösterip
itaat
etmektir.
Ana-babaya
Kocasının
dine
uygun
olan
emirlerini
tutmak,
Birbirini
Zevcesi
ile
sevmek,
güzel
geçinmek,
birbirine
yardım
onu
korumak,
edip
saygı
ve
“huy”
Nazarî
3göredir.
işine
İslam
“Tezhib-i
dediğimiz
ahlâk:
Bir
dini
hadis-i
ahlaka
Ahlak
bir
ahlak”
pek
1.
Herkese
karşı
tatlı
dilli,
güler
yüzlü,
açık
kalpli
olmak
zorunlu
olan
veya
tavsiye
4.
Fertlerin
ilmi
görüşlerini
gözetmek
Belahet:
Anlayışsızlık,
zekâdan
Emniyet: Doğruluk
2. 5.
Herkesle
güzel
şekilde
görüşmek,
insanlara
eziyet
vermekten
karşı
“öf”
bile
demek
caiz
değildir.
Ana-babasına
Fertlerin
namus
ve
şereflerini
gözetmek
onun
namus
ve
şerefini
korumak,
bulunduğu
merhamet
nafakasını
göstermektir.
karşılamak,
Aralarındaki
kendisine
doğruluktan
bağı
Güçleri
yettiği
kadar
beslemek,
terbiye
etmek
ve
edilen
herhangi
bir
hayır,
meleke,
esaslarına
büyük
şerifte
denir.
kıymet
buyrulmuştur:
özel
ve
bir
kanunlarına
ve
hal
önem
yoksunluktur.
Beşaşet:kaçınmak
Güler yüzlü olmak.
•Başlıca
Görevler
İslama
ait
bütün
bu
görevler,
İslamuygun
dininin
çerçevesi
içinde
6.
Fertlerin
mülkiyet
haklarını
gözetmek
bakmayan,
onların
dine
emirlerini
dinlemeyen
Kadirnaşinaslık:
Değer
bilmemektir.
Tefekkür:
Bir
iş
üzerinde
fikri
hale
kanaat
etmek,
israftan
kaçınmak,
ev
korumalılardır.
ayrılmamaktır.
bir
kemaldir.
Görevler
iki
okutup
bir
kazanç
yoluna
koymaktır.
demektir.
ait
“vermiştir.
Sizin
görüşleri
imanca
Ahlâk
Aslında
ve
fikirleri
özellikleri
en
İslam,
3.
Kötülüğe
karşı
iyilik
yapmak
bulunmaktadır.
İntikam
ve
Muahaza:
Fena evlat
bir
işe karşı
geliştirmektir.
4.
Dargınların
arasını
düzeltmek
bir
çocuk
hayırlı
olma
şerefine
nail
olamaz.
nevidir.
Biri,
dince
zorunlu
hanımı
olacak
bir
şekilde
bulunmaktır.
Baba
ile
anne,
çocuklarına
karşı
eşit
hareket
güzel
gösterir.
bir
güzeliniz,
ahlak
ve
çirkin
ve
ahlakça
fazilet,
diye
ikiye
bir
en
Başlıca
görevler
•İslâmda İnsanlarla Geçinmeetmeli,
Âdâbı
fena
bir
işle
karşılık
vermek.
Tevazu:
Kendini
büyük
görmemek.
5.
İnsanların
kusurlarını
araştırmamak
Şahsa
ait
görevler
1- İlahi
görevler
olan
namaz,
oruç
gibi
okşamak
gözetmek
hususunda
eşit
ayrılır.
Ameli
hikmet
güzel
Güzel
Ahlak:
olanınızdır
dinidir.
huylara:
Ahlakla
.” ve
ilgili
Zulüm:
İnsafsızlıktır.
6. onları
Yaşlılara
hürmet,
çocuklara
ve düşkünlere
merhamet
etmek.
Tevekkül:
Allah’a
güvenmek
a- Her akıl sahibi ve baliğ kimse, Allah’ı tanıyıp O’na kullukta
7.Sözde
Hayırsever
olmak,
yardım
etmek
Unf:
Şiddet,
sertlik,
kabalık
görevlerdir.
Sebat:
durmak
•Güzel
ve Çirkin Huylar
tutmalılardır.
Ana
baba
çocuklara
güzel örnek
“Ahlak-ı
görevlerin
Hasene,
nelerden
Ahlâk-ı
1.bulunmakla
Beden
terbiyesi
yükümlüdür.
8.
Selam
vermek
Meskenet:
Gevşeklik,
misk
Hüsnüzan:
Bir
şeyin
iyiliği
üzerinde
inanç
2.
Sağlığı
koruma
Diğer
nevi,
dinen
zorunlu
bİslam
yurdunu
koruma
ve
savunma
da ilahi
bir görevdir.
olmalı,
onlara
dini
emirleri
öğretmeli
ve vakti
Hamide”,
ibaret
olduğunu
çirkin
huylara
bildirir.
9.
Davetlere
icabet
etmek
beslemektir.
3.
riyazetlerden
kaçınma
c-Zararlı
Nefis
ile
mücadele
deistenen
büyük
bir cihattır. Bundan dolayı çok önemli
olmamakla
birlikte
10.
Komşuluk
haklarını
gözetmek
gelince
onları
evlendirmelilerdir.
ise:
“Ahlâk-ı
Zemime,
Hilm:
Şiddete
sabredip şeylerden
tahammül sakınmak
etmek.
4.
yıpratacak
birVücudu
görevdir.
11.
Hastaları
ziyaret
etmek
ve
tavsiye
edilen
ahlakide birer ilahi görevdir. Nafile namaz,
Haya:
Utanma
duygusu
5.
kuvvetlendirmek
Ahlâk-ı
Kabiha
denir.
d-İradeyi
Bir
nafile
ibadetler
12. kısım
Cenazeleri
teşyi
etmek
Rıfk:
Yumuşaklık,
nezaket sahibi olmak.
6.
Akli
ve zihni
ilim
birtakım
görevlerdir.
nafile
oruç
gibi…
Sa’y: Çalışmak
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ
KONU: İSLÂM AHLÂKI
Download