enzimlerin yapısı ve işleyişi

advertisement
1
Enzimler
Her canlı organizmanın ancak kendisinin
sentez edebildiği, kendisine özgü organik
bileşenlere enzim denir. Enzimler, canlılarda
meydana gelen biyokimyasal reaksiyonları
gerçekleştiren biokatalizörlerdir. Canlılardaki
tüm hayati olayları harekete geçirirler,
kontrol ederler veya frenlerler. Proteinlerden
yapılmışlardır ve doğal olarak yalnız canlılar
tarafından sentezlenirler. Hücre içerisinde
meydana gelen binlerce tepkimenin hızını
arttırırlar.
2

Bir canlı hücredeki tepkimelerin hemen
tamamı, yeterince hızlı olabilmek için
enzimlere gerek duyar. Solunumun,
büyümenin, kas kasılmasının, sinirdeki
iletimin, fotosentezin, azot bağlanmasının,
sindirim vs.'nin temelini oluştururlar.
3
Enzimlerin özellikleri
Kimyasal
yapılarına
göre
enzimlerin
tümü
protein
yapısındadır ya da protein kısmı
bulundururlar. Bazı enzimler,
kompleks bağlı metal iyonu
yapısında ya da vitaminlerden
oluşan protein olmayan organik
bileşiklere
sahip
olabilirler.
Enzimlerdeki protein olmayan bu
gruplara prostetik grup veya
koenzim denir. Bunlar enzim
fonksiyonlarına yardım ederler.
Enzimin
aktif
bölgesiyle
birleşirler.
4
Enzimin etki ettiği bileşiğe de
“substrat" denir. Her substrat
için ayrı bir enzim özeldir.
Bunun
için
anahtar-kilit
prensibinden bahsedilir. Enzim
ve substratının birbirine tam
olarak
uyan
tamamlayıcı
geometrik şekilleri olmasından
dolayı
bu
prensip
öne
sürülmüştür.
Örneğin, üreaz enzimi yalnız
kendisi için substrat olan üreyi
amonyağa
parçalayan
bir
enzimdir.
5
Enzimlerin yapısal özellikleri
Apoprotein (apoenzim)
Sadece enzim = apoenzim
Kofaktör
Enzim + koenzim = haloenzim
Haloenzim (tam enzim)
Enzimlerin Fe2+, Mg2+, Mn2+, Zn2+ gibi bir metal iyonu veya
mineral maddeler gibi protein olmayan anorganik kısımları
kofaktör, vitamin gibi kompleks bir organik molekül olan
kısımları da koenzimdir. Enzim bir koenzim bulundurduğu
zaman toplam veya kompleks enzime haloenzim (tam
enzim), protein olan kısmına ise apoenzim denir.
Apoenzim ve prostetik grup kendi başlarına katalitik etki
gösteremezler.
6
Enzimlerin adlandırılmaları
Birçok enzim, etki ettiği bileşiğin
(substratlarının) adına veya katalizlediği
tepkimenin aktivitesini tanımlayan bir kelime
veya sözcük grubuna “az” soneki ekleyerek
adlandırılır. Örneğin, hidroliz tepkimesine etki
eden hidrolaz enzimi gibi.
Üreaz, amilaz, arjinaz, proteaz ve lipaz gibi.
7
Enzim Mekanizması
Enzimler, biokatalizör olarak kimyasal reaksiyonlara
girerler. Enzim molekülleri katalitik etkileriyle
substratı bazı ürünlere dönüştürürler. Katalizör olarak
bir enzimin fonksiyonu, aktivasyon enerjisini
düşürmek suretiyle bir biokimyasal reaksiyonun
hızını artırmaktır.
Bir enzimatik reaksiyonun hızı, enzimin etkinliği veya
enzimin aktivitesi ile ilişkilidir. Etkinliği veya aktivitesi
fazla olan bir enzim, belirli bir sürede daha fazla
substrat molekülünü ürün haline dönüştürür. Diğer
katalizörler gibi enzimler de katalizledikleri tepkime
sonucunda tükenmez ve bu tepkimelerin dengesini
değiştirmez.
8
Enzim mekanizması: Enzimli tepkimeler dönüşümlüdür.
E+S


E+SE+Ü
Enzim + Substrat  Kompleks  Enzim + Ürün
(enzim ve substrat kompleksi)
Aktif bölgeler
substrat
ürünler
enzim ve substrat kompleksi
9
Enzimler ikiye ayrılırlar:
Basit enzimler
Bileşik enzimler
10
Basit Enzimler:

Sadece proteinlerden meydana gelmiş
olan enzimlerdir. Bunlara en iyi örnek;
sindirim enzimleri ve üreyi parçalayan
üreaz enzimleridir. Reaksiyon direkt olarak
protein kısmı tarafından yürütülür.
Sadece enzim = apoenzim
11
Bileşik Enzimler:
Bileşik enzimler iki kısımdan meydana gelebilir:
1-Protein + Vitaminler (koenzim) veya
2-Protein + Mineral maddeler veya metal iyonları
(enzim aktivatörleri-kofaktörler) (Aktivörler, enzim
aktivitesini arttıran maddelerdir.)
Bu enzimlerin sadece protein olan kısmına
apoenzim, vitamin kısmına ise koenzim veya
prostetik grup denir. Enzimin etkinlik göstermesi
için gereksinme duyduğu organik moleküllere
"Koenzim" denir. Metal iyonları ve mineral
maddeler gibi kısımlarına da enzim aktivatörlerikofaktörler denir.
12
Bileşik enzimler ayrı ayrı görev yapamazlar.
Çünkü enzimin etki ettiği maddeyi protein
kısmı belirler. Koenzim ise reaksiyonu
gerçekleştirir. Organizmalarda vitamin veya
metal iyonları eksik olursa protein kısımları
reaksiyonu gerçekleştiremez. Bundan dolayı
canlı hastalanır.
Örneğin;
gözdeki
A
vitamini
görme
reaksiyonlarını gerçekleştiren enzimin bir
parçasıdır. Yani koenzimdir. A vitamini olmasa
reaksiyon gerçekleşemez ve gece körlüğü
ortaya çıkar.
13
Enzimlerin sınıflandırılmaları
1. Oksidoredüktazlar
 2. Transferazlar
 3. Hidrolazlar
 4. Liyazlar
 5. İzomerazlar
 6. Ligazlar

14

1. Oksidoredüktazlar: Oksidasyonredüksiyon yani yükseltgenmeindirgenme reaksiyonlarını katalize eden
enzimler bu sınıftandır. Laktat
dehidrojenaz, Katalaz, alkoldehidrogenaz

2. Transferazlar: Fonksiyonel bir grubun
bir gruptan diğerine transfer reaksiyonunu
katalize eden enzimlerdir. Transaminaz,
kolinasetilaz, Alanin transaminaz,
Heksokinaz, Kreatin kinaz
15

3. Hidrolazlar: Çeşitli bağların hidrolizini yani su
katılması suretiyle bağların parçalandığı hidroliz
reaksiyonlarını katalize eden enzimlerdir. Lipaz,
fosfataz, pepsin, tripsin, emulsin, Kolesterol
esteraz, Alkalen fosfataz, Amilaz, Tripsin

4. Liyazlar: Bu enzimler, C-C, C-O ve C-N
arasındaki bağları hidrolizden ve oksidasyondan
farklı bir yolla kırarlar veya bu atomlar arasına
bir çift bağ ilave ederler. Yani iki bileşikten yeni
bir bileşik verme reaksiyonunu katalizlerler.
Piruvat dekarboksilaz, Sitrat sentaz, fumaraz
16

5. İzomerazlar: Bir molekül içindeki geometrik
ve yapısal değişiklikleri yani izomerizasyon
reaksiyonlarını (yeniden düzenlenme) katalize
ederler. Triozfosfat izomeraz, Glukoz-6-fosfat
izomeraz

6. Ligazlar (Sentetazlar): C-O, C-S, C-N ve C-C
arasında kovalent bir bağ oluşmasını sağlayan
enzimlerdir. Bu enzimler genellikle ATP'deki
yahut diğer trifosfatlardaki pirofosfatı hidrolize
ederek iki molekülün birbirine bağlanmasını
katalize ederler. Karboksilaz, DNA ligaz
17
Enzimlerin Çalışmasına Etki Eden
Faktörler :
1-SICAKLIK
Her enzim reaksiyonunun hızının maksimum
olduğu bir sıcaklık derecesi vardır ve buna
optimum sıcaklık denir. 0ºC de enzimler pasiftir.
Ancak yapıları bozulmaz. Canlılıkta
kaybedilmeyebilir. Ama genel olarak enzimler
60ºC de bozulurlar ve bu sıcaklığın üzerinde
etkisiz hale gelirler. Enzim tepkimelerinin hızı,
sıcaklık yükselmesiyle artar. Bu da, aktivasyon
enerjisinin düşürülmesi ile gerçekleştirilir.
18
Sıcaklık artışıyla enzimatik reaksiyonun
hızındaki artış, sıcaklık belli bir değere
yükselinceye kadar devam eder. Daha yüksek
sıcaklıklarda enzim denatüre olarak
(bozularak) aktivitesini kaybeder ve reaksiyon
hızı azalır.
19
2-pH

Enzimler pH değişimine karşı çok
duyarlıdırlar. Genellikle çok fazla asidik ve
bazik ortamlarda etkisizdirler. Bazı hallerde
enzimler en yüksek etkinliği belirli bir pH
derecesinde gösterirler. Bu pH derecesine
“optimum pH" denir. Her enzimin maksimum
aktivite gösterdiği belli bir pH değeri vardır.
Pepsinın pH-aktivite grafiği
Glukoz-6-fosfatazın pH-aktivite grafiği
20
3- Enzim /Substrat konsantrasyonu
Biokimyasal reaksiyonların hızı,
enzim konsantrasyonuyla doğru
orantılıdır. Bol substrat bulunan bir
ortama eklenecek enzim, son ürünün
miktarını da artıracaktır. Enzim
konsantrasyonunu sabit tutup
substrat konsantrasyonunu sürekli
arttırırsak, enzimin substrata
doyduğu, başka bir değişle ortamdaki
enzim molekülünün tamamının
substrat ile kompleksleştiği değere
ulaşılır. Böylece reaksiyon hızıda
maksimum değerine ulaşır.
21
4-Diğer Kimyasal Maddeler ve Suyun
Etkisi
Birçok
kimyasal madde enzimleri etkisiz hale
getirir. Bazı ilaçlar ve bir kısım kimyasal
maddeler enzimlerin katalitik etkilerine engel
olurlar.
Enzimlerin büyük bir kısmı işlevlerini su
içerisinde gösterdiklerinden, suyun miktarı da
enzim işlevinde etken bir koşuldur. Genellikle %
15'in altında su içeren ortamlarda, enzimler
işlev göstermezler. Biyokimyasal olaylar için
çözünür durumda olmaları gerekir.
22
ENZİMLERİN ÖZELLİKLERİ
1-Biyolojik reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşürürler.
2-Enzimler daima bir çeşit reaksiyonu gerçekleştirirler.
3-Enzimler aynı tür reaksiyonu bozulmadan tekrar tekrar
yapabilirler.
4-Enzimler gerçekleşecek olan reaksiyonun çabuk dengeye
ulaşmasını sağlarlar.
5-Enzimler cansız ortamlarda da görev yaparlar. Örneğin,
çamaşır tozunda bulunan enzimler lekelerdeki protein ve
yağları parçalar.
6-Enzimler reaksiyonlarını daima etki ettiği maddenin dış
yüzeyinden başlatırlar.
Örneğin; sindirim esnasında eğer besinler ağızda ve
midede fiziksel olarak parçalanmasaydı, sindirim çok az
gerçekleşirdi. Çünkü enzimler dış yüzeyden reaksiyonu
------------------başlatırlar.
23
Download