Hareketlilik (109.03) Erasmus Staj Hareketliliği

advertisement
Evrak Tarih ve Sayısı: 26/03/2014-36519
*BEL9KMS4*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı
Sayı :37567810-109.03Konu :Hareketlilik (109.03) Erasmus Staj
Hareketliliği
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencilerin yurtdışındaki İşgücü piyasasında
veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu
kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluşta okudukları alan ile ilgili mesleki eğitim almayı
ve/veya çalışma deneyimi kazandırmayı amaçlayan Erasmus Staj Hareketliliği Programında
lisans ve yükseklisans düzeyindeki öğrenciler için faaliyet süresi 2 ile 12 ay arasında bir süreyi
kapsamaktadır. 2014/2015 döneminden itibaren ise ilk defa, mezun olmuş öğrenciler de Staj
Hareketliliğinden faydalanabilmektedirler. Bunun için öğrencilerin mezun olmadan önce staj
hareketliliğine başvurmaları ve mezuniyetten itibaren 1 yıl içerisinde faaliyetlerini
tamamlamaları gerekmektedir.
Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında yurt dışına giden öğrencilerin stajlarının
üniversitedeki staj yükümlülükleri yerine sayılması için ilgili birimin Yönetim Kurulu kararı
gerekir. Zorunlu stajı olan birimlerden giden öğrencilerin (ön lisans, lisans, yüksek lisans ve
doktora) yurt dışı stajları zorunlu stajları ile eşleştirilir. Buna karşılık zorunlu stajı olmayan
birimlerden giden öğrencilerin stajları 5 AKTS kredisi sayılarak diploma ekinde ve
transkriptinde ek kazınım olarak gösterilir.
2014/2015 eğitim öğretim yılı Erasmus Yerleştirme Hareketliliği ön başvuruları
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Erasmus Koordinatörlüklerine yapılacaktır. Başvuruda bulunan
öğrencilerinizin ön başvuru formları ile birlikte ekte yer alan (2014-2015 Staj Hareketliliği
Başvuru Formu) formun en geç 18 Nisan 2014 tarihine kadar Kurulumuza iletilmesi önem arz
etmektedir.
Erasmus Staj Hareketliliği yabancı dil sınavı (İngilizce) 02 Mayıs 2014 tarihinde
İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü'nde (Süleymaniye) saat: 13.00'te yapılacaktır.
Gerektiğinde Almanca ve Fransızca dil sınavı ise yine aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Erasmus Yerleştirme başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme
ölçütleri şunlardır: Akademik basarı düzeyi : % 55, Dil seviyesi : % 45. Nihai not
doğrultusunda açıklanacak yerleştirme sonuçları değerlendirme açısından nihai, ancak hibe
koşulu açısından bir ÖN SEÇİM niteliği taşıyacaktır. Ulusal Ajans tarafından
Üniversitemize ayrılan bütçe dahilinde talepler yeniden değerlendirilecek ve gerektiğinde
birimlere kontenjan tahsis edilecektir.
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BEL9KMS4
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Lale MERTTÜRK Dahili : 10760
İstanbul Üniversitesi Akademik İlişkiler Kurulu, Beyazıt Kampüsü, 34119 Beyazıt, İstanbul
Tel : 0212 – 440 00 51 / 10242 Fax : 0212 – 440 00 52
Elektronik Ağ : [email protected]
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BEL9KMS4*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı
Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ederim.
e-İmzalı
Doç. Dr. Sevinç HATİPOĞLU
Erasmus Kurum Koordinatörü
Not : 2014-2015 Staj Hareketliliği Başvuru
listesinin elektronik ortamda
[email protected] adresine gönderilmesi.
Ekler :
1-Staj Ön Başvuru Formu,
2-2014-2015 Staj Hareketliliği Başvuru Listesi
DAĞITIM
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Eczacılık Fakültesi Dekanlığı
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Fen Fakültesi Dekanlığı
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Dekanlığı
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Hukuk Fakültesi Dekanlığı
İktisat Fakültesi Dekanlığı
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
İletişim Fakültesi Dekanlığı
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı
İşletme Fakültesi Dekanlığı
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Orman Fakültesi Dekanlığı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı
Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı
Veteriner Fakültesi Dekanlığı
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BEL9KMS4
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Lale MERTTÜRK Dahili : 10760
İstanbul Üniversitesi Akademik İlişkiler Kurulu, Beyazıt Kampüsü, 34119 Beyazıt, İstanbul
Tel : 0212 – 440 00 51 / 10242 Fax : 0212 – 440 00 52
Elektronik Ağ : [email protected]
*BEL9KMS4*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğü
Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü
Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
Müdürlüğü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BEL9KMS4
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Lale MERTTÜRK Dahili : 10760
İstanbul Üniversitesi Akademik İlişkiler Kurulu, Beyazıt Kampüsü, 34119 Beyazıt, İstanbul
Tel : 0212 – 440 00 51 / 10242 Fax : 0212 – 440 00 52
Elektronik Ağ : [email protected]
FAKÜLTE/ ENSTİTÜ/ YÜKSEKOKUL 2014-2015 ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ ÖN BAŞVURULARI
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Öğrenci No
Öğrencinin Adı, Soyadı T.C.Kimlik No
Telefon
E-Posta
AGNO
(yüzlük sistem)*
AGNO (%55)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ERASMUS PROGRAMI
ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME (STAJ)
ÖN BAŞVURU FORMU
2014 /2015
FAKÜLTE
: __________________________________
BÖLÜM/ANABİLİM DALI
: _________________________________
KİŞİSEL BİLGİLER:
Adı, Soyadı
: ___________________________________________________
Doğum Yeri ve Tarihi
: ___________________________________________________
T.C. Kimlik Numarası
: ____________________________________________________
Yazışma adresi
: ____________________________________________________
____________________________________________________
Telefon
: Ev _____________________ Cep ________________________
E-posta
: ____________________
Öğrenci Kimlik Numarası
: ___________________________________________________
Okuduğu Yarı Yıl Sayısı
:
Öğrenim Durumu
: Lisans 
1
2
3
@____________________________
4
5
Y. Lisans 
6
7
8
Doktora 
Son transkriptinizdeki “Ağırlıklı Genel Not Ortalaması”(AGNO): __________________________
Yapacağım staj bölümünüzdeki zorunlu staj yerine geçecektir.  EVET
1
 HAYIR
STAJ YAPILACAK KURUM BİLGİLERİ:
Gidilecek Kurumun
Adı
Kurumun Türü
Kalınacak Süre
(ay ve gün olarak)
Tahmini Tarih
Aralığı
Koordinatörün adı, soyadı:
İmzası:
Tarih:
Vermiş olduğum tüm bilgiler doğrudur
Öğrencinin adı, soyadı:
İmzası:
Tarih:
Eklenecek Belgeler:


Onaylı transkript belgesi.
Aday öğrenci’nin hazırladığı Niyet Mektubu (yabancı dilde ‘İngilizce/Almanca’)
2
Download