İçindekiler

advertisement
İçindekiler
ix Y a z a r l a r
xiü T e ş e k k ü r
xv Ö n s ö z
l Giriş
3 BİRİNCİ KISIM Önyargıları ve Ayrımcılığı Anlamak
5
1
G r u p l a r a r a s ı İlişkiler B a ğ l a m ı n d a Ayrımcılık
KENAN ÇAY IR
17
2 T e m e l K a v r a m l a r : Ö n y a r g ı , K a l ı p y a r g ı ve Ayrımcılık
MELEK GÖREGENÜ
29
3 T e m e l Beklenti E t k i s i : K e n d i n i Gerçekleştiren Kehanet
H. ANDAÇ DEMİRTAŞ MADRAN
41
4 P s i k o l o j i k Açıdan Ö n y a r g ı ve Ayrımcılık
MURAT PAKER
53
5 Ö n y a r g ı ve Ayrımcılığa İlişkisel P s i k a n a l i t i k B i r B a k ı ş
MURAT PAKER
61
6 Ayrımcılığın Meşrulaştırılması
MELEK GÖREGENLİ
73
7 Sosyal K i m l i k ve Ayrımcılık
H. ANDAÇ DEMİRTAŞ MADRAN
87 İKİNCİ KISIM Modernité, Ötekilik ve Ayrımcılık
8 Ötekiliği Bedenlere K a y d e t m e k
89
ARUS YUMUL
9 A y ı r a r a k Birleştirmek M ü m k ü n müdür?
97
BÜLENT SOMAY
105
10
Edebiyat ve Milliyetçi K a l ı p y a r g ı l a r
HERKÜL MİLLAS
Vİ içindekiler
115 ÜÇÜNCÜ KISIM Hukuksal Açıdan Ayrımcılık ve Eşitlik
117 11
H u k u k t a Ayrımcılık Y a s a ğ ı
İDİL İŞIL GÜL
135 12 Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Y a s a ğ ı : H u k u k s a l Çerçeve
ULAŞ KARAN
147 DÖRDÜNCÜ KISIM Farklı Boyutlarıyla Ayrımcılık
149 13
Gerçekten Eşit miyiz? A c ı ( m a ) , Z a y ı f G ö r ( m e ) ve
Y o k Say(ma) Ekseninde Engelli Ayrımcılığı
SÜLEYMAN AKBULUT
163 14 Yaşçılık / Y a ş a Dayalı Ayrımcılık
KENAN ÇAYIR
175 15 T o p l u m s a l Cinsiyete D a y a l ı Ayrımcılık
AKSU BORA
189 16 Ayrımcılık Bağlamında Y o k s u l l u k ve Sosyal Dışlanma
PINAR UYAN SEMERCİ
199 17 Irkların Olmadığı B i r D ü n y a d a Irkçılık
SEMRA SOMERSAN
213 18 Türkiye'nin Eğitim Sisteminde Azınlıklar ve Ayrımcılık:
Kavramsal Çerçeve ve T e m e l Sorunlar
NURCAN KAYA
231
19
Eğitimde Çokdillilik ve Ayrımcılık:
Sosyolojik, Eğitimsel, D i l b i l i m s e l Perspektifler
MÜGE AYAN CEYHAN
245 BEŞİNCİ KISIM Ayrımcılıkla Mücadele ve Önyargıları Azaltmak
247 20
Önyargıyı ve Ayrımcılığı A z a l t m a k
MELEK GÖREGENLİ
255 21
T o p l u m s a l Temas: Ö n y a r g ı ve Ayrımcılığı Önlemek
İçin Bir Sosyal Değişim A r a c ı O l a r a k Kullanılabilir mi?
ESRA ÇUHADAR GÜRKAYNAK
içindekiler Vİİ
267 22
Ayrımcılığın Önlenmesi ve Eşitliğin Sağlanmasında
H u k u k u n Rolü
IDIL IŞıL G Ü L
277 23
Ayrımcılıkla M ü c a d e l e d e
Sivil T o p l u m Örgütlerinin R o l ü
A Y Ş E BEYAZOVA
Download