İçindekiler kısa tablosu

advertisement
İçindekiler kısa tablosu
Önsözx
Rehberli Tur
xii
Kutulanmış Malzeme
xiv
Yazarlar Hakkında
xx
DÖRDÜNCÜ KISIM Makroekonomi
BİRİNCİ KISIM Giriş
1 İktisat ve ekonomi
2
15 Makroekonomiye giriş
362
16 Çıktı ve toplam talep
386
17 Maliye politikası ve dış ticaret
410
18 Para ve bankacılık
437
19 Faiz oranları ve parasal aktarım
460
2 Ekonomik analiz araçları
22
20 Para ve maliye politikası
485
3 Arz, talep ve piyasa
42
21 Toplam arz, fiyatlar ve şoklara
uyarlanma502
İKİNCİ KISIM Pozitif mikroekonomi
4 Arz ve talep esneklikleri
64
22 Enflasyon, beklentiler ve
inandırıcılık524
5 Tüketici seçimi ve talep kararları
89
23İşsizlik
552
6 Arz kararlarına giriş
123
7 Maliyetler ve arz
147
24 Döviz kurları ve ödemeler
bilançosu575
8 Tam rekabet ve tam tekel
179
25 Açık ekonomi makroekonomisi
598
9 Piyasa yapısı ve eksik rekabet
207
26 Döviz kuru rejimleri
619
10 Emek piyasası
233
27 Ticaret çevrimleri
642
11 Faktör piyasaları ve gelir dağılımı 261
12 Risk ve bilgi
282
BEŞİNCİ KISIM Dünya ekonomisi
ÜÇÜNCÜ KISIM Refah iktisadı
13 Refah iktisadı
308
14 Devlet Harcamaları ve gelirleri
337
9780077160180_A01.indd 5
28 Arz yanlı iktisat ve ekonomik
büyüme669
29 Uluslararası ticaret
694
Sözlük720
9/5/14 2:42 PM
İçindekiler detaylı tablosu
Önsözx
Rehberli Tur
xii
Kutulanmış Malzeme
xiv
Yazarlar Hakkında
xx
2
düşünür?3
5
1.3 Kıtlık ve kaynakların rekabetçi
kullanımı11
1.4 Piyasanın rolü
14
1.5 Pozitif ve normatif
17
1.6 Mikro ve makro
18
2 Ekonomik analiz araçları
22
2.1 Ekonomik veri
23
2.2 Endeks sayıları
25
2.3 Nominal ve gerçek değişkenler
28
2.4 Ekonomik değişkenlerdeki
değişimlerin ölçülmesi
4.1 Talebin fiyat duyarlılığı
64
64
harcama71
1.1 İktisatçılar tercihler hakkında nasıl
1.2 Ekonomik sorunlar
4 Arz ve talep esneklikleri
4.2 Fiyat, talep edilen miktar ve toplam
BİRİNCİ KISIM Giriş
1 İktisat ve ekonomi
İKİNCİ KISIM Pozitif mikroekonomi
29
4.3 Talebin fiyat esnekliğinin diğer
uygulamaları74
4.4 Kısa dönem ve uzun dönem
76
4.5 Talebin çapraz fiyat esnekliği
76
4.6 Gelirin talep üzerindeki etkisi
77
4.7 Enflasyon ve talep
80
4.8 Arz esnekliği
81
4.9 Vergilendirme ve esneklik: Gerçekte
vergiyi kim öder?
5 Tüketici seçimi ve talep kararları
5.1 Tek tüketici talebi
83
89
89
5.2 Gelir değişimine uyum sağlama
101
5.3 Fiyat değişimlerine uyum sağlama
103
5.4 Piyasa talep eğrisi
111
5.5 Tamamlayıcılar ve ikameler
112
5.6 Ayni transfer
113
2.5 Ekonomik modeller
30
2.6 Modeller ve veriler
31
6 Arz kararlarına giriş
2.7 Grafikler, çizgiler ve denklemler
32
6.1İşletmeler
123
123
6.2 Bir firmanın hesapları
124
tekrar bakış
35
6.3 Firmalar ve kâr maksimizasyonu
129
2.9 Teoriler ve kanıtlar
36
6.4 Firmanın arz kararı
130
6.5 Marjinal maliyet ve marjinal gelir
132
2.8 ‘Diğer şeylerin sabit kalmasına’
2.10 İktisat ve ekonomistlere
6.6 Marjinal maliyet ve marjinal gelir eğrileri138
sıklıkla yöneltilen bazı
yaygın eleştiriler
3 Arz, talep ve piyasa
36
42
7 Maliyetler ve arz
7.1 Girdiler ve çıktı: Üretim fonksiyonu
147
147
7.2 Kısa dönemde üretim: Azalan
3.1Piyasa
42
3.2 Arz, talep ve denge
43
marjinal getiriler
149
3.3 Arz ve talep eğrileri
45
7.3 Kısa dönem maliyetleri
153
3.4 Talep eğrisinin arkasındakiler
47
7.4 Bir firmanın kısa dönemdeki çıktı kararı 158
3.5 Talep eğrisindeki kaymalar
48
7.5 Uzun dönemde üretim
3.6 Arz eğrisinin arkasındakiler
50
7.6 Uzun dönem toplam, marjinal ve
3.7Arz eğrisindeki kaymalar
52
3.8 Tüketici ve üretici fazlası
53
3.9 Serbest piyasalar ve fiyat
kontrolleri55
3.10 Ne, nasıl ve kimin için
9780077160180_A01.indd 6
58
ortalama maliyetler
160
162
7.7 Ölçeğe göre getiri
164
7.8 Firmanın uzun dönem çıktı kararı
169
7.9 Kısa ve uzun dönem ortalama
maliyetler arasındaki ilişki
170
9/5/14 2:42 PM
İçindekiler detaylı tablosu vii
8
Tam rekabet ve tam tekel
8.1
Tam rekabet
180
8.2
Tam rekabetçi bir firmanın arz kararı
181
8.3
Sanayi arz eğrileri
185
8.4
Rekabetçi bir sanayi için karşılaştırmalı
10
11
291
12.5 Portföy seçimi
294
12.6 Etkin varlık piyasaları
298
12.7 Risk hakkında daha fazlası
301
ÜÇÜNCÜ KISIM Refah iktisadı
187
8.5
Tam tekel: Karşı uç durum
189
8.6
Bir tekel için kâr maksimize eden çıktı 190
13.1 Eşitlik ve etkinlik
309
8.7
Tekel ve rekabet altında çıktı ve fiyat
194
13.2 Tam rekabet ve Pareto etkinliği
310
8.8
Bir tekelin arz eğrisi yoktur
197
13.3 Çarpıklıklar ve ikinci en iyi
316
8.9
Tekel ve teknik değişim
201
13.4 Piyasa başarısızlığı
318
202
13.5 Dışsallıklar
319
Piyasa yapısı ve eksik rekabet
13
Refah iktisadı
308
13.6 Çevresel sorunlar ve iklim
207
değişikliğinin iktisadi yönü
325
9.1
Piyasa yapıları neden değişir?
208
9.2
Tekelci Rekabet
211
9.3
Oligopol ve bağımsızlık
213
9.4
Oyun teorisi ve bağımlı kararlar
216
9.5
Tepki Fonksiyonu
218
9.6
Giriş ve potansiyel rekabet
225
14.1 Vergilendirme ve devlet harcamaları
339
9.7
Stratejik giriş caydırma
227
14.2 Piyasa ekonomisinde devlet
339
9.8
Özet
229
14.3 Vergileme ilkeleri
344
14.4 Vergilendirme ve arz yanlı iktisat
349
14.5 Yerel yönetim
350
14.6 Ekonomik bağımsızlık
351
Emek piyasası
10.1 Firmanın uzun dönemli faktör talebi
234
10.2 Firmanın kısa dönemde emek talebi
235
10.3 Endüstri emek talep eğrisi
238
10.4 Emek arzı
239
10.5 Endüstri emek piyasası dengesi
245
10.6 Ekonomik rant
249
10.7 Emek piyasaları temizlenir mi?
251
10.8 Ücret ayrımcılığı
255
Faktör piyasaları ve gelir dağılımı
13.7 Diğer oluşmamış piyasalar:
Zaman ve risk
13.8 Kalite, sağlık ve güvenlik
14
233
Devlet harcamaları ve gelirleri
330
331
337
14.7 Politik iktisat: devletler nasıl karar
verir
352
DÖRDÜNCÜ KISIM Makroekonomi
15
Makroekonomiye giriş
362
15.1 Makroekonominin kapsamı –
büyük meseleler
261
363
15.2 Bazı olgular ve iktisat tarihi
363
11.1 Fiziki sermaye
262
15.3 Dairesel akım
365
11.2 Kiralar, faiz oranları ve varlık fiyatları
263
15.4 Milli gelir muhasebesi
366
11.3 Tasarruf, yatırım ve reel faiz oranı
268
15.5 GSYH neyi ölçer
375
11.4 Sermaye hizmetleri talebi
269
15.6 Uluslararası karşılaştırmalar
381
11.5 Sermaye hizmetleri arzı
270
11.6 Sermaye hizmetleri piyasasında
16
Çıktı ve toplam talep
386
273
16.1 Toplam talebin bileşenleri
390
274
16.2 Toplam talep
392
11.8 Toprak ve rant
275
16.3 Denge çıktısı
393
11.9 İngiltere’deki gelir dağılımı
276
16.4 Planlanan tasarruf planlanan
denge ve uyarlanma
11.7 Sermaye varlıklarının fiyatı
12
12.4 Belirsizlik ve varlık getirileri
statik
8.10 Doğal tekel
9
179
Risk ve bilgi
282
yatırıma eşittir
398
16.5 Toplam talepte bir azalma
399
12.1 Riske dair bireysel tutumlar
282
16.6 Çarpan
402
12.2 Sigorta ve risk
285
16.7 Tasarruf paradoksu
403
12.3 Asimetrik bilgi
289
16.8 Güvenin rolü
406
9780077160180_A01.indd 7
9/5/14 2:42 PM
viii İçindekiler detaylı tablosu
17
18
19
Maliye politikası ve dış ticaret
410
17.1 Devlet ve toplam talep
411
17.2 Devlet bütçesi
417
17.3 Açıklar ve mali duruş
418
17.4 Otomatik istikrar sağlayıcılar
421
17.5 Ulusal borç ve açık
422
17.6 Dış ticaret ve gelir belirlenimi
427
22.6 Enflasyonu kontrol altında tutmak
543
22.7 Para politikası kurulu
546
İşsizlik
23.1 Emek piyasası
552
553
23.2 İşsizliği analiz etmek
556
23.3 İşsizlikteki değişmeleri açıklamak
560
18.1 Para ve işlevleri
437
23.4 İşsizlikte çevrimsel dalgalanmalar
567
18.2 Modern bankacılık
439
23.5 İşsizliğin maliyeti
570
18.3 Bankalar nasıl para yaratır
441
18.4 Geleneksel para arzı teorisi
444
18.5 Para talebi
447
18.6 Finansal krizler
451
Faiz oranları ve parasal aktarım
24
460
Döviz kurları ve ödemeler
bilançosu
575
24.1 Döviz piyasası
575
24.2 Döviz kuru rejimleri
578
24.3 Ödemeler bilançosu
580
19.1 Bank of England ve Avrosistem
460
24.4 Reel döviz kuru
582
19.2 Geleneksel parasal kontrol araçları
462
24.5 Cari işlemler hesabının belirleyenleri
584
19.3 Nihai ödünç verici
463
24.6 Finans hesabı
584
19.4 Finansal piyasalarda denge
466
24.7 İç ve dış denge
588
19.5 Parasal kontrol
469
24.8 Uzun dönem denge reel döviz kuru
590
Para ve maliye politikası
20.1 Para politikası
22
538
437
19.7 Aktarma mekanizması
21
530
22.5 Enflasyonun maliyetleri
Para ve bankacılık
19.6 Para politikasının hedefleri ve araçları 473
20
23
22.4 Enflasyon, işsizlik ve çıktı
474
25
Açık ekonomi makroekonomisi
25.1 Sabit döviz kurları
485
598
25.2 Sabit kur sisteminde makroekonomi
politikası
485
20.2 IS–LM modeli
486
25.3 Devalüasyon
20.3 IS–LM modeli eylemde
491
25.4 Esnek kur sistemi
20.4 Para talep şokları
493
25.5 Esnek kur sisteminde para ve maliye
20.5 Politika karışımı
494
20.6 Gelecekteki vergilerin etkisi
497
20.7 Yeniden talep yönetimi üzerine
499
Toplam arz, fiyatlar ve şoklara
uyarlanma
598
politikası
26
502
Döviz kuru rejimleri
605
605
609
612
619
26.1 Altın standardı
620
26.2 Ayarlanabilir sabit kur
622
26.3 Esnek döviz kurları
623
26.4 Sabit döviz kurlarına spekülatif
21.1 Enflasyon ve toplam talep
503
21.2 Toplam arz
506
21.3 Denge enflasyonu
507
26.5 Avro Bölgesi’nin öncelleri
628
21.4 Emek piyasası ve ücret davranışı
512
26.6 Avro’nun iktisadı
631
21.5 Kısa dönem toplam arz
513
21.6 Uyarlanma süreci
514
21.7 Şoklara ağır uyarlanma
516
21.8 Parasal hedeflerde ödünleşmeler
519
Enflasyon, beklentiler ve
inandırıcılık
524
saldırılar
27
Ticaret çevrimleri
642
27.1 Eğilim ve çevrim: İstatistik mi,
yoksa iktisat mı?
643
27.2 Ticaret çevrimi teorileri
644
27.3 Reel ticaret çevrimleri
652
27.4 Finansal çöküşün arz yanlı etkileri
655
657
22.1 Para ve enflasyon
525
27.5 Bir uluslararası ticaret çevrimi mi?
22.2 Enflasyon ve faiz oranları
527
27.6 Makroekonomik düşünce okullarına
22.3 Enflasyon, para ve açıklar
529
9780077160180_A01.indd 8
624
toplu bakış
658
9/5/14 2:42 PM
İçindekiler detaylı tablosu ix
28
Arz yanlı iktisat ve ekonomik
büyüme
BEŞİNCİ KISIM Dünya ekonomisi
669
28.1 Arz yanlı iktisat
670
28.2 Ekonomik büyüme: ön gözlemler
672
28.3 Büyüme: bir toplu bakış
674
28.4 Teknik bilgi
675
28.5 Büyüme ve birikim
677
28.6 Teknik ilerleme yoluyla büyüme
681
28.7 OECD’de büyüme
682
28.8 İçsel büyüme
687
28.9 Büyümenin maliyetleri
689
29
Uluslararası ticaret
29.1 Dış ticaret kalıpları
695
29.2 Karşılaştırmalı üstünlük
697
29.3 Endüstri içi ticaret
703
29.4 Gümrük tarifeleri iktisadı
707
29.5 Gümrük tarifeleri lehinde iyi ve kötü
argümanlar
709
29.6 Gümrük tarife düzeyleri: o kadar da
kötü değil mi?
29.7 Diğer dış ticaret politikaları
Sözlük
9780077160180_A01.indd 9
694
715
715
720
9/5/14 2:42 PM
Download