1. Net dış alem faktör gelirlerinin negatif olduğu durumda

advertisement
2016-2017 YILI BAHAR DÖNEMİ İKT102 MAKROEKONOMİYE GİRİŞ
QUİZ SORULARI I (İKT, UTC, SKY)
A GRUBU
SINAV SÜRESİ 25 DAKİKADIR!
21.03.2017
Adı-Soyadı:
Bölümü:
Numarası:
1.
2.
Net dış alem faktör gelirlerinin negatif olduğu
durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A. GSMH > GSYİH
B. GSMH = GSYİH
C. GSMH ≥ GSYİH
D. GSMH ≤ GSYİH
E. GSMH ˂ GSYİH
4.
5.
6.
Nominal GSYİH 6,5 ve reel GSYİH 3,9 ise GSYİH
deflatörü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. 115 azalmıştır
B. 167 artmıştır
C. 121 azalmıştır
D. 125 azalmıştır
E. 132 artmıştır
7.
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre
Türkiye’nin Şubat 2017 enflasyon oranı, bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde kaçtır?
A. %7
B. %8,53
C. %9,22
D. %10
E. %10,13
8.
Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun ekonomi
üzerine etkilerinden biri değildir?
A. Gelir dağılımı üzerine etkisi
B. Büyüme üzerine etkisi
C. Dış ticaret üzerine etkisi
D. Toplumsal etkileri
E. Hiçbiri
9.
Bir ekonomide 2004’te TÜFE değeri 108, 2003’te
TÜFE değeri ise 104 idi. Bu verilere göre ülkenin
yıllık enflasyon oranı kaçtır?
A. %5
B. %7
C. %3,85
D. %4,5
E. %6,5
GSMH = 1500
Net dış alem faktör geliri = -200
Amortismanlar= 300
Dolaylı vergiler = 100
Yukarıdaki verilere göre yurt içi gelir ve milli
gelir kaçtır?
A.
B.
C.
D.
E.
3.
C. Uzun dönem Phillips eğrisi yatay
eksene dik bir doğrudur
D. Doğal işsizlik oranında meydana gelen
azalış Phillips eğrisini sağa kaydırır.
E. Doğal işsizlik oranında meydana gelen
artış Phillips eğrisini sola kaydırır.
YİG
MG
1500
1100
1100
1250
1300
1100
1300
1500
1100
1100
Aşağıdakilerden hangisi GSYİH’nin hesaplanma
yöntemlerinden biri değildir?
A. Katma değer yöntemi
B. Üretim yöntemi
C. Tasarruf yöntemi
D. Harcama yöntemi
E. Gelir yöntemi
Aşağıdakilerden hangisi friksiyonel işsizliği ifade
eder?
A. İş gücünün talep ve teknolojideki
değişikliklere anında uyum
sağlayamaması sonucu ortaya çıkan
işsizliktir.
B. Ekonominin yapısındaki temel
değişmelerden kaynaklanan işsizliktir.
C. Toplam talebin tam istihdamı yaratmada
yetersiz olduğu zaman, durgunluklar
sonucu oluşan işsizliktir.
D. Marjinal verimliliği sıfır olan işsizliktir.
E. Bireylerin iş değiştirme veya
mezuniyet sonrası iş gücüne yeni
katılma gibi nedenlerle oluşan
işsizliktir.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Kısa dönem Phillips eğrisi pozitif
eğimlidir.
B. Uzun dönemde işsizlik ile enflasyon
arasında ilişki vardır.
10. Stagflasyon, ekonomide nasıl bir durumu ifade
eder?
A. Enflasyon durumunu
B. Hiperenflasyon durumunu
C. Ekonomik durgunluk durumunu
D. Ekonomik durgunluğun yanısıra fiyat
düzeyindeki bir azalma durumunu
E. Ekonomik durgunluk ile birlikte
enflasyon durumunu
11. 1936’da yayınlanan ‘Para, Faiz ve İstihdamın
Genel Teorisi’ adlı eseriyle makro iktisadı bir bilim
dalı haline getiren iktisatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A. J. M. Keynes
B. A. Smith
C. D. Ricardo
D. M. Friedman
E. J. S. Mill
12. Bir yabancı ülke parasının diğer yabancı ülke
parası cinsinden değerini belirten kura ne denir?
A. nominal döviz kuru
B. çapraz kur (parite)
C. efektif döviz kuru
D. konvertible döviz kuru
E. reel döviz kuru
13. Diğer değişkenler sabitken döviz kuru yükselirse
talep ve arz edilen döviz miktarı nasıl etkilenir?
A. Artar-artar
B. Azalır-azalır
C. Artar-azalır
D. Azalır-artar
E. Değişmez-artar
14. Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYİH) değerinden
amortismanların çıkarılması sonucunda hangi
tanıma ulaşılır?
A. GSYİH
B. Safi Milli Hasıla
C. Net Yurtiçi Hasıla
D. Kullanılabilir gelir
E. Net vergi gelirleri
15. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre
Türkiye’nin 2016 yılı Aralık ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre iş gücüne katılma oranı kaçtır?
A. %55,4
B. %51,6
C. %54,5
D. %56
E. %57,5
16. ve 17. Soruları aşağıdaki tabloya göre cevaplayınız.
Yıl
Aktif İşgücü
2011
2012
48 milyon
50 milyon
Toplam
nüfus
80 milyon
83 milyon
Çalışan kişi
sayısı
41 milyon
42 milyon
16. Yukarıdaki verilere göre, 2011 yılında işsiz sayısı
kaç milyondur?
A. 32
B. 39
C. 7
D. 8
E. 15
17. Yukarıdaki verilere göre, 2012 yılında işsizlik
oranı kaça eşittir?
A. %16
B. %12
C. %22
D. %10
E. %25
18 ve 19. Soruları aşağıdaki önermeye göre cevaplayınız.
“Varsayalım ki bir ekonomide sadece pizza ve kola
tüketilmektedir. Baz yıl olarak kabul edilen 2010’da
150 adet pizza ve 100 adet kola tüketilmiş olup,
pizzanın birim fiyatı 10 TL, kolanın ise 5 TL’dir. 2011
yılında ise, tüketim aynı kalmış, pizzanın fiyatı 12
TL’ye yükselmiş, kolanın fiyatı ise 6 TL’ye
yükselmiştir.”
18. 2010 yılı için reel GSYİH aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A. 2520
B. 1500
C. 2120
D. 2000
E. 3000
19. 2011 yılı için nominal GSYİH aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A. 2400
B. 2520
C. 1500
D. 2120
E. 2800
20.
I- İşsizliğin nasıl azaltılabileceği
II-Firmaların kar maksimizasyonu
III-Ekonomik krizden nasıl çıkılacağı
IV-Merkez Bankasının para politikası kontrolü
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri
makroekonominin ilgi alanına girmez?
A. I, III
B. YALNIZ II
C. I, III, IV
D. II, IV
E. I, II, III, IV
Download