Glikoliz - mustafaaltinisik.org.uk

advertisement
Glikoliz
Uzm. Dr. Kadir Okhan AKIN
GLİKOLİZ
• Glikolitik yol, glukozun enerji (ATP ve NADH+H) ve diğer
metabolik yollara ara ürün sağlamak için pirüvata kadar
yıkılmasıdır.
• Glikoliz tüm dokularda oluşur.
• Glukoz karbonhidrat (kh) metabolizmasının merkezinde
yer alır çünkü hemen hemen tüm şekerler glukoza
dönüştürülebilir.
• Glukozun pirüvata kadar yıkım sürecine glikoliz adı
verilir. Pirüvatın bundan sonraki kaderi ortamın
oksijenizasyon derecesine, dokunun mitokondrisi olup
olmaması gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Glikoliz
hem aerob hem de anaerob şartlarda gerçekleşen bir
süreçtir.
• Mitokondrisi ve yeterli oksijeni olan hücrelerde glikolizin
son ürünü pirüvattır (aerobik glikoliz). Glukozun laktat’a
dönüşümü ise anaerobik glikolizdir.
1. Kolaylaştırılmış difüzyon: GLUT: glukoz
transporter kullanılır.
• GLUT1: RBC, damar endotel hücrelerinde,
beyin, böbrek, kolon ve plasentada yer
alan ve bu dokularda glukoz yakalanması,
bazal glukoz transportundan sorumlu olan
taşıyıcıdır.
• GLUT2: Karaciğer, pankres, incebarsak ve
böbrek proksimal tüp hücrelerinde bulunan
ve bu dokularda glukozun hızlı yakalanması
ve salınmasını sağlayan taşıyıcıdır.
• GLUT3: Glukoza affinitesi en yüksek olan,
temel olarak beyin nöronlarında ve böbrek ve
plasentada
bulunan ve glukozun nöronlarda
yakalanması ve transportunu gerçekleştiren
taşıyıcıdır.
• GLUT4: Yağ, kas hücrelerinde bulunan
glukozun insülinle uyarılan yakalanmasını
gerçekleştiren
taşıyıcıdır.
İnsülinle
uyarılabilen tek GLUT budur.
• GLUT5: İnce barsakta ve böbrekte yer alır.
Aynı
zamanda
fruktozunda
taşınımını
gerçekleştirir.
• GLUT6: Nonfonksiyonel
• GLUT7: Karaciğerde mikrozomal fraksiyonda
yer alır. Endoplazmik retikulumdan glukozun
salınımını gerçekleştirir.
2. Kotransport: Konsantrasyon farkına
karşı taşıma söz konusudur. Glukoz Na ile
beraber taşınır. Bu tip taşıma işlemi
barsak epitel hücreleri, böbrek
tübülüslerinde ve coroid pleksusda oluşur.
SGLT1: İnce barsaklarda ve böbrekte yer
alır. Glukozun ince barsakta Na’a bağlı
kotransport sistemi ile hücreye alınmasını
ve böbrek proksimal tübülünde
konsantrasyon gradiyentine karşı emilimini
sağlar.
Karaciğer, Beyin ve eritrositlerde
Glukoz Transportu İnsülinden
Bağımsızdır.
Glikoliz:
• C6H12O6 + 6H2O  6CO2 + 6H2O + enerji (ısı-ATPNADH) şeklinde reaksiyon özetlenebilir.
• Sitoplazmada sitoplazmik enzimlerle gerçekleşir
• Temel amaç enerji elde etmektir.
• Aerobik ve anaerobik olarak ikiye ayrılır. Aerobikde
pirüvat TCA siklusuna girer CO2 ve H2O’ya kadar
yıkılır. Bu işlemde NAD ve FAD hidrojenle birleştirilir
ve indirgenmiş NADH+H ve FADH2 elde edilir. Bu
moleküller solunum zincirine H taşırlar. Anaerobik
glikolizde ise pirüvat laktata çevrilir ve son ürün
laktattır. Mitokondrisi olmayan hücrelerde anaerobik
glikoliz görülür çünkü aerobik glikoliz için gereken
enzim sistemleri mitokondride yerleşmiştir.
ATP
ADP
Glukoz-6-fosfat
GLUKOZ
Glukokinaz
Heksokinaz
Glukoz-6-fosfat
FOSFOGLİKOİZOMERAZ
Fruktoz-6-fosfat
Fruktoz 2,6
bifosfat
PFK-1’in en
güçlü
aktivatörü
Fruktoz
2,6-bifosfataz
PFK-2
Fruktoz-6-fosfat
ATP
Sitrat
+
Fosfofruktokinaz-1
PFK-1
+
Fruktoz-1,6-bifosfat
AMP
glukoz-6-fosfat
Fruktoz 2,6
bifosfat
PFK-2
P
PFK-1’in en
güçlü
aktivatörü
Fruktoz-6-fosfat
Fruktoz 1,6bifosfataz
P
P
P
PFK-1
P
Fruktoz 1,6bifosfataz
P
P
Fruktoz 1,6bifosfataz
P
P
Fruktoz 1,6bifosfataz
P
Fruktoz 1,6bifosfat
PFK-1
PFK-1
P
PFK-1
PFK-1
PFK-1
P
PFK-1
P
PFK-1
P
P
P
PFK-1
PFK-1
PFK-1
PFK-1
İnsülin
Tirozin spesifik
protein kinaz
Fruktoz 2,6
bifosfat
Protein
fosfataz
Fruktoz 2,6bifosfataz
Fruktoz-6-fosfat
PFK-2
P
Fruktoz 1,6bifosfataz
P
P
P
PFK-1
P
Fruktoz 1,6bifosfataz
P
P
Fruktoz 1,6bifosfataz
P
P
Fruktoz 1,6bifosfataz
P
Fruktoz 1,6bifosfat
PFK-1
PFK-1
P
PFK-1
PFK-1
PFK-1
P
PFK-1
P
PFK-1
P
P
P
PFK-1
PFK-1
PFK-1
PFK-1
İNSÜLİN
GLUKAGON
Protein fosfataz
P
F-2,6BP
Fruktoz
bifosfataz-2
Fosfofruktokinaz-2
Fruktoz 6fosfat
P
P
P
Fruktoz 1,6bifosfataz
Fosfofruktokinaz-1
Fruktoz 1,6bifosfat
GLİKOLİZ HIZLI OLARAK ÇALIŞIR
GLUKONEOGENEZ İNHİBE OLUR
İNSÜLİN
GLUKAGON
Protein kinaz A
P
Fruktoz bifosfataz-2
F-2,6BP
Fruktoz 6-fosfat
Fosfofruktokinaz-2
P
P
P
Fruktoz 1,6bifosfataz
Fosfofruktokinaz-1
Fruktoz 1,6bifosfat
GLİKOLİZ İNHİBE OLUR
GLUKONEOGENEZ HIZLI OLARAK ÇALIŞIR
Fruktoz 2,6
bifosfat
PFK-1’in en
güçlü
aktivatörü
Fruktoz
2,6-bifosfataz
PFK-2
Fruktoz-6-fosfat
ATP
Sitrat
+
Fosfofruktokinaz-1
PFK-1
+
Fruktoz-1,6-bifosfat
AMP
•
İNSÜLİN HAKİMİYETİNDE
ÇALIŞAN METABOLİK YOLLARDAKİ
TÜM HIZKISITLAYICI ENZİMLER
DEFOSFORİLE AKTİFTİR:
İstisnası:
1. SİTRAT LİYAZ
2. FOSFODİESTERAZ
3. PROTEİN FOSFATAZ
Bu üç enzim
insülin
hakimiyetinde
çalışır fakat
fosforile halleri
aktiftir
• GLUKAGON HAKİMİYETİNDE
ÇALIŞAN METABOLİK
YOLLARDAKİ TÜM HIZ
KISITLAYICI ENZİMLER
FOSFORİLE FORMDA
AKTİFTİR
P
+H3N
Kinaz domain
Regülatuar
ünite
Fosfataz domain
PFK-2 ve Fruktoz bifosfataz-2
COO-
Eritrositlerde, aşağıdakilerden hangisi
glikolizin yan ürünü olarak oluşur?
a.
b.
c.
d.
e.
Gliseraldehit-3-fosfat
2-fosfogliserat
3-fosfogliserat
1,3-difosfogliserat
2,3-bifosfogliserat
%100
VERİM
ARTIŞI
Aldolaz B ise fruktoz
metabolizmasında yer alır ve
fruktoz-1-fosfatı DHAP ve
gliserol olmak üzere iki 3 karbonlu
metabolite çevirir.
Fruktoz-1,6-bifosfat
ALDOLAZ A
Dihidroksiaseton
Trioz fosfat izomeraz
fosfat
Gliseraldehit 3
fosfat
Glikolizin ilk üretim basamağı
2 x Gliseraldehit 3 fosfat
2 x NAD+
Gliseraldehit 3
fosfat
dehidrogenaz
2 x NADH+H+
2 x 1,3 bifosfogliserat
İODOASETAT
Glikolizin ilk substrat düzeyinde
fosforilasyon basamağı
2 x ADP
1,3 bifosfogliserat
Fosfogliserat kinaz
2 x ATP
3 fosfogliserat
3 fosfogliserat
Fosfogliserat
mutaz
2 fosfogliserat
ENOLAZ
Fosfoenol
pirüvat
Florür
Akut myeloblastik lösemisi olan bir hastada glukoz
yükleme testi yapılmak istenmektedir. Bu hastada
ölçülecek kan glukoz düzeylerinin doğru olarak
ölçülebilmesi için kan alınacak tüplere aşağıdaki
maddelerden hangisi konmalıdır?
a.
b.
c.
d.
e.
Fosfoglikolik asit
Sitrat
EDTA
Florür
Klorid
Glikolizin 2. substrat düzeyinde
fosforilasyon basamağı
2 x ADP
Fosfoenol pirüvat
Pirüvat kinaz
+
+
2 x ATP
Pirüvat
ATP
AMP/ADP
Fruktoz 1,6-bifosfat
Uzun zincirli yağ asitleri
Asetil KoA
Alanin
Glikolizde hangisinin işlevi
yoktur? Nisan 2002
a.
b.
c.
d.
e.
Ribuloz-1,5-difosfat
Glukoz-6-fosfat
Fruktoz-1,6 bifosfat
3-fosfogliserat
1,3-bifosfogliserat
Laktat dehidrogenaz
Sitozolde gerçekleşir
Reversible reaksiyondur.
RBC ve WBC benzeri hiç mitokondrisi
olmayan veya az olan ve yoğun egzersizdeki
iskelet kasında önemlidir.
KC ve kalp kası gibi düşük NADH/NAD olan
dokularda fizyolojik olarak reversibledır.
NAD
Laktat
NADH+H
Pirüvat
Pirüvat dehidrogenaz kompleksi
İrreversible reaksiyondur
Mitokondride yer alır
TCA ve yağ asidi sentezi için AKoA
kaynağıdır.
Aktivite için TPP, lipoik asit, FAD, NAD ve
CoA gereklidir
Pirüvat
NAD
NADH+H
CO2
Asetil KoA
Pirüvat karboksilaz
İrreversible reaksiyondur
Mitokondride yer alır.
AKoA tarafından uyarılır
TCA ara ürünlerini yeniler
Glukoneogenez için substrat sağlar
Prostetik grup olarak biotin gereklidir.
Pirüvat
CO2
ADP
ATP
Oksaloasetat
Etanol sentezi
Maya mantarı ve barsak florası bakterileri
gibi bazı bakterilerde gerçekleşir.
TPP gereklidir
Sitozolde gerçekleşir
CO2
Pirüvat
Tiamin + PP
NAD
Asetaldehit
NADH+H
Etanol
NADH+H
Kas
Glukoz
Pirüvat
NAD
Sistemik
dolaşım
Laktat
NADH+H/NAD oranı
yüksek doku
Karaciğer
ve kalp
NADH+H
Glukoz
Pirüvat
NAD
Laktat
NADH+H/NAD oranı
düşük doku
Egzersiz yapan iskelet kasında NADH’ın
NAD’ye dönüşümü hangi reaksiyonda
gerçekleşir?
a.
b.
c.
d.
e.
Malat  Oksaloasetat
Pirüvat  Laktat
Glukoz-6 fosfat  Fruktoz-6 fosfat
İzositrat  Alfa-ketoglutarat
Dihidroksiaseton  Gliserol-3 fosfat
- 2 mol ATP  Aktivasyon basamakları
+ 2 mol ATP  Fosfogliserat kinaz
+ 2 mol ATP  Pirüvat kinaz
+ 2 mol NADH  Gliseraldehit 3-fosfat dehidrogenaz
- 2 mol NADH  Laktat dehidrogenaz (Pirüvat  laktat)
ANAEROBİK GLİKOLİZ
- 2 mol ATP  Aktivasyon basamakları
+ 2 mol ATP  Fosfogliserat kinaz
+ 2 mol ATP  Pirüvat kinaz
+ 2 mol NADH  Gliseraldehit 3-fosfat dehidrogenaz.
AEROBİK GLİKOLİZ
Glikoz
İnsülin
Glukokinaz
Glukagon
Glikoz 6-fosfat
Fruktoz 6-fosfat
PFK-1
İnsülin
Fruktoz 1,6-bifosfat
PK
PEP
Pirüvat
Glukagon
İnsülin
Glukagon
Glikolizin doğumsal enzim eksiklikleri:
PK eksikliği:
• Normalde RBC’de mitokondri yoktur ve enerji
tamamen glikolize bağlıdır.
• Hastaların RBC’leri PK aktivitesinin %5-25’ini taşırlar
ve glikoliz hızı oldukça düşmüştür. Genç eritrositlerde
PK düzeyi yüksektir. RBC’nin yaşı arttıkça düzeyleri
azalır.
• ATP hücre gereksinimini sağlayamayınca hücreler zar
bütünlüğünü sağlayamaz ve konjenital nonsferositik
hemolitik anemi oluşur.
• PK ve G6PD eksikliği konjenital nonsferositik
konjenital anemilerin en sık rastlanan formlarıdır.
• PK eksikliği OR olarak kalıtılır
• İntravasküler hemoliz enfeksiyon, gebelik veya oral
kontraseptif kullanımı ile ortaya çıkar
• Kazanılmış PK eksikliği, Akut lösemi, anemiler, aplazide
ortaya çıkar ve hastalığın tedavisi ile geri döner.
PK eksikliğinde:
• RBC 2,3 BPG düzeyleri artmıştır.
• Osmotik frajilite testi: osmotik frajilite artmış olarak
izlenir.
• Osmotik frajilite testinde sferositler artmış osmotik
frajilite gösterirken, hipokromik eritrositler ve target
hücreleri azalmış osmotik frajilite göstermektedir.
Artmış osmotik frajilite:
• Herediter sfreositoz
• Kazanılmış immün hemolitik anemilerle ilgili sferositoz
• Herediter stomatositoz’da izlenir.
• Herediter aliptositoz ve PK eksikliğinde artmış olabilir.
Azalmış osmotik frajilite:
• Hipokrom mikrositer anemiler (Demir eksikliği ve talasemi)
• Aspleni veya KC hastalığına bağlı leptositoz
Osmotik frajilite PNH, G6PD eksikliğinde normal olarak
izlenir.
Acil ATP kaynağı: Anaerobik
glikoliz:
Plazma  laktik asit
Laktik asidoz (MI, pulmoner
emboli, kanama) dolaşım
kollapsı
Dokulara yetersiz oksijen
Oksidatif fosforilasyon
bozulur ATP üretimi azalır
Hücreler ATP üretmek
amacı ile anaerobik
glikolizi kullanır
Laktat ve pirüvat
• Laktik asit iskelet kası, beyin, RBC, renal medulla
ve deri gibi dokularda karbonhidrat metabolizması
onucu oluşur. Kan laktat düzeyi bu dokularda
oluşum ve KC ile böbrekteki metabolizma
oranlarına bağlıdır. Yaklaşık olarak oluşan laktatın
%65’I (75 gr) KC’de özellikle glukoneogenezde
kullanılır. Kori siklusu periferde glukozu laktata,
KC’de laktatı glukoza çevirmektedir. Laktatın
ekstrahepatik uzaklaştırılması iskelet kası ve
renal korteksde olmaktadır. Orta derecede laktat
artışı KC’de ki laktat klirensini artırır. KC’in laktat
alma kapasitesi laktat konsantrasyonu 2 mmol/L’yi
geçince doyurulmaktadır. Kan laktat düzeyi 5
mmol/L’nin üzerinde ve pH<7.25 ise HCO3tamponsisteminin etkisi aşılmıştır ve laktik asidoz
ortaya çıkar.
Laktik asidoz iki klinik durumda
ortaya çıkar:
Tip A (hipoksik): Şok, sol kalp yetmezliği, hipovolemi
gibi azalmış doku oksijenizasyonunda görülür. Daha
sık olarak izlenen tipdir.
Tip B (metabolik):
•
Hastalık: Dibetes Mellitus, neoplaziler ve karaciğer
hastalıklarında ortaya çıkar
•
İlaç/toksin: Etanol, metanol, salisilatlarla oluşabilir.
•
Yenidoğan defektleri: Metil malonik asidemi,
propiyonik asidemi ve yağ asit oksidasyon defekti
•
Orta derecede hiperlaktatemi tiamin eksikliğinde
de olabilir. Çünkü pirüvat dehidrogenaz enzim
aktivitesi için tiamin gereklidir. Tiamin eksikliğinde
pirüvat dehidrogenaz aktivitesi azalır ve pirüvatlar
laktat dehidrogenazla laktata çevrilir.
Download