T - Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

advertisement
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Mesleki Gelişim Programı
ALAN
Sosyal Bilimler
ALT ALAN
Sosyoloji
KODU
2.02.06.10.001
1. ETKİNLİĞİN ADI
Toplum Psikolojisi Kursu
2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI
Bu etkinliği başarı ile tamamlayan her katılımcı;

Toplum Psikolojisinin tanımını yapar, diğer sosyal bilimlerle ilişkisini kavrar.

Toplum Psikolojisinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinir.

Sosyal algının tanımını bilir, algı ile ilgili kavramları açıklar.

Sosyal biliş kavramını açıklar.

Sosyal etki ve sosyal güç tanımlarını yapar.

Tutum ve davranışların nasıl edinildiğini açıklar.

Kişiler arası çekicilik ve yakın ilişkiler kavramını açıklar.

Özgeci davranışı tanımlar, yardımlaşma konusunu açıklar.

Saldırganlık ve saldırganlığın kökenlerini bilir.

Liderlik kavramının tanımını yapar, çeşitlerini açıklar.

Örgütlerde grup ve grup süreçlerini bilir.

Önyargı kavramını, nedenleri ve baş etme yollarıyla birlikte açıklar.

Çatışma kavramını tanımlar, türlerini açıklar.

Gruplar arası ilişkileri örnekler vererek açıklar.

Kitle davranışını tanımlar.
3. ETKİNLİĞİN SÜRESİ
Etkinliğin süresi 40 ders saatidir.
4. ETKİNLİĞİN HEDEF KİTLESİ
Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler.
5. ETKİNLİĞİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Bu etkinlik; ortaöğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenleri
“Toplum Psikolojisi” konusunda bilinçlendirme amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim görevlisi olarak “Toplum Psikolojisi” konusunda uzman akademisyen ya
da bu konuda hizmet içi eğitim veren uzman ve rehber öğretmenler
görevlendirilecektir.

Eğitim ortamı katılımcıların etkin iletişim kurabileceği biçimde düzenlenecektir.

Eğitim, internet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon cihazı ya da etkileşimli
tahtanın bulunduğu eğitim ortamında gerçekleştirilecektir. Eğitim içerikleri uygun
materyallerle desteklenecektir.

Eğitim, konferans oturma düzeninde olan eğitim ortamında yapılacaktır.

Katılımcı sayısı dikkate alınarak ortamda gerekli ışık ve ses düzeni sağlanacaktır.

Katılımcı sayısı her eğitim ortamı için 40 kişiyi geçmeyecek şekilde
oluşturulacaktır.

Etkinliğin başlangıcında katılımcıların hazır bulunuşluk düzeylerini ölçmek
amacıyla 25 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 50 soruluk son test uygulanacak
ve böylelikle etkinlikten elde edilen kazanımlar belirlenmiş olacaktır.
6. ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ
Konuların Dağılım Tablosu
Konular
Ön Test
Toplum Psikolojisinin Tanımı ve Diğer Sosyal Bilimlerle İlişkisi
 Sosyoloji İle İlişkisi
 Psikoloji İle İlişkisi
 Antropoloji İle İlişkisi
Toplum Psikolojisinin Tarihsel Gelişimi
Sosyal Algı
 İzlenim Oluşturma
 İzlenimleri Bütünleştirme
 Affetme-Yükleme
 Yargıların Doğruluğu
Sosyal Biliş
 Sosyal Biliş ve Şemalar
 Kalıp Yargılar
 Zihinsel Kısa Yollar
 Atfetme
Sosyal Etki ve Sosyal Güç
 Otoriteye Boyun Eğme
 Normatif Etki
 Uyum
Süre
(Saat)
1
2
1
3
2
3
 Azınlık Etkisi
 İtaat
 Kültür, Kültürleme, Kültürlenme, Kültürleşme
Tutum ve Tutum Değişmesi
 Tutum ve Davranış Arasındaki İlişki
 Tutum ve Değişim Kuramları (Öğrenme Kuramları, İşlevsel
Kuramlar, Bilişsel Tutarsızlık Kuramları.)
3
Kişiler Arası Çekicilik ve Yakın İlişkiler
 İlişki
 Bağlanma
 Bilişsel Uyumsuzluk Kuramı
 Yalnızlık
 Toplumsal Destek
2
Özgeci Davranış
 Yardımlaşmayı Ön planda Tutmak
 Neden, Ne zaman ve Kime Yardım Edilir?
2
Saldırganlık
 Saldırganlığın Kökenleri
 Saldırganlığın Sosyal, Durumsal ve Kişisel Belirleyicileri
 Saldırganlığın Azaltılması
3
Liderlik
 Tanımı
 Karizmatik Liderlik
 İşe Yönelik Liderlik
 İlişkiye Yönelik Liderlik
 Liderlikle İlgili Yaklaşımlar (Özellik Yaklaşımı, Davranışsal
Yaklaşım)
 Durumsal Liderlik Modelleri
 Liderlik Faktörlerini Etkileyen Değişkenler
Örgütlerde Grup ve Grup Süreçleri
 Grup Tanımı
 Grup Çeşitleri (Formel Grup, İnformel Grup)
 Gruba Katılma Nedenleri
 Grup Bilinci ve Grup Normu
 Grup Başarısını Etkileyen Faktörler
Önyargı ve Çatışma
 Önyargının Nedenleri
 Önyargı İle Baş Etme Yolları
 Çatışmanın Nedenleri ve Türleri
Gruplar Arası İlişkiler
 Gruplar Arası İlişkileri Geliştirme Yolları
 Gruplara Katılma Nedenleri
Kitle Davranışı
 Anomilik
4
4
3
2
3
 Bulaşma
 Telkine Yatkınlık
Ölçme ve Değerlendirme
2
Toplam
40
7. ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK ve STRATEJİLERİ
 Programın hedeflerine ulaşmak için; aktif öğretim strateji ve yöntemleri
kullanılacaktır.
 Program konuları ile ilişkili milli ve evrensel değerler konular içine kaynaştırılarak verilecektir.
 Eğitim görevlileri ders notlarını elektronik ortamda katılımcılarla paylaşacaktır.
8. ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
 Katılımcıların başarısını değerlendirmek amacıyla en az 50 sorudan oluşan ve
tüm konuları kapsayan çoktan seçmeli test sınavı yapılacak, 45 ve üzeri not
alanlar başarılı sayılacaktır.
 Başarılı olanlara “Kurs Belgesi” (e-sertifika) verilecektir.
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards