TBMM B : 25 27 .10 .1994 O : 3 Bu iki banka, söz konusu kesimlerin

advertisement
T.B.M.M.
B : 25
27 .10 .1994
O:3
Bu iki banka, söz konusu kesimlerin gereksinimleri ve sektörel kalkınmalarına yönelik ihtisas
bankalarına dönüştürülmek kaydıyla, devlet bankası olarak işlevlerine devam etmelidir.
, İhracat sektöründe hamlenin ve yeni dış pazarlar geliştirebilmenin zorunlu koşullarından olan
Eximbank da etkinleştirilerek, kamu bankası olması özelliğini sürdürmelidir. Diğer tüm kamu ban­
kaları, özelleştirilmelidir.
Doğal kaynaklarla ilgili yaklaşım :
Ekonomik bağımsızlığa, Anayasanın özüne ve uluslararası pazarlarda göreceli üstünlüğümüz
olan veya ulusal ekonomi açısından stratejik olan madenlerimizi, uzun vadeli, toplum yararına en
iyi şekilde değerlendirebilmek anlayışından kaynaklanmaktadır.
Özelleştirmede sektörel öncelikler, anayasal bir süreç olan beş yıllık kalkınma planları strate­
jisiyle uyum içinde belirlenmelidir. Aksi halde, ekonomik kalkınma sürecinin dengeleri tümden bo­
zulur. Zaten gündemden düşürülmüş olan planlama, tümüyle devre dışı kalır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Özelleştirme ile ilgili 720 sıra sayılı yasa teklifinin 2 nci maddesinin, Anayasanın 168 inci
maddesi ile, Anayasanın "Anayasa Mahkemesinin Kararları" başlıklı 153 üncü maddesine aykırı­
dır.
Gerekçeleri, ilişikte açıklanan Anayasaya aykırılık konusunun, İçtüzüğün 85 inci maddesi
uyarınca, oylanmak üzere görüşülmesini dileriz.
Saygılarımızla.
H.Uluç Gürkan
Atilla Mutman
Ankara
İzmir
M. İstemihan Talay
Ender Karagül
İçel
Uşak
Nami Çağan
Mustafa Yılmaz
İstanbul
Gaziantep
Gerekçe:
1-Anayasanın 168 inci maddesine aykırılık:
Anayasanın 168 inci maddesi, "tabiî servetler ve kaynaklar" in. devletin hüküm ve tasarrufu
altında olmasının yanı sıra, işletilmesi hakkının da. devlete ait olduğu belirtilmektedir.
İşletme hakkının ortak ya da doğrudan, gerçek ve tüzel kişiler eliyle yapılabilmesi, anılan Ana­
yasa maddesi uyarınca, açık bir yasal izni gerektirmektedir. Hu durumda da gerçek ve tüzelkişile­
rin uyması gereken şartlar ve devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ile müeyyideler
bu yasada gösterilmek durumundadır. Aksi ya da eksik bir düzenleme Anayasaya yalnızca aykırı
değil, aynı zamanda Anayasanın kesin bir hükmünü yok varsaymak anlamına gelir.
Görüşülmekte olan 720 sıra sayılı yasa teklifinin 2 nei maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi
"tabiî kaynakların, belli bir süre için, sadece işletme hakkının verilmesi suretiyle özelleştirilmesi"
ilkesinin göz önünde bulundurulacağını belirtmektedir. Bunun nasıl olacağı belirsizdir. Yasa tasa­
rısının özü, ruhu dikkate alındığında, bunun nasıl olacağına, Özelleştirme Yüksek Kurulu ile bu
Kurulun yetkilerini gönüllü olarak devredeceği Özelleştirme İdaresi Başkanlığı karar verecektir.
Anılan Kurul ve Başkanlık, yasayla bahşedilen bu genel ve sınırları belirsiz yetkiyle, Anayasanın,
- 6 6 -
Download