6552 sk. kapsamındaki kurum alacaklarının yapılandırılmasına

advertisement
6552 SK. KAPSAMINDAKİ KURUM ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA
İLİŞKİN SÜRE UZATILDI
T.C.
SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
25/12/2014
6552 SK. KAPSAMINDAKĠ KURUM ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINA ĠLĠġKĠN SÜRENĠN
UZATILMASINA DAĠR DUYURU
6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 60 ıncı maddede yer alan başvuru süresi
10/9/2014 tarihli ve
ile ilk taksit ödeme süresi, anılan maddenin birinci fıkrasının (d) bendi hükümlerine ilişkin süreler hariç olmak üzere,
2014/7016 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı uyarınca; aynı maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.
30/11/2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24/11/2014 tarihli
Söz konusu Bakanlar Kurulu kararı uyarınca borçların yapılandırılmasına ilişkin olarak sadece baĢvuru süresi ile
ilk taksit ödeme süresi bir ay uzatılmakta, bu bağlamda, yapılandırma başvuru süresi 2/2/2015 tarihinde; ilk
taksit ödeme süresi ise 2/3/2015 tarihinde sona ermektedir. İkişer aylık dönemler halinde ödenmesi söz konusu olan
taksit sürelerinin ödenmesine ilişkin olarak son ödeme tarihlerinde bir değişiklik bulunmamaktadır.
İşverenlerimize ve sigortalılarımıza önemle duyurulur.
Download