konu kazanım değerlendirme sınavı çarpanlar ve katlar 1

advertisement
KONU KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI
ÇARPANLAR VE KATLAR
A) 10
2.
4. Bir A doğal sayısının asal bölenlerinin çarpımı 30
olduğuna göre bu sayı aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
23.32
Yukarıda asal çarpanlarına ayrılmış olan doğal
sayının tüm pozitif bölenlerinin sayısı kaçtır?
B) 12
A
2
B
2
C
2
D
3
E
5
C) 14
D) 16
Yandaki asal bölen listesine göre
A doğal sayısının asal bölenlerinin
çarpımı kaçtır?
1
A) 5
B) 15
3.
A
B
D
A) 12
E
C
E
B) 18
C) 30
D) 120
A) 32
Mesut YAŞA (Matematik Öğretmeni)
1.
Yandaki çarpan ağacına
göre her harf farklı bir
sayıyı temsil etmektedir.
E ve D asal sayılar olmak
üzere A’nın alabileceği en
E küçük değer kaçtır?
C) 24
1
B) 48
C) 60
D) 72
5. Çarpımları 90 olan iki doğal sayının toplamının en
az değeri kaçtır?
A) 91
B) 33
C) 23
D) 19
6. 24 ve 32 doğal sayılarının EBOB’u ile 4 ve 5 doğal
sayılarının EKOK’unun toplamının en büyük asal
çarpanı kaçtır?
A) 2
D) 30
1
B) 4
C) 7
D) 14
7.
Personel
Hemşire
Doktor
Hastabakıcı
10. Üç farklı okuldan birincisinde 400 ikincisinde 600
üçüncüsünde ise 520 toplam öğrenci vardır. Her
okul kendi arasında aynı zamanda tüm okullarla
aynı sayıda sınıflar oluşturulmak istenmektedir. Bu
şekilde üç okulda da en az toplam kaç sınıf oluşturulabilir?
Kaç günde bir
tuttuğu nöbet
süresi
6
8
4
A) 38
B) 42
C) 48
D) 53
Yukarıdaki tabloda bir hastanede çalışan personellerin tuttukları nöbet günlerinin kaç günde bir olduğu gösterilmiştir. Buna göre bütün personel aynı
gün başlarlarsa tekrar aynı günde nöbet tutmaları
için en az kaç gün geçmelidir?
B) 16
C) 24
D) 40
8. Bir bakkal yumurtalarını 12 günde bir peynirlerini
de 15 günde bir farklı iki satıcıdan sipariş etmektedir. Herhangi bir günde her ikisini de alan bakkal
bundan sonra 1 yıl boyunca tekrar yumurta ve
peynirini aynı anda kaç kez almış olur.
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
Mesut YAŞA (Matematik Öğretmeni)
A) 10
11.
150
200
A
75
100
A
D
50
A
75
25
B
25
E
C
5
5
C
Yanda verilmeyen A,
B, C, D ve E’nin her biri
farklı bir doğal sayıyı
temsil ettiğine göre
bu sayıların toplamları
kaçtır?
1
A) 110
9. İçi dolu 180 l ve 150 l’lik iki farklı yağ fıçılarından
eş hacimli birbirine karıştırılmadan hiç artmayacak
şekilde tam şişelere doldurulmak isteniyor.
Bunun için en az kaç tane şişe gereklidir?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
2
B) 120
C) 130
D) 140
12. İki doğal sayının çarpımı iki basamaklı rakamları
farklı en büyük doğal sayıya eşittir. Bu sayılar 1’den
farklı aynı zamanda aralarında asal sayılar olduğu
bilindiğine göre bu sayıların toplamı kaçtır?
A) 99
B) 51
C) 21
15. A=23.32.54
B=22.32.72
Yukarıda A ve B doğal sayılarının en küçük asal
çarpanları şeklinde yazımı verilmiştir. Buna göre
Ebob(A,B) kaçtır?
D) 12
13. a ve b doğal sayıları sıfır ve 1 den farklı aralarında
asal olan sayılardır. a ile b arasında
a 21
=
b 25
oranı vardır. Buna göre a + b toplamının sonucu
kaçtır?
A) 21
B) 25
C) 46
D) 52
Mesut YAŞA (Matematik Öğretmeni)
A) 72
14. Bir kütüphanedeki kitaplar raflara 10’arlı 10’arlı,
12’şerli 12’şerli ve 18’erli 18’erli halinde tam olarak
dizilebiliyor. Kütüphanedeki kitaplar 700’den fazla
ise bu kütüphanede en az kaç tane kitap vardır?
B) 750
C) 840
C) 50
D) 45
16. Boyutları 75cm ve 100cm olan dikdörtgen şeklindeki mermerler kare şeklindeki bir zemine döşenecektir. Buna göre karenin bir kenarı cm cinsinden
doğal sayı olduğuna göre en az kaç tane mermere
ihtiyaç vardır?
A) 10
B) 12
C) 14
D) 16
17. a ve b sıfır ve birden farklı aralarında asal sayılar
olmak üzere a.b = 60 ise a+b toplamının kaç farklı
değeri vardır?
A) 2
A) 720
B) 36
D) 900
3
B) 3
C) 4
D) 5
18. Bir terzi elindeki renkli kumaşları 4’er 4’er ve 6’şar
6’şar saydığında hep 3 kumaş arta kalmaktadır.
Bu kumaşlar aynı zamanda 9’ar 9’ar tam olarak
sayılabilmektedir. Bu terzinin elinde en az kaç tane
kumaşı vardır?
B) 27
C) 36
D) 54
19. Bir A doğal sayısının asal çarpanlarına ayrılmış
hali A=2a.3b.5c ‘dir. A doğal sayısı 170’ten büyük
olduğuna göre en küçük A değeri için a+b+c toplamı kaç olur?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
Mesut YAŞA (Matematik Öğretmeni)
A) 18
20. Pozitif bölen sayısı 9, asal bölen sayısı 2 olan sayı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12
B) 24
C) 36
D) 48
4
Download