istanbul medipol üniversitesi hürriyete karşı suçlar ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
KHKD121706
Ders Saati
3
Bölüm/Program
Kamu Hukuku Doktora Programı
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Çarşamba 16.00-17.00
Dersin Amacı
En eski ve en çok işlenen suçlar olan hürriyete karşı suçlar ve uygulaması hakkında derinlemesine bilgi aktarımı
hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;
1.Edindikleri teorik alt yapıya dayalı olarak hürriyete karşı suçlar ile ilgili sorunları sistematik biçimde analiz ederek
çözebilecektir.
1.1.Hürriyete karşı suçların temel sistematiğini öğrenir.
1.2.Hürriyete karşı suçlarla ilgili karşılaştığı sorunlara çözümler üretir.
1.3.İlgili mevzuatı ve içtihatları yorumlar.
2.Ulusal ve karşılaştırmalı hukukta yer alan ilke ve kurallara hakim olabilecektir.
2.1.Türk Ceza Kanununun sistematiğine hakim olur.
2.2.Karşılaştırmalı hukuka hakim ilkeleri ve uygulamaları bilir.
2.3.Ulusal ve karşılaştırmalı hukuka hakim olan ilkeleri karşılaştırmalı olarak yorumlar.
3.Hürriyete karşı suçların türlerini, bunların farklarını ve sonuçlarını ayırt edebilecektir.
3.1.Hürriyete karşı suçların kanunda düzenlenen farklı türlerini bilir.
3.2.Hürriyete karşı suçların türlerinin ortak ve farklı noktalarını tespit eder.
3.3.Farklı suç türlerinin sonuçlarının farkını tespit eder.
Genel Yeterlilikler
Üretken, yaratıcı, eleştirel ve sorgulayan bireyler olma.
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1. Türk ceza hukukunun hürriyete karşı suçlara ilişkin sistemi
2. Tehdit suçu
3. Şantaj suçu
4. Cebir kullanma suçu
5. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu
6. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu
7. Siyasi hakların engellenmesi suçu
8. İbadetin engellenmesi suçu
9. Konut dokunulmazlığının ihlali suçu
10. Haksız arama suçu
11. Nefret ve ayrımcılık suçu
12. İş ve çalışma özgürlüğünün ihlali suçu
13. Yargıtay kararlarında hürriyete karşı suçlar
14. Mukayeseli hukukta hürriyete karşı suçlar
Öğretim ve
Teknikleri
Anlatım ve tartışma
Dersin Koşulları
Öğrenciler derslere katılmak, verilen seminerleri zamanında hazırlayarak sunmak ve ders içi tartışmalarda aktif
olarak yer almakla yükümlüdürler.
Ders Notu Verilmeyecektir.
Mehmet Emin Artuk/Ahmet Gökcen/A.Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 10. Baskı, Adalet Yayıncılık,
Kaynaklar Önerilen Ankara 2015; Mahmut Koca/İlhan Üzülmez, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 3. Baskı, Adalet Yayıncılık, Ankara 2016;
Kaynaklar Veli Özer Özbek/Koray Doğan/Pınar Bacaksız/İlker Tepe, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 10 Baskı, Seçkin Yayıncılık,
Ankara 2016.
Download