ASPİNAL TABLET

advertisement
SİMELGAT PLUS Süspansiyon
SİMELGAT® PLUS
SÜSPANSİYON
FORMÜLÜ :5 ml. ölçek; 540 mg. Magaldrat, 20 mg. Simetikon, ayrıca Sakarin Sodyum ve
optamint peppermint oil ihtiva eder.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :
Farmakodinamik Özellikler :
Alüminyum magnezyum hidroksit sülfatların kombinasyonlarından oluşan magaldrat, sistemik
etkili olmayan bir antiasittir. Midenin asit salgılamasına etkisi yoktur. İçerdiği hidroksitlerin
direkt midede bulunan asidi nötralize etmesi yoluyla pH’ı yükselterek etki eder. Magaldratın
içerdiği alüminyum hidroksit, asit bağlama hızı ve kapasitesi düşük ve zayıf bir antiasit
olmasına karşın Magnezyum hidroksitin asit bağlama hızı ve kapasitesi daha yüksektir.
İkisinin bir arada bulunmasıyla alüminyum hidroksitin tek başına bulunduğu zaman mide
asidi ile yavaş etkileşmesinin sakıncaları giderilmiş olur. Magaldrat mide asidiyle kademeli
olarak reaksiyona girer. Önce mide asidi ile çok hızlı etkileşen Magnezyum hidroksit, mevcut
asidi nötralize ederz. Alüminyum hidroksit nispeten daha yavaş bir reaksiyonla antiasit etkiyi
devam ettirir. Ayrıca alüminyumun tek başına kullanıldığı zaman ortaya çıkan konstipasyon
etkisi Maganezyum laksatif etkisi ile dengelenir.
Farmakokinetik Özellikler :
Çalışmalar sistemik etkili olmayan Magaldrattaki Magnezyum hidroksitin içerdiği
Magnezyumun çok az (%10)’luk bir kısmının emildiğini, alüminyum hidroksitin ise hemen
hemen hiç emilmediğini göstermiştir. Simelgat Süspansiyon’da yer alan Simetikon ise
sistemik olarak etki etmez değişmeden feçes ile atılır. İn vivo mekanizması tam bilinmemekle
birlikte, in vitro olarak gaz kabarcıklarının yüzey gerilimini düşürerek tutulan gazın serbest
kalmasını sağlar.
ENDİKASYONLARI :
Gastrit, peptik özafajit gastrik hiperasidite, hiyatal hernia ve peptik ülser teşhisleri ile ilgili
hiperasidite ve gaz rahatsızlıklarının semptomatik olarak giderilmesinde, ameliyat sonucu
meydana gelen gaz sancılarının giderilmesinde, endoskopik muayenelerde kullanılır.
KONTRENDİKASYONLARI:
Böbrek fonksiyonu yetersizliği olanlarda, apandisiti olanlarda ve hipofosfatemi hastalarında
kullanılmamalıdır.
UYARILAR VE ÖNLEMLER :
Kronik böbrek fonksiyonu yetmezliği çekenlerde kan alüminyum düzeyinde artış olabilir. Bu
durumda diyaliz osteomalasi veya bunun daha kötüye gitmesi söz konusudur ve diyaliz
ensefalopati gelişimine yardımcı olabilir. Magnezyum içeren antasitlerin renal
fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda kullanımında hipermagnezemi riski artabilir.
Uzun süre ve yüksek dozlarda alüminyum ihtiva eden antasitlerin kullanımı (alüminyum fosfat
hariç) kullananlarda hipofosfatemiye yol açabilir. Bu durum bilhassa fosfatça fakir gıdalarla
beslenenlerde daha barizdir. Kronik antasit tedavisi uygulanan hemodiyaliz hastalarının
periyodik olarak kontrolleri yapılarak serum fosfat düzeyleri saptanmalıdır.
HAMİLELERDE KULLANIMI :
Hamilelerde kullanım emniyeti ile ilgili yeterli çalışmalar yapılmamıştır. Ancak alüminyum ve
magnezyum içeren antasitlerin yüksek dozlardan kaçınıldığı sürece hamilelerde son altı ay
kullanımı emniyetli olarak bilinir. (Kategori A)
Sayfa 1 / 2
SİMELGAT PLUS Süspansiyon
EMZİKLİLERDE KULLANIMI : Simetikon, alüminyum yada magnezyum içeren antasitlerin
emziklilerde kullanılmamasını gerektirecek bir durum yoktur. Fakat emzikli kadınların
kullanılrken uyrılması gerekir.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER :
Ciddi bir yan etkisi yoktur. Ancak diğer alüminyum içeren antasitler gibi konstipasyona ve
magnezyum içeren antasitler gibi diyareye neden olabilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKTİRDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ :
Bu kombinasyondaki diğer antasitlerde olduğu gibi Simelgat Plus Süspansiyonda birlikte
alındığı birçok ilacın emilimini azaltabilir veya çoğaltabilir. Bu nedenle genel bir önlem olarak,
antasit alındıktan sonra ilk 1-2 saat içinde başka ilaçların oral olarak alınmamasında fayda
vardır.
Antasitler genelde şu ilaçlarla etkileşebilirler; fenotiyazinler, antimuskarinikler, digoksin, florid,
aspirin hariç indometasinler, naproksen, isoniazid, fosfatlar, prednizolon, H2 reseptör
antagonistleri, tetrasiklinler, demir tuzları, diazepam, yağda çözünen vitaminler, prednison,
diflunisal, sulfadiazin, klordiazepoksit, dikumarol, fenobarbital, amfetamin, efedrin,
pseudoephedrin, mecamylamin, kinidin, levodopa, nitrofurantoin.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
Hiperasidite durumlarında rahatlama için günde 3-4 defa 1-2 ölçek (5-10)ml yemek
aralarında veya yatmadan önce alınır.
24 saatlik süre içinde 18 ölçekten fazla alınmamalıdır.
12 yaşından büyük çocuklarda yetişkin dozların yarısı tatbik edilir. 12 yaşından küçük
çocuklarda kullanılmamalıdır.
Kullanmadan önce şişeyi çalkalayınız.
SAKLAMA KOŞULU :
25OC’nin altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyecekleri yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI :
200 ml. süspansiyon içeren cam şişelerde ve karton kutuda.
DİĞER TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
Simelgfat Plus ÇİĞNEME TABLETİ 480 mg/20 mg 30 ve 60 tablet blister ambalajlarda
RUHSAT SAHİBİ ve İMAL YERİ: MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Yunus Mh. Sanayi Cd. No:22 Kartal-İSTANBUL
RUHSAT TARİH ve NO:
13.03.2003 – 202/12
Reçetesiz satılır.
Onay tarihi : 18.03.2003
Sayfa 2 / 2
Download