SİLİSYUM İLAVESİNİN ALÜMİNYUM BRONZLARININ KOROZYON

advertisement
SİLİSYUM İLAVESİNİN ALÜMİNYUM BRONZLARININ KOROZYON
DAYANIMINA ETKİSİ
*
**
Ayşegül AKDOĞAN , Jale GÜLEN
Alüminyum bronzları; oda sıcaklığında ve yüksek sıcaklık­
lardaki çeşitli asit ve tuz çözeltilerine, deniz suyuna özel­
likle türbilanslı deniz suyuna karşı gösterdikleri mükemmel
korozyon dayanımları nedeniyle kimya, tekstil, kağıt ve gemi
endüstrilerinde yaygın kullanım alanına sahiptirler.
Silisyum, alüminyum bronzları için zararlı bir element
olmasına karşın uygun alüminyum miktarları ile yüksek akıcılı­
ğa ve oldukça iyi mekanik özelliklere sahip alaşımlar geliş­
tirmenin mümkün olduğu saptanmıştır. Ancak bu oranlardaki si­
lisyum ilavelerinin, alaşımın korozyon dayanımına olan etki­
leri üzerinde yeterince durulmadığı yapılan literatür çalışma­
larından anlaşılmıştır. Bu amaçla, % 91-95 Cu, % 5-7 Al içeren
alüminyum bronzlarına % 0.75-2 oranında yapılan silisyum ila­
vesinin alaşımın korozyon dayanımına olan etkileri incelenmiş­
tir. Çalışmada silisyumlu ve silisyumsuz olarak değişik bile­
şimlerde dökülen alüminyum bronzlarından hazırlanmış numune­
lere % 10 konsantrasyona sahip HC1, H^SO^, NaOH, H^PO^ve NaCl
çözeltileri içinde 25 + 1® C ’de 100 saat süreyle korozyon test­
leri uygulanmıştır.
Çalışma sonucunda farklı bileşim ve iç yapıya sahip si­
lisyum ilaveli alüminyum bronzlarının korozyon davranışların­
daki farklılıklar incelenmiştir. Daha iyi korozyon dayanımı
eldesi için alüminyum bronzuna ilave edilmesi gereken optimum
silisyum miktarının belirlenmesine çalışılmıştır.
*
Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina
Mühendisliği Bölümü
** Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
-198-
Download