î : 55 2.3. 1954 O : 2

advertisement
î : 55
2 . 3 . 1954
O :2
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
29 . XII . 1953 tarih ve 6182-14201/6-1318
sayılı yazımıza bağlı olarak gelen Konya Mebu­
su Abdürrahman Fahri Ağaoğlu ve arkadaşları
tarafından verilen yazılı soru önergesi tetkik
edilerek cevapları aşağıda arz edilmiştir.
bulundukları, bu kadar uzak mesafelerden ve
bu kazaların köy ve nahiyelerinden bilhassa
sonbahar ve kış günlerinde vatandaşların işle­
rini, güçlerini terkederek Konya merkezine ge­
lip gitmelerinin en aşağı 3 - 4 güne mütevak­
kıf bulunduğu ve bu suretle burada otel ve han­
larda sıkıntılı bir duruma düştükleri ve ağır
ceza dâvalarının sürat ve suhuletle görülmesi
de müstelzem bulunduğu ve ayrıca Konya Ağır
Ceza Mahkemesinin işlerinin hafifletilmesi de
icabettiği cihetle Bozkır, Beyşehir, ve Akseki
kazalarını ihtiva etmek üzere Seydişehir'de bir
ağır ceza mahkemesi kurulması muvafık olaca­
ğının» yazılı bulunması üzerine vekâletimizce
yapılan tetkikat neticesinde : Konya Ağır Ceza
Mahkemesine 1951 senesinde 476 ve 1952 sene­
sinde ise 482 dâva intikal ettiği ve bunlardan
161 inin Seydişehir, Bozkır ve Beyşehir kaza­
larından geldiği, Beyşehir Kazasının Konya
merkezine 90, Seydişehir'e 33, Bozkır Kazasının
Konya merkezine 105 ve Seydişehir'e ise 52 ki­
lometre mesafede bulunduklarının anlaşılması
ve adaleti vatandaşlara biraz daha yaklaştırarak
ve işlerin daha çabuk ve külfetsizce görülmesi­
ni temin hususundaki prensip, teftiş lâyihasiyle Konya Valiliğinin gösterdikleri lüzum na­
zara alınarak ve Konya Ağır Ceza Mahkemesi­
nin işlerinin de nispeten azalmasını sağlamak
maksadiyle Beyşehir ve Bozkır ağır ceza işleri
de buraya bağlanmak suretiyle Seydişehir'de
mürettep ağır ceza mahkemesi kurulmuştur.
1. Seydişehir'de mürettep ağır ceza mahke­
mesi kurulması hakkında vekâletimize müraca­
atlar vâki olması ve Konya mahkeme ve adalet
dairelerinin teftişi neticesinde müfettişler tara­
fından tanzim edilen 2 . III . 1952 tarihli lâ­
yihada «Cihanbeyli, Kadınhanı, Çumra, Beyşe­
hir, Seydişehir, Bozkır ve Hadım kazaları dâ­
hil olmak üzere 8 kazanın ağır ceza işlerini ni­
yet etmekte bulunan Konya Ağır Ceza Mahke­
mesinin işleri azaltılarak teraküme meydan ve­
rilmemesini sağlamak için Seydişehir'de bir mü­
rettep ağır ceza mahkemesi kurulması, Beyşe­
hir ve -Bozkır ağır ceza işlerinin de Seydişehir
Ağır Ceza Mahkemesine bağlanması» lüzumunun belirtilmesi ve Konya Valiliğinden vekâle­
timize yazılan 29 . II . 1952 tarih ve 1 - 1 3 1 /
145 - 855 sayılı yazıda ise : «Bozkır Kazasının
Konya merkezine 105, Seydişehir Kazasının 123,
Beyşehir Kazasının ise 90 kilometre mesafede
2. Beyşehir ağır ceza işlerinin Seydişehir'e
bağlanmasının isabetli bulunmadığı hakkında
vekâletimize bâzı müracaatlar yapılması üzeri­
ne, keyfiyet mahallinde tetkik edilerek neticesi­
nin bir raporla bildirilmesi için Vekâlet Teftiş
Heyeti Reisi ile iki adalet müfettişi mahallerine
gönderilmiştir. Bu yerler ayrı ayrı gezilerek
yapılan tetkikat neticesinde; bu heyet tarafın­
dan verilen 17 . VI . 1953 tarihli raporda :
«Beyşehir Kazasının 94 kilometrelik bir yol­
la Konya'ya bağlı olup 33 kilometrelik munta­
zam bir vilâyet şosesiyle de Seydişehir'le de­
vamlı irtibatı bulunduğu, bu kazaya ait ağır
ceza mevaddmın 1951 de 46 ve 1952 yılında 53
olduğu, Bozkır Kazasının, 83 kilometrelik kıs­
mı toprak: tesviyesi halinde olmak üzere, 126
kilometrelik bir yolla Konya'ya bağlı olduğu
Bozkırla Seydişehir arasında ise 53 ki'lometreli'k bir sosa mevcut bulunduğu, Suğla gölünün
iniş olan kadro dağıtım defterinin beşinci say­
fasında not olarak:
('Bundan sonra kadro dağıtım defterinde
vuku'bulacak değişiklikler, Adalet Dergisiyle,
bildirilecek ve Cumhuriyet müddeiumumi] ik1 erince bu değişiklikler kadro dağıtım defterin­
de tashih edilmek suretiyle ehemim iye tle takibedilecektir.)
Denildiği halde bugüne kadar neşredilmiş
olan Adalet, dergilerinin hiçbirisinde kadro da­
ğıtım defterindeki değişikliklerin baldirilmediği iddia edilmektedir.
a) Bu iddia doğru mudur?
b) Doğru ise sebebi nedir?
c) Vekâletin resmî beyanının yerine geti­
rilmemesi bir suç değil midir, mesulleri kim­
lerdir ve ne gibi muamele yapılmıştır?
T. C.
Adliye Vekâleti
Müdürlüğü
Sayı.:
Genel : 1511
Özel : 302
1 . I I I . 1954
Download