m.hamdı yazır

advertisement
~
TÜRKiYE DiYANET VAKFI YAYlNLARI/ 109
•
M.HAMDI YAZIR
4-6 EYLÜL 1991
SEMPOZYUM
ANKARA- 1993
TÜRKiYE DiYANET VAKFI
YAYlN MATBAACILIK VE TICARET IŞLETMESI
Meşrutiyet Cad.Bayındır Sk. No:55 • Kızılay/ANKARA
Tel:418 59 49 • 417 09 04 • 425 27 75
Telex:43 433 tdvk tr. • Fax:417 00 09
YaYin' No - 109
Semp9Zylimlar-Paneller Serisi- 1
" ISBN 975-389- 105~9 .·
.
.;~~;~~~:·~~~~~~~--/
Bu kitap
Türkiye Diyanet Vakfı
Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi'nin
Dizgi, Fotomekanik, Ofset ve Cilt Tesislerinde
hazırlanmıştır.
DİBACE (ÖNSÖZ)(l)
Sadeleştiren:
Dr. Recep KILIÇ
Bismillihirrahmanirrahim
Hamd ve minnet
Sanadır
ya Rab!
Ey Müteaı(Z) olan Rab! Sen şu dıştaki kopukluğu içteki bütünlük ile birleştirmeseydin, ben beni görmez, Seni
sezmezdim. Anlayanlada birlikte olmak; anlamayanlara
dellal olmak istemezdim. Sen bana vicdan dedikleri bir "buluş", vücud
dedikleri bir "bulunuş" bağışladın. Ben bu "buluş" ile kendimi kendimde
buluyor; "bulunuş"uma eriyorum. Bu sayede başka varlıklara varıyor;
vicdanlanın kendime zammediyorum.
Bilginin
imkanında
Allah'ın rolü
Vicdan ile
Vicdan her an tecelli: eden bir gerçeklik, bir ilk olay;
vücud ise bu aynaya yansıyan bir son gerçekliktir. Vicdan
vücud'u kendinden önce gelen zorunlu bir şart olarak
bulur. Böylece vücud, vicdanın ilk objesi olur. Vücud olmasa, vicdan alamayacak; vicdan olmasa vücud tecelli edemeyecektir. Özel bir vicdan ile
özel bir vücudun özdeşleşmesinde Senin örneğin yani Seni temsil eden
ve halifen olan nefis ortaya çıkmakta; evrensel vicdan ile evrensel vücudun özdeşleşmesinde de Zat'ın ortaya çıkmaktadır.
varlık ilişkisi
Ey Rab! Sen bizi böyle bir yönden vicdan, bir yönden 2
de vücud adındaki iki olgu dizisi içinde yüzdürüyorsun.
İçimde, dışımda her an birer nokta olarak uçuşup duran
olgular dizisi
parıltılar, olguları fırlatıyor; onları birbirlerine bağlayıp taneler, diziler, cüz'ler, küller, hey'etler, toplumlar, milletler, devletler kısaca alemler gösteriyorsun.
Vicdan ve
varlık
adındaki
(1) Harndi Yazır, "Dibace" (Önsöz), P. Janet-G. Seailles, Tahilli Felsefe Tarihi METALİB ve MEZAHİB Maba'dattabla ve Felsefe-i İlahiyye, (Çeviren Elmahlı Hamdi), İst. 1341
Matbaa-i Amire, içinde, s. 2-40.
(2) Müteal: Alem, insan ve şuura göre aşkın olan; transcendantal. Türkçemizde
"Yüce" kelimesiyle karşılanmaktadır. Kanaatimizce "Yüce", "Müteal"i tam olarak karşılayamamaktadır. Bu sebepten müteal kelimesini muhafaza ettik.
'
--------------~4~
50
Ey Ezeli olan Hikmet Sahibi! Şu maddi olgularda
"çekim" denilen, manevi olaylarda da "ruh" adı verilen iki
birleştirici ilke olmasaydı, bu yıldızlar, bu düzenli şeyler
nasıl bulunacaktı? Fikirler ve atomlar nasıl tutunacaktı?
Atom tasavvurunun temeli olan o olgusal noktalardan
matematiğin adetleri ile boyutları, fıziğin mekanik heykelleri, kimyanın
atomik unsurları, hayatın canlı hücreleri, doğal tarihin varlıkları, tabiatın cisimleri, uzayın yıldızları ve yıldızların düzenli sistemi nasıl derlenir toplanırdı; toparlanıp zamanda nasıl sürüklenirdi?
Maddi ve
manevi
olgulann
temel
ilkeleri
Ey Mutlak Yaratıcı! Sen bize bu olgular karmaşasında
o iki birleştirici ilke altında iki alem verdin ve veriyorsun.
Çekim ilkesi ile maddi olanları; ruh ilkesi ile de manevi
izahında
"esir"
olanları uçuruyorsun. Bilimsel "esir" teorisi ile tabii olteorisinin
guların sımnı çözdük zannedenler ne kadar yanılıyorları
yetersizliği
Düşünmüyorlar ki, eğer "esir" soyut olan feza gibi tek bir
3
birim ise, onun bir kısmı nasıl harekete geçebilir? O akıntılı deniz, nasıl
dalgalanabilir? Yok, eğer "esir" ferdi parçalara ayrılabiliyorsa her parçanın diğerinden ayırt edilmesi, meydana gelen bir kopukluk ile olacaktır. O halde bir parçanın hareketini, diğer parçaya geçiren araç
nedir? Parçalar arasındaki hareketi geçirecek bir ilkeye lüzum kalmadan, bir parçanın hareketini diğer parçaya sıçratıp allatmak mümkün
ise, ışığın intikali için "esir" teorisine ne hacet vardı?
Tabii
olgulann
Haydi, çekim'e cevheri bir belirlenim atfederek maddi
Ruh'a da aynı cevheri belirlenimi atfederek
manevi
olanları
birbirlerine bağlayalım. Fakat bu
arasındaki
ilişkiyi
iki birleştirici ilke, birbirlerinden tamamen kopuk musağlayan
durlar? Öyle olsaydı benim onlardan ne habertın olurdu?
nedir?
Bu durumda ruh ile madde arasında ne ilişki bulunurdu? Nefis ile beden birbirleriyle nasıl içiçe olabilirdi? Oysa ben ruhları maddelerde görüyorum. Şimdi zihnimde memleketimin bütün maddi
hatıraları yaşıyor. Sonra cisimleri ruhlarda görüyorum. Mesela, zihni faaliyetimin şu sınırlı beden içinden çıkışını duyuyorum. Bu şekilde ruh ve
bedenin, özdeşlik derecesinde bir örtüşme ile "ben" dediğim nefsimde
karar kıldıklarını anlıyorum.
Ruh ile
madde
"Ben"in ve
Allah'ın
tanınma
süreci
olanları birleştirelim.
Madde ve ruh'un bu birlikteliği olmasaydı, ben şu kalemi ve hatta kalemi tutan bu elimi nasıl bulur, nasıl tanırdım!
Elimde kalemi nasıl oynatırdım? Kara günahlanm gibi duran şu siyah satırları nasıl dökerdim?
Demek ki alemin kutupları gibi olan o iki birleştirici ilke
51
arasında daha mühim ve daha büyük bir birleştirici ilke var. Var ki, ruh
ile beden birleşiyor. Ruh ile maddenin bu birlikteliğinde ben kendimi bu- 4
luyorum; "Ben" diyebiliyorum. Ruhi olanlar ile maddi olanları biraraya
getiriyorum. Bu iki suretin yansıdığı bu aynaya "nefsim" diyorum. Nefsim, kendim dediğim bu birliğin temelinde ikilik ve "teslis" yıkılıyor. Şirk
vahdaniyete dönüşüyor. Artık "nefsini bilen Rabini de bilir"(3 lın ne
demek olduğunu bu müşahedede anlıyorum. Bundan sonra ruhun
bütün şekillerini bir tarafa, maddenin bütün şekillerini de öbür tarafa diziyorum. Ezeli ve ebedi olanlara koşuyorum. Nefsim gibi daha nice nefisler bulunduğunu görüyorum. Aralarında ilişkileri ve birlikteliği duyuyor, görüşüp konuşuyorum; kendimdekini onlarda, onlardakini
kendimde tekrar buluyorum. Kendi vahdetimi tecrübe ile, onlardaki vahdeti kıyas ile anlıyorum. Aramızdaki vahdeti yine vicdanımda idrak ediyorum. Kıyas eden ile edilenin, gözleyen ile gözlenenin, vicdan ile vücudun birleştiği nihai nokta, artık sidre-i münteha, yani varlığın en son
noktası (nokta-i istiva) oluyor. "Rahman olan Allah, arşı istila etti"(4 l
bunun tecelli ettiği yerde asılmış ilahi bir kitabe... Bu nişaneyi görüyorum. Birliğinin (Ehadiyetinin) arşı'na geldiğimi anlıyorum. Tek olan
ve ortağı bulunmayan Allah'dan başka ilah olmadığına şehadet ederim"
(5 ) deyip bu Ehadiyyet dersanesine giriyorum.
Ya Rab! Bu gördüğüm Sen misin? Yoksa külli nefs,
evrensel nefs, en büyük insan veya insan-ı kamil denilen
ulaşma
vekilin ve halifen midir? Ben buraya olaylar içinde geldim.
süreci
Hem; nefsimle değil, ruhumla geldim. Ruhumla ulaştığım 5
ve "ben" diyemediğim bir tevhid ilkesine vardım. Nefsimden geçtim.
Bütün nefislerden de geçdim. Fakat bu geçiş, az çok sınırlı bir geçiş.
"Ben" diyemiyorum, ama yine de bir benlik gölgesindeyim. Demek ki tevhid'e varırken, vicdan ve varlığın mutlak karakterdeki tevhidlerine değil,
henüz vicdan seviyesinde bulunan göreli tevhide vardım. Bu itibarla
henüz Sana değil, vahdet arşına geldim. Gerçi olgulardan doğrudan doğ­
ruya Sana atlamak en kısa yoldur. Alemin bir nefsi, olguların bir cevheri
tasavvuruna ulaşmak Seni bulmaktan daha kolay olmamakla beraber,
vicdanın merhalelerine bir merhale daha eklemek demektir. Dolayısıyla
bunu geçivermek, olguların varlığını Senin varlığından ibaret görmek
Sana yakın olma sevdasına daha uygun görünür. Oysa olguların adı
geçen ilkelerde ortaya çıkan göreli sonsuzluklarını silmeden, Senin varlığını olguların varlıklarının üzerinde görmek mümkün değildir. Seni, yal-
Tevhid'e
(3) (( ...,.) ..J_r ili.........;; ,J_r ir
)l
(4) « .s_,::..I,J.rJic#.:.-)1" Taha sCıresi, 5. ayet.
(5) « 4J o.ll.....,.Z ':1 •.!>..ı ...UI ':ll 1.11 ';1 .)1 ..._., ,
52
nız vicdanın ilgilendiği
ve vicdan hizasında bulunan sonradan olmuş vargibi sadece "kendinde" (bizatihi) bir varlık değil, vicdan ve vücudun
mutlak vahdetini sağlayan Mutlak Hak olarak bilmek gerekir. Seni cevher olmaktan daha yüce "kendinde" ve "kendisi için" (lizatihi) bir varlık
olarak tanımak, melekut alemindeki yolculukta daha büyük bir yüceliğe
ulaşmak demektir. Uzak yolculuk, gözlemleri artınr. Bu artış ise, Senin
Mutlak Yetkinliğine bir aşama daha yaklaşmak demektir.
lık
Birinci yöntemde Sen, apaçık Mutlaksın. Her vücud
Senin olduğu için, vicdan Seni mutlak vücud ile apaçık
bir şekilde bulmuş olur. İkinci yöntemde ise hem apaçık
6
hem de teoriksin. Vicdan Seni kendinde apaçık olarak,
varlıkda ise akıl yürütme ile bulur. Apaçıklık ve akıl yürütme eyleminin birlikteliği de, ehadiyyetine daha uygun görünür. Açık
ve gizli isimlerini bu manada anlamak önceki manaya göre akla daha
uygun gelir.
Vicdanın
Allah'ı
apaçık bir
şekilde
bulması
Kısaca
Seni arşda tanımak, arşın yücelerinde tanımak, "istiva meselesi"( 6 l denilen ve imanı ilgilendiren
varlığı
bir problemde, vicdan ile vücudu kanştınp "Ben Allah'ım"
karşısında
diyenler olmuştur. "Ben"i yok etmeden Sana varanlar,
diğer
varlıkların
varlık olarak değil de vicdanen vardıklannı fark ededurumu
memişlerdir. Sana varlık olarak varanlar kendi varlıklannı yok etmişlerdir. Çünkü varlığının karşısıda diğer varlıklar yok
olmak zorundadırlar. Çıplak göz ile şahid olmak bile vicdani bir buluşma
demektir. Cemaline şahid olanlar "Rabbim sensin, beni yaratan Senden
başka ilah yoktur"(?) diyebilirler. Mansur Sana geldiyse, "Ben Allah'ım"
dediği zaman değil, asılıp da "Ben"den tam olarak kurtulduğuzaman gelebilmiştir. "Ondan başka ilah yoktur"(S); mukallid'in tevhididir. "Senden
başka ilah yoktur"! 9l arif olanın tevhidi; "Benden başka ilah yoktur"(lO)
ise ancak Senin tevhidindir.
Allah'ın
Ey Rablann Rabbi, Ey hakikat ve doğrunun kaynağı!
Seni arayaniann çoğu, Seni ya kör bir tabiat veya dilsiz
hakkındaki
bir kuvvet sandılar. Yapar, yıkar, arılayıp-anlatamaz deyanlış kanaat diler. Kelam'ına mazhar olan Peygamberlerdeki sım an-
Allah ve
Peygamber
(6)
laşılması
Taha Suresinde "Rahman olan Allah
meselesi.
..?1> ..::.;1 "::I.JI ":! <.S'.J ..::.;1
(7)
"
(8)
" ~ "::l .JI ":!
(9)
" ..::.;1 'ii.JI '>' <f.J ..::.;1 ,,
( 10)
" l;l "::I.JI ":! <.S'.J ..::.;1 ,,
<.S'.J
..::.;1 ,
,
arş'ı
istila etti" manasma gelen 5. ayetin an-
53
lamaktan aciz kaldılar. Sana
olanları cahil farz ettiler.
yalvaranları uyuşuk, Kelam'ın
ile
meşgul
BilmedHer ki, Kelam'ın olmasaydı insanın kelamı ola- 7
mazdı. Sen anlatmasaydın Adem isimleri bilemezdi. Anöğretmesi
lattın,
buyurdun, buyurduklarını duyurdun. Peyile başlar
gamberler de bize duyurmak, aç gönüllerimizi doyurmak
için dik kafalılar ile uğraştılar. Nemrudlarla, Firavunlarla boğuştular.
Ebu Cehillerle döğüştüler. İnsanlara kusursuz bir vicdan, vicdanlara yetkin bir hürriyet aydınlığı doğduysa, bunlarla, bunların vartsleriyle doğdu.
Beşeri bilgi
Allah'ın
Ey Cemal-i Kibriya! Seni sevenler sevişir; sevmeyenler
Peygamberler Seni sevdi, düşmanları kardeş
ilk şartı
yaptı; hakkı hukuku tanıtıp milletler meydana getirdiler.
Allah sevgisi ilim ve velayeti miras bıraktılar. Kelam'ın olmasaydı Peygamberler olmazdı. Peygamberler olmasaydı, insanlık üstün bir toplum
olma ruhunu duymazdı. Firavunlar ve Nemrudlar o milletierin üzerinde
kalıredici zorbalıklar ve bencil aldatmalar ile zalim iktidarlar kurmak istiyorlardı. Kendilerine, heykellerine ve hatta resimlerine halkı taptırmak
sevdasında bulunuyorlardı. Kardeşleri düşman yapıyorlardı. Çünkü
insan ruhunun sonsuz eğilimlerini üç günlük ömür içine sığdırmayaça­
lışıyorlardı. Ezeli ve ebedi olanın gönüllere yansıması demek olan sonsuz
tutkuların tecellilerini ziyadesiyle kuşatabilen Ebediliğin, sınırsız genişlikteki nzasının neşesinden habersiz bulunuyorlardı. Tutkunun son:suzluğu yanında eylem alanının darlığı akıllara donukluk, kalplere sı­
kıntı veriyordu. Sevgiyi düşmanlığa, aşkı ihtirasa, iradeyi düzenbazlığa,
hürriyeti esarete çeviriyordu. İhtiras heykelleri içinde yerleşmek için Hak S
meclisinde yer bulamayan ölürnlü gönülleri, şehvet alemlerinde boMillet
olmanın
döğüşür.
ğuşturuyordu.
Peygamberler
Ey Kitap indirici ve ey bulut yürütücü! Pak dualan ve
ve Hz.
saf selamları ,o büyük Peygamberlere, özellikle de PeyMuhammed gamberlerin sonu, tertemiz olanların efendisi Muhammed
Mustafa (S.A.V.} Efendimiz Hazretlerine hediye eyle. Öyle ki o, birliğine
şehadeti ve "Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve resulü olduğuna şehadet
edeni.n"(ll) iman delilini kuvvetlendirerek insanlığı canlı cansız putların
esaret kemendinden kurtarmıştır. Bu zevkin karşılıklı tam bir uyumdan
doğan üstün bir toplum olmaya götüreceğini, bunun da Hakk'ın yegane
otoritesini temsil eden üstün bir kulluk ile ternellendirilebileceğini anlatmıştır.
( 11)
« ;J_,..~
3
•J.,J> !.w...
,:,1 ~1 3
>>
'
54
Ey Rabbim! Muhammedi meş'aleden doğan lahuti
H z.
Muhammed'in nurlan alıp insanlığın hak ve hakikatini tebliğ etmiş olan
akraba ve
Hz. Muhammed'in akraba ve arkadaşıanna rahmet eyle.
arkadaşları
Zamanın en şiddetli sosyal patlarnalanna uğramış olan
İslam milletlerinin uyanışını tamamla. Kalplerini, Birliğinin arşından
9 yeni yeni feyizler ile lebaleb doldur. "Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e,
akraba ve arkadaşlannın bütününe merhamet et''(l 2 l·
Toplumdan uzak bir şekilde yaşayan ben Elmalılı
Hamdi( 13l mektep ve medresel~rdeld. eğitim ve öğrenim
öğrenim
devrelerini tarrlamladikt~ sonra uzun .· senelerdegişik
hayatı ve
İslam!.ilimferi okutmuş ve özellikle onb~Ş sene kadar bir
felsefeye
olan ilgisi
süre de İslam Hukuku (fıkh-ı şerif) dersi vermiştim. Bu
sırada Bııtı hukukunun temellerini tanımak, İslam hukukunun insani ve içtimai değertyle Baiihukukunun ilmi mukayesesi ve
medeni karşılığına dair bir fikir edinebilmek için, biraz Fransızca öğ­
renmiştim. Hukuk alanındaki bu sınırlı çalışmalanm, anayasa hukukundan genel felsefey(geçmemi ve l:ltı ~~dahi~ araştırmaiii2m~arm
gerekli kıldL Eğftim hayahmdaki aralıks~- üÇ~ctÖrt sei1e sü;en felsefe ve
keli'im öğrenimimin sonucu olarak, felsefi sistem ve problemlerle artan
aşinalığım, kısmi bir lisan bilgisiyle bu ihtiyacımı gidermeye yardım etti.
Harndi
Yazır'ın
Yazır'ın
Fransızca kitaplan okuduğum halde iıı~_ıjn._.b_ilimleri sılı"ifı@dıri!iıı. ~~kii hana daha -~yg!-!!l __geldi. Manilgisi
tık'dan başladım. Bu münasebetle "Dıirü'l-Hilafe Medreseleri" adıyla oluşturulan yeni kurumda Süleymaniye Medresesi
Mantık öğretim üyeliği (müderrisliği) ile görevlendirildim.
Mantıkla
İngiliz filozoflanndan Alexander Bain'in, Stuart Mill'in Mantık'ından
sonra kaleme aldığı ve "İstintaci ve İstikrai Mantık"( 14l adını verdiği kitabı tercüme ettim ve okuttum. Mantık ve bilimler hakkındaki yeni fi- \
kirlerin İslam'daki mantık ve bilim anlayışlanyla ilgilerini araştınrken, /
felsefe tarihinin önemi kendini gösterdi.
Yazır'ın
Felsefe
Tarihi
ile ilgisi
Bu konuda
başvurduğum
eserler içinde
Fransız
fi-
lozoflarından Paul Janet'nin "Metalib ve Mezahib" isimli
felsefe tarihl~l tam anlamıyla ilm!. fe~sefive derli
!Q2_lu ~~ bir es~J:'_()larak gördüm. Bu eserin zamanımıza
(lS)
(12) "~i....,.,_.,J.JI..#J.ı......L;..~.:-..#J.....~I"
(13) "Hamdi'nin babası Nu'man, Nu'man'ın babası Muhammed, Muhammed'in baBekir, Bekir'in babası Hasan, Hasan'ın babası Bedreddin'dir." (Bu kısım esasen metin
içindedir. Metnin aniaşılmasını kolaylaştırmak için dipnotta gösterilmiştir.)
bası
(14) Kitabın orjinal adı: Alexander Bain, Logic: Deductive and lnductive, London and
Newyork, 1870, olmalıdır.
( 15)
Eserin orjinal adı: Histoire de la Philosophie, Les Probl€mes et Les Ecoles, Paris, 1886.
55
kadar gelen Batı'nın felsefi akımlannı bütün olarak kavramamızı sağ­
layacağını ve bunu okuyacak İslam alimlerini Batı;nıri fikirlerini değişik
aı=aştırma zahmetinden alıkoyacağını anladım. Felsefe tarihi öğ­
retim üyelerinden pek çok kişiye bu kitabın tercümesini tavsiye ve rica
ettiğim ve vaadler de aldığım halde kimse bu vaadini yerine getirmedi.
Bütün resmi görevlerimden uzaklaştığım ve bütün derslerimden çekilerek mahrum bir şekilde toplumdan uzak kaldığım şu bir-iki sene
içinde bu kitabın ilahiyat kısmından başlayarak, aşağıdan yukan tercümesine girişdim. İlk olarak bunu, ikinci olarak da Metafızik kısmını tamamlamağa muvaffak oldum. Bu iki kısım, bizim felsefi ihtiyaçlanmızın
çok büyük bir kısmını kapladığı için diğer kısımlannı beklemeden ya- 10
yımlanmasını istedim. Klasik eserlerin yani seçilmiş kitapların çevrilip
dilimize aktanlmasından oldukça çok bahsedilen şu zamanda, bunun bir
tür başlangıç olmasını temenni etmekten gönll!mü alamadım.
yollarla
Senelerden beri devam eden ilmi çalışmalanna son veMetalib ve
rilmiş
ve o çalışmanın kazanılmış vatani bir ücreti demek
Mezahib'in
günyüzüne
olan yeterli maaşma el konmuş, böylece de özel hayatı
çıkma süreci
ümitsiz bir hale gelmiş bulunan bir ferdin bu çalışması bir
küstahlık, bu temennisi de bir hayal sayılabilir. Ancak ilmi alışkanlığın
böyle bir tecellisini anlayışla karşılamamak; görev yapmakta Allah nzasından başka gaye gözetmeyen hasta bir kalbi, sebepleri sebep kılan
Hz. Allah'ın mutlak yardımından ümit kestirrnek de doğru değildir. Gerçekten de ilmi seven faziletli bir takım insanların ilahi bir sevk ile basım
masraflarını üzerlerine almalan, bu gün bu eserin yayınıanmasına imkan
verdi. Aslının değeri, çevrisinin sadeliği ve açıklığı dolayısıyla, bu eserin
gerek Şer'iye, gerekse Eğitim Bakanlıkları tarafından tavsiye edilmesi
muhtemeldi. Fakat bu tavsiyenin daha sonra ortaya çıkmasına engel olmayan ve belki de onu daha da kolaylaştıran bu şahsi teşebbüsdeki
fedakarlık, eserin yayınlanması açısından daha uygun göründü.
Eski bir hukuk öğretim üyesinin Batı'dan aktanlan böyle felsefi eseri
Allah rızası gözetme iddiası biraz tuhaf görünür. Fakat
günümüz hay:ı;t!_şc:ıı:tl~r:ı altJrıc1çı.__Q~!_r:~n yeııi_~J::ı:tiy;:ıçlara göre islama hizmetiie-k.eliÇ!tg_i_yı:ikümlü bilen ve Batı dilini bilmeyen İslam alimlerinin
yayınlamasında
~ffii<;(~-iiiki~l~Ei~l!!._!~!llecın!cı.Y"!Ç~çı.li:. iü~ri-}~~~!!~niii~ili~i!iıias~yi~__ ıı(!.ctef
böyle bir eserin mütalaasını kolay!c:ı§..tırmaJsi~ıkLJYi niy~_tiliı göz-~Ö~üne alınırsa, bu tuhaflık kaybolacaktır. Zira uhrevi maksatları dünyevi maksatlar uğruna yerine getirmek İslam hukukunda yerilmiştir. Ancak, dünyevi maksatlan uhrevi
maksatlarla gerçekleştirmek de aynı oranda övülmüştür.
belirlemelerine
vesile
olan
56
"Öncekilerin ve sonrakilerin ilimleri bana verildi"( 16l
Hadis-i şerifinden açıkca anlaşıldığı gibi Peygamber Efendimiz, önceki ve sonrakilerin ilimlerini elde etmekle seçkin
Peyga.mbeıimizi bir yere sahipti. Onun vfuisi olan ümmetin de aynı dul l örnek
rumda olması gerekir. Çünkü ancak bu savede diğer ümalmalıdır
. . ome
..
k o ı acak b'ır ye wnı·ı . b'l' z·ıra ı·ımıme tl er ıçın
ıge u aşa ı ır.
biıikimleri tam olan milletierin ölüsü de dirisi de, ilmi birikimleri eksik
olan milletler için medeniyet konusunda başvurulan kaynak olagelmiştir.
hmi birikim
konusunda
ümmet,
İslam
İslam
milleti, "Böylece sizi orta bir ümmet kıldık ki, in-
sanıara şahid olasınız .. :·(l?) sımna mazhar olmak için
~~~ti~~:~
"Peygamber size şahid
~Hz. Resülullah'ı örnek
olsun .. "(lSlun manası gereğince,
alabilmelidir. Böylece diğer ümörnek
metlere ihtiyaç duymaksızın tam bir hürriyete sahip olal~asına
malıdır, ki yalnız Allah'ın dergahı önünde eğilebilsin. Oysa
bagbdır
b ugun
.. k"u ummet
..
..
k"l
. ı·ı·ımı ennı
.. k ayb e t mış
. ı·ır.
once
ı enn
Son dönemin ilimlerinde de, pek çok açıdan eksiktir. Bu sebepten
İslam'ın gücünden yararlanama- mıştır. Böylece ilmi noksanlığı yüzünden, Allah korusun, Batı milletlerini tamamen örnek edinme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır.
Batı dünyası
bizim dini ve Kur'ani ilimierimize vanncaya kadar en mühim kitaplanmızı tercüme ederek
felsefesini
kendi bilgilerine katarken, Şa'nini'nin "Mizfuı-ı Kübra"sını
okuyup
anlamak
bile o yolda değerlendirerek, İslam'ın esaslarını debaşka, Batılı
ğiştirecek sonuçlar çıkarınağa çalışırken, biz niçin onların
olmak
ilmi zenginliklerinden yoksun kalalım. Niye bu yokbaşkadır
sunluktan kurtulmak için devamlı surette kendimizden
çıkıp onlara benzemeğe yönelelim. Kur'an'ı tercüme edip okuyan ve
İsliim'a karşı onunla da silahianan Batılılar müslüman olmuyorlarsa,
onların felsefelerini okuyup aniayacak ve kendilerine karşı bununla
da donanacak olan müslüman, niye Batılı (Frenk) oluversin?
Batı
Müslümanlarda
Müslümanlar arasında göze çarprnağa başlayan hoş
görülen hoş olmayan eğilim, Batılılardaki sermayenin ilmi dehamızla
olmayan
işletHememiş ve denk değerlere olsun çevrilememiş oleğilimlerin
masından kaynaklanır. Böyle olması hakikatin aleysebebi
himizde bulunmasından ortaya çıksaydı korkunçtu. Oysa
az sonra belirteceğim gibi, bütün hakikatin esası bizimdir. Bizim dini ha(16)
"u-ı;."iıJ ü.;lJ~Ir#•::.._,;)l,
( 17)
«
..,.Wl._).. • 1~ ı_,;_,s:..ı
(18)
"
1
lk....J
~ ~ J_,...)ı.:,_,>.-_, »
:ı.. ı rf~ .illl..i5 J »
(Bakara/143'ün
( Bakara
devamı)
suresi, 143. ayetin başı)
57
kikatlerimize tam bir uyum ile ilave edilebilecek olan beşeri ve tabii: ilimler, onlarda daldırma suretiyle ve külli bir dönüşüm içinde gelişebilmiştir.
Genellikle, ferdler çoğu kez ondört-onbeş yaşlarında
çocukluk çağından gençlik çağına atMüslümanlar lamağa başladıkları gibi, milletler de andördüncü ve oniçin
beşinci asırlarında başka bir aydırılanmaya ve başka bir
aydı~lanma hayata geçiş devresine giriyorlar. Avrupa aydınlanması
devn olacaktır. ond"ord..uncu.. mı·ı-ct. ıerın
. d e b aş ı amış t ı. ı· s ı-am ,ın h'ıcrıa ı asır ıç
12
tarihinde de içinde bulunduğumuz aynı asırlarda büyük bir aydınlanmanın başladığını görüyoruz. Bugün bocalayıp duran bu aydınlanma akımı, ruhi şuuruna erememiş ve henüz kendi bütünlüğünü
toplayamamış bulunduğu için, gayet tehlikeli bir seyir takip etmektedir.
Hicri 14-15.
asırlar
bülüğa ermeğe,
Allah göstermesin İsHim Milleti ictimai vicdanını kaybederse uzun müddet felaket dalgaları içinde kıvranacak
ve hiçbir milletin cemiyet sulhüne giremeyecektir. Cenabnınkinden
ı Hak'dan temenni ettiğimiz gibi ictimai vicdanını kaydaha parlak betmeksizin eğer bu aydınlanma devirlerini takip edeolacaktır
bilirse, akıl ve duygusuna, ruh ve bedenine tam bir dayanıklılıkla düzen verecek ve yakın geleceğin en büyük bir milleti olarak
ortaya çıkacaktır. Böylece günümüz medeniyetinin hastalıklarından
uzak, sağlıklı bir hayat ile bütün milletierin örneği olacak bir seviyeye gelecektir. Herhalde İslam'ın yirminci asn, Avrupa'nın yirminci asnndan çok daha mütekamil bir seviyede bulunacaktır.
İslam'ın
20'inci asrı
Avrupa'
Avrupa içinde
Bundan dolayı bizi Avrupalılaştırarak eritrneğe ça~C:ksapıkhk;lışmak bir sapıklıktır. Fakat Avrupa'yı bizim içimizde eriıçımızde
t'ıp b'ıze b enzetm ege
- ç alışm
· ak b'laki
..
d ernek o1aAvrupa'yı
ı
s b'ır gorev
eritınekgö.revdir cağından, bu hedefe yönelik olan bu çeviriyi hayırlı bir iş
saymakta şüphe etmedim.
Temel kitaplardan sayılan bu eserin hemen hemen
benzeri yoktur. Şimdiye kadar bu tarzda felsefe tarihi yazılmamıştır. Paris Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim
üyelerinden felsefe profesörü Paul Janet ile aynı fakültenin konferans hocası Gabriel Seailles'in ortak çalışmalarıyla meydana gelen fakat Paul Janet'in derin felsefi birikimine daha çok borçlu
olan asıl eserin önsöz'ünde yazarlar şöyle diyorlar: "Takip ettiğimiz fikir
gayet basittir. Fakat bunu bulmak ve uygulamaya koymak, göründüğü
gibi kolay olmadı. Çünkü bizden önce kimse bu metodu uygulamamıştır.
Fransa, İtalya, Almanya kısaca hiçbir yerde, değil bu esas çerçevesinde,
Metalib ve
Mezahib'in
özellikleri
58
buna benzer bile bir eser yazılmamıştır. Felsefi problemler tarihi, hep felsefi sistemler tarihi içinde işlendiğinden, onlan bunlardan ayınp ortaya
çıkarmak önemli çalışmalan gerektirmektedir. Bu yapıldığı taktirde yine
de eksik olan bir şey kalır. (Mesela alışkanlık veya dil problemini müstakil olarak ele alan bir tarih kitabı bulunamıyor.) Bulunanlar da bir
takım asıl bahislerle içiçe, ikinci dereceden, noksan ve derlerıip­
toplanması zor bir şekilde, bir çok kayıt ve vasıflar içinde serpiştirilmiş,
13 düzensiz ve birlikten yoksun bir halde bulunur. Bundan dolayı biz bu
eksik ve dağınık parçalan bir araya getirerek düzenli bir bütün meydana
getirmekle, faydalı bir şey yaptığımıza inanıyoruz. Bu itibarla bu eser,
sade bir tarihden, bir nakilden ibaret kalmayıp 'sistematik felsefe' ile 'felsefe tarihi' arasında orta bir yerde bulunan ilmi bir özelliğe sahiptir. Bu
şekilde felsefe, tarihiyle birlikte çeşitli problemlere ayrılıp, gayet ilmi bir
metodla ortaya çıkıyor. Her bahisde fikri hareketler, tarihi akışının bütünü içinde görülüyor. Düşünüldüğünün aksine felsefe, kendisini bize
hemen hemen diğ~r bilimlerden farksız bir halde gösteriyor. Her meselede zaman sırasıyla yapılmış olan ilaveler göz önünde bulunuyor. Anlaşmazlıklar varsa da bunlar felsefeyi yeni zeminler üzerinde, kesintisiz
bir şekilde aşama aşama yükseltip derli-toplu noktalara ve pek yüce tasavvurlara ulaştırmaktadır.
Burada şöyle bir itiraz ileri sürülebilir: "Bir bahis, bir
teori, bağlı bulunduğu sistem içinde bir anlam ifade edetarzında
bilir. Ondan ayrıldığı taktirde ortada temelsiz ve anlamsız
yazılan
felsefeb.ır şey kalır. H er fie1se fie b'ır sanat esennı
. . .
.
P artarihlerine
ıçenr.
yapılan
çalandığı zaman güzelliğini kaybeder." Evet, şüphesiz
tenkitler ve böyledir. Fakat biz o özel felsefe problemlerini ve çözüm
cevapları
şekillerini bağlı olduklan sistemlerin genel ilkeleri ve külli
kaideleriyle ilgisini kurarak, bizzat o sistemleri de çeşitli bakış açı­
lanndan gösterrneğe çalışacağız. Böylece bütünlüklerini kaybetmeden
Metalib ve
Mezahib
gelişmelerini artırmış bulunacaklardır.
Daha da ileri gidilerek şu soru da sorulabilir: "Felsefede tarihi yaproblemler var mıdır? Aristo'dan Dekart'a, Dekart'tan Kant'a gelinceye kadar felsefi düşüncede meydana gelen büyük
gelişmeler, hep yeni bir metod geliştirmek, eşya hakkında ibtidai bir
bakış açısı keşfetmek ve önceki felsefi problemler yerine o zamana kadar
konulmamış yeni problemler yerleştirme girişiminden ibaret değil midir?
Yeni bir felsefe, bilgi ve varlık problemlerinin yeni bir şekle bürünmesinden başka bir şey midir?" Evet, problemler sınırlandınlmış olarak kalmış değildir. Her zaman yeni bir problem ortaya çıkabilir. O zapılabilecek değişmez
59
mana kadar görülmemiş olan bu problemin ortaya çıkış zamanı ve şek­
linin kaydedilmesi mümkündür. Ayrıca önceden dalaylı olarak, ikinci dereceden bir mesele tarzında bahsedilmiş bir problemin, yeni bir sistem
içine öncelikli bir yer kazanarak girdiği de olmaktadır. Fakat ne olursa
olsun, ruha bizzat eşyanın tabiatından yansıyan ve sistemden sisteme 14
değişip duran bir takım asli problemler de vardır. (Mesela bazen alemin
ruhu, bazen de ezeli ahenk -L'Ame du Monde et Harmonie preetablieadını alır). Bir de gerek problemler gerekse bunların çözümleri için uygulanan metod ve teoriler sınırsız değildir. Ruhun tabiatı bunları sınırlar.
Bunlar devirden devireyeniden konulmak suretiyle gelişirler."
Bilindiği gibi bir felsefe demek, genel veya evrensel bir
konu
çerçevesinde felsefi problemleri sistematik veya
tanımı
tarihi olarak özel bir sistem içinde araştırmak ve çeşitli
sistemleri de mümkün olduğunca tenkitci bir yaklaşımla incelemektir.
Bizce bir felsefe kitabı denilince akla gelecek olan böyle araştırmaya dayalı bir kitaptır. Bütün felsefi zevk de bundadır. Makasıd ve Mevakıfın
(l 9 l bizdeki önemi de bu karakterdeki nekahat ve cemiyetlerinden ortaya
çıkmıştır. Felsefe problemlerini öncelikle böyle özel bir sistem dahilinde
tahsil ederek ilmi bir meleke kazanmamış olanlar, felsefe kitaplarını okumaktan dolayı çoğunlukla ruhi bunalıma düşerler.
Felsefenin
Felsefe sistemlerinin en büyük faydası, felsefi mütalaa esnasında
ruhi birliği sağlayabilmesidir. Çünkü birliği bozulmuş ruhlann, hakikat
ile münasebetleri kesintiye uğrar. Düşünce daima hareket halinde görünse bile vicdanı kesinlik kalmaz. Her şeye ayrı bir bakış açısıyla bakmak ve bir şeydeki çeşitli bakış açılannın düzenine bakmamak, vicdan
ile vücudun hakiki irtibatından uzaklaşmak demektir. Bunda ise şah­
siyet bozulur, toplum zarar görür.
himdeve
felsefede
önemli olan
çeşitli
bilgileri
biraraya getirmek
değildir
ilirnde ve felsefede asıl iş, farklı ve çeşitli bilgileri yığ­
mak değil, o bilgiler arasındaki ilişkileri düzenleyerek mutlak bir senteze varmak demektir. Bugün aciz kalemimin
aracılık ettiği bir kitap işitilince, ilk bakışiann bu yöne çevrileceği hatıra gelir. Fakat bir meslek kitabında bu gayeye
ermek için, bütün felsefe tarihinin bilinmesi de gerekir. Bilinen bütün felsefe tarihinin bir meslek kitabına konması
(19) "Makiisıd" ve "Mevakıf', Osmanlı medreselerinin üst sınıflarınd~. okutulan felsefi
keliim kitapları olmalıdır. "Makasıd"ın yazarı Sa'deddin Taftaziinl (0. 1389)'dir. Burada Taftaziini'nin "ei-Makasıd fi ilmi'I-Keliim" adlı risalesi veya bu risaleye "Ş~rhu:.ı­
Makasıd" adıyla yaptığı şerhi kastedilmiş olabilir. "Mevakıf"ın yazarı ise Adududdin el-lci (0.
1355)dir. Orjinal ismi "ei-Mevakıf fi ilmi'I-Keliim"dır. Makasıd'ın olduğu gibi Mevakıf'ın da
pek çok şerhi yapılmıştır. En iyi şerhi olarak, Seyid Şerif Cürciini'nin (Ö. 1413), "Şerhü'I­
Mevakıf" ismiyle yaptığı şerh bilinir. Medreselerde okutulan daha çok Cürciini'nin şerhidir.
ağırlıklı
'
60
ise, Şerh-i Mevakıfda yapılmak istendiği gibi hem eksik kalmış hem de
zorluklara sebep olmuştur. Bu itibarla felsefe tarihinin bölümlere aynlmasında mesleki mütalaa için büyük bir öğrenim faydası vardır. Ancak
gerek bilinen felsefe tarihi kitaplan gerekse felsefi sözlük ve ansiklopediler
ile yetinmek, perakende kalmak demektir. Süleymaniye Cami-i Şerifinin
15 her penceresini, her köşesini kısaca sanatlı her noktasını ayn ayn resimler ve izahlar altında aynntılanyla açıklamak ve bu aynntılara bütün
sanat inceliklerini sığdırmak ne kadar büyük ve mühim bir iş olursa
olsun, o caminin umumi şekli hakkında bir hayal edinebilmek bile değildir. Sadece bunlan bilen, her halde, genel basit bir resmin vereceği bilgi
hakikatı ve açıklığından yoksundur. Fakat o parçalar ile beraber aralanndaki ilişkiler de düzenlenir ve sonuç olarak genel bir şekilde tesbit
olunabilirse, bilgi görevi tamamlanmış olur. İşte sistem bu işi görür.
Bunun içindir ki, felsefi sistemlerin her yönden ilişkilerini tesbit
etmek. ayrıldıklan ve birleştikleri yönler ile çözüm yollarının ulaştığı
türü kavrayabilmek de ilmi bir yetkinliktir. İşte bu kitap bu hususu gözönünde bulundurmuştur. Bundan dolayı yazarlarının dediği gibi bu
kitap tamamen araştırmaya dayanan ve teorik bir karakter ile tamamen
nakli ve tarihi bir karakteri haizdir. Göz atılıp geçilecek değil, okunupokutulacak bir kitaptır.
Bilindiği
gibi her ilmin bir nakil yönü bir de akıl yönü
Ne nakli ilimler akıl yetisinden azade, ne de akli
anlamı
ilimler nakil özelliğinden varestedir. Gelişme demek,
geçmişteki değerleri görmezden gelmek değil, onlan
yeni birtakım değişiklikler ve keşiflerle daha yetkin değerler haline
getirmek demektir. Başka bir deyişle önceki neslin servetine bir
sonraki kuşağın servetini ilave etmektir. Amr İbn As Hazretlerinin dediği gibi akıl « .:,l5 .ü Lç .:ı~ L.. ;;;_,.... _, J:;~ ~L,.,~I )) dir. Yani akıl, doğru tahminde bulunmak ve olmuş vasıtasıyla olacağı bilmek diye tarif olunabilir. Gerçekten de olgulann geçmişteki durumunu bilmeksizin
meydana gelen fikri yenilikler, şairane de olsa ilkellikten kurtulamaz.
Ustasız sanatkar, hocasız alim ne kadar yetenekli olursa olsun, yetenekli
bir çırak ve akıllı bir öğrenci olmaktan ileri geçmez. Fakat doğrudan doğ­
ruya vahye mazhar olunursa durum değişir.
Gelişme
(terakki)nin
vardır.
İlimlerin akıl
ve nakil
yönüne
Oysa vahiy devri
geçmiş,
ictihad devri
açılmıştır.
İlimlerin akliliğini ve günümüzdeki etkinliğini göz
ardı edip sadece nakil yönünü tesbit ile uğraşmak,
skolastik
denilen taklid seviyesinde sayıp durmak deönem
verilmelidir mektir. Bu ise hakikatin hayaliyetinden ve canlı nokmüştereken
---
--~-~-
----------
-----
-----------------
61
talan bulunduğundan gaflet eylemektir. Bunun aksine ilimierin nakil
yönünü görmezden gelip sade akli yönü ile eğlenmek, ölçütsüz, ölçeksiz, ilkel ve çocuksu bir harekettir. Bununla beraber skolastik,
olgun (reşid) ilmi bir mahiyeti haizdir. Eş'ari'yi bilmeyen Razilikten
dem vuramaz. Newton'u tanımayan Einstein'dan bir şey anlayamaz.
Değişim hızlı olabilir. Fakat gelişme son derece ağırdır. Kuvvet'in De- 16
ğişimi Kanunu ile birlikte yürür. İşte felsefe tarihi değişimi; felsefi sistem
de devamlılığı temsil eder. Bu değişim ve devamlılık sayesindedir ki
insan ruhu gelir; bilim, yetkinliğe doğru gider.
Yeniilim
Eski devirlerde ilmi ictihad, pek bölünme kabul etmiyordu. Felsefe bütün ilimleri içine almaktaydı. Bir felmutlak
sefe müctehidi diğer bilimlerin de müctehidi idi. Filozof
müctehid
hem matematikçi, hem de bilim adamı ve hatta tabib idi.
ancak
cemiyettir
Son dönemlerde ictihadın bölünmesi bir zorunluluk oldu.
Bunun için de zamanımızdamutlak müctehid fertler değil, cemiyetler olmuştur. İnsan hayatı gibi ilim hayatının da ictimaiyeti arttı. Bir bilimin
müctehidi, diğer bilimlerin mukallidi olabiliyor. O halde çeşitli bilimiere
mensup müctehidler arasında ictimai bir kıyınet ve bağın bulunması
lazım gelir ki, karşılıklı uyum hasıl olabilsin. Çünkü cemiyetin önemi
ruhen benzeşmede, fiilen ahenktedir.
anlayışında
Sosyal faaliyet, ferdierin aynı konuda yığılmalarmda
ile
değil, imece ile çalışabilmelerindedir. Bu ise sosyal bir ildini ictihadm kenin hükmü altında bulunmakla olur. O hakim ilke,
yardımlaşmas
"'' 1enn
. d egışı
-. 'k
sosyal ru h d erne kt'ır. B u sosyaI ru h , o cuet
1 hayatın
ahengini
alanlardaki düzenli faaliyeti sayesinde ancak, mutlak icsağlar
tihad seviyesini kazanabilir. Bilimlerin bu sosyal değerini
verebilecek şey felsefi ictihaddır. Felsefi ictihadın dini. ictihad ile karşılıklı
mutlak yardırnlaşması da umumi hayatın ahenk ve intizamını sağlar.
Asıl sosyal nefıs ise, bu ahenk ile payidar olur.
Felsefi
ictilıad
Din ve ilim;
halk ve
seçkinlerin
uyumu
İlim
hayata feyzini, ancak özel bir metod ile; din ise
seçkinleri (havass) ve halkı (avam) kapsayan genel bir
metod ile yayar. Bir memleketin hepsi inançlı ve dindar
olabilir. Fakat hepsinin bilgin olması mümkün değildir.
Halkında ilimden ve dinden hiçbiri bulunmayan bir memlekette kıyamet
kopar. Halkı dindar, seçkinleri dindar olmayan memlekette ise, halk ile
seçkin arasında ruhi bağlılık ve benzeşme kalmaz. Sosyal merkezler
demek olan seçkin ile sosyal çevre demek olan halk arasındaki bu çatışma, millet ve devlet denilen sosyal birlik ve faaliyetin parçalanması demektir. Zaten milliyeti içtimffi bir heyeti. "ictimffi" kılan bir nefis, sosyal
62
bir vicdan demektir. Irk ve kan, milletin tarifi değil, tezalıürünün illet ve
araçlandır. Her milletin genişleme yeteneği, o vicdanın kapsam ve evrensellik derecesi ile orantılıdır. Lisan da,ırk ve kandan ziyade bu vicdanın bir ifadesidir. Din, bu vicdanın en kapsamlı ilkelerini, en büyük
17 ideallerini içerir. Bir heyetin dini ne ise sosyal vicdanı da o; sosyal
vicdanı ne ise gerçekte dini de odur.
Devlet; o milletin hukuken kururnlaşması ve hususi
bir faaliyetidir. Her devletin bir milleti vardır. Fakat her
milletin devleti olmayabilir. Devlet, milletin faaliyet unKavramları
suru ile güçlenir. Faaliyet unsurunun kıymeti de, evrensel
vicdanı güzel temsil ernekle beraber, dışarda ve içerde sahip olduğu arneli
kudret ve maddi dayanıklılığı ile orantılıdır. Millet, henüz faaliyete geçmeyen ve devlet kavramını hak edemeyen sosyal duruma da sadık olabilir.
Fakat faaliyet halinde olup da hukuki yapılanmasını tamamlayamamış
bulunan millet, İslam hukuku dilinde "ümmet" kavramının karşılığı olur.
Merhum Emrullah Efendi, "ümmet" kelimesini "ümmi" kelimesiyle ilgili
zannederek, "nation" kavramını "millet" diye ifade etmeyi tercih etmişti. O
zamandan beri "ümmet" kavra:rnı zayedilmiş; hafife alınan bir telakkiye
maruz kalmıştır. "Istılahat Encümeni"nde sonradan bir araya geldiğimizde, bu kelimenin "ümm" veya "ümmi" terimiyle değil "imam" tabiriyle ilgili olduğunu izah etmiş ve kabul ettirmiştim. Yazık ki önceki hatasını düzeltmeye fırsat bulamadan vefat etti.
Millet,
Ümmetve
Devlet
İşte ilim ve hayatın, vicdan ile vücudun bu özel ilişkisi,
seçkin (havası) ile halk (avam)'ın sosyal vicdandaki benilişkisi
zeşme ve bağlılık seviyeleriyle orantılıdır. Seçkin'in özelliği,
halk'dan daha fazla sahip olduğu özellikleri açısındandır. Halkın taşıdığı
vicdan suretinden yoksun olan seçkin, o halkın ictimm cinsine değil, ona
zıd olan bir cinsedahil olur. Bu noktayı idrak eden bazı seçkinler, dini iki
yüzlülüğe eğilim gösteriyorlar. Fakat samimiyetsizlikten ne çıkar? Ayrıca
ikiyüzlülük bir nifaktır. Nifakı alışkanlık haline getiren ruhlar ise, vicdanın hakikate nazır olan sezgi yetisinin ferasetini körletir. Hakikat karşısında kendini bir vesvese kaplar. Çok zaman vardır ki, ciddi ve safi halkın hissettiği bazı olgusal neticeleri, mürrevver sayılan seçkin, ruhundaki
nifak vesvesesinden dolayı hissedem ez.
Halk ve
seçkin
Bu sebepten seçkinin dine ciddi bir bağlanması, hakiki bir aşkının
gerekir ki, bu aşk ve bağlanma ile seçkinler arasındaki yabancılaşma, yakıniaşmaya dönüşsün; ictimm kurtuluş ve mutluluk
devam edebilsin. Bu ise bilimler ile felsefenin, felsefe ile dinin karşılıklı
emniyeti sayesinde hasıl olur.
bulunması
63
Felsefenin
Bütün bu sebeplerden dolayı felsefenin ulaştığı nihai
nihai noktası, nokta, din felsefesi olmuştur. Bu açıdan felsefe hikmet 18
din
adını alır. Gerçek filozoflar hakiki bilge kişilerdir. İlimler
felsefesidir
konulmuş (vaz'i:) olmayıp keşfedilmiş olduğu gibi, din felsefesi yapmak da, yeni bir din koymak demek değildir. Hak dini bulmak ve
tanımak demektir. Hak din'i asıl tanıtanlar ise, bilge kişiler değil, Enbiya
ve evliyadır. Filozoflar bu konuda Peygamberlerin bildirdiklerini açıklama
ve eyleme geçirme ile bilge ve veli olabilirler. Din'e mutlak olarak karşı çık­
ınağa çalışan filozoflar bu konuda bir hakikat gördükleri için değil, talep
edilen hakkı görmedikleri için, başka deyişle eksik anlayışlarından dolayı
o mücadeleye girmişlerdir. Avrupa'da onsekizinci asnn ateistleri ve materyalist ateistlerin bütünü, bunun en açık ömeğidir. Mesela Buchner,
"maddenin atomlannı ayıran nedir; bunlar arasındaki hareketlihareketsiz ilgi ve bağlantılar hangi ilke ile izah olunacaktır?" gibi problemleri asla idrak edememiştir. Bunu idrak eden materyalistler bile, maddeyi Allah-u Teala ile temellendirmeğe lüzum görmüşlerdir.
Kant'ın
dine
Bu kitabı takip ederken göreceğiz ki, Kant gibi bazı rılozoflar, felsefeyi eleştiri (criticism) ile feda etmiş olduğu
halde, din'i ihmal edememiştir. Dinin izahının felsefeyle temellendirilmesine son vermiş olmasına rağmen, dinin ahlak ilmi ile ilişkisini tesbit etmiştir. Bu ekole göre felsefenin dinle olan ilgisi ve alakası ahlak ilmi ile
yani arneli bilgelik (hikmet-i ameliyye) kısmıyla korunmaktadır ki, bu
tutum, İslam mutasavvıflarının üslubuna oldukça benzemektedir.
yaklaşımı
Pozitivizm
Sonra, pozitivizm ekolü ilk devresinde dini kaldırmak
ve din
ve böylece ateistlerin gözüne girmek istemişse de, onların
gözüne gireyim derken kendi vicdanında mahküm olmuştur. Yeniden bir
din ihtiyacı duyarak, yeni bir din koymaya kalkışmıştır. Allah'ı bırakmış
"en büyük mevcud", "en büyük put" ve "en büyük çevre" isimleriyle insanlık, yeryüzü ve atmosfer (feza)'den oluşan unsurlarla bir teslis tasavvur
etmiştir. Böylece insanlar arasında en fazla kadınlara tapınınayı esas alarak güya bu şekilde duygulan tatmin etmeye bir yol bulmak istemiştir.
Bununla da filozofun kayacağı dinin, işte böyle uydurma bir şeyden, kaba
bir tapınmadan, putlar devrine dönüşten başka bir şey olamayacağını
ispat etmiştir. Gerçekten de görünürde ulılhiyete aykın görünen bu hayal,
insanların erkek ve kadınlardan büyüklerini tann ve ilah edinmek suretiyle ulılhiyet fikrinin esasını içermiş ve ancak batıl dinlerin ortaya çıkış
tarzına açık bir örnek olmuştur. İnsanı fıkrin yükseldiği iddia olunan bir
zamanda, insan vicdanını böyle dar birçemberiçine koyup insanlığı Fi- 19
ravunlar devrine geri götürrneğe çalışmak, ne kadar üzüntü vericidir.
'
adı verilen ve Fransa Hükümeti'ni bir zapozitivist dini'nin bozukluğunu da ortaya
esinde meydana gelen bu değişiklikler, inlar açmış ve bugünkü bunalım ve baskı dev~elişmelerin nice nice seviye katettiği bu deın, taşıdığı ihtiras, çektiği işkence, insaftan
ınlıkta şiddet... Bunların hepsi maneviyatta
Lsonucudur.
"
saf ve hakkaniyet ile felsefenin takip ettiği
;özden geçirilirse, görülür ki, din bahsinde
diği gaye Allah'ın birliğini tesbitten başka bir
şka dinler içinde daima garip kalmış olan
nı bulacaktır. Eğer Avrupa'nın son dönem
ukları kavimlerin dinleri, İslam dini ol.efesi büsbütün başka bir hakikat rengiyle
İşte bu gün müslümanların sorumlu bu[ de bu noktayı tamamlayabilmektir. Son döistiyanlığa temasını görüyoruz. Fakat bu te··
olduğunu anlamakta hiçbir zorluğa tesadüf
ıçağı kaplayan bir Hıristiyanlık felsefesi var.da asıl dini öze temas eden bu felsefe, gerek
ığının delilleri bahislerinde İslam'a benzer ve
tikat-ı ilahiye bahsinde Hıristiyanlık inannaşamadığı gibi, bunda da Allah'ın birliğine
Lpmıyor. Teslis vs. gibi Hıristiyanlığın mevcut
j de veremiyor.
d' e
münhasır kalıyor.
Teslis ise, akla muhalif
vahdeti anlar, teslis'i anlayamaz"
sa gerçekte akıl, teslisi anlayamıyor değil, çe:ı: iptal ediyor. Yoksa akıl usülen kabul ede. idrak eyleyemediği bazı hakikatler gibi buılmıyor. Karşı atağa geçebiliyor. Günümüzde
sinde pek ciddi bir yola girmiş, Allah'ın birAncak hakikat-ı ilahiye bahsinde "istiva mesı üzerinde yoğunlaşmıştır. Burada vahdet-i
rtleri karşılaştırmalı olarak ele alınıyor. Bu
evam ediyor.
ıyor. ~Akıl
65
kaydetmeden geçemeyeceğim ki, Allah'ın
bu gayeye ermiş olan Avrupa felsefesinde 18
henüz bir nübüvvet bahsi açılamamıştır. Psikoloji'nin tesbit ettiği bazı ruhi vak:ıalar dolayısıyla olsun, Batı felsefesinde bir vahiy ve nübüvvet bahsinin bulunmaması henüz büyük bir
eksikliktir. "Nübüvvet bahsi dinlerin inanç esaslan ile ilgili olan ilme aittir"
denilmesin. Dinlerin inanç esaslan ile ilgili ilme ulühiyet bahsinin bağlı olmasıyla nübüvvet bahsinin bağlı olması arasında esaslı hiçbir fark yoktur.
Nübüvvet ve
Vahy'in
felsefedeki
yeri
Bunların
Burada
şunu
birliği etrafında
her ikisi de akli ve felsefi selahiyet ile ele
alınabilir.
Bundan
dolayı İbn Sina'nın gerek Şifa'sında ve gerek İşarat'ında yaptığı gibi "nü-
büvvet mümkün müdür? "Mümkün ise gerçekleşmiş midir?" sorularını
sorarak, nefsi ve ruhi ogulan gözden geçirerek "nübüvvet" ve "velayet"
problemlerini de, felsefi problemler arasında çözüme kavuşturmak
lazımdır. Çünkü nübüvvet bir vakıadır. Din vak:ıası da buna bağlıdır.
Felsefe ve
Avrupa "dini felsefe" (felsefe-i diniyye) ile "felsefi din"
Hıristiyalık
(din-i felsefi)'i ayırtetmek istiyorsa bu, Hıristiyanlığın ta(Felsefi din ve biatından kaynaklanan bir fikirdir. Çünkü günümüz Hı­
dini felsefe) ristiyanlığında dini felsefenin başlangıcı ancak mutlak cehalet olabiliyor. Felsefi kesinlik (iykan) inkar edilip, aşın agnostizm
(laedriye-i mufrita) ekolü kabul edilmedikçe, Hıristiyanlığı savunmak
mümkün olmuyor. Buna dayanarak Harnilton medresesi, Kant'ın tenkitçiliğinden bu noktada yararlanmak istemiş; ilmi esasından yıkıp, Hı­
ristiyanlığı mutlak cehalet üzerine temellendirerek savunmaya kalkışmıştır. Bununla beraber Stuart Mill, dinin mutlak cehalet üzerine
temellendirilmesinin sakıncalarını göstermiştir. Hıristiyanlık ilim üzerine
temellendirilemez. Felsefe de mutlak cehalet üzerine bina kılınamazsa,
"dini felsefe" ile "felsefi din" arasındaki kopukluk pek doğal olmaz mı?
İslam'ın
inanç
Oysa İslam dininde inancın esasen ilmi kıymetinin olgerekir. Aklın burada, hiç olmazsa, imkanı ispat gibi
esaslarında
önemli bir vazifesi vardır. Hatta bizde taklidi iman tartışma 21
aklın yeri
konusu olmuştur. Gerçi felsefenin bilgi bahsinde, İslam'ın
felsefe ve kelam sistemlerinin bugünkü felsefi anlayışa göre doğmatik yani
iykaniye olması, üzerinde ittifak edilen bir konu değildir. Filizotlar ve
Mu'tezile gibi doğmatik olanlar varsa da Eş' ari ve Maturidiler gibi bir açı­
dan şüpheci (hisbani), bir açıdan doğmatik olanlar da vardır. Çünkü bunlar, esas itibariyle tecrübecilik'den (meslek-i tedrib'den) yürümüşlerdir.
David Hume şüpheciliğine yakın bir felsefi şüphecilikte ve ondan daha çok
doğmatizm'e eğilimli bir orta seviyede karar kılmışlardır. Bunların esas
prensiplerine göre doğma ve insan ilmi zorunlu değil, olağan (adi)' dır.
ması
66
İlimde
Dağına,
mutlak
zorunluluk
yoktur
olgusal bir
kıymeti
haiz olabilip akli ve man-
tıki zorunluluğu içennemektedir. ilmi hükümler Kant'ın
"assertorik" dediği türden olup olgusal ve mutlak genelgeçer olan önennelerdir. Çünkü mutlak başlangıç noktası, hür bir faildir. Zorunluluklar hep arneli yönden ortaya çıkar; olgulardan, olguların devamlılığı ve ard-ardalığı demek olan olağanlıktan
(adiyetten), kısaca ilahi sünnetten gelir. Ben, Eş'ari ve Maturidilerin
bilgi bahsinde akli zorunluluğu inkar ve olağanlığı tesbit etmelerinden
öyle anlıyorum ki, beşeri ilirnde mutlak mantıki zorunluluklar yoktur.
Bu zorunlulukların hepsi, bir nitelik şartına göre zorunluluk denilen
kısma aittir. Bunun menşei de, her ilirnde ilk prensibin önceden kabul
edilmiş bir öncül olarak kabul edilmesidir. İlk başlangıç noktası detennine edilmiş bir fail olsaydı , dağına ve ilim, bizzat mutlak zorunluluk ifade ederdi. İlk başlangıç noktası hür fail olunca bu doğma,
olumsal ve fiili bir doğmadan ibaret kalır. Bundan dolayı da tecrübe değerini tecavüz edemez. İslam filozoflarının detenninizm'i, kelamcıların da
hürriyeti desteklemeleri de bu görüşü doğrular. Görülüyor ki, bu iki teorinin ikisi de, hem felsefi hem de dini kıymeti h<iizdir. Daha çok "dini
gereken kelamcılann felsefesi, bugün bilim ekolü
tecrübecilik ile daha çok alikadar olarak günümüz felsefesiyle ilgilidir. Sonra her iki ekol günümüz felsefesine dahildir. Şu
felsefe"
sayılması
sayılan
halde "dini felsefe" ile "felsefi din", bize göre din ile felsefe arasında külli
bir örtüşme ve külli bir çekişme değil, iki felsefe arasındaki sistem farkı
demektir.
Bu fark olsa olsa nübüvvetin felsefeye kabul edilip edilmemesi nokAcaba nübüvvet, felsefi bir problem olacak
değerde bir vakıa değil midir? Ulühiyet felsefi bir problem olarak ele alı­
nınca, nübüvvet niye alınmasın?
tasından başlayabilecektir.
22
Bu gün psikoloji, mantık, ahlak, metafizik gibi felsefenin bütün dUannda bilginin ilk temelleri, herhalde
ruhun vicdani şehadetine indirgenmektedir. Apaçık ildoğmatizm,
kelere dayanan doğmatikler, ruhun sezgi ve apaçıklığına
tecrübecilik (bedahetine) objektif (ayni) bir kıyınet vererek dağınayı
ve idealizm
buna, bu apaçıklık üzerine temellendinniş ve bunsuz tecrübenin bile mümkün olmadığını söylemiştir. Buna göre bilginin temeli,
ruhun evveli olan apaçıklık yetisiyle, eşyanın bizzat olan varlıksal açılımı
arasındaki birlikteliktedir. O halde ilk vicdan, yalnız subjektif değil objektif kıymeti de haizdir. Buna karşılık tecrübeciler bu apaçıklığa yalnız
subjektif bir kıyınet vermekle beraber, tecrübe ve tümevarımı: "His-
Bilginin
temeli
bahsinde
67
settiğimi hakikaten hissederim" ilkesi ile temellendirmiştir. Bu şekilde de
objektif kesinlik. vicdanın bu şehadetinden ileri geçemiyor. Sonra idealistler (maneviyyun). objeleri ruha indirgiyor ve objektif kesinliği subjektif kesinlik ile birleştiriyor. O halde gerek doğmatiklerin dediği gibi
akıl ilirnde hem alan (kabil) ve hem etkin (fail) bir halde bulunsun ve
gerek tecrübecilerin dediği gibi yalnız alan olsun ve gerekse idealistlerin
dediği gibi sırf etkin sayılsın, herhalde ilimin, vicdanın kuvvet ve zayıflığı
ile mutlak bir ilişkisinin olduğu inkar olunamıyor. Kesinlik ve şüphenin
temelinin, vicdanlann kuvvet ve zayıflığından ibaret bulunduğuna şüphe
kalmıyor.
fikirlerin kuvvet ve zayıflıkta,
gibi, vicdanların kuvvet
olarak
ve zayıflıkda farklı olmaları da tamamen kazanılmış bir
vahy'in
hal değil esasen bir Allah vergisi olduğu gözönüne alı­
felsefi
temellendiril nırsa, yaratılıştan bazı vicdaniara "hakikat" ile pek
büyük ve çok güçlü bir ilişkinin balışedildiğini inkar
m esi
etmek için hiçbir sebep kalmaz. İşte bu vicdan, İslam felsefesinde kudsi yeti (kuvve-i kudsiyye) denilen yetidir. Bunun en yüksek seviyesine mu'cize gücünü haiz olan Peygamberin vicdanını koymak
çok uygun olur. Merhum Gelenbevi "Miru'l-Adab Haşiyesi"(ZOlnde kudsi
yetiyi sezgi yetisinin bir kemal seviyesi olarak kabul etmiştir. Sezgi yetisinin doğuştan olan yönü ile tecrübe ile kazanılan yönlerini de açıklığa
kavuşturmuştur. İbn Sina'nın yaptığı gibi bunu, tecrübi psikolojinin
bazı verileriyle doğrulamak ve ispat etmek de mümkündür. "Kalp ve
rev'" de denilen bu prensibin aslı, her nefiste az çok mevcuttur. Fakat
genellikle ruhların çoğunun vicdan! tecellileri her zaman tecrübe ile
doğrulanmadığından, bunların kıymetleri bedihiyyat veya teoremler
adını verdiğimiz ilkelere münhasır kalmıştır. Bundan dolayı vicdanın il- 23
hamı, mutlak olarak ve genel-geçer bir tarzda ilim sebeplerinden sayılamıyor. Fakat herkes için mutlak olarak kabul olunamayan bu tecellilerin, seçkinler için bazı devamlı tecrübeler ve belirli şartlar altmda
gerçekleşmesini kabul etmekte hiçbir felsefi mahzur yoktur. İslam felsefesinde gösterildiği gibi buna dava veya meydan okuma ilave olur.
Eğer
olgusal tecrübeler de onun gerçekleşmesini doğrulayarak
mu'cizeye götürürse, "vahiy" dediğimiz bu kısmı sıradan ilhamlar ve
diğer sebeplerin üstünde bir kesinlik seviyesine yükseltmek pek tabii
olur. İşte felsefesinin nübüvvet bahsinde araştıracağı meseleler bunlardan ibarettir.
Bir bil~i
kaynagı
Zekaların,
şiddet
akılların,
ve süratte
farklı olmaları
(20) Gelenbevi bu eseri "Haşiye ala M!ri'l-Adab" ismiyle 1189 yılında kaleme almıştır.
1234 yılında kitap İstanbul' da basılmıştır.
68
Batı
felsefesinin Hıristiyanlık karşısında
nübüvvet ile ilahiyatın içiçe olması ve hatta bu içiçeliğin dinen babalık ve oğulluğa
olmayışının
kadar genişletilmesi, nübüvvetin İslami manada ilmi ve
sebepleri
hakiki bir şekilde araştırılmasına engel olmuştur, zannederim. Bir de filozoflan bu meselede tereddüde sevk edebilecek duygusal bir konu vardır. O da, "nübüvvet" diye bir şey var da bizde niye olmuyor? sualini içeren bencillikten ibarettir. Oysa yukarıda da arz ettiğim
gibi tamamen bir Allah vergisi olan bu hususiyetin, kişinin kendi özel
ga)'Tetiyle elde edilerneyeceği hatırlanınca, hakikat arayanlar için bunun
inkanndan doğacak yoksulluğun daha fazla üzüntü kaynağı olacağı belli
olur. Kendimizde bulunmayan meziyetleri inkar mı edeceğiz? Dindar
olmak için hepimizin Peygamber olması mı gerekir? Yaratır, bilir, sever,
dertlerimize derman verir diye kulluk edeceğimiz bir Allah'ın razı olduğu
konuları nasıl belirleyip de hareketlerimizi ona göre ayarlayacağız? Her
gönlümüzü aldatan teseliiye din kıymeti mi vereceğiz? Kendimize hürriyet ararken Yaratıcıyazorunluluk mu yükleyeceğiz? Hakperest bir diyanete sahip olmak, vecdi bir aşk ve ideal taşımak için Allah'ın rızasım
gözetmek zorunda değil miyiz?
felsefesinde
nübüvvet
bahsinin
Günümüz
Batı
bulunması, Hıristiyanlıkta
Comte gibi
kadın
veya erkek insana tapanlar bile taptıkları insanların arzularını dinlemek ve onu eyleme geçirmek zorunda değil midir? Evet, Allah'a kulluk edebilmek için onun emirlerini kesin bir vahiy ve o vahye bağımlı olan bir
bilgi aktı ile anlamak ihtiyacmdayız. Madem ki hepimizin vahiy sahibi olmadığını görüyoruz, o halde Peygamber'e ihtiyacımızı kabul edeceğiz.
Gerçekten de Peygambersiz din mümkün değildir. Bunun içindir ki
Allah'ı bilmeyenler, ibadet ettikleri tanrılannı, kendi önlerine dikmek ve
24 ondan ilham almak isterler. İşte Peygamberlere dayanmayan bütün batıl
dinler buradan çıkmıştır. Çünkü din duygusu doğuştandır. Felsefe, halk
arasında yaygın sıradan kuruntu ve temenniler ile karışık batıl inançlan
bile inceleyerek, bunların içine yansımış olan asıl hakikati araştırmış ve
"felsefi din" denilen Allah'ın birliği inancını tesbit etmiştir.
Vahiy,
Peygamber
ve Din
Kitabın ikinci kısmında din bahsinin başında bir söz
var: Bütün felsefe gibi bu balısin de efsane ve halk inançve evrimi
larından yansımış fikirlerden doğduğu söyleniyor. Orada
meselesi
da işaret edeceğimiz gibi biz bu sözü din bahsinin felsefi temeli hakkında mütereddid bir şekilde kabul etsek bile, dinlerin asıl menşei
hakkında asla kabul edemeyeceğiz. Çünkü hak din'in menşei nübüvvettir~
Peygamberlerin hepsi Allah'ın birliğinde ittifak halindedir. Ta başlangıçtan
Dinin
menşei
69
ve özellikle Hz. İbrahim (AS.)' dan Hz. Muhammed(S.A.V.)'e gelinceye kadar
gerçekleşmiş olan evrim, hep gelişme ve daha çok açıklığa kavuşma şek­
linde olmuştur. Genellikle inanç esaslarının tatbik şekilleri demek olan
arneli kurallar açısından değişiklikler olduğu görülmüştür. Aıemde her
taklidin gerçek bir aslı vardır. İşte hurafe dinler o gerçek aslın taklidleri ve
bozulmuş şekilleridir. Bunlar ya şiir konularından veya halkın zaman içinde değiştirmelerinden veyahut zorba ve bozgunların aidatınalarından doğ­
muştur. Birtakım işaret ve efsanelerin, zalim idarecilerin ülkelerinde dinleri yaymak için gizlemek ve saklamak ihtiyacından kaynaklanmış
bilmeceler, kapalı anlatımlar ve ebedi benzetmelerden ibaret olanlan da
vardır. Peygamberlerin mucize kudretine sahip olmayan din velileri, zaman
zaman bu ihtiyacı duyabilirler. Hatta mutasavvıfların kitapları genellikle
birtakım bilmece türünden terimlerle doludur.
Spencer'in
Gerek dinler tarihi ve gerekse felsefe tarihine bu fikir,
dindeki
evrim teorisinin yaygınlaşmasından sonra girmiştir. Spenevrim
cer din teorisinin bilinen kısmını izah ederken, Allah'ın
teorisinin
tenkidi
birliği inancının evrim süreci sonunda ulaşılan bir inanç
olduğunu iddia etmiş ve şirk'i tevhid'den daha önce göstermiştir. Oysa
Spencer felsefesinin özü gereğince bu teorinin din teorisinin yalnız bir
safhası olduğu unutulmamalıdır. Aynca burada basit'in bileşik olana
(mürekkebe), bir'in çok'a doğal olarak önceliği bulunduğu da gözardı
edilmiştir. Bir ma'bud fikri oluşmadan ikisi ve daha çoğu nasıl olur? Burada doğrusu, şirk etmekle sonuçlanan batıl dinlerin evrimiyle, tevhid ile sonuçlanan hak din'in evriminin ayrı ayn izah edilmesi lazım
gelir. Mesela tevhid'in evrimi Muhammedi dine, şirk etmenin evrimi
de günümüz Hıristiyanlığına ulaştırmıştır, diyebiliriz. İslam dini, tamamen peygamberler dini olan tevhid inancının, gelişmesi suretiyle vaki
olan bir evıimdir. Asıl Hıristiyanlığın gerçek menşei olan ve Hz. İsa'nın 25
peygamberliği ile ilgisi bulunan Filistin taraflarının vahdaniyet inancı,
İznik Ruhban Meclisi'nde azınlıkta kalarak reddedildiği zaman, şirk ve
vahdaniyetten oluşan çelişik bir teslis inancı kabul edilmiştir. Bu sebepten protestanlık da dahil olduğu halde bugünkü Hıristiyanlık, şirk'in
bir evriminden ibaret kalmıştır. Fakat felsefe bununla barışamayarak şu­
urlu veya şuursuz bir halde İslam inancına hizmet etmiş durmuştur.
Böylece bugünkü Hıristiyanlık mevcudiyetini ilim ve
felsefenin doğrulamalarıyla değil de, beşeri duyguların
Hakk'a meylinin dışındaki başka türden eğilimleriyle
devam ettirebilmektedir. Denebilir ki Hıristiyanlık bugün, zararını bilerek
keyfine şarap içmek gibidir. Keyf için genellikle insan aklın kıyınetine
B
.. k..
H~~=~y~lık
'
70
hücum eder. İslfuniyeti pozitivist (isbati) olmakla suçlar. Alexander
Bain'in dediği gibi, ilminkaçtığı çelişmeleri güzel görerek alkışlar. Onda
güya şiirsel bir "tıbak sanatı" görür.
Akıl
Gerçekten de insanın aklı hakikate hakim olmadığı
gibi, dine de hakim değildir. İnsan aklı mutlak hakikati
kapsamadığı için, bütün ilahi kudret ve hakikatleri kendinden çıkarınağa kalkışırsa küstahlık etmiş olur. Fakat ilahi kudretin
muhal'e taalluk etmediğini anlar. Akıl için en büyük muhal alameti ise
çelişme (tenakuz)dir. Akıl mutlak doğrunun bütün sınınnı çizemez.
Fakat akıl demek, mutlak hakk'ın mutlak muhil'den aynidığı sının
bilmek demektir. Akıl hakikatte çelişme bulamayacağı gibi dini bilgilerde de çelişme bulmaması gerekir. Çelişik bir önerme, akla göre
anlaşılmamış değil, geçersiz olduğu (butlin'ı) anlaşıldığından reddedilen bir önermedir.
ve Mutlak doğru
Akıl böyle bir önerme karşısında aczini değil kudretini görür. Aciz bı­
rakma (i'caz) ile rahatsız etme (ta'ciz) arasında büyük bir fark vardır. Çelişme, aklı acze düşürmez, rahatsız eder. Aciz bırakma karşısında akıl ve
vicdan boyun eğmiş ve haz duyarak teslim olmuştur (mahzuzdur). Lisan
söylerse susmak için söyler. Rahatsız etmek karşısında vicdan isyankardır. Lisan susarsa, fırsat bulduğunda söylemek için susar. Aklın
tecrübi keşifler karşısında durumu ne ise dini keşifler karşısında da
odur. Alemde hiçbir tecrübe aklen muhal olanı ispat etmediği gibi, dini
keşiflerde de aklen muhal olanın sınınna giremez. Kısaca aklın idrakde
26 kusuru imkfuısızlar alanında değil, imkarılar alanındadır. Akıl bu iki
alanı karıştırmamak için yegane bir ölçüttür. Akıl, bütün ilimierin en
son yetkinlik seviyesine eremediğini ve ilerde yapılacak keşiflerden hatır
ve hayale gelmez ne hakikatıere erebileceğini kabul etmekle, hiçbir
zaman uyum ve uyumsuzluk (tevafuk ve tegayür) kanununa aid olan
hükmünden vazgeçmez.
Akıl
Bundan dolayı 'akıl hakikatini tamamen bilemediği bir
itiraf ve ispat edilebilir. Ama teslis'in "üçlük" hayinancı
siyetiyle "birlik" haysiyetini birleştirerek hem üç hem de
bir olduğunu; böylece üç olan bir ilahın kulların günahlarını affedebilmek için, üçün biri şeklinde doğup kendini kurban ettirerek feda
etmesi şekliyle insanların selametini sağlamış olduğunu esas akide edinen ve buna iman etmeyi kurtuluşun yegane garantisi olmak hissiyle
desteklemek isteyen Hıristiyanlık akidesi karşısında, aklın kusurlarından bahsetmekte hiçbir fayda yoktur. Stuart Mill'in dediği gibi
"ham hum buna inanmak sıtmaya muska" teklifi bile çelişme içermediği
ve
Teslis
Allah'ı
için onun gibi imkansız değildir. Şu halde r
şamadığı gibi, mutlak cehalet ile de savunulmaz.
mutlak sofizm bile çelişme ilkesini itirafa mecbı
şey, dayandığı temel olan çelişme ilkesiyle çelişi
ilim ile dini esasen birbiriyle kavgalı gösteren ve '
fife alması şeklinde tecelli eden zihniyet, Hıristiy
kaynaklanmıştır.
Unutmayalım ki, biz dinin a
b
.nk.
uygu oyutunu ı ar etmeyece!
ruhi yetilerinden birisidir. Din ise
tileriyle ilgili olarak, onun iç bütünlüğüne uygu
büyük bir hakikattır. Çok yerde akıl ile du]
. ,. ak
D ın ın
ı1 ve d
duygu yönü
konusu ise de, vicdani bütünlük bunların birle
eder. İşte asıl din, bu birleşme noktasını gaı
hakdır. Akıl
ilmi bir inanç getirir. Fakat bu inan
cahiller içinde kalmış olan al
Hatta, hüküm bir hisdir; tasdik aklın bu hisse
denebilir. İslam mantıkçıları genellikle tasavvur
farklı oldukları sonucuna bunun için ulaşmışlar
olduklarını bunun için inkar etmişlerdir. Akıl ile c
rumunda insanda bir ikilik hasıl olur. Şüphe ve ı
laket bununla başlar. Vidanın bütünlüğü kurulm
için, bu çatrşma mutlaka birinin galip gelmesiyle ı
uyuşmadıkça fasık
Duyguların
irade ile ilgisi fazla olduğundan
insan ihtirasları peşinde ko~
olur. Her an değişken, her an göçen, kararsız,
hale gelir. Eğer akıl, kesinlik yetisini haiz olup dı
iradeyi duyguya mağlup olmaktan kurtulabilir
olur. Böylece sağlam, sabit bir itikadi asalete salı
arneli yönden bir tür donukluk ve durgunluk or
bulunmaz. Heyecan ve irade sönük kalır. İnaı
çebilirse, bin türlü zorluk ile geçer. Şu halde ya
veya duygulanım aklın aynı olmalı ki, iman ve
akıl ve duygulanım, ruhun başka başka vazifele
duğundan ayniyetleri saçma olur. İnsaniyet, ne
niyetinde değil, birleştikleri yöndedir. Asıl vicdan
bulunur. Ruh nefsi birliğini bunurıla bulur. Bun<
da burada bulunması lazım gelir. Burada nefs,
muştur hem de duygusal olarak haz duymuştur.
mağlup düşer. Artık
72
Din ne bilim ne de sanattır. Bilim ve sanatın önü ve
sonu olan fıtri bir mebde'dir. Kur'an ne bir bilim kitabı ne de
bir şiir divanıdır. Bilim ve şiirin üstünde ilahi (ledünni) bir
nazımdır. Bunun için de mu'cizedir. Ona sırfbir bilim nazarıyla bakarsanız,
sanatı karşısında bu nazarınızda ümitsizliğe düşersiniz. Bir şiir nazarıyla
bakarsarıız, ilmlliği ve hakikatı karşısında hayal kırıklığına uğrarsınız.
Din ve
Kur'an
Dindar insan
Dindar insan da yalnız bilgin
değil, yalnız
eylem
adamı
(funil) ve sanatkar da değildir. İkisinin üstünde bir insan-ı
kamildir. O, ilimiere konu, sanatkara model verir. Bunun böyle olması,
nefsin birliği ile Allah'ın birliğinin gereğidir. insani nefs ne yalnız akletmek, ne de yalnız hissetmektir. Hatta ne yalnız ruh, ne de yalnız cisirndir. Mutlak Hak olan Cenab-ı Allah da, bütün varlık tabakalarının
başlangıcı ve sonucu olan Zat'tır. Yalnız akla ve yalnız duyguya bağımlı ve
mahkum kalan din, insaniyetin gerçek varlık yapısına uygun olmayacağı
için eksik olacağı gibi fitrı: de olmaz. O, insanlan Allah'a yükseltmek için
bir yol değil, Allah'ı insanlara indirmek ve insanlığı dağıtıp ayırmak için
çalışan faydasız bir araçtır. Şirk de zaten hep bundan kaynaklanır.
Din bir kulluk ve boyun eğmedir. Fakat ilmi yönü
olan bir kulluktur. "Allah, melekler ve adaleti yerine
eğmedir
getiren ilim sahipleri Allah'tan başka mili olmadığına
şahitlik etmişlerdir. Ondan başka ilah yoktur; Azizdiır,
hakimdir. Allah katında asıl din, şüphesiz ki İslimdıır"(2 ll.
28 Din, kulluk
ve boyun
Din ılımlı ve insaflı ilim adamının şehadet edebileceği bir boyun
bir kulluktur; çünkü Hakk'a kulluktur. Sırf akletmeye engel, kulluk; sırf duygusallığa engel olan, akletmedir. Akletme hakikate, kulluk
hayırlı olana, din ise hak ve hayır'ı bir araya getiren ulühiyete nazırdır.
eğme,
Avrupa
Avrupa'nın
son dönemde kaydettiği gelişmeleri,
medeniyetinin İslam'la temasa geçmesinden sonra aldığı vicdanın teçıkmazı
siriyle aklı, Hıristiyanlığın sirf kulluğu karşısında sönrnekten kurtarıp ayrıca faaliyetine kıyınet verebilmesi ve Hıristiyanlığı
duygusallık çerçevesinde durdurmaya çalışmasıyla başlamıştır. Bundan
dolayı bugünkü Avrupa medeniyeti böyle zihniyet ve hassasiyeti birbirinden ayrı, çatlak bir medeniyyettir. İlim ile duygu arasındaki bu çatlaklık, Avrupa'yı insan olma üstünlüğünden yoksun bırakan ve bir gün
gelip mevcut bünyesini yıkacak olan en büyük çıkmazıdır. Avrupa'ya imrenirken bu çıkmazdan titrernek lazım gelir.
(21)
Al-i imran Suresi, 18-19. ayetler
Cı-!.ı.JI ,:,1 .~l_;..y.JI _,.,'il .JI 'i J.......;J~ Wl.i rLJI 1)3 13 ~l.ı y. 'ii.JI ;t..;I.J.JI ~ ,
"r~'ii.J.JI=
73
Müslümaniann
Müslümanların şu anki geriliğinin sebebi ise, dini
gerilemesinin hassasiyetin azalması; aşk ve şevkin kaybolması ve inanç
~ebepleri .il~ esaslannın bir donukluk kazanması yüzündendir.
ılerlemesının 1. 1_ ,
Allah' a h am d o ı sun,
çareleri
s am ın inanç esas1arının akl-ı·-.
ı ıgı, _
her zaman sabit ve emniyettedir. Alemde müslümanlar
kadar inançlı hiçbir millet bulunmadığı da, tecrübe ve gözlem ile dağ­
mlanan bir gerçektir. Bu inanç ilkelertnin aday olduğu ilmi ve arneli gelişmelerden yoksun kalması, dinin hassasiyetine gereği gibi önem veIilememesinden ve inanca aşkı da katarak vicdani bir neşe ile takip
olunamamasından kaynaklanmıştır. İslam felsefesinin, bütün felsefede
sabit esaslarla çatışmasının bulunmadığı; bu itibarla da bizde din ve ilim
çatışması bahsinin olmaması lazım geldiği halde, biz niçin bilimlerin hücumuna uğramış gibi görünüyoruz? Bence bunun sebebi dinimizin
duygu yönünün takip olunamamasından inanç esaslarımızia müsbet
ilimler arasındaki artan ilişkiler geliştirumediği gibi edebiyat ve güzel sanatlarımızın, sosyal vicdanımızın hayati neşesine parlaklık verecek bir
hassasiyet bahşedilememesinden kaynaklanır.
Bence iledememizin esrarı şu üç noktada bulunmaktadır: l) Bir taraftan akliliği tamamen korunmuş olan Kelamımızda, günümüz felsefesinde olduğu gibi bugünkü bilimlerin her birini tayin eden özel ilkeler
arasındaki ilişkilert tesbit edip düzenlemek; böylece önce ilimierimize ictimai bir ahenk vermek; 2) Diğer taraftan insan haklannın kutsallığını
esas kabul eden ve bu hakların i cra organının elinde oyuncak olmamasına 29
dikkat eden dini hükümlerimizin ciddiyetini korumakla beraber gelişmelerine gayret etmek; 3) Aynı zamanda edebiyat ve sosyal ilimierimize
bir hayat neşesi verecek dini bir hassasiyeti takip eylemektir. Biz her ne
zaman bir feyz gördüysek, dini hassasiyetin neşesinin cazibesinde gördük. Fakat bunu devam ettirecek hiçbir şey ortaya koyamadık
İslami hassasiyet: Hakkın sevgisi, iyinin seçimi,
Dini
hassasiyetin ebedilik zevki diye sınıflandınlabilir. Bu sınıflandırma ise
neliği
Allah sevgisi ve Allah korkusu ile birlikte en son ideal, en
(milıiyeti)
yüce mefkure olan Allah rızasına indirgenebilir.
İki kıble ile tevhid yolunda doğru gidilmez.
Ya dostun
rızası
gerek, ya nefsin
yı...s:JII_,;.JI &.!JJlS" 1_,.;~ "ıı.J J.:l-1 ~
hevası.
r+J.i ~ .:.,11_,.;...1 &<.W .:ı'~ r!l ,,
..Lo.ı ~)'ıli~ illi .:.ıl 1~1 . .:_,_,.4....1..9 ı*-"_;-$ .J r+J.i ..::....A.i J..o"ı/1 ~ JU:.; ..w.~
(22) (( .::ı).üı r.>:.w .:.~':ıl r>J~ .u i+J""
(22)
Hadld
SCıresi,
J_;.;
Lo.J illl..fJJ
16-17. ayetler.
'
74
ayetlerine bir göz atalım: "Daha vakti gelmedi mi ki, iman edenlerin kalpleri Allah'ın zikri ve indirtlmiş hakikatler karşısında titresin de, diğer ehli kitap gibi olmasınlar. Onlara zamanın uzunluğu yani zaman aşıını vaki
olmuş da kalplerini kasvet bürümüş ve çoğunluğu fasık olmuştur. Biliniz ki Allah ölen toprağı diriltir. Artık akıl sahipleri iseniz, düşünüp anlamak gayretindeyseniz, size her türlü ayet ve delilleri açıkladık" mealini
ifade eden şu ayetlerden birincisinde dini hassasiyelin önemli bir noktasına işaret edilmiştir. İkincisi de bu hassasiyet noktasını yine aklın
ölçü olma yetisine bağlamıştır. Psikolojinin hassasiyet ka.rıunlarından
çok önemli bir kanunu, ilahi bir sünneti içeren bu ayetinifade ettiği hususlar şunlardır: a) İnsanlar iman etmiş olsalar bile hassasiyetten soyut
iman, dini gaye için yeterli değildir. b) İmana hassasiyet şuuru ilave olup
Allah dedikçe gönüllerin başka bir aşk ve tevazu ile çarpması gerekir. c)
İlahi hakikatiere çok büyük bir bağlılık ile bağlanılması lazım gelir. d) Bu
hassasiyet zaman aşıını ile sönebilir. e) Ehl-i Kitab'ın kalpleri bundan
dolayı katılaşmış ve çoğu bu sebepten fıska bulaşmıştır.
Bilindiği gibi her duygu bir değişim ile ve o değişimin
30 Dini
hassasiyette şiddet ve aniden olup olmaması ile orantılıdır. Susamış
duygu ve
bir adamın ilk yudum suda bulduğu lezzet, son yuakıl boyutu
dumunda yoktur. Büyük bir ikbal veya galibiyetin ilk neşesi gittikçe eksilir. Sonunda duyulmaz olur. Aynı seviyede bolluk veya
darlık içinde bulunan insanlar, her zaman sevinç ve kederde eşit değildirler. Çünkü o bolluk veya darlığın dağınasına yol açan ön şartların
(mesela artma veya eksilme şekliyle meydana gelriıesi gibi değişimlerin) o
sevinç ve kederle ilgisi vardır. Yoktan bin lira kazanmış adam ile, onbin
lira servetinin dokuz binini kaybederek bin liraya sahip olan adamlardan
birinin duygusu sevinç, diğerinin duygusu da üzüntü olur. Görülüyor ki
bir şeyin alışkanlık haline gelmesi ile zaman aşımının, hassasiyet üzerinde büyük tesirleri vardır.
Eğer akıl ve fikir noksan ise, harici değişim ile meydana gelen o elem
ve lezzet çok çabuk söner, geçer. Eğer o değişim devam etmekte olanakli
bir sebebe dayanmakta ise, o sebebin hatırıatılıp hatırlanması, üzüntü
ve sevinçleri yeniler. Bunun içindir ki akli lezzetler ebedi, duygusal !ezzetler geçicidir derler. Yoksa akli lezzetler öz itibariyle duygusal lezzetlerden başka bir şey değildir. Çünkü her lezzet bir duygudur. İnsan
bir düşünce sayesinde yaşadığı anı, geçmişi ve geleceği ile değişikliğe uğ­
ratır. Bugünkü büyük bir sevincin yarınki olağan bir üzüntü ile veya bugünkü büyük bir üzüntünün yarınki bir ümid ile çatışması aksi tesir
yapar. Hayatın idaresi bu çatışma ve seçimin idaresi demektir. Ak-
75
letmekten, düşünce yeteneğinden yoksun olan ruhlar, hassasiyetin illet
ve sebepleri ile değil, yalnız mevcut sqnuçlanyla ilgileneceklerinden
zaman aşıını kurallanndan çok etkilenirler. Çok küçük felaketlerde derhal ızdıraba düşerler.
Yenilenme
İnsanlık ebediliği
büyük bir zevk bilmekle beraber, ye-
(teceddüd)'ninınlenme (teceddüd)'den lezzet duyar. Fakat sevilen ye-
r:::~~~k
nilik, ölümün yeniliği
Lebid:
değil, hayatın yeniliğidir .
.:ıl _d. 'i..U -~<~ ~
.it..U .d- ..::.ı)l
-~<~ ..;:..~_,
beytiyle "her yeninin bir tadı var. Fakat ben ölümün yenisini tatsız buldum" diyerek büyük ve basit bir gerçeği dile getirmiştir. insanda ye- 31
nilenme eğilimi, bir taraftan ruhun eğilimlerindeki sonsuzluktan, bir taraftan da sonradan olan (hadis) hayatın, olgulann yenilenmesi içinde
devam edip gitmesinden kaynaklanır. Ebedilik (beka) içinde yenilenme, yenilenme içinde ebedilik ... işte nefsin aradığı budur. Vicdanın asıl zevki bundadır. Ebediliğe nazır olan akıl ile yenileurneye nazır
olan duygunun birlikteliğine bunun için bağlıdır. Yoksa mutlak olarak
yenilenme sevgisinin bir anlamı yoktur. Duygulanımlann bütünü değişim ve yenileurneye bağlıdır.
Üzüntüler de bir duygulanımdır. Oysa üzüntü getiren yenilenme sevilmez. Her üzüntü ölüm habercisi gibi göründüğü için üzüntü; her lezzet hayatın doğrulayıcısı gibi göründüğü için lezzettir. Kamil nefislere
bunlar olduklan gibi görünürler. Onlar bazı lezzetleri kederlerin, bazı kederleri lezzetlerin takip edeceğini bilirler. Bazı kederleri kabul, bazı !ezzetleri reddederler. Keder ve lezzetleri duygusal olarak değil, akli açıdan
değerlendirirler. Duygulardan akli hükümlere, akli hükümlerden duygulanımlara ulaşırlar. Çünkü bunlar akıl ve duygunun birleşme noktasında bulunan nefsi bir vicdana sahiptirler. "Nefs-i emmare"ye değil,
"nefs-i mutmainne"ye sahiptirler. Bir kısım tecrübeler ile aldanmazlar.
Tecrübeler arasında analoji (temasül) ve tümevanın (istikra) yönünü de
gözetirler. Aynı zamanda, akli ta'lil'e (dedüksiyona) mahkum kalmayıp
yannki tecrübenin bir değişim yönünün olabileceğini de bilirler. Burada
akıl ve duygu yetilerini sebeplerin müsebbibi Cenab-ı Allah'a bağlayarak,
bir kulluk duygusuyla sonsuzluk alanına atılırlar. Sırf duygusal vicdan
ile yürüyenler, cüz'i tecrübelere bağlı olup Işeder ve lezzetleıin başlangıç
ve sonuçlanndan habeq;iz bulunurlar. Sırf akli vicdan ile yürüyenler de,
cüz'i tecrübelerin gözlem zevkinden habersiz ve akıl ilkelerinde saklı olan
duygusal tecellilerden yoksun olurlar. Çürikü soyut olarak akıl, sırf bir
zihniyet demektir. Zihin ise bizzat olaylara şahit olan bir vicdan değil,
'
76
vicdan'ın geçmiş
zamana ait değerini haizdir. O zihniyetin hill ve istikbaJ
ile ilişkisi, vicdanın asıl zevkini oluşturur. Mesela akıl bir kere Allah'a götürür. Fakat o akla aykın olmayan duygusal vicdan, gündelik olaylarla
buluşmanın zevkini tazeler durur. Duygulan kapanmış olan saf aklın
(akl-ı mahz) işi, geçmişin sönük bir izieniminin (intibfunın) hayalinde
donup kalmaktır. İlk idrak neşesini veren izienim ilkesi, ne kadar zaman
aşımına uğrarsa, o neşe o oranda söner; yerine sıkıntı gelir.
Nübüvvet devri uzaklaştıkça, gençlik heyecanı geçtikçe kalpleri bir do32 nukluk kaplar. Devamlı hatırlatma, hassasiyeti heyecanlandırmaz hale
gelir. Sosyal hayattaki olaylann tek düzeliğinin sebep olduğu alış­
kanlık,duygusal canlılığı yok eder. Yeni değişimler gerçekleşirse, bu değişimlerin vicdan ilke ve kanunianna bağlı olarak değerlendirilmesi son
derece zorlaşır. Ruhlar bu yeni olaylan temel ilkelerle bağdaştıramadıkça,
vicdani bunalım ve ızdırap meydana gelir. Oysa hırs (teşehhi) ve ızdırap
içinde, karar verme yeteneği kaybolur. Böylece Hak'dan uzaklaşılıp
ebedilik belirsiz bir haJe gelir. Bu sıkıntı ve bunalım katlanılamaz bir hale
gelince, gönüllerde gelişigüzel bir yenilenme eğilimi uyanır.
Dinde
Arz ettiğim gibi her yenilenme, hayat demek değildir.
yenilenme'nin Yenilenmenin değeri, içerdiği benzeşme yönüyle ebediliği
neliği;
doğrulayabilmesinde ve değişim ile devamlılığın bübaşkalaşım'dan
farkı
yu"kl"-..
ugu oranın d a b u 1unur. B un d an d o1ayı b enzeşme d en
yoksun ve mutlak değişikliğe götüren yenilenmeler, artık
yenilenme .değil ebediliği yok eden bir başkalaşımdır. Bir aslın gelişim
seyrini takipetmeyen, bir ilk olgunun etrafında bir tekamül silsilesi göstermeyen yenilenmeler, külli ölümdürler. Buna din dilinde "kötü bid'at"
adı verilir. Hep şiir olmak isterseniz, hakikatin darbeleri karşısında
nazım ve ahengi kaybedersiniz. Hep akıl ve mantık olmak isterseniz,
henüz kavrayamadığınız hayat tecelllleri karşısında bedbin olursunuz.
Hep teorik akıl (akl-ı filil) olmak ve her şeyi dedüksiyon fikri (fikr-i ta'lil)
ile çözmek isterseniz, yannki hak tecellileri karşısında kör bir inatçı
olursunuz. Hakk'ın ilhamından ve tecrübenin feyzinden yoksun kalırsınız. Hep alan akıl (akl-ı kabil) olmak isterseniz, her yeni tesir altında
ruhi bir kılığa giren serseri olursunuz. Teorik akıl, yani fikir ve sınırlı çı­
kanm; alan akıl, yani deneme, tecrübe ve sınırsız tümevanmdır.
Allah ve
Fakat sınırlı olanlar, Hay ve Kayyum olan Allah'ın
insan ilişkisi Zatı'nın birliğine dayanmak sayesinde varlık kazanabilirler. Varoluşunuzun bütünüyle Hakk'a bağlı değilseniz, akli ve hissi birikiminizin tamamı şirk içinde yüzer. Teorik aklın
sınırlı düzeydeki çıkanın faydasından bile yoksun kalırsınız. Hakk'a
77
bağlı
iseniz, hem birikiminiz artar hem de ruhi: bütünlüğünüzü bozmayacak tarzda düzenli bir şekilde artmaya devam eder. Bu sayede, yalnız türünüzün ebedlliğini değil, şahsınızın ebedlliğini de temin etmek
mutluluğuna ulaşırsınız.
Dinde
Cenab-ı Hak a.Iem dediğimiz şu sınırsız yeni oluyenilenme'
şumların birlik düzenini yaratan ve idare eden yüce Kudnin ayet ve
hadisle
rettir. O yegane yüce Kudrete dayanan birdinin son bultemellendiril- ması yoktur. Böyle bir din tekamül safhasında kalacak 33
mesi
ilkel bir olgu değil, her tekamülü içeren Rabbani: ve
Rahmiini olan bir hususiyettir. İşte "Biliniz ki Allah, ölen toprağı diriltir"( 23l
ayeti, "ey mü'minler, bUiniz ki Cenab-ı Allah'a yalnız aklen değil,
aklen ve hissen bağlı olan insanlar için zaman aşımı korkusu yoktur.
Onlar eskidikçe yenilenme imkanını bilmeli, ardarda gelen yeni
şevkler içinde sonsuza dek devam etmelidirler. Bu din sınırlı bir tekamül safhasında durmak için inmiş özel bir din değil, sonsuz tekamül devrelerini idare için indirimiş Hakk'ın ilkelerini içeren evrensel bir dindir" gibi bir anlam ifade ve ima etmektedir.
Kitaptan
aldığımız
bu anlam ve temel ilke, bir hadis-i şerifde daha da
Peygamberimiz
~~ ~ A.:... ~Lo J5 "-""!.)~:i... YI o-4J ~ ...ı.ll.:,l >>
açıklığa kavuşturulmuştur.
« ~~
(24)
4J
"Cenab-ı Allah şüphesiz her yüz sene başında yani her asırda bu ümmete dinini yenHeyecek adam veya adamlar gönderecektir" diye buyurur. Bir vaadi ifade eden bu hadis-i şerif, aşağıdaki hususları içermektedir.
1) Hadis metnindeki "gönderme" (ba's)
ceddidi) vaad ediyor.
2)
Dini yenilemenin (tecdi:d'in)
ediliyor.
kavramı,
gerekliliği uyarısına
yenileyiciyi (müve bunun
asır
ile
sınırlandınlmasına işaret
3) İma yoluyla, ümmet her asrın başında yenilenmeye sevk ve
bunu kabul etmeye teşvik ediliyor.
"Bu ümmet" ibaresi yenilenmede ümmetin kimliğinin kove yenilenme'nin başkalaşım değil, bu kimlik
ve hüvviyeti doğrulayıp devam ettirmesi lüzumunda kesin emir
ifade etmektedir.
4)
runması gerekliğinde
5)
Dini yenHeyecek
olanın
(müceddidin) belirli bir
şahıs olacağına
işaret vardır.
(23)
" ... ~_,..
(24)
Ebu Davud es-Sicistanl, Sünen-u Ebi Davud, Kitabu'l-Melahim, 1. hadis.
..u.ı
d>J ':ll cr.:"'-! ..UI .;,1
1~1
"
Had! d Suresi 17 .i ayet.
78
Dindeki
İşte Hz. Peygamber (S.A.V.) bu şekilde bize, uzun
yenilenmeyi zaman geçmesinin, zaman aşıınının sonuçlanndan kabeklemek
çınıp kurtulmanın yolunu ve bunun nasıl başarılacağını
hak;
bunu
..
· · · yegerçekleştirece gostermiştir.
Deme k k'ı h er asır b aşın d a d'ınımızın
kişiyi
nilenmesini beklemek hakkımızdır. Bu yenilenmeyi
gerçekleştirecek yenileyici'yi yetiştirmek için çavazifedir.
lışmak vazifemizdir. Biz vazifemizi kavrarsak Cenab-ı
Allah da va'dini yerine getirecektir. Bu şekilde zaman aşıını sıkıntısından
kurtulmağa çalışacağız. Nübüvvet nuru uzaklaştıkça biz ona yaklaşacak
ve bu sayede hassasiyelimizi koruyarak neşeden neşeye koşacağız.
yetiştirmek
ilmi ve ahlaki temelleri sabit ve korunmuş olan
dinimize, bu yenilenme nasıl gelebilir? Bid'at fikrine
nasıl
hücum eden dinimiz, bu yenilenmeyi nasıl sağlayacak?
gerçekleşir
Şunu iyi hatırda tutmak lazım gelir: İlk ve son olarak
söylediğim gibi yenilenme, başkalaşım (tebeddül) ve bozma (tahrif)
değildir. İslam'da en büyük düstur, vahdet düsturu olduğu için diğer
bütün prensipler bu vahdet düsturunun gelişmesi açısından etkili olacaktır. Yenilenmenin bütününde bu bakış açısı korunarak ümmetin
kimliği muhafaza edilecektir. Bu şekilde her asırda meydana gelen fikri
ve maddi olaylar birer tecrübe bakış açısıyla incelenip, prensipierin tatbik şekillerine bakılacaktır. Böylece bir taraftan tecrübi ve tümevanmsal
(istikrili). diğer taraftan akli ve çıkanınsal (istintaci) olmak üzere iki kademeli bir seyir ile birleşme ciheti bulunacaktır. Bu şekilde ümmetin
hayatına şuurlu veya şuursuz olarak giren yeni olguların dini ve hukuki
yönden gerçek durumlan sorgulanıp tesbit olunacaktır. Helılk edici
anzalar olan bid'atlerle hayat veren sebeplerden olan yeni gelişmeler
ayırd edilip birisi kaldınlacak, diğeri yerleştirilecektiL Nihayet akıllar ile
duygular birleştirilerek vicdanlara yeni ihtiyaçlan karşılayan yeni bir
canlılık ve emniyet neşesi verilmesine özen gösterilecektir. Ayet ve hadis
(nass) ile belirlenmiş ilkeler korunacak ve fakat teferruat ve tatbikat açı­
sından yenilikler meydana gelecektir. Daha doğrusu benimseyeceğimiz
yeniliklerin sınınnın çizilmesi gibi vicdani bir gelişme elde edilecektir.
Bu metod ile ictimili nefs, kopukluk ve dağılmaktan kurtulacaktır.
Dinde
34 yenilenme
Yeilıileyici
Şimdi
Yenileyici'nin yapacağı şey birliği parçalamak, da(müced.did)'nin ğılmayı hızlandırmak, dinin asıl prensiplerini inkar
görevi
edip ikinci dereceden önemli prensipleri soyutlamak,
doğru yoldan sapmak, soyut tutkulara kapılarak ümmetin vicdanını yabancı vicdaniara benzetmek, ümmetin kimliğini
ortadan kaldırarak bid'atlere yol açmak olmayacaktır. Yenilenme
79
bize nefret değil, muhabbet aşılayacak, korku değil emniyet getirecektir. Her asnn tarihini güzelce yazmak. ve o tarihde dini illet
ve sebeplerin arneli değeri ve sosyal sonuçlannı araştırmak.; bu şe­
kilde geçmiş dönemin bir fezlekesini yapıp gelecek asnn ihtiyaçlannı belirlemek... İşte Peygamberlerin varisieri olacak din
alimlerinin vazifeleri bunlardır.
Bu ihtiyaçlar bazen teorik bazen de pratik kıymeti
Yenileyici,
ümmetin
haiz olur. Teorik ihtiyaçlar ilmi: şahsiyetler, pratik ihkendi
tiyaçlar da ameli: şahsiyetler isterler. İşte yenileyici, bu
bünyesinden
şahsiyetler arasında ortaya çıkacaktır. Bu şahsiyetlerin
çıkacaktır
ümmetin kendi bünyesinden yetişmeleri lazım gelecektir.
Kelam ve hikmet'in ilim, bilim ve akli: olan bütün di- 35
gerçekleşecek siplinlerle; fıkh'ın kanun koymalar ve sosyoloji ile; hadis
olan
ve tefsir'in ahlak, edebiyat,dini ve insani: bütün diykenilendme'niknsiplinlerle ilişkileri böylece kuvvetlendirilip artırılır. Bir
azan ıraca
ları
yönden hukuki: doğru ve yanlış'ın, diğer yönden de ahlaki:
iyi ve kötü'nün ölçütleri açıklanır ve genelleştirilir. Yaşamakta olduğu andan ümitsiz olan gönüller. gelecek için sonsuz bir aşk
bahşedecek ideal mefkureler ile doyurulur. İlim ve akıl yeni olgular içinde ictimffi vicdanın birliğinin devamını garantiye alarak dini: ve sosyal
zorunlulukları güçlendirir. Hayat da içtirum nefsin bu birlik içindeki aşk
ve heyecanını harekete geçirir. Karşılıklı nefret yerini karşılıklı yakınlaşmaya bırakır. Ruhlar ve kalpler Peygamberimizin sancağı altında
toplanır; Ralıman olan Allah'ın arşının gölgesinde öpüşüp koklaşacakları
sonsuz bir hayatı kazanırlar. Artık "Allah'dan başka iliili olmadığına ve
Hz. Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim"(25l
şehadet kelimesi ağızdan çıkıp havaya dönüşmez. Bütün organlarda tam
bir şehadet ile raks eder. Tekbir en heyecanlı marş olur. Ebedilik sevgilisi görünür, sonu olmayan şeylerden alınan zevk hiçleşir. Bu sevgili
karşısında insanlık aşkdan aşka, feyzden feyze koşarak bir sonraki asır­
da daha yüksek bir yetkinliğe ulaşmak için hazırlanır. "İyiliği güzel bir
şekilde eyleme dönüştürenlere, karşılık olarak. daima daha iyisi ve .
üstünü verilir. Onlann yüzlerine ne bir toz ne de zillet bulaşır, işte
onlar cennetliklerdir. Orada ebedi olarak. kalırlar"( 26l sım açıklığa kaDinde
vuşur.
(25)
" ..J_,...~ ~ •-4-0 1......._. ,:ıl ~1 ~ ..ı.JI )'I..JI )',:ıl ~1 »
(26)
Yunus
SCıresi,
26. ayet
".:ı~..Ul> 4-:,j ~ ~1 .,.,t......l..ı.l.:J~I ;u;)'~_;;; ("V'Y':~ ,Y..r.)' ~ ö~Lj ~ crJ-11_,.:....>10-!.i.U »
80
Dindeki
Şanlı Peygamber Efendimiz Hazretleri böylece bizi
yenilenmeyi uzun zaman geçmesinin (tıll-u emed'in) ümitsizlik ve sı­
neden
kıntısından kurtaracak ilahi vaadi müjdelemiştir. Gergerçekleştire. _
medik'?
çekten de zaman zaman bu ılahı vaad gerçekleşerek
İslam'ın mesajını ırkdan ırka memleketten memlekete
götürmüştür. Bin tarihinden bu yana biz feyzimizi bu düsturda aramadık Onun için ebediliğin garantisi olan bir yenilenmeden mahrum
kaldık. Heves ettiğimiz yenilenmeler ölümün yeniliği gibi, hep acı bir
başkalaşım oldu, yıkdı, yapmadı. Bugün İslam alemi büyük bir gerilemenin ve aynı zamanda büyük felaketlerden dolayı ortaya çıkan
güçlü bir uyanışın heyecanıyla dalgalanmaktadır. Bu uyanış içinde
Cenab-ı Hak'dan o vaad edilen neşeyi isteyelim. İsterken de ilmiyle dini
ayrılmış olan, aklı ileduygusu çatışmakta olan uyumsuz ve çatlak IDedeniyetleri değil, insanlığa birlik kemaliyle yapışacak ve milli vicdanımızı kökünden kavrayacak olan mesud bir medeniyeti ideal ve mefkure edinelim.
Avrupa, ilim ve bilimiyle barışamayan dini karşısında
36 İslamiyet ve İslamiyet'in pek iyi barışacağını idrak etmiş bumüslümanlar lunduğundan, müslümaniann bir gün gelip bu ahengi
karşısındaki
kuracağından ve insan haklarının kutsallığını yücelterek
tavrı
bütün insanlığa örnek olacağından korkmuş, doğm yolu
göstereceğim diye, bizi büyük sapıklıklara sevk etmek istemiştir. Avrupa bizi ilmi gelişmelerine tutkun ederken aynı zamanda duygusal
ve sosyal yapısına da benzetmeye çalışmıştır. Dinimizdeki yenilenme
kurallarını araştınrken, "İslam dini gelişmeye mani midir, değil midir?"
diye ortaya bir konu çıkarmıştır. Bundan bütün maksadı ise, İslam dininin kendini koruma yeteneğini kırmak ve gelişmeyi kendilerine benzemek şeklinde yorumlamak olduğu, yazılan eserlerinden anlaşılmaktadır. "Coran Analyse" ismiyle Kur'an ayetlerini Fransızca
tercümelerine göre konulara ayınp inceleyen önemli eserin ekierindeki
notlara dikkat edilirse, Avrupa'nın gerçekleştirdiğimiz son yenilikleri ya
Protestanlığa veya diğer bir Avrupa mezhebinin tesirine bağlamakta olduğu ve bunları hep kendilerine köle olmak gibi bir gaye ile düşünmekte olduğu görülür. Fakat Avrupa korkmasa idi, bir ilim ve felsefesine bakar, bir de dinine bakardı da, o ilim ve felsefe ile taban
tabana çatışmakta olan dinini, dini törenlerini (rüsumunu) bize aşı­
lamağa çalışmaktan vazgeçer, o ilim ile kucaklaşacak olan İslamiyet'i
yayınağa uğraşır, İslam'ın hayatına acı vermekten zevk almazdı.
Avrupa'nın
81
Bugün bütün insanlık sosyal bir kurtuluş ihtiyacını
hissetmiştir. Bu da ancak tek bir Allah'a tapan İslam diİslamiyet
dışındaki
ninin düsturlan ve bu düsturlann yeni ilmi ve duygusal
diniere
gelişmeler
ile doğrulanması yoluyla mümkün olaharamdır
bilecektir. Ben bu kitabı tercüme ederken, soyut olarak
Batı aklının özünü kavrama sevdasını taşıyordum. Fakat sonuçta anladım ki, o akıl bütün cereyanıyla bizim dinimiz olan Allah'ın birliği inancına doğru koşmuş ve bütün arzulara rağmen gerek ateizmi gerekse teslis'i tesbit edememiştir. Onu takip ederken İslamiyet'ten aldığım akıl ve
felsefem, sarsılmak şöyle dursun gittikçe kuvvet kazandı ve gelişecek
noktalar buldu. Şimdi bizden öncekilerin felsefi birikimleri de, bu üslubda bir tarih kitabı ile gösterilebilir; Dekart'tan başlayan Yeniçağ felsefesi ile tanışmamız da sağlanırsa, felsefenin İslam'ın dışında bütün
diniere haram olacağını fiili olarak ispat etmek mümkün olacak ve
Felsefe,
böylece bilimiere akli ve dini hakimiyeti
kazanmış
olan biz
olacağız.
Gönlüm bu kitaba bir İslam felsefesi tarihini ek olarak koymayı çok istiyordu. Fakat imkaniann azlığı içinde bunu meydana getirrneğe uğ- 37
raşırken ortaya çıkan şu kısımlann yayımını uzun süre geciktirmek endişesi, o arzuma mani oldu.
İslam
dünyasında
Bilindiği gibi İslam'da felsefe mühim değişik devirler
ve en sonunda üç mezhep esasında karar kıl­
Bunlardan birisi filozoflann mezhebidir. Meşşffi ve
İşraki olmak üzere iki kola aynlır. Bu mezhep bütün kı­
sımlanyla genel felsefeyi takip eder. Felsefi problemierin
İslami problemlerle uyumunu gösterir. Başka bir deyişle, dinden sırf felsefi bir bakış açısıyla bahseder. Bu mezhep Aristo ve Eflatun mezheplerini uyum içinde birleştirme yolunda ilerleyerek biri Aristo tarafına
diğeri de Eflatun ve ikinci Eflatun tarafına eğilim göstermiştir. İkisi de
doğmatik olmakla beraber gerek bilgi bahsinde gerekse varlık bahsinde
hayli farklan vardır.
felsefi
faaliyet
-Filozoflar
geçirmiş
mıştır.
-Keiamcılru:
İkincisi asıl İslam felsefesini içermekte olan ve dini felve
sefe ile felsefi din'in ahengini kuran kelamcılann mezmutasavvıflar hebidir. Bu mezheb, bilgi bahsinde doğmatik ve tecrübeci
kollan olmakla beraber, varlık bahsinde Revvakiye'ye benzer, zihinsel
varlığı inkar eder. Fakat Allah'ı bilmek bahsinde Revvakiye'den büsbütün
aynlır. Üçüncü mezhep Siüiyye'dir. Bilgi ve varlık bahsinde İşrakiye ve
İskenderaniye mezhebine benzemekle beraber, pratik gelişmelerde büyük
farklar gösterir. Bu kitabın içinde arasıra bu mezheplere temas eden bazı
meselelere dipnotlarla işaret etmekle yetindim. Fakat bu mezhepleri, bu
'
82
kitap örneğine uygun olarak sistematik bir felsefe tarihine eklemek, şim­
dilik hayli zor olmakla birlikte çok mühim bir iş olacaktır. Bunu benden
değil, okullarımız ve üniversitelerimizde bu derslerle ilgilenen felsefecilerden beklemek daha uygun olacaktır. Ben kendimde hareket noktama dönmek için kuvvetli bir arzu duyuyorum. Bakalım gelecek ne doğurur?
Yapılan izahlardan da anlaşılacağı gibi zamanımızda
bilimler, karşılıklı ilişkide bulunma ihtiyacım korumakla
ilişkisi
beraber felsefeye karşı bir tür özerklik ilan etmişlerdir.
Bunların her biri fenomenlerin bir türüyle ilgili olarak özel bir varoluşa
sahiptir. Filozof bunlar hakkında genel bilgilere sahip ise de, her birinin
hususi idaresi, özel ilerleme ve gelişmeleri dahili bir istiklal takip ettiğinden, bunlar artık filozofun yetkisinde değil de uzmanının uzmanlık
38 alanına girmektedir. Bu bilimlerden her birinin az çok temel kanunları
özel metodları vardır. Her bilimin temel kanunlarıyla ikinci derecedeki
kanunlarının ilişkisi, o bilimin hususi felsefesini oluşturur. Fakat bu
hususi temel kanunları ve özel metodları yine de birtakım evrensel ilkeler ve genel metodlar ile ilgilidir. İşte felsefe ve felsefenin dalları, bu
genel kanun ve metodları ihtiva eder. Bu itibarla bugün felsefe; psikoloji, mantık, ahlak, metafizik, ilk felsefe veya il&hiyat adıyla beş
dala ayrılmaktadır. Kitabımızın aslı, felsefi problemleri bu beş kısma ayı­
rarak tarihi seyirlerini göstermiş ve sonra bir de felsefi ekallerin tarihini
ilave etmiştir. Bu tarihleri üç devir esasına göre düzenlemiştir. Yunan'ın
başlangıcından sonuna ve Hıristiyanlığın ortaya çıkışına kadar ilkçağ
veya öncekiler; Hıristiyanlığın ortaya çıkışından Dekart'a kadar ortaçağ
veya ortadakiler; Dekart'tan bu yana da yeniçağ veya sonrakilerin felsefesi adı verilmiştir. Fakat okuyucularıma bugün takdim ettiğim kısmın
"metafızik" ve "ilahiyat" kısımları olduğunu da arz etmiştim.
Günümüzde
felsefe-bilim
Metafizik, tabiatın son sının, ilk prensip ve sebepleri
demektir. Tabii ilimler varolanlardan evrensel varlık açısından değil, varolanın bir türü olan bir hususiyet olması
açısından bahsettiği halde, metafızik bu hususiyederi dikkate almaksızın
hepsinin birleştiği yönden yani varlık olması açısından varolandan
bahseder. Bunun için konusu, maddi ve manevi olayların ulaştığı en son
sınırdır. Bunda meşhur olan iki konu vardır: Biri bilgi konusu, biri de
varolan veya varlık, başka bir ifadeyle alem konusudur. Bu kitapta önce
bilgi konusunun yani ilim bahsinin tarihiyle başlanmıştır. Bu bahisde
kesin ilmin imkanı ve imkansızlığı meselesi ele alınarak, öncelikle "evet"
veya "hayır" cevabına göre doğmatizm ve doğmatik-olmayan yani şüp-
Metafizik ve
tabii ilimler
83
hecilik isimlerini alan ve bir taraftan sofizm'e bir taraftan da idealizm'e
kadar giden sistemlerin evrim tarihleri izlenmiştir. Varlık bahsi 'madde',
'ruh', 'cevherin ilişkileri' başlıklanyla üç kısma aynlmıştır. Asıl varlık
problemi de bu üçüncü bahisde tecelli etmektedir.
İkinci
kitap olan ilahiyat veya din bahsinde ise ulühiyet hakkındaki
ilkel tasavvurlanndan başlayarak Allah'ın delilleri, Allah'ın hakikati ve sıfatlan bahisleri, tarihi sırasıyla ayrı ayn problem olarak takip 39
edilmiş ve nihayet ahiret hayatı kısmıyla kitaba son verilmiştir.
Yunan'ın
Tercüme esnasında bazı bahislere tarafıından ekler
ilave olunmuş ve bu ekler az çok bahsi haysiyeti haiz butakib
lunmuştur. Terimleri mümkün olduğunca sadeleştirmeğe
edilen usill
çalıştım. Asıl kitabın özelliğini harfiyen takip etmekle beraber, ifadede mümkün olduğu kadar açık olmağa ve lisanımızın lehçesini korumağa gayret ettim. Fransızca asıl nüshadaki kaynaklann işa­
retlerini göstermekten de geri durmadım. Bazı tertmlerin Fransızcalannı
da tesbit ederek, kitabın basımını tamamlamağa çalışacağım. Bana yeni
bir kitap yazmaktan daha zor gelen şu çeviriye sarf ettiğim emek, ilim
adamlannın rağbetiyle karşılanırsa, belki mutluluğuma vesile olur.
Hasta bir vücudun ve muzdarip bir hayatın pek tabii: olan kusurlannı
görmezlikten gelerek şu hizmetimi tamamlayacak lütufkarlık göstermelerini hizmet erbabından rica eder; her hususta ilahi yardımıanna
mazhar buyurmasını Cenab-ı Hak'dan niyaz eder; Hz. Mevlana'nın şu
sözlerini bu Dibace'ye "sonuç"; Kitaba da başlangıç olması için bir "giriş"
kabul eylerim.
Tercüme
esnasında
"Nasıl
ki herkes ma'rifette
Bir bilinmeyen sifatı
vasiflandınrsa,
Felsefeci bir başka şekilde şerh eder,
Araştırmacı
onu cerh eder.
Ve diğeri her ikisini de kınar,
Ve öteki ikiyüzlülükten nefsi şımartır.
Herbiri bu alametler yoluyla zan verirler.
Şüphe
Şu
gelince, onlar zan verirler.
hakikati bil
Hayır,
k~
bunlann hepsi Hak'tandır.
bunlann hepsi yolunu
Haksız
yere
Ahmağın
batıl
ortaya
kaybetmiş değillerdir.
çıkmaz,
kalbini altın kokusuyla satın alırlar.
'
84
Eğer
dünyada rnh (can) nakdi
Kalbleri harcamak
nasıl
Eğer doğrn olmasaydı,
O yalan
Doğrn
mümkün olurdu?
nasıl
yalan
olurdu?
doğrndan ışık alır.
ümidi ile
Zehir, yenilen
Eğer
olmasaydı,
aziz
eğri satın alınır.
şekere katılır.
buğday
yiyicisi
olmasaydı,
Kendini buğday s atıcısı gibi gösteren arpa satıcısı ne kazanırdı?
O halde bütün anlar (nefes ler)
Biitıllar
hak kokusu ile gönül
batıldır
deme,
tuzağıdırlar.
O halde hepsi hayaldir, hepsi
sapıklıktır
deme,
Çünkü iilemde hayal de hakikatsiz değildir... f27l
25
Şevval
1341; 8 Haziran 1339,
Ortaçeşme-Fatih
Hamdi
(27)
Şiir Farsça'dan Türkçeye Dr. H. ibrahim Sarıoğlu tarafından çevrilmiştir.
~~,.<r.f~, ,;;/; V',J.r.f/t;_, ~'.lt?.f ( ~. r'/-~. '
~ 1~ ~'./..' ;_.;~1'. , ~ ~! ,. , 11-At..-/(.)~.;.r~,V',·"· 1.:/. •:J;._, C'~~
.
. ~~~::ı ( ..:..:fJ./ıı"': 1 ~~~!'' ,.,;v~,, ;;,_ ''-:L---,~
•
1
...ı~,~l'. '-;,~,ı. rJ;,_;, ~; <~~ ~_;,rr.f,i"_t ~IN.' . ;:!'1,;)~ <.
~~/ ~~~~ 'if.-::·hll,;)/~,~~1 ,~, ·;,J_,J ~~,.:fi'~~ 'i".'
,,k.·"'''
[...,.,.
.
;..~ ~~ 'i".'/. --~' V~ c;'-':'<
~
'i"f ,.Ll
•
..
(lP
C)/.»1 t -
.
·
4'-:' v~ ''-'
J ~Utl :.);..ı;,
..;'" ,:._, di:,
. . . V•
~
86
,Jtıbl ~11 ~,"':.;~...::..A·;:; '--;;~ ~,~·"--: :.,~·:~ ~~ ~ J;ı (.ç(jl
f (J
_.~;Jt', ~·({,;_.~·, JP,,~, ('--':/~~V-:' _1,1 J~.-eı-·"lf ~:·
br;/,1 4;/V,I (j'1..:./· ~,~ .. ,;
J!
4.:)LJ
11
'/.~(J~:/,b J.z-~J;c~_~L(0,
• . ~ ("_
/'.
!<":" '~~
• ;..:.-.
•
/""L-~ .!,i L.:., ' ü_, ~~·ı;: V ı:· .:;.:.Jv ' '"''~:'u 1NI .!-ı L:..... : J ı,:) .. ,_.
f /.
•1..-7
1 :ı;:.)? ' (J .4-/l ,- ~-)?{;'.. J ~
~
...
..
.. ...
.. ;,~P :_, 1:,-:.,? ~. ' (..)..-,..U;
.
.~,:u)~,/? f ~:ı:,b~,.,~, J..z-~ u{td:.t u; (lR .:ı::;::1 u'/.1:f'L:..
. (.)
.
'
_,,..
(.)
f " ' /'..·_.t;j y
...,:.....~,:..
..J_._,t
J..z-; ,_:,;
f
/'
,-ı,;l' ~) ,.,:.~,, ,;.1' ~;~ ·~t'/..'f ~~(ır (._~. 1
1
j :.r;;_, J ~·~ .:.6:~ ~::; ,.L~~~· ',..L"~I .~ ~ ~ ~ 1 1
dı--~ 1Nt, ~ (.)-:;! u~; ~\ 1 ,.(); ,.:·~~,,
..
r) ;,:{[_ ; _.;;,
J,._f ~.:~' ~,; ~· J~--' (j~/''' ~ /..':.·(:..r; ~ (.)-=/.
87
:15:/" -~~ (_;: :6'/;
6.J~?,t ',.,:..~19 )LJ-;~1/'-f/_L; C)_:/r;
cJ,..ıır
('1.,, )IJ-·~·
1
1 1~~
< f ,.,,., ,.b/1 t C)r.:-::r ,., %)·_, 0-.:J /
•
1
,...,
..., . . ,
tl%1
, ;,.--
..!A ~ /-
/c;
':~ J ,~·~ -·. 1 vrç :;ıZ!'~~~ .4;_1 }b ~% (.:,:-r; .J:;<
.
. .
.. ..
J~ U/" r_ V'.."'-' "'_ : "':' ~ U-:t :UN lg .:...: b; '"' _.._,--:..i?/~ /'._ cJ ~;;f
6
~
.~
l
~/ J~,:.~ 6,:.r;-:' ..;yı,~ '-1/"': 4:/..~·>
!
M'f/
(6-:_ 1J"'1 J~,,
:r;-:'·
J ~ ''":" J"''~ ru:.l
. .
. ,..,
;1 (L_.::I .-:ı {,' 1 fuu,1 t (/'.; .. C),/ı 1 1 ;. '-f-:t-l,ı ..:,ı
~)
.. .
ı
~
..
~
1
•
. /"'::~·tu, ,... ~t/" (... _,JiJ - / / / .
1
1
,....,
...
(
1
_b.a.• •
.
~
11
,_.__,.-6
1
~.:.--'~)tl(
· _;: f4Ju,J.,~ .:..... c.
.. . /'~ J~/ ;./(('Cl_.
.. - . . . Jt.. v-...
.
to
1 ,..-: •
..
•
tr._
·
r' .;,{.::1' -:(..!ı i+-' •
/
(h'_Jt'
~1
J''"l ,_.L-.
/
~
;,.~
6) ,.., ·;,~c;~(,)::--
,,;__,..,.,_,., ,;,
:};.'~tl ..Z),..,,: ." (J': ..'b J·~-.~ (;i~l nA#· cJ .....
~~
•flt'_.ı(i' (...~.J_.~ ;/; 1AI~; ((:'d_ ,..:f~L--_..;1<-
~
1 (--':
f Jtlr.
.
J..:t-~ {.)..'',~ cJL,b (.,;..Ü (.,;;.1 VıJ,; (;/_ f.f-:r-1",! JL.o?,,~
r (';;; ~ 0~~..: 1 ,~v; (.;-!(.,:; ''r- 'f (';: ~f~ ~: ui,_.ı, f ('......-:.·U?·
88
) f< 4JL..-: 1 -Ir-?
!(Jt'..
(
)}<
(]'1;/
h~ t,:Jt~ ,~C),;:,~
·
tff'
(h'..
J;z;._,. _.j,~ /i~~·~·(.,((;; (lt?i ,.)11/_U ,.)l_~"t '(h:. ../..'
(.)J;_._.:(~ (;,?;i -::;u,J'f(;t:.!b J~,~,1 .:L~C~ j2)ı;f'
,.Ll,,,....:;_.., 1.:)1_...71 1 ;-A?~
...
~AI·f ~1
•V
..:.
0;.~ (;,J,~ ;1./~01;_(' ~/f11 ,,,)··,,
..
(.,)
JA71 J., >t/i'f (1 t'M/7',.~/ vL~ C)f A~1 JA?1 J.,)•,f
89
; .... , f..-: <
.. ..
.... L,.: 1.) f"
(.)
f.:! I:J/ (:-..' J~··l ~u '(/,.ii' u
· - ;. !"' ...
J
"
1,
~.; t', b."-~ •
V .. ~
('
••
(N ,,(.;).4"' ~.v
.-:
..
ı,;) r
•
u:,.L-!.
~
·:
{,:)Ai~ •
(,J
-:
(U 1,.
~ ·r:b_.::.:ı tt J< .:. V'(' (Jr:-..',·, · J-~. ,..::.=!
.:-..~~ ; /1 J, ;/Z.47, ..~ J ;ı(1_~ .:.-..~-: ~, , ı:.J, ~, , vrr;J ,,
yı.._......-' ;t1 ,.~1 ;(...?'/ f~ ru'' :. )~~;,,
ı:.J'-\~ ·;~ '-t:·l~t
J· ıZ 1 ~/4..-/:~; fb ı,;)_.,_; ,b ı,;);,~~). r..f'..G',. J/ J,
1.:)" __;ı,~ (.). ._, :i:.., ~
1.:) ,:..::....,-/ r. <,r~ v;: <. A;} ~;,
_:.471 , . ( '
.
.:..,A?f
.47/1
)f..V..
j
J,~ :.ı,.~.L,.:• •/,.:if; ,,ıı,. t' ..~/ <..:,~,
J'/ '<' <..~~·U1ı u-u it'
,/':.-·. ~,,, t' '"'.;. J':.."' (~/:.,J~"'ı.:)A.r;,_, ,J,:; ,,_/~,·..-:' J
'->-~ /~~ ,;, , ~ ı.'il. (.;) ih 1 ı,;)~,; ,,,.;., ,/:~, L:· :.,[-;::.. ,.r;:_ J ~ .. J ,~u
C) iJ f 1C) l.47 t , j;:.
. V
:;;i"_
: f
~c:.. .1. ,..,:_.. '..:,_{;,;: .4~ d:~ H~.1 (.)r;
f"
.. .
,;
f
1.:)
,r
ı J::
~ '.J,ı i"_ u ..: ~ ~c:.. '-::('_:.....ı~ H~ 1.:) LJ t~ b.:-' 1;1 .:il:: H
H 1.:) 1
f
1
~ ı f~U. J~. tı C) A:. /' f:f :k:.. ~ J~ C)-+_./ vr:-• :· (.):_, ;4Jv .::..
j, 1L':.-· _.-:~ }--
• ; "'ti,t ~
A?t
--:.ıC"'t < :.!::. t' ,;,{(/.., \i:.·ı/.1_:,~,
90
.
'~
~~
r' f.v-1
·r .
'r
~··
, .. - ....~.:>V_..,. u·--(.;)1-':~ ~.r' ,..~ (.,~..-.._._ (
. ı. J.·r;
, V ':!~
. •,)y~l
,.ı.;J.. _r
4, ()~ ~;:;~ .:. .:.':._._ ·,)~'~. p,_ ,,.r.~ 1,.41-?~, t'-'"!'.
·,;ht/,~ t' (.;),C..~ ~(t if//'~~~~ ()~L/ /"ı,b
~.'
:.ı
(
1
',;;o;
t,..__..,, '..ı:.-. 'if_'lb 4_.~,; d',r 'if_.lb ,_ı_r (.):., (.)wt;,
.
.,,.
'V tl~...~, ""lLl))-:~~-~.::.,;/; U'f'.' ~/
(.;)!":'
.
4':':'
1
•
,.ı,a.v,~.
J; J. ~,;J, "'~·/."~' J.!,~>_, il,;!, ~ı..../(.;),,.;.,0' J/!•
(1
,.eÇ· ),;/J~., ~;,{;,.,~)H·, (f;.r;ı:J;I~ i,~~ Ltv ./,1'?---,...ul
~
.....,.
..
~..
-: ~',; , ,_:; · /'4-':.:h{
w
•
•
J 1t ~· 4/ v :_,,,i'_, 4_.-_,,.7.
:! ( "-.:;ı; .:;, JJ ui!J ~, .::1) /ı'JJ, 1 ~ 1L~ ·,;
-;"hi ,;lu.'
..
1
1
,•
.:lf;f'.,.
_.0-;.1 ":, .:,.L.,, /.
J. (.;),; ~' •JıL'ı •_......_.("~L-- h..;_.·)~--
d~t ~ J~ :);ı·~,;(if ~
-;'
r411
~ J' eÇ/~'
--;-"'/ /}1
-:--',;:
·~-:' ;,;ıırf'-:,..ıii',;LP:,;~~~/~..:. ' (;/; .:.;< tJ;, ~, ~ /..
.:.~c~ Ltv · /:_.,G ~~ (.;)A,ı
()(r ıG'::·, (.;)JJ,, ~~~ /·~•.
~.J:.. /:~/ J; J~ (J):ı._ı.' J~'-:'~"ıJı; (J/(:_1·
91
~V"' r:i' ~r:; ,.,;ı~~~ (.f, :,..,.,,, ~ rı~(.f-=.' _;,,d'/
-~ /. ,, ~i,ı . ~~ "..''
..J) H)
· ..r~~ 1; t 1 ,.~/
J)s
J ':.. ' :.{;; ':..
~/';ııl'~ . f.J;/,.~ .
ı:)!/" C) ,-;:.1 (y; •'./~ (.f / ..rL~ri''
.,,,iı~, 'C)'~'<~~ ,;'L..-~1 . ..r:~.r;;
)).L'\ ,~1
'
:r
h'}'
~....~,~~~ ,.1..rı·,~ j
. (J _.;,b ,.L-. .1';.;1 1 ~L· ~~ ')..rı",~-·. _.;,b (.f ,;,: :_,... /'/. J /(
J. UH (
..r:'/"..".{;1..4-:," ..r(lı
.
rtJk.•lb
J,;;., 'i 'U ~~J ,,..r:(J./L:.:'
:-:ı:.: ı ::.,p_(J -:.'_),ı ..,ı·,, (.f;),l./ı·,,(J-:.'_ı,,~~./~. . ;ı/.::.,'/':
:uLi..:_..,L~M,;;;,I ..:_1)-:ı,,l
)H/' ..rı> j
• (j,;L~,b (.)~11 ..,ı;~
~ ~..r:,....;r. (.f,);,~ı J·;i ;,/.:..:_..,,,C',.~,:,~~~ ~ı~,..:,
t,fp,,; . (,f,);,:J,~ , ...:._,-ı,Y d~~.L!? J~ ~;;,.;~ '_.:/~
/Ç>
df,re-'' jı:c ~. ~:,· :.)~ ~,) . ~. (.f'J"':'t~ ..:/;'
e~u,ı.:t} u~',_;~(.:.lit/_01 J;t . (.f,) ;,;,~~ _;. ~ ~.;~
<'
~,;..... L;,1 ', ,!: :.,(;~ ,ı!J; J':-.' -;.1 ).? i? 1CJ.,,ı;.1 L_ J"~Li (,;) ~~ ~
;,;,.,_,J. ~~ ),;Ç> 'J Ü:;,, 'J!J,b ,, ·(.f,);,:J,~ /.; ~
vr . 111)
tı.....
..
11.. , n?, ' 11.,
rıtı-
Ci
.~y • d'l
?1 d'l ' r'"}
..
ri.?"'-. .~~~ı'f.'
.
1
~nt:' ,~ t'l!,Ys" 1;1·!'JJ' ~ •§r/':'' / :(' 1~y}yt:')~n ~· ~v:
r''tt:'
1 ~· ~) 1:.- · rt 1---;fl ,., t' t~"Y? .- 1~J· -:1;.. ,.,., •../ •~
.
r . /'
.. . / '
·~
..
j
..
..
•
•
r.'? :_,~ l..1~__{ı
1' n(.' 1 ~~ • 1?ÇJ ~ .,.wf' fıt
.. 6,;~...-":.,.
............
-:
,_,
l'
nT ,..-./ 1 1'' t:!"., 1; .. j1
Jli
~,
-:1 ..
··1
..
·~= ~r :•t='1(1(' 1;.:p 1/1' n·• ..j' ~~~r~-,.~ :.,,., "r;-g
~1r~"'Yf •
..
~·. r.'
/
,
q ;;--:-"
..
i,:..,.,
'
<.TJ(? ;.(' 1;, (.'
.
..
'1
>-:1:. '-:.-.
..
., .~ : 1•••, 1.., , ·:,.. ~(?
• J ..
...
/
•
,;, ,.r' ~·(' /f' tfl ~ ' ..( ' ·~· :y: 1!', .., . (.' .-.:::,,., >~:~,:1:'7 :'-:r·;.,
, f• ~~ 1Sfl,
l r V,.!"'
..
.
.
tt
,-;,:;;.. 1
•
~
../
, ~ ((}7, . _..../1[}'7 ; 7l'ftı
..
.
J
/
~~, ..:.. (
1..,;;:, ·c-.n ;,f' ~ ...../ .~.. ..,.~.
..
•
..
•
••
7
1
.n
..:~.. r ()
•
..
r~~
.. ,
l"ir....,,.,
..
•
....
I,G: /_~/ "-; 1~1 f"' ı1;f ;., '-:'
i <Y
1.:;1' • 1;~y 1f.' .~w1~:~'
i
If '
4
('
»
z"':'
~,.., •ıf'ln 1t.zı-' tl'~~ 1n.:;· , ;y 1nÇI"~:,, •.,:'' .~~" ?rn 1~ d'!:. ~;
1~ (';fl:';.., /7./f' 1(.41;.. i
/ _...-r,
1
~/
1
,..,.-=~ "f? .
t:1"1' 1-:'
:)i"' •:-;..ıv: •1fJ' ,. 1.::,f?
1-.;i(.' ~~~ _.., _...,.~, ~i-:1i,.y / ·.~ Nf'
/'
•• 1
..
1 "1
•
~
•
·~) ..'!"' / ~· r·:,(.' ='~,.J/1/f? ' ::., f' ,,:~/' 1--_;.y,
06
93
: 1~..-...ı
41. :.;- ıJ. ~(_ ıJ. .J.T- ıJ. ~~....i ıJ. t>-A~ j)UI t~ ..:..lvP
_?.Ic J>.
~_,ı.~·~~~-- .~ ~.ı.(J.=-:_1 ...,~~ ;\_,~\ i\:·1 • ..ı-;l.>..oJ ~\(. ı<.J:_...\11;~.
Ji:- i '\ ._\ ı.r..).;; ....A!.r:. ~ .:_;.>.,. ...... ;..ı.i ...:.... J! ~_,, ......~~) ~)Ll ~~
.;;_..:; ~"':'"')\_\ .:,•!rJ JiU. ,j---~:; _,A> .:.;\-L-1 d:~ .. ~ .. pP .Y.J J~l
_jj J. ;ı~ .:_~·.>..o \ı...I.A.. J 6,~ ~-~IA.o ~.~ J_,.i~ ~- ..~Ç~IJ 0U\
.~j_,.A,.. •t>..ıiJJ>. • i~\...,;....t~.i-J.
j\J.
o..ıj~Ll_rjl) ~>f.\ -.1...1:-.~~\
..!.1.;._1 .ıJ\..1 ~]dj ...·.~~ yi' :.4-lt ~.:~Ll J>4,... i.ı.."';~lc ·~L.. ~L:..'i _,k
...w; ıJ•.ı. 'v_l JlA.:-1 ~~,.. .:.;;.ı E. Jl t~ı_,:. oJ..~.:.;~ -s~;... ) ~\:>1
ıf\.:;.\ ~.l:\ J:-""' <\.~\~:A-li~~) ':"')\b.,. J;.ıJJ\ ~M•_,·~· ~:... .;~ i'K>
r-~ _,j..ıl <.>.J:I.:.('_r.jl)
·tS ..ı.:.:.'
i·u~ .ı.._.ıJijl if. ~'.Y. ~:.~·1 0Ll.:. J.;~
"-~\.:.. Y. 'i~)\;.~ .)J.Ak.:. . <.S.).~ J-_,;.. ·~lv-oJ_,:.; ~-i
.:.:.\Gl . -\lt_
~L.P•.jk:o ~\L:__...;J..o o..)o~..).~.:_;~ 0~.~<\.l:-\:\S"';\.>..o ..;~\;b
~I.::A.. I Jb:.. !l ( ıJ.~ ;~l.s:JT
D
.J.(}i_,-1~ ~K.;\' 0.).~-AjJI
*'" \,'
._;.y,_;
~ .:" J _1::.5' .:ı')'-' 1 ~;..;.. .:ı ..,~.:.Qb:.. ( J:- .:.; )\>:... \ 71 J ı_S>-_.
J '..J.i:...1'
~~ ..:)?; S:J..a'>\-\ ~.~.)..~ )~;\ 5'"•.). :;. . . 0 _,:j_, Jk:· !lı.l: 1 uV,;;_,
-t>~;... §' J.D ~.J>I ~- ....w; t.;\." §'ı.>...' s..,i ~-_.,.ı.=~-t:.. .ı..\-_1 ~-'
~C ~\JJJ>.) j _,:.. 0~)ğ )-1:i _r-j\) o...\.:f.\ ;\:'lf(...c._\ .;;.~\._? .. ~~ Y.
;ı.:. ~i~J j_ijJ ı_S>-\~ <\.l:--~-· i\," ,j-".4-lit.J~- J;ı_,~ ':"'Jbl..i... , ~\k..
!lJı Y. s;·~....;_,;_, ...:__~.w; ~L~ ~~ 0'6
).A;
·:it..j . i..u~ c~
.kil-Jj_;.:.. ~~-~ ;'fGI ..!.\... )\.. \ .\...1~ J~.ı..__,tJI JJ'.J ,j-~·~.\
j.4_(;
J:;..J. :J~)...;-A• ...A_lit_;l." -~..ı'KI ~.J.4~.ıj~~:_.. ~.JS:.;._ıt>_/". .~1
~-.A~JJ'.
.._.[ • ..uı_
..:..;IJ 0-A.. "':-J
r-..u 1Jj.~JJ ~-.).=-:\ ~)) ":'""i ~-~~ .:" ~iy_
.:.; ")'\;.:.:.\ ~~ •.U_); ..:.. ~\
.J. _,:.
~\J~
.('t;_, ·<->..,~.~\ jtf~
~\:S'~ o..ıorJ>. ·r..Uii~.:..i..:..lvP • .;;),'""J. i-'./Jt/~ ~.). .. }-J..ı .:ı_,-..._,
Jy_'l'JI ~-A:_I.:.;..r:~.. ....:-~ J. s;\;y_ ~~i.~.:.\~\ 1~ ~..,~.:_.._; ..;.ı1 ~.Ji
.:.~~\ !lr.. !ll r:;.
r;
~~ .Y. • i..u_,ı ~ _,.
... t:ı
r.5-'"-;
~,..,~. . .~\.. t:·ı:
.....
94
5-..c._\ "':"~\ ~v--~.J.t
~~..Lt;;_, ~J- ._i\.J d:.;_, ..... ~:..~)~ !l}:l:f"J:-~J ~..J;
•)~·\ ~)"' ~.)~~ ,j-o;L... i\__;\
C
~>f.\
.).l.G-_1 ~- J;-~J.J
_1_,; ~i)\.:0~ ti J. ~-".•.>.."l..j _,:.. .}.~\ ~ .. .)~)
_,1~ J-1~1 J:U s-":~ •ı./'t__. .;~1 i'-'.) ı.>J. ~.)) ....__ •:-..v~T J Ç
ıft '1 -.-4:.; i ~:._~.. ....; w ~ '}-' 1 ..!.1.:_.) <.S~~ J .:ı J~ \ J. ":'"-~ ..!.1.::'- L..
j t;.:_;. 1 f. !l )) J. ~tl "· v=-'P .ıJı_ J. JJ\ u\!. ıY ~ _,~ .:ıl:>- ~~ -".-'
J, ..._~,_,., ..!.l~c ıj;~l o.l4o_,J:'( ij''} J-l:_\.., Jt~ J, ı.r':?-• J'.) Jl>-t:S'J.
..)_~-jf' ~-~ ~_:.~ ı)J.i:o- ı.>~; •.)~4:!;_, ı.>l.r.-1-'
..:,l.._.;f' ;_,.1...
Jı-ı!f
.,.)..:.1..)'_~1 ~'&; .;~...a.lk.. .:.....~..!)._~\ll~ .:ı f~ ~~.4.. ~J'•
.j;\..z.. ...\ı_'
. ~..u_,ı
~'Jr ci'A,.W..l; .:ı ı.,::.~ ~'" ~ . .~ıj .;-U(_,
;l..u .,:__:i_,; o;\_.!.~·1
:JJ .ı.l::-!'_)1 _,J,
..!.l~;JI_
.J~\
.k.Q;
"':"l-f-.1
c!.>. !l/1 -". ~,;Jl.
~~.ı,.
-~.l.ı::l::-·""-'' ~J~· ..!.l:...J.ıJ.~~.:.J~_, ....;;t.... :J..~{'_, 4o._~
.r
~~ J,-J o.)~J \.ıı._, JJ\ ~~) ~(~_,1 ~l.. ~-) -'~ .. ~-\'~
ıj;L;..) • ...~.·~
j--1•
.J., .J.
.r.:j ~_rJ
J_,&:..
J:. ...Ats::
j; ~ l.l.•
..):..~.~ .!...~ ~
.::~~ <l).ı_y_ ..!.l.:Aı_l- ı.f;.M ....a;J_
.):..~.::ıT ~~ .r: .. ~'- .:ı~ .kd •
ı:.:.ı ~L-ı_,
.o..\+'-J.l
~J SJo..ı\- ~~ J) ~,..:; ~... 1 .)'•1 Jl• .6Jı;..t
• ı.>..>.."_,;_{' ._;i 1_,.. \,ıı..) .J...;)<.i :.ıa;.;
J,..
~~
t>vi> .,J,
)Ji•.,) _,)
"='"~ı? )IJ. 15"~&.)1 &.j f
ı..S-~~ç- . .~,i')\_,.:,.. ,.~.;. ·ıF~."...~.,.J.:::- .::.ı~~ı
-~.,.G.:..:ı\..i 'ı.!.4-•J_..ı.~l J~l J-)':~ ;1,;.. .::.ıb~l~.. )\-1 ~t...'.c .;~.,\
~- ...J\k.. !l/1 J'. AJi. ~)'_,\ J~"'-'' ~J ...=-:_;;..\.11> .:-~:·i 4.l;~L.6 d:.:,)
Jl J 1 j:lj ..::..: 1~ J'. "-- ~ 1 .ci.) )ai "; \,ıı. \_,;.. ~;.. ..::..:· S:~t-_1 J:r-1
. X-
Fj'J
'
~..U)Ic.. )~ o.)~)\-1 ~r 1__,~1 ....\,.\ .... ~~..\ ... \AA ~~.-'..:;..1 J...-ti.
•)~~ • ..~.:~ Jl ~\ J:=b.i ....~, ~_,~, .l.... \.4.. ~) .... ~:-'.) ..w\.4..
e.J)JI
&T
ı,j!.UJI ~l~-.. ~~Aı.f! ~.l.,..
(..)_?-}IJ
c,0__,\ll.\jÇ.
.:,~·_,1)
f"
.
~ ~~~ j\:( ~..~~ .:.. ~ ..:.ı:.:_.);..i_, ~_,ı v--..wı 1 )\...ıt_, ;)la.! ı ..:~
_j\ .=,,.\_,\ (.J.lo.)~l- -~ ·)~1
\,.;.j\
ı._s-~Y. •..ı.:.:...:~~ o.)..!.l:..\ ~y,ıJ;I_~
95
<'~- 1..9'"':..k. ~J.j ·~~.ı,j_,\ ;ı_ j ( J. j~.ıJJI .:~~... \'I~.L. ~_,f_l .;t_. .
•;..ı..&'..ı_,ı ı.s-;"..ı.· c;./ ..!.1..·4..ail: J.l. ·)~J.J • .,ıf'j;i .!l):l.o .:,)1_,1
..r~· ~.,...... ( '-"'t:liJ:. -~~~ ı_,;,C:l \k-_,~~ fu~_,) f;ı....ı .:...ı...
ı..s4-UIJy; ~rA_,..~ >'..s-'-'>• ( i~f;~ j_,... jl.,:,_,(_,) ı)_,f:l.jl.JI
":""... L .... ~\;" J~A:-1 ~~~ \.:A:...I ı),., .. ;L... fl J J....l:.• ~1 ~~~ _,~ ... YI~\..
r~. ~ J'. J,_ . .J,-~·~' t,\; .~, ~_,ı, . \(),., ;-(J~ ~~:U"''
s:.
d;~ ·~i~
J-_, .. ..ı.:..:..;-\r~ ~\ ı.i~_,:.iJI. .. ~1 C}~~;)\...\ r~ .:,...\
~y _,\ ~;i ~."-:-'.~ Jl.. , ~l..~JI ..G•.;'r: .:ı~~\ .;S_,:. 0Jf.1 j!-IIJI
.-l)ı__, ./ J~ ~\:..: ... \
'.s:Jr t.. t:" ~~~l:-ll !.!_;;_,\ ~t:!-,.. ~t" .)L.a;,·
• ) ...l..!.tti
& ..:.c_):L;:;- \*"!.ll
_,ı
*· ~1.;:-) ~~~
.;~
J
rj&:- ('). '""'!~ (k
-
d:il.;'.;. J iı\j ;~\ ~ ..:..._)i\..}·· ı.>~( .!1;~\ ~~;
i.(J.J;-~t~ "•·ıÜ:~
.J.>:.:_•J? ~. ~
'".."-fJIJ ·V'~·\) J ~-_,
t_t: ~ . ~ı .....A~~ ~)L-1 J _,...1 .._l._l ....J\k.... -I!Y._
~.ıJl! ·~ l.:..:'"-'..1~ ~~)":.k (L:C. !.!_);_,\ ~_,f_l..; ) .
. r·~' J:.. ~;_,..ı~-' . ;;_,, --:JY-.~ .:.ı,.,;c....ı..:.(t_,.,ı;. ~.,-f.' Jli;,;
~\.L.. )C) .J\:\:,...)l. .. ,.,~;_,1~;\i ~.)L.IJ .Jb;_,ı '""'~'~\~_/ Ji)
.. ,.,~J' ~;l! ..:.._J~DJ j~~')\St '":"J'__,;_,\ ~ ).s.-4-ij !.1.):_,1 ....... j;_,..t,ı
.
.
-4.A:.ıl.:- .. j f' . ...~....)\... \ ~~ ..:.ı_, . . _,_,~_,ı.!,l; _,;~..; ~w_.
J.) t.... J J-.o Jı" ~l!.!1 .ıJ ;~k •t• .) dı' . ._L. .J""'
S"·_,;; J 1 j
.
.:.ıY _,ı.!..\~·~' ftf
_,;.. ~·
J:.o .:.ı~ )L!. ~
.:.ı..ı.=-ı._,\ J-•~ ,J~/- .:.ı_,J-:,1 .. ):.-...!
. .,.,,.; ..~ ~~- ~-lJI ~J'. •;.;.:...;...
•~J rs:;·~' ;Ua>-1 .. ...~.~~ ~". Jı_ ·ı..>..\1_'~:;; _,; c>~lw_ı ~\.:.i ..:ı~~ J'•
..:J.,..*.~~\t:!)ı" ~\('l:=l\ j'( ·~~-.> Jil.i,..r..f. t J-'('j. ~Ml .... l.!.l:.i:A> .jJ~
ıc·_, _,.!.i ...~:f-1 ı.;~ Jl..~:il -'.J ~:J, "-"J..-IIU- ._, ..,.ı.;_,\ ı:,_,:;_, rJ; .JYJI
..
ı~.:.l ..&. }. .~):..~ ._,;.~ ~JI ~;.> .JJI ;)YIJ'- ),} ~~ . J...l..:.....l:..ıJ-".
~JIJ ı.Jf-';.>
..:JI .,.,j:.L. 1.5<(
<.>fi.>~~ w 'Wl ~~~
JJ-'
0~ _,Ak
JJ-'
.)JJ'.J'~
~
. . .ı..:-.;J_,JLQ::.;\ ._;l~.J
. . ~~J u.w:ı_,.s.A.!.~
. . .. ~).ı.$.;\ı"'Jw\
..
. .
•<.>?, C)\:' ·<->~_IJ--")\;.~ .~Jt_\ ı..>.l~ ~ ı.;f.-'J-' ,:,_,1 ~~·\ b;JI
96
--
.j;y_J_F ~~,)')L~ ı.!).,ıı.\:i.'\..,•. !J J:::-.
o.Jo,) )
f~.S..'- .j~..W -"·
•..Lf.\
0
..V)t..t
j>~.II>J J......... .J_I <--:~N;>..:... .,l:i.'l ~L·~-". ı.:,l;_,1 ~i':J~-". ı.:,f"_,._
•
).lo..l-S:::~ ~ .J. !JLJ_,.ıı. ..:...~\c ..)Jf._\~..dy_ -J--ol...<~.ı_~~)1 ~~(~ ~..A,.J
.
.:S)\; ~i_, l ~...~... JJ1 .. __ )~1 ~Ic ~-~ı;~l .ji~J • .)_,C;ı.-~.;..
(.i ~,.ı_A,,.. '":"\..:~ ~ )..l-~--: f'" ..:~~ ":"'"t.. ı.!.l:l.. .J. ri..-!-' .j~.;ı;_,~ •..ı..:t,~
...
o~\
"::"":A.. j" J'
'0-'' )').)i_,.
<..l• .r-(;_ \ e:~l.;.. ~" ç~ \0 \...1.~ J .ı..4-~ '
_r...(..(;..,~ ~
!ll ~) J~,i:_\ ~J.J.J ~\12.i ~t.. J~ ..:.:..ı...J (.)) ,..;_ J j.Q.ı:. , ....... ~l::
~·. ı$.:• .. ı.:,.;.:.;,\~\
cl'., _,..;.ı_ ~·.-~.,.J d~ .. ~~ ; J~ j;.ıJJI t ~~ ..
.-ll~v#' .:.-~.(>$' ..:-~y __;lj'ı.>.ı\r.::;.... )'1"'_1... !l.J:l..
•.J"~~ J.
j .. ~..
..)_,=:
.ı,~\
!l J::":
J.
r:::#
~~...
J _,=:-~..J~ f..:t'-~ ..:~ ~bJJI ı.> r"'" ~:.. .JÇ d.o'>'\-1
.)
~.:ı_,._
..:..'~ 0_,f.l $_1 .ı..'-\...,1 J "'.1~1 ~~J;JI ı.>). ~'" "·l:..:
0..ı-~~.ıJ,Iı.!.l~.J ~JJ. u(:ı~ ._;.....:..~~ ı.:.ı_,t.'d.C._I ..~1 ... \J "'.1~1 .. ). ~~JJJ•
.kitJ J)ll.:..
J. __; ...
. ~..ı-.C._I .ı.).i .,.-~.(•.C._I
J".
)..l-;
<~>.1.5...1....~
C).....;
.J.>- J:.;.. /ı.J. ~"~; -".
J'.. ı$_ı:t;j 0~ !l./1 J". 0)' Jl
..J}'JI .).:-- _•..~...ai• -".
.)j...\.a.e
;,;.ı-~:_) ~l-6-•1
J J:.i\\)\.ı U A . ;...l!.ellj~ ......ı; t.)~· o.)J_,.,.J.,
J~J\c) ~ı.... u;ı_;;; ...:ı_,("ı.; ;f'i. o~.l.l ( .;ıj Jy.) ı.SJJ-;-'.J• ..,.w;
..;__ ..~_ı; ~.J,t•. 1 cl'.; 1; J ~ .k~t -' ~.;'t: .; 1_,_:.. .ıJ: j t';...:... .ı.i' '_.. :J ( ı$t .....
.......a. •.i
J":...l ._\,__,;.. )Al;... .>:... \>l:-_, !l.J., J ... l ~\:1 _,._ .:.ı..r_..v •.:~) ~.)
5-.;. J) _,.( J.c__,; ~ 1.:~ 1c!._,... J Jl -". J-". .lüi • ) .ı-h:-! .::..~Ic ..,(_; ;...~X: t
ı).-1.:_\..a.c\
J
.SM...:;J _,.( \,;
..:.ı\_:-•.ı\
:))
, .._i\) , J.••.C..I !l }- .ıJy_ -"·
•--f J,l ı:;~;. ~_; .:~ . ı.>J..lJ\ ı.>)' j
~)
.ı.~ ...~ (_,.. f.) ...ı..:-.;ı.ıüt.;.,'-': •JJ.J. ~J--o'- ~llT , \}~1 , .;~;ı
ı:J..ı-:~..J_, j .:_G .illL.. :?
J\." ....,.ıı.
._!\.k. :.: ;Ç . ; .... ..:.... ~ Jl ....A-1~ /IJ
V
.,
.
'•
•
•
J
$o
~~...\!.:::-.~ -". : ;..ı-.d _,.:.. ~ .. ~ "JL.. ~;_·, ~_,;..:-....,_, ~; ı,).ı..f.J'. ı.S):J•
.;:Ili ..rJ~ . .=-:_ •.:J...A»
~t.ı..J. ~),:ı_,... : Vr.-...:1_,,_ t/·>
.J~I ~ "~_.. ~).ı..l:_.. ı.:,L.J ~J ,~\
Jt-!"IJf'.. ~tJJ\;
J.
j-1 .-~.~) .J
'r::_J/ '\~' ·~... 1.!.-,.~..
:r-i;
)\:.. )
t ..:...:i..!.i,.. J f'::;:_. • .-~.=f. 1 ...; t... .J 1 J
.J
'~ J '~
J.
~:...
97
fJ; .!l.)~\ ..?.'.iJ ....A:l~ '-!~!.MJ ~....;~· .1_;~1-". ). ~ .t.... ;_r.:J-".• -ll~
<./1 _,~,
-.ı.._ ı.)~~~-".. _:,lı'"\i .. jÜ!-IlJ\ J-~~
..
4.>.::~. ~.wt t:~- ~, j-Ü .!..t;
~ __.;
"'· ~~
J.~\! ~ç ~:\..ı.:- ~
'":";tl! .;:..;~ ..:;..u.;,· J, '..)..>.~;\," J . .. .,t...
.5!-J.
':"'ı \k.. ~:~) ~- ~-ll)'_~ ~-t;
• ) .) :; ı_
~ ~4k. ~~ı,;. J. ..la... _,:..
~_.,..G .:.ı~? .. ~ V'" • ;Y._~I ..)y;J .fe? .J.;.)_,~
J.
·ı..s"""Lc ..:...~~ ":",:JJI
~~ -5-!..ı..:._~ .). '4.4-li J;..IJI ~); .j)\;.. t;~J)J( -tl;-l_,~
~ ';,' JIJ1'. ~ .ıJ..:--• j"~
u_ ~li
j
o.l~-·vA
•JY•.f.-
f' o-ll~ J • .)-;) ı) .lo ;l.. ı)_,;;
. ; _,~ -"· .. ..ı.S_, 1 ; _,'( J .. J "#
. . ) )_,..ar j~ d;J .. )~w..· ~ ~~ ":" _,:L(;_ 4A,:k ~.i:k ~-':ı' .. ~;)J\
J::-;;
ıY.
..)\..
\l_L ..),:.-_
.f. -". .. ..) ~1;1_, .:.ı ı;)\:;.. ı
• ).l•~_l ')-\&-1
~..ü-". .1y.~ "'·_);..; .J. c.!..?_J. :~:-A.>.:,I .) 1.:.1 .f\.f.&-IJ. 4.\ı_y •.)1;-':
;-t.:..·J j-~ •.)J_..ı.;; ~..ı.:lJidj .J~JI ,~ .~1
--!~ ı,;:9\kl ı.J\..j .j!~':ı'~ )~ t";..ı.:...;,.:..
c.5..:...
~•.•rll.> .:.ı;_,-4J ~~ .... JA-~ ~lk.. Jl )_ .,k,a;
l
.. .)\;\ ı.5--'J. ._~;~:&-1~
0
J
\
.:.
.).)4.,~-"•
4A- t v'" ...~lt ı.;:.J.
17;. .:.,._,1- • )~\
..;-•
._A.l:~ • .,s:ıL.._,\ .:.,.1~~ ":"-'~.\ .k!; .;...,_)~ ..ı.&-1_,;_, ~ _,.r•~.,~.. !l_}('.L..
4>.,":1 L:~t~ ..S_J;..ı.... J ~uL....ı..-;,~-". [_;;.~dı.:- ~;-1~1.)1 ı.:ı..)Jai .11;;
. ) ....~d-". v=-;_ı
~~~ ._\~~ <.S~;\:
e.)4A__ij :
.>..:.J J"t;\..:.(; 1
["'~1:. .(•J\ Jlj- .!l;4,\ı_.>..~ ~ .....l.J \.ııo.)
~('; ;..Ü ~"=:"':.\((:.:lt .)~;li.) ' ~:)\i.) .:ı.) _,k-;1 ~ ;..ı.:-;1_, ~Ib ~':ı'
..,..ı.:b. ~IJ ..!.!..C:I tl;;..\ J~)..J. ~ ~ ~ .:.ı\.!.i· ı.J';,'_,ı ~ı_,·~
~1 t'J ;..Ü ~l..j Jl .O.::J• ..;,_\.... ~lk..J ı.!l ...~\ .....;..:..\)&i ~ J.· Jl~l
~~ 4i-Ü .J. S.. ~ ~_;f; .:.,.;~c ı.J~/" ~-~til ·~~ ~\la. ~J.
..ı.\..1 .lJ.>..- ,.$:" 0,'l-.o c .::..ı)\ !;.>...;~·J• .ı.A!.~ .j.>.:... .j~l j. !)., )~JJ .:.J_,....
_,.;.; ~l..)JIJ di-.\;~ ~--.J. S!, ~\..).,-AJ_ ~)~.) _;.li J;..IJI tY:.. _,.•J_,..._,,;&..!.ll~\ ~ jl:..i ı)l..j~.:.ı;, ... •,..!.~;~-_,. ı.J'hl._r..lj.J)ç
..i;.\ ~..ı..a:.. c!_,·.J. ~..... J.- ~ ~~~- '-t_..J, ~Lı~\ .!...~ .)\)a:- Y~ 'l.o.>..i.o
-
~... \ -:--~~ ~\.1.. ~ .,:,_,.JJ\ ~;)JI
.;· .,.-
.J..~ • ;..ı..Jij .;,:;._.)/ .!l;~\
98
.6J_.
~s::. .).)~\ ~::1- .:.ıl..il~ ~ J)
.).4Ci- J ' ; ) Ji
:J_;'( ~.l..J. ( ~~ ~L·, ;.>..te
JliJ ~('J tk~·.('')\:.)
;;_,.
~.l;\J
J;_,l.. ;~1 J,i
..t:." .:.ı~) J ~·t. ;;tıJı J::-W ;;,!:_ı s).b- :J;;Y. :J. FJ ':"'ı u....
~J ;1}81Jc •)J.l ~.lJJ.) J ;~\ ~.J.i. ı,S_}.;y. ~~ ~ JJ ( ;.J$.J
.lJ.u!
• <.5;1 « )...\
~U:... .~ .. ;ı,) ~ ~J rk t.~
J_.G-
oi.ÇJ y-Y.
"':" y!JI
_,.. J. &_,)-...w;.;. ~ı .i-'' JL..UJ\ rj..-
J.e_; d: c!_.,.- •..cı\ ._'f#,,j. ..!.1)_. J. ~ ~J ..t\;.;..1 '-!~..li SL•J
~.) ~t_(' ~,t
J• •
;..ı..(_;._l
;..ı..i ~..UJI
,)LQ::.:\
fi ·.)~..All? ~L- J
•.)j_ı.; JJ~ .:Ji-'. . ;~\:.5" J. ı?.
;;.;.; ~ J .::..> ~
4., ;,'iJI ~.~1 J,)~ ~~ --~..r.
S:.A.Ç.-:-- -". ",) ~!' 1 S'~,) ..r. ..:.Lii 1_,.. J ..\...:> \l. . ) ,) ~ ~ ~
• ~;jJ\ if~ ..!..~.\-..
.J.
•
<i.\.."· o.)ı/1 J ,1 ı.$_)1,c.J -.A.Jj • ;~ 1 .:.ıl:..i
..
~~.ı...ıUa.. ~_ij ~( ;;Y_,ı v=-·~-' ~w' ~ k. ·.(J.. J. ~~ J.:-~
...~~lk... .s-•..ı:tt :J -'='· !ll !.l )C.L... ) J.fJ\ ~ .._~ JJ ~~--~ ;ÇYIJ'~:Jfr J J J-1 J j Y•.J->- J ~_; _r: • ;..ı..S:i:--. ·~1 ~· t ı.!":>" JJ .:.ı->- J
Jı~J ;;w·l *:,.._i_,;f :J\').-ıı.sEb J(j .;ı~_,, <i.s:.UaAı·ı ı.,:;J:~t;.. ~~~
~-At- :J)i.i .1. w· ....;~
s. .J..~
.l.J
~ ~ ~ .... ~ :w;J. ·s .;_1 --~ll"' ' j ll~
~ .. ~Y. • ;..ı!J.J..>:..)..ı..~;.,.. .1.~;1
:J,) ~J
oi.~l~\..ı.~J .:l..~_l)i.i~
.:.ı\... }-ıf-!1. J..ı.\ ~.)~ij_, .. ..ı....~ .;)JI ;l.l..:>.; ~~\ ~~ .;)J.JY.
~.;: :J;~, ~- .;~t.
s...ı..:..ı;ı .::..\...
}-JI
Y.) ~- '-!~ ,::..J ~
~-~\'":"\:S"".;. ~..ı..:-.:1 Ja ... j ~?.~ ~; ~f"Y. .;~_.) Joıi.J ~·All­
~.;;...\S ~.J. 1z..d .;)JI ~\,;.. .lJIJ ..P.-~JI ....Ala...:.a ~J'.'!l)~ dı_\
;;y,_;;\'_,1 r}..-
.;..ı..:_\
l.:a:il
.,)~.
...w;
t.;\." ;;y..,;;,t_l ..!.1..,;_1 .._~_~J>.
~J~~~ Y.~ ~...wı,.. cr~~ J:J.l ..=-:tS"" ..!.ll...--.;.~~
~~j\)1 &~ t_.;\:' oi.~l ;~IY.• .;...l!.i)l ~.:- ~·JA·
~YJ\ .JJ.;-A !l) Jfl
1;. J
t.)\."
.r-\i
t
. J.lJ\J J:..zi :~t; .;, .!l>:'. ;;_,f:l ..JU..... S:L..
~.;..:5'\~~ıl.d\ ~I.A.)~.~IJj..-_,.. ~~:Jj~ s.}:o~t;C;\ı"
l
~ J--'~ ı.r-,.;,f VOl ı.J;-~.i-.v- ~.,..:. ~~ ~~ oJ~•.) .jl\i
99
Jf\i,., ~r. .;~.:Y.J e~t-.ıJ:..a• .~ı _,.ı.,..L::!'JJ......;
f:.
<S.,J<SJJ~- . .ı..•..,.
~ .... ~ Jl ~J-IJI ;.....,;).J\ J-~IJ. r""J !l_,::-: ;..ı.i ~ ı J-'.!•..ı.;.~ ~
~_,.r .~ı.....,.*- <S ...J.;~,;.(ı~ .;J$:J d-l:.oC-:.~1 J~.J.• ~~~_,;
~-\ .:.ıt; ?.JI ..kAt •.J.A~J?;_;J..;j r ~Jr..~J S~·.J.J ~k~ f"JJ.
.• ~.';; ı.f-_, ..~ .:.ı;y .!. ~::i.:l~J .;;:1...~.:1 f.~a:,...· .,.,.,:.l:-:-t. S:~JI} .;,'.1,
.;;f' ~l_,ı, ı.!..\.l-. ;..:_:..~\ .;)JI Jl-":.1 J~l ..:..i..,.... ~~' '""..ı;:\;-..J;I
ıJ.~ ~~J ~~- ı.S_p...t:.. ·~}~ d-,) cl'o.;t-li ~1.-- [;~_,f_l ~.,_
~J.J.\ ~-·-':\ Ja.Gi ıJ_4..;.'-i: ,S ~!-1!_,\ J....IJ ı.!..l\:ıı- ;yJ ı,$_}~\j J
!lJA.Iy ~t) Y, ~.r..:~. ;..\.!.Ll ci,.,..,.l;j ":"'\:.) _:~1 J_,, ~-'-:. .1'- J~.J.
• .ı_,)~> cd:~ .1. J?_;ı;J w-~ ri:' -~.\ 1 ..:...};.> J. ı.>..~L;.iJ ~ r~· J Sı:.~:.)
. J-':tS.J. J~*";,ı ":"'.:'·,;Jı f_, ..:l':".ı..lf ":"'J:l~l 4al\k..
..:.~~Ar- ~.a:ıı- ~- r jr.. ~u· • )_,.),J ~" ,,.,_,._ , ı$:ıiı;..J_ .!.l...lr..~ , ~i _,1....
..,t'_, \:a:.-1 ~,.,_,.ı.;~ s.~\... JJ .;,.,<-JI.J ı)~;;
~ ' J.S:..c:_ı t_~l .):...~ ~.J.. ~
t,._,
:..a> ~ i j..r..,: .,.,ljt
~~ •"":...>~ .:..l:-1.!(, ..:.~_ . . ..r <S.J:JI
.:J.:_J..·.r~ ı.J"k ıJ.J/ . )...1~-~.~1 ~ j~l .:.ıJJ ..iYL-1 .:.ı_,.;·
• .,d;~
~\al~~l_... \11)' ~.-lAr.; sı:~.)
. ~.<dJI ......i!_,.J -.~_, d .•L:-. J.~.UJI .ı..~--4 ... ı_, ~1_,1 .J d~\ .::...:L... I
~~ .:.ılı:\.P-1 ;/Y;I ~1; ~1 ..:..Li. ı)...ı.~\... ..ı::- d:"WIJ -..i:.A:L.Ij
~
ı.$"!
( ..:.·IS'J..ilc_
rk _;. . ~ı_,;..
ı)~\...;.;..,.....
.u_;.T
J
';'l(:..:... ..;-.o.:.. ;\ • j\...La::- ~...ı.s:J;ıJ..=-:1 .... ıJı .. ,.,.;ıvı.:.
~~~<S}~\ ~J..AlJI ~U,J ,.,_fL:.-'. ..ı,.:__ ,. ı)_,-l;l'--;)JI J=:ı!ıt .ı..ı.i
JJ_, ~~~ j~IJJ..) ~~b. ~_,_..J_,\ j\fl .,~,1:.. . (..)~ _,1 ı)-':~ _,.b (;S:.
~- ...;_,- ~J~IJ"'l ~·.r#b. .:..~\,;_, ~"'" ~.. j.r.. ·J~::-1 ~~~~
-·.)~~ J·.ı_,.b~y_L... ·~~-~-ll" J.:..) ~~)1_,4-1 ._;...:.ı~_,\ 4.' .:..~~·
J"s:J~ . JA~I .:...LC~ ı.:>~J..:l_,. <S)o.!r.'Ai Ji.ı:---' ~~-l:- ~:.i:',.. . .4ı~
J ~~ 1.r-l:A· '_j-.) l:--- ' ı!l...:\s' 1 ~ ~~ .,., \,... ":"' J-':1 J~ 1 ~~iZ~.. jr.
e.)..)j\.. ~4.~ ~\....1, J...:,:.J ~ \1 _,A-l .J..:..,'~ cl,' Y. C )~.;~.J., .:S? .J.
(.$: .1. ~J..:..._I:.:.!Iı.:rJ ~~::·U- Jii ı ~'ıJJ r.:ı ~~)\J ~-"'~:-. ~<S..,....:-1
100
Jr·
ıJ,.·Ii~ ,tJ_,?- ()..))s.Ja.;~ Ji- J/ .k49 ..ıf:~)' t:.!r
.jt..~'Y6'T
Q..)j_ı; ..:.tL. { J~ ...A __ij t_.J~- ~..:.~\ 1 )~_L.:ıı:.. ..~ı .:.ı_,; J.;.:t
p
.J..ı.f<>.,; }o ..J~.}J;~Ij.:", ~c_JJ~~Q..ı.:-~L .kA.i_, J~·.-".';~1~·
<.S}:.;. ıf ~0 i-'. ...W! . <5..)) _,.;.-_ 1 J -':; <.S ;f.:J.. ~..)\~~ 1 .. .)L...ı.S )j.)
t
'~~)
....;_,-1:9 • <.S~' <.S~~ .. ,..!.).;_,:! il-:il <5..1.~~ ~ ...... <->~'
- ,. ..
.
• ._s-11_,1 .::.n,~ J. ,)~>\ ı.S .•:.f .. ..ı.:.:__?.\:.. J).J. ı.>~\":""~ ı,S>.J ıJ-::.ı..
i..,.
r..$) }"_:~..:,.,~ •
)..1.-.!..l)\
}7:"~ -..)"() )..))
Jlk•
~ o..).i\...) ı)_,f._l cl'-".
~-\)..4.. cl·Q;l- 0_,:t <..>~~ ~!U .;_ • r..>~i ~ı_;.· ~1,;~1 • ..)cl"~.J." .:.ı~=-­
~~1 ~I;J .;..~;.f, Q..ı.:-l;l)..ı.~~ '":"'.J-A...~_,:t .....Al::$: .. ..111>-JI 'JJ:~.~JI
~J) ~\ ~~ ~ -'~ 0_,_1:....!.:1 J ... ı_ .ı.~ lL .::..~\:.. ~J;:'b ij'i J~ -"·
.,f, . -·J.z-.1; .. ~ ,~ _,.. ~:?' ,!]),_} "-fl,;~\ --~\...9 .).)•..ı..a-t:: "')\..; ' j:LC:.
4\,\4:-ı_,.. .~.:..,.i ...:;.~~>1
. . !..~.........
. . .ı......Jiy.
. . ).)•~J....~.ı.
.. ••..:..Jı....
. . .ı.~\.. "->.ı.!l
. .
cf
<.tl,;~\ c_JJ.-". . J~• .) if~l c_..u
b. i~_,\ {Jj_,l
.clf.• ·~·"""'-' jl.;ıo-1 Jr~ı/ J-Ik....,\~~~ ~,,.,..ı..:.,.~t... 1.5'"~ ;::_. .;..~W
J.-l::.. 6)1\ Jl
.::.-..!-".
,;._ı ~.l;~ u.;.:.;ı .;.ü-1 ~~· _,.;- .::..\:,.. .. .)Jlla. ~w .ı.~.ı.ı
. ..
~-.).)~\ ..!t:A-1; .)\;~ı .J.)j-·\!.)~~i ~~ ..;..~4.\:-."..r.J <.5.... ~1.;:>1
.
<.f~~ı__,..Aı' J ... ı
.ifı_,,;.-~.-~1 ı:;-_, ,.._~ı..J"'~.;. ..;~_,.ı.. ..;fı ~l:,.. 'ilc. .;}JI;I~~ ~~ ..:J:lbT -".yi
ı:;-_.ı.:._,
.AA:....
r..S~Jb ..:...lS.u ....... ;~_,if~..,......:.; "-~'~"b J!.;.ı..J. J..\.:.
r.
""'"'-'"J
i.Ja_,
~~ ı)'_.) .... ,
~ ..ı.:. 'r- , )..ı.:.rlJ:.'- Jl"' ~b ~
;6: .JlJ'.
.ı) y J 1 0'...x:.... ~ 1..5"" ı_,;.. ' ı)'_ .x:... ıf 1~~ ~ J b; ~· ~; o .;.:_(j, -'· ~ ~~ -"· ı.>-'.
;S,.,..... j~-". ıJ"J) s·\C_, v-itf .. ..ı.:..-ı;l ...... ı;- 4.~1 i'-"' «--!1 o..ı.:..U:
,~\~
--". ,s:...ı.:__ \} i'>" 0Y J 1 if\;~l
~ .ı.~l .fl~ 0\'.JI ..!.t:_.) ":"ı;l!"'.l
~ -~~~ • J~, j\.a_.!.i\ ..!X":' 'Ç.~I ~t,.;J .;....~.:>- J J.:.) .:..lJ.lJ .,j.
J~ . )~.) <.fÇ~I01~JJ. '..r-.: . . . ı)YJI <.f'Ç.~ Yı ..._t.. cl'":"~\ ..:.ı~.z
~~:'"t--.ıı .::.+.ıt ..:...l:.L.~ ·J~.,..-U:J ..ki1... ,J .:.'YI , f~ <.>..ı. ... ..±ı.. 0liJ
·'
.,,)~j 0~\iJ J? ..i-~ ı)L...l . J-'-:-\;:.. .._~\ ~-_, J_,.;. ~"',) &1...\~JJI
-~·~! !lr.: !)1 '<.5-4.)~(.5~_, ..;. !ll ~~.A~J~ 0'•.) •J""::-•,)~\J. ~~...\~JJ'.
ıoı
•
~1_;~1 ~~...I..~J 'Jl o.l~~c~l _;ıl..ı.~J ~\ ~ ı.S•.l ~~J. •)-\ı_\ .j....Ar
. .:..:H..i , ~ _,4> <..f&~ ~ Jl ..:...lJ.l . J..3JI
c.:..IJ,
oJ..$_.)
.)':.WIJ "---!1 .;
.~.':1Jiı.;l_,.) ..!.l:l•v~>.j-(iJ c;.l;IJ ~·-'. ..!J.~J.lvl' .j~·".4J~
·4.J->- J~'6 ~~~J .Jı:;~ ~w~
..
~:-... ~_,\... .:.... Jt.a.. J
":Y'
. , rY»"
~;.J.; ~~-IIJI ) ı_
.:..ı b. u:·~-' ":-'L-D"""ı ~ ,~• .:..ı,.)
J
""~' ı:;:ıw ~ ..!.l:.L.
,
~;.b_, 4-;t;. ...r_l...r. -~.~! ~
-
.;...\,_1
u:. . .F"=:Jl..i jY,. .:..ı.. . J~-l::..
ı.S-~ _,4=-- uA~.:.r ":-'YJI ~~~w JL> .1.49 ·, ~-"''' J.,L... o.)~~-'-:c~l
. J} J\ j.J....,\.. .._:,.~i. .:,.... 1 o.J..o ')t~;l tr:_ ı:; U .:,.1.. 0\:l_,ı. J---<1.~ 1 JL..k-1
( 0r.-~· ) !1;...\,_\ ~ Jbo.i*- '\1.:-<~f' ~\ .ı.5-..f .:....1 i J>o/ ~S...UI .,\_?\
~ J+'•
.:,.... 1 ~S,;:0~\...jJ\
• ~~\ J-~1 e-~;"
o..,;.. )'~o...ı..::..fl .:Jl>. ')U:._...,\ C).J...!J.\;
51:1 o..)l;\
..
"::-•.) .:..ı ~-~
if J f"" ~.J.l~..1,)\(j\A;.:._\J Ji..ı._ \ L!l.ô.
c.i'!...d-". ;Lı"-i~c.ı..~~~ i\..\ JS..) .ı..~)~~ ~IJ il ~...('Y. ~\...) .;..(..ı..!.l..t.
0..) ..... --: 11~ )"-:>.~.al"J~l...~Slk>.....&-t:ıı~,i~'ı.f•...r_ . ı. :. _ u~Jı.f.e<\.~ lc:\.:.ııı
"-~:'-""ı,;.~.,.4J...a~ :.;)\.c.~ !1..)~-'"'~101~J~l:=--.ı..~l~c. •::.!.!1. ~S.J..::I.::.ıi;J
~ J.D....!.l..-1_,;... J~\.::.. .ı..~.)..\~k·_, ~lf ~-...,..- S:~Ç~\01~J 1.!..\.. IJc
~ı-IIJI ::•ı_ &l__,ı:. 'J,)~;~l ~$)..._..... ~ <.>}U,\ ~\... • .)~) 0.J..o1Jc
~.)ı...ı...;,l ~ .ı~~Ç~\ ~ ,~ı_,.c.JI ~IJ;. 0Y _,ıj~ ıJ~I.J.~J .:..ı;y
.k.d ·J~~\
}>JJ
J:.o
~..S.,) ·~; U"'IJ;. ı}t~ 0~1 !ll;.)\ ~~ Y. • ;)JI J;.b
~~~ .)~\ j\Ai' )..ı.;~·...r. ~) -...i:,~ 0~~ ~ )~ "; 0ill ~=---­
.:...~ . J!.U;§" ~1) , <.5-'::"'...ı..:o- :_,; ı:ıY_,ı ..ı.ı;~ ~ ~~~j "--!1
j~ J ($.J.:ı:- $;..);\_, 0\..j JY:- • ;~1 ~~ ...... rJ .:. ..S_.AS .. ~ ~Jit
s. ~J:ıo-JJU"'I_,;. ~ı.~l..ı..c.
)J:.. JWIJ
t_ ~:..· ~ ($.;.\(.A:.._l ı.r:o- d ... IJ~
~\.a:cl-'. ($...\~ ~.l c.!L.I,;. ~"~~ ·.)~ .. ~~~ J_YJ..l 0...\i\Ai :_ _,...
J
S:..ı..:_-t;T '-""');.. . .~.ı i Lu. ı J J.!..c. J'. ~~' t.;a:;ı ~ .1. J-.!..c. . .r. J:A:o.._!1--". ·~J~"~' i'-'.) "'f~l .:..ı.ll-J .:,....~... ' 0_,-A._ı~; ~.:.tf' ~~~
• J;,~ .u__,...> .. ...ı..:.. ~t..., ~*\4:.. .:..~\ ~.) <\.~1 4.4-li ( ~4.w; ~~~ 0__,;t
<1.~\ J~l Y.
•
;..ı..:.lJI u:_, ~_ı; IS"ı;_:. ~<~4-li ~~.J..::..'h~ ~~1~1·-f.
102
"':-'r.l-'1~~_, rl'- . )J.ıi....S::.-- J:-4> ".Q.... )\~ J:i> . ~~c.$.. ~.:.....~~
..;ı)>. J> .:.;_,) . .) . üs.ı ..:.~..c_ .ı 0 . .ı c...~_, d- ,) ı:r. .ı .ı.A--~9 1.5...., ~..d Y. ~
. J.ıt} _,1 _, \~1 J.ı .l... Ç "-!' _); t:z·u. J_..,.\ j> ıJ_.ı • .J->-~..,) ._;iLk _,
•
..
J)U.YIJ>:. .)--:i:-..ıJiJn
.) Jf..l ı.> ./t:.ı)
....... #
,...
f..G.. a.I._IJ::ki-' C\.;.~1'-'_~·ı.:.ıY-i .. ~~y.Ji J-1-!
f" ~:A> .:. ....~.... JA;..
)>_
}9rJ.! .j L.!.~ ~ ~~1 "~) t.... ~.,)
u y J.l.j..ı; ......\{ 1 .)~;; .ıJ ..);..1--:~i) 0 Jf..l ı.$.;.1{...~-.... ) §' j> ":"' jb... ' f_,
.JfJ~.-' 4.5""->-:.--'/1.. fa>:. ı../ · ;..C .JJI .. .ı~JJ_;\ .J.ı).:.P:->-._1 !lj... "'.. .ıJ.ı~JI
).l \
.)1..-::ıJJ_j.ı) •J"-> .. .ıl.. c
.ı.ıi..>-:.. 5-;\p, ~>--:'- ~-'
.)~\ !liJ.ıl
.;.;..Y. ')\:.
...._(.;:.-- ..:-~-t:.._, .:.ı;A.... ı_,,. .):...~-:_ .... l_;l ;;~ ~ ;.ı~
Jy_ . _;..>-.:....ı...... ~l
.!.ll;.ıl )A...,\ ı.>.):.+~~ ~ .J..>-~.ı...:JJ\ (.\._..;:~\
/'"" i-'j .\)..•..t.->-~1
/
• J->-~JJ'ı
.ı~~~ . . .Q_ı; .J'>-ı:;
.)J->-~t.. jJ~ !ll ~.Y• .)y_.ı\.... :..>->~
J-·!
c.$4i _,- ~~; d~_ .ı c'·:a~\
.ıl..::i. .... l ~
J \,.i
':"'~IJ ~ .. .ıl..
*.
.Jy•.ıL.
~<; . :...a; c~.;f' ~.>...' '="'~ ~t.s-_,_
. _;..l.!.•o->-ı_l Jl,.a.\ ı.S•.ı .. ..\lb- _;~-ll_, ı
J~l \->-i a_~l
~ . . .Q_19 O)J<( "':~.>... y_ ._;->-.!..e.ı.l.ı.\~~- ıS-:-t:.. <\.l.ılj'jl>.\ ~~ .ı..:H.. ~J
Jl.>._l•la;\~ .ı.l:----i .ı..~.F .:.,....("> ı.5--L -s~"':,.;, J'jl;.\
J . .S
f· ıı..>.ıt\... IJ ~~lt ~..ı
. . ~\-:,~_ı; . ) ~ . ),))'-' t.5r:l!.....Ji- ~}-' r'/1-1 ~ >...,
d:~ C".;_,ı.J_,ı
..!.1... --:<l'.ı..:...)jf'ı!.J. .. .>.>-'j\.- 4..\;.JJ..:>JI_J cl~_,~~-..) .. ...~-:.... )'__,\ :JJ.l
I$" ....... ).J..•
JLJ \ iJ(~ o.J..:..:\.J..~ J ı..>.J..:Ç 0<(y_.ı (."J'..<( •.:,.,_.) J<( !J}; J\ o.l4.--!\ J .. 4::-ı\
~~--'. ı..#"UI .J.ı..;;:l i~ .ı.:~_, ~.J..> ıJ_.ıy_ Jyı.~__,k ı$_.ı ~~>\y. .).J..~ J
.:.ı;\:~0.ı~9_, ı}>J\ c,:...~;\_j\4..~.);\_,:ç. f~l..k~' ~ç.\
~\?1 ~,..t__\ ı,S~.,j o}:..._~\! o.)~j !J\ o~"L..J\ J
{-.4'
fç.\ .ıy:-J•
c.P'.' )J-Ai ~:_;- *i\i\
.J.
~9 J-...1~ .ı.:.!.!l • ;->-.!...~-!\ JİY. Jy. Y. <~>\-,.. ~i 4..\.ı·;_,...,JI. ~_f' !J;~\
"-i!.! .j->-:..~_; ~\:JI JJ.ı
..).J..Cı:.,._;;,J. ~\;J .ı...;J~JI ~Y. ıJ_-> $'~"~\ C-'
~;.Jt,... "-=-:!')\ .. .ı.,.aıU ~J..Ij • ;..ı._.!..e.ı.~\ .:,~.:1 ~;.Y. ıS•~":-o.UJI ı$-J.
'\l;J_,...,&_I ~~\ .ıJ\ J .ı_,-;u ıiJ.IS"I .j~\_,_iJ J~; .!lJ;UIJ~.Y.dJJ_f"
J:
,
~1_, ...:..:\.:..i ..)__,1. d:,l1.~ .)~.ıl Jf"i_, J':l ~~ ı.5... \.....\ ..:.1=-:!'JI
>.;
~JU\~1->-:;-- J .. ~\...).;: ~\j_,\ bl ~..1}.-S"-~ ..:.l=iLil ~ .;i.!.ı.;... f'Jı:...
103
"J..-~1.:- ~-~ t~Jı ~n~_);>~ J ..i.~ "':""-".>; ...:f.' ~ .J• .)u.....~~
~.,4-ı; J r.J" 0Y.. ~~-..) J .... ' ~'( .r-;,;-' •.fy:' • )~-li 0kt;. )..ı.;~
~A;:;. . ___j \) J ~ -y T ~· ~· ~-..) j) '0-' ~.:1'.1 .:;_>::~- ~.. J ~­
~~ • ;..ı...:..C':I ~'::: "-=':-J.J_T ~\:-.!.W.._..) ~>~)Y. 0..~:_1 JJ-- ~-..)}!
;:; J .!,
?.' )~;..)
.!1):: ·~_....!! J)\;..1 .:ı"Y_,~- -". ~ d.,ç.jJ ,...ı.,:_.ı..Q_-19 "':""ı/­
.J.>-111"' ..~· -.~· c.ı;._:.:; .:ıl}J' . .;..\.!..o.ıJ:I ~ ._j..ı.;._, .:ı _,_i JJ-l
~..ı.~ '~1;>1 ~!..1.:-..:.U..
'2li
~~J..) ~~
•..)))..)
J'.
S.: Jç;-J'.J
~..ı.::.._l c..k;
~~.,1~1_, .~~_,:.... ;;_,_ y~ .;,..ı.;. ,...ı.:.)'~ J .::.ı..;~ ' .Aç.~- j..ı.!l..ai\ ' ~l!:...
• )~ı.S"'"~· ~~~
.(.5~)\,- ~- ~..ı.=-:1 ~A..i ı.!..\." ..4-ij ..._~_1 .:..~·~ _, .jL..ail ..r(;
.J.
Jl
ı..S-4-:.,
~-~~..t~:~lJI J ..... ı_, i..ı.:- ~"-A-li .. ..ı..:.:_.)~ ~J_,)f "--~.;:F' 0.)jJ)
•..~.:f.ı .. ;t- ~~~~ ~_,JJı &_..) ·J):l.4' cr.J. ~:..~ ~..ı.:0· ~..;ı ı ~·ı..ı-_,
~)\9 bJi.Fı-. )~'\!-~ ~~..)1;\.~)\... 1 ...;_ij j}l _,, J-11.; ~,_;. LCI,)
~_ı;'":""~ .;..c_ı .._ı_,ı 1")\....l..:.ı:..) ıS}'-:~ ...~.1.\Jtl r.S);..U.Y. '":"")-i. ~_..l;..t:..
~ ,ç;-y_
...:.._..:.!1 • ~44:: ~
~~~
'l).:.a:.4>
~)
J.
~ ~ 0 _,:~--!
1..9'"" .r;.b-
. ;~J~ .. ...~:,I Jl..(':_\ .;...wı- .:'. ·..)~.J. ı.:ı..ı.:u; _,!) J:: !ll ;.,:.._,.) .... )\....\ ~-4'­
;..ı.i ~ ı.!.l... k· J'. ..laAğ_, j)J'_JJ§ .s... tr." ...:~-~~ ı.!.li _,_ı:; ~~ J. j.A~_;t.
4Ji-"· . .~.) . .rs::':-~.ı ....;.,t..:ıi -:~.. C!-:• ....s.-~ ı ~ ~..ı.ı_,ı ı.~::ı. ..tf• ..ı..:__ .. -l:.a" Jl;.. j..ı... ..ı.ı;. • JJJIJ ~·1J"..4i
;ı,
-lJ:-J
:..a__li ..1. 0~1 ~1 ~\b... J 0.J)
s"Y.) !l_rJ • ..>:J'. .!l) . .A-19 _,_ 0~1 (,)"k<~~.~:.) .:..:ıı.t.. J .... l
D-A~"i_,,..ai ~\.Aı;. .. ..ı.~ ...;J 1 ~
·.ı..C.~
.1. 1.1.
441_, 1 S lt_, ~ l!... .... )\_ 1 .. ..>.; ).~
~·~ <~~.~..:Jı ~-~~ J ~.)"~-". ~ç;-jl..l...._:.,ı;~ <~ı·\;t ~J. f!:-!'
_j-.Ji c!_ ,.. .1. .i,ı. ~~--..;;.. ~ ~ _,~ J.. _; \4ç. ~ıç-.; L- J .:..-::: • J -'::~k .._;., .J.
J J:l \; ~ ~'- .J. JA'- ....,.i.l \,;;: "-!,! .!..:t,;' & J _,~ J 1.l'..ıı.:OC.:.. "~ j ı~' 1 J Y::', .:_ J
d~-~ .. ..ı.:ö:A> C~b-,
'jl..<~ı)ts"T ~~ .J':Kl J..l>J 'jA'J,tY_,...I .d)~ JA.c. ..._;~ ·)-"-~' J~l J;41~ ~;t:: f, Jy_t..~')t(T
j...\.Al_,\
-'*,.)
.....;ı;.cı
.i.JJ.a:9 IJ?') ):~
~ ~..ı...~r.l !ll;.,l 'U.b-1
.k.d_,
5..ü.::o~\
104
1.5" ~JI
~ --!ı)> .. .: ?\.... J\.... • J~.f" ~J ı..>)J'~ . ;r.ili "':'J~t
Jfi J J-&Uii $ ' ..~ ·~·~~J ~_;( ..;,_.>.;.ıS~~ ·~JI ~
o.).>..!.:.') _f.o..U....:.I~J·I o~J)J\.:.J ,.,...:.ıa;,• A-A:...)\_,:...1 ·~ •..)4;!\ ~
.;_,~_,;d:~J·~_,;.;t;_,;.;li ı.sJ~)'J
J\..:..
...ıı
L•
'.3J':"J ~.J.>J •..)')~
• )-".~' r'J.,) ...:.i\.:.. .~:..ı;\"'~' -".
~~~ ~
.,.J.:i\.,;.l..l
~~ ~~~J !" ~":"f' ı)., ..;._l ~
J,_;. ,..,,JJ'.
.::J.-A:.llr. ;..ı..:....l.~~ ~Y. ~J. j_,.:ıı. •.»..:-~ ~J)J' ~\'J' J-.. .;_~
~ .J,
•
~~.,, ~~
.,"':.vP ~
r
ı),__JI ~-~-'ı,. ~JJ ~WIJ ~ ~~\ ~~f
~Y.'· .!,.~.)~W· J. !lJ:: j_,:~ 1$".. \....,._:l_,. ~r.J ıJ'J
JW cl"Y. ~:·
..ı.:AW ı:J.:.-f"J' ~ ~~,), ..ı:~r (~_,+·,) ;.w_,..a~
• ;-Ai.,_ J)J, ct-!' j-\....1 .~.;.\;ı
~~~~ . J:.L}; ~ı.>~ .ı.\ı_\ ~J ~ ~"jw:. • .,~1~ !J.fi~
~~~s;:{~)~ ~r. Jj!~~ ~1;\,!.\ !l)J .. ~u;. !l_,( ~~ \.!.~
.
.ı
(""'
. /'
.
•. 1 • \
.ı
:J)·~~ ~..))y ı.)_"'-?JJJ "':~~\ll· JJ !ı;~\
~ ,=:- .;.;...)\' ~-'
C:J
• "\.
.,
ı.S• .J"~ _,_... ~,;..A:-t J
J> .x:~ ~; ~u- ~.,) ~\k.. .:;._.,_~JJ ~ J~
• ;.J..C.)i:.o
d:~'I__,..A.i '-". "-JJ'!·:-ı.l ~.1
~J'. \.!•.,)
.j>_;; ~J-Ü j_.,
:...;,J
,~1 .ı..A.•.,
t).l ....;'J.J,
:..u;
~r.
~JJJI
J~. &"':~...) ~ o.)~?\.... ~\,rı-i$:;_,=:- , )..);:.; J. ~ ~~
ı.S"j...
a._;. ~J.,)I\' "':'~~\ ;{(;ı j--lt ~\;ı_l •) ,~.ıJJ\ J.lb..o k Jfl
.::,;ı;~$".._,;.;... ~f.l:-\~ "'. \:.. (-". .;~Jı ~li.....;,.).,,. ı.i!'·ı.f'.ı ..ç..u~ı rl;l\
j_., "':' _,A::, ~..ı..:_L.... I ~J ~~~ ..:..l~l
e..)
U:...\ ,..,4.;.' -"·~~~,)U::~
~ı ı_,:.\ ~\..c= o..ı...:...._~,r~ ~-wl.;... !l;~'·\:.: .c.:;.JJI Jlk..o~ ~Jı~
.,W..\ ~ .:..ilrai .;~1.;1;\ ~J)~ s.~\:Z.\ .ı..i1k..J9.- .!.l:..."'
•..ı..:..l;l j-Ü ~-..)
~~ ~..):.W. "-Jl.~ \:.: ~
k
tJ:•
o..)4.AJt tJ-"'•~~
~ J j\iJ\ ~ ~ ~J\j;
rj\' Ji.JI :lı.. ~ ~~ .ı.~;~\ IJ"l-1 ·~ ,..)...-')\...\ v-..:ı "'-"· J;..
,r .ı.:ı;IJ ~~ ~JJ, ~ı)~\ .:Jt;l ._.JUJ\~ • .,\J~ ~ .~·
105
.~.,..... ~ d,"~.Q. __ij ~=:-). ;-L.!ljl tlj' <>'-:- "'-""~- ~~~ .~:,_
4.:-'t;ı_ı~ ~ı.i.J~ .. J_,.( ~~~Jli ~)Y.
d...)\ .... 1 ~~J
~ dL..
.,~l_;,\ .. ~~-JIJ _J;)'JI JtJı_l J"4JJ.AAJ ~-)\9 .;..>..\(~ ~ JA:.. ~Ji
j.:y_
.S::_,:;- ..J~)J
.. ..ı_J;)JI
J~.l ~J ıYJ J~ ~>J '-.r ~( ~J.:.;ı..._,
~~ .!.';""-) ~~l:-> ~ _,~~JI~J ~.:_..JJY_ .)~_;-'ı.!.ll-.. .t.~J~Iu-·l...l
.!Jj:Y. ı;~J.!-...~9 ;1 __.9 .. ~~ı-_,:.. ~;--"v--J J..Ç.O ~~\ .. ~~j .J~JIJ ·~-+J9
~...~ ..r. <.#;\_,ı~~\ •JJ.:.~k ,f~ <.SJJ~ ı~
f-'
..)~\
.. ;_,(- ~}-L..\
~~laı•..ı..ai .;..ı.lG .r-~.. ~~· ~J.J~J ~~ "":" y,-J "":" _,l.:_4JJI ;~_
jlk.. i~..
.)ı_,....:...ı
':. J=;- -.ı~.ı....k :..alla. J ":-;ı_, ı;~l-~; S!:~ .ı cl_;i )~--' ..!.l::\i
cl"lc _,;.J ı.;~k _,;_, ı;.ı:..~.. .J~ ..:v .:...~ ~ ).!./~ J :;~;~ Jı:.l;
&~~_,.·ı...J .. ~~lı.J.. •.,~.J~ ..;ıı.:...A,...~I... ,.,:,.A;.._~Ic ~y_,ı~~ <>~1.,.1\J
Cr;y_'i61.ı.~__,ı .J~fl_l ~-~-~le_, ;\S:;ı ~~ ~Lf:' .,..ı.:9..,~... ~·
. .ı.~
~)J~ ~,}in~""· ·.J"";_,._ ~:....~u..... ~).J~ .~_r!.!
&
~
~
r
~.. ~J. -~J\ \.;.:.. .,-4.lı:.v'> o~ı,Sl.!.i.. ~J". CJJJI c-1.; .....__; iJı..:.l ....Jı4JI
t-' .J\;ı_l- ı.>~\ 4JJI "":"lf)'~ ~,..~lt j_,l .'"":• , J.l<.S.l.JI j; _,~ı... J;.ı.!JI ~
~lAı_l ~ .:ı t;ı_l -". .._~:ı J 1 .) l:~ Je-l! J J 1 i~ . ı.>~) JJ 1 .ı..t.\k.. ~=--1.) ~) J .r4
ci..JLI ~-~;
.v-.. ~lj.J\f ~:...:9 "'.Jf ~".t...-' ~!\9 ~;l:c. ~..ı.:-iiJJ J.!
&~.)ai$~1_,._ ~y}JJ§ :~~j.·JY. .. ~1..9-LJIJ:\i .. ;l:=>-1 ~ ,~lf:l
~-~ ~A-.ij o .ı~)
l.11>
~
• )
~;ı._ ~ ~.)
":"lJ~ 4l-. 0~ L,d ~ _,;; ı.!.\,l_.
.:.....:;
(,/> J
~ ._:-Wğ .:..,.._~
;.;Ç_,_' ~.ıs::.
('. o~ ..s-41
~ ~ ~))' ı.r"'l:-.l~
~~vA ·~.J ;.ı-ll ~.__...;,1... ~-li J;4J.J\ ;I~.Ü)\c. JJ'!" t..ı .ı,~l "'.~J
i.)J .:,_ 'J-Ü ı..:ı:.~ -~_~\ ~-..) ~-lt .. ~ı...~::., .;~1~ ~ ..~ı... ~ij ":"')b.;... _
J) ıf..;.:... ~.ıl ~i-li ~~ f~ (.S'-6 t. jt: .J J!\Ai ..r• .. .ı.:... ı;)\ ...w; .ı.~. ı 0:_.ı
• )~.) ctt-..
-~~~ ..J.>.:-4.J.üi J.,:~ ~.AC.J
J_,:• ..._~_ı;~.,~ .w_,ı W.JI J) -".
~j\ ~.ıl:_(~ ....;ıJ.J. ~~ .. ~\ Jf!..i j--Ü "":"fk...y_ ~.,~ l! .)4~l:'.
~ ~_,-l...\JJI ~~ ~)~ ~IJI
J-Ü
"":"}k.o.;:
.106
o.)~_...li .:ı~ ~i'--.
..
J' ~~~\.. 'J~l 'Jk:. '~'f'" ~rJl.
).)o.J..i~ _J\ t_~;\ ..:_,~\~-'.:,ı.)\~ ..!l>J) o..\1'-~ c.:..i..J"" ı.>'iJ\ ~ı.S.,)~
!l;o.JJ~ .::....-.'t.J CAl-MJ 4f.J.>
•
..
..
...
•
..!l:o-_,;
•
~~\;>\~~\.)W...\ ~~1_,1 .;;...ıı>I.M
...~..
..
..
..
·"'
$
~~..UJI ~\; "-L::-: 6. .... ~ .r-J-". J J-o_,•..ı.:.._l .,\.L-\ .c,.\~ J". ,'(_,.. J~l
~~~ :_,; ~"YJI j_,ı .!..l:o-.,; .:;..;..1". ı.>~.;,)'""&_,... ;...ı..-!l-"... ...ı.G__, ..
j,l.)\~ J ·-11'-JI •J..)o.)~\il S:...ı..:_t] ı..s-1-..) J=:""-' iJ::'. ~\'JI .:.ıi.:U~ ~~~
..;.(1~ o.I~J". '-:'~;~· ~~;1 ~\.4.. ~-"•• ;.,;ı_ o.)~ ı$;'- ~'6..)1.$_;; ;..cı~
ı..r> ; ~ ı..r~.;.:;.._1ı..r> :~ı.;.:... 1J .... .~f ..J. 1.J. 4.~ \
.._...iW.
.::....-!
..J.
~
~.)~~~~ ı)~I .. ..) .. ~Jr' ~ ~;...ı..!..oy• ..ı.=:l ..)\:\. . \ ..:_.~l..ı.::-.J ~Lıı 'rJJ!."'!I
·ı..!ı$:.'-~lAı_IJ JJ'_~It_~;\4.:>-JJ ,j~l ~_,.__,:...,. .. ~ •JJ:•~~)~\ ~~l...ı.::-J
---...41'" ~ ~" ~~, cl"_,.::-·lAı_,
r . ..~~'- J' .;_,._~, ~_,.- "'~' ~ ~lAı_,
!l..
.~,_!JIJlt ;eı~\.5)'"~~.,d: J::"J.M. :J..f_, ~_,_j) J"... ...\1'-J. ~l9(' JJl'iç..a
~ J .::.ı_,.; ..!l... k.· .-\~b-vA .J .,._i::.~~J.'-1,; ~<,"~'"'!.,) ~~_,.:.... ~).._,
J..ı.=· cl"~ J ~lAı_l_, .;J:IJI;\(;1~\t\," ~~.d~'-""~ik.. :_;)\&..J, "'~l.jl...ı.::-J
_,;:; dp.c· ;:J)'&~ .;_,.~li~ .. ~.dJ~_.:.ı;~ .J~J .::.ı_,; !lj:l..ı.li!'"J
&);J\~- .. ~J.:.J_,.; :Jj:.I~J.)ı.>)JJı:;; •..ı.:'" rJ.:::.ı~ c.. ...ı.ö...,;.,J.:::.ıi :Jj
~ ~ Tci..).)<.i ~J) ı ..:...a;.. ~:,.. .;. l \....ı f., ~-L~("1 .:..ı ı_ J. t. ~- ı.i-.,
,~, ~...ı.=:ı~ ~_,; ~t.J. :Jr..~~\~ .. ;;ı...ı.=:-Jifa! .±Ab.
~.ü :_,; .. .,~)l..l
:..w;
.JI.J.=:-J -". ..:.!.!1 .jU\t ~--
..1.
<:!~ .:,_,.t_l ~\
~~~J ~"YJI :;ı_ ı.>)~\ .;::.ı;.Ü ...:_...,~'" ~v"" ~.f. (;.;;_,.;~~\~=·i
u":-..ü:; •..ı..:_~ı_ ~bT~ .. r-J>v"" ı.>~ .;).,ı J91_,.- ~. J.C.; J~
~LA)ı ~,·~~J ı.>..,.W 6.~-A>: }J u!-.. 4.~\..ı..c j~~v"" J. 6.4:-..ı-: J;
.:J.:~..rf ~lfc J_y_ ~)"' ~~~ ~~ 0.1 • ;..ı.....:....Q._I c_l---4!1 .,ı,$_~
•
•
cl...ı.:-_,ı..Jl:l_,l ~.J' ı.f-., tJJJ ._..lt ·J~I.t ı.J-,.;::.ı\~IJ ~t; .u.;\ı"..)ı_
Ja. .~
.:.ıW: !l)>JJ _;)\ .-\11_,.,..1 ;S""I,.lüi .;,,~_,.. JJ~ )\ •.w» v"' j--1
~~~ı.>):...~ :JJ:y. ~~..ı....~\~~"'~\.,._~ ,l..,.l.\'1~ &J~~I.J.=:-J
.J\~~ J ~~~ ':lı;."•\:.: o)..ı......!l\t ~· ~ı,$.)~ A,).;:,J ~\," .:,W_.. ~J
107
....~;)\J.,\ ı:,_,~ıf_,.r.k..ii •)J:"4j_,\ ~J.Aıo.• ı)..\~1~....>~-\ ı.:.ı,f_\._,.i'J j)\J.,\'•jD'
.w'r-' .
,d~·
~J.u ~)If .i-! :..>Y...' .,)",_,;.. .:J:Y: -". ı:,\f!_,, J~
5>-j;_... Ç "~~J\-\ ~_ı; .;»,.. j-li JJj$ .~.~,..>.(~ı J_,~ ~
!l;~\ ~-\; ~.a.&i~_,\ .....;ı_, ~;\fJ ;)JI~:~~ t_S.>..i ~-'ı.>_,~,.,~". ..._l.-~J
~o;L. . ~~-\J ~.-'~ .:.ıl-4)\ ~-;~ A~~ ıJ" J "-J _,:ly. <..P >• •)\f\
~~· ~~.,..ö.__li "-=-.!.~\ • ;)JI uıo:.b ~ ..1~1 ,.,\.....,\ ~- ~./ .t. .,..>..:; J;
.:J:_.. o~'- ~A--li·~~ . .:~J\:" :..>-'J:.JI. SL-.. s~·..\ı.l t.S~i- ._,;)':.:
o~;..~~~-./ .J• .:l:yJ\ .ı..~\ .:.ı J-:'• o..\.&).;~A,.. _,> J ~-~ J". o..\:... J;.)l; J·~s--
. ,.;.
~'>'-' ~Ji~ ~Y. ,~~~ c..~ i)» "'."':iı..ı .~T ~~~-". ~_, ..,ı)'_..ı.:ı_,.
o:ı.J• • r:~\ _); ~l.JI dla ~.,.: __lj _,; "~ ~J" ._,;JJ4 J~=--J ~t~ .ı..\.+~J
~~ r. .. ~_,ı ~~;IJ ,_,-- i.ı.:.. ..r. .;l~.ı..\.:.·~\ j , - .. ,.,~.!- o..\ı.~J'. <..>); ~-~
• J~;\='" :..>..\Al..~_,;. J!..d -". 0 ...-:ı:.. d:JI_;.... ~; J:l.JI
"'-i •-'). •~;ı,
.:J~J JA,;..J'• :..>'h\ J)M4~k~ JA.f• d:'..,.ıa; "~+~J l"(..u..J
of,/' o.))'~ 0.Jb.
~.!•
ı:,~:;~ı ı.!J.;~ ı.:.ı,tı 13 ~;1 ~ "-:-::lı."".' ..,..ı..~)~ J.~"':·.U,ı JL-As'ı
:..>~~J"... ~;:...>.."S • J}J\• (.)~\i J.~<\1_,\ .....i-~ ,:N~ o.)~) t,..) ·!.l=:•J~~ ..ıJ_,:..·
~.:~1 \.a.:il JlJ\ ~\~1 _;....-::..>,tl JlJI J.->-=• ~_;.-~ .. ~\ ~;~:\ <>J.';.._./'
..!.1+\\l.t. ; ...~ .. ~~ .::...~.ı-'='" ~.)
).J.J
_;lap .,.;--).) ).) ') J - '..ı:l:-. ')-'')~
(,)\:\..\ll t.S ;r:~;IO! ~~15..,.=-- . .,-. . .9."1" ('_,\ o~....>J~\ ~,.i J.ai ~\~./
.)\:_...\~'i:-.;~ "AJ~ 0~\} ~..;> o;t.~(' ~ j~•J'.J ~ı$--:; ıJ.~ "".J-f 1•
.J~t' J ..:!U.. ~. JJ.!.~.J. ı,S..\ıt;J J1J\ ~\.-# ..::~~.!• .:;..... )'.J>-' ~ ~-~~
~
.::.f-' o..l.~ ..:J.c":;J' J>ı$\.;...)
~.J JjJ\ !l}:\-i1 ı..>)i~U. .ı. \.: -. j;~U. ~Li\
~o~\ .:;..~.)Jf ~\ ~)\ ~ )..>..{.) o..l..::Aı.)J~
~ ~~ .::...i ,ro J~)"
~J ıJ•.)Ii J".:,..; _,;
.:J'i:-.1 ~~~\ J~\J d..~.>
dS;\
..r. ~_..,...-IJI ~_,1 ~jf.\
.. ji.,...J\, jJJ'.J.ı§' ~A!.ÜJI I.J'" J ~\..... !1_;...-!' ~blo • ..1... ~~:,..\ ~\
{;~_,f_\ ~J'. •)&J:!- ıJ.~J-::ı· 4-':;J..Ij .~o~\ J_,~ ı$.)~\;:o-1 ~~·
,j;_,_ı Jl' r4.l1 0-N'_,ı_,
..:.:..,~.\SJI ı.>D J..J~.r.-· , ):....~..~- ~~
.J.
t..:A:.. ~'?" J JIJ ~ ıJ" J
..!1.<.)
108
ır> ı:;_~ ~Y'; c;..1• ••.=:- ~~\;_,ı_ ..ı.1~ ~k~\ ~Y. ı:;_~l ~t:.\ ~~~~ ~t
~~ *-~~-;\.. J:l-~1 ~~\1.~1 4.1ı_l ~~:-~ ~~-.) ~\..\~._,, "_ij .;..1ı_~
j--Ü 0:.~ J J-':.1 ı.S ~ ~ ~ 1 .::..A:A> ~ )' J \ -'""'.:.. • .ı.:..- !lj: J'. .!} )~1
~ '·~ ~~1..!.-i:\:.)'. )..ı..!..o4.\ı_l ~- J;-·~ ~1 .:..-~·,_,_J ı:*.l
0..ı...ly- ~\i'"J ı:ı~~.ı..L.t •.l~•-". ~~ jr. :;IJ jr.J• •.>.:..:.~d:.._
.)o
~~J ;4~1 ~;\,;.1
J....l
•.l•.li)JI.
;,_:~~r $!.~\ ~6 ~.l)~ ~
•
~ !J~I J_,~ ~-,,)~;.. .. ~ ~--" ~
.:.l:-;.,) .!..>-:"' ı.>)r J'. ).
')~~ır.· Jt:..i... ~ ı:.t..~ ~ Y'; ;.~~··~' J ~
]\J\ •
.u,.. ~~~\ b
e"'-'·' .;:.; ~,.. "--~~' ~~~~ ~- ';..ı..ü:.. ·~~ı .:.il.~.> J ~\ ~Y:
~
J..\G- 0'1 _,1 ~\_,
;..1.;
~-~ .ı...')LJI~ J
.;:.;~- ~...\..o')L-11~
..
IS·\•_ ki;_,.... .!l~~.;S'YI~J ~-~ )J~ ~~;_,....C._, J:~~j_,....;L:.(;ı
j.-\.1. .!l..1~v" •.Uk. ;..1..:.lJı. J_,.- .;;.;)'~· ~;~\ ~l_r! ~)'_,\ &_..>
• ;~\!l_,il
.J
~~~ ..!..\.~.&:.- J....IJI ~1_;.. ~~~\ .ı.:.!.!l • ;~JIJ ·~.~~~
~X-:,...W..J ~· ~'Y'u..,..J ~' ~~.:~~c ..::.ı~;i ~J ~.l~_,....:..;;.;k _,.... _,.. ~ ):._,ı;
•
;._..j_, ~ .JJf-1 .:>~.)'
•.l•.J.~ ~~ !l~L-IJ ;_,..; • ;..l!..-4.~' ~w
rs
~Lı"\
... •P.JI.J .. ~c>.fil'JI .;;;;~~~~.:ıl
. ... ~"jı.~-J~J
. - j\;JI.!,.....:.O
. 0~>-l.:.,..ı
. ..
~ ı;f.:.~J~ ~t;>l-". ~\..j .)\..j ı:J•.l ı.>~l_,l ~i:LJI
~~.,\ t;~ !J_,( • ;.:ıJJ. -..~1 ~~~
.,-::-ı .;...\.!.A~)
:~
.J. t
.)_,....
d\..
·ı.:-:)lf\ .;:.;;~
~u,"·'!_,....~ ;S"Yijc.
c.:ı~.....i ı.!.\.~..i.. J..\G- '~.J'. "!.~-ij ı)~·.:.ı..r.,.
j\;.11
..!..~.:-~~ ":.,11 ~·\..1.:>-J 4.J';~\ c.l-4!1 ~;r-ı....!..~.:.._..> ~_,!.&i
.6'--".J~ · ;.J..!...j-i" j' r..ı.A.. ·~i ı 5\.-:.ı.J ~~ bı ~~~-'' J..\G~J.JI~S""~.J. ;(i~ı!l:.... > ~_,ıa; t"!.)J.f. ~.lf:'~\.. cl:-~_,-:;-~
~r....-.1. •~ !l.b-IJ ı.fv- ~~ •..>')--". f ~~r;Y ._;..\1-·.iJ'
U...>J ~Çı ~.l.UJ\ J-!a.. ı.>_,U ,)J":"•.t. , ;~JI ~IJJ _,-,; • .,.;~..d.f.
&~1_,> ~~.)\ ~Y.JI ~· '"l_r!l ~.vP JJ., e..>I;.J'. ~ ;)JI
rj'i
J-o\: l.f"'•..>~.)
~~ c.~l ı.>.J_T c>.,.,~T ~~ ~ ıJ...l ~'iJI.,;:... •.ı..:- J'., ~~
~·~~-- ~1_,-i e..>J•~ al~\ ~t>J ı)•.l J.-~ !l~ i ~
L
.~
109
.
.
!J~i :~ ~)'_,, ~-, ı:ı.~ t.tt ~)\_' ı:ı.~
~\'JI ~\....\b ~\.-i J- . ;~~
. j~~~~
.)\'Jl
J.
, J~-.!.l_,ı ~r."
~IJ .jL..:..(;\'ıj~
~ ~jl ~1-A>J :~~)i). ~k-li .)l:lJ', ~ ~~-" ~r.·J
~\::.. J ~ı/ ~~l..l.:ı-J
o-ll'- ~!..UJ\ J>l~
r.i-.)
!J__...! ~l,.j ~-~~~\ ~) J;.ıJli .. ~ı .. ~~,.)
Jla:_r_,~ ~.J.~..u_,ı J-l~l Jr,; ~ :.J.:"- J.
J
r- . ~~...~·'ri
J;~:--"'.:.ı.J~ ~-". ~ .k..iiJJ-l\9 ~J~"ı:,..d.l(ry_ ~
u!;._ ı .:,....b.:.ıl:- J(,~x.:-ı..~.::-.~ & .ı..Wi
• ).J..!.•)Y.
... ~1 :~ .. ..uı...
J.
ı$),.::..
J:!:-
~J ı$),.:..
Jr ~-~ ~ _,. .~'- ~-~ .rai .u;),~""·
~).J'. ~~1::-..ı.:...~ .;~~4.·~1 ~bl ~t:-"')\ı.\iı)\'JI \..~.c:,l,.ı)..U:ı-J:.ocl"~• .r!!
..
ı:ıY..' ~ .;..~.:r ~ f.'"':"'r ..:if !l;~ ~-.rv~~'.rai
~~ ;~L-Cii .....-4.' r\i' ~.aJı jı~·, ~~~ '.ı~l 0 ~ ~ !l.r!!
JY, .:.-:,..,. J, b) .. ~;1 .;~l ..~.'~_i ı.S;.;.ıit: e,j!~li..:..t...kj"~~~
·~0:.~ fı... ~ ~..L.t,l • •:•,.. fı... 'A ~ ~ 1 i'J · )JJiJ..J._:..
.:.ı.ı~_, J)l_l> ı:ır. ı:ıJtl ~ı..u.,ı ~
. J...aı.
. .. ..:,..A..t,..
. .r-~ c-l$ . ;$~
.::,;.).; ..k..ij • ) } J 1 J-C: 1 Jb-\:.__)"' ~ .t. '';.! Qj \i ~ 1_;...:...1 ı:,~..~.:..(" J ~'
..
J.Ac:,;.f")'lj
4--!l J~ ..:....~ !J-'='· !JI .)_,tı ~ ~ ;'>\S"T ~~~~w ...ı~ &~1
J> ı cl:_~ ~ ~ • ,;.-..~ ı.S•.)JJ..:ı- .)~ dAU... J> l ~ • .)..1...4it:
Jai\:.." -~i:i:ı- '~ •)~.) ~ ı$.).ıı-5t~'
~\.::.. ~ .J.
J\~ '~
• ~r;\' ._;,.lA~-". J&;t:: J-.) ·~~-~ .J;t.... ._; J.~4:-.ıJ.;.
;_\i .)..wk..
J.A'- ~ ;~,_,~./ ./1 .J. u=-.ı;.~T J~ , ~ ~\.l!-'16 (;~)a.i ..J~
• )~.)1.• J) !lJ:: !l~ ..~l'j\fl • )J)ç ~-)~ .f,~~../. ~)\i ıç-_,,
.
.
J4" .. ~_,.:.J\i )\.f"\ • ;~1 ~ ft.l j~\ j.i'" t Jzil::
~'..~.:ı:-' ~ yJ\i :;.-s
.. . Ju- .)_,f.l J-~ ......;..__,_ ~w , ;..J; _,ıa~ J
4:J~:S" ~ . ;L.. _,.... ı)_,f.l ı!l..~.J-' .,..A.:.6) ~... ;L~ _,..., ı:ıW ı ;..1.:-"\c
i~ .)I~J J
.
.. .).)JI
~J o.)o~,_:..)\i ~-~ .:../-.-!-!..) .ı.-ı\~· ~J ~~y.ıli ':,~
JA" J~ .. ,~_, ~~(" ~' ~.Ü:' .:.ı~\ ~J.i'- J~ ~~J. ~-- .. .ulc
t f~ .. ~._L., ~\..::: ,s;yJ S..J.S'I.ı.)\ ~ J'"'""- • ~·.ıf .ı.:.._,_,.J.,..
'
110
. .)~J\:.._.J. ~~ .jJf:\_jAl....:•.A!..!,)\j ~o~.>\... ~~Y. jA>.. .).)o~~:ı-l... ~~~
!1,- cl,.}>- .)y_ ~
.;.ı.:. .j.l4,~-A ..:,~('_, <.Sç~At>.)'•' ~~~~·v---
~\j
0l..)
J,
~ ~-~ .j\~\ ~~4,1.::: o..r.\ o}:~:ı- .; .;( ~\-~J
~-;;_;;~ ~c~L.. ;.>..\(.) Sli
.!U..r.
~.!ll~-''
-.:..Çf'" )IJ
.!lilil .,-......ı::i::-.o~l
j..W,_..ı.Ai 0)'JI ..ı.:ı.: ..;..;_,;~; ..r.lai'J
..:.ı\~IJ .jl~l~l..r. G...ı... '\t:-.\.. t.c.
Ji+:.,.
-:i~ .!1~1\..r. SY,I ~_,ı ~-".-' ~..\lJI..r. (" _, ~-.,ı 1;. !l;~l -~i
~~) J-_6 '":"'J~Jk ,...ı...:;J.., ı.>..r. ~JI.)Jf..l d...i:-.".>.:.1 .:.ı_;;... ı.>.)L~
•
"'~J\.,..\~..Ü.J'. J-~.~~A\;' <.$:..)\......!J.:..:_,.\1} ~)J.-11 ._s-•~.\
:~0'5-!1 ~1 t_.J.j ..ı.:-- 31)\..:,... ~ 0ı.:..;. .ı;~J~ı
!J)oJ...>.:..\
\,.Ü
<&;_,
0-'!1 ~til
~;1_,::-1 .;.>..;_,._ .. ~t;..!. ~Jb .. ..ı..("~l.!,..~j~)J...; .;ıl~ .. .~.:...,.:.,\i ~l.r..ai
~- ~ ~
) .) ._;,.,._ _ ;
~ .:...it.r.a.i ,...\)~ y
~ ~J
..;,·
. ;~~
L:..:.' '6"-". « (,.
' 1' \Jb )) \.;('
.
G..>.:_.) ..!.ll.:-
J~ ~('. :).,'J\ 0Jf..1 ~..Ü.JI ~ ~\:.,"
~'6.) ":,).:ı\)1 ~Y; • J-'-1.~~~ ....9\.>...o o.:ı*\ .jlh.o ~~ ı.$Ç G..ı.,..,.>.:_\ .j~\
•
/l.
\,_
•
..
..
~--:..ı.::1 .1 _,4.- ~'::'lk_;,... . ;.:ı;.,~ .ı.i ı;" ı ~n:: ı ..ı.~ ..ı.:. 4..al.k.. ~ ~.~.a_; >'"'
.. ~~
•
"~' • ).l~J\ Jzil::A d-;ti ~ı.:,; 1~· 0'YJI ı.>.ı~-1 ;\~ .. ı~
&..r_..ı.=-:,1 .j\A.i>::.-1 ~..)·IS'"~ '<~....k.
•
•
/
J...:ıJ :.J;.....i t)l:::..
ıJ
..
l-L..\ ~-.) -~.~1 ("
. ;~\ ~l!.i .).>..:lt-_f. ..!.l.~l.r.ai ...... ~~ .:...::"~ 0:.~.1
•
Y.• . x...;,
....
~h~.\ .)\Gl~-->- ':_;);~\ ..!,..~ .)~ ..;L.~.:ı j_ ('~~-_,._,,
(.$1_,; 0Y: ~·LJI "'-!\ 0'. . ) !;.>..:-!.:. j,~t-il ~J; <.>1 J; c . .Ji.c. ~ _,.~
!.l~ !ll :.;"t:r)'i ~~~ J~kil ~-"':-Qi .:.;..ı..,._, J;~JI ;b4.9)\c .ıJ.:..-~=--J;
~~~_, .:J.>.::ı-.J ·~'~\ ~IJ ~;I..S .:.1- -~.~_1 JAc .. ~J..r. J~ .;.>."4}=--..!.
~)'_,\:_;Al.;. uJ'W :.ıa;,·_,. ı:J•.:ı J41 -.:.!.!1 • ;~\
Jf .. ~)..;~'W :w,· .!l;;y.
.f~l.j~\:~, --:li..::~..)~\y..b.Ağ ·)~.(~ ..)~\.;.~ .;.)..l,.i..ı..=--..r.
• ;.>..-:ı-.:.("~
~1..:::0:..._.:~>. ~l\i ~ ı.$~ ~\c Jll9 o~l Jl-i "*.
#S)~.. i)\,...\;_Ç'" )lı_y.!(;~ _,f._I~~J .;~_.:,jı;;ı..._ ~d).~ c.j!..ı....i
; \(_;ı ıS) .J ~1 t;ı.; !l,...t_,ı. _, , J-.:.1 _, 1 St! ~- .1_ \.:.i \.c._,.· ~-~Ai -~.~_1 ; >Ar
~JJI ,_j.... ~
41 ..r. ,...\ı'LJI •.>..:.;.;W . .1~ ..!.l....LA:ı-1 ~1 ~,..\.$ .;.:ı).!..C:\
lll
.:.ıl;> .j.,U_,\ c)I.A~J ~.>.>J .;~~ ~;~
. o.,)\)1 ı.!.\"~:>-
.;j j\ ~;_.
...:_.~
,~L-;\ .ji;\ 'rJ.)~};...
.!l:.:.J.
.:.5'")\j
,;.;t;~'ı.;-J;01-!:J ~
J~""-1: Jl...\~ J'. 0Jf.i ~"-:"~-'~
F-' ~~;.(ı 0...\_:;.!-llJI o.)~j ~ ...;~.,.lı_\:
.;.);\58~~~ c_;-...)~\ t_r..J~· ,jt;j ~ ,J.A::~.;\
V:
.J.A;I_,~~>J.jl_,~ .)UI·
~.;.:-:_,(!Ji! IS'~\ ~·.)I;IJ ;~l~_,t.;,J~-="" ~J_,I j b. .j\;;ı .::,_,; ~,..1~~ ~.\.:..
~~,)\.Q.:~I ..:..t4;..J. ~\," 'r')\&,\..._, ;j_,l JA.~ ~Lı\ c0Lil ._--':~."+.1 ı../""~
c;}JI jJ~ ..:..l\ke_, .)J~
t._i
.J. ~.)-.._V
..:..-P.- •.) •..ı.;J'.' ..kA; • ;_,:ly,
~U\..
._..ı:l::·F" o/ ~~_)Aj •"":~ .~\i!ly·_,.... .)I;IJ ~\~~ c)~ Y. J __,;;,_, j~
J-'ı:. 4.J'!' u-\~\ ~J ~LA>\ 4.1'.~ J~ ~ . ..u~ _,: .,
·.:F" . .~, ,;:.;~. ~.
~~ .ı..L..:.~ .:J.:>-JJ ü~IJ ~,..lie f,~~ .0_,-.!.l.:. .j~J ~\.c.\ ...)Jl.tl
~~...\~J c ~L.J\ . ;j;l .!.:'" ı.S}:..}:e .)..ı.:~-\lJI J~\
•..ı..!W :_ı,.;; J"• .:,1-A~J J_..\ . ;.,.i.).!:JG ..:..~
JS.)
JJ•
..,'6 _, ... j.ı..#.-?J
,...W:i:e !)_}.;_,_ 1..9_;;
.t.liJJ'. o.)ı.$.~ 0\.>.~J ..J..J.\:...•• ;J.Y. ...~_;J>. ı.$-'~.::,...\:>-)(_)) :)JJJ>.
~ '-'-~ • .J.ı~:U.:.. LW:>-1 ("J 0~· 'y..~
J.
ı.r;; ·~'JJ'. -~ r)Y J~J'.
.
~: ~\) •)~ w ı~ .;_ 0YJ~ ı;..~;.ı J J,ı ;.!..l:..:..... J .J .)...\.':...:. . , ~ , ;}
1.1"
...
~Jıf.k!.l.:J'.J ;..ı.j-\l ~J. o...\:9 _,; .!J.,...:J,)
o)..l.J"'..:,
.,.,_;.)'_,12j .Y. ,....(...._,.:.;\i ~:...., j-Ç" "'-'J\i~ ~)Ai
-~
.,...(....y;\9
J
.0\y_..ı~·.
.J• .j ~
~:>-J ~~ jS:. . ;\i~ "'~-'l.2i ...~-..:..;_
o.)4; ' ' }
~\:{'"
t)_,\ ·P•Y:-=-,...
·j-(.,;}JI
~_,_t.
.;..ı..\S.)o.))\(.:;.~ J .._t,.\c _;..(]~ '-''6.) ~\c j-~~ ,...ıı:.;_..ı..:.. ~Li\ •.;-(:.~1\i J~\
~ -". •JJ_JJo..ı y
• _);,.:.,_
't ya J .... J.l~JI
J...\).,.\5" .j\-i IJ.
,...U Jt •.!.l:-!~\
~ JL....il ~ .J..ı..:-t_.;.:;ı d:...;JI ..:..:'l..ı..:>-J "-\' .._~· .:..:.A=>-J 1.5-.lJI "-\.t.
• )...\~ ~~ ~· '(.J) _;.Cı~~ ~J ;~\_,.. _;.(J~ ~: ,. ..:..~;Ic ~k
.:.ıl~ ~~JI ı..9"ı_;.;.,.J i~ .!l.lJ-•J .;:.;\,~ ~J"--'. .. ..ı.l ":"~ ~~JI J•k.. j;...
~·L-il cü-.,) 0)\i i-'~ .J .1-".\1" ~1:--. . .;-(i~~' ~p.~ fl~ .J..ı..ı..:>-~
ı.>JiL-il Jl ·J~):ti .;-j-J __,..;lı' ~_,tl ~~~J\ j~ ....:... "'. .l.J~J .::.,:;._;.~
~..;_;,·J . .:.,~ ~Li\J d.-.1.~1 ._);Li\~~\ c.}..ıJ-"..J. 0J!:I "}.ı:-1 ~ll
112
y
';1\ .ıjı';} ~1 .,\..ı..r.) .J~..ı..-:iJ.
j\... ~l"' ~ ..kA; .;~~~IJ ~i ..:. 0'..~
.( r~_, \'1 .. u1.-~~ ı)'_..ıJ\,:ıl ·r.S:J.\ )__;.ll_,•.tt.'~J\.ı,J\}1 ..k-il~
&~
:).)..I.:.J..,•. c.ı~"\ ...:.
lt\9 (-II}JI.J ~\_,
5:::--4-l:'.".>.:\ .,::.,~~ ...:.\.....\~.J.ıo\ .....;..a..:,.JJ..>..:... {ıj_~
~..::b- ._\~,._; ,).),_p.J ~\... .,_.;._~ ..:....~->- '..l=...i ~\... .,.;._?
..:...:l.Q.c
·J~-':..i ...&
. ) .) _,·ı;~- "'=:{:> .J' \ ._· }' J \ ~ 1J J~ 1~k:- <1.-! 1 0:..) 'o~.:,_ J;;.
~..,~t ~·1..~,,... 3 .j.!-{1 ,._J-..'t'"" 0-A.-\!.. o~..)\.... 1 ~-.,.,:;..\ ,:;.;~;_;- cl~.JJJI
wl..9
o~.~ 3 ;.\
._._,)~-)
..; :..ı.s::..r.· /·-.,..ı.:.... ./._.:.J~~
..
..
•
..,/
• ) .)..!,. )\.:.
...~?
.......
J....,.j
•
-':..i
...:.~.:.,;\
-a.i '·........~
- ..1
~ .oJ.:-' -....:..l ~ o~.i:_i ~- o..ı.::;--l--> :; b ~~; 1.r:-i J ~...l:.
s:.
oJ'. J
.:,..~;
.;..ı..::·..ı....y_ j)\;~..:.r.\:=· ~:-L:>-.J .::...::.ıo~ ~~- ~i ..ı..• ~J)JI
f~. <l..:l~ ... ~
.:..ıf"--·.J 0\ii...:... J .....? (.)~Li\ J( ~~_,)_,, _j\i)\;~J'. S:--':...l;l ..r>- "-"-' fç.
~t\~._r_l ""jJJJI . P·-:--"':.;.J .!l __,:;: !ll :_ı}'JI J:::o-"-':. J.r.;.b. 0~. ~_,~
•
.l'_~ \)"i d,.,._;; :..ı.)~)-"·
d;_,;._, ,j:--'"J ~;1:.; d~.) ~\....... ~~ ~;IJ ..btk:i\ ...:.\...)\.. \ j.ıo\
-.!1. )L- 1 ~lA-" . J ~ ~ j :-. ı.5 .. .C._ 1 ._,L-Af \ "'· ~ ,~ .:.J b- Y. .!Lı: LG.ı:. J ~- \~ 1
~ ...\A.:..- J..~,; _J;l..L-· • ..ı..lk ~}JI ~.-1 J .:..!~· 0\...)./1' ..d-l.ıJ ~:I.A.c
~..d~_ ,)J-"b ~"'-.)LG.:-.1 •<.PI.-:.. ~. ,:j:..1 .) )'r:_.J ~?. o.)_j!..l.~ J", .:.,1.
.Jz.i
....;.kı:.
~...:ı_,ı
J' S)~=~\__,... ..x.._.) ı.S.J.Ii '-'
":":w
<~.\._1 ...:1.>.~-' ~_,!.i..:_ ~~·Y_..c._l f.;.
j. ~·\:.." .ıJj...\...1
..:..:~·
o.)o._A_ij
..Jl.!.-(;1
:..ı~-..~ .J ":...t"" ;.;ı;l!.(;l
•.)J!.""
:_ı_,:., c.\."":•)\-\ 4..i_ı;
). ,...ıJı.,.. ,5_..ı.'l: r)}' J·UJI ~ 0'.~J
~:-> .!l):.) ~-cl~.
J?
r
"'."..ı.;.a""J :_ı..ı.:_..ı..\.~1
. )~\
t.\j.."~).
..:.t!.i ~.ı..:_,.\,.
~-\ ;ı.:=,ı J'.J J!_,)~.
..f. ~ j; >:·.JJ _,)' 1.5~ J-l \9 "..ı.:~ t;- ~r~
d: yi :.ı Jf•
,.~1;~ ..::..1.:-l:· S:..ı.:...ı)\ <~.:~ 0.f9 .ıJ~~LQ~ ,,,::,>. ~\......:l-'1
.-..;1:'" :>:..j !l;..:'Ç~I 01-~_, '"./<I.:"'".JJ ~t.:....J
':".ö:i
..:.ı~.~~ ~)' ~..ı....\~...:•..C:.I
~ç. 04~
J.
~ J.J.
d .. ~ı.,.. :_ı>-;/' .__..il.:.. 4..i-li to.)jl";K ıJ';JI
vA>
J•
•)..!.~" 0~....-~~\ ~ ..:.,.~l->- J • ...:.\.~o..ı:_J ıJ;J) ...;_,
s:~:...\} <I.~JA;_ ~~~.~· 0~\
~\il .v ~.;..; .!l__...!! J_,A> ı)~..,.(., ccl.....:_.J JÇ~\ ı.!.ÜıoT ...:.• _r }s-
':J.J\ J..(Jy-' J'.J
&:1 J:-;J .;;.,.~~· J\-l:"
j;# tk·
113
-~.~1 ~9l? ~-..ı-:;-- !l_r\c
r
0'_._~_1 l::s.l L..U_,\ J\~ :_~)~ d:.:..i.ö.::. 3 ı:ı..ı.:t
.:_ı~,..; _,.:.;__ı: ..;c~~\;:;--IJ .::.ıt:..ıl .. ~L.j ~'"-'ı .!.t.C:,I -4::-- J~ ..:...-ı.;\.!.GI
J.\.1.
~ _, 1-". ~J 1r 1 !J :r~ ;....~. .s.:.:.~1 : ..!.Lo._~_1 ":'"'~i ..:lı..ı .:..~- L,.. __ı: .!.t::--., )'_J
~~~~ ...:~•.ı .:..~l- ~Jj ~ J. _;L.j.; vA::. ·J~J.).~ .. .ı.J.a;;
~L>. .J..ı-::.ı J". o-'vA\l:..i;.(!~ ~.,--1:\ -.Ab\JJ'. .,k.QjJ !J.ıJj .,.l,;\.ı., J.:.j
.
~i Y.-' ~t: .;ı_,ı -':~.ar
"'='-,)
~. JJ~ 'J~I 0 _,.. ,._;,.. ":""',.. : ~)'\..... \
• J_,j_,ı t_~JI "+uı~~J ,~le ~J_,('.u ,,_;_,....; ~:.:..-' ,J~I "'~' .. 1~~_, ~
..:,......\) .::..9) ..)Iy ~i
J\-!..ı _,;..
r.> 1.J"
Oj }.)
~ ..!.: 4 .:... . J .ı
...J.~J .)~
r.> L~ J
~
ı_y J~ 'h Jı'<Y JY ı.._, ...u ı)..il rr:fl c_d 01 ı_,.:.\ 0-_..J.u 0~ ~~ ~
1_,.Jc 1 • ,j _,.Q.... \! rr.. ~J ('1': }9 .:...•Ai -ı... \1 1~ J\W '":"' t_(ı lly"J \ 0_ jJ t(
..:..Okc.J.
<\!J..
.s.::J.::.:.T « ~j4..i~,j\ .:.ı~\tı~ ~_ı_; V_,.. ~ ıf/'ilc.l:
JitA,.. _, . 1)~
-..UI,j\
r.>J.:Ü cl'k_ 1 ~l•l C~- .J.P <.5; _, u,_, : t"J.:I _)oj
~,.M\ J_,k .. ):JI '.};_,_tJiı.;' '":"l:.(" J~l
_j:_.., .,.,..)_,......,;; .. ~r-ı\;
.J..ı..!.LJI J-l9 ~;.)ı_, ı.f-eJJJ', ..:.ı_,_; J.J.:l~ .. ..,J-1_,1 t:!_IJ ,.JL.j JJ~
'";"'i yJ-' ,ç~1 ,.J..ı.l_,Ac. '":"'~JI Jil '~\.ı.J.-' J-ıJ.Y. Jy ...U\ C.,4,
.,_,1.;1
ı.5Jt. • !J~\ ı)~~<\!_,\_,.;:.,~\ );.ıvA of--~-!\ 0-'j~L::. J.--~1
!
Jl~' .:.ııL:I ....:_...,ı..;; .1. ~ ~·~_, ~~-
•
;..ı-_~1
J.:l-i
~4ı'jl_,..
:_,;
·4-.1. ..J.ı.J::.:T _,:., ı:>~ı
ctliı::. ~ ~L- :.ı,.;;-"... .ı~
(,_ı.c clk_l -'f ,.J~L-,.. .. ..ı.lb.. r.>fi..ı.l_,\ ı).Jo·k_l jJI>\ .:.ıiJ~ ..J'}JI ~~
!Jfo§- "~J.:-' .. 1 '-!)JI ~ ~-\-,.. "'~. .1. t(-".-' ~f jt( ~~.,
-~.~1 ~L..u.l J. !Jx. ~ ~._,J1 Jili>_, ~)~- 4.~\ t>-~-' J.!.ı::-..1. ~~
~.\:5"" J.!biJ ~~y ~\ ı)L.j JJI/' ~\_,.. Y.-' ~Ç.ü{~j\1 ı,;-l;~
.. .ıt!l
~..d-". JlJ\ J-9 J~J.ı ı.,g-!_;S'IJ ~~\; r.>.J.}i ~\!_,.., ..J~J'•
..:..,\_... :.:. , J _,-ı; ..1. r+- .:. ._ı.c ı) ..ı.:;; _,-\9 ~ \_,... ..:..L-Aj 1
Y. ı)~'
r ,.:. .;
:;.J.~IJ~\
--
114
SJ:-'~~J ~..-__:~_yi JIJ .ı.~l
J_,i .J. ı.r>vl> .,JjJI ~~JI ~~
.,..-.:..J~-"•.!1'.... ~.:u~~""'-"· .. ~ _,.... ij.)J'_ aJ ~~~ .J. J--ol... , .... ·J"":-ı.::.. '~'
.:...~~ 'J~\ ~L:: ~..-:[ ~..:_:.,;~~\~_;la.. ~J J~I.J. !Ir.. •J..\i.1..
JJ.:- ,.)L.j V" , --.ı.a_;, ~u_,._ ·"":f.' .:.-,;,· ~J .:........i ıS!' .J).J' jll~.,.)
,)\:.0 1.5'"'.,_.-",a:..
..ki\_r. ..x..;ı· ~J .:-...i J\ &; ~ ())~~
r.SJL,_.
o~)~J
IS"";)\" "~)~ JJf ... Jl .&'i _,i~ .,s-l.JI ~\_, *-J~ ~;\:..," ~J ~\:j
~Ç. j_,A..b ..:.x;J; ~~ı~~'' ,._\ı_l r.)l ~·\)li 1~ ı.!.t::-. ~..-;_,_ .;.)ı'J
ı.!.t:.:,.;, 'J-'.r..r>- ~.J. ~~.;l.o-lc.:ı\JJ: ~\.. ~~~ ı.!.t:-. ~.;J_,.... .!.t.C._I ~Izı
!1)::-... ~)jj\ ~\_-:;.- ..,!.l.,'\..j JJv'J !1~1__,11 ~:~ •JJ.J' ;.5' •.)~
•).l)\j c.>) ~t.
~ ..:.ı~, ~~
J' :.ı''l.J' e') ,\,_, '-': .)ı.;..Jyi 4.-~' ~La;;~, J-'" ..~(''
_,, ~~ ..-.:A-.. .ı:~ ~
.J.
#,;,.)
'":'+"'
.J.
J /- .JI )ı_,
.)Ç cir
J-".\ı:-
.>..-'i r.s~ı..:u_, i'jı r.s. r J;_, .;(:;;ak.
ı).l4.-><~.-9y. .).J.l
. ~~~ <t\ı)~\
.. . ..:...~~>lo
. .ı.,.l.Q."~'.:U
.
. ;..ı.....'\;
. 4..->~\j) cr.s~~.
Jio. ~).) •..-.:....~L. f :;;_.. ~\-il •J""->.J. ~.:u..:JI> ~J=; ·)~.)ı$-J. ~~
4.~A~ ~~.:u ~~Jt..' ~,... )~'
...
!l; ..\5"~.~ ~A . ;J r'"'.J. ~ r..
·J~I J....w- .ı.~\ j\:A=-1-' ~l.
.:.ı~ ~...v" .)~k~;·\:~ ~.;.;W .!.i~IJ. ~A o)~.J. :.ı,:: s.;_,('_,.~'
~'1Jii-'fo ı:.ı~):.;;
c.).>.~ •).,)~.) I.S..... ;bl ..:J.~j J .....:..;w~
;b~~ "-l:-.... ~~
;.s::J~ JS.l ~.1 ~l:---I.J ~ .!1~~->- c)- JJ
5.; )Y.
·-=. . .;.
tt_::.:
•.)):.) ~9
J.r.--J .J;}JI ifJ..J""
Jy.~ <~._:..'t(=ı-1 ~l.j
JJv'
~~.ıJI;
• ) r-J,) ~.1_,.6..;.1 J~;,)
0 J.ı,_,...
.kl9 ·JJJI --:-ı\::-".:U ~.)~-'f.J_I.J. ~i:7. JJ~.J. !lr.. J\;ı.. Ji:W\
: ~:~ . ):.~lf.~ ..!X"l;> '~..~'6'~
s-i:(;_...!.\,"tl cil~
115
~.>:,.·"ju_~- ..!J.::ıo-J) ~..Ü.}oJ, C~.J.i J;.o .. ~Li\ o)...\.!..o~y ~.J. ~J
~~J\ .J.~ tAı... ~ ~;..:.. :J~ &:Jb.. ~~ e:J~..ıi_,.1
~I.J.~J .
:::.y.
~:JI;i ~ ..:.!.!1 ~ .. ~f._l
J.
~.;..~ı..::,.~
::..;,f, ::.~ .. ~1
.::.~ c.ı..~l ~~YJI _;;~· ~tAı. ~J.;,f_l ~J'.J .P•~J'.
J_,.;
~ .;.J:..;...
~~ ~_;;
!J:J..ı.f ~ J">\J..Yij'- "---;Y.: ..ı~Y.v" ~.J.>J ~ .!..L> ~'}JI _,];1."
<;.,ı..rW>I J • • .,.)ll c1J~.v" • .,.;.f, J~ .::.ı\-LA>I.j_,;.., .;-A;J;. ~\.:..,..:.
r'
.:.ı.]_... ~~~ ~>t' ~.>.:,)§',_s--.:.., •.,~ ~~.,... .,;ı.,.. :J.Af .:.;.r..=-' G-:·-'~
f ~ ,.ı.;jJI j;y_ <~~_~.. t( ı..r;; • )~J.I ~,t,_ı s-~..ı:J..ı f ~ı- .:.ıL:> -"!Y
.J~l::-.~<'~·~' ~.J ~~.:U ..;'il~ 'r'YT ~:ı:ı.:u ~
flJ' c);y.J:f..
J::. ~)~> .::..~ ~~I.:UJ r"Y\ t);~\ :J) ~~IJ.l ~'Jr.9
t);)\~ı..rW:.-1 ~~)'_,A... ı.::.ı)'~.. .:,~l:- .);~\
. .f
~Yi~
~ ~)~~
• );-ACıL.~'""'_.;; ı)\.A~J.J. ı:_,\:Jy_ •.A·~;"};; ~- ~J JA'- j;y_ ~J':
~:Lf, .J~·uT ,\ı_ ı._.; :r:- o.:J)Lf. )..ı~~;\~.,_,.;,· ~.~~:J .. JL.I ~
f,(~ ~'->~
.dJY.J
J:l..i .. ~Loj
~ • );:Jo)f. ~1_,;.:-IJ ._l.;k ~~ .~1;\
c)~:: .,.,~~~.<\IJI j\~.
J\.:.::.~· .U~ ı..r-
.:.
J/ .;..~ J. 6.-.__,f S:::J~ ~,yit
!lJ~I ~; ~l:-... YI~.. ~\:~ .;_~ J .:.-:1~
.1~/ o~ı;._; .:r:- ~ı\.f ı):-:nJ'. ··' ı:;I~J ır- ..J~ . j~T . .:_._t_
~ ı:_,ı~_, ..J ~ ı;Ç ~.fl..Wy. Jt~ .:J..ı;f~~, ~.)~ !l~'.:UJ r YI ~}JI
j~ .,_,~ •...P~:J Ji~ :_:_ı:.,_,..!. JJ~ ~·....:?. ~;\.f •.,~JJY._ .ı..~l
.;~_::.4.:.a~ .::..~~.:.
::.f.
J"- ,6:.;>=: .J;}JirJ./ ..:.·:J~ :::,'0f ı)'iJ' t
.. .J~j·~t> ı.5=-:.; ~\..
.:. ı.!-~1-A~ J , JS::. ~:J ~ ..;1~ J ..1. .:.ıLi.\~ "-~1 ı:l"~
~. J~l ~ ji-A~J JJ:, ~\ ~~\:. ~\ JY:..IJ Jl- ~~JI
~Y:., ~;..~..;-> ı:_,I~J ı)~JI
,_,;.;\....
~JI .kAt
c ;;jf.ı.~\
•J.:. J.i.c-
&ıt>'~~J.i.c- ıJYjl?~\i j~ •).J}o)oj\."" J}J'.3 l!lJ\...JJI 4,\ı.lo/.JJJ
.:J.J.} 5\;::.\ : ~
~~ .J-A;il\i ~
.:;.ı_,.J VJ. ı.:·_,.,. o~JI
f :j, .~~ jl; ~\.. t~l.:. !Jy'y
._,.:.; J\
.ı...)I~J\ ~\-)
)J/
).A;~
t.Y-il j-'7"
~ J~\i ~ ~ .:. ~J.:'J ..~-f ~~~ ~~ ı +.A!.)\ii)JI. :JY. ""+' ._;}(
116
-".J':=ı:.I~..; ..).Ş. . ,_;k.. ~~ .:,\.di_, ;)_,\~·~ı~ ~.. 1_,... .Jj:......,.fj;
':_;;_,.·t; ~':)~i~.
-..-.;}JI
.;:., ı.... ,,- J
J ~1 .::..: , ...,.#
~.
ı J ) ,
..r>-
~IJ ·~~:::- ~')~
"';-"_)......
111
~~ "'-. \l:.ı.A
J-':1 <\11)1 ~'-'-> .jiJ;
r~t)A).. '.- ';-·1..).:::- J •ı.> .J L•.)
•
.. ;j_,IJ... ı.,.. JI~J'":"I)a.:..I,.JI/ ..~..v •..\ı_l ~\;<~.~)~..,\'ı_>.)~~·..)..~
•
.~.:.l,..:J.)o.J.-'-~ .j.).A>-~J~""~. ().).;~_ı.)\).~\ ~l):z..#\ ~J ~.!.i .f"f.JI,..
~..) J~,(~~ .ıJı.,.. .l. l.. _;:;u.. .J1/-. J ~ J_j ~.
j~-0-'' .;:.,~
..
.J y"'- J
•)
..).).f..,.. ,.'\k.~J f..c:l
_,:ı ~.J-~.., "';-"_( .:...:·r:" \Aı. J
~ı? ·.;:i~_,, ..)~J::"J. Jj§- ~~
..
..
• ..).. .-1:- ·~ 1 ...\:-'. tı ~ \Aı. ...ı.._l Sk .:--tr~ .i!.>.:~~- ~:.. Jı ...:; :J~ .Af J
0 )' J 1&:..~J.k..
J_ \J'Ji J ?.J..U.;\:"
~ ~L!.C;ı ~.:;, ~ .. _/.)J.f
.!.\_\...,\ J . •
~-~ ...~.._, .>.;..ı
..:.-{-~..) Jf. lj~._:l ~... ....::~l.aı:.~~) .)~!;;.i'
)..\)~
J .. ~;
J.
.JlA:: ~\~. f..) .J.;f j i }
ı)..)~
·.ı..~._ı._ .;, •...ı.:91.).. 1 d,".;ı~l ~,.,_. '0-.. ~1
,;-~.... ;-~ljlJI ...~.....:":"~ tJylJIJ'Y\11 "~~ .::..~-~ .,..ı.:..~.r: ı.:>U ~(_,. .)p.~
: JlJI jk:..J JAı:.
'-? , ;L;~I ~~c Sj,\ _,
ri<J .. ..ı..:..,..:;~ .::..A.;A,... ~~.r;.
;.r:.--..
~!~ .. .ı..:_... y;t9 .:.ı~ .:..~lf .)Ll~.~;!.;. .J~;f•l.\.,..1 :ı,:;.
=--ı.l
..;S:.-;-!1~~1 J>- .ı.ı. _ 1 J:l..r ...G J~:.. ._,. _, .;ı. J ı Jı:.\.9 J.A.ı:. ":""' ;~)i J 1
Ja-! , .J...ı.'A>- <"t~l , ;.\... )i_,, ":"'".a..:.. J. ) , ( .. .>.:- ,..:;t; ._;,... .;:.,t:ı.f 5-:·:A
~~ \ _.ç\; ~./> ;s-:_-.f.-!1 jl.JI ~li .._l.iiı:. '-? . ,;-C~ıt; r-'.1~ ..).J~.;f
·~t.:A-'J ~ ı.5"!, J"-; JAı:., ;~)_~.,, J1y..
'):ıt>t::._,ı .k'A9 • )..)'-'\.::..
J:.'-
\..14.:.-\J ""...lf
J.
.J.l· ~":>-JJ ~.,_s J.
' )\~i
._$a!
~li ~l'Aı:. ''-'L::..
..)J~-' ..1.->: .::_,)~"" ~..>..:-""_L- .:JW--1 ~-~\ ~~ ~~~ .J'J'JI ("J:;J ı..r
~->- J ~" . ..:.ı I.J; IJ _;.S:.-~.) J~ ~ ~==-- <\1 _;.(:.:_.ı~~,. .J i-'. , ~:..ıJ Jl
,;-(
.jS... rJ.J(J.I~
'l.l~ı).).:~I::A...\ ~~lj.J)1 J1Jl::.. -:.t\-'-\;JAı:. c;j~. .,...ı.:f.l:J r
J\k!l ı.Sj-ç-~JJ ~..ı.:>-J (J ;~1 ~_l:j _;.(;\,);IJ ( _;S'~--!1 j~~ "-A>-
ı;* i ı_>\A., ;.s:J~ ~.lo.J4J.t- '· •)~\ (IJ.J .,..ı...J.;.:;,. ))•J. ~=:-~.\
~k J> '":"\.::::- . ~J)J\ ~'.ı;.:'..)\.._... ~1 ~.. t;
ı.>;S::~ ı.>\Aı.
'"J.:J"-,j~ ~;~~~\ ~;I.:JIJJ.b- ~-...ı.>-Ji\L:J ~~\.::.. _,f ~b.).f,~ ; ...(~..)
~.0.,.# J. 4.1•..) J • .ı...l.ıj , J .>.i-"· ~~ \:.: d:.:_..) .J. ..) ~1.ı W-\ ""· • ..1.:==-- _, ~ ~ ~ J .....; J 1
4f.J
_i_
*·
117
.J~\ 1_,:,-1 J·'fC~ V' , ~ ..;ı...ı.::...l :_..;,_,
..;_1
J.
J~~\9 -:J-'~.1 ._;j_,; •..Q..\G'-
<t' ~ _,. ...ı.-! ._;.;'YI'-?.~ ~ul~l _,....lcl) "-=.!.!.' .;.,":-·~.:J ':.la--
~.a:.,a;..J.
\Uc ~·(, ')'\.G.c ...,SJ ~ .....U\ ..;' ~ t" ;-(ı:;-: _,c.. _;.. ı.>\·
J
~y _, 1 .k-". v- L.. J
~.tC. 1 ..:.t..:l:~ "'~~ 1 _,ı.; J 1 . ) .....; Y.. IS'_,;)_,; 2 L. j ) J........ .) Jf_ 1 _,ol: t_j \·
.J).J..S:.
0 •.J -"".
t )
•.At.' .. ~...ı.~
)~J\ ;1~~ -".Yijl
Jl_,_.:.l ,~).)~
cJ....l::
':-'";1..,..... U"'l::..~· ,f.J '-""ı.;. 0'_., ..1. ~;.ı_,ı J)\; .:;_,f:l ._;;i .. ~l.. \G' ~u ..1.
Jt_. 4.5(' l).JilcÜ:..)J• .:,....:.ı.:.. ...s~A> .ıS.)~.. ~~J' Jlj"\ ı))f.' •J'.)' j·lG'
.
.
• ).Jo...ı.(.t:--_1 \ı:_IJ 4.)\;\·
J~JI (.~!\ '\1.:~.,.1 .. ~•.;·•:: .!..>•..\:>- _,._ i-A:'"-' J;•,.Y. _;.~JT _:~\:.s­
«~~-' 4-J_,...ı.f:_;.. ;_:_;:L. ı} '-""i;J'- A... Yl .. j_~J ~ ~.ll\01 » ~;_,_; >-::. ..r'..J:-~
•
~ .. _,.__,_~_, ->;.;f ~-'"' ~'-"· "'"'~?ı.!;'"! .. ~~
jT..,..._,.:, ....A!r~"",...-"· .)~1
.,_,\;\ ,_S.J..CJ..J.
.(....)Y,.v-
~~)\~ .ı.l)l --:ı~
"'='-'"' C).J.(-:o:- .. ;.;;§j•..,\~J r_,j
: ).J.~:- ~ı;;
• J.Y..J..:'
. )~~~ .::..~_,· -t~l ".f·A-~
.J.Cj
ı.S.).J.!f
.!.,....! .. ;\:"l~ -
'
·-:~ ·~...ı.f rJJ . ;t~Y~ _ "
.;~..V._I ~!_,-!.i d_,~_,'-:"_(_, .ı.!Lol .. _,...ı.f .. ...ı.:;.~ .ra'-./'~.. \ \".YL __ ""
J~!J.).>.f-) o..G.::-~~
• )
j; )~
..ıv.,aj
J_,_J
~• .U..:..l:..\o.J.:...ı.{ ~ .. )~1:- 4.~ Yi .. .AJb -
.. .A... J j
4.5'" -....:
1 ~ I.J 1-' ""::':.~
• ).))\)
ı)\.. j n V"' '.J..•I
.:..ı)L..I
t
..;_Y> J ~ ..i.a-".
,y:.,
o
...:.a:i..!.i :J..,.J.!f -
J _,1. .). .ı,.':; JJI --". \L... J ~~ ~~ ~ ~~ .:.ı __r4>
'
C.! 1
ı.!.l.c_ _, • ).>..!..o) J-::'• .:1)\ ~ .::..i~ J ı);~.). ..!l,...)\~_... \J --:ıl::~ 1 :_;,:.fı.;;
o.)~~":,k ı.S-'...ı.fJ',J j~J. )Uoa:::\ .;..._.)...ı.f !Jj~-' o..\.:;.~ .r~o/' .(}_,~_,\
o-4-lll~~ !).....-)~\ !J\)_,\ ı.SV'~j;J ). •J.Jı/""A.f>J..i.
J... .!.l~
~Jf..l ~\:
~"~~ ~f;j .) ..ı.:.:_,_; .Jl..j JJV"" .ı.f;J_JJ~-"_ • )...ı.(~·~l ~\~\ ~-..\Ç-J·
!J;~_I ~~ı.>~L,... .. ..,~L...J'.-'~~;.)'U~ t(_,ı ). 4-...ı..:~lj_,\ .:.ı_Y. ~_,.-__,
. . J9- ":. .. J..::J
.. . I).J• _,..;.J·
. r.._
.
J_.ai ,...ı.f Y.
.j:_, :_;Y,I
J;_,6J ~lı" uı.. ~~J ~ •(.).,~ <.>.>...:..
'
..
118
~~.ıJ.::·~I~tJ... j t.>-'.>f Y. ~~·0:.-' .:../'})1 (.~ ı$-JI!~.N_~t ~~~.o~.'6
J.ı.:--"'
.,.>j ...ı.,~'
f-~~
. . __,;. \
.:..;_y_ ,:.;_,f_l ~-~~_,, ~.I.>J ;_,:,..~
,:.;_,=..__, ._;~.ıJJI ~J.. \c .j-N·_,l.;j ~;;
• J
4
J
j_,l ~ ~ ij'J ..!.\~\ __,ı.ı.;._;., ~~
;_,:,...;)
.!lr.: !ll .,.\.. )11-i.
jL:.G1 .:.,~
)4,)
:.w;
~~.)i_,
.;t-·~,)~
.!.X..J..>JJJ:,.._,y_
~-~- 1 ._ıa; \_.? ..:.... 1 ..:..ı..J..~ j ; '\.1.:·_,1 J; _,iı.~ .)ai
J_,;.
Y. • _;;ı.,.J.f
o\.~,.foi ~- ~..~-.:_.,:.,\;'.,ı_~),.. _, ~.Jj .:_;)1_,1 ~l;ı .. ~~ ./'" ~J)-J
.,._
.j ...~;./ı.. .J• .\).." J _, .... -". J J~ ~:ı J \ _,!.ait.~) 1 .ı..:.. ":A::kr )y:' ~:..._..ll:.. ._,}ı..N_1 J:;_,;
jW ..:..+~ ~-~ ~ .... ..:. ~l.a.. J":\::A..,.\_, Ji~ .j~)"
_f;.:.
~ı,;;;._;..(_)-':\ JJoUJI t>J,-_:..)1 ~-' ı.SJJ•-;., ..:..1 ~~>
J- ;~_,, _, ,
J~-D_,ı
~U.J~..rd~
o-N_.>.>
oJ;ı.,~.~_, J;..:\_,1
..:..0"_,
e:~ -s"'~-:-
,l
JI__,A.:-IJ .J_ ..
$JJ...,Y.J
J~.ı.j_,ı.
.r-J . ~_..l ~::::o.:.f"' "="'__ j ci~~~
~~L!.(;.\ 0~JI _:;., ..~~,.. "':"~1 '~fo-~ı. ~)1_,1~4.o
-l.;_>i
..:.ı~-,.. -\~_IJ.J.Q.ç. .:.~l.r"J ..!1~~-~\
..!__,;;
~..J.J
\.::.c:.' ~ _,...;.. ..!.1.1..:. _, ..:;~ ... ~ _, ~ • U:..:.. ~_,..:.i ...1. ~ ..:ı...~;. 1 ~w ~ J.~ \:::.- 1
J
s;..
,:_;_ı; __,bi ~b Ai~ \.Q.:~i J ~ \-!_,; ..k.Q.; J J~ ~_,1. .1; _,;,.~ .. ..., _,-:.... •t.> .:ı\:"' . J-1.4~ ..:li
!-:,...(~ ":" .._. :t. .ıJ __,ıs:::~ j~ "'"-"'.i. ı.S~.,; _,ı. \11>..: '.:..t: $ .ıJ -'.a>-1 ..ı~
~-~ J!_,ı.. -".-' ..:.l~~.N-' .. -lll J\..A~J .....;kC: ı.;_ -s(" ._;l.;_l ~.)J.I.> !l__,KJ~
c.._;.....r} J.ı.,.._, ı.;:. ıJ~~~ !!.:ı.>.~. J-IA~*·J__,; ,:,_,..ü\.Q...:_, ~;; J-\;~1 ıJii
~Y, ....;ı__,iı .:.;..)..:..Li:_... \ , .N....ıi c.t" J) , )~;ı j_,.... , , J.--..tfJ\ JLa_.:..
ıS-' ..:..._~) ~\ ,J::S.- .. );\...<~) ~~\ ~~ .:..;l.ı.-~J ~))""' .:...._~ "'.".)-'~
J;j .:-;:- 'fJ .:..ı);,)_ JJ..f .;.1..4~~_,1 __;~\ .J-1.. "'"L:"-': ~"~.\c!_;·
~1 ~.ı.~;_,(~~)~- .!lfa..c.:.vı o)...\~o.;::S" ~... \ f~ ..r'vı ccl::-·~'
,__;-;!.>: ~)"f~\ t_ı::.:J ~)~.::......;,;~":.c:._.....:. Jl-'"J "':"\:.... 1, ·~J\ı"JIJ­
' ..!).,. ~- 1 .:_~.i
~-~ ~ 1 ~i1r" "':" -".~ c.S-
,<.>__,!.ait~~ '~~\:>IY.
'J-'J'.
'J
.J
4).-; _,.... Y.>
~J~iı.:J;J d:.._.,.~ ~.ıJJI \:~l::.ı.J ~:!.tl
J..P t ~ ..::,~ \:::.-1 ' ~k. ~.)ai ..::,~ l:=> 1
)~~.::. Y.
.:ı..; ...1. diı: t.... fa..c.:.
d~ o-'!\ J )~ j..:ı J.::...,;.,;. ~
• J J.J 1 _; 'ol.:.!.! 1 J~~
ı.>J.:...~ J..P ~­
~j-l_1 }:~~
. )4$' ('j\1 ~---~. .:..;.~.:~~
..!l;:..\,
119
.::.ı~I;~IJ.:.ı~~.r:.i-:.4~,._~\ .::..~\A~:_;t(_. 0_,:;_, ('_,..l~.ı,.L~-~
:./'1_,1 .ı,.l.._l "~l--il) ~~-.).:.ıl'"~
0,-;._J
.:.ı\:-.J-' j)\;..\.!1~-~-J .!,.~...\.:>- ,~ı..l
J>
.)...\.:i>~·. ~)J:l_;l ~) ...._);,· ~)..;~,
l~:>ıo=;-'.J-> .,.)04~...r. (dl1.~J
0 J-f..1 J ~4:- \ .}~§-- 0 ':h 1 ._... -". t.. 0 ~b-
0r
c'-'\.4>:-J
fç ·~:ı;
.;L...G._, (>Ir(
J
~ ~
(..... ,.ı J
e:·:j _,· ı.> ) J L~
t\:;.\ cJ)~J)G.. c)"-~" ..:J~.,~~J~ Ji.)J~ j.!-CJ,
~-.) .:.ı~JJ ..r~ JJ<\ll ._;l-,;. .:_.~ı_$-...\.> J ._çt;._ J~c.l~ \ 01..A.~ J o...\.~1 •..lı• ...\.:;'"
~ \~~ J ~..-4~ .. ~!:_1 .:.....~.> JJ", J~c.ı.;~ 1 ~--~· .. .ı ..::.ı~> cJ...lı_l ...,__,;,- ~":~:.l:~IJ
~.di ı_S.J..2'-\ ..A.t-1.\_,l o...Jj;_,
,...ı.,)
. J'~
...ı~li
~~·
.
'.
. .
-. - ')...\.s- )l:: ')'/14.#
-·
'":"LA.(ı Jı.,_,~ .:.ıl:>...r. J~.ı..:.;\9 ~~; o...J).:,~_,\ .. .A."~ )IJ-~ J,!; ~)11~_,1.
0~ı?""( J..ıtr- ~((.ı.!_,-)_, ,..A.-:' Lr 01 ~ı_, . .~1)'1 <\lı'Y _:,ı .Ar-I) ._;ii •.;._ı
.. ..ı~K: ._ç~cl
e., (o..ı)~.f' .ı..l:--\:..... ~.,:.: ' _;ll_,\ ~:.. ~~_,~ "'="-'~
~I.JI~..ı. )_,1_,\ J-.Jı... Jl-=:-::~ !ll~(.: \t•~. ;~\ ~;)._~\.ı_,~ J(
~~ .).A.a.!..ı:. .:_..~ı'L-i\ o.J.:---~1_,.. .)1...\ı..ı.)' • _,.._:~.~ \;9 JJ.) C .JiJ)§..
..
•
..
T
•
•
if_.A~). ~;)' ~~ 0_,f_l J~...r. J_('_,_ t~..ı .,.J.:ll: _,..a.&. JJ ..:.. J; --~~ 0.J.~~
~;
('
~~~
•-:·,\_#\ J:\_,1
0--::__,_; _, .J __,:;
~~)! ~;.;·
r-'"' ., . . _, J"'J_'h :;..ı~)J ı..9-J,..ıı_,:_,_ı
· J f _,ı 1~_,~ ı.>r ( 0J-Ill.;.
.!J-A.. 1.._ı_,ı, ,~· J _,...., -". ı.> j_ ı.5); ~,_ V' .A.:;I ı)\.:. 0 .) .;:-...•::'.
j~ ~.ll ..A.i:.JY. ~l..) .:_,l.j "--4:_.~J...ıj_,
,j~fr)L" J:::
o).J.:._.O)J'-ç <~{
fi.l
~:..~· ....:~\ .AC.J
J .....~~\Jl,"Jj
c.J..ı.:_(,.k ._;~.j.A;~ ~)\-~~~:-: ,!])~\
ı)~J_;f J. \~ .:_r•\..4 ..J_,f.l ~JIJ j-A.. IJl "~'J _,:--..ı -". ı.>;-4.:;--::. ~~.t.
~4S-IlJ1 J~ ..:. ~~ I.Sç .::.ı )• ~..Af ';"~,)~.Af _; ...(~1 4.}" )~ • J-1)\; r-J..)$!
~.A~La.. .!l.J:. .. ~t..; J'-..~J ı.!H._,4-j• .!lx·. rJ-1-1
!.J!.ij\ (.J...\.A:>- "':"\.:~ o...\.~1 el~'\ J'. ,
~~ ~:.. ı_$""> ....~ 1 J4~
).A=:'<;.A
' 0:. ~:. ..;_..)
.ı,.l:-lı:.
flc :.J)y_. t>...I..C.,~ L>~
.ı,.l~l~;.. ~Jb\~\ J. (.!;.,e. -1)__,:.
f;--! ı__, ( ~ ~ .._:_~1 ~~.)__,.c..,..
l.S.:r}.. ji.J.~JJ ._;~.ı.~.~ .ı..L;.J.:o-JJ~ ~ı;Li\ ıJS..ı ı.>..J=i..A... j)II;~J(.)\.. 1:
• ~ .. ~1 ~t;i1 .)_;;::.~.J...;.. ~"~>·-· ~·..J..A.:. c ..JYJI ~"".IJ~t; ..J~)Ç
~"4.A ~~ ~ ~=:.oY..-1 .,.A:-_,.:..)ı; .S_..ı c.Jl:-"-.!.U~ .ı,.l~i ,~.~ ~JJJI
'
120
~~~~i~ ~ÇJ_ .!Jj:t...l__ .. ~-"(.-)' WJI ~_,f_l .j!-"jJ'. _;.~1 .:11;.)1
~) _,; .j..ı.:.l,...ı.\_,1 ~i<::--~ .:·r:!l;~l ')1\ı:.l..?-.>.; .!J _,.....::.ı J ~.Q.,.. J
ı.> j_ ~ J; '1 . ) .A.:... "=--~ 1 .!.\..;._ 1 j ,__
.)o~ ,:~_~J
'._:. ...~\.::-
t,• . . --~· ...1,1...;-.
.J
o
j:l y.,.;.. !l -'::-: o -":-_ı..) 1) .) \..:.) \ ıS j_ J
.S::~ 1,_..\;.:· ...:~:' ~IJ ~t:-> 0<; ;~ 1-J ,:A.a..:.....:--iı:.:_...!.-;.
~)4.))..\:,._:; /"(}__\..
A
Y.-'0. .)ı:_ı\;J.ı_ l..:,.;.~
J .. ~; -s-~A.i ~...\;. d .. ')l.... \ 0 . .) , ı.>-"..i•
~)\ı_;~ ~~ ..~~ J ı
J); );
._; ,1.......
t,.... _,. ı$.J..ı..{- ~\
j _,:.... ..:_. ..ı.;_,_
..4~ d~ 1 --~--• ~ .;.:_;) _,..,. si
... \ ...
~
~.A.:..r._; "'-~;JI
"-=:J:.-"s ~J; _,
4.:..).ı.~ .İ 4,~ _r-il) ~":"·\) .::,~\ 4.\:•~ o~~~·~ ~1) .).)o.AilJ\.) _,r--(J_,.;)J\
t :/ J<>~
c )4.:-_:.~ <.!.Li-"' .:.1 .J.J.:.I ._«:~-....iJ J:l;C.. o}ç. _,,.;.. , .. •)y.::,...;.:ı o}i<>
c..!}.;_.:, ~J ._,;J.;t:__;J...i'. ~ 'ı.SJ-'•~;..1 .::..ıb..ı.f- ~j.
ı.;).jlJ\ .,..1.:..: ._;.._)~.)...:.( ı.>);J'. ";""') o.A~~~
.,_:__ ...a__ \9., fı:.
...1_
kJJJI
~y J;§- "-"' }:.""!\
~--~t d:~j__. ~J)JI
J_
ı.>..~.:. 1 "-_;) ~~; ~ -'JJ' Ja.a.; , ).),..~.G~ 1 ....ı \k.....~ 1 "'.~c
.J.
...._4kt-
( ı..$~•.) ~ ~ J \ (.)~; \~: .. ~~1, (J\:1 <\.~ \ 4..Q._J; J ~ı:. ) \ n.:Jı$.)) \!~ .ı.:iı_.)
o.) ...1.
;ti ~
~'J _,, .j>-4..:, ')1.9~ ,; ...~, {'" Jl '.,Ç )\) ~.:,~.:\~ ~;_, ~.i\; .. ;_ ~· _,..-.:
. lp..:,tt\ J_,~ .:;..ı.GJ__, ....,I_J...... ı .... y.... 1 .::..ı~,._,, ~.:1~_,, . .f-.._,J ~=·)\....\
J-". ~. ).A_.!..C:_\
._,.>-
ı.S~ t:> 1 '~~.If ı;~ 1 ( Y.-~ ...1.
.:..:.
? (.) ,=-: ~ ;-_,_
..:..t;t_.:..C;ı .!J~L.:, -"·' ı.>~iL.:, ...J.~, 0 _.) ~..ı:' ..;~-...1. .,.A>-1} __;,... J!T
"~ ./ ~t..) -". 0'.. )...1.('>-"..\;:-:<\\JI fl <\}_:)_,..,. ı.>...~,~ h .._~1 "':-:>-J"-~k :..~.:...ı.~
-..) t} ~ -1 "'"":>.:!~ .k~' . ~.)) -':;.11-s--1.) _, .... ...; J; J ..jAı:. o.:..)~0~ .:ı..)~ . )----)~ ~
--
0 J=-__,..;--.:.; .s~ J.ı.,:.... ~ı""':+ı 1.:..~1...~.... _,~~ _,ı_;~.:ı ~j_<\};L~0Y. ~J\
ıj(P•.. \ ":"'...Q.,.j ı.J•.JI ).J...!..o"-"'•..l.:.l ...::...~~- ~ !JJ"J ı.>.:,tJ..\.!J )\j) .) .Jj)~
0
~ J; ~ . .~..ı.:f ~ _, ... ) _,1. ~ _,;. J . . l.... ) L.. r"-.ö....li-' JA.ı:. f!-·11 1 .)X:- Y.... ~
.. .:ı(.$""':4-\t .::..ıL. j._. !l)Y--Iı.>..ı....;. . .s...ıly_ )"b;,· ..!.l>- .. ..~.ı_l j\.!.(;1 t ı.>..C._\
. .ı._l 0_.,;.\:.. ~-1~ 0~-y._;,~ j~·)\9.3) ~-..j-'1 ~1;\ ....~, (._)\.'" ...1• .. ~_,ı-1~
~~_,1 11..),.. ~~.)\ j _,:::l...l.ı:.\.. (_J...~,.. ;\....1 C).;._A...Ji "-~l~~ ~ , - • .));W
....~<\IJI _;.c.lj\! j. ~ ..:-iı_.3J ..:hl .:.:'S"~ ~ _,:;_,__;... <\l_,lı.:,V~b~l J..A.l~
..kiL_, ...:..ı; .bl; ·ı.>.:ı_,_,~-~1 dı.
f_,r:) ~-~..); ~~;~- "-::--Jıl-1 ~1;...1.dı.\:..~_,.
121
C.:ujJI ~-_ri .!l_,L-; ~
jt' ~~~ 0 1~~~.,1 f:..~-_) ~·ı..~.:~
J_,... ~1
• ·S...ılJI ~\... ~.. J);I Jl .;N~-4~\ .;,.ı;._l ~yS .,:..,),.o
.:..~~!l\J
..;..-_,f )JJ.J r'"' _,
.._..A~
<\A_l; • ..ı...-')LI •J)JI
~!...ılJ\
rJ...
$j.Jo.A.-'}.j ":""~l·ı..r-..r. ~,));_~ .J..ı...!.·ot~l J,.J~- o..ı..::J_,M# ~Ll"':""~..;... ~JI
~t.J\j -'~ J_~ _,.r :..w;~..;..._,.,
...ı..,;.T ~
, );....:;' ~~~
. ~..rJ..:..._)"-:-.:. ~ı.,..;ı_, ~l!... ~:1.:~
*' ~:--')t.' ~u... ,;.ı.; ~~-li ~\b.. ,
~_,l.')Ü\_, _,1-.... ı\ "':"".,..;... Y. ~ ;~\ ~ ~~ ~k~·
0 _,1-)ÜI
~:-"
•.lt$ .:.
J.
~j ) , _,La .. ı 1 ı.>-'. !l;..ı..Ş.... o..ı..:-ı_.,IJ J-_9 j
:JJ,.., J.\J• .ı_~.;lJ\
;~ı ~
j--1! . j r ' c.:ı..ı..::~
J
...;~\;
...!.t.._J~.i..
J~\ o.l.._s~\ ~ ;~\ J:.. ô_,.J. J~' .)_,.1..')!.9\
J
~..J,.-;::l"j_,. 0:.JS:::.. ...s-~'•J.l.)IJ ı.>.Ji)J:> o.l~J>J~• :JJ.,·.:..tf.o
·J}.f.~T ..!!.=:4...19 4.!_~ 4,\ı_l~.,) :.,;_19 ~.hi 0 ....;.:.. ._;(.
. .... ')A..... I~-19 ı.-l.-#1 ı
.,,J_,_,.,_,..:..,..--:· u.IJ.~.i.l.JI ;ı_ı.>J~~·:.ı..S_.J,;J J~ı, •..ı..:i..~... ..;....::ı-::-"":"""'..;... _,.,
~_,~IJ; .. -4-UI~f"'~ .k.a!_, J.~l ;K:\ ~~,j ~J:ı;-J, J..ı..r;\.:... ~ ..~IJJ
~Iri , .~~ J:t;"JJ .:..! _,.... t';~~-:9 ~ ~.,;... ~JI • ~...1J .JJ~--!
.) ~.' j 1.l,1 ,;; _.i !l J::'. • ..>.:.- ~~..r ..:.ı\;\..:.~; 1 ' '-:' JJ ı ~~ ~:lb ..;... ~::-:ı)
J
...:s::'
.:;.ı;L:.I o\lJ~ı_ ~l__. Ja-! .J~I ü\i .~.,;.. Jl. ., _,.-6\J\ .. ~.tS" jJ;., rJ.
~ lA:• i.,: __ ~,;· ~l:S"' -':_;.ı '~,.,,..;... ~ .k.lı_, • i..ı..::.:.ı \_.i:_ç-, .ı.\S.;._,
ct'; ....\.a:ı;-~JI
r.. ~~ .:. .r-=-- J:>
~IJ,j 0'hl J\,.)...;~ 41}--J,)J'.
o.J __,...;.ı.,.. J~ ..!!..C:,I .kiJ ~.~.i-19 f._JI."•..r.
o.l ~;.c._,:G.II;I,.)J o,.)_;........ JI...u
.:;.,,.) Jc. ~ıi-P' ~ı...;; •...u...ı..:_(' 0'.. J...l.-':ı;--1\JI _;il_,. ~,.,
! )) _,i Jj,;,
'[.~1 ~J.,;, c.:ı,:i
' rJ
..!1.. "-~ ,)~j"..t:,l; J
Y.. ~ 1 ı.r>- ~u~ .t. .:ı,f. 1
.. .JjL...: ~-' ı.i!...U.~:>\ST- .. ~c.:ı.,~~.t... .::.ıı.\.;.!ı
c.:ı,.,_;;.,., .;~_, ..J'>k-1~)~
~
J':A=-1. r\i~
t .,."..r_ '"'!;\i":~;
:ıbl ..!l:...•.J.,.,.. o;<l.-!_1 ~~\... ~."-::'"Jr .:,\.. ;~,._. o~>- .J;.f,
~~~\~-i' j>I.J
•J_, • ..ı..:.;._'iJ
j)\A:....IJ.
.
~·.'J·~' ıaj~ ~-~u
. . ..,..a~ .:....~_,~,.. J. JJ~.,, )'.)~~~ ,"-!-iJ. cl·•..,...,u;
~~_,;; Y.
J,.) .:.ı..ı..:..: J.J.
.:-\ı".:t- ı.>J.vıo
.j ,_~; ,
;~;b.
~.....,,.A;;. .:,..\t\.:.(';\J .:,l:;-'· ~~:"" y•";..
~ ~~J.) . ~~ ~;ı..,..:.;;_,_l:~ Ji));J'.
,
122
~,_,;~vA .).))\) ı..S~"'""' .rı~ j_,1
. )~\ J.:G.i .s-~.:>,~
j )" ~
~Jğ .;)~
_,,
":t:' '..>., \:.. ,i\), -'. ...:..:. -. ... , ....?
IS"":-'-'
t
~;ı_,; jY:
jl
~_,_..,.
j~_.t:.. .:1:-':'-) ~~~ *-~t--1
j _,b _, "':--- ,...2~ ~ \.. \ ~ 1,; Y. .ki;
<.>);,__,1_, \S};_,;ı; JJrY. ..4-~ ~\~_, -..4_~..:!-~l Cı.,:l.).ı..9')\.c ~~~~_,.;:­
'J)\;..1('-
C
Jh:... ı J"4Jifc : ~~ .)))Y_ <\.~\ ;~1 Y.. J~\ 1):>-1
j ... l !l _;ı:_\:.(". ;--'-•--4:... ~_"':.....::, ~--~ 4:•\," o\yll ~-' JJI ~-~ , "-·:~kl\-""!l.
oJ",,., J ...,;... ; .. §" ı$_).!_ A ~_. !l; ~ 1 ...A:i-Ri ......_; JJ. Y. ~ ~.Ji ~lk.
•J-'._;.:-_,b ~~-._=i j ._:ı.; .JJ) .Sp;\:"
, ~·.ı-4:.. ~~ J~'
:.:_,)
Y.J
~..-.:..C._\ .,_,"'}~.;. ~\j,.. t.;\."" .. ~J.
;.ı.; ..:..-_;,'"]; .;..l;.l,;~--..l~_, ..:Aı:r .:ı...w..'..ı.... ~~:..f..
_.:,~;\!.) c~h-- _,:. ~;ı
Ja_ ... • :.;_,) J_,_; .:;\b .:ı~J'J+.ı.; ..!1a.ı.;~--?
...c_~;lj .k,; . _,....~._.:..ı.J_-' ur~· ~.. ...;.__.IJ U'_..:~t:.. ~-' .s_,~l .:ı_,_.; ""'~!.1.
..rı,.;P- .. .,~;.~j_,, .s)~-; ..~~~' ~-1.9~ ....::bll..ı...!\.. r-; r-Ç..ı.::._, (.-"~-
:.:§'.Y.
. ~~\ J-·~.1
"-:"-:~ ~ _,.1:. • ) _,_(c_.) ı..S'" )') \ Jk J ıS.)'·~
';S ..ı::,;..\ ...\.:>- .;.t:..~ '
~hi \.ı. ..!\..
:.:'i .J' .) J~ , .. t J"' ıJ'.) <~,.\._;\=:,; 1 r.S'i .) -'~ .J.j~l.) ,~ _,...
c(.)..C:...1.>- _,.::.,i-~..:1.:-;~'J;~ 1o)\~.cl_,.bi._;j.:,..., ,..,_;... Y..."::kll..ı...!\...,..l]l> .Ç.ı-::...1
..:;..~·-~)\::.c'..:...:"" _,...2;... -'.
"="~~
oj))\}
.J.)~\ç
. :; ı:.)\,.. d',_.:.. Y' .ı._l.:t-~ s .ı-:.._\ .::_.~ (.).).) -'~ ,.. .) ,,.. _,'1 .::..:>
.::_.~ t~
.,!..;:oo,7.o
,_. .Çiı.J) j\ .) J~A o~J'.
1
oj~.)J...I.:>-._.>\~;.0
c)• .j-!
d: <~.ı__,:,._.
lS~ .J
4]_,;... 1~·i c -' )~ )~) .) -'~ -'" ..!..~:" e.)..>..:. ..:.,.9 ..:"'"' ~A ~.J.
~=--~~.c o...I.~J>..J ._:..~·').:_.~ '\).~;~· ..:J::~r- ~,.~
~~A 'j_,\ o~\:.('y_
J~;ı_l i)~i.ı..:..-.1_,~ )!~_, ~,.j .. .).r\ JJI j;--.:1 1 .ı.ll ..s-'.ı._t:-.. ~~\ ~J..c _, j\GI
ı,j..ı.ğ .}• :.
' "'- ~\ia_i _,..
..:l:j ..;••
.)..ı.i )• ..,~) ı,))/\ J_j.A~· J~-- ~-!. J\aı_\ ~ .J
~ )~ _, • .,!..~:'" • )...1..!.:-ı_,ı '7':i..i ..>..;.l\.. \(.; t_.;\:" ~\\_. ıJ.A.;<( )_ı; "'-~_,;....
~:'" ~.)...:>\ !J.A-.!.ly_\
4}.-d (i-'\
.ı._~);l_,:ı:. ..,al_,~ ~~:..\:_.C C-'J C o.)\..
. p •
.,&;._, Jf
·~ ~':"Jiy_
.)y;J
S:..ı.:A,... :..,...;.j\
.. ..ı.: ... _; Ü'.-' ..:,...._.... ~-' ...... JI ~a_ _ _ij ı.J)'.JI ._,\:)
~.(\
..
.
.
.::.ı\A.... _, ..:..;;:;;,..:_,'..>..:!.\.~.);:ıl.)_,~_, j;~'}l..:.~ı,)..ı..:...~l..ı..~l ~,J_, i ıJ\:".1,.
..
123
.:.ı~,...~~J J-L~I~i J;.ı.!JI ~\\a..ı.>.;_Tı.>.,.J '\.l:-"r>.JJ) ı.>_,J:.?_ ~;H
• )...\.!.l.J_J
J1:~
J ...;.tY,
)4:.!.t
..:..~~i ~_t.( ~; .:.ı_;..T
~...\.ool;lj~b .j_}. ı a.>~ ~~
C
o.)~ j ı.>l-"1
,6:':.}_...\.!.lo.)L.... ~·../ 0(: jı_~\ • ).;.!.~ Y. )\- ~:~ ~ Jy:·
fi . ~dil
J- J)
..r_\.J.
~-' '":"'~ \~;? ' .j~J-4;. ~t.... ı
J .
.iT
('.,.~...:.J~
)_,.; d-""1 • i..ı;..\ ('1_:;11 S-.C:I ~;~ ı.>_r'Ll ~.,IJ ır y~J ;.;.; ~~-IIJI·
o.)ıS)~ _;....i\) ~\-)\1-.1~~ 'i.A.oo~\ )aij f,p o.)~~;_ j
~ JJi t..) ~.>.A.. j~ ":"\:.S·-..1. ~~
•
ıJ._.A;..-~
t'"'.!.~~ .(;._IJ~ 1 ~ !l;~l ~~
~ ..__.~;J\:!.;li '\.l:~J ..!A."~.ıu.. .. "':"~)\ ..!.t.. l f...ı.:.._l ....; f,p ~-~ .J-
\..1::1 ~ ~':>-.J. '-:"..lk.4..
S'h\
J
_,:...
!l.)J~J..r. if~./ . J.JJI '':-J ,.ı:-;\k.:.­
)1.;,1 Jl;~kl cl~ .. ~' J~. . . l ı,j:O.A;. ):.. .!J)~\ (.)\!- ı}t\il ~.i;)J_rd
ı.S-- .. Jr.. ~-~ ~ -.:~:-- .:.ıtA._ij .,.,.~..., _,..a;..?J ~; ~.A:-1' "':"~)\
~.~J -i~~-~~~ J:!.l
J._))J- _.,:.. ~T)1 _,..
.il:-' ~.A.i:ı-":"~
:(' . .h' ~~;ı::-, ..t~e.:. 0Jf.' t.Jr
>::;.
.::,..;_... 1; ~:..: .....; J--1 .Y' ..ı.~
(.?.
o:..J'ı;JI
_.;_c;A
J~
.::...J'v-- ı_S>~
\,;;_:, ;f.Jl"':..
"'.!"
..:,ı_,
..(-{i ._:,'( ~-
..ı.:.-.~ ,j'.J ..:ıL.:.! ı
ı,jl .j..\_:...'t...Jf' '-" ~. ._i
.
;) t.S.>~ ~1 1; ":"'li
.... _?
S' ..:ı))
..:ı ı.i
r::.. .i~· l..ı ~,.;u
tJ) :.,.ı:-~· .:.-ı.) ;1
_..·;.J;..
.o:; T :..JJ
..; J.}
.»:
t..J.;:..,:,"i
t.S.ı..:i ..ı:....,...:;
J\,' ı-.ı..:.l
.) . . . ~ı:­
,4:h ('b ._;~ ~H. .J. ,j "'>~..1 ~
- v.
Jl;.. ~·~ J:.. .::...--:· ..:.i.i>
..
'
J ..J.C:I
.::.....r;.:ı- J ;~\
.:..!.) ...
(_,-!
;:..
~.......
~~:~
o:..J JÇ~ t_y)l
..lı~· 4.-:J..
J--~
J.l,_.,lb .)) _[; ,jl.t
..ı.:... :.. ,jljl,;L.:.i j_l o))l ~ ....
~-~
..i:1 ..l:i> j
,j ı, .::...i;&~ .:,_ı
.....~ ..lı_~· jl.~ ..;>~ ~lj
ıJ'J;
.u.·
t__,;:..
..\-.:0~
..:ıl+:ı:- ;,
u.),; J'
S. :. . . ı ..ı ..~..!. l:-V
...:.)... J ı.);.r .:..--1.) ..ı:-1
J.
...; )'. ':"' J~~ ı-.J.:.l ,.\_;. l~ _,...-
..~.:.1.~
lt•.) '1.~ IJ(_,c. u-~
J~...;.J .:..-ıJ~;.. ~ J(. V"'ı
Download