Uploaded by User14439

GAZALİ ve ŞİA

advertisement
M.Ü. ilAHiYAT FAKÜLTESi VAKFI YAYlNLARI Nu: 271
900. VEFAT YILINDA
•
A
A
A
IMAM GAZZALI
Milletlerarası Tartışmalı ilmi Toplantı
07 - 09 Ekim 20 ı ı İstanbul
İstanbul
2012
iMAM GAZZALi'NİN
KENDİ ÇAGINDAKİ DİNİ AKIMLARA KARŞI T UTUMU
(iMAMiYYE ŞIASl ÖRNEGİ)
Prof. Dr. Ahmed SANEVBE R (SNAVBAR)
Yabancı Öğrencilere Arapça Öğretimi Enstitiisii, Amman!Ordiin
Hicri V. asnn başlannda Ba~dat'ta, Şii dilşlince hak.imdi. Zira Şeyh elMufid (ö. 413/1022) ve Şerif el-Murtaza (ö. 436/ 1044) ve Ebu Ca'fer et-TOsi
(ö. 460/1068) gibi Şta'run seçkin şahsiyetleri orada yetişınişti. Bu çerçevede
İmamiyye'nin Bağdat'taki gücünün, ilml hayata pek çok etkisi vardı. Belki de
bunun en belirgin olanı, mezhebi fitne ve savaşlara yol açan, mezhep eksenJi bir
çok çatışma ve çekişmenin yaşanmasıydı.
Gazzıili, bütün bu ortamlan yaşamasına ve birçok fitneye tanık olmasına rağ­
men bunların hiçbirinin etkisine kapılmadı. O diğer gruplara karşı daima ilm1 ve
bassas ölçülere dayalı adaletli bir tavır takındı. Bunu da seçkin kitabı Faysa/ii 'ttefrika beyne'/-imôn ve'z-zendeka adlı eserinde gösterdi .
•••
··~
..j J_,AII ._,.. ı)I;;Jl rl..'jl....üy
~~
L."I ~1
.r-· ........
-
.r..f-P ...1...>t ..)
r-=>)1 ~)1 4111 r.
.Ji Js.J ~ U.!:- ıJ:L_rli.J ..;l>JI ....t_r-1 ~ r)LJIJ ö')L.a.IIJ ·~Wl ~J .ı» ..ı....:.JI
: ~J ...:.r.--l:---11 ~J c:r._rılhll
900. VEFAT YILINDA IMAM GAZzALi
118
*
..) l:.l:i ....A.:I_,l. ...:...~1 ..ı.i ,;...;tS ıt:...~l ~1 ~ ....A.II_,l. IŞ_,.:-; u=JI ~1 ö <.>\i
.~.r:-J ._j:jJ I.;.;..!J ..:...U>I.r"J ...:...'~~J ...:...~ ö_,..!.)l ı.!1t ..:...4i,:.•..liJ ·~J _rAS- ~ _;si
.~+, _,.:.;
.
t:'..;l:.ll ~ ..:Jij ':J
·J>-l~ t..l..<ı:l •!.5_?-YIJ ~ı ıft ~ ..:....i\S i_,lJI..} t>.....-1.; ~..l.:A.o ~:? Gı_,....i .:ıl 'Yl
4-.S.r. ')Id U:!.) cr_j'r-ı ~ .:ıi ~ ~ 'Y ·~' ı.!1t .:ıi # J 'i"}...,.>'J c:'}' ~ı ıf ~J
~~~ Jt ~ --=--l_p JS
JI;JI..ı...:.... .:r. .ı...:.... il.o~l..:..._,.... ~_r...ll..:...l_,.....\11 ı.!1t ~ C:'..ıl:ll.j ili..YI ~~ ~J
U:t.:ı \.;l_r..o-..? t;JIJ •.:r._,:>-)\J ~1 ~..}~)ı; •_rAS- JAl ~ _,s:;i ıŞ.ill ·(~O. O..:.>)
':J .:r..UI •J}JI ~ ~1 I.Ş-41.) ~~t 4-i§ ıf r._,.;.;J ·~1 i)l.) ~ ~ ıb.....:.IJ
·r~.) . ..ASJIJ Jkl:JIJ ,~j.) J>-}1 ~.; ıf .Jfot
..:....ilSJ - !ll.i;i ~_,....JIJ ·l..WIJ ~1 ~.ı..- .ll~.) IŞ} J_,..;- yl.o~l ~ .:ııs WJ
,JlS '"''~ ..:.J}I.j ~ _,la:....;J ·~ Jol...:.ll.j ~1 ~ ....A.II_,l. ~_,k;-; ~lö_,r:.
..:...~.Lü ıŞi iJJ.l L:.;Loj~ ~ .:ıi ~ •c._,...;}l ~ls. ~IJ J..~.:A.o iJ? ....üy JI;JI il.o>'J
4:..-ll JAi ..:...bl.aiJ ·~ ~ yl.o)U ~ ~G\lı ..:..bla':JIJ ıö...I.>IJ JWI ~1 ı..:..üW.!J
'i)I.&.YIJ .t.......\11 _dü ~ 'r' r .:,:5):ı.ll ıft J.)l;:..JI J:A'IJ ~~IJ ..:...U>I_,.-AIIJ ~IJ ,..!1J..iS
bl~ 'iJL.}I Jb •lfjl~ ~..L..II.j l:..lj Lo J. I!S_,All .:_r_jly .;:iüJ
iJ\S 'il~l ~J iWall 4.A..... ~t:,:.. ıö..;:h>JI ~1 oh.) Li>- ol.r. ~ JI_)JI t.J....> ~!J
.~llh .1...cW .r'J '.f..u; ~~ ~ ~ Jl ·~1.) J>J~ t..ı.....:ıll ~ lf-.r"t-11 ~ı JA'I ~ ':J
~ ~)1......')'1 J}JI ~ .:r._,>)\l ~~ ilfj'YI •.. i:ai >1 ·~IJ ~1 ~~ iJ~ ~J
~ ':J ·~j':J ~J ~p •I?J ..:...U>I.r"J ....üly 4-:1&- ._;.:; .jll ıö~l ~~~ ~l..Ai!l
.i)l..~l ~ ıJI}JI il.o~l ~ 4:i I.:......J.l iJ!
: ~U... .)s> ~ ·~ .J.iJ
·ı*-' wyJ JI;JI iL.~I _rAS-.) Jj.ll.).s> ö_,J;.;:JJYI
·"!.r"w ....ül~ ..!1J.) ~JÜ...J 'ı*-' wyJ JI_}JI iL.')ll _rAS-.) ~Lo~l ~1 :._;~1
:ı*-" wyJ Jl;JI iL. )ll _rAS-ı) J}JI ~ ö)a; :J.J~I ~1
o.)~ ı.;~_;... ·<~ t
tV)
-i:i~ı ~J..uı .rAS' i..ı.::J .)ı~ ..; ~ı ~r.Jı ~.J..ı.ll .rAS' c.st=il
·
..)ı~ y ')L.'>'ı i ::A>Jı .?r ı.i t:--l:-- u ı JA\1 .)_,......Jı
~lla:.ll ~J..LJI U.kiJ ·~ u=Jl ii_r.S:.!I ~1 ı.J"JI..ı..JI ô.)~l ı.!1t _,-l.la... ~ .:ııs .J.iJ
..
.uı JAl ;u,..) ~ .L..Wı ..:...t:... ~_,.:. .;ıı
'":"';....JIJ~'#l.....~I~I'-:-"'.Wlö)ı:-~.JlS~I~t:...~~~J~üi.:ıi'Yl
..:ıL....I_,:>-J ı.T'Jü .)~ ~ ~t:... .j ı.r"WI iJ_,ili J':>l> .>..ı...:ll ı) d~ J. 'il.!Jl.>~ ~ •lft-iJ •.p-JI
119
I. OTURUM
·w~..-. ~ı_, .uı ~i c.i ~~ı .!ll; c.i ö~uı ~')......,~ıi..;-Aı.wı 01 J _,Alı~ ı.u
.r-J!_, ·~_,!s- ~'JI ~1_,
·(')ıJ="').....~I ü.....)Ull_, cil
.j Ul Joıl ~..;-A.i. u-ll~ lJ:>" ~ •J.,AJI oh ,y ~A:.. ....üly Jl;AJI rL..:>U .JlS .ı.;_,
.!ll~ '-:"1.:--i ~ c~ly .;-}- ,y r:.rPY.'ü...')I..Cll_, ~1..-.~1 ~ol) ,~L!.JI ~_r!.'Jil_a;....J..ı..
.Jl.J <-!'"')......~1 JU.~I J>-1.> ~_,!s- <f'11 ~1 ~..J I<Ü.....')\AJI ı..:..il.fiıı J cc~l:-)1 e:ı\..,.2iıı ~1.:5" .j
-~.d-J~~)!_, ~_;:.......11_, ~_,..!.>JI tSr'Jı ~')L~I J.,AJI t: J\:.JII.iS_, ·~ ı.S_r. .JlS
:ıŞ.r..,.Jl u--Wl .J.}II.j ~L..~I ~1 :'J_,l
..L..;i ·~L..~I ~ı(::.).;
.j iu. J_,.,..; ~ t?M' u--Wl 0.}11 ,y J_,'Jı ~ı .JlS
'J_, ....il~ 0*-~ 'J 'rJI.:>İ_; ~41_,J,? lT-~·~ .j ~li d)l 0~1 .j ı_,;lS .Jİ
ı.r.; JGI ö~~ ~~ır"Wl ıJ~1 ~~ ·~1~)1 ~1 ~.) ~~ JS lJ!..ıJI ,J_,_r. ıJily
ci}l ~lE .j ö~Ul ö_,l;WI_, J~l ..:..l_,.)i JL.....:....l u-lll_,~ü c.)l~ u-ll ..,._LJI r:?r
..:..41_,)1 ,? 1_,_...-cil }_, ,~..ı..JI ~ ~ ..:..;lS tŞ.Ul J~l .;-.wı tŞ_,s:.A31 J_,.b:JI C: 1~1...:::1
r-.l .JlS w ~~ Jl:->-'Jı_, ~L..~ı
-~' ~..ı..Jı ..!.U; c.i r.ı.; ~Y
u..__rıı_, ~ t \ \..:.. ..lzWI e::-ılS ~1 ,y ifL..~ 1~..;-A.WI tŞ _)a:... Jl:S j_r. ..ili l;..c. ,y_,
_r.:. .j )'JI_;:S"i ri:--)\;_, r-&'~ ,JlS .ı.;_, ı-<>t ı •..:.. c.r'_,.bJI ~1111 ~-'.At n..:..~;JI
t?M' ır"WI .J_;ll ,y J}lı ~~ .:ıı :J_,All ~ ~ ,ııı~ tu...uı_, ""} J~l.J ~..;-A.4lı
-~_,!s- ~'JI ~1 t;ı...JC
~_,...uı
._j ~t.;JJ 1~ .JlS
rs-.) ~ı ..w ,J_,'Jı ~ı Jı_,:.. .)s-..:..~ r-1 ır"wı .J_;Jı ,y .;l!.lı ~ı.:?J
ı,· - -' '1 .. ')1..:..,..1 t. ::~..lll ·ı ··t.~.......: ...tı· ·· 11
.
. utr-:'.r:--'
-' ......- -'
d" .T' . - - ~J:"'
_,ı.....;ı c.r'_,.bJI ~1 ~Ws- .d .J! ~ .~ r-P~ ,d..ı.J ı~L.. ~1 ~1 JL>_,1 ı.} '-:"~
,y ö~l_, L ~ ıŞİ <..<> t tA L ~ci ,;--1_, ••Jb ~ ,J{ ~ ~~ u-ll .)\~ ,y '-:"~1 u-11
ır'
Ul~lf..WcUV4:..-.)I..i.U
'J ~
·r_,:Jı ,y r->- ö')L..J4 ı_,;~Y- ıJi t.~ı Lıı .!ll; ı.i ~~ _,ı.....;ı_, .~ı ~..r.l' "_,...uı .ı._,A-..
y>..:..U...UI ,y ü_,>- ·~1 .;:>- .)s- cE ,y
..; .?14 ır"wı .J.}lı;r J_,\ıı ~ı..; ~ı_, Lıı.:r- ~ ,y J-a>- L.. cJü ı~ı.,
:ı..wı ~ t~l .!ll~ ~~ 0-"_, ·~~ _, ~L.. ~1 öj .j b....PI_, IJyı..ı; ~~J \tl!.ll ....A...a.:..ll
.< ır~ 'J .rJ~-'·~ ~J 4....iıii}J ~ ~-' .;.t ı • 4:..- tŞJ.)WI.)U:J:.'JI ö·l_;l
4
• lOt /t
2
3
4
.U.~ ~J 1 ,..,.. ~~';il~~~
\VT/A
r~..:;~ı t::.lu ·r-'.r.l <r-> ·> :_,ıo;ı
I:LJI ~..lll~_,..ll •._.:._,_;0)1 ~>J":' :_,Jö;l
~l•cŞ.,iy..ll,;t.'J oUT/~ ~\S:ll o..,:~l.:t-1 :_,lô;l
• Tt ~-HA/A ~~ •ıŞ.iy..ll.:t-1
:_,lô;l
900. VEFAT YILINDA IMAM GAZZALt
120
Q
..ı.-.ı t.Yl P-' ~l-...:JI '-;-t tr~ .Af OA ~cr.~ ..!ll:,~
c:} yy;( .li ıJISj
.<>~ı
.. J Ul·
0::!
.
. ı.... .... ..ı.A..... ..!ll:, .w. u-.,-.Lll t;:.!J•
<"• ....._.
~~
.
v'
.. ı öl.iY. ...-Y.. ......r·-*- t...Lo
.. "'
~
.. ...r
.. ..../'-' .
..
.... _,
·~_rll ~ .:_r y. ~ LS •l+s- e:fl:..-' ~Lo 'jl ~IJ ~ o•lJ_, l_d W\s. ~
,.....Q.:...:Jı
.
rl :,i
-~l.:_r~~J
,)s-- ~ _rll
..!ll; ..Ws-
.)s- ~ı.;
~.;; .;; ..ı.-.ı )lı .>~11.ı... A
•->_,s)~
u-_,.w ı ..ı.-.ı Lo ~ ~ı... 'jl y-Jr ~ l.il_,
6
rl-' ,ı >u..J~~ r..u. _, t.?'_,.wı t=.!JI Jı_,;i ..P .)J~~ -~
_Pl~\...'jl ;_e;.i\1 ô~l tr l!:..!. .>~ ~
<(.AO'\A.;..)
J>JI<..I""'.J.>! ,:r.l J..ı. ._)s-
~~c: ..:ı_,y...L_, ~ı L>y;:-.;!. ~ı...;ıu d')_, .)1_;;.1 rı... >U c.rWI _,..a.Jil~ .ı.Aj ~_,
ı ~t ı:r-..1 r+-:-. .:;AJI .:ıi
~ W\.b.. tr L:....PI_, ..!ll:,~ l.S Jl_,..\yl 4-::i ~_, ..\....lll ~ ..:JL.. u=JI .:;AJI tr~
.r.J '-?.ili .;_;11 1.ı... tr J /~1 u..a:..11 ...;~ ,1!:-!J l!:..!. l...lfi .;..t~ u
.~ •ı? ._;~J ·~1 .!ili ._j (:>J,:JI
tr .ii:...Jhı "'!l:S ._j r ~~ ') olj W_, <o.k ~Lo )ll ....A.......:JI ~./' ._)ljJI rt.. 'jl .r"'\s. .li_,
tr~~~;...,.=~) 0;.; ı..r-~ r1_,._, ~lb.ll ....tt:.....t ~.r ..!.J~ ı....ı.:s. «J".>L.iı.lı
...')*- ~Ju.. ~ .)J':"_, )1 ~Lo )ll .;ki ,ı•ıy_,....Jı_, ·ü...:>WI_, ·~L:JI_, .u1 J-:-1
=~.r"'ı...... UiiJ"'"! ..!ll:, ~Ju.._, ·~ .)1_;;.11 rt..'il u;_,.. =l:iı;
'l_,...;,
.1ı1JJ 'l .t.;_r..
LA:i.) w_,.. c.S.;>-\yl J.;J1 _r.AS:;
~tr .)1J.l1 rt..)/1 u;_,.. .;ıs
ü_;:.JI ~~~_, u.>La'll.j .>Lci'llıı J:.. ..ç:5 ~.; -...~1 a .ı:.....J1 ö}i:JI.!.lli t:-'i .li_,.~_;;
Ô_r..S:.Jl t_J_;ll ıJJ.> ,~L..l ô...L>1J ~ ._)s- _,>\ll _r.AS:; ~ )..Lo J-.>:-J <(IÜ...I..i)lJ (>l... )11 ıft
._j J....u r.! 'rl---' ~ 4111 ~ ~1 ~~ :o.J.:s. .}SJI ~L..l; ·~ ~~ J.>~ J_;JI ..;..;IS .;JI
r ~ ·6:-l.il_, ·.)_,i ~Jr_d:-_, c.S)-a:Jl_, .)~ı ~.K:.;·~'./' ..ı J-.>:-J •)~_,.1. ~..!ll:,
.ı.ııl ~ J.-...\,;.1:--- ö~ _,i •ör.:.JI j..>~ "':-'~tr·~ -~1!.\l i.:'_rll .;- ~ ·~r<ll ıJl_;ll ._j
._;..J~ C:!_roa=Jl .).s- IJJ~
.~ •1::-i\yl '-;-'.lS j~ tr CJI!.Il.jJ ·r-LJ ~
rl r+l .;_,_,._,
.ü...:>Wı r-' ·~\:Jı r~t ....A.......:J
c.5_,..... U._d:-_, ~1_, ~_;:-JIS ~)l...'jl J_;J..J ~1)1 i.:')l ._)ljJI rt..'jl ~.li_,
~ )1 l.il_, 'r+"'% eY-'~~ '+S3 ··1::-i\yl .)s- '-;-'All jp )10_;11 •.ı... .;l ,J:-!J ,ü.,.)I.All
:~1 ~-..a.;.; ~Wl -...u. ..u.l_,; U.>L..a:i'lhı.j v% .jJ •rA J~l
o.?J ı~l<:iJ ıU/IT
S
ıJJ •.:rJII TI•-Tn/A ~l.j .şjy.JI,:r.l ~
6
-~4C,r"!
.).-.-J ıAo ,yy./' l,l..JI ~~ ~_rJI '..j'..Jjlll..:.-~ft .ıo~ i.lı~l ıJı......ll ı.ıJ-AII }4 ~:)ir.:\
.T' • t-
7
8
~~~J ~l.ı.,JI •_r.S ,:r.l :)ir.:l
TA·~ ••h~IJ ..,-')L.'i/1 ..Wl f::..Jı; •.j~
.ı....ı....ı ı..J T' •lv" ..Wl t::..)ı; ·..;'-:-- :)ir.:l
. T' A..r> J')L.;JI 0-" ..ii:..JI
I. OTURUM
121
t?.ilı_, <.)~~~ J- t.i r..ri ~~~ •J-..Jt:ıı t.i ,)~ ~_,,, :J.;Jı tr 4.1; 4-:-tr Jl_,..~1_, •lo..ı.ll ~~~ .J~ ·~ ~~ ~_, lo ~lif jl_;>-~1 :~J J.A.-..11 ~ ,J\ ~
)IS ....Ali .!l_; ı.} \h;Jı_, ·~ (4111 J~J ~ 4111 ~14.11 ~) J~ ıJ?~~ ~1 Jl ~~
... r-1- rl tr ~ ~ t.i l.h;Jı tr ıJ_,.ı·~' t.i
of.!~ 1_,.-:l ..~_y._, ,J_,.....)J '-:-'A...II ~ ..,....:.l4 \.;..~.:.J:. ~1!11 .Ji :r-"'~ If~~ J:.bJ
~ı .Jl ..:....;_, ·~ J:ll if ~ ')Ü ·~ ~_,.. j...Jt:ıı t} l.h;Jı .JI u ~ r-1-' ,)loi
9
.< l((~~ ~1-!.l.l~ ~f.. ')Ü ıi...Jai (4111 ~~ 4.1J ~) J; tr ÖlÜ:.....O
L. r')L.~ı •;ıl.; -ü....')l.A)ı ı.s_,.....- ı.s?~' y)l.....~ı J.,Alı J.r.i Jı_;Aiı rL.~ı ..\.:so J:-'~ü
C._,.;.Y. -!lJ~ ..);. ~ b J ı~L. ~~ ~~ J _;}1 oh tr-' •ı--L-' ~ 4111 .}-t> ~~ ,JY.~ ~ Iyo b
-f:J} ol~ loJ •?\11 r _r-l~ ,.J_,......J'.J •411\.ı .J~)'I : i..~ .J~)'I J_,.....l_, ıı : Jlli ctü_;.:ll J-a:i» t}
tr ~ ~) ~~ A .:ıi if'-' ••~,., ~L.. .; ~~ .)L..t v.;Jı .; ~ ~ ~~ ~,_,
•c:.l.:i ~ ı.)J ı.:.ı~l t} L.S .~ ~..) ~ •JI.,:J4 r-1-'-' ~ 4111 .)...t> J_,.....)1
.~t.-..all JlylJ ~lo )'4 Jk...ll l.h;Jıs
pt ..W ıl~~ •ı.? ~Y- ~ ·~~ L._, •41-'r--' ~J .~lo)'l t} l.h;Jı.:ıl ~1_,
.•~ r)! ~., .~lo~ı '-:-'.J>:"J J..->1 .:ıL:S ~'
,4J_,.....J_, 4114 .J~)'4 ~_,~ rL..~4 .J~)'ı .Jh..J ·~lo)'ı.,.,..ı .J~ r; dl..:-.A:4 ~.,
~ ~ı_, .; v-J ~lıJirl ..!.U~ ~ ·~lo~ı ..}. 1*-"".ı.. )~ ~ c:r.~l ı*"_,.P- Jl ~ _,
_<l cc~l ~_, ''-:--!.i.S31 ~_, 4 _, ı')l.pl r-1-'_, ~ 4111 J- J_,.....)J '-:--!.ıs:; ı:r.J_,All
01
4;.- .:r.lı-~ ~ ıJ_,l~
r-"'-'
.~L.~4 ~_,Al~~ .;;~ı ~1 )S
JI_;AII rL.)'I c.S.r. )t;
..\.:so 1~ ~y. ~ lh J5 .:ıi ~1 ·~ .:r.illi W~l rLW ~ •.:r...ı.ll u-"1 tr L..Li
~L.~I WA.I..; ı:.: ·)ll.; ı-~ ..li ,~L w 4111 ı·ll ._,.ıs:;......;
•
r ' ı.! - ı..r- J r--' ..,- ~
.- t..r:'ı ~1 •JI·:II
- r
rL.~l.
.:ıl_, •ö.r.:JI ~\..a;.:. tr ı.,.;_,s:.ı W~l ~ J~ tr A
J_,.AJI .:ıl .:r-ı_, ıc~l:JI el....<Uıı J
..li_,ıı ·~ r.L_, ~ .ııl J- ~ ~ ;r.JI ~ .JI ..?1J ~_,...11 ~~ 1•_•- : ~ ör.JI .:.ıl;: lS 4'l:-1
_ııııu~ •1.:.__-_ıı..__.:ı.:.... :1..:...!.. ı,.
v-- c- .
..r.:"'
· ll ·t.:.:-~1..:....;
u=:- r-'
• - -'
.
:~_,if ör.JI.:.ı~lS ~t;l .:ıt_, ar.=JI ....,.-ü\..a;.:. tr ~1 .:>4 J_,.AJilJJ
4.1~ ~ I_,Jx-1_, )ı.......ıJI if .r.ll ~ ~ ~lc)lıı :l_,lli ~1 ~~tr Uil_,l. .Ji :J_,~~
.« .. ~~~ .:..~~ ır ~_, «ı.s.,Ai ~J r,)i ~_,,, J~N
e::ht.i
t.i
e:;:la.o .; ~ if ._p. -4.i! ~ ~~ tr r~_,
~~ ..;....ü ~ if', .Jt :.;l!lı_,
~ J ...IA:ç.\ if~..);.).i! r-1..;-.ü ~ı J~ ~l......;j...~A:ç.l _,ı_, ılLill..j .!.l....f..._, ._;....ü ~ı
ı~.fo.~~
9
lO
ll
•r_,..-.. ~ır_,_...,.
T • Oı/ ~\....o;.i'ı/1
•.)'_;;.ll
t \0..,..
.1 tA..ı' ~\:JI
c.JL.Ai •JI_;;.ll
900. VEFATYILINDA İMAM GAZZALİ
122
r.)w.l ~~ JA :Jı;-. ..!1.1~ -'-"-! ı.Jı.:...J ~~w..ı 4..4-Jı ~~ .ı.. dl ~ c.Ş_,; Jı; y._,
.)w.1 Js. ~ Jıff.~ı rt...':il r'% J'=-" ~~ Y'-:'~~ 1ı.. .; ~_,. :. 11 ~1_,;i.; w\11 ~
U.J:..o I.Lı .:ıi c.ŞJ;s. ı)aJı_, ·~r-Jı ~1_,;i ~ .)W.I Js. 'J ,._,...t;._;.\lı .j .)L.A.II_, C:.')La.ll
~A; ~ ı.r-:l..!l.l~ .) .UI_,;i c.t:;ı_, ..:r..ill' .r--o ~ ~ ~ ~ı .)Wol ~! ,J_, YI .j
·r-LJ ~ 4lll ~ ~
J'>i if ..:..ıs.~ J;s. J~ ~,_, 4.-t...':1 4 ~_,;.ı ~ı... :Yı~ r..l.ç. .:ıı; Jl;.. c.Şr Js._,
.ı.;_, .4.-ı...;u ri'Jı; i f Ja:ll ~.ı~ _,ı~ ~6....a.ll.; r-Y'%:1 rP .:ı_,.r.. r+l 'Ji uı
ö..~.ç. ıJL. _?~_, ı..!l.l~ .j J-dJ <<~~~ eL.a.!•• ~1.:5".) ~i
4.1LJI •-41 JI_;A.II iL.':il 0 ...\...aJ
4-! ~,~yı ~ıs. ı)
.o.)ls- ~L.':il _,fo
.:ı_,.)~ .:ııs J_,Yı J..L..a.Jı ı.i 4.-t..':iı ~.:ı~ ~.,.il r~ ı:ıi if·.?~ ı... ..!1.1~
tr
t.~:YI J}>- ~~ ,~1 ~ 'J •..:r...llı JAi t.~:Y J? .!!E.) .:ıi_, •.Mı d.J .-.....&-J ~<.E-i
rl.li:..lı ~~.ı;_, ·t.~':i'.)~ r..-.z J'> ~ı.:ıt.; ~ı~ r-lü J)\>Jı ~·· ·}~ ı.r-:l
~ •fo ~ ..r"\lı1ı.. ~ u-:=Jı ~ ,')\._p; ~ ~ r.,z 'J "'i_, ·t.~':i' Jts:;! dl ~u._,
.(IJ)(I~.J cl>.J
ı.Lı_,n
Js. \.;_rcil_,
:.)_r.--oJI t.~'j4 ~ ~ L. fo_ if i f Jlli I.Lı .j <l.)l....:ı.:i'Jhı .j '>'-:li J-d ..ıi.J
öf.S ..:.>'~l0.)'1~) ı_)i; ~JJ ı.)~'JI J-o .j
J_,...,i d J...oi.) ı_?...~ 1~1.;1.,:14 ı...p_.ı_,..i fo.~~ 'J .:ıi ..!lE J..i .J~.J _ıı~>n ...J..w.ı
~ı...J~ ..:r...UI J_,...,i if ..:-::1 ~1 ıci')\;;._, .r". ._r.i .)~-'fo_~ ..!il) Js. J!.o_, •..:r...UI
~\S;.;~.)~,~ t_~:YI.J§ ~.J.)
1 "ı . ı..- j
·(IS)i '.J'-"}
UU J J
-
--.ı ~•ıJ
O.JI..-QJ
'1_, ·~~ı_, .._~1_, J=L.a:ll dl_,..YI ~ ~ ı.)..r.-JI tkı4 4JLJı .ı...) JlAt 'J .:}J
.~ldl~
r
4ll1 ~ J .r"'_, ~ ı.!i ...~ r-"'.)W-1 ıY-Y -JI_;A.!I iL.)'1 J;s.- ~ ...!.U.i5 ~ 'J__,
,4,.\lı t.~'j Wt>..._, J~_, ~ ...!.U~ .:ı i ı..s..r. .ll 'r-"';s .)w.ı i..l.ç. c: ~6....a.l1 tr w U._, ~
~w '1! t;)4l:.....a.,..... .....!li ıY' Js. ~Y- ~dt.; 4llt.:ıi ~ .:_r.:,.J ••fo. ~ ....A.?_,ıı :Jli
~ 4i ı..i~li ...ili} 4Ji_, ıö~l_, öJ.;.J Js. ~..J Jl>JI ~IS~ r(;.J11.Lı ı:ıi ~-' ıö~
~"lı.r~ ~.J ·~1.:5" ı.i ~...,... _,...a;..Jı 4lll ~ 4.-li! Js. d j w ı.; )4 ~ 4lll ~Jr_,
.«ir-oJI ~if c::_J.;JI .j y~ ~1
A
~ .tı.....:..-..JI.:}J '~-' J-.;+i .r.? d 4.1LJ1 ı..r'L.i e!'Y- ,~l;Jj ~-4 J'l...ı:....ly..J
Y'J ri ·A J~A:ı tW ·~6....a.lı_, ~ 4ll1 ~.) r_, ~ 4i
e::
12
. 1 ! A._r> Y,l,JI
13
l4
. 1 ı i._r> Y,l,ll e;:Wü ·..)1_;..11
:r •A._r> ~L..ci':/1 •..)l;..ö.l1
15
. 1' • V._r>
Le; ı..)l_;..ll
.>L:.:i\'1 •.)1_;..11
LOTURUM
123
öWI _,t ~~ .)t>T ~ J).~ '1 ~l.:.....a.ll ~ -:>~ ..!.I.E
tr JljAJI rlo )ll ':"'~i
:~ ~ '11 ~.u.ı <ı-- w\' ı_,
.u.ü_r;-_, t~ )lı wl>....ıı : w-l>i
·~..:;..~_, ~.) ~ ~1_, ~ ..l:!lı_, ~4 ...l&o_,JI if~~ )JJ ..;lıı :._;\!lı_,
)IS Ji! ~)S ..!ll) ~ ~ı_, J~\lı ~ -:>i ..!ll) ıYW
J~l J.l;JI )L... ~ r+"J.Z-'
)IS _,.i ..L_,üi if~ ~.15 ~ ·~ _, ~ 4111 ~ 4111 J_,...J ~~ .:_,SJ_, ~41•A '1
••.r.s
·''t~)l4
)J-' lo -:>1_, ,~ı) ~ı ~ Jı;.AJı cr L.S .ı ;s ..:......:.ı t~ )lı wl>... -:>1 :J~ .li .:,SJ
u->'r'lıı-4.! .r!- Jı;.AJı rlo)Jı-:>t5_, ·~A:.ıı tr~·~ ~Y. _,J_, ,J_,..n .li~ .j
.J? ~~ J j t_~ )11 J _r;- tr_, J~)lı oh~ ~.iS:::JI tr }t;JI c:Jü l..;.-_,, : ..!ll)~ Jw
.ıı.:r.l-Jı.)~>.T_, w\lı_, •Lülı ;L.
.)~'ll _,ı-_, -l>l_, ~.)s-~~~ ~1 ~ ~ ~1-:>l ı.S.J! JljAJI rlo)JI-JIS I)!J
0\i
cıı")U.LJ I)S .j>JI .:r-.ıll <.SjJ ~\lıı •)S
r-L-' ~ 4111 ~ J_,...)1 J.!..ı....a;_, ..1:>_,:}1 -:>~
Jü ,~_, J.,...)ı "::!l.<:ı _r;-'Jı _;s .:Aif ~ı i f 01.il_, ..~~Wl~ ~ı ö)b
•
•
•
t
•
._;:, _,ı J _,...)1 ~.is:; ~ .,; ,:,J; l)j lo ün :JI_;.!!
Lo~ if~~ J.)L... ·~4 v-"~1 cl; .j ~_,;.i .}aJII..l.. .)s.·~ •fo
JW •fo. ..;-:~ ;~ r)l..)lı ,:,ı; -:>i L.S A ..;-:~~~ı .:,ı;_, .~ıı.u. ~..;i~
-:>t ~)l.:r-.)
if...,.-:-~_, 'c.T'l:;..__;.\lı.:.r ~ J~ ~ .Y"J ~J ~.li .:ı_,:J;Jı •.lı.
.ıı}IS JS ;s_, r1-- JS r )l..ı...; fi.
~1 ~Y. ~ ~ _,ı ~ _,ı ~L:JI
.br-
c.~ )lı
tr )ö.:Jı F- ~6....dı p
•_Ai .Jı Jı;Jı rt..)lı e:-J.J .ı~ pı •;ı.) c.;t..a.;
r-4 c::--'- rl-' ..:;..1.)~1 .)s. ~t_,_, ~_,...JJ 4114 ~ ifl 1.)) J. ıı :JW ·~ ~ )JJ Lo_,
~ .ı.wı .:.>h~ .:r-.ılı-:>ts) .:.r 4. -:>~)lt u-:U w_. ..:;..Lo c.uı J:.i ..:;..L._, rs _,;:.... ı.~-i
.ıı.:r-.ılt if t')\.._;')U ~.}"' 4JI.A.....
t)'"'J ö..t...:. .)1 ,,!ll) ı_;..; ··-.- ·._, ~ ;.,r-s ~1.,1 ~ J!. '1 .li l.lı u ').S -:>t rL.. )lt .b."}_,
t...IA...lt •.lı. ~ c.T'_,.JI -:>!,i •r")\.SJI -:>1.:;. ~ -:>i ~ IlA ~_,,. :JW ,._,_,JWı ..:;..1~1
ö..ı.!.l-:>t...,r-14 --'!;.JI .j>JI J_,~ l)t;.)\11 ~ tr..i; "J
L....JJ
,._::.,~ öJl:lJ ..:.."J\5:..:.}.)! ~
J)l.:.\14 .)I::P'll Jl_,.::-..1 ~ J,>...:lt_, 4::1&- ·r-:JI c!-' ~ı..,_,JWI..:;..t..ı..c:-.JI i f 4-:i C:'.~-! lo
(1611(, ••• ,·ı .1..:. -ı ı ~:.. ıı
't-' J J
- <.E' --~V"'
:
.:r-.ıJı .Js. ~ J.;4> '1 )!
0~1 _,.,.u; ':"')IS» J _,!
··'-!! rJlh:;ı_, ._pı t?-4-o-i' c..i ~~ ~t..>U ~~ ~ '1_,
r )! cıı.!..ll.il ..u:.....ll ~\lııı .)s. J.rAJI ~u •t)I;JI rt.. )ll ~
117((1-l>
.•
. c:::-'
16
17
. lo 1-1 t
~ ~t,JI ~Ui
• t 1\.1"' ü _,.i;JI
•.)I,;JI
J.a:.ô •._.ll,;.ll
900. VEFATYILINDA İMAM GAZZAIJ
124
-
J.-.-:.o ....ü_,.. Y"'J t-.:..ıb_;..Jlo.i.A JS ~l;.. ~ ı)l;Jl rt..~ı c.ŞtJ ~ ~l..I'J ~ ~ ~-·
.4JS ~)L.~I J_,AJI .)s-~ ·~1 ~_,.. ~ 4Lıs:JI ~Ja' (:'
r:._,$J.J ~t..~l ~1 :>~J Lll ~i JL...:ı:;t ~ ~ JI_;JI 0"' .J_r...ll ....ü_,..Jl t.i.A_,
~ J.;AJı ~~~~~.c); ı~ı ~....:--- "1 rt..)'ı ~ ~ c.Ş.ııı ~~:.~ı~ ....ü_,..
-~~~l..I'J~
.Yl J-"_, c.Ş.ııı .:ı_;:-.lt lS..wı ~ ~ı ..!.1..l:.l t;ı.JI:Iı ~ ~ ı:sJwı_,
~ ~J ~~ A :t;')Wt ):. 0"' 0
r--"'.r-l' ..;..;lS .ili ·~1 ..L:..PJ
Llı ..L:..P ~ı
w:
~b....:JI
~ ~ıs:.ll ıf'Y C.i:-:- rtL. l_,i_r--l; ·~1 C: r+li_,..a; ~Lll~ 0"' _r.5 lS.i..,;_, ,ıısı_,..
1191
l,r.S).in Lli ~i r-f!..;_ro; '"'JY.Is- ~ r+:.ls- .)s ~I.JlS W.;. tır~ ~J , .;.t tr
~ J.:.ü •.)s '":"'b......i j;IZ :I_,Jü_, ·~)~ ~J ~or ..r--'J ,t.:J\s- U._,......_, ;i_,..ı
~ ~~ j_,.._:1ı :.~ l_,...l.ai t....ı:s. JP.Jı ~ ı_,:.lj_, ,<ı 1_r.s ..:r.l _}~ L.S ıc_r.5 &:>-..!ll~
t_,s::110"' ô}~)l.)! ~_)>.',_4-J <.J> o • \ ~if ı)~~ ~)l..:r. ~_r-i öJ4) ~J/11-11o ~
r=--"'->~ c_.,s:ıı ~~ !.1;_, ,..!JJ~ ı_,..,.ı;ı_, .~ı a:...-
rll
~t..~ı.;s .w ••ı.....wı...J.,;....:. ~..!ll~ 0"' ·..? ~_, ıY. .a.uı_, r'rl'..L:..P _,..~ı~ r-l-'
.).::.:-JI .1_,411 ~ Y-I ~Wl_, ,(221ııJ_;JI 0:! J_,Ajlıı ~l:S ..) c_. n '1-.:..ı)lS:.I~I _rWI ~
i..a.;ı)l t..l_,ıı :JW ~ÜI ~ r:.lal ~ ,Cl3lcc..:r...ıJI J~i ~~lll ~l:S ~ (J>f OA-.:..o)
ıcc)lS ~ }:JI "! ~h ~ ~ _,i ~b.....a.ll _)S .J! •t_)_,;Jl ~ ~lS ~ ~li
1241
r+'')IS o..L:..P r~ '":"'l:-1 if-' < cc,:r...ıJI ~~hı~ (_.tv\-.:..) .,;:ı_;...~l _;!Wl Y.i_,
~t..~~ ~ıı .)s~~ ....~ı .:ıi ıf:>li U'":"'L.i~hı..) (.AO ı T-.:...) t.it.....-ll ":}J:.J ,~b....:JI..)
1251
_ ccr-+. ~ "1 t.. .)!
~_, ~4ı.:.ı_,fo_, ~uı J:l..A' .:ı_,~ ~\ı
r+
_;:A5.:, 0"' .ı.....wı .~y. .Yl._,..!>- t.. ~Ju.._,
-~..4>..4lı u...ıı c.Ş:>~ J~ tr .:.ıts ..;iJ '4.-' ~ eı_,.ıı.:.ır.ıı ~ ~ı4L.<ıi.)
.:.ıı;~ı_, J..wı if JıjA.lı rt..)'ı..L:..P ~ ~t..tu
0"'
r"_dJ_,
~t.. )'ı ~ ~ı •_..;ü 0"'
:J.Y~
w_,.. ~
JljA.lt rt.. ~~ Jı.bt t_l..d ~_,
;<-ll_, ~
· .;ILı. ~~
• .ı.., ı.!. 4-.)L.~I
• ;ll
r.--- u..Jt
.
- • ~r
~')\,.:. .JlS WS r-1WI ~c-'' WS_, •JI_;JI rt...)'l "! ~ .ş.lll J:i..ıJI c:-"1_,.11 ~~ :~_,1
18
.n / n
~~~J ~ı.ı.,ıı._r.s .:r.' :_):.;1
19
20
. oVA - OVV/~ .}ISJI;!'JI.;r.l
21
J-1 <lr.J 1).•_:. ..:..}•.<>J _..T'A' <:....) _,.._}l.;r. ...,_......;:i iJ\0 i>IP ..:..l..ı! ..UJ .t H/1 • .}ISJI ,~'JI.;r.l
. TV OJ\ 1 _,;s .;r.\
l • ,fv ~jpll.;r.IJ '-""M <:... .!->1_,.,.- ı./ _,;s .;r.l ..!IJ:. _?:. l.S .. ıJ~~ ~1 JL<>I ~U.. .) c...J\,
22
23
24
25
.T'OV<J"
:__,h;\
.l WcJ"
. tlc.J"
. 1AA/T' ":'L.;Iyl •._;l......JI
I.OTIJRUM
").>...;.~Wl~ .JIS WS_, ·~1
:ıı4i):ll J..a.:iıı..} ......t;
J!.c ö~ 4L.ai .j ~ ~
125
·~1_, J.)i "'_,b; ~IS_, ,~j
.)ljAJI Jı.; .ı;_,,~_, ı:.r-.r=-'Jı ~ ı.i •.)_,J.>. j_,~ li:-c' wi_,
.<26Jtt~JI ~~If t_l:-1 ,).s-~ ~1 ~~ ı}l ô;.)~l_,ı>
J..<ı:tıı .j ~4 ..;Lo.:; .;Jl _,_,..)U .)1_jAJI o..W. ı.ŞjJI J-A.ll J c:--1}1 r-LJI ~i ~J
~4 ~ /'\rı .:ı i~_, ~ı ~ ıS~ if ~~ ~ı ~_,.w ı
~i ..ili <lt4i ):ll
cr- ..}
~Wl ~.ro~
.j Cr'-' •4-IS ~ ~ •J~b.JI _,...wı ~~ ~_,.LJI & ~~~ı}
Y''~~~ı.J.s- .:ıı...._r.Jı.ı..-'_r. ~ ,y- ~} J5:; .:ıt..)l•lt-ö ;si .:ıi .:ıı...._)ı.ı._,A
•.ı.... ~ .)s- ._;j _,.. ~ı ..; ):.:.ll .:ıi ~ ı~ı;n :Jü ~_,.wı ..!ili .J~ \/' ~ı w_,
•.d> _,t ı.Ş.r!-\11 ..Al~ 1.r ~ .)! _ı.)l:--JI .:ıl~ .:ı_,jr.JI 1.A.)l>~ ı.)A:-! ~ .;Jl ..:..t..LWI
.wll t_L) \/' ~; ı.Şi .jJ ·~1 ~~ 1~ ...üll .)~ ~1 ~ ~-' ,._;j~ ~~
•
·~_,wı .ı.... ._;.)~
F ~ _, ·~ vi'.rlı J:Lidl_, ~ı ..} vi'~ wıı .).r:--- ~~ t.ŞjJI .yAli ~i; l~!i
~._;~ı jS .ı:.;.\ı_, ,J~I.:.s. ~ 'J •c}JI..} öj!)' r#~ ı.Ş.b.:ll.Jli •..!.l;U_, .!.L:J.i ~
_<2S>«J.l>Jl,:r- ....;~ı Jilt.?;~ ~ ı.r ı.?~YI ı.r ~_,ı_, 't..rl:Jl
!lı.lii ~ .:ı-..;..ı....a.:.ll .:ıts_, ._;:A-<:J4 ~_,L....Iı.Jı
e.)'-;-:-' JP.Jı.:ıı JljAJI ~t..~ı ıS;}
..r_,A:. ;l_,i-i ~ ,.!.lJ~ ~ ~YI ~~ ..; ô..l&-Ü ; } _, ·~ ~...ı-.11 ;.} l..lli ·4-WI ı..r Iy lS
r#4 ı.?.b.:lı ,y- J~l ~ ~ ıJJ_, ·~~ ~p. .:ı~ r+t ~ ·r-W~ ~~
.~ır.! \.T'J .....;)b:-~1
&
~ ı:r-,ı>-)IJ "'_,b;;~~ t}Y. ~ ~l •,ı>-SU J_r.i .j i_,...u.; i;t ü_,...d ıJ)l:.A J~ ..ı.;_,
.l:.A •4-ü.Jl.)s- .L..; Lo .Y"J •p.WI 4L,a.;_, ..r_,.A:.ll ~l:-1 ~ j!Lo ..W ,...J_,...ı.:JI .j -......Wil
~..ı.A..t
J
ı}J ~
..:..J.>.
k.J ,JJUI .Wt>... .)s- oj_r:-cj_, i')~l ~ .j ~1 ~;if •;~ :~C
..ı.ıLWı_, ~ ~~ r_,ıs. ı.r ~ .J.s- ı_,... u.; ~l!.o ı.?~'>U ....AJL>....Jı ;s if ..P u4i.;;Jı H»
.J~ L...
~
ı.Ş~)IJ ...AII.:>...JI 1» ~ .:_r.lJI ,!Jı.ti C.:r-~1) ;~ ••ı_,:Sli ı4JIJ>-i_, J_,AJI_,
e:.D_,i_, ı5}i ~L..; ~-! ~ ~ ;._r:.ll ~Wl ._;i.) I~!J ·~_,;_, ~1 ~ ~
~l,ı>-1 ~~
yt..~1 ...JL.a.;! \/' 1~ ~ r.1 ~1 ö-lç.Wl oh ı-s- ~!J ''-:"'~1 .!ll~ ı.) Jl_jAJI
·r')L.)lı •;~.> ır
r+.-"'ı. ~ ı.i ~x_, .~'jAjı
e_, ~'-:lı ~t.......~~~~c: ..:.ıl>;lb....lıı.i 4-ol...A.iı :\!.Ic
..j Jl_jAJI ·~ t.ŞlJI _,-:ll .)s- ~~if ~ J.>.i ü...)I.A.U ~ ~J ,~ ~1 .))1_,
·~d;;_;_, ~'-:Jl ~ •f-.;Z o.)~ US_, ,09laJ')\..A}I \/' .ll:...llıı .j .!.11~ .J~ lS uc.j4:Jl»
·~Ir' ı-L_, ~ .ıııl ._}..-.. ~..r<JI J _,.....)1 ~.is::J ·~~ ı}J .J:i-..}31 ,).s- J:i...ı;JI ~ ı5.)l ..li_,
26
27
28
29
.ı ıv..,..
.ı
\Av"
. ı\~..,...
.ı, ..,...
900. VEFATYILINDA IMAM GAZZALİ
126
~ •j._,i.:JI ır l.p.-.J J ı,Si.;_, ·~L.';JI .J.:J> \... .JJ~l •0.).11 .!lt to} .rl.I;Jt "':-!illi ı,Si.; .ı.;_, .,j~
':i ~Lo~~ .:ıt ı,SiJ ·~-y,__.~~ •;ı.ı.ı1 if ·~' 0 .).ll .!lt c: .:..ı..:.; ı:... .r.? •.r."J ~ r-l-' 'rh
...'1 r ~ .:.ı4J ~~~ 0.)Jı.Js- c!l.'-' c:-.Y _,ı_, 'rfo~ J~
.
.)1 ı)ljJI i Lo ~4 1..~>- !lt.i;T .)1~ t) 4:......11 J"\1 t,F"'..WI JL.a:;'JI .Jl :J~ .ı.i :~IJ
4-lr Lo_, .)ı~ to}~ ~l:-- '1., ~ ö_,i '1., .~Lo~lır uı J<>i .)s- Jy>- )\S ,Jı....a.;~ı
ır 0lS ..ı..Ai lll •0_;...)1 J.WI ~ u41J:ı..PI_, t? 'J_, 'ı*-" .r.h:l4 ')~ ı)l_;;..ll ~
ı
,
<:_.J.;JI.!l!~ ~1_, '~.r' ~ •. .ai if~ ır 0_;l.l p l ~ t) }>:JI ~ J+-11
i
. ~..c.....JI ~~
•lt!
:W\,;JI
r.l.,ji '1! 'tŞ~I..r-\.;JI.J_,ill .j ~'-:-JIJ ~.ıJI u41):ı..P'JI_, ~\ .)ljJI iL..~I_r>\s.
J:i.l01~ ı.S.,>-\11 0_;l.l )\...w ,.wi_, ~.J ~ ~ Wp ._;.._, ı..:.t;~t.!lt !l.;.).}l~
0_;l.l ~_,la; to}~.? ~..ı.:.,.,. v~l ..:....~ •tü..ı.il 'J_, ~ ~ '1 •<<~_;.:.ll ~n "'!l:S ~.)_,i
~
:c:-~·~
c:- .. 'J .,ji 0=!
· <.!.....>L.- 'J., ~1., t.Lo'J1. ~
- 'J r ..r.:"""'
- •LL..
- 'll
• .i.......!..ll
•
• 'J ,ı.S.r·\lı
·ı-L.J ~ dll ~ ._r1J ":-!~ ıJ..r;~l t) ~ ~~ ,~b....aJI t) r+")\S
Vt;_,..a;
J.:..Aj
t) IlA .)ljJI iL.~1 ~ ır .)~ .:ıl J....._ ~ Jb- tŞT .)s-_,
,;>-5\.l p l ö)l.) 01,!
<.p,-J
.)s- o_,..a; to} 0.).!1ır .)ljJI iL..~I ....a;_,.. ~ ~~
·ı-L.J ~ dll ~ ..rU ~~~Lo .)s- ~J
t.i 4~>- .k_,~~~ 'll ı-L_,~ dlt ~ ..rU e~' ":-!illıır .;.o.-:ıı J...... 'J J
·rJ.wı .!lt ~ ~.:ıi .:ı_,.) pı t.i ÔJ.)~' ..1>-i J.<.ı ~ ')\; 'r.-.wı
~~ "":-!~ .Js- pı •Jb _,...a.i .:ıı; ·cl:?-'lı ~l.Ç. l;_,..a; t.i .J <:.t.:.-. ~~ 1ı..._,
..Ws- ~ ~ 1.1_,~ '~ .:.r..ill .:.r-~1 ~ı J"l J'-:S .)s- ı.,. _,...a.iJ 'ı-L.J ~ dll ~
~~ <:_~
- .!ll~
J5 t) tŞ..l>.:ll ~l:k J
ı.J"_,A:JI ~I_,P
.)! ~~ C: ltŞMI w-"l>JI .:ı_,All
._r..s:ll ~ ~ ifi p l ö~ ır .:.r..r>WI
~ır tl:k.Js- ~ ~~ ~~ .Jl ÔJ.)~ıı, .:.ı~ JıJJı rLo~ı ~ Jl..l...a.A ~.,
~ _,j \,•_.'-:-JI p l •_r.A-<:!4 J~JI r.'J_p u _rP t_lAi) ö..ı..!..l ,\:...~i~ )\;Lo cıj.P.JI ~
1
lı,S.,>~ı 0.).11_, u.ı~ı
tŞMI w-"l>JI .:ı_,illi:... ....A.l;;;..; r-1 '-!"Lo~~ ~..LJJ ~..ı..WI J .-<.JJ ~1 .:ıi l.:.o..1.ı> )ô;.Jil.:A.i.l I~!J
i f ~IJ 4.-L.~I ~.} ._....._,kll_, ..r2'_,..JI_, ~1 l:ıt.....) ._;ll J..ç.I_,A]I ..:..Jij ')\; •0~1
·~4 t:...4i ~\...~1 ..ısı.wl ~_rol ~~ ·4L.a.ill ~to} _,i ı.ıP ~~ ~)> to}
.:ıt_,....;J ~6.....a.lt
J)\:>.1
Jl
c: 'if
.)1)ô;.JI ~J "-a.Jt_, 4.-\...~~ ••.ai .:?J •(IJ..ı...:ı 'j..,. i.-..;J..o) ~ı.;.rJI_, ~\
l;~ .:.ıi ~ ~Lo~t ~ Jt_;;..lt il.o~t ö_)a; ~ .:.ıı; .!l!.iS' .JlS t~!J ,....A.l;;;..; r-1 ~d)\
.\:...\ei to} 0.).11 ~~if! u41_,k.;>'Jt_, ~IJ ..:.ü)dt ır
LOTURUM
127
:~l.r-Jı., J.)L..:ı...l1
J.}J11JP ~l:.l1 ~.}J1 ~.J .:r..ıJ1l} ~1 ı..ı...,..,.. ı.:r. _r>U. ıfo.J1 y,l ·~1.)-~1r\~AT' lvJ~ ı~1 ~\,p ı~4J1
0!.ıJ1
o..r-" ..ı...,....:~) ~~~1 ~1 cJ.}J1ıJ:! J.}J1 ı .r-U. ı.:r. .r-WI ~<ıŞ.)\~\­
·r'~~o ·<~' ~
·r \ ~ ~ ~ ı\ .ı. •ıJ\.:.) tv .J.r- ·~ı_,_.;~ı}.) coJ,.)i., ._,..-:A-~ı w.ıı t;_;\; •ıjb..:- ~ IV.J~
ı\ .ı. '0!...ı.i1)1 Jb ·~L. ~' ~' ..ı:s.
l:LJI ~.ıJ\
~ _rl1 '.j'..J;il1 .;;....)~ ..) -
·r l
•• o .ı:ıl:.)
".ı. 'J.)L... Jb 'r->~1., !l)..Jı t:'.Jı; l} ~1 ·~)1 ~ c.}J' y,l •ı.Şjy.Jı ı.:r.'­
~\T'OA ııJ\.:.) ıvJ~
\.J.J..t;~1 ).) 'if~ ~~J .j!A!ll_; .j:!.ıJI_, <rl:-l' r)l...~1 t;_;\; ·~ r-'..r.l .:r-> ..) -
·r \ ~iV ı ı)\.:.) ıvJ~ ı\ _b
·(ıŞ.lJJ~I 4UI ~ :J.:b-_;) ı.J~I ).l ''-:"'L...i\11 ·~.?J1 ~ ı..ı........ y,f •.jh.-.!1-
·r' o.vr •J1_r!ı .~ı ,J_,....,~u ö..l.:!.ı.:,J1 ~t......Jı , ;~.ı....:..... 'J..ı....a.Jı­
~ •(~ .)yo->v :J.:b-..;) ıJ')\...iJ1 i f ..iA:...J1 ı ..ı....:..... ı.:r. ..ı...,.... ı.ı...l>-
y,i
•ı)ljJI -
·r, ~H , l.b •J.!-o.) ·c.~'
rt..~ı
}.) ·Jı_;.ıı rt..:Yı tFL..J ;_r-.;, ~ .ü..t;)'J r')\.....'>'' 0:! ü):lı J..a:i ·JI_;.!1 -
·r l • \ • ı\ .b •.r-WI ,~L!..JI
·rl
.• " • ,
.ı. -~4:--l' Jı, ·<ı.?..ı ı.;_,...:ıı ..,..;i =~> ..)ı.u~'.; .)Lcci~ı ·Jı_;.ıı -
...:..ı__,s:JI •(ı.ŞJ-'-! ~)1 ~ :~) ·~U!.II ~1 L-y ·~~~ ~l....iü •.)1_;.0.11 -
·r, ~ v,..
'0!.ıJ1
.ı:ıl:.)
•.;;...JJ~ • ~' Jb ·~4:-Jı., ~1.yı •rs- ı.:r. J:s'l-l ._r.s ı.:r.1 -
J_,....,i ..j ~1 ı....d> ı.:r. -4>-_. .:t. .:r--=-J1 .ı.:r. .ı....:..... •..j:;>JI •I.}JI ~ y,l·r' w t •.;;..._,~ .J_r....ıı ).l •<.)ı...ı.:.. c;.)J ..) :~1
Download