(Devralma) Karar Sayısı

advertisement
Rekabet Kurumu Başkanlığından,
REKABET KURULU KARARI
Dosya Sayısı
Karar Sayısı
Karar Tarihi
10
20
: 2010-2-316
: 11-04/67-29
: 19.01.2011
(Devralma)
A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER
Başkan
: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI
Üyeler
:Doç. Dr. Mustafa ATEŞ, Mehmet Akif ERSİN, İsmail Hakkı
KARAKELLE, Doç. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY, Murat
ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR
B. RAPORTÖR
: Alper Fevzi KARA
C. BİLDİRİMDE
BULUNAN
:- Kont Bilişim Teknolojileri ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
D. TARAFLAR
: -Nevzat KONT
Mehmet Akif Ersoy Cad. No:37 Orhanlı Tuzla 34956 İstanbul
-Alper KONT
Mehmet Akif Ersoy Cad. No:37 Orhanlı Tuzla 34956 İstanbul
-Ergun KONT
Mehmet Akif Ersoy Cad. No:37 Orhanlı Tuzla 34956 İstanbul
30
-Yahya Kemal TEKER
Mehmet Akif Ersoy Cad. No:37 Orhanlı Tuzla 34956 İstanbul
-Okay NASIR
Mehmet Akif Ersoy Cad. No:37 Orhanlı Tuzla 34956 İstanbul
-Hüseyin KONT
Mehmet Akif Ersoy Cad. No:37 Orhanlı Tuzla 34956 İstanbul
40
-Kont Bilişim Teknolojileri ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
Mehmet Akif Ersoy Cad. No:37 Orhanlı Tuzla 34956 İstanbul
E. DOSYA KONUSU: Akua Bilgi Teknolojileri ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin
tüm aktif ve pasifleriyle birlikte Kont Bilişim Teknolojileri ve Dış Ticaret Anonim
Şirketi tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi.
F. DOSYA EVRELERİ: Kurum kayıtlarına 28.12.2010 tarih ve 9674 sayı ile intikal
eden ve eksiklikleri en son 11.01.2011 tarih ve 328 sayı ile tamamlanan bildirim
üzerine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve 2010/4 sayılı Rekabet
Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’in ilgili
hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda düzenlenen 13.01.2011
tarih ve 2010-2-316/Öİ-11-138.AFK sayılı Devralma Ön İnceleme Raporu,
11-04/67-29
50
14.01.2011 tarih ve REK.0.06.00.00-120/37 sayılı Başkanlık Önergesi ile 11-04 sayılı
Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır.
G. RAPORTÖRÜN GÖRÜŞÜ: İlgili Rapor’da; bildirim konusu devralma işleminin,
tarafların aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer almaları nedeniyle, 4054 sayılı
Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı “Rekabet
Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ”
kapsamında olmadığı ifade edilmiştir.
H. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME
H.1. İlgili İşlem
60
Bildirim konusu devralma işlemi, Kont Bilişim Teknolojileri ve Dış Ticaret A.Ş.’nin,
Akua Bilgi Teknolojileri ve Dış Ticaret A.Ş.’yi tüm aktif ve pasifleriyle (bir kül halinde)
devralması ve sonrasında Akua Bilgi Teknolojileri ve Dış Ticaret A.Ş.’nin infisah
etmesinden oluşmaktadır.
H.2. Taraflar
H.2.1.Devralan Taraf: Kont Bilişim Teknolojileri ve Dış Ticaret A.Ş. (KONT)
Faaliyet alanı, her türlü bilgisayar ve bilgisayar donanımlarının, bilgisayar ve diğer
bilgisayarlarla ilgili elektronik parçaların, yan ürün ve aksamların, yine bunlarla ilgili
sistem, parça ve yazılımların ve benzerlerinin ihracatı, ithalatı ve yurt içi ticaret ve
pazarlamasını yapmak olan KONT yurt çapında faaliyet göstermektedir.
KONT’un devralma işlemi öncesinde ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
70
Tablo1: Kont’un ortaklık yapısı
Hisse Sahibi
Hisse Adedi
Nevzat Kont
660,000
Ergun Kont
198,000
Alper Kont
198,000
Yahya Kemal Teker
198,000
Hüseyin Kont
33,000
Okay Nasır
33,000
Total
1.320.000
Hisse Oranı (%)
%50
%15
%15
%15
%2,5
%2,5
%100
H.2.2. Devredilen Taraf: Akua Bilgi Teknolojileri ve Dış Ticaret A.Ş (AKUA)
80
Faaliyet alanı, her çeşit bilgisayar ve donanımlarının, çevre birimlerinin,
bilgisayarlarla ilgili elektronik parçaların, yan ürün ve aksamlarının, başta tüketici
elektroniği olmak üzere elektrikli ve elektronik her türlü ürünün, iletişim ve
cihazlarının, dijital aletlerin ve bunların yedek parça aksamları, aksesuarları ile her
çeşit büro makine ve cihazları ile bunların yedeklerinin, malzemelerinin, alımı, satımı,
ithali, ihracı ve montajını yapmak, kiraya verilmesini sağlamak ve destek, eğitim,
bakım hizmetlerini yapmak, servis-büro hizmetleri vermek ve servis büro merkezleri
kurmak olarak tanımlanan AKUA’nın devralma öncesindeki ortaklık yapısı aşağıdaki
gibidir:
2
11-04/67-29
Tablo 2: Devralma İşlemi Öncesinde AKUA’nın Ortaklık Yapısı
Hisse Sahibi
Hisse Oranı
(%)
Hisse Adedi
Nevzat Kont
1410
%14,1
Alper Kont
Ergun Kont
Yahya Kemal Teker
Okay Nasır
Hüseyin Kont
Kont Bilişim Teknolojileri
ve Dış Ticaret A.Ş.
TOPLAM
450
450
450
75
75
7090
%4,5
%4,5
%4,5
%0,75
%0,75
10,000
%100
%70,9
H.3. İlgili Pazar
90
Bildirim konusu işlemin, 2010/4 sayılı Tebliğ kapsamında bir devralma işlemi
olmaması sebebiyle ilgili pazarın tanımlanmasına gerek duyulmamıştır.
H.4. Yapılan Tespitler ve Hukuki Değerlendirme
100
Bildirim konusu devralma işlemi ile AKUA tüm aktif ve pasifleriyle birlikte Kont
bünyesine katılacak ve hukuki varlığı sona erecektir. Tablo 1 ve 2’de AKUA’nın
%70,9 hisse ile en büyük sahibinin onu devralacak olan KONT olduğu görülmektedir.
AKUA’nın diğer altı ortağını oluşturan gerçek kişilerin ise aynı zamanda KONT’un
ortakları oldukları anlaşılmıştır. Öte yandan her iki teşebbüsün merkez ve yazışma
adresleri de aynıdır. Mevcut veriler ışığında, AKUA’nın tamamen KONT tarafından
kontrol edildiği, dolayısıyla başvuruya konu işlemin bir grup içi devralma niteliğinde
olduğu ve AKUA’nın kontrolünde herhangi bir değişiklik yaratmayacağı
anlaşılmaktadır.
Öte yandan, herhangi bir işlemin 4054 sayılı Kanun ve 2010/4 sayılı Tebliğ
kapsamında olması için devralan ve devreden olmak üzere iki ayrı teşebbüsün varlığı
gerekmektedir. 4054 sayılı Kanun’un 2. maddesinde teşebbüs kavramı, “Piyasada
mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, bağımsız karar
verebilen ve ekonomik bakımdan bir bütün teşkil eden birimleri” şeklinde ifade
edilmektedir.
110
Yukarıda ifade edildiği gibi aynı ortaklara ait olan ve biri diğeri tarafından kontrol
edilen bildirim konusu işleme taraf şirketler ise, ayrı ayrı tüzel kişiliklere sahip olmakla
birlikte, aynı ekonomik bütünlük içinde yer almaları nedeniyle, 4054 sayılı Rekabetin
Korunması Hakkındaki Kanun açısından tek bir teşebbüs niteliğindedirler.
Nitekim, 2010/4 sayılı Tebliğ’in 6. maddesinin (a) bendinde, “kontrol değişikliğine yol
açmayan grup içi işlemler” birleşme veya devralma sayılmayan haller arasında
sayılarak, bunların Rekabet Kurulu iznine tabi olmadığı ifade edilmiştir.
Sonuç olarak, aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer alan AKUA’nın, KONT
tarafından devralınması işleminin 4054 sayılı Kanun kapsamında bir işlem olmadığı
kanaatine varılmıştır.
3
11-04/67-29
120
I. SONUÇ
Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, bildirim konusu işlemin,
tarafların aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer almaları nedeniyle, 4054 sayılı
Kanun’un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı “Rekabet
Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ”
kapsamında olmadığına OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.
4
Download