türkiye`de akademik yayıncılığın neresindeyiz?

advertisement
TÜRKİYE’DE AKADEMİK YAYINCILIĞIN NERESİNDEYİZ?
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; yayına başladığı günden bu yana sürekli olarak,
ülkemizde üniversite yayıncılığına yeni bir anlayış getirdiğini ve bunun da geçmişe
uzanan akademik yayın birikiminin, değişimlerle birlikte günümüze taşınarak farklı ilkeler geliştirdiğini savundu. Bugün, bizim de savunduğumuz “bağımsız, özgür ve
eleştirel üniversite yayıncılığı”, sadece bizim dile getirdiğimiz ve şekillendirmeye çalıştığımız birşey değil, tüm dünyada bu çerçevede yayın yapan üniversite yayınevlerinin titizlikle sarıldığı bir kavram.
Ne var ki, bugün küreselleşen dünyada üniversitelere yüklenen misyon hızla değişmekte, esas amacı “yeterli bilgiyle donanmış, soru soran, demokratik düşünce yöntemini benimsemiş” kuşaklar yetiştirmek olan ve bağımsız yapısıyla öne çıkan üniversite kavramının içi boşaltılmakta, piyasa koşullarının hâkim olduğu, girişimi ve rekabeti temel alan bir sistem hedeflenmektedir. Kaba bir deyimle; “üniversiteyi bir
şirket gibi yönetmek...” anlayışı, eğitim programından akademinin tüm birimlerine yansıtılmaya çalışılmaktadır. Bizde de kendilerini “üçüncü nesil üniversite” olarak tanıtan bazı eğitim kurumları işi, tanıtımlarında müstakbel öğrencileri “iş dünyası ile iç içe olmaya” çağırmaya, hatta bir futbol takımının formasına ilan vermeye
kadar vardırmaktadır.
Peki, bu olgunun akademik yayıncılığa etkisi nasıl olacaktır? Gerçi şu anda ülkemizin üniversite yayıncılığında bunun etkilerini aramak bir hayli zor. Çünkü akademik
yayıncılık deneyimi çok farklı olan ülkemizde, devlet üniversiteleri resmi ideolojinin
dışında çizgilerini geliştiremezken; yeni eğilimleri ve ticarileşmeyi esas olan üniversitelerimiz ise bir yayınevi kurmayı hayal bile etmemektedir. Ancak yine de bu olguya gözlerimizi kapayamayız; yıllar önce Harvard University Press’in yayın yönetmeni Lindsay Waters, “Barbarlar Kapıda” başlığıyla “üniversitenin şirketleşmesinin ardından tapınağı, tefecilere bırakarak, kitapların ve yayınların içeriğini boşaltıp, onları dünyevileştirmek isteyenlere teslim olmamızı” eleştirirken, ticarileşme ile birlikte üniversitelerde yenilik arayışlarının da durmasına, bunun sonucunda araştırmaların temel bilimlerden, uygulamalı bilimlere hızla kayarak kalite kaybına uğradığına
dikkat çekiyordu.
Üniversite yayıncılığı dışında, ülkemizde genel olarak yayıncılık sektörüne bakıldığında ise önemli gelişmeler görülmektedir. 2016 yılında 404.129.053’ü bandrollu olmak üzere toplam 666.865.579 adet kitap basılmıştır. 80 milyona yaklaşan bir nüfusa göre bu rakam önemli sayılmalıdır. Kişi başına düşen kitap sayısı ise 8.4 adete yükselen sektörümüz ise Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin (IPA) verilerine göre de dünyanın 11. büyük yayıncılık sektörü haline gelmiştir. Ancak eğitim yayınları ile hazırlık sınavlarına ilişkin kitapların yanında, akademik yayınların toplam pazar içindeki
payı ise % 2.13 olup -buna kültür yayınları içinde yeralan farklı türleri de eklersekbu rakam çok fazla değildir.
Peki bu rakamların dili bize gelecek hakkında bilgi veriyor mu? Basılan kitap, kişi başına düşen kitap sayısı, sektör büyüklüğü vb. ne anlatıyor?
Gözümüzü bir başka tarafa çevirdiğimizde, ne görüyoruz? Belki de gerçeğin esas yüzünü!..
Destekçileri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ve daha birçok kuruluşun bulunduğu bir sivil toplum kuruluşu olan Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) dokuz yıldır sürekli olarak yayınladığı Eğitim İzleme Raporu’nın verilerinde, eğitimde giderek
aşağıya doğru inen olumsuz eğilimler bir raslantı mı? Yıllarca uygulanan ve bugün de
daha da “katmerli”si planlanan “tek tip nesil” yetiştirme politikasının sonuçları her
geçen gün daha da vahim olarak kendini gösteriyor. İçler acısı bir tek örnek verelim:
Bugün ülkemizde fen ve matematik becerisine elverişli bir performansa sahip öğrencilerin (15 yaş) oranı 2015’te yüzde 1 bile değildir. 2003’te nisbeten yüksek olan bu
oranlar (Fen, Okuma, Matematik) 2015’te adeta dibe vurmuştur: Fende 0.3, Okumada 0.6 ve Matematikte 1.1.
Bu gerçekler karşısında ne yapılıyor?
Bu çok ayrı bir tartışma konusu ama biz her türlü engele rağmen “bağımsız, özgür ve
eleştirel üniversite yayıncılığı” diyerek yolumuza devam ediyoruz.
Fahri Aral
Genel Yayın Yönetmeni
Yeni Yayınlar
Yeni Yayınlar - T a r i h - M i m a r l ı k T a r i h i
"Murad idindüm olam ta ki mi’mâr
Kemalümle koyam âlemde âsâr*
4
(*) Dilerdim ki bir mimar olayım
Ustalığımla dünyada eserler bırakayım
(Tezkiretü’l Ebniye’den)
2005 ALBERT HOURANI KİTAP ÖDÜLÜ
2006 FUAT KÖPRÜLÜ KİTAP ÖDÜLÜ
2014 NECİP FAZIL FİKİR VE ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ
Gülru Necipoğlu
Çeviren: Gül Çağalı Güven
2. baskı
Osmanlı İmparatorluğu’nun “klasik” devrinde mimarbaşı olarak yaklaşık yarım asırlık görev dönemi
boyunca (1539-1588), Sinan’ın tasarladığı yüzlerce bina ve kendine özgü mimarî üslûp, Tuna’dan Dicle’ye
kadar uzanan muazzam bir imparatorluk coğrafyasında kalıcı izler bıraktı. Gelmiş geçmiş en ünlü Osmanlı
mimarı olarak tanınan Sinan, İstanbul’un dünyaca meşhur şehir siluetinin yeniden yapılanmasına katkıda
bulundu. Rönesans İtalya’sındaki gelişmelerle karşılaştırılagelen, ışık dolu, merkezî mekânlı kubbeli camileri
mimarbaşının önde gelen eserleri olarak nam kazandı.
Sinan’ın yaratıcılığı, Osmanlı yönetici elitinin en seçkin erkek ve kadın mensuplarının himayesi altında inşa
ettiği anıtsal camikülliyelerinde özellikle doruğuna ulaştı. Sinan’ın eserlerinin çok sayıda görsel malzemeyle
zenginleştirilmiş bu yepyeni değerlendirmesinde Gülru Necipoğlu, mimarbaşını, sanatsal denemelere doymak
bilmez bir dürtünün etkisi altındaki “Türk Mikelanjı” olarak betimleyen kalıplaşmış yaklaşımlara meydan
okuyor. Necipoğlu’nun yenilikçi çözümlemesi, Sinan’ın cami tasarımlarındaki geniş çeşitliliğin, hâmileri ile
onun arasındaki bir müzakere sürecinin ürünü olduğunu ortaya seriyor. Yazarın gösterdiği gibi, mimarbaşının
Osmanlı İmparatorluğu’nun toplumsal ve bölgesel hiyerarşilerine uyarlanmış temsilî bir sistem olarak yarattığı
çok katmanlı cami tipolojisi, aynı zamanda kimlik, bellek ile âdâb kavramlarıyla da biçimlendirilmişti. Bu
perspektiften yorumlanan Sinan’ın cami ve cami odaklı külliyeleri, bundan önce tanımlanmamış anlam
boyutlarının taşıyıcıları olarak karşımıza çıkıyor.
Sinan Çağı, ilk defa olarak, yayınlanmış ve yayınlanmamış çok zengin bir birincil kaynaklar yelpazesi
kullanarak, mimarbaşının eserlerinin üretildiği ve alımlandığı bağlamlara ışık tutuyor. Erken modern dönem
Akdeniz dünyasında çığır açan bir mimarın eserlerini kendi bağlamları içinde yeniden anlamlandıran, Osmanlı
mimarisînin kültürel ve toplumsal tarihi üzerine son derece derinlikli ve incelikli bu çalışma, sanat ve mimarlık
tarihi araştırmacıları ile öğrencileri için olduğu kadar, Osmanlı İmparatorluğu’na ilişkin her türlü araştırma
alanında bir temel danışma eseri olarak öne çıkıyor.
Eserin Türkçe çevirisinde metin yeniden gözden geçirilmiş, bu süreç içinde yazar tarafından bazı yeni
görüşler ve genişletilmiş Osmanlı metinleri kitaba ilâve edilmiştir.
Tarihî ve sosyolojik bir beceri gösterisi olan bu eser, otorite, yetenek ve zarafetle yazılmış. İlmî değer
bakımında en yüksek düzeyde. Necipoğlu, açıkça, günümüzde çalışmalarını sürdüren İslâm sanatı
tarihçilerinin meslekî açıdan en başarılı, en tarihsel düşünen ve en önemlisi. Bu kitap, Sinan ve dönemindeki
kültür üretimi üzerine nihaî çalışma olacaktır.
Cornell H. Fleischer, University of Chicago
Bu eser, büyük mimarın, birkaç Osmanlı sultanı ile en zengin baniler için yarattığı eserlerin gerçekten
kapsamlı bir incelemesi. Açıklık ve hassasiyetle yazılmış metin, mimarın olağanüstü başarılarını belgeleyen
yüzlerce muhteşem fotoğraf ve mimarî çizimle zenginleştirilmiş. Yazarın hem metinsel, hem de görsel kaynaklar
üzerindeki hâkimiyetiyse eşit derecede olağanüstü. Necipoğlu, sadece önemli bir görsel kültürün önde gelen
özelliklerini değerlendirmek için yepyeni yollar açmakla kalmıyor, hanedan himayesi, sosyo-politik hiyerarşiler ve
dinî sembolizm arasındaki ilişkiyi anlamayı sağlayan özgün ve bütünleştirici kategoriler sunuyor.
Yazarın bağlam ve arka plan ile kurduğu kusursuz denge, “din tarihi” sahasına özgü olup, “sanat tarihi”
çalışmalarında pek nadir... Kısacası, Necipoğlu’nun ürettiği şahane ilmi çalışma, bütün genişliği ve derinlikli bilgi
birikimine rağmen, dünya dinî mimarîsinin tüm enerjik meraklılarına harika bir şekilde hitap edebilen bir eser.
John G. Renard, Religion and the Arts
Bu gerçekten muhteşem kitap, bir mimarlık tarihçisinin, dilbilimcinin ve arşiv araştırmacısının
becerilerini biraraya getirerek, sahadaki bütün geçmiş araştırmalara kıyasla çok büyük bir ilerleme ve aşama
temsil ediyor. Kapsamlılığı, kavrayışlılığı, ve binalarla yazılı kaynakları dikkatle yakından okumalarıyla,
Necipoğlu’nun kitabı vazgeçilmez ve çok ihtiyaç duyulan bir referans noktası sunuyor. Doğrusu, Sinan Çağı
hakiki bir beceri gösterisi, öyle ki, sadece öğrencileri değil, sahanın hatırı sayılır bilginlerini de eğitecek ve
esinleyecek, yıllar boyunca hem bir model hem de bir meydan okuma teşkil edecek.
Howard Crane, Journal of Islamic Studies
24x30 cm, 799 sayfa, Ekim 2017
ISBN: 978-605-399-308-7
Yeni Yayınlar - T a r i h - M i m a r l ı k T a r i h i
SİNAN ÇAĞI
Osmanlı İmparatorluğu’nda Mimari Kültür
5
Yeni Yayınlar - D ü ş ü n c e T a r i h i
TASAVVUFUN OLUŞUMU
Ahmet T. Karamustafa
Çeviren: Nagihan Doğan
Ahmet T. Karamustafa, Tasavvufun Oluşumu adlı bu önemli çalışmasında, İslâmiyet’in ana mistik geleneği
olan tasavvufun, 9.yüzyıldan 12.yüzyıla uzanan süreç içinde özellikle oluşumunu ve kök salma dönemlerini
kapsamlı bir biçimde değerlendiriyor. Yazar, tasavvuf tarihinin ilk safhasını bilimsel olarak çalışma konusu
yapan bu eserle, bir anlamda ‘klasik dönem’ sayılan bu dönemi doğru bir yöntemle incelerken, tasavvufun
sonraki tarihini ele alacak araştırmacılara da bir altyapı sunuyor.
Nagihan Doğan’ın özenli çevirisi ile dilimize kazandırılan eserde, önce Bağdat sûfîliğinin doğuşu ele
alınırken, üç önemli temsilci Harrâz, Nûrî ve Cüneyd hakkında bilgiler veriliyor. Eserde, daha sonra Bağdat
dışına yayılan sûfîliğin, aşağı Irak’taki Tüsterî, kuzeydoğu İran’daki Melâmetiler ile Tirmîzi hareketi, İber
yarımadası ve farklı bölgelerdeki yayılışı; tasavvuf geleneğinin oluşmasıyla, sûfî yazın geleneğinin ortaya çıkışı;
sûfîlik içinde başgösteren anlaşmazlıklar; sûfî cemaatlerin tekkelerde şeyhler etrafında örgütlenişi ve son olarak
tasavvuf içindeki şeriat karşıtı ve gelenekçi unsurların bakış açıları ayrıntılı bir biçimde irdeleniyor.
Gerçek anlamda bir “ilk” sayılabilecek bu çalışma, bu konudaki birincil kaymakların yeniden
değerlendirilmesinin yanısıra en son yapılan bilimsel çalışmaları da kapsıyor. Karamustafa bunu yaparken,
yaratıcı analitik bir çerçeve içinde tasavvufun tarihsel gelişiminin de derli toplu bir anlatısını veriyor.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları olarak bu değerli eserin, Türkiye’de bu konuda yapılagelmekte olan
tartışmalara ışık tutacağına, bunların düzeyini yükselteceğine ve ufuk açıcı olacağına inanıyoruz.
“Hem analitik hem de bilgilendirici olan, sosyal, entelektüel ve tamamen dinsel nitelik taşıyan meselelere
dikkatlice eğilen bir çalışma. Bu çalışma, sûfî düşüncesi ve kurumlarının oluşum dönemi üzerine daha evvel
yapılmış tüm değerlendirmeleri aşıyor.”
Prof. Hamid Algar, University of California, Berkeley
“Tasavvufun gelişimi konusunda, tam anlamıyla birincil kaynakların üstünlüğüne dayanan ama aynı
zamanda modern çalışmaların ulaştığı sonuçları özetleyen sürükleyici ve ikna edici bir takdim.”
Prof. Carl Ernst, University of North Carolina at Chapel Hill
6
“Ortaçağ İslâm toplumunun şekillenmesine büyük katkıda bulunan başlıca mistik hareketlerle ilgili son
derece bilgilendirici ve nesnel bir tarihsel değerlendirme. İncelikle yazılan bu kitap, konuyla ilgilenen herkes
için vazgeçilmez bir kaynak.”
Dr. Hermann Landolt, McGill University ve Institute of Ismaili Studies, London
16x23 cm, 244 sayfa, Kasım 2017
ISBN 978-605-399-496-1
Namık Sinan Turan
Hilafet, İslâm tarihinin gelişme süreci içinde, değişik tarihsel dönemlerde farklı biçimler alan ve buna bağlı
olarak sosyal ve siyasal sonuçları çok değişik veçheler gösteren önemli bir kurum olarak bilinir.
Özellikle Türkiye’de hilafetin tarihine dair oluşan görüşler; Osmanlı Devleti’nin 1517’de hilafeti devralması
ve Cumhuriyet döneminde, 1924’te kurumsal olarak kaldırılması arasında yaşanan süreç içinde şekillenmiştir.
Bu dar çerçeveyi içine alan ve daha 7. yüzyılda Arap Yarımadası’nda oluşan bir kurumun farklı coğrafyalarda
yaratttığı kültürü, yönetim biçimlerini atlayarak; hilafeti ilk Osmanlı halifesinden son halifeye kadar “aynı”
ideolojik yapıda gören ve sonunda tarihe intikal ettiren bakış açısı, toptancı oluşunun yanısıra sorunlar da
taşımaktadır. Nitekim, Hilafetin İlgası Kanunu’nun 1. Maddesi de; “Halife hal’edilmiştir. Hilafet, hükümet ve
Cumhuriyet manâ ve mefhumunda mündemiç olduğundan Hilafet Makamı mülgadır.” diyerek, kestirme bir
gerekçe sunup, noktayı koymuştur.
Oysa erken modern çağların bir siyasal sistemi olan Osmanlıların hilafet vurgusu, İslâm’ın klasik çağındaki
terminolojik içeriğinden farklı bir temele dayanıyordu. Siyasal ve askeri güce dayalı olarak beliren bu hilafet
anlayışı, siyasi edebiyata “hilafet-i ulyâ ve hilafet-i kübra” şeklinde yansıyacak; Lütfi Paşa’dan Ahmet Cevdet
Paşa’ya kadar Osmanlı yazar ve bürokratları hilafeti dönemin koşullarında yeniden yorumlamak ve gelenekle
ilişkilendirmek zorunda kalacaktır.
İşte Prof. Dr. Namık Sinan Turan’ın bu önemli çalışması, yüzyıllar arasındaki geçişleri siyasal ve toplumsal
koşullarla birlikte ele alıp, hilafet kurumunun tarihsel süreç içinde almış olduğu değişik veçhelere ve bunların
yaratmış olduğu dönüşümlere ışık tutmaktadır. Kitap aynı zamanda Osmanlı hilafetinin biçimlenişini;
dönemler boyunca oluşan kurumsal anlayışın siyasal alana yansımalarıyla birlikte sonuçlarını da incelemeyi
hedefliyor.
Yeni Yayınlar - T a r i h
HİLAFET
Erken İslam Tarihinden Osmanlı’nın Son Yüzyılına
“Bazı araştırmacılar, adeta hiç tükenmeyen bir heyecan kaynağından beslenirler. Namık Sinan Turan’ın
metni, böyle bir kalemin ürünü olarak temayüz ederken, 14 yüzyıllık halifelik tarihinin labirentleri arasında
dolaşarak yaptığı ilginç tespitlerin yanısıra heyecanını okurlara aktarmayı beceriyor. Bu çalışmada gözü ve
dimağı yormayan, merakla izlenen bir üslupla tanışıyor, halifelik makamının tarih boyunca işlevlerinin nasıl
değiştiğini somut verilerle görebiliyoruz.”
Prof. Dr. Cemil Oktay
7
16x23 cm, 611 sayfa, Ağustos 2017
ISBN: 978-605-399-484-8
Yeni Yayınlar - T a r i h
JÖN TÜRKLER VE OSMANLI’DA MİLLETLER
Ermeniler, Rumlar, Arnavutlar, Yahudiler ve Araplar
Feroz Ahmad
Çeviren: Ayşen Gür
Türkiye tarihi üzerine çalışmalarıyla bilinen Prof. Feroz Ahmad, Jön Türkler ve Osmanlı’da Milletler adlı
bu önemli çalışmasında, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin, Arnavut ve
Arapların, ll. Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte hızlanan ulusal hareketlerini; tarihsel geçmişlerini, dinî ve siyasal
örgütlenmelerinin yarattığı sonuçları tüm boyutlarıyla ele alıyor.
Prof. Ahmad bunu yaparken, sözkonusu ulusların Osmanlı toprakları içinde cemaat yapılanmalarıyla birlikte
siyasal örgütlenmelerini, bir ulus hareketi oluştururken kullandıkları araçları, uluslararası ilişkilerini, dönemin
hâkim siyasal hareketi İttihad ve Terakki ile bağlarını ve bu hareketleri kendisine yönelik tehditler olarak
niteleyen Osmanlı Devleti’nin bunlara karşı yürüttüğü politikayı nesnel yorumlarla tahlil ediyor.
Bu hareketlerin öncülüğünü yapan kişilerin, örgütlerin ve Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda görev yapmış
Ermeni, Rum, Yahudi, Arnavut ve Arap mebusların ulusal hareketler içindeki işlevlerini yorumlarken; Birinci
Dünya Savaşı’nın başlangıç ve sonrası gibi çok önemli bir dönemde Büyük Güçlerin sözkonusu hareketlerle
olan ilişkilerini, Milli Mücadele’ye ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar uzanan bir süreç içinde
inceliyor.
Feroz Ahmad’ın kitabı özellikle bu alanda yerleşmiş kimi önyargıları, kalıplaşmış bakış açılarını kıracak
özellikler taşıyor. Nesnel yorumları, konuları ele alış biçimi, zengin kaynakçası ve biyografik bilgileriyle öne
çıkan Jön Türkler ve Osmanlı’da Milletler, Ermeniler, Rumlar, Arnavutlar, Yahudiler ve Araplar şimdiden temel
bir başvuru eseri olmaya hak kazanıyor.
Bu kitap, geç dönem Osmanlı İmparatorluğu’ndaki milliyetçilik çalışmalarını, akademik camiada hakim
ve dünya tarihi sürecinde yerini almış, şeytanlaştırıcı bakış açısından (bir tarafta “Osmanlı baskısı” ve diğer
tarafta etno-milliyetçi “ihanet”) kurtarıyor. Hem 1914 öncesi, hem de Birinci Dünya Savaşı’nı işaret ediyor
ve böylece tarihçilikte kronolojik bölünmeyi bir köprü ile bağlarken aynı zamanda çok yönlü etno-milliyetçi
grupların karşılaştırmalı ve ilişkisel analizini sunuyor.
Hasan Kayalı, University of California San Diego
8
[Bu kitap] Jön Türk döneminin ve Osmanlı İmparatorluğu’nun son onyılının tarihyazımı adına önemli
bir katkı. Ortadoğu ve Birinci Dünya Savaşı üzerine çalışan öğrenciler bu kitapta, imparatorluktaki
milletler ile İttihad ve Terakki Cemiyeti arasındaki gerilimler hakkında zengin bir açıklama bulacaklardır.
Osmanlı İmparatorluğu ve Ortadoğu çalışmaları yapan araştırmacılar, her bir milletin mücadelesi ve
zorluklarının yanısıra, birinci kaynaktan elde edilen bilgilerin bolluğu ile karşılaşacaklardır. Osmanlı
İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı, Ortadoğu, ya da çok
milletli imparatorluklar hakkında meraklı olan herkes bu
çalışmayı okumalıdır.
The American Journal of Islamic Social Sciences
16x23 cm, 219 sayfa, Şubat 2017
ISBN: 978-605-399-475-6
Edıted by: Selim Karahasanoğlu – Deniz Cenk Demir
Donald Quataert was, in narrow terms, an Ottoman labour historian and in wider terms, an economic
historian of the late Ottoman Empire. The articles in this book are distributed across topics that Quataert
worked on throughout his academic life. An article takes up the topic of his thesis on “Famine in Turkey”
that he prepared whilst still a master’s student at Harvard University under the guidance of Stanford J. Shaw,
another contribution responds to his final work on Zonguldak mine workers. Most, however, have some
relationship to the 19th century Ottoman economy, Quataert’s particular field of expertise. Of the 33 authors
who have contributed the 32 academic articles that make up this book, 17 were students at Binghamton.
Eleven of them wrote their theses under Donald Quataert. There are 10 memorial pieces in this book.
Quataert’s work fell squarely within the research agenda of history from below, and the people he worked on
were, in Hobsbawm’s words, “the sort of people whose names are usually unknown to anyone except their
family and neighbours,” and as a result, the title of this book is History from Below.
Yeni Yayınlar - T a r i h
HISTORY FROM BELOW
A Trıbute ın Memory of Donald Quataert
Donald Quataert was a remarkable person, a warm, enriching, and moral presence in our field; his
combination of good humor and clarity was inimitable. We shared much over the years, including oncological
tales. When he told me six years ago of the aggressive treatment he had undertaken he told me, with a smile
and relief, that he felt had five more years in which to finish his projects. As in so many things, Don was right.
Cornell H. Fleischer, The University of Chicago
What a generous spirit Don Quataert was! He was genuinely interested in young scholars and always
gracious in celebrating the work of others. He was warm, funny, and always intellectually engaged. We will
truly miss him.
Palmira Brummett, Brown University
9
19x24 cm, 730 pages, August 2016
ISBN: 978-605-399-449-7
Yeni Yayınlar - T a r i h
BİR HINÇ VE ŞİDDET TARİHİ
Kıbrıs’ta Statü Kavgası ve Etnik Çatışma
Niyazi Kızılyürek
Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek bu çalışmasında ilk defa yayınlanan belgeler ve bulgular ışığında Kıbrıs’ta
etnik ve siyasal şiddet olgusunu incelemekte, birlikte yaşayan, birbirlerinin düğününe, cenaze törenine katılan
insanların etnik şiddetin baş göstermesiyle birlikte nasıl çatışan kamplara ayrıldıklarını, “Helenizm” ve
“Türklük” adına tutuştukları kavgada nasıl nefret kokan “ölümcül kimlikler” edindiklerini değişik bir yöntemle
ele almaktadır. Kızılyürek, yöntem olarak “etnik nefret” ve “etnik farklılık” temelinde yapılan primordialist
okumaları reddederek iki toplum arasında var olan “amaç uyuşmazlığı” ve “statü kavgasına” dikkat çekmekte
ve aslında etnik şiddeti tetikleyen en temel faktörlerin bunlar olduğunu ileri sürmektedir. Yazar, bu süreç
içinde tarafların; hak ettiklerini düşündükleri “statüye erişme” veya kendilerini layık görmedikleri bir “statüden
kurtulma” gayreti içine girdikleri için şiddete başvurduklarını savunmaktadır.
Kıbrıslı Türklerle Rumların birlikte yaşadığı Bodamya’da doğan, halen Kıbrıs Üniversitesi’nde (Güney
Kıbrıs) öğretim üyesi olan Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarında hınç duygusunun
ortaya çıkışı ve evrimi kadar, milliyetçi elitlerin uyguladığı hınç mobilizasyonunu da ele alıyor. Kolonyal
politikalar, dış müdahaleler ve anavatanların irredantist milliyetçiliklerinin teşvik ve tahrik ettiği etnik
çatışma ortamında etnik farklılıkların derinleşip, etnik referansların hayatın bütün alanlarına nasıl yayıldığını
gösteren yazar, “sosyal” olanın “nasyonal” olanda eridiğine işaret ederken, bu kutuplaşma ve şiddet ortamında
cemaatlerin yeniden kurulduğunu, sınırları ile kimliklerinin yeniden tanımlandığına dikkat çekiyor. Bunun
yanı sıra Kızılyürek, “disiplin edici” bir uygulama olarak toplum-içi siyasal şiddet olgusuna, etnik şiddete paralel
olarak uygulanan siyasal şiddete, “faili meçhul” cinayetlere dikkat çekerken, Kıbrıs Türk ve Rum toplumlarında
anti-komünist örgütlerin işlediği cinayetleri de ayrıntılarına inerek irdeliyor.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları olarak, bugüne kadar süregelen ve adeta çözümsüzlüğe terk edilen Kıbrıs
sorunu üzerine yazılmış, belgelere dayanan, en kapsamlı, en ayrıntılı bir çalışma olarak gördüğümüz Bir Hınç ve
Şiddet Tarihi - Kıbrıs’ta Statü Kavgası ve Etnik Çatışma adlı eserin, izlediği yöntem ve farklı özellikleriyle temel
bir başvuru kaynağı olacağına inanıyoruz.
10
19x24 cm, 586 sayfa, Ağustos 2016
Sert kapak, 2 renk, 157 resim,
38x24 boyutunda renkli 2 harita
ISBN: 978-605-399-404-6
Derleyen: Bahar Kaya
Her şehir kurulduğu günden geleceğe uzanan, değişen ve üzerinde tarihî olayların seyrettiği, dünle birlikte
yokolmuş veya günümüze kadar gelmiş yaşama alanlarına, mimari anıtlara, binalara vb. zemin oluşturan
mekânlara sahiptir. Bu mekânlar, o kentin tarihî değişimi içinde edilgen değil, tersine yaşamın değişik pratikleri
içinde aktif ve yaşayan bir ortam yaratırken, geniş bir çerçeve içinde kentin hafızasını da oluşturur. Bu hafıza
da değişen zihinsel yapılara göre tekrarlanıp, yenilenerek biçimlenir. İşte bu ortamın derinliklerinde; çağların
gerisine uzanan toplumsal ilişkileri, fiziksel değişimleri, şehrin üzerinde yükseldiği zeminin sürekli değişen
ilişkilerinin yarattığı “mekân hafızası”nın farklı katmanlarını da bulabiliriz.
Dolmabahçe: Mekânın Hafızası, sarayı sadece anıtsal bir obje olarak değerlendirmenin ötesinde, merkezinde
bulunduğu mekânın hafızasını yaratan, kentin tüm dönüşümlerinin adeta bir “aktörü” olarak ele alıyor.
Bu kitapta; çok katmanlı, karmaşık bir geçmişe sahip olan ve bu geçmişin izlerini barındıran bölgenin tüm
özellikleri üçyüz yıllık tarihsel bir dönem kapsamında, çeşitli disiplin ve meslek alanlarından gelen uzman ve
akademisyenlerin kaleme aldıkları ve zengin görsel malzemeyle de desteklenen makaleleri yer alıyor. Bölgenin
üzerinde oluşan mekânın hafızasını birbirini tamamlar biçimde yansıtan bu makaleler, bir başka açıdan
Dolmabahçe bölgesini temel alarak, İstanbul ve Türkiye’nin modernlik deneyimlerini de gündeme alarak
tartışıyor.
Bu çalışma bir anlamda Dolmabahçe Bölgesi’nin tarihsel, toplumsal, mimari ve kültürel dokusunun
katmanları arasında, Bahar Kaya’nın deyimiyle bir “arkeolojik kazı” gerçekleştirip, Osmanlı döneminden
Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan karmaşık, çoğul ve çok sesli modernite serüvenini tüm yanlarıyla irdelerken,
bu alanda temel bir başvuru eseri olmaya da hak kazanıyor.
Yeni Yayınlar - T a r i h
DOLMABAHÇE: MEKÂNIN HAFIZASI
BAHAR KAYA SHIRINE HAMADEN NİLAY ÖZLÜ AFİFE BATUR SILA DURHAN YILDIZ
SALMAN DENİZ İKİZ M. BURAK ÇETİNTAŞ IŞIL UÇMAN ALTINIŞIK DENİZ GÜNER M. BURAK
ALTINIŞIK HATİCE AYNUR PHILIPPE BORA KESKİNER ESRA AKCAN AHMET ERSOY UĞUR
TANYELİ ERHAN BERAT FINDIKLI
11
19x24 cm, 471 sayfa, Nisan 2016
ISBN: 978-605-399-368-1
Yeni Yayınlar - T a r i h
ZAZALAR
Tarih, Kültür ve Kimlik
Ercan Çağlayan
Anadolu’nun Doğu ve Güneydoğusu’nda yerleşik bir topluluk olan Zazalar üzerine bugüne kadar yapılan
çalışmaların çoğunda, bu önemli topluluk sadece linguistik ve filolojik veriler üzerinden tanımlanagelmektedir.
Anthony Smith’in bir etnik topluluğun temel öğeleri olarak gördüğü, “kolektif isim, ortak soy miti, ortak tarih,
ortak kültür, ortak teritorya ve dayanışma duygusu” gibi ortak kavramlar, bu çalışmaların konusu olmadı.
Dolayısıyla çalışmaların çoğu bu yanlarıyla eksik kaldı.
Ercan Çağlayan’ın Zazalar: Tarih, Kültür ve Kimlik kitabı, bu eksiği büyük ölçüde giderirken, linguistiğin
ve filolojinin yanı sıra tarih, sosyoloji, antropoloji ve etnoloji gibi disiplinleri temel alarak Zazaların etnik
kökeni, dili, tarihi, inançları, kültürleri ile kimlikleri birlikte ele alınıyor. Bunun yanı sıra inanç, mezhep,
tarikat, aşiret, şeyhlik ve seyyidlik gibi kurumların Zaza toplumu içindeki yerleri, işlevsel konumları ile birlikte
din ve toplumsal yaşam çerçevesi içinde irdeleniyor. Ayrıca, milliyetçilik, ulus-devlet, dil standardizasyonu,
dil planlamaları ve dil politikalarından hareketle dil-lehçe dikotomisindeki Zazaca tartışmalarını da inceleyen
Çağlayan, bu konularda da önemli sonuçlara varırken, disiplinlerarası yaklaşımı özgün bir biçimde kullanarak
çalışmasının temel çerçevesini bu doğrultuda çiziyor.
Zazalar: Tarih, Kültür ve Kimlik isimli çalışma, Zazaların etnik kökeni, dili, tarihi, inançları, kültürleri
ve en nihayetinde kimlikleri üzerine odaklanıyor. Ayrıca dil ve lehçe tartışmalarının ideolojik ve manipülatif
olduğunu iddia ederek Zazaları etnisite, dil, din, tarih, coğrafya, kültür, kahramanlar ve diğer müşterekler
bakımdan ele alarak tüketici kaynakçası ve ekleriyle Zazalara dair bir başvuru kitabı olmayı hak ediyor.
Mehmet Ö. Alkan, İstanbul Üniversitesi
12
16x23 cm, 248 sayfa, Mart 2016
ISBN: 978-605-399-435-0
Amed Gökçen
Yazıyla sürekli bir iletişim kuramayan, her türlü dinî yayılmacı anlayıştan uzak duran ve günbegün azalan bir
nüfusa sahip olmaları sebebiyle de neredeyse antropolojik bir öğe olarak incelenmeye başlanan Ezidiler “tarihsel
körlük”ten muzdarip olan topluluklardan sadece biridir. Hem kültürel hem de siyaseten tartışmalı bir hal
alan Ezidilik bin yılda var ettiği tüm mitolojik anlatıyı ve kültürel yapıyı bu yüzyılda kaybetmek üzere. Gerek
topluluğun iç dengesi gerekse de dışarıdan yapılan müdahaleler bu kültürel kopuşu hızlandırmaktadır.
Bu kültürel kopuş dâhilinde ortaya çıkan sorunlar sadece Hıristiyanlık ve Müslümanlık gibi daha kurumsal
dinlerin yarattığı siyasî, kültürel, dinî ve askerî “baskı”yla sınırlı değildir. Bugün Ezidileri tarihin sayfalarına
doğru iten etkenler arasında, Ezidiliğin kayıp iki dinî kitabının onlarca farklı kopyasının ortaya çıkmış olması,
Ezidi toplumunun tarih boyunca ve çeşitli yönetimler altında maruz kaldığı katliamlar, sürgünler ve savaşlar,
günümüzde modernizmin etkileriyle daha da belirginleşen kuşaklar arası farklılıklar da rol oynamaktadır.
Bunların yanı sıra geçtiğimiz yüzyılda ortaya çıkan ulusallaşma hareketleri sonucunda Ezidi toplumunun farklı
devletler, kültürler ve dinlerle olan etkileşimi ve bunların sonucunda ortaya çıkan ayrışma Ezidiliğin bir diğer
sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kara Kitap Kara Talih başlıklı bu çalışma Ezidilerin bu zorlu yolculuğunu az da olsa kayıt altına almayı
amaçlamaktadır. Bu amaçla Amed Gökçen’in 2004 yılından bu yana Türkiye, Suriye, Irak, Gürcistan,
Ermenistan ve Almanya’da yürüttüğü saha araştırmalarında elde ettiği sözlü kültüre ait bilgiler Saner Şen’in
fotoğraflarıyla birlikte sunulmaktadır. Tartışma yaratacak başlıklar üzerinden değil, topluluğun gündelik hayatta
kullandığı argümanlar üzerinde şekillenen Kara Kitap Kara Talih Ezidi topluluğunun görünür olma çabasına
destek olarak önemli bir boşluğu dolduracaktır.
Yeni Yayınlar - T a r i h
EZİDİLER
Kara Kitap, Kara Talih
13
24x20.5 cm, 213 sayfa, Eylül 2014
ISBN: 978-605-399-347-6
Yeni Yayınlar - T a r i h
Kadim Bir Nefes
EZİDİ AĞITLARI
Amed Gökçen
Birbirine benzemeyen özelliklere sahip coğrafyalarda farklı kültürler, dinler ve dillerle birlikte yaşayan
günümüz Ezidileri göz önüne alındığında yekpare bir Ezidi inancının varlığından bahsetmek gün geçtikçe
zorlaşmaktadır. Özellikle son yüz yıl içerisinde kendi iç bütünlüğünden uzaklaşan ve fakat topluluğu çevreleyen
kültürlerle yakınlaşan Ezidiler için bu durum farklı bir yok oluş biçiminin de kapılarını aralamaktadır.
Yakın tarihe kadar okuma yazmanın yasaklanmış olması, dinî ve kültürel tüm bilgilerin sözlü olarak
kuşaktan kuşağa aktarılması ve varolan sözlü kültür ürünlerinin de kayıt altına alınamaması mevcut sorunları
daha da derinleştirmiştir. Bu haliyle unutulan veya zaman içerisinde değişen duaların, masalların ve beyitlerin
çetelesini tutmak artık mümkün değildir.
Kadim Bir Nefes: Ezidi Ağıtları adlı bu çalışma birbirinden farklı coğrafyalara dağılmış Ezidi topluluğuna ait
sözlü kültürün nüvelerini kayıt altına alma, mevcut farklılıkları bir arada sunarak süregelen çalışmalara önemli
bir kaynak oluşturma ve kültürel yok oluşa az da olsa mani olma çabasının ürünüdür.
Amed Gökçen’in Ezidi sözlü kültürüne dair analizlerini içeren bu özenli çalışma, 2004 yılından bu yana
Türkiye, Suriye, Irak, Gürcistan, Ermenistan ve Almanya’da yürütülen saha çalışmaları sırasında kayıt altına
alınan türkü, qewl, beyt, masal, vaaz ve dualardan oluşan 7 CD ile birlikte önemli bir boşluğu dolduracaktır.
Ezidi sözlü kültürünün anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla yayına hazırlanan Kadim Bir Nefes: Ezidi Ağıtları
Ezidilere dair yayınlanmış en geniş ses kayıt arşivi olma özelliğini de taşımaktadır.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları böylesi bir çalışmayı kültür hayatımıza kazandırdığı için mutluluk
duymaktadır.
14
7 adet CD, kutulu, mat kuşe, 13.5x19.5 cm,
200 sayfa, Nisan 2015
ISBN: 978-605-399-390-2
Costas Douzınas
Çevirenler: Rabia Sağlam, Kasım Akbaş
İnsan hakları ile günümüzde bu haklar adına açılmış savaşlar arasında özgün bir ilişki var mıdır? Bugün
insan hakları, tüm dünyada zulüm ve tahakküme karşı bir duvar mı oluşturuyor yoksa yükselmekte olan bir
imparatorluğun ideolojik kılıfı haline mi sokuluyor?
İnsan hakları, eleştirel hukuk ve siyaset felsefesi konularında günümüzün öndegelen hukukçularından olan
Costas Douzinas’ın İnsan Hakları ve İmparatorluk - Kozmopolitanizmin Siyasi Felsefesi adlı bu önemli eseri,
hukuk ve siyaset felsefesinde eleştiri ile direnişin rollerini incelerken, bunların yaratmış oldukları toplumsal
paradoksları ele alıyor.
Gerçekten, bugün de insan hakları güç ve tahakküme karşı bir savunma aracı olmaya devam ediyor. Ancak
bu noktada Batı dünyası, şiddet kurbanlarının kurtarıcısı rolüne soyunarak, bu bölünmüş dünyada, insan
haklarının idealist, evrensel duruşunu tersine çevirmiş; insan haklarını bu yolla insan hayatını düzenleyen bir
araca, dolayısıyla kamu iktidarının ve kişisel isteklerin ifadesine dönüştürmüştür.
Peki, insan hakları, tahakküm ve baskıya yahut yükselen imparatorluğun ideolojik cilasına karşı bir savunma
kalkanı mıdır? Bunun yanısıra kozmopolitanizm, adaleti mümkün kılma ve geç kapitalizmin küresel dünyasını
huzura kavuşturma yöntemi midir? Bunlar, genellikle son on yılın hızlı gelişen şaşırtıcı olaylarının gün yüzüne
çıkardığı türden sorular olarak karşımıza çıkıyor.
Douzinas, bu kitabında yeni dünya düzeninin yarattığı sorunları, günümüzde hukukun işleyişini, adalet
kavramının egemenlikle içiçe geçişini, entelektüel ve akademik eleştirinin amfi ile devlet bürokrasisinin çarkı
arasında köprü kurabildiği yerleri keşfediyor. Yazara göre bu çalışmanın en önemli yanı ise direnişin siyasal
felsefesini geliştirme çabasıyla, eleştirel kuramı yakın tarihin siyasal ve hukuki özellikleriyle biraraya getirmesi
olarak kendini gösteriyor.
İnsan Hakları ve İmparatorluk, öne sürdüğü tüm iddia ve çözümlemeleriyle akademik dünyamızda da
tartışma yaratacak bir kitap.
Yeni Yayınlar - Ç a ğ d a ş S i y a s e t F e l s e f e s i
İNSAN HAKLARI VE İMPARATORLUK
Kozmopolitanizmin Siyasi Felsefesi
“Sadece radikal teorinin değil, aynı zamanda radikal politikanın yenilenmesine de önemli bir katkı.”
Slavoj Žižek
“Doğrusu, güçlü ve etkili bir argüman... insan haklarında yasal statü ve ahlak sorununa en özgün
katkılardan biri.”
Drucilla Cornell
“... İngilizce’de bugüne kadar yayınlanmış en ciddi insan
hakları kuramı çalışması.”
Bill Bowring, King’s College Law Journal
16x23 cm, 358 sayfa, Ekim 2017
ISBN: 978-605-399-381-0
15
Yeni Yayınlar - H u k u k
TÜRK HUKUKUNDA AZINLIKLAR VE MİLLİYETÇİLİK
Derya Bayır
Çeviren: Ülkü Sağır
Türk Hukukunda Azınlıklar ve Milliyetçilik kitabı, Türkiye’de farklılıkların yönetilmesinde hukuk sistemi
ve yargının rolüne odaklanırken, bir yandan da devlet politikalarının yasamaya ve yargı kararlarına nasıl dahil
edildiğini incelemektedir. Azınlıklar ve farklılıkların yönetimi konusunu hukuki ve tarihi bir perspektiften
inceleyen bu kitap, ülkedeki farklı etnik, dilsel, dini toplulukların yeterince korunmaması ile talep ve
ihtiyaçlarına yer açılmamasının en önemli sebebinin devletin kurucu felsefesi olan Türk Milliyetçiliği ve bunun
ülkedeki sosyal, politik ve hukuki yapı üzerindeki derin nüfuzundan kaynaklandığını ortaya koymaktadır.
Yüksek yargı kararlarıyla ete kemiğe bürünen ve meşrulaştırılan bu milliyetçiliğin, ulus, vatandaşlık, azınlık
kavramları ve politikaları üzerindeki etkisinin boyutlarını mercek altına almaktadır. Devletin sivil milliyetçilik
iddiasını sorgularken, ülkedeki mevcut siyasi ve hukuk düzeninin uluslararası hukukun insan hakları ve azınlık
hakları alanında ulaştığı seviyenin ne kadar gerisinde kaldığını gözler önüne sermektedir. Son yıllardaki hukuki
ve siyasi gelişmelere ışık tutan bu çalışma, bu alanda önemli bir yer bularak büyük bir boşluğu dolduracaktır.
Bu kitap, Türkiye Cumhuriyeti’nde farklılıkların yönetimine etki eden bağlamları, olayları ve süreçleri
anlamamıza önemli bir katkı sunmaktadır. Türk hukukunu daha geniş bir kitleye ulaşılabilir kılarken,
daha iyi ve insan haklarına saygılı yönetim süreçleri konusunda getirdiği öneriler ile Türkiye’nin itibarını
arttıracak niteliktedir.
Patrick Thornberry, Keele University
Bu eser, Türk Hukuk Sistemi’nde, etnik ve dinî azınlıkların Türkiye Cumhuriyeti tarafından nasıl
yönetildiğini anlamamızı sağlamaya ciddi bir katkı sunmaktadır.
Maleiha Malik, University of London
Bu güncel çalışma, modern Türkiye’de yasaların ve yargı organlarının azınlıklara karşı ayrımcı
uygulamalarını ortaya koymaktadır. Devletin, milliyetçi ve üniter politikalarının kanunlar ve mahkemeler
aracılığıyla nasıl desteklendiğini ve desteklenmeye devam ettiğini ustalıkla belgelemektedir.
Şevket Pamuk, Boğaziçi Üniversitesi
16
Türkiye’de hukukun azınlıklar aleyhine cerbezeli bir şekilde nasıl kullanıldığına dair kapsamlı ancak
nüanslı bir tartışma- tüyler ürperten bir hikaye, sürükleyici bir okuma...
Umut Özkırımlı, Lund University
16x23 cm, 461 sayfa, Mart 2017
ISBN: 978-605-399-478-7
Rona Aybay
Prof. Dr. Rona Aybay öğretim üyesi, uluslararası yargıç, avukat olarak olarak edindiği birikimlerin ve
hukukun çeşitli alanlarında uzun yıllar yaptığı hizmetlerde edinilmiş deneyimlerin yeni bir ürününü bu kitapta
vermektedir.
Genel Kamu Hukuku adlı bu eserde, “devlet” olgusunun, 18-20. yüzyıllarda geçtiği aşamalar; siyasal,
tarihsel, ekonomik, sosyal boyutlarıyla incelenmektedir. Bu bağlamda, “liberal bireyci (kapitalist)” devlet
ideolojisi, İngiltere, ABD ve Fransa, “sosyalist” devlet ideolojisi Sovyetler Birliği ve “faşist” devlet ideolojisi de
İtalya uygulamaları bağlamında değerlendirilmektedir.
Öte yandan, “devlet”in Tekil (Üniter), Federasyon ve Konfederasyon gibi türlerinin özellikleri de
açıklanmaktadır. Devlet olgusunun vazgeçilmez üç temel erki olan Yasama, Yürütme ve Yargı’nın, gerek ulusal
gerek uluslararaı hukuk açısından incelenmesi de bu çalışmada önemli bir yer alır.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları olarak Rona Aybay’ın bu yeni eserinin akademisyen, öğrenci ve
hukukçuların yanısıra “Devlet” kavramıyla ilgili her okurun ilgisini çekeceğine inanıyoruz.
Yeni Yayınlar - H u k u k
GENEL KAMU HUKUKU
Devlet (18.-20. Yüzyıl)
17
16x23 cm, 192 sayfa, Ekim 2017
978-605-399-494-7
Yeni Yayınlar - H u k u k
İNSAN HAKLARI HUKUKU
Rona Aybay
3. baskı
İnsan Hakları, günümüzde gerek ulusal düzeyde gerekse uluslararası düzeyde, hemen her gün yeni bir
tartışma yaratan, gündemden hiç düşmeyen bir konudur.
Dinamik bir kavram olan İnsan Haklarının kapsamı, bir yandan kabul edilen yeni uluslararası sözleşmeler
gibi belgelerle genişlemekte; öte yandan da başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olmak üzere uluslararası
mahkemelerin ve “yargı-benzeri” yetkiler kullanan komite, komisyon gibi organların geliştirdikleri içtihatlarla
yeni boyutlar kazanmaktadır.
Bunun için de, kitapta İnsan Hakları sorunlarının hukuksal yönleri yanında; tarihsel, sosyolojik ve ekonomik
yönleri konusunda da açıklamalar yapılmakta ve özellikle uluslararası ilişkiler boyutuna da ışık tutulmaktadır.
Yazar Prof. Dr. Rona Aybay; İnsan Hakları alanında, hem bir hoca hem de Bosna Hersek İnsan Hakları
Mahkemesi’nde yargıçlık yapmış; AİHM’nin daha verimli çalışması için çözümler bulmak üzere Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi’nce oluşturulan 11 Kişilik Akil Kişiler Komitesi’nin üye olmuş bir hukukçu olarak;
bu alanda çok geniş bilgisi ve deneyimi olan bir kişidir.
Değerli Hocamız, birinci baskısı 6 ay gibi kısa bir sürede tükenen bu kitabının yeni baskısı hazırlarken,
metni bütünüyle gözden geçirmiş; önemli eklemeler yapmıştır.
Kitapta, bir ülkede hukukçuların; yargıç, savcı, avukat, uygulayıcı ve özellikle de yasama organı üyesi olarak
görev yaparken; her şeyden önce insan hakları sorunları karşısında duyarlı olmaları gerektiği vurgulanmakta ve
bunun için gerekli altyapıyı sağlayacak bilgiler verilmektedir. Sorunların insan hakları boyutunu göz ardı eden
davranışlar “hukukçu” tanımına zarar vermekte ve toplumun esenliği açısından çok tehlikeli sonuçları olan
durumlar yaratabilmektedir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları olarak, değerli Hocamızın kitabının bu yeni baskısının, hukukçu
olmayanların da ilgisini çekeceğini ve bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz.
18
16x23 cm, 175 sayfa, Nisan 2015
ISBN: 978-605-399-388-9
Rona Aybay
Updated and revised fifth edition
As its title suggests, this book deals with the basics of law, though it also contains many elements drawn
from legal theory and philosophy.
Who will this book be important for? I see many different groups of readers who should be interested.
The book is, of course, highly relevant and useful for newcomers to the law. Here they will read and learn
about the important principles of law. But it will also be valuable for experienced lawyers who every so often
wish the return to the basics, the sources as it were, and to measure their concepts of the law with these basic
considerations. Given the vast field of law, it is fascinating – and indeed reassuring – to see that certain basic
principles apply to all fields of law. In addition, I believe that this book will provide stimulating reading for
laypersons who wish to see what ‘law is all about’.
Yeni Yayınlar - H u k u k
AN INTRODUCTION TO LAW
I wish this wonderful text the success which it duly and truly deserves
Prof. Dr. Mark Villiger, Judge at the European Court of Human Rights
This book will give motivated students a good taste of the many varieties and forms of law, as well as a
basic understanding of the functions, origins and foundations of legal systems, national and international.
John Darcy, Registry, European Court of Human Rights
19
16x23 cm, 256 pp, October 2017
ISBN: 978-605-399-075-8
Yeni Yayınlar - S o s y o l o j i
20
İNSAN EVRİMİNDE DİN
Eski Taş Çağından Eksen Çağına
Robert N. Bellah
Çeviren: Mete Tunçay
Ağu Çağımızın en önemli düşünürlerinden biri olan Robert Bellah, din sosyolojisini temel aldığı bu eserinde
önümüze; tarih, felsefe, antropoloji ve biyoloji gibi bilim dallarını disiplinlerarası bir yöntem ve muazzam bir
entelektüel çabayla harmanlayarak yarattığı büyük bir çalışma sunuyor.
Mete Tunçay’ın dilimize kazandırdığı İnsan Evriminde Din - Eski Taş Çağından Eksen Çağına adlı bu kitapta
yazar evrimin, bazı görüşlerin tersine bir hayli karmaşık olduğunu, evrim süreci içinde anlam ve amacın yeri
olduğunu hatta bunların da süreç içinde evrildiklerini dile getirirken, yeteneklerdeki evrimin önemine dikkat
çekmektedir. Dinin karmaşık bir görüngü (fenomen) olduğunu ve tanımlanmasının kolay olmadığını öne
süren Bellah dini, insanlar tarafından benimsenip, kullanıldığında genel bir varoluş düzeni açısından anlamı
olan, güçlü, yaşam tarzı, davranışlar vb. ile herşeyin içine işleyen kalıcı ruh halleri ve güdülerin toplamı olarak
tanımlamaktadır. Bu kapsamlı eserinde, dinin toplumsal işlevinin ancak dilin ortaya çıkmasıyla birlikte olanaklı
hale geldiğini savunan yazar, evrimin bir bütün olarak anlamının bizi çok geniş sorunlara götürdüğünü ve
bunların da kaçınılmaz olarak dinle örtüşen nihai anlamlara ulaştığını ifade etmektedir.
Gerçekte bu eser bize derin geçmişimizde, insanların ne tür bir yaşamı ‘yaşamaya değer’ saydıklarını
anlatırken; içinde yaşadığımız şimdiki zamanın derinliklerinde bize ait olanı yeniden yaşamak, ‘geçmişin
kuyusundan su çekmek’, tarihte kim olduğumuzu anlamamız için yol gösteren bir çabayı yansıtırken
modernliği de yargılamaktadır.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları olarak, Eski Taş Çağı’ndan, Eksen Çağı’na kadar olan insanlığın büyük
dönüşüm sürecini; Din ve Gerçeklik, Din ve Evrim, Kabile Dini, Eskil Din, Eski İsrail, Eski Yunan, Çin ve
Eski Hint gibi bölümlerle geniş kapsamlı akademik bilgiye dayanan sistematik ve karşılaştırmalı bir yöntemle
inceleyen bu eserin temel bir başvuru kitabı olacağına inanıyoruz.
Bu, geniş kapsamlı bir akademik bilgiye dayanan muazzam bir eserdir. Sadece bir dizi bağımsız çalışmayı
içermez, aynı zamanda tutarlı ve güçlü teorik altyapısıyla bilgilendirir. Daha önce örneği bulunmayan
bu çalışmaya elbette, karşı görüşler de olacaktır. Ancak bu tartışma için büyük bir adım olup, bu karşıt
görüştekiler için de geçerlidir. Bunun yanısıra, dinin dünü ve bugünü üzerine ileride yapılacak çalışmalar
için diğer bilim insanları fikirlerini bu eser üzerinden kurgulayacaklardır.
Charles Taylor
Bu harika kitap, nefes kesici bir tasarının peşinde, geniş bir ölçüde biyoloji, antropoloji ve tarih
literatürünü özümsemiş, zengin bir akademik dünyası olan bir sosyal kuramcının entelektüel hasatının bir
ürünüdür. Robert Bellah ilk olarak doğal evrim içinde ritüel ve
mitlerin köklerini arar ve Eksen Çağı’na kadar olan toplumsal
evrimi takip eder. İkinci bölümde ise, Yunan felsefesi de dahil
olmak üzere, hayatta kalmış bir avuç dünya dininin eşsiz bir
karşılaştırmasını yapar. Bu alanda bu derece iddialı ve kapsamlı
başka bir çalışma bilmiyorum.
Jürgen Habermas
Bu eser, [yaşayan] en büyük din sosyoloğunun opus
magnumudur. Max Weber’den beri din tarihinin ilk safhaları
üzerine hiç kimse böylesine engin ve sistematik bir karşılaştırma
ortaya koymamıştı. Robert Bellah disiplinlerarası din çalışması ve
küresel dinlerarası diyalog için yeni perspektifler açmıştır.
Hans Joas, The University of Chicago
16x23 cm, 759 sayfa, Ağustos 2017
ISBN: 978-605-399-485-5
Şirin Tekeli
Feminizmi Düşünmek, Türkiye’de feminist hareketin öncü isimlerinden biri olan Şirin Tekeli’nin dönemlere
ayırıp, bir araya getirdiği yazılarından oluşuyor. Kendisini “feminist kadın hareketinin en yaşlı üyelerinden
biri” olarak tanımlayan Doç. Dr. Tekeli, YÖK’ün kurulmasından sonra üniversiteden istifa ederek, oluşmaya
başlayan yeni kadın hareketinin bilfiil içinde oldu. Kadın hareketinin 80’lerdeki eylem yıllarını, 90’lardaki
örgütlenme aşamalarını yaşadı; eylem içinde olduğu yıllarda toplumun her alanında hareketin temsilciliğini
yaptı, değişik platformlarda Türkiye’deki kadın sorununu tüm boyutlarıyla dile getirdi.
Mor Çatı Sığınmaevi Vakfı’ndan KA-DER’e; Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’ndan
Winpeace Türk-Yunan Kadınları Dostluk Girişimi’ne kadar uzanan birçok kadın örgütlenmesinin
kuruculuğunu yaparken, bu örgütlerin eylemlerinde de bir aktivist olarak yeralan Şirin Tekeli’nin bu kitaptaki
yazıları bu anlamda da tarihe tanıklık ediyor.
Tekeli, bu kitapla neyi amaçladığını ise şöyle anlatıyor: ”... neredeyse kırk yıllık bir döneme tanıklık etmek
istedim. Tarihe meraklı genç okurların ilgisini çekebilir diye düşünüyorum. Bu umutla hepinize ‘eleştirel’ gözle
okumalar yapmanızı öneriyor; kadınların kaderini değiştirmekte bana göre tek güç olan feminizmle dostça bir
ilişki kuracağınızı umuyorum.”
Yeni Yayınlar - S o s y o l o j i
FEMİNİZMİ DÜŞÜNMEK
Şirin Tekeli, feminist harekete emek verdiği kadar Türkiye’de kadın hareketinin belleğinin kaybolmasını
önleyecek kadın merkezli arşivcilik hareketinde de yer aldı. 26. yılına ulaşan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve
Bilgi Merkezi Vakfı’nın kurucularından biri olarak Vakfı bugüne taşıyan çalışmalara önemli katkılar sundu.
Aslı Davaz
Şirin Tekeli, Türkiye için öncü sayılabilecek çalışmasıyla bu ülkede feminizmin yolunu açmakla kalmadı;
bunun ötesinde, kucaklayıcı kişiliği ve kapsayıcı kuramsal yaklaşımıyla, 35 yıl boyunca feminist politika ve
kuramı besledi, zenginleştirdi. Onun makalelerinin yayınlanması, Türkiyeli feministler olarak kendimiz
üzerine yeniden düşünmek, kolektif bir özgeçmiş değerlendirmesi yapmak için bize bir fırsat sunuyor. Başucu
kitabı olacak bu eserde, önemli dönemeçlerde yapılmış değerlendirmelerin yanı sıra, kuramsal bir sürekliliğin
izlerini sürmek de mümkün. Bu toplu makaleleri sevinçle selamlıyorum.
Gülnur Acar Savran
Bu kitap, benim gibi Türkiye’deki bir çok kadına ilham ve güç kaynağı olan Şirin Tekeli’yi, 72 yaşındaki
feminist aktivist siyaset bilimciyi ve onun dönemin siyasetini kadınlar açısından sorgulayan yazılarını
bize tanıtıyor. Aynı zamanda içinde bulunduğu feminist hareketi, feminist kurumların öyküsünü, kadın
çalışmaları disiplinine yaptığı katkıları ve siyasetin kadınlara
etkisini de anlatıyor.
Serpil Çakır
16x23 cm, 520 sayfa, Ocak 2017
ISBN: 978-605-399-473-2
21
Yeni Yayınlar - S o s y o l o j i
TÜRKİYE’DE VE İRAN’DA VATANDAŞLIK VE ETNİSİTE
Mustafa Suphi Erden
Bugün karşılaştırmalı tarih yaklaşımı, kullandığı çeşitli araçlarla ülkelerin tarihini kavramada önemli
yöntemler geliştirmekte, çok sayıda tarihsel olgunun iç içe geçmiş ilişkilerini çözerek kabul edilebilir tarihsel
sonuç ve genellemelere ulaşabilmektedir. İşte Mustafa Suphi Erden’in Türkiye ve İran’da Vatandaşlık ve
Etnisite adlı bu çalışması, modernleşme süreçleri içinde Türkiye ve İran’ın şekillenmiş vatandaşlık kavramlarını,
ülkelerdeki modern devletin oluşumunun yanısıra etnik yapılarını da temel alıp, karşılaştırmalı olarak
incelemektedir.
Türkiye ve İran, özellikle 1920’li ve 30’lu yıllarda benzer süreçlerden geçmiş olmalarına hatta İran’da
1906’da, Türkiye’de 1908’de gerçekleşen meşrutiyet ve anayasa devrimleriyle başlayan reform hareketlerinin
ortak kaderine rağmen, 1980’lere gelirken her iki ülke çok farklı rejimlere sahip oldu.
Acaba bu süreç içinde iki ülkenin önünde farklı yolları oluşturan toplumsal, kültürel ve tarihsel ayrılıklar
nasıl gelişti? Bir anlamda Atatürk ve Rıza Şah’ın otoriter modernleşme temelinde gerçekleştirmeye çalıştıkları
“ortak hedef” nasıl ayrışarak, içsel dinamiklerle birlikte Ortadoğu coğrafyasında bugün de belirlenmiş, farklı
sosyo-politik köşelerde yeraldı?
Eserde bu sorulara cevap arayan Erden, en başta Türkiye’de Osmanlı’dan gelen güçlü devlet geleneğinin
yanısıra toplumsal muhalefetin zayıflığı ile devlet bürokrasisinin yaygınlığına işaret etmekte; buna karşılık
İran’da kitle hareketleri karşısında görece güçsüz ve bürokrasisiyle merkeziyetçiliği daha az olan bir devlet
yapısının varlığına değinmektedir. Bunun sonucunda, Türkiye’de devlet, Osmanlı’nın son dönemlerinde
başlayan modernleşme projesini büyük ölçüde gerçekleştirirken, İran’da Pehlevilerin başlattığı benzer proje,
kitlesel bir ayaklanma ile ortadan kalktı.
Bu kitap, Türkiye ve İran’daki devlet-toplum ilişkilerinin özelliklerini tespit ederken, her iki ülkenin
vatandaşlıkları arasındaki farkları ve benzerlikleri ortaya koymayı amaçlamaktadır.
22
16x23 cm, 324 sayfa, Nisan 2017
ISBN: 978-605-399-441-1
Derleyen: Zeynep Koçak
Tarih ve sosyolojinin kitleler ve onun kavramsal bir araç olarak kullanımı üzerine formüle ettiği tanımlar
ve açıklamalar her tarihsel dönemde farklılaşarak değişmektedir. “Kavramsal bir araç” olarak kitleler, kimi
zaman faşizmi, kimi zaman bir isyanı ya da yüceltilen bir devrimi temsil etti. Son zamanlarda ise bu işlev yerini
sermayeye karşı gösterilere, düzene karşı ayaklanmalara, muhalif eylemlere ya da “düzene uygun” gösterilere
bıraktı. Kitleler, kalabalıklar her tarihsel dönemde yorumlayanların gözünde koşullara uygun olarak ya yüceltildi
ya da aşağılandı.
Kitleleri Yeniden Düşünmek - Şiddet, Hukuk ve Demokrasi adlı bu çalışma, aynı adla düzenlenmiş olan
konferansa sunulan bildirilerden oluşuyor. Konferansın ve kitabın amacı; kitlelerin, kalabalıkların her dönemde
farklı olan görünümlerini, bunların iç dinamiklerini, dayandıkları değişken toplumsal koşulları da gözeterek
yeni baştan düşünmek biçiminde özetlenebilir.
Kendi alanlarında uzman olan yazarların bir bölümü makalelerinde, kalabalıkların tanımlanması ve
buna bağlı olarak kitle/kalabalık kuramının işlevi üzerine yorumlar yaparken; bir bölümü de kalabalıkların
biçimlenmiş, belirli tiplerine, linç kalabalıklarına ve terörist topluluklara ilişkin analizlerde bulunmaktadır.
Diğer yandan kitlelerin direniş felsefesini farklı yorumlarla ele alan Costas Douzinas gibi düşünürler de, kanun
ile toplumsal düzen arasındaki farkın kapandığını, kitlelerin direnişinin hukuk politikası üzerinde yaratmış
olduğu etkilerin dönüştürücü yanını incelerken, “hayatın yaşanılamaz ve itaatin katlanılamaz” olduğu noktada
kalabalığın adeta bir siyasi aktör olarak büyüyüp, yeni tip bir politik aktivizm yarattığını öne sürer.
Yayınevi olarak, Zeynep Koçak’ın derlediği bu önemli çalışma, kitleleri anlamak için yeniden düşünme
çabası içinde olan tüm okurlar için önemli bir başvuru kitabı olacağına inanıyoruz.
Yeni Yayınlar - S o s y o l o j i
KİTLELERİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
Hukuk, Şiddet ve Demokrasi
ZEYNEP KOÇAK MALCOLM BULL RAINER MARIA KIESOW WILLIAM T. MAZZARELLA
COSTAS DOUZINAS CHRISTIAN BORCH STEFAN JONSSON WARREN BRECKMAN MANFRED
BERG TANIL BORA
23
16x23 cm, 180 sayfa, Mart 2017
ISBN: 978-605-399-465-7
Yeni Yayınlar - S i y a s e t B i l i m i
DEMOKRASİ KARŞISINDA İSLÂM
Phılıppe d’Irıbarne
Çeviren: Ahmet Arslan
Fransız Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi’nin (CNRS) eski başkanı Philippe d’Iribarne bu kitabında,
toplam on Müslüman ülkede yapmış olduğu araştırmalara dayanarak, bu ülkelerin Batı demokrasisi karşısındaki
tutumlarını, bunun temellerini, ilginç gözlem ve değerlendirmelerle birlikte ele alıyor.
Yazar tarihsel ve kültürel boyutta yürüttüğü kapsamlı çalışmasını, düşünsel hassasiyetleri de öne çıkaran bir
yöntem izleyerek ve Müslüman dünyasındaki gelişimleri, İslâmiyet’in temel metinlerinden çıkarsamalar yaparak
yürüttü.
İslâm kültürünün en parlak alanlarından birini oluşturan İslâm felsefesini, önemli temsilcilerin bilgi ve
hakikat kuramlarını ve nihayet İslâmî toplumun yaşama anlayışının en gerçek ifadesi olan İslâm hukukunu
da fıkıh düzleminde inceleyen yazar; demokrasiyle sorunu olan tek dinin İslâmiyet olmadığını, diğer yandan
Müslüman ülkelerde karşılaşılan bazı güçlüklerin tek nedeninin de İslâm olmadığını belirtirken, Hıristiyanlığın
da demokrasi ve insan hakları konusundaki sicilinin lekesiz olmadığını vurgulamaktadır.
Philippe d’lribarne esas olarak dinlerarası karşılaştırmalar yapıp, demokrasi ve değerlerini yorumlarken,
aslında dinleri birbirleriyle karşılaştırmanın doğru bir yöntem olup, olmadığını da soruyor. Yazara göre
bu yöntem “kültürler ve uygarlıklar arasında her zamankinden daha çok uzlaşmaya ihtiyaç olduğumuz bir
dönemde” bir anlamda uygarlıklar çatışmasına yol açacak tehlikeler de içerebilir.
24
16x23 cm, 156 sayfa, Mart 2017
ISBN: 978-605-399-474-9
Cemil Oktay
Her toplumsal düzen beraberinde bu düzene uygun olarak biçimlenmiş bir siyasal kültürü de yansıtır.
Bu kültür ise toplumsal yapı ve siyasal düzenle uyum içinde şekillenip, bu yapının tüm özelliklerini içinde
barındırır. Bununla birlikte, bu kültürel yapıları ele alıp, incelerken örnek olarak aldığımız toplumsal yapının
çerçevesine atfettiğimiz işlevler nedeniyle farklı sonuçlara ulaşabilir, değişik modeller tanımlayabiliriz. Bu
nedenle siyasal kültür tahlillerinde her zaman tartışmaya açık, bilimsel anlamda “kuşku”ya fırsat tanıyan
yöntemlerle hareket etmek en doğru yollardan biridir.
Prof. Dr. Cemil Oktay’ın Siyasi Kültür Okumaları adlı bu kitabında yeralan metinler, yazarın özellikle
çok önem verdiği Türk siyasi kültürünün tarihî kökenleri üzerine görüşlerini içeriyor. Oktay, bu çalışmadaki
görüşlerinin tartışmaya açık olmasına çok önem verirken, okurlara soru sordurmayan, onların eleştirilerine
kapalı olan görüşlerin, her zaman eksik kalacağının üstüne basıyor.
Cemil Oktay, çok farklı siyasal kültür örneklerini yorumlarken geniş bir tarihsel dönemin çizdiği çerçeve
içinde siyasi kültürümüzün oluşumunda etken olmuş metinler üzerinde yorumlar yapıyor. Bunu yaparken de
incelediği metinler arasında birbirine gönderme yaparak, siyasi kültür ekseni etrafında odaklanan gözlemleri ve
ortak tespitleri biraraya getiriyor.
Kitapta, Siyasetname ve Adaletnamelerden başlayarak Osmanlı siyasi düşüncesi üzerine yorumlara; Tursun
Bey’in siyaset tanımından Kanun-Esasî tahlillerine, yargı bağımsızlığına, kuvvetler ayrılığına, aydınlar ve halk
üzerine yapılmış denemelere kadar uzanan yorumları bu anlamda siyasal kültürümüze katkı olarak görüyor ve
bu okumaların zihin dünyamızda yeni tartışmalar yaratacağına inanıyoruz.
Yeni Yayınlar - S i y a s e t B i l i m i
SİYASİ KÜLTÜR OKUMALARI
25
16x23 cm, 156 sayfa, Ocak 2017
ISBN: 978-605-399-466-4
Yeni Yayınlar - S i y a s e t B i l i m i
DİPLOMASİNİN GÜCÜ
Modern Ortadoğu’nun Şekillenmesi
Temel İskit
Modern Ortadoğu nasıl şekillendi? Kırk yıldan fazla sürdürdüğü diplomasi mesleğinde çok önemli
görevlerde bulunmuş emekli büyükelçi Temel İskit bu kitabında, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş
döneminde başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde biçimlenen Modern Ortadoğu’nun
üzerinde yükseldiği siyasi ve ekonomik temellerin, diplomatik yollarla oluşumunu ayrıntılarıyla ele alıyor.
Yazar bu çalışmasında kendi deyişiyle, “objektif bir tarih denemesi”ne girişmiyor; bu tarihin şekillenmesinde
belirleyici olan dönemin karşılıklı kurnazlıklarla dolu diplomatik yollarını, oyunlarını, Ortadoğu siyasetinin
karmaşık labirentlerinde rol alan aktörleriyle birlikte ayrıntılı olarak inceliyor.
Şüphesiz, bu tarihin çözümlenmesinde en bildik açıklama olan “Sykes-Picot Düzeni”ne gönderme yapmak,
bütün bu karmaşık yapılanmayı sadece bu düzenin itici güçleriyle açıklamak bir kolaylık getirse de, yazara göre
sorun bu kadar basit ve kestirme değildir.
Bugün Ortadoğu’da yaşananları dahi yorumlarken, bu indirgemenin dışındaki karmaşık faktörlere ve
bunların yarattığı değişik dinamiklere, yerel aktörlerin politik amaçlarına, büyük güçlerin, emperyalizmin farklı
dönemlerde yürüttüğü siyasetlere de bakmak gerekir.
Temel İskit, Modern Ortadoğu’nun şekillenmesinde Sykes-Picot’nun yanısıra McMahon ile Mekke Emiri
Şerif Hüseyin’in mektuplaşmasını, Balfour Deklerasyonu’nunu, Paris ve San Remo konferanslarını diplomatik
olarak yorumlamanın zorunlu olduğunu vurgularken; Ortadoğu’da Arap milliyetçiliğini, Siyonizmin gelişimini
ve Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında Almanya’nın umut bağladığı Osmanlı’nın Cihad İlanı’nı inceliyor.
Diplomasinin Gücü - Modern Ortadoğu’nun Şekillenmesi’nin akıcı ve rahat bir dille yazılmış sayfalarını
karıştırırken; Şerif Hüseyin’den Kral Faysal’a, Cemal Paşa’dan Lord Kitchener’e, Theodor Herzl’den Haim
Weizmann’a, Mark Sykes’tan Georges Picot’ya, T.E Lawrence’den Gertrude Bell’e... uzanan birçok siyasi
ve askeri aktörün bu “şekillenme”deki rollerini de ayrıntılarıyla göreceksiniz. Bu önemli eserin, bugün
Ortadoğu’da yaşananları kavramada önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz.
26
16x23 cm, 332 sayfa, Ocak 2017
ISBN: 978-605-399-472-5
Can Büyükbay
Son dönemlerde yaşanan bölgesel ve küresel krizlerle birlikte AB içerisinde lider ülke haline gelen ve bu
krizleri yönetmek durumunda kalan Almanya ile Türkiye arasında 2016 yılında çok sayıda üst düzey görüşme
gerçekleşti. Avro krizi, Arap dünyasında yaşanan halk hareketleri ve mülteci krizi gibi uluslararası çapta önemli
değişimlere neden olan olaylar, Almanya, AB ve Türkiye ilişkilerinde de yeni bir döneme girilmesine yol açtı.
Türkiye ve AB arasındaki ilişkiler büyük krizlerle devam etmektedir. Avrupa’da artan milliyetçilik ve yabancı
düşmanlığı, Avro krizinin yarattığı ekonomik çıkmazlar gibi sorunlar AB’nin kendi içerisinde yaşadığı sorunlara
yoğunlaşmasına neden oldu. Üye devletler dış politika, genişleme ve güvenlik politikası gibi alanlarda ortak
hareket etme yeteneklerini yitirdi. Türkiye açısından ise, AB yolunda reformlar askıya alındı ve iç politikada
yaşanan kutuplaşmalar güçlendi.
AB’nin ekonomik ve siyasi anlamda en önemli ülkesi olan Almanya’nın Türkiye’ye karşı tutumu, AB’nin
Türkiye’nin üyeliğine yaklaşımında ve mülteci krizinin çözülmesinde temel rol oynamaktadır. Almanya, son
dönemdeki gelişmeler ve AB içerisinde artan gücü nedeniyle Türkiye’nin AB üyeliği konusunda da sözü en çok
geçen ülke konumundadır. Can Büyükbay bu çalışmasında, Türkiye-Almanya ilikilerini ve Almanya’nın hem
genel hem de Türkiye’ye yönelik dış politikasını inceleyerek işbirliği olasılıklarını tartışmaya açmaktadır. Aynı
zamanda Almanya’nın AB içerisindeki liderliğini de incelerken, iç politika dinamiklerini ele alarak analizi çok
boyutlu hale getirmekte; Türkiye, AB ve Almanya arasındaki çok boyutlu ilişkilerin değişen dinamiklerini analiz
etmekte ve güncel durumu değerlendirmektedir.
Yeni Yayınlar - S i y a s e t B i l i m i
AVRUPA BİRLİĞİ, ALMANYA VE TÜRKİYE
İlişkilerde Temel Değerler ve Dönüşen Stratejiler
27
16x23 cm, 148 sayfa, Aralık 2016
ISBN: 978-605-399-464-0
Yeni Yayınlar - E k o n o m i
GÖSTERGELER NE ANLATIR?
Türkiye İçin İktisadi Göstergeler Rehberi
Fatih Akyıldız
İktisadı anlamanın, iktisadi gelişmeleri takip edip yorumlayabilmenin ön koşullarından biri şüphesiz iktisadi
göstergelere nüfuz edebilmektir. Göstergeler Ne Anlatır? Türkiye İçin İktisadi Göstergeler Rehberi okura bu
bağlamda ayağını güvenle basabileceği sağlam bir zemin, görüşünü açacak geniş bir perspektif kazandırmayı
amaçlıyor. Kitap bu yanıyla, yazarın ifade ettiği gibi kamunun hizmetine sunulan ekonomik verilerin daha iyi
anlaşılmasını amaçlayan bir kılavuz özelliği de taşıyor.
Bu önemli çalışma, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan temel ekonomik göstergelerin içerikleri, özellikleri,
teorik çerçeveleri, güçlü ve zayıf yönleri hakkında etraflı bilgiler verirken, bu göstergelerin hazırlanmasında
kullanılan verilerin toplanma ve hesaplanma yöntemleri ile veri derlenmesinde karşılaşılan sorunları da ele alıp
tartışıyor. İktisadi çözümlemelere girmeksizin tüm boyutlarıyla irdelediği göstergelerin, ülkemiz koşullarındaki
yerini açıklığa kavuşturuyor.
Normatif iktisadın alanından mümkün olduğunca uzak, serinkanlı ve objektif bir tutumla konuya yaklaşan
yazar, iktisadi göstergelerin yorumlanmasına yönelik şablonlar vermekten özenle kaçınırken, okurun ufkunu
açan tarafsız ve pratik bir rehber olma vasfını tercih ediyor.
Ekonominin bilimsel niteliğini somutlaştıran göstergelerin anlaşılması, açıklanması ve sorgulanması,
akademik bir zorunluluk olarak tüm ilgililerin önünde duruyor. Dolayısıyla profesyonel iktisatçılar,
araştırmacılar ve kavrayışını geliştirmek çabasındaki iktisat öğrencileri, çalışmanın öncelikli muhatapları
arasında. Aynı zamanda tüketici davranışları, istihdam yapısı, bütçe analizleri gibi temel ekonomik başlıklarda
bütüncül bir değerlendirme imkânı sunan Göstergeler Ne Anlatır? yatırımcılara da karar alma süreçlerinde
yardımcı olmaya aday.
Uzun yılları bulan yoğun emek mahsulü bu titiz çalışmanın, önemli bir boşluğu dolduracağına, ekonomiye
bilimsel, gerçekçi bir gözle eğilmek isteyen okurlar için başucu kaynağı olacağına inanıyoruz.
Son derece titiz bir şekilde hazırlanmış, en güncel bilgileri içeren, çok kaliteli bir çalışma... Türkiye
Ekonomisi ile ilgilenen herkes için kısa zamanda bir başucu kitabı olacağını tahmin ediyorum.
Doç, Dr. Koray Akay, İstanbul Bilgi Üniversitesi
28
Sadece öğrencilerin değil Türkiye ekonomisi dersi veren hocaların da el altında bulunduracağı bir kitap.
Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Bahçeşehir Üniversitesi
19x24 cm, 450 sayfa, Ekim 2017
ISBN: 978-605-399-491-6
İlhan Tekeli, Anlı Ataöv
Günümüzde insanlığın yaşamakta olduğu çevre, bugün dünyamızın en canalıcı ve yıkıcı sorunlarını
yaratarak, çok geniş bir alanı etkilemekte; en önemlisi giderek insan yaşamını tehdit eden boyutlara ulaşmakta,
hergün iklim değişikliğinin sonucunda onlarca sel felaketi, kendi yarattığımız doğa tahribatı ve bunun gibi
bilinçsiz üretim ve gelişmenin doğurduğu sayısız tahribat artarak sürmektedir.
Bunun doğurmuş olduğu tehditler son kırk yıl içinde belirli kurum ve kişilerce farklı politikaların
geliştirilmesine, özellikle önleyici tedbirlerin tartışılmasına yolaçtı. 80’li yıllardan sonra çevre ve çevre sorunları
üzerine çalışan araştırmacılar ile plancılar toplumun ve çevrenin “sürdürülebilirliği” üzerine stratejiler geliştirdi.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’nın bu konuda başlattığı dizinin ilk kitabı olan ve akademik dünyamızın
öndegelen bilim insanı İlhan Tekeli ile genç bilim insanı Anlı Ataöv’in kaleme aldıkları Sürdürülebilir Toplum
ve Yapılı Çevre - Stratejiler Yelpazesi, sürdürülebilirlik kavramının farklı tanımlarını ele alırken, bu tanımların
planlama pratiğine nasıl aktarıldığını inceliyor ve bu konuda bir yöntem önerisi yapıyor. Çalışmanın bir önemli
özelliği de, sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda, dünyada uygulanan değişik stratejilerin derlenerek,
önerilen yönteme bağlı bir stratejiler yelpazesinin sistemleştirilmesi olarak öne çıkıyor.
Yazarlar, bugün tüm dünyada çevreci kültür konusunda oluşan duyarlılığın farklılığa açık olduğunu öne
sürerken; sürdürülebilirliğe katkı yapma konusunda plancılara, tasarımcılara önemli görevler düştüğünü, onların
da toplumun yaşam biçimlerinin çevreci kültürün gereklerine göre değişimi için geniş ve kapsayıcı bir vizyona
sahip olmalarını öngörüyor.
Yeni Yayınlar - Ç e v r e Ç a l ı ş m a l a r ı
SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLUM VE YAPILI ÇEVRE
Stratejiler Yelpazesi
29
16x23 cm, 218 sayfa, Eylül 2017
ISBN: 978-605-399-489-3
Yeni Yayınlar - İ n s a n H a k l a r ı H u k u k u Ç a l ı ş m a l a r ı
TEHLİKE ALTINDA GAZETECİLİK
Tehditler, Mücadele Alanları, Yaklaşımlar
Derleyen: Onur Andreottı
Çeviren: Defne Orhun
Gazetecilik tehlike altında mı? Sansür, siyasi baskı, yıldırma, iş güvensizliği ve gazetecilerin kaynaklarına
yönelik sistemli saldırılar, dünyanın her yerinde devam ediyor. Ayrıca bunlara fiziksel saldırıları, misilleme
eylemlerini, yargısal tacizleri, tutuklamaları, hapis cezalarını ve en sonunda ölümleri de eklediğinizde ortaya
vahim bir tablo çıkıyor.
Gazetecilik gerçekten tehdit altında mı? Bu bağlamda düşündüğümüzde gözümüzün önüne ilk gelen imge,
kurşun geçirmez yeleklerle korunan, sadece kamera ve elinde mikrofonla ateş çemberinin içine dalan bir savaş
muhabiri oluyor. Elbette ki, fiziksel tehlikeler göze çarpan en büyük tehditlerdir. Ancak bugün dünyada ve
Türkiye’de gazeteciler ve gazetecilik, aynı zamanda sansür, politik ve ekonomik baskı, yıldırma, tehdit, iş
güvencesizliği ve kaynakların korunmasına yönelik çeşitli saldırılarla karşı karşıya kalmaktadır. Bunun yanısıra
sosyal medya ve dijital fotoğrafçılık herkesin, her an bilgiyi yayınlayabileceği bir ortam yaratıyor ki, bu da
gazeteciliğin yılların birikimiyle şekillenmiş evrensel etiğini bozuyor, rahatsız ediyor.
Peki tehditlere, giderek büyüyen bu tehlikeye karşı ne yapacağız?
Tehlike Altında Gazetecilik adlı bu çalışmada, kendi alanlarında uzman on yazar demokratik toplumlarda
gazeteciliğin işlevlerini ele alıyor. Yazarlar aynı zamanda “elverişli ortam” kavramının anlamını; demokrasi,
insan hakları ve hukukun üstünlüğü için gerekli zemin üzerinde tartışarak açıklarken, gazeteciliğin bu üç
temelle arasındaki sıkı bağları irdeliyor.
Avrupa Konseyi’nin bu çok önemli çalışmasının günümüz Türkiye’sinde yaşananlara da ışık tutacağına
inanıyoruz.
ONUR ANDREOTTI NILS MUIŽNIEKS TARLACH McGONAGLE SEJAL PARMAR BAŞAK ÇALI
DIRK VOORHOOF YAMAN AKDENİZ KEREM ALTIPARMAK KATHARINE SARIKAKIS AIDAN
WHITE EUGENIA SIAPERA PIERRE HASKI
30
16x23 cm, 360 sayfa, Aralık 2016
ISBN: 978-605-399-469-5
Hale Borak Boratav, Güler Okman Fişek, Hande Eslen Ziya
Türkiye’deki erkek profili köklü bir değişimden geçiyor. “Otoriter erkeklik” ile “eşitlikçi erkeklik” profili
arasında gelişen bu dönüşüm, toplumun tüm kesinleri için dikkat çekici ve düşündürücü bir boyuta ulaştı.
Türkiye’nin farklı coğrafyalarında, farklı ekonomik düzeylerde yaşayan evli erkeklerin kendi annebabalarıyla, çocuklarıyla ve eşleriyle kurdukları, yansıttıkları ilişkilerin, bu kitapta ortaya konan tablosu, tüm
sosyal bilimciler için son derece zengin bir malzeme sunuyor. Bu tabloda, geçmiş ve gelecek arasında kalan
bugünün erkeklerinin kendilerini, ailelerini, giderek bütün çevrelerini nasıl şekillendirdiği ve farklı kesimlerden
erkeklerin hayat öykülerinin nasıl farklı seyirler izleyebileceği görülüyor.
Erkekliğin Türkiye Halleri, Türkiye’de yaşayan erkeklerin farklı varoluş hallerini anlamak isteyenler için
vazgeçilmez bir çalışma.
Yeni Yayınlar - A r a ş t ı r m a
ERKEKLİĞİN TÜRKİYE HALLERİ
Erkekliğin Türkiye Halleri, Türkiyede toplumsal cinsiyet konusunu kavramaya çalışanların büyük dikkatle
okuması gereken bir eser. Aile dinamiğini nicel ve nitel boyutlarıyla mercek altına alarak, oğul olmanın, baba
olmanın, eş olmanın ve erkek benliğini inşa eden söylemlerin çelişkilerini, kopukluklarını ve devamlılıklarını
zengin bir anlatımla sunuyor. Hem devamlılığa destek veren geleneksel kalıplara, hem de kırılmalara yol açan
sosyal değişmelere hassas olan bu çalışma, ataerkilliğin erkeklere olan bedeli konusunda bizi aydınlatıyor ve
kalıcı değişimin ancak bu ‘derin’ yapıların evrilmesinden geçeceğini gösteriyor.
Emeritus Prof. Dr. Deniz Kandiyoti
Erkekliğin Türkiye Halleri, erkek otoritesine dayalı aile ilişkilerinin krizini ve yerine gelmekte olan yeni
aile ilişki tarzlarını anlamak isteyenlerin mutlaka okuması gereken bir kitap. Erkeklerin var olan erkeklik
değerlerini sorgulayan ve daha eşitlikçi, şiddetsiz ilişkilerin öznesi olmaya çalışan çabalarını görünür kılan
öncü araştırmalardan birini bize sunuyor. Sosyal bilimcilerin ve özellikle de toplumsal cinsiyet çalışmaları
yapanların kütüphanesinde temel başvuru kitaplarından biri olmaya aday bir araştırma.
Prof. Dr. Serpil Sancar
Katılımcıların kendi babalarıyla ilgili anlatımlarının karmaşık duygularla, minnet ve serzenişin içiçe
geçtiği, çelişkili ifadelerle dolu olduğu, aynı çelişkilerin anneleriyle ilişkide çok daha az, neredeyse yok gibi
olduğu görülüyor. Ancak konu kendi çocuklarıyla ilişki olunca, her ne kadar kendi babalarından farklı
olduklarını belirtseler de, yine bazı çelişkiler, ikilemler gündeme geliyor. Bu da geleneksel kültürel altyapının
çok yavaş değiştiğini, anneye ilişkin deneyimin hâlâ gelenekten kopmadığını, babayla ilgili deneyiminse
çocuklar üzerinden dönüştürülmeye çalışıldığını ve yaşanan ikilemlerin erkeklerin kendi eşleri ile ilişkilere de
yansıdığını gösteriyor.
Hale Bolak Boratav, Güler Okman Fişek,
Hande Eslen Ziya
16x23 cm, 477 sayfa, Mart 2017
ISBN: 978-605-399-467-1
31
Yeni Yayınlar - A r a ş t ı r m a
KADINSIZ KENTLER
Toplumsal Cinsiyet Açısından Belediyelerin Politika ve Bütçeleri
Gülay Günlük Şenesen, Yelda Yücel, Ayşegül Yakar Önal,
Nuray Ergüneş, Burcu Yakut Çakar
Bugün tüm dünyada kadınların toplumsal konumlarında kökleşmiş olan eşitsizlik ile eğitimden sağlığa,
ulaştırmadan güvenliğe kadar daha birçok alanı kapsayan cinsiyet ayrımı Türkiye’de de yaşanmaktadır.
Ülkemizde kamu politikaları sürekli olarak erkeğin lehine ‘güç ve iktidar’ ilişkilerini üreten bu sistemden
beslenmekte; kadınları iktisadi kaynaklara ve kamusal alana erişimden uzak tutmaktadır. Bu politikalar bu
haliyle yeni eşitsizlik alanları yaratmakta; var olanları güçlendirmektedir. Bununla birlikte söz konusu kamu
politikaları, toplumsal cinsiyete duyarlı biçimde tasarlandıklarında farklı uygulamaları da gündeme sokabilir, ya
da belirli öncelikler temelinde bu eşitsizlikleri gidermenin yollarını sunabilir.
Kamu politikalarının tasarlanmasından uygulanmasına kadar her aşamada toplumsal cinsiyete duyarlı bir
yaklaşım ile kamu hizmetlerinin üretim ve sunumunda kadınların özel deneyimlerini dikkate alan bir politika
geliştirilirse; toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli aşamalar elde edilebilir. Kamu politikalarının bu
yönde etkin hale getirilmesi ancak toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması ile mümkün olabilir.
İşte elinizdeki bu çalışmaya zemin oluşturan araştırmayı yürütenler, Birleşmiş Milletler Ortak Programı,
Kadın Dostu Kent Projesi kapsamındaki Kars, Şanlıurfa, Nevşehir, İzmir, Samsun ile bu kapsamda olmayan
komşu kentlerin, Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Manisa ve Ordu’nun belediye plan ve programlarını
toplumsal cinsiyet perspektifi ile kadınların yapabilirlikleri açısından inceledi. Belediye bütçelerinin yapısı yine
kadınların dirliği gözetilerek ayrıştırıldı. Kent merkezlerine ziyaretler yapılarak, hizmet sunanlar ile hizmetten
yararlananların görüşleri karşılaştırıldı; günlük yaşamda, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından gözlemler yapıldı.
Araştırma kapsamında, sözkonusu kentlerin çeşitli maddi göstergeler açısından gelişme ve iyileşme eğilimine
rağmen, toplumsal yaşam bağlamında aslında eşitlik tesis etmekten uzak, birer “kadınsız kent” görünümü
taşıdığı sonucuna varıldı. Eşitlikçi yerel politika tasarımı ve uygulaması için öneriler sunuldu.
32
16x23 cm, 427 sayfa, Mart 2017
ISBN: 978-605-399-468-8
Derleyenler: Metin Heper – Sabri Sayarı
Çeviren: Kıvanç Tanrıyar
Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı’dan gelen yapısal özellikleri ve bunun yarattığı “büyük serüven”
Cumhuriyet’in ilk yıllarından başlayıp rasyonel bir nitelik kazanarak, genç Cumhuriyet’i şekillendirmiştir.
Elinizdeki bu önemli çalışmayı derleyen, temel niteliklerini ve kapsamını titizlikle belirleyen Prof. Dr. Metin
Heper ve Prof. Dr. Sabri Sayarı, bu büyük serüveninin dönüm noktalarını şöyle açıklıyor: “Türkiye, 1920’ler
ve 1930’lardan itibaren kültür ve zihniyet, kısaca uygarlık değişimi, 1940’lar ve 1950’lerden beri demokrasiyi
yerleştirme süreci ve 1980’lerden beri de ekonominin dışa açılması gayretlerini yaşamıştır.”
Dünden Bugüne Türkiye – Tarih, Politika, Toplum ve Kültür başlıklı bu kitapta, kimi zaman geriye de
bakarak, Türkiye’nin 21. Yüzyılın ikinci on yılının ortalarında, çeşitli alanlardaki görünümü ele alınmıştır.
Konularında uzman yerli ve yabancı yazarların kaleme aldığı bu çalışmada konular Tarih, Kültür, Politika,
Toplum, Coğrafya ve Ekonomi başlığı altında beş kısımda incelenmiş, “büyük serüven”i işleyen yazılarda;
Osmanlı Devleti’nin yükselişinden Birinci Dünya Savaşı’na ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna,
Atatürkçülükten sivil-ordu ilişkilerine, anayasalar ve siyasal sistemden siyasal kültüre, din ve siyasete, Kürtlere,
Avrupa Birliği ilişkilerine, kadınların ve gençliğin sorunlarına, azınlıklara, çevre sorunlarından, nüfus ve göç
hareketlerine, kentleşmeden sanayi, istihdam ve yoksullaşmaya, edebiyattan, sinema, müzik ve güzel sanatlara
ilişkin konular değerlendirilmiştir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları olarak, bu çalışmanın tüm bu özellikleriyle birlikte yıllarca temel bir
başvuru kitabı olarak ilgi göreceğine inanıyoruz.
METİN HEPER SABRİ SAYARI FİKRET ADAMAN ZEHRA F. KABASAKAL ARAT MURAT
ARSEL F. UMUT BEŞPINAR SAVAŞ ARSLAN H.TOLGA BÖLÜKBAŞI ALİ ÇARKOĞLU ZEYNEP
ÇELİK ALEV ÇINAR WALTER B. DENNY CLEMENT H. DODD TAHİRE ERMAN IOANNIS
N. GRIGORIADIS BÜLENT GÜLTEKİN TALÂT S. HALMAN M. ŞÜKRÜ HANİOĞLU AHMET
İÇDUYGU ERSİN KALAYCIOĞLU ALİ L. KARAOSMANOĞLU HASAN KAYALI HEATH W.
LOWRY ANDREW MANGOLENORE G. MARTIN SEAN MCMEEKIN AYŞE ÖNCÜ ERGUN
ÖZBUDUN ELIZABETH ÖZDALGA ŞEVKET PAMUK AYŞE SAKTANBER DAVID SHANKLAND
MARTIN STOKES EROL TAYMAZ ORHAN TEKELİOĞLU NATHALIE TOCCI BİNNAZ TOPRAK
KAMİL YILMAZ
19x24 cm, 540 sayfa, Ekim 2016
Sert kapak
ISBN: 978-605-399-459-6
Yeni Yayınlar - A r a ş t ı r m a
DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE
Tarih, Politika, Toplum ve Kültür
33
Yeni Yayınlar - A k a d e m y a
GALATASARAY TIBBİYESİ
Türkiye’de Modernleşmenin Başlangıcı
Yeşim Işıl Ülman
Garb iştiyâk-ı fikre açık bir ufuk, ve sen
Şark’ın bu ufka ilk açılan bir derîçesi
Tevfik Fikret
Türkiye’nin modernleşme tarihinde, tıp eğitiminin önemli bir yeri bulunmaktadır. Modern tıp eğitimi
ise bir anlamda geleneksel Osmanlı tıbbının farklı kültürlerine; Orta Asya şaman iyileştirme yöntemlerinden,
Helenistik ve Roma Galenik tıbbına ve Ortadoğu, Arap-İslâm tıbbının zengin birikimlerinden sonra 19.
Yüzyılın başlarında benimsenen Batı tıbbının zengin mirasına dayanır.
Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman Galatasaray Tıbbiyesi - Tıbbiye’de Modernleşmenin Başlangıcı adlı eserinde, tıp
eğitiminin modernleşme sürecinin başlangıç yıllarını, Galatasaray Tıbbiyesi’nin çağdaşlaşma yolundaki ilk
adımlarını ve sonrasını ele alıyor. Çok titiz bir arşiv çalışmasını temel alan bu kitapta tıp tarihinde bugüne
kadar hiç ele alınmamış orijinal kaynaklar taranmış, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin yıllık faaliyet raporları
değerlendirilmiş, döneme damgasını vuran hekimlerin, eczacıların yaşamları ile birlikte modern tıp eğitimindeki
yerleri ile birlikte halk sağlığı uygulamaları tahlil edilmiştir.
Daha önce İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları arasında çıkan, Prof. Dr. Emre Dölen’in beş ciltlik dev
çalışması Türkiye Üniversite Tarihi eserinden sonra Ülman’ın bu değerli çalışmasının da özellikle akademi
dünyamızda bundan sonra yapılacak tıp eğitim tarihi çalışmalarına ışık tutacağına inanıyoruz.
Bu kitap, ana teması tıp eğitimimizin zirvelerinde biri kabul edilen Galatasaray dönemi yanında;
tıp eğitimi üzerinden Osmanlı modernleşmesi, dönemin tanınmış hekimleri, cerrahi, eczacılık ve ebelik
tarihlerimiz, halk sağlığı uygulamaları hakkında da orijinal bilgiler içermektedir. Bundan sonra özellikle tıp
eğitim tarihimiz üzerine yapılacak çalışmalar için bir el kitabı niteliğindedir.
Prof. Dr. Nuran Yıldırım
34
16x23 cm, 360 sayfa, Mart 2017
ISBN: 978-605-399-476-3
A. Çağlar Deniz, Yusuf Ekinci, A. Banu Hülür
2011 yılında Suriye’de başlayan savaşın ardından yaşanan göç, Türkiye’deki şehirlerin demografik, ekonomik
ve kültürel yapısında önemli değişikliklere yol açtı. Özellikle Suriye sınırına yakın şehirler kapasitelerinin
üzerinde sığınmacı nüfusuyla karşı karşıya kaldı. Böylesi büyük göçler, insanlık tarihinde sıkça karşılaşılan
türden olaylar değildir. Yüzyılda bir rastlanacak böylesi bir toplumsal olayın sebep olduğu sonuçları ve ilişki
ağlarını ele almak gerekmektedir.
115 görüşmeci ile yüz yüze derinlemesine yapılan mülakatlar, katılımlı gözlemler ve doküman
incelemeleriyle elde edilen verilere dayanan bir buçuk yıllık bu çalışmada, kentlerde yaşayan Suriyelilerin
yerel halkla kurdukları ilişkiyi anlamaya çalışan A. Çağlar Deniz, Yusuf Ekinci ve A. Banu Hülür bu
çalışmada birtakım sorulara da cevap aramaktadır: Yerleşik bir kültürün var olduğu bir topluma kısa sürede
şehir kültürünü etkileyecek kalabalıkta bir göçmen kitlesinin gelmesi, gündelik hayatı nasıl etkilemektedir?
Sığınmacılar yabancısı oldukları şehirde yaşama tutunmak için neler yapmaktadırlar, yaşama tutunurken hangi
taktikleri geliştirmektedirler? Gaziantep ve Kilis özelinde Suriyeli sığınmacıların karşılaştıkları uyum sorununun
sebepleri nelerdir? Bu iki şehrin ahalisinde Suriyeli sığınmacılarla ilgili oluşmuş olumlu-olumsuz kanaatler
nelerdir? Bu kanaatler “strateji” ile hangi alanlarda temas ediyor? Bu kanaatler bir çatışmayı mı besliyor yoksa
bir uyumu mu? İdari yapının sığınmacılara bakışı bir “istisna” haline tekabül ediyor mu? Sığınmacılar etrafında
oluşturulan “simülasyon”, son kertede gerçeği üretmeye devam edebiliyor mu, yoksa gerçeğin kendisini alt ettiği
bir uygulama haline mi dönüşmüş durumda?
Gaziantep ve Kilis şehir merkezindeki sığınmacılarla ilgili son birkaç yıldır çeşitli kurumların yapmış olduğu
çalışmalar ve raporlar mevcuttur. Fakat bu çalışmaların içerisinde gündelik hayat teorisi bağlamında ele alınan
çalışmaların pek bulunmadığı görülmektedir. Sığınmacıların gündelik yaşamı, hayata nasıl tutundukları,
geliştirdikleri yaşama tutunma taktikleri, geçim yolları, hem birbirleriyle hem de Türkiye vatandaşlarıyla
ilişkileri, Türkçeyi öğrenme düzeyleri, eğitim meselesini nasıl hallettikleri, karşılaştıkları yasal mevzuatlarla
nasıl başa çıktıkları, Suriye’de yaşamaya devam eden akraba ve tanıdıklarıyla bağlarına dair çalışmalara ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu çalışma, literatürde böyle bir boşluğu doldurmak amacıyla, Suriyeli sığınmacıların gündelik
hayat deneyimlerine ve gündelik yaşama tutunma pratiklerine odaklanmayı amaçlamaktadır.
Kitabın adına da konu olan Halepli Emced’in şu sözlerine kulak vermek gerekir: “Suriye’de fitne oldu, savaş
çıktı. Gençliğimin çalındığını düşünüyorum, bizim müstakbel hep harap oldu, gitti.”
Yeni Yayınlar - G ö ç Ç a l ı ş m a l a r ı
“BİZİM MÜSTAKBEL HEP HARAP OLDU”
Suriyeli Sığınmacıların Gündelik Hayatı: Antep-Kilis
35
16x23 cm, 238 sayfa, Aralık 2016
ISBN: 978-605-399-463-3
Yeni Yayınlar - B i l g i v e T o p l u m
BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK
Kavramlar, Kuramlar ve Politika
Derleyenler: İbrahim Semih Akçomak, Erkan Erdil, Murad Tiryakioğlu,
Mehmet Teoman Pamukçu
Gündelik hayatımızda Ar-Ge ve yenilik kavramları çok önemli bir yer kaplamakta ve hemen hemen her alanı
etkiliyor olsa da, Türkiye’de bu konuları kavram, kuram, uygulama ve politika çerçevesinde ele alan, anlaşılır
kılan ve kavramlar arası ilişkileri belirgin şekilde ortaya koyan çok az sayıda Türkçe eser bulunmaktadır.
Çoğunluğu ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Ana Bilim Dalı ve Bilim ve Teknoloji Politikaları
Araştırma Merkezi’nden (ODTÜ-TEKPOL) olmak üzere, alanında öncü akademisyenlerin katkılarının
bulunduğu bu çalışma bu alanda ilk başvuru kaynağı olma amacıyla derlenmiştir.
Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika adlı bu eserde teknoloji ve yenilik gibi kavramlar
ve türevleri, ticarileşme ve ölçüm konuları, yeniliğin mikro ve makro ekonomisi ile ekonomik büyüme, evrimci
iktisat, teknolojinin yayılması ve ağ ekonomisi konularının yanı sıra teknolojinin verimlilikle, işgücü piyasaları,
coğrafya ve çevreyle olan ilişkileri, bilgi ve iletişim teknolojileri, ekolojik yenilik, otomotiv ve savunma sanayileri
ile nanoteknoloji sektörlerinin incelenmesi, bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının kuramsal ve uygulamalı
analizi ve Türkiye özelindeki tartışmalar yer almaktadır.
Teknoloji ve yenilik iktisadının en etkili araştırmacılarından birisi olarak kabul edilen Luc Soete’nin
Önsöz’üyle ve ulusal yenilik sistemi kavramının öncü araştırmacılarından biri olan Bengt-Åke Lundvall’in
Sonsözü’yle taçlanan bu çalışma, bilim, teknoloji ve yenilik çalışmalarına ilgi duyan öğrenci ve araştırmacılar
tarafından ders kitabı olarak kullanılabileceği gibi üniversite, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarında
çalışanlara yönelik bir ilk başvuru kaynağı olarak literatürde yerini alacaktır.
İBRAHİM SEMİH AKÇOMAK ERKAN ERDİL MEHMET TEOMAN PAMUKÇU MURAD
TİRYAKİOĞLU K. ALİ AKKEMİK SELDA ULUTAŞ AYDOĞAN UĞUR AYTUN BERNA BEYHAN
MEHMET CANSIZ HASAN CÖMERT PELİN DEMİREL ŞİRİN ELÇİ GERALD EPSTEIN BAHAR
ÇELİKKOL ERBAŞ DERYA FINDIK PINAR ÇELİKKOL GEYLANİ UMMUHAN GÖKOVALI EYÜP
SERDAR GÖKPINAR YEŞİM ÜÇDOĞRUK GÜREL ELİF KALAYCI YAKUP KEPENEK YILMAZ
KILIÇASLAN MAHMUT KİPER BENGT-ÅKE LUNDVALL GÜLDEM ÖZATAĞAN FUNDA
BAŞARAN ÖZDEMİR MÜGE ÖZMAN LUC SOETE ALPER SÖNMEZ VEDAT SİNAN TANDOĞAN
PELİN D. TEKNECİ ERGUN TÜRKCAN HAKAN YETKİNER
36
19x24 cm, 762 sayfa, Eylül 2016
ISBN: 978-605-399-448-0
Robert P. Crease - Alfred Scharff Goldhaber
Çeviren: Vural Arı
Kuantum dili ve imgeleri günümüzde sonsuz bir foton akımı misali bizleri bombardımana tutar.
Multievrenler, kuantum sıçramaları, paralel evrenler belirsizlik ilkesi ve Schrödinger’in kedisi gibi terimler,
her yeni nesil sanatçı ve yazar tarafından karikatürlerde, filmlerde, kahve fincanlarında, tişörtlerin üzerinde,
romanlarda ve felsefede yeniden keşfedilmektedir.
Konusunda öncü olan bu kitapta Robert P. Crease ve Alfred Scharff Goldhaber hepsinde bir gerçeklik payı
olduğunu söylüyor. Biri fizikçi ve diğeri felsefeci olan yazarlar sahip oldukları birikimden ve altı yılı aşkın
zamandır birlikte verdikleri derslerden istifade ederek kuantumun, bilimsel bir teoriden toplumsal bir anlayışa
giden engebeli yolunu ortaya çıkarıyor. Yazarlar, öğrencileri ile beraber, toplumsal tartışmalarda kuantum
hakkında atılmış yanlış adımları, yanlış anlaşılmaları, üretilmiş mizahı ve anlamsızlıkları keşfediyor.
Kuantum Dönemi, sanattan edebiyata ve John Updike ve Foster Wallace’ın yorumlarına kadar pek çok
alandaki etkilerini ve dışavurumlarını inceliyor. Yazarlar kuantum teorisinin bilgi, metafor, entelektüel alış-veriş
ve çağdaş dünya üzerindeki sonuçlarını açığa çıkarıyor. Kuantum dilini ve imgelerini anlamak ve takdir etmek
ve onun hatalı kullanımlarını görmeyi bilmek, günümüzde eğitimli insan olmanın bir parçasıdır.
Yeni Yayınlar - B i l i m v e T e k n o l o j i
KUANTUM DÖNEMİ
Planck, Bohr, Eınsteın ve Heısenberg
Belirsizliği Sevmeyi Bize Nasıl Öğretti
Keyif verici ve sade... Kuantum Dönemi, kuantum teorisinin kavramlarına iyi bir giriş görevi görüyor ve
insanlığın kültürüyle bilimin nasıl birbirlerine bağlı olduğunu anlamaya yardımcı oluyor.
Thiago Hartz, Physics Today
37
16x23 cm, 272 sayfa, Ekim 2016
ISBN: 978-605-399-458-9
Yeni Yayınlar - B i l i m v e T e k n o l o j i
38
Rölativite’den Kuantum’a
EVRENİN GERÇEKLİĞİ
Vural Arı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları bu kitapla birlikte yeni bir diziye başlıyor. Kurulduğu günden bu yana daha
çok sosyal bilimler alanında, tarihten ekonomiye siyaset biliminden uluslararası ilişkilere, sosyolojiden psikolojiye,
sanata, edebiyat araştırmalarına uzanan geniş bir çerçeve içinde telif ve çeviri eserler yayımlayan yayınevimiz;
bundan sonra fen ve doğa bilimleri, teknoloji, mühendislik, popüler bilim vb. alanında da önemli eserleri yayın
dünyamıza kazandıracaktır.
20.yüzyıl, fiziksel evrenin gerçekliği anlayışımızda iki büyük devrimi beraberinde getirdi. Rölativite ve
kuantum teorisi olarak bilinen bu devrimler, fiziksel gerçekliğin temeline inerek, zaman, mekan ve neden-sonuç
ilişkisi gibi kabul görmüş kavramları tamamen değiştirdi. Artık gelinen noktada bilim, evrenin gerçekliğini bu
iki büyük teorinin ışığında açıklamaktadır.
Zaman ve mekân evrenin gerçekliğini tanımlamada o denli temel kavramlardır ki, onların içeriğini
değiştirmek demek, evren hakkında tüm bildiklerimizi yeni baştan yazmak demektir. İşte rölativite teorisi
sayesinde evrenin dokusunu ören, zaman ve mekânın gerçek doğası çözüldü; zamanın büküldüğü, mekânın
büzüldüğü, ışığın yere düştüğü, şimdiki an, geçmiş ve gelecek kavramlarının yeniden tanımlandığı hayallerimizi
zorlayan fenomenlerle karşılaştık ve evrenin nerden geldiğini, nasıl bir şekle sahip olduğunu ve onu nasıl bir
geleceğin beklediğini sorgulamaya başladık. Hatta çok daha ötelere gidip, bilinen evrenin ötesinde paralel
evrenlerin varlığını da tartıştık.
Maddenin kalbine, atomların ölçeğine indiğimizde, en büyük fizikçileri dahi “evrenin gerçekliğinin bu
kadar tuhaf olması gerçekten mümkün mü?” diye düşündüren ikilemleri; bunların çözümünün ise kuantum
teorisi olduğunu keşfettik. Kuantum teorisi bize, madde ve enerjinin temel seviyede bir olasılıklar bütününe
bürünmüş olduğunu gösterdi. Doğa yasalarının belirsiz doğasını ve bu belirsizlikten belirli bir evrenin nasıl
ortaya çıkabildiğini sorduk. Evrenin gizli simetrisini saklandığı yerden çıkardık. CERN’de yapılan deneylerle
bu simetriyi kıran “Tanrı Parçacığı”nın peşine düştük. Maddenin kardeşi anti-maddeyle tanıştık. Boşluğun
gizlediği sırları keşfettik. Bu sayede boşluktan evren yaratmayı öğrendik. Evreni genişletmekte olan karanlık
enerjiyi aydınlatmaya çalıştık. Bunun sonucunda evrenin kuantum gerçekliğinin felsefi anlamını sorguladık.
ABD’de Massachusetts’te GE (General Electric) Aviation jet mühendisliği merkezinde uzman olarak çalışan
Vural Arı’nın bu kitabı, bilinenleri aynı zamanda kavranabilir kılmayı hedefliyor. Fiziksel dünya ile ilgili
kabullerimize ve felsefi düşüncelerimize radikal yenilikler getiren bu teorileri bütün matematiksel ayrıntıları ile
anlamak elbette bir uzmanlık işidir. Ancak temellerinde yatan fikirler gerçekte yalın ve herkes için erişilebilir
düşüncelerdir. İşte bu kitabı farklı kılan şey, izlediği metodun yanısıra telif olarak kaleme alınmış, kolay anlaşılır
bir metin olmasıdır.
16x23 cm, 442 sayfa, Nisan 2015
ISBN: 978-605-399-378-0
Ray Kurzweıl
Çeviren: Dilara Gostolüpçe
Yapay zekâ, yirminci yüzyılın ikinci yarısından beri bilim insanları, akademisyenler ve teknoloji üreticilerinin
yanı sıra farklı ilgi alanlarına sahip birçok insanın alakadar olduğu bir alandır. Günümüz fütüristlerinden Ray
Kurzweil, bizleri bu noktaya getiren önemli kişiler ve keşiflerden yola çıkarak yapay zekâ alanının geleceğine
dair tahminler yürütüyor. Bu süreçte, bilgisayar-zihin modelini benimseyerek, yapay zekâyı meydana getiren
kriterleri, insan beyni ve zihni model alınarak sürdürülen çalışmaları aktarıyor ve yapay bir zihin oluşturarak bir
anda sayısız bilgiye hızlı erişim sağlamanın yollarını arıyor. Bir zihin yaratarak, beynimizin biyolojik sınırlarını
aşmaya çalışan Kurzweil’ın önerileri bugün için şaşırtıcı görünse de gelecekteki günlük yaşamımıza dair bilim
kurgu filmlerini aratmayacak portreler çiziyor.
Ray Kurzweil, herhangi bir tarzda basılmış metinleri okuyabilen, konuşma ve müzik üretebilen ve
konuşmayı anlayabilen yapay zekâ sistemlerine önderlik etmiştir. Bu sistemler, insanları satrançta ve Jeopardy!
oyununda yenen, otomobil kullanabilen akıllı bilgisayarların öğrenme devriminin önünü çeken sistemlerdi.
Kurzweil’ın bu eseri, bu gelişmelerin özellikle bu zekâ teknolojilerinin devrimine fırsat veren öğrenmenin,
açık ve merak uyandıran bir özetidir. Ayrıca bugün bilim ve teknolojideki en büyük problem olduğuna
inandığım şeye dair önemli görüşler sunuyor ki bu da beynin nasıl çalıştığı ve zekâyı nasıl ürettiği sorusudur.
Tomaso Poggio, MIT Beyin ve Bilişsel Bilimler Bölümü Başkanı
Yeni Yayınlar - B i l i m v e T e k n o l o j i
BİR ZİHİN YARATMAK
İnsan Düşüncesinin Esrarı
39
16x23 cm, 282 sayfa, Aralık 2015
ISBN: 978-605-399-422-0
Yeni Yayınlar - S a n a t - E s t e t i k
BU RESİM NE ANLATIYOR?
İkonografi
Zerrin İren Boynudelik
Resim izleyicisi sanatın farklı dönemlerine ait örneklere bakıp bu resimlerde anlatılanları çözmeye çalışır.
Bu resimleri anlayabilmek için resmedilen öykülerin bilgisine de sahip olmak gerekir çoğu kez. “Bu resim ne
anlatıyor?” serisinin ilk kitabı olan Bu Resim Ne Anlatıyor? İkonografi, Hıristiyan öğretisi bağlamında, görsel
malzemeleri çözümlemeye bir başlangıç olarak sunuluyor.
Kitapta Batı resim sanatı tarihinin Gotik, Rönesans ve Barok dönemlerinden ve konusu Eski Ahit ve Yeni
Ahit’ten alınan örneklere yer veriliyor. Söz konusu yapıtlar, betimlenme konusunda en çok tercih edilenler
arasından seçilmiş.
Bu Resim Ne Anlatıyor? İkonografi’de öyküyü konu eden bir yapıt üzerinden, betimlenen sahne çözümlenerek
dönem ve üslup özellikleri anlatılıyor ve aynı zamanda buna sanatçıya dair kısa bilgiler eşlik ediyor. Kitapta yer
bulan diğer örneklerde ise her görselde öyküye ilişkin detaylara odaklanmayı sağlayan vurgular bulunuyor.
Kitapta, Adem ve Havva, Kral Belşassar’ın Verdiği Şölen, Musa, Yehudit ve Holofernes, Süleyman Bilgece
Yargılıyor, İsa’nın Doğumu Önceden Bildiriliyor, İsa’nın Doğumu, Yıldızbilimcilerin Ziyareti, Masumların
Katli, İsa Marta ve Meryem’in Evinde, İsa’nın İlk Mucizesi, İsa Lazar’ı Diriltiyor, İsa’nın Yeruşalim’e Girişi,
Yahya’nın Öldürülmesi, Alçakgönüllülük Örneği, Fısıh, İsa Çarmıha Geriliyor, Diriliş öykülerine yer veriliyor
ve bunlar toplam 114 resim üzerinden anlatılıyor. Kitabın sonundaki küçük sözlük metinde yer alan bazı teknik
terimlerin anlamına ulaşmayı kolaylaştırıyor.
40
19x24 cm, 200 sayfa, Nisan 2015
ISBN: 978-605-399-387-2
Zerrin İren Boynudelik
Sanat Tarihi’nin farklı dönemlerine ait, farklı üslup ve malzemelerle yapılmış resimler, arkalarında yatan
öyküler bilinerek bakıldığında çok daha zevkli bir seyir ve donanımlı bir görsel okur yazarlık vaat eder. “Bu
resim ne anlatıyor?” serisinin ikinci kitabı olan Bu Resim Ne Anlatıyor? Mitoloji, Yunan kültürü ile ilgili en
önemli kaynaklardan birisi olan mitolojik öyküler bağlamında, en bilinenlerden daha kenarda köşede kalmış
olanlara kadar bir dizi imgeyi çözümlemeye, ayrıntılarda gizli olanları bulmaya çalışıyor.
Mitolojik konular, Batı resim tarihine Rönesans dönemi ile birlikte yeniden ve görkemli bir giriş yapmıştır.
Bu yüzden kitapta ağırlıklı olarak Rönesans ve sonrası dönemlere ait resimler örnek olarak seçilmiştir.
Serinin özelliği olarak, bu kitapta da mitolojiye dair en çok resmedilmeye değer bulunmuş öyküler seçilmiş,
bunların betimlendiği bir örnek üzerinden üslup, dönem ve sanatçı bilgileri verilmiş ve aynı konuya ait benzer
örneklerde ise öyküye ilişkin ayrıntılara odaklanılmıştır.
Kitapta, Olympos Dağı’nın On İki Tanrısı, Prometheus, Zeus ve Leda, Yüz Gözlü Dev Argos, Dokumacı
Arakhne, Artemis ve Kallisto, Apollon ve Marsyas, Aphrodite ve Ares, Atalante ve Hippomenes, Herakles,
Hermes, Dionysos ve Paris’le ilgili olan ve her biri kendi içinde önemli kültürel ve ahlaki öykülere yer verilmiş
ve bu öyküler toplam 152 resim üzerinden anlatılmıştır. Kitabın sonunda tanrı ve tanrıçalar hakkında kısa
bilgiler, bu mitolojik karakterlerin sembolleriyle ilgili açıklamalar ve bazı teknik terimlerin anlamına ulaşmayı
kolaylaştıran küçük bir sözlük yer almaktadır.
Zerrin İren Boynudelik’in “Bu resim ne anlatıyor?” başlığı altında hazırladığı diğer kitaplar, Günlük Hayat
Sahneleri, Erdem ve Alegoriler konularıyla yayınlanmaya devam edecektir.
Yeni Yayınlar - S a n a t - E s t e t i k
BU RESİM NE ANLATIYOR?
Mitoloji
41
19x24 cm, 230 sayfa, Mayıs 2017
ISBN: 978-605-399-480-0
Yeni Yayınlar - S a n a t - E s t e t i k
OYUNCUNUN GİZLİ SANATI
Tiyatro Antropolojisi Sözlüğü
Eugenıo Barba, Nıcola Savarese
Çeviren: Ayşın Candan
1960-70’lerde Batı’da yeni bir tiyatro araştırmacı kuşağı yetişti. Öncekiler gibi fildişi kulelerinde ya da
izleyici koltuklarında oturup sahne üzerine kuramlar üretmek yerine bunlar tiyatroyla etkin bir biçimde
uğraşıyordu. Çağın güdülerine de ayak uydurarak, sırt çantalarını yüklenip uzak ülkelere yolculuklara çıktılar.
İnsanlık kadar eski ve o kadar yaygın olan oyun olgusunu yüzyıllardır değişmemiş toplumlarda incelediler.
Oyunculuk, yönetmenlik, tasarımcılıktan gelen bu öncüler arasında Eugenio Barba özel bir yer tutar. 1980
yılında Uluslararası Tiyatro Antropolojisi Okulu’nu (ISTA) kurdu. Çeşitli kültürlerden ustaları, oyuncu ve
araştırmacıları belli aralarla değişik ülkelerdeki oturumlarda bir araya getirme geleneğini başlattı.
Daha önceleri sahne sanatlarında Japon No ya da Kabuki Tiyatrosu, Bali Dansı, Hint Dans Tiyatrosu
gibi türler Batı’nın egemen bakışıyla betimlenip elden geldiğince ait oldukları kültür çerçevesinde
anlamlandırılamaya çalışılırken, artık Doğu ile Batı tekniklerinin tarafsızca karşı karşıya getirilip ortaklıklar
ve farklılıklar üzerine konuşuluyordu. Küreselleşmeyle birlikte giderek hızla yok olan geleneksel biçimler ve
kültürel farklılıklar olabildiğince derinlemesine inceleniyor ve karşılaştırılıyordu. Elinizdeki bu çalışma uzun
yıllardır süregelen bu tartışma ortamının bir sonucudur.
Tiyatro antropolojisine özgü bakış açısı tüm oyun biçimlerini kodlanmış ve kodlanmamış türler olarak
ikiye ayırır. Doğu kültürlerine ait dans, oyun, gösterim biçimleri kodlanmış, yani önceden belirlenmiş ve
tanımlanmış davranışlar üzerine kuruludur. Buna karşılık Batı tiyatrosunda eski çağlarda daha sıkça kullanılan
bu önceden belirlenmişlik, bugün artık geçerliğini yitirmiştir. Tiyatro antropolojisinin üzerinde durduğu
bir başka Doğu tiyatrosu özelliği de oyunculuk sanatının günümüzde Batı’daki uygulamalar dışında hiç bir
dönemde dans ve şarkıdan kopuk olmayışı, oyuncunun her zaman dansçı ve şarkıcı olarak bütünlüklü bir
gösterim sanatçısı niteliği taşımasıdır.
Oyuncunun Gizli Sanatı, Eugenio Barba ile tiyatro profesörü Nicola Savarese’nin derlediği uzun soluklu
bir çalışmanın ürünüdür. Sözlük biçiminde, belli bir yaklaşım kolaylığı sağlamanın yanısıra, oyunculuk
sanatının bir “yeryüzü kataloğu” olarak bu alandaki en kapsamlı eserlerden biri olarak yerini almıştır.
Ayşın Candan
42
19x24 cm, 352 sayfa, Şubat 2017
ISBN: 978-605-399-438-1
M. Bilgin Saydam
İnsan aradalık(lar)da yaşar. Zira uzay-ve-zaman koordinatında, –duruşu ve devinimiyle- ân’lar ve hâller
arasında hep bir geçiş hâlindedir. Her varlık için, özellikle canlı varlıklar için kurgulanabilir olan ‘aradalık’ hâli,
insan için kendinin ve zamanın derin farkındalığında yakıcı önemdedir; zira ‘insan-aradalığı’ doğa tarafından
doldurulmaz.
Tek ‘gerçek zaman’ olarak geleceği, boşlukta –tüm uzay ve zaman bileşenleriyle– yeniden kurgulayan insan,
o alana -geleceğe- asla geçemeyecek, aradalığını sürecektir. Ama yaşayacağı aradalık, geleceğe atıfta bulunan bir
aradalıktır; yani ‘önce-si’dir; araftır.
İnsan ara(f)dalığın sâkinidir; onu ‘insan’ yapan, bu hâlin farkındalığı ve ara(f)dalığının öyküsünü arıyor
olmasıdır. Zira biliyoruz ki anlam, öykü-selliği gereksinir. ‘Ara(f)dalık-lar’ bu farkındalığın ve öykülerinin izini
sürmektedir. Aradalıklara, aradalıklarda(n) bakarak.
Bu aradalık hâli, elinizdeki kitabı taşıyan bilimsel çerçeveyi teşkil eden psikodinamik kuramlarda da çok
net olarak temsilini bulur. ‘Psikomitoloji’ konusunda genel bir girişi, insan-lık serencâmının birebir uygulama
alanını teşkil eden ‘psikoterapi’ hakkında önermeler takip ediyor.
Bilgin Saydam
Saydam kitabında bu öykü-nme girişimini psikanalitik, psikiyatrik, mitolojik, tarihsel, edebi, sosyolojik
ve antropolojik bilgi kaynaklarına başvurarak çözümlemeye çalışmaktadır. Bu çözümleme projesinde hem
derinlik hem genişlik anlamında oldukça zengin bir kapsam yaratılmıştır. Okuyucu bu yoğunluğun içine
girdikçe sadece yazarın aktarmaya çalıştıklarıyla sınırlı kalmayacak ve eserin ruhsallığı ve zihinselliğinde
yarattığı pek çok çağrışımla karşılaşacaktır. Eser bu özelliğiyle okuyucunun varoluşla öznel etkileşiminde bir
reaksiyona, bir deneyime sebep olacaktır. O bir bakıma böyle bir görüngünün katalizörü olmaya adaydır.
Bu kitap neden muhakkak okunmalı ve içeriğiyle ilgili hak ettiğince düşünülmelidir? Bu eser, öncelikle
insan ruhsallığı üzerine uzmanlaşıp, yaşamının büyük bir bölümünü bu uzmanlaşmayı daha derinlere
taşımaya uğraşmış, diğer yandan başka disiplinlerde de araştırmayı, irdelemeyi, düşünmeyi hiç ihmal
etmemiş bir bilim insanının bu çok yoğun ve çoğul katmanlı çalışmasının imbiklerden geçerek ortaya çıkmış
ürünüdür.
Okuyucu düşünecek, merak edecek, başka kaynaklara yönelme gereksinimi duyacak, öğrenecek, rahatsız
olacak, yoğun çağrışımlara kapılacak, dikkati dağılacak, tekrar metine dönecek, yolunu kaybedecek, velhasıl
tüm bu buluşmayı kendine has bir deneyim olarak yaşayacaktır. Zahmetli bir deneyim... Ama sonucunda
rahmetin olduğu bir zahmettir bu.
Yavuz Erten
16x23 cm, 576 sayfa, Mart 2017
ISBN: 978-605-399-479-4
Yeni Yayınlar - P s i k a n a l i z - P s i k o l o j i
ARA‘F’DALIK-LAR
İnsanın Halleri ve Eylemleri
Psikomitolojik Çözümleme
43
Yeni Yayınlar - P s i k a n a l i z - P s i k o l o j i
44
HALK İÇİN PSİKOTERAPİ
İlerici Bir Psikanalize Doğru
Lewıs Aron, Karen Starr
Çeviren: Elif Okan Gezmiş
Aron ve Starr, bu kitapta adeta psikanalizin psikanalizi gibi devasa bir işe soyunuyorlar. Psikanalizin
halen belli bir entelektüel ve klinik bir canlılık taşımasına rağmen, hitap ve hizmet ettiği toplum kesimleri
açısından bakıldığında kendisini oldukça dar elit kesimlerle sınırlandırmış olduğunu ve bu durumun da
psikanaliz için ciddi bir bunalım anlamına geldiğini, Freud ve Ferenczi gibi kurucu babaların psikanalizi
“halk için psikoterapi” haline getirme vizyonundan alabildiğine uzaklaşılmış olduğunu tespit ederek
başlıyorlar analizlerine. Bu tespit üzerine baştan sona açık ettikleri temel dertleri ise psikanalizi “ilerici ve
hümanist” bir eksene oturtmak için teorik bir katkıda bulunmak. Bu anlamda Aron ve Starr’ın kitabı, çok
daha geniş toplum kesimlerinin psikanalizden faydalanabilmesini hedefleyen ilerici ve hümanist bir psikanaliz
hareketinin kapsamlı bir manifestosu olarak görülebilir.
Murat Paker
Psikanaliz kendini psikoterapiden farklı olarak olarak tanımlama noktasına nasıl geldi? Irkçılık, homofobi,
kadın düşmanlığı ve anti-semitizm, psikoterapi ve psikanalizin yaratılmasında nasıl bir araya geldiler? Psikanaliz
psikoterapi midir? Psikanaliz bir “Yahudi bilimi” midir?
Psikanalizin ilerici ve hümanist kökenlerinden esinlenen Lewis Aron ve Karen Starr, Freud’un psikanalizin
“halk için psikoterapi” olması gerektiğine yönelik çağrısının peşinden gidiyorlar. Psikanalizin kendisini her
zaman nasıl bir “öteki”ne göre tanımladığına odaklanarak bir kültürel tarih sunuyorlar. Başlangıçta o öteki
hipnoz ve telkindi; sonra psikoterapi oldu. Yazarlar, psikanaliz tarihinde yer etmiş, her biri hiyerarşik olarak
tanımlanmış bir dizi ikili karşıtlığın izini sürüyorlar. Irkçılık, anti-semitizm, kadın düşmanlığı ve homofobinin
yansımalarını takip ederek, psikanalizin, fallik erillik, içine girme, heteroseksüellik, özerklik ve kültürle
bağlantı halinde, bağımlılık, dişil edilgenlik ve ilişkiselliği güçlendirdiği düşünülen telkin ve psikoterapiye
karşıtlık üzerinden tanımlandığını gösteriyorlar. Aron ve Starr, Freud’un psikanalizi geniş ve esnek bir şekilde
tanımlayan ilerici ufkuna dönüş yolunda öncülük ederek bu ikilikleri yapı-bozumuna uğratıp yeni bir çağ için
onu yeniden canlandırıyorlar.
Halk İçin Psikoterapi, psikoterapistlerin, psikanalistlerin, klinik psikologların, psikiyatristlerin -ve onların
danışanlarının- ve feminizm, kültürel çalışmalar, Yahudilik çalışmaları ile ilgilenenlerin okuması gereken bir
kitap.
16x23 cm, 520 sayfa, Ağustos 2017
ISBN: 978-605-399-481-7
Davıd Shapıro
Çeviren: Şehnaz Layıkel
David Shapiro, psikanalizin ego psikolojisi ekolünden ve de W. Reich’tan esinlenerek psikopatolojiye ve
psikoterapiye özgün bir karakterolojik yaklaşım geliştirmiş ABD’li bir klinik psikolog / psikoterapisttir. İlk
olarak 1965 yılında yayınlanmış ve kısa sürede modern bir klasik haline gelmiş olan Nevrotik Tarzlar kitabında
Shapiro, dört ayrı nevroz tarzına (obsesif-kompulsif, paranoid, histerik ve itkisel) ait düşünüş, hissediş ve
davranış özelliklerinin oldukça kapsamlı ve çarpıcı bir değerlendirmesini yapmaktadır.
Kitabın temel önermesi, bütün nevrotik belirti ve özelliklerin kişinin karakterinin bir ürünü olduğu ve bu
yüzden karakter yapısının bütününden bağımsız bir nevroz kavramsallaştırmasının mümkün olamayacağıdır.
Shapiro’ya göre bilinç alanına girmesine izin verilmeyen sadece belli anılar ya da arzular değildir; aynı zamanda
karakter tarzının bütününe dair ciddi kısıtlılıklar söz konusudur. Bu bakış açısı, genel olarak Ego Psikolojisi
ekolü içinde sayılabilirse de döneminde egemen olan Ego Psikolojisi anlayışına göre çok daha az ortodokstur;
klasik psikanaliz açısından bakıldığında ise iyice psikanaliz dışında görülebilir.
Nevrotik Tarzlar, egemen / resmi psikanalitik paradigmanın dışından söz kurmasına rağmen, nevrotik
öznelliği çok zengin bir şekilde tarifleme kapasitesi nedeniyle çoğu psikanalistin ve psikanalize kulak kabartan
psikoterapistlerin ilgisiz kalamadığı bir kitap olagelmiştir.
Psikanalitik psikoterapiyle ilgili herkesin nevrotik öznelliğe dair çok şey öğrenebileceği bir eser.
Murat Paker
Yeni Yayınlar - P s i k a n a l i z - P s i k o l o j i
NEVROTİK TARZLAR
45
16x23 cm, 188 sayfa, Mayıs 2017
ISBN: 978-605-399-451-0
Yeni Yayınlar - P s i k a n a l i z - P s i k o l o j i
TRAVMA TERAPİSİNİN İLKELERİ
Belirtiler, Değerlendirme ve Tedavi İçin Bir Kılavuz
John N. Brıere - Catherıne Scott
Çeviren: Betül Dilan Genç
İlk olarak 2006 yılında yayınlanan Travma Terapisinin İlkeleri, yayınlandığı günden itibaren alanının en
değerli temel metinleri arasında yerini almıştır. Eserin yazarları bu ilgi karşısında, DSM-5 ve diğer gelişmeleri
de dikkate alarak, 2014’te gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 2. baskıyı hazırladılar. Elinizdeki bu çeviri, DSM-5
için güncellenmiş, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 2. baskısından yapılmıştır.
Psikotravmatoloji dalında alanının en tanınmış ve üretken akademisyenlerinden/klinisyenlerinden biri
olan John N. Briere ile psikotravmatoloji uzmanı olan psikiyatr Catherine Scott’ın bu eseri, psikotravmatoloji
alanının nörobiyolojiden bağlanma teorisine, psikoterapiden psikofarmakolojiye kadar geniş bir yelpazede
biriktirdiği bilgi dağarcığına dayanarak çerçevesini kuruyor; travma terapisinde danışan-terapist ilişkisinin
merkezi rolünü önemle vurguluyor.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Psikanaliz/Psikoloji dizisine bu değerli çalışmayı katmamızın temel
nedeni, bu eserin bir ekol fanatizmine kapılmadan, travma terapisi konusunda temel sayılabilecek bilgileri,
olabildiğince bütünleşik tarzda vermeyi dert edinmiş olmasıdır. Hangi ekolden olursa olsun, travma
mağdurlarıyla çalışmak durumunda kalan ya da buna niyetlenen bütün ruh sağlığı çalışanları için değerli bir
giriş kitabı olarak düşünülebilir.
Travma Terapisinin İlkeleri, travmanın psikolojik etkileri, değerlendirilmesi ve tedavisi konularında en yeni
bilgileri içeren bir rehber görevi üstlenmenin yanı sıra, travma mağdurlarıyla çalışan ruh sağlığı profesyonelleri
için vazgeçilmez bir kitap olarak yerini alacaktır.
46
16x23 cm, 447 sayfa, Ekim 2016
ISBN: 978-605-399-460-2
Derleyen: Fulya Algın Tokmak
İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) tarafından düzenlenen
“İçimizdeki Şiddet, İçinde Yaşadığımız Şiddet” başlıklı sempozyumdaki sunumların yazılı hale getirilmesi ile
ortaya çıkan bu kitapta psikanalitik kuram ve uygulamalardan yola çıkarak şiddet ve ruhsallık ilişkisi hakkında
farklı tartışmaları sanat, tarih ve güncel meseleler eşliğinde takip edeceksiniz.
Biliyoruz ki tekrarlayan travmalar ruhsallığın temsil etme ve ilişki kurma yetisine saldırır.
Yalnızlaşmamak, kendiliğimizle ve birbirimizle bağlarımızı yitirmemek için düşünmeye, çalışmaya ve
üretmeye devam etmemiz gerekiyor. Bedenlerimizde, günlük yaşantımızda hissettiğimiz ve geleceğimizi ipotek
altına almaya çalışan şiddet karşısında ruhumuzu koruyabilmenin başka yolu yok. Seans odalarımız elle
tutulur gerçeklikte bir dış dünya şiddeti ile çevrelenmişken psikanalistler olarak hem odanın içinde, hem
dışarıda bir anlam bulma gayreti içindeyiz.
Pınar Limnili
Analitik çalışmada, analistin nefreti kapsama ve keşif kapasitesinin büyük önem arz ettiği kabul
edilmektedir. Toplumdaki yıkıcılık ve bunun terörizm ve siyasi baskı edimlerindeki temsiliyeti göz önünde
bulundurulduğunda, kapsayıcılık kuvvetlerinin neler olabileceğini araştırmak gerekir. İstikrarlı ve olgun bir
demokrasinin önemli bir kapsayıcılık etkeni olduğu aşikârdır; ne var ki toplumun normal yapılarının ilkel
durumlara indirgendiği şartlarda da bu kuvvetler makul olarak desteklenmelidir...
Nicholas Temple
W. Benjamin “tarihçi”nin anlatımı ile “gerçekleşmiş”in hatırlanması arasında bir fark gözetir. Tarihçilik
anlatımı, geçmiş olayların, duygulanımlardan arındırılmış standart bir versiyonunu kurar. Buna zıt
olarak gerçekleşmişin hatırlanması ise, susturulmuş ve muzafferler tarafından aklanmış olsa bile geçmişin
duygusal bir biçimde geri gelmesidir. Mesafeli anlatımın belleği hâlihazırda var olan düşünme biçimlerini
güçlendirmeye, âdeta onay dilenerek hizmet ederken, yeni fikir ancak ve ancak gerçekleşmişin hatırlanmasıyla
doğabilir; böylece geçmişten gelen, sessiz ama konuyla ilişkili bir şey nihayet anlaşılırlık kazanır...
Irène Nigolian
16x23 cm, 302 sayfa, Aralık 2016
ISBN: 978-605-399-471-8
Yeni Yayınlar - P s i k a n a l i z - P s i k o l o j i
İÇİMİZDEKİ ŞİDDET
Ruhsaldan Toplumsala Şiddet Görüngüleri
47
Yeni Yayınlar - P s i k a n a l i z - P s i k o l o j i
ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN ÇAĞDAŞ PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİ
Öznelliklerarasılık ile Sinirbilimi Bütünleştirmek
Sergıo V. Delgado - Jeffrey R. Strawn - Ernest V. Pedapatı
Çevirenler: Hilal Akekmekçi, Ufuk Tura, Renan Kahyaoğlu
Yazarlar, bir anlamda psikanalizin son 30 yılına damgasını vurmuş olan ilişkisel devrimi, çocuk ve
ergen psikoterapisi alanına tercüme ediyorlar. Bunu yaparken, sinirbilim, gelişim psikolojisi, sosyal ve bilişsel
psikoloji, bağlanma ve mizaç kuramlarının kazanımlarını da genel ilişkisel psikanalitik çerçevelerinin içine
alıp bütünleştiriyorlar.
Murat Paker
Bu kitap Çocuk ve Ergen ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara Freud’dan bu yana kullanılan
psikoterapi tekniklerinin yanı sıra günümüzün araştırmalarla desteklenmiş bilgilerini çok kapsamlı olarak
sunmaktadır. Delgado, Strawn ve Pedapati klinik formülasyon ve psikoterapide sadece psikoloji değil
biyolojik ve sosyal etmenleri de dikkate almanın önemini vurgulamakta, bir-kişilik geleneksel psikolojiyle
iki-kişilik ilişkisel psikoloji arasındaki farkları çok detaylı bir biçimde tartışmaktadır. Kitabın bütüncül ve
modern teorileri dikkate alan yaklaşımı uzmanların çok sıklıkla başvurabileceği değerli bir eser olmasını
sağlamaktadır.
Elif Akdağ Göçek
Çağdaş psikodinamik teori, çocuk ve ergenlerde gelişimsel psikopatoloji anlayışımızı derinden
değiştirmektedir. Ancak bu teorinin yetişkin psikoterapisi üzerindeki etkilerine dair çok şey yazılmış olmasına
karşın, çocuk ve ergen psikoterapisine etkileri üzerinde pek durulmamıştır.
Bu kitap, çağdaş psikodinamik teoriden köken alan yeni kavramların çocuk ve ergen psikoterapisine
dair anlayış ve yaklaşımımızı gözden geçirmemizi nasıl zorunlu kıldığını açıklamaktadır. İki-kişilik ilişkisel
psikodinamik teorinin yakın zamandaki katkılarını gözden geçirerek, ayrıntılı vaka örnekleri üzerinden teorinin
çocuk ve ergen psikoterapisinde nasıl uygulandığını göstermektedir. Çocuk ve ergenlerle çalışan psikoterapistler
ve psikoterapi öğrencileri için bu kitap hem teorik hem de pratik açıdan çok değerli bir kaynaktır.
48
16x23 cm, 521 sayfa, Kasım 2017
ISBN: 978-605-399-497-8
Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2017 derlemesi “Yıkım, Yeniden Yaratım ve Cinsellikler” başlığını taşıyor.
The International Journal of Psychoanalysis (IJP) makalelerden derlenen seçkiyi, geçen yıl yayımladığımız
“Ölüm Dürtüsü” başlıklı 2016 derlemesindeki tartışmaların bir devamı olarak da okuyabilirsiniz. Bu defa yıkıcı
ve saldırgan dürtülerin akıbetini, yıkıcılığın yaratıma dönüştüğü yaratıcı ruhsal hamleyi ele alan metinlerle
konunun farklı yönleri ele alınıyor ve genişletiliyor. “Yüceltme” kavramı üzerine kapsamlı bir çalışma yaratıcılık
konusundaki çağdaş görüşleri toparlarken psikanalizde son yıllarda gölgede kalan yüceltmeyi de yeni bir gözle
değerlendiriyor. Derlemede eşcinselliği mercek altına alan ve psikanalizin bu konuda fazla bilinmeyen değişik
bakış açılarını gündeme getiren makaleler de var. Her yıl olduğu gibi bu yıl da seçkide klinik örneklerin
işlendiği makalelere ve psikanalitik sinema eleştirisine yer verildi. Mülteci sorununa ilişkin uzun soluklu bir
psikanaliz araştırmasının sonuçlarını aktaran makale ise mülteciler konusunda saha çalışması yapanların ve
akademisyenlerin ilgisin çekecek ufuk açıcı veriler getiriyor.
Psikanaliz alanının dünya çapında en köklü ve en kapsamlı hakemli bilimsel dergisi olan The International
Journal of Psychoanalysis (IJP) 1920’de Sigmund Freud’un teşvikiyle Ernest Jones tarafından kuruldu. IJP’nin
geçmiş bir yıl içinde çıkmış makalelerinden derlenen Uluslararası Psikanaliz Yıllığı uluslararası psikanaliz
camiasında yürütülen güncel tartışmaları, çağdaş klinik deneyimi, kuramsal ve teknik birikimi okurlara Türkçe
olarak ulaştırmayı amaçlıyor. Uluslararası Psikanaliz Yıllığı, psikanalist Nilüfer Erdem editörlüğünde, Psike
İstanbul üyesi psikanalistler ve analist adaylarından oluşan yayın kurulu tarafından hazırlanıyor.
Yeni Yayınlar - P s i k a n a l i z - P s i k o l o j i
YIKIM, YENİDEN YARATIM VE CİNSELLİKLER
Uluslararası Psikanaliz Yıllığı
49
16x23 cm, 223 sayfa, Ekim 2017
ISBN: 978-605-399-493-0
Yeni Yayınlar - P s i k a n a l i z - P s i k o l o j i
AYRILIK
Derleyen: Deniz Arduman Kırcalı
İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) tarafından düzenlenen “Ayrılık”
başlıklı sempozyumdaki sunumların yazılı hale getirilmesi ile ortaya çıkan bu kitap, psikanaliz literatüründe
çok kapsamlı bir yer tutan ayrılık temasını rahimden vazgeçiş ile başlayan ilk ayrılık deneyimiyle, yaşlanmayla
yaşamdan ayrılık arasındaki süreci içeren geniş bir yelpazede birçok farklı perspektiften ele alıyor.
Ayrılık, kavuşmanın hatırınadır ve tam da bu nedenle, doyum evresinin içeriğini zenginleştirerek
ayrıştırdığından, gereklidir. Ayrılığın ön plana çıkardığı olumlu yanlar ve olumsuzlar güvenilir bir biçimde
sırayla yer değiştirmezse gelişim de olamaz; olsa olsa, sonsuz bir ayrışmamış birlik olur ki bu da, ölüme
uzanan bir entropi anlamı taşır.
Chris Joannidis
Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu durum ayrılık ve kayıpla ilgili meselelerimizi sürekli canlı
tutuyor. İnsanlar ölüyor, özgürlüklerini kaybediyor, evler, şehirler yok oluyor, güvende olduğumuza dair
hissimizi yitiriyoruz; bir zamanlar içinde yaşadığımız toplumu tanımlayan değerler, imgeler bozuluyor ya
da yok oluyor. Bireysel ve grup kimliklerimiz bir kayıp tehdidi altında. Geleceği düşünmek, hayal etmek
zorlaşıyor, kaygılanıyoruz. Kısacası ezici bir kayıp yaşantısının içine düşmüş gibiyiz. Ayrılmak ve yasını
tutmak zorunda kaldığımız o kadar çok şey var ki...
Pınar Limnili Özeren
Bebekte hem yoğun bir güzellik algısı hem de tekinsizlik duyguları uyandıran anne bedeninden sağlıklı
bir şekilde ayrışamamanın toplumsal alanda ne gibi sonuçları olabilir? Örneğin dünyada ve ülkemizde
kadın bedenine yönelik gitgide artan tahammülsüzlüğü, sınırlandırmaları ve şiddeti bu bağlamda ele
alabilir miyiz? Bu tarz tutum ve davranışları, iğdiş edilme tehdidine karşı dişili reddeden toplumların anne
bedeniyle karşılaşmanın yarattığı çalkantı ve bunun tetiklediği erken kaygılarla başa çıkmak için başvurduğu
savunmacı yöntemler olarak düşünmemizi öneriyorum.
Melis Tanık Sivri
50
GÜLGÜN ALPTEKİN ASLI KURUOĞLU TÜRKAY DEMİR YEŞİM KORKUT CHRIS JOANNIDIS
ÖZDEN TERBAŞ MİNE ÖZMEN MELİS TANIK SİVRİ NİLÜFER ERDEM MERAL ERTEN NESLİ
KESKİNÖZ BİLEN GÖKHAN ORAL BELLA HABİP ANDREA SABBADINI PINAR LİMNİLİ
ÖZEREN ÜMİT EREN YURTSEVER
16x23 cm, 196 sayfa, Kasım 2017
ISBN: 978-605-399-498-5
Derleyen: Serhan Ada
MERCEK • Yalpalama (Precarity) ile Esneyerek Ayakta Kalma (Resilience) Arasında Serhan Ada •
Bağımsızlık mı Rekabet mi? Slovenya’da Sanat Emekçileri Katja Praznik • Berlin’de Kültür Politikası
Yapımında Çatışmalı Konsensüsün Açılması Friederike Landau • BFAMFAPhD: Kültürel Değer
Tartışması ve Sanatçılar Geri Bildiriyor Hakkında Caroline Woolard • Sosyal Aktivizm Çağında
Sanat Sohrab Mahdavi • Günümüz Filistini’nde Bağımsız Yaratıcı Sektör Fatin Farhat • Fas: Kültür,
Siyaset ve Diğer Küçük Hayaller... Dounia Benslimane • Saadiyat Adası’ndan Bir Fırtına Geliyor MTL
Kolektifi • İstanbul’daki Özel/Bağımsız Tiyatro Ortamı’nın Ayrıntılı İncelenmesi Yeşim Tonga Uriarte •
Guantanamo Kampı Müzesi: Prekarite ile Rezilyans Arasında Ian Alan Paul • Artleaks: Sanat Ortamında
Özgürleşme ve İşçi Hakları Adına Mücadele Olanakları Vladan Jeremić - Corina L. Apostol • AÇIK
ALAN Ortadoğu’nun Emperyal Anlatımında Artivizmin Cakası Khaled Ramadan - Dorian Batycka •
Tartışmalı Hafıza: Sinema ve İspanya Dikta Geçmişi Rebeca Maseda García • Eleştiri-Sonrası Dönemde
Sanat Yazımı Marcus Graf • Ayrımcılığın Normalleşmesi Üzerine Bir Çözümleme: Venedik Taciri
Emre Zeytinoğlu • DEĞERLENDİRMELER Kültürün Beyaz Kitabı Christopher Gordon • “Kültür
Politikalarını Yeniden Şekillendirmek” Başlıklı UNESCO İzleme Raporu Üzerine Değerlendirme Funda
Lena • Köprüleri Yıkmak: Türkiye’nin Yaratıcı Avrupa Programı’ndan [Creative Europe] Çekilmesi
Üzerine L’Internationale • Türkiye Sanat Tarihinde Bir Boşluğu Doldurmak: 19. Yüzyıl Sonu 20. Yüzyıl
Başı Osmanlı Sanat Tarihinde Ermeniler E. Osman Erden • Tuzla’da Yetim Kalan Bir Yetimhane:
Kamp Armen Özlem Karakuş • Ulusal Roman Strateji Planı: Yetmez Ama Evet Hacer Foggo • “Toto ve
Kızkardeşleri”: Burası Bizim Mahalle Derya Nüket Özer • “Sinema Hizmetleri Sektör Raporu” Üzerine
Bir Değerlendirme Evrim Töre • Arkeolojik Sit Alanlarına İlişkin Mevzuatın Esnetilmesi: Yapılaşma
Girişimleri Yiğit Ozar • •
Yeni Yayınlar - K ü l t ü r P o l i t i k a l a r ı v e Y ö n e t i m i
KÜLTÜRÜN BAĞIMSIZ CUMHURİYETİ
Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY)
Yıllık 2016
51
19x24 cm, 190 sayfa, Haziran 2017
ISBN: 978-605-399-488-6
Yeni Yayınlar - K ü l t ü r P o l i t i k a l a r ı v e Y ö n e t i m i
INDEPENDENT REPUBLIC OF CULTURE
Cultural Polıcy and Management Research Centre (KPY)
Yearbook 2016
Edıted by: Serhan Ada
FOCUS Between Precarity and Resilience: Is An Independent Republic of Culture Possible? Serhan
Ada • Independence or Competition? Art Workers in Slovenia Katja Praznik • Unpacking Conflictual
Consensus in Berlin’s Cultural Policy-making Friederike Landau • BFAMFAPhD: On the Cultural Value
Debate and Artists Report Back Caroline Woolard • Art in the Age of Social Activism Sohrab Mahdavi
• The Independent Creative Sector in Palestine Today Fatin Farhat • Morocco: Culture, Politics, and
Other Little Dreams Dounia Benslimane • A Storm is Blowing from Saadiyyat Island MTL Collective •
A Detailed Analysis of the Private/Independent Theatre Scene in Istanbul Yeşim Tonga Uriarte • The
Guantanamo Bay Museum: Between Precarity and Resiliency Ian Alan Paul • ArtLeaks - Possibilities of
Struggle for Labor Rights and Emancipation in the Art Filed Vladan Jeremić - Corina L. Apostol • OPEN
SPACE The Panache of Artivism within the Imperial Narrative of the Middle East Khaled Ramadan Dorian Batycka • Contentious Memory: Cinema and the Spanish Dictatorial Past Rebeca Maseda García
• Art Writing in a Post-Critical Era Marcus Graf • An Analysis on the Normalization of Discrimination:
The Merchant of Venice Emre Zeytinoğlu • REVIEWS The Culture White Paper Christopher Gordon • An
Evaluation of the UNESCO Monitoring Report “Re|Shaping Cultural Policies” Funda Lena • Tearing
Down Bridges – Turkey’s Withdrawal from Creative Europe L’Internationale • Filling the Vacuum in
Turkish Art History: Armenians in Ottoman Art History at the End of the 19th and the Beginning of
the 20th Centuries E. Osman Erden • An Orphaned Orphanage in Tuzla: Camp Armen Özlem Karakuş •
The National Roma Strategy Plan is Inadequate but Necessary Hacer Foggo • Toto and his Sisters: This is
our Neighbourhood Derya Nüket Özer • An Assessment of the Cinema Services Sector Report Evrim Töre
• Weakening of the Legislation Regarding Archaeological Conservation Sites for Development Projects
Yiğit Ozar
52
19x24 cm, 190 sayfa, Haziran 2017
ISBN: 978-605-399-487-9
Yayınlar
Yayınlar
Polıtıcal Scıence
NATIONS AND IDENTITIES
The Case of Greeks and Turks
Hercules Mıllas
16x23 cm, 240 pages, January 2016 / ISBN: 978-605-399-425-1
ANOTHER EMPIRE?
A Decade of Turkey’s Foreıgn Polıcy Under the Justıce and
Development Party
Edıted by: Kerem Öktem - Ayşe Kadıoğlu - Mehmet Karlı
16x23 cm, May 2012 / ISBN: 978-605-399-236-3
Hıstory
THE EXTERMINATION OF ARMENIANS IN THE DIARBEKIR REGION
Hılmar Kaıser
16x23 cm, 464 sayfa, Nisan 2014 / ISBN: 978-605-399-333-9
FROM EMPIRE TO REPUBLIC
Essays on the Late Ottoman Empıre and Modern Turkey
Volume 1
Feroz Ahmad
16x23 cm, 292 pp, September 2008 / ISBN: 978-605-399-056-7
54
FROM EMPIRE TO REPUBLIC
Essays on the Late Ottoman Empıre and Modern Turkey
Volume 2
Feroz Ahmad
16x23 cm, 348 pp, September 2008 / ISBN: 978-605-399-057-4
Tarih
Osmanlı Döneminde
DİYARBEKİR’DE TOPLUMSAL İLİŞKİLER (1870-1915)
Derleyenler: Jelle Verheıj – Joost Jongerden
Çeviren: Ayşen Gür
16x23 cm, 384 sayfa, Ocak 2016 / ISBN: 978-605-399-417-6
TÜRK ALEVİLİĞİNİN İNŞASI
Oryantalizm, Tarihçilik, Milliyetçilik ve Din Yazımı
Markus Dressler
7 adet CD, Kutulu, mat kuşe, 13.5x19.5 cm, 200 sayfa, Nisan 2015 / ISBN: 978-605-399-390-2
Zeynel Abidin Besleney
Yayınlar
TÜRKİYE’DE ÇERKES DİASPORASININ SİYASİ TARİHİ
16x23 cm, 272 sayfa, Eylül 2016 / ISBN: 978-605-399-442-8
TARİH, OTOBİYOGRAFİ VE HAKİKAT
Yüzbaşı Torosyan Tartışması ve Türkiye’de Tarihyazımı
Derleyen: Bülent Somay
16x23 cm, 344 sayfa, Haziran 2015 / ISBN: 978-605-399-396-4
VEFAİLİK, BEKTAŞİLİK, KIZILBAŞLIK
Alevi Kaynaklarını, Tarihini ve Tarihyazımını Yeniden Düşünmek
Ayfer Karakaya-Stump
16x23 cm, 248 sayfa, Ekim 2015 / ISBN: 978-605-399-419-0
DİYARBAKIR’DA ERMENİ KIYIMI
Hılmar Kaıser
Çeviren: Ayşen Gür
16x23 cm, 416 sayfa, Eylül 2015 / ISBN: 975-605-399-406-0
EZİDİLİK
Arka Planı, Dinî Âdetleri ve Metinsel Geleneği
Phılıp G. Kreyenbroek
Çevirenler: Amed Gökçen, Damla Tanla
16x23 cm, 330 sayfa, Şubat 2014 / ISBN: 978-605-399-331-5
GEÇ DÖNEM ORTAÇAĞ AVRUPASI
Ekonomik ve Sosyal Tarih, 1000-1500
Steven A. Epsteın
Çeviren: Serap Işık
16x23 cm, 332 sayfa, Mayıs 2014 / ISBN: 978-605-399-316-2
İSRAİL YURTTAŞI FİLİSTİNLİLER
Yurttaşlık, Kimlik, Siyaset
Erhan Keleşoğlu
16x23 cm, 256 sayfa, Şubat 2014 / ISBN: 978-605-399-332-2
TARİHİN CENDERESİNDE
Yunanistan ve Türkiye’de Milliyetçilik
Umut Özkırımlı - Sypros A. Sofos
Çeviren: Sezin Tekin Özsakınç
16x23 cm, 199 sayfa, Ekim 2013 / ISBN: 978-605-399-314-8
İMPARATORLUĞUN ÇÖKÜŞ DÖNEMİNDE OSMANLI ERMENİLERİ
Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları
19x24 cm, 650 sayfa, Nisan 2011 / ISBN: 978-605-399-190-8
18. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA DARBHANE-İ AMİRE
Ömerül Faruk Bölükbaşı
16x23 cm, 280 sayfa, Temmuz 2013 / ISBN: 978-605-399-288-2
55
Yayınlar
ARNAVUTLUK MİLLİYETÇİLİĞİNİN KÖKENLERİ
Çoğunluğu Müslüman Bir Ulusun Doğuşu
Nathalıe Clayer
Çeviren: Ali Berktay
16x23 cm, 611 sayfa, Haziran 2013 / ISBN: 978-605-399-283-7
KORE SAVAŞI
Uzak Savaşın Askerleri
Derleyen: Mehmet Ali Tuğtan
16x23 cm, 224 sayfa, Mayıs 2013 / ISBN: 978-605-399-287-5
İSLÂM TOPRAKLARINDA OTORİTER REJİMLER
Pıerre-Jean Luızard
Çeviren: Egemen Demircioğlu
16x23 cm, 170 sayfa, Nisan 2013 / ISBN: 978-605-399-273-8
OSMANLI DÜNYASINDA KİMLİK VE KİMLİK OLUŞUMU
Derleyenler: Baki Tezcan - Karl K. Barbir
Çeviren: Zeynep Nevin Yelçe
16x23 cm, 356 sayfa, Mayıs 2012 / ISBN: 978-605-399-217-2
Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde
EMEK TARİHİ
Derleyenler: Touraj Atabakı - Gavın D. Brockett
Çeviren: Can Cemgil
16x23 cm, 284 sayfa, Şubat 2012 / ISBN: 978-605-399-183-0
56
Türkiye ve İran’da
OTORİTER MODERNLEŞME
Atatürk ve Rıza Şah Dönemleri
Derleyenler: Touraj Atabakı - Erık J. Zurcher
Çeviren: Serhan Afacan
16x23 cm, 272 sayfa, Mart 2012 / ISBN: 978-605-399-184-7
Popular Protest and Polıtıcal Partıcıpatıon
ın the Ottoman Empıre - Studıes ın Honor of Suraıya Faroqhı
Edıted by Mehmet Erdem Kabadayı
16x23 cm, 375 sayfa, Kasım 2011 / ISBN: 978-605-399-226-4
“HÜRRİYET”İ BEKLERKEN
İkinci Meşrutiyet Basını
Uygur Kocabaşoğlu
16x23 cm, 205 sayfa, Ağustos 2010 / ISBN: 978-605-399-158-8
İNANÇ DENİZİ
Ortaçağ Akdenizinde İslâm ve Hıristiyanlık
Stephen O’Shea
Çeviren: Egemen Demircioğlu
16x23 cm, 447 sayfa, Temmuz 2011 / ISBN: 978-605-399-212-7
Feroz Ahmad
Yayınlar
BİR KİMLİK PEŞİNDE TÜRKİYE
Çeviren: Sedat Cem Kardeli
4. baskı
16x23 cm, 274 sayfa, Nisan 2007 / ISBN: 978-975-6176-68-7
DEVLET VE MADUNİYET
Türkiye ve İran’da Modernleşme, Toplum ve Devlet
Derleyen: Touraj Atabaki
Çeviren: Serhan Afacan
16x23 cm, 286 sayfa, Haziran 2010 / ISBN 978-605-399-153-3
HARB-İ UMUMİ EŞİĞİNDE OSMANLI
Osmanlı Devleti Son Savaşına Nasıl Girdi?
Mustafa Aksakal
16x23 cm, 258 sayfa, Ekim 2010 / ISBN: 978-605-399-170-0
REFORMLAR ÇAĞINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU
Askerî “Yeni Düzen”in İnsanları ve Fikirleri, 1826-1914
Odıle Moreau
Çeviren: Işık Ergüden
16x23 cm, 302 sayfa, Haziran 2010 / ISBN 978-605-399-103-8
TEHCİR VE TAKTİL: DİVAN-I HARB-İ ÖRFÎ ZABITLARI
İttihad ve Terakki’nin Yargılanması 1919-1922
Vhakn N. Dadrian - Taner Akçam
2. baskı
19x24 cm, 746 sayfa, Aralık 2008 / ISBN: 978-605-399-074-1
İBNİ HALDUN
Ahmet Arslan
16x23 cm, 432 sayfa, Nisan 2009 / ISBN: 978-605-399-087-1
İKİ HİZBİN HİKÂYESİ
Osmanlı Mısırı ve Yemeni’nde Mit, Bellek ve Kimlik
Jane Hathaway
Çeviren: Cemil Boyraz
16x23 cm, 272 sayfa, Ekim 2009 / ISBN: 978-605-399-113-7
SUSKUN VE YOKMUŞÇASINA
Ehud R. Toledano
Çeviren: Y. Hakan Erdem
16x23 cm, 265 sayfa, Şubat 2010 / ISBN: 978-605-399-137-3
PAŞA’NIN ADAMLARI
Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Ordu ve Modern Mısır
Khaled Fahmy
Çeviren: Deniz Zarakolu
16x23 cm, 349 sayfa, Şubat 2010 / ISBN: 978-605-399-118-2
57
Yayınlar
ERKEN DÖNEM OSMANLI DEVLETİ’NİN YAPISI
Heath W. Lowry
2. baskı
Çeviren: Kıvanç Tanrıyar
16x23 cm, 193 sayfa, Şubat 2010 / ISBN: 978-605-399-119-9
OSMANLI DÖNEMİNDE BALKAN KADINLARI
Toplumsal Cinsiyet, Kültür, Tarih
Amila Buturovic´ - Irvın Cemil Schıck
Çeviren: Güliz Erginsoy
16x23 cm, 388 sayfa, Eylül 2009 / ISBN: 978-605-399-107-6
OTTOMAN EXPANSION
TOWARDS THE INDIAN OCEAN IN THE 16TH CENTURY
Salih Özbaran
16x23 cm, 416 pp, March 2009 / ISBN: 978-605-399-062-8
16. Yüzyılda
ADRİYATİK’TE KORSANLIK VE EŞKIYALIK
Senjli Uskoklar
Catherıne Wendy Bracewell
Çeviren: Mehmet Moralı
16x23 cm, 444 sayfa, Şubat 2009 / ISBN: 978-605-399-083-3
Milliyetçilik ve Emperyalizm Yüzyılında
BALKANLAR VE OSMANLI DEVLETİ
58
Sacit Kutlu
19x24 cm, 571 sayfa, Temmuz 2007 / ISBN: 978-975-6176-95-5
SINIRLAR VE KARDEŞLER
İran ve Azerbaycan Kimliği
Brenda Shaffer
Çevirenler: Ali Gara - Vüsal Kerimov
16x23 cm, 296 sayfa, Eylül 2008 / ISBN: 978-605-399-054-3
OSMANLI’DA KURUMLAR VE KÜLTÜR
Murat Belge
2. baskı
23x27 cm, 564 sayfa, Ağustos 2008 / ISBN: 978-975-8998-03-X
SEDAT SİMAVİ ÖDÜLLERİ
2004 SOSYAL BİLİMLER ÖVGÜYE DEĞER ESER ÖDÜLÜ
DİDÂR-I HÜRRİYET
Kartpostallarla İkinci Meşrutiyet 1908-1913
Sacit Kutlu
2. baskı
23x27 cm, 450 sayfa, Ağustos 2008 / ISBN: 978-975-6857-59-5
Yayınlar
Papalık ve Venedik Belgelerinde
AVRUPA’NIN BİRLİĞİ VE OSMANLI DEVLETİ
Mustafa Soykut
16x23 cm, 272 sayfa, Temmuz 2007 / ISBN: 978-975-6176-92-4
OSMANLI İMPARATORLUĞU 1300-1650
Colın Imber
Çeviren: Şiar Yalçın
16x23 cm, 460 sayfa, Haziran 2006 / ISBN: 978-975-6176-33-4
OSMANLI AYDINLARI VE SOSYAL DARWİNİZM
Atila Doğan
16x23 cm, 372 sayfa, Nisan 2006 / ISBN: 978-975-6176-50-4
Tam Bir Muhalif
ABDÜLKADİR KEMALİ BEY
Merâl Demirel
16x23 cm, 454 sayfa, Şubat 2006 / ISBN: 978-975-6176-39-3
ÇİN TARİHİ
Bir Mikro Tarih Yaklaşımı
Ray Huang
Çeviren: Attila Sönmez
2. baskı
16x23 cm, 397 sayfa, Ekim 2007 / ISBN: 978-975-6176-29-6
İMPARATORLUKTAN GELEN BİR ULUS
Türk Modernitesi ve Doğu Karadeniz’de Osmanlı Mirası
Mıchael E. Meeker
Çeviren: Tutku Vardağlı
16x23 cm, 500 sayfa, Ağustos 2005 / ISBN: 978-975-6176-07-5
İKİ İMPARATORLUK ARASINDA
Ahmet Ağaoğlu ve Yeni Türkiye
A. Holly Shıssler
Çeviren: Taciser Ulaş Belge
16x23 cm, 377 sayfa, Temmuz 2005 / ISBN: 978-975-6176-20-2
Türk-Fransız İlişkilerinde
HATAY SORUNU (1918-1939)
Serhan Ada
16x23 cm, 260 sayfa, Ekim 2005 / ISBN: 978-975-6176-24-5
İSLÂM’IN SİYASALLAŞMASI
Kemal H. Karpat
Çeviren: Şiar Yalçın
4. baskı
16x23 cm, 909 sayfa, Nisan 2004 / ISBN: 978-975-6857-58-7
59
Yayınlar
OSMANLI GEÇMİŞİ BUGÜNÜN TÜRKİYE’Sİ
Derleyen: Kemal H. Karpat
Çeviren: Sönmez Taner
2. baskı
16x23 cm, 443 sayfa, Haziran 2004 / ISBN: 978-975-6857-55-2
OTTOMAN STUDIES
İlber Ortaylı
4. baskı
16x23 cm, 260 sayfa, Mayıs 2012 / ISBN: 978-975-6857-97-8
TARİHİN YÖRÜNGELERİ
İgor Mihailoviç Diakonoff
Çeviren: Mete Tunçay
16x23 cm, 520 sayfa, Aralık 2004 / ISBN: 978-975-8998-01-3
SAVAŞ, DEVRİM VE ULUSLAŞMA
Türkiye Tarihinde Geçiş Dönemi (1908-1928)
Erık Jan Zürcher
Çeviren: Ergun Aydınoğlu
2. baskı
16x23 cm, 325 sayfa, Ocak 2005 / ISBN: 978-975-8998-00-5
PEYGAMBERİN HIRKASI
İran’da Din ve Politika, Bilgi ve Güç
Roy P. Mottahedeh
Çeviren: Ruşen Sezer
60
16x23 cm, 437 sayfa, Ağustos 2003 / ISBN: 978-975-6857-38-2
DEVLETİN SİLÂHLANMASI
Ortadoğu’da ve Orta Asya’da Zorunlu Askerlik (1775-1925)
Derleyen: Erık Jan Zürcher
Çeviren: M. Tanju Akad
16x23 cm, 210 sayfa, Ekim 2003 / ISBN: 978-975-6857-54-4
KARANLIK KITA
Avrupa’nın 20. Yüzyılı
Mark Mazower
Çeviren: Mehmet Moralı
2. baskı
16x23 cm, 554 sayfa, Ekim 2003 / ISBN: 978-975-6857-34-X
CHP GRUP TOPLANTISI TUTANAKLARI (1923-1924)
Yayına Hazırlayanlar: Yücel Demirel - Osman Zeki Konur
19x24 cm, 632 sayfa, Haziran 2002 / ISBN: 978-975-6857-37-4
SİYASAL TARİH
Toktamış Ateş
4. baskı
16x23 cm, 405 sayfa, Mart 2012 / ISBN: 978-975-6857-99-4
Yayınlar
BİZ DEVRİMİ ÇOK SEVİYORUZ
Toktamış Ateş
2. baskı
16x23 cm, 276 sayfa, Haziran 2004 / ISBN: 978-975-6857-89-7
YAŞASIN CUMHURİYET
Konferanslar
Toktamış Ateş
16x23 cm, 154 sayfa, Kasım 2000 / ISBN: 978-975-6857-05-6
TÜRK DEVRİM TARİHİ
Toktamış Ateş
6. baskı
23x27 cm, 350 sayfa, Eylül 2007 / ISBN: 978-975-6857-03-X
Tarih - Belge
ABEDE-İ İBLİS
Yezidi Taifesinin İtikadı, A’datı, Evsafı
Yayına Hazırlayan: Amed Gökçen
16x23 cm, 152 sayfa, Ocak 2013 / ISBN: 978-605-399-269-1
Osmanlı ve İngiliz Arşiv Belgelerinde
YEZİDİLER
Hazırlayan: Amed Gökçen
19x24 cm, 576 sayfa, Ağustos 2012 / ISBN: 978-605-399-247-9
61
Armağan
SİYASETİN BİLİMİ
İlter Turan’a Armağan
Derleyenler: Pınar Uyan Semerci - Nihal İncioğlu - Boğaç Erozan
19x24 cm, 428 sayfa, Mart 2015 / ISBN: 978-605-399-382-7
SURİÇİ’NDE BİR YAŞAM
Toktamış Ateş’e Armağan
19x24 cm, 557 sayfa, Temmuz 2014 / ISBN: 978-605-399-358-2
Hatırat
Bir Dünya İnsanı
TOSUN TERZİOĞLU
Derleyen: Deniz Kurtoğlu Eken
16x23 cm, 294 sayfa, Kasım 2015 / ISBN: 978-605-399-418-3
Yayınlar
Atilla Sönmez’e Armağan
TÜRKİYE’DE PLANLAMANIN YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ, 1960-1980
Hazırlayan: Ergun Türkcan
19x24 cm, 590 sayfa, Mayıs 2010 / ISBN: 978-605-399-150-2
BİR İKTİSATÇININ TANIKLIKLARI
Gülten Kazgan
16x23 cm, 328 sayfa, Ocak 2010 / ISBN: 978-605-399-132-8
Ahmet Hamdi Başar’ın Hatıraları - 1
MEŞRUTİYET, CUMHURİYET VE TEK PARTİ DÖNEMİ
“Gazi Bana Çok Kızmış...”
Yayına Hazırlayan: Murat Koraltürk
19x24 cm, 768 sayfa, Ekim 2007 / ISBN: 978-605-399-010-9 / ISBN: 978-605-399-008-6 (takım)
Ahmet Hamdi Başar’ın Hatıraları - 2
DEMOKRASİYE GEÇİŞ, DP İKTİDARI VE 27 MAYIS
“Yine Hayal Aleminde Uçuyorum...”
Yayına Hazırlayan: Murat Koraltürk
19x24 cm, 746 sayfa, Ekim 2007 / ISBN: 978-605-399-011-9 / ISBN: 978-605-399-008-6 (takım)
Düşünce Tarihi
OSMANLI LİBERAL DÜŞÜNCESİ
Atila Doğan - Haluk Alkan
16x23 cm, 176 sayfa, Mayıs 2010 / ISBN: 978-605-399-148-9
62
İSLÂM DÜNYASINDA HUKUK VE İKTİDAR
Sami Zubaida
Çevirenler: Burcu Koçoğlu Birinci - Hasan Hacak
16x23 cm, 378 sayfa, Şubat 2008 / ISBN: 978-605-399-021-5
Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi - Seçilmiş Yazılar
ESKİ VE ORTA ÇAĞLAR
Derleyen: Mete Tunçay
3. baskı
16x23 cm, 518 sayfa, Eylül 2012 / ISBN: 978-975-6176-49-0
Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi - Seçilmiş Yazılar
YENİ ÇAĞ
Derleyen: Mete Tunçay
4. baskı
16x23 cm, 664 sayfa, Mayıs 2011 / ISBN: 978-975-6857-26-9
Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi - Seçilmiş Yazılar
YAKIN ÇAĞ
Derleyen: Mete Tunçay
2. baskı
16x23 cm, 455 sayfa, Eylül 2008 / ISBN: 978-975-6857-66-8
Yayınlar
Siyaset Bilimi
TÜRKİYE’DE SİYASAL YAŞAM
Dün, Bugün, Yarın
Derleyen: Mehmet Kabasakal
16x23 cm, 490 sayfa, Ekim 2016 / ISBN: 978-605-399-461-9
BELİRSİZLİKLER ÇAĞINDA AZINLIK ULUSLAR
Ulusal Özgürlük ve Ulusal Güçlenme İçin Yeni Yollar
Alaın G. Gagnon
16x23 cm, 160 sayfa, Ağustos 2016 / ISBN: 978-605-399-440-4
Almanya, Rusya ve Türkiye’de
ETNİSİTE REJİMLERİ VE MİLLİYET
Şener Aktürk
Çeviren: Volkan Eke
16x23 cm, 342 sayfa, Mart 2015 / ISBN: 978-605-399-376-6
TAMAMLANMAMIŞ DEVLET
Arap Ülkelerinde Hukuk Sorunu
Ali Mezghani
Çeviren: Ahmet Arslan
16x23 cm, 300 sayfa, Eylül 2015 / ISBN: 978-605-399-389-6
20. YÜZYILDA SOYKIRIM VE ETNİK TEMİZLİK
Derleyenler: Cenap Çakmak - Gözde Çolak - Gökhan Güneysu
16x23 cm, 342 sayfa, Ağustos 2014 / ISBN: 978-605-399-363-6
BAROLAR VE SİYASET
Türkiye Barolar Birliği ve Devlet Kurumları
İdil Elveriş
16x23 cm, 170 sayfa, Ocak 2014 / ISBN: 978-605-399-330-8
İMPARATORLUK VE DİPLOMASİ
Osmanlı Diplomasisinin İzinde
Namık Sinan Turan
16x23 cm, 568 sayfa, Mayıs 2014 / ISBN: 978-605-399-343-8
TÜRKİYE’DE MİLİTARİZM
Zihniyet, Pratik ve Propaganda
Güven Gürkan Öztan
16x23 cm, 236 sayfa, Mart 2014 / ISBN: 978-605-399-291-2
TÜRKİYE’DE İSLAM, DEMOKRASİ VE DİYALOG
Bölünmüş Toplumlarda Müzakere
Bora Kanra
Çeviren: Yetkin Başkavak
16x23 cm, 216 sayfa, Temmuz 2013 / ISBN: 978-605-399-280-6
63
Yayınlar
TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ, İSLAM VE LAİKLİK
Ahmet T. Kuru - Alfred Stepan
Çeviren: Hande Tatoğlu
16x23 cm, 220 sayfa, Mayıs 2013 / ISBN: 978-605-399-279-0
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET
Temel Konular ve Yaklaşımlar
Derleyenler: Sabri Sayarı - Hasret Dikici Bilgin
19x24 cm, 250 sayfa, Ekim 2013 / ISBN: 978-605-399-313-1
TÜRKİYE’NİN YENİDEN İNŞASI
Modernleşme, Demokratikleşme, Kimlik
Derleyen: E. Fuat Keyman
16x23 cm, 356 sayfa, Ocak 2013 / ISBN: 978-605-399-267-7
MODERN TOPLUMLARDA SAVAŞ VE BARIŞ
Cemil Oktay
16x23 cm, 174 sayfa, Haziran 2012 / ISBN: 978-755-399-242-4
1924 ANAYASASI
Ergun Özbudun
16x23 cm, 96 sayfa, Mayıs 2012 / ISBN: 978-975-399-239-4
Uluslararası İlişkilerde
ÇATIŞMADAN GÜVENLİĞE
Derleyenler: Mustafa Aydın - Hans Günter Brauch - Mitat Çelikpala Ursula Oswald Sprıng - Necati Polat
64
19x24 cm, 536 sayfa, Eylül 2012 / ISBN: 978-605-399-253-0
MÜHÜRLENMİŞ ZAMAN
Dan Diner
Çeviren: Sabir Yücesoy
16x23 cm, 215 sayfa, Kasım 2011 / ISBN: 978-605-399-229-5
TÜRKİYE’DE PARTİ VE SEÇİM SİSTEMİ
Ergun Özbudun
16x23 cm, 143 sayfa, Ekim 2011 / ISBN: 978-605-399-224-0
TÜBA 2011 SOSYAL BİLİMLER TELİF ÖDÜLÜ - MANSİYON
TÜRKİYE’DE ORDU, DEVLET VE GÜVENLİK SİYASETİ
Derleyenler: İsmet Akça - Evren Balta Paker
16x23 cm, 526 sayfa, Mayıs 2009 / ISBN: 978-605-399-146-5
POLİTİKANIN ÇAĞRISI
Fatmagül Berktay
3. baskı
16x23 cm, 344 sayfa, Eylül 2012 / ISBN: 978-605-399-160-1
Yayınlar
MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNE GÜNCEL TARTIŞMALAR
Eleştirel Bir Müdahale
Umut Özkırımlı
Çeviren: Yetkin Başkavak
16x23 cm, 214 sayfa, Ekim 2010 / ISBN: 978-605-399-159-5
PASİF VE DIŞLAYICI LAİKLİK
ABD, Fransa ve Türkiye
Ahmet T. Kuru
Çeviren: Eylem Çağdaş Babaoğlu
16x23 cm, 317 sayfa, Eylül 2011 / ISBN: 978-605-399-221-9
AVRUPA BİRLİĞİ’NE GİRİŞ
Tarih, Kurumlar ve Politikalar
Derleyenler: Ayhan Kaya - Senem Aydın-Düzgit Yaprak Gürsoy - Özge Onursal Beşgül
19x24 cm, 293 sayfa, Ekim 2011 / ISBN: 978-605-399-222-6
TÜRKİYE’NİN UZUN ON YILI
Demokrat Parti İktidarı ve 27 Mayıs Darbesi
Tanel Demirel
16x23 cm, 451 sayfa, Mayıs 2011 / ISBN: 978-605-399-204-2
OTORİTER REJİMLER, SEÇİMSEL DEMOKRASİLER VE TÜRKİYE
Ergun Özbudun
16x23 cm, 180 sayfa, Nisan 2011 / ISBN: 978-605-399-185-4
NEOLİBERAL ZAMANLARDA LİBERAL-OLMAYAN POLİTİKALAR
Mabel Berezın
Çeviren: Enis Köksaldı
16x23, 338 sayfa, Ocak 2011 / ISBN: 978-605-399-179-3
KÜRESELLEŞME, KRİZ VE TÜRKİYE’DE NEOLİBERAL DÖNÜŞÜM
Nergis Mütevellioğlu - Sinan Sönmez
16x23 cm, 370 sayfa, Şubat 2009 / ISBN: 978-605-399-079-6
YİRMİ YIL KRİZİ, 1919-1939
Edward Hallett Carr
Çeviren: Can Cemgil
2. baskı
16x23 cm, 242 sayfa, Eylül 2015 / ISBN: 978-605-399-161-8
Türkiye’de İslâm, Laiklik ve Milliyetçilik
TÜRK KİMDİR?
Soner Çağaptay
16x23 cm, 312 sayfa, Ocak 2010 / ISBN: 978-605-399-114-4
65
Yayınlar
KÜRESELLEŞME, AVRUPALILAŞMA VE TÜRKİYE’DE VATANDAŞLIK
Derleyen: E. Fuat Keyman - Ahmet İçduygu
16x23 cm, 420 sayfa, Mayıs 2009 / ISBN: 978-605-399-089-5
ÇATIŞMADAN UZLAŞMAYA
Kuramlar, Süreçler ve Uygulamalar
Derleyen: Nimet Beriker
16x23 cm, 232 sayfa, Ocak 2010 / ISBN: 978-605-399-090-1
Tarık Zafer Tunaya Anısına
YADİGÂR-I MEŞRUTİYET
Hazırlayan: Mehmet Ö. Alkan
16x23 cm, 288 sayfa, Şubat 2010 / ISBN: 978-605-399-134-2
Bir Siyaset Felsefesi
CUMHURİYETÇİ ÖZGÜRLÜK
Ahu Tunçel
16x23 cm, 403 sayfa, Mart 2010 / ISBN: 978-605-399-141-0
TÜRKİYE’DE YEREL SEÇİMLER
Ali Eşref Turan
16x23 cm, 407 sayfa, Şubat 2008 / ISBN: 978-605-399-026-0
TÜRKİYE’DE YEREL POLİTİKANIN YÜKSELİŞİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği, 1984-2004
Sema Erder - Nihal İncioğlu
16x23 cm, 179 sayfa, Ocak 2008 / ISBN: 978-605-399-017-8
66
Anavatandan Yavruvatana
MİLLİYETÇİLİK, BELLEK VE AİDİYET
Nergis Canefe
16x23 cm, 450 sayfa, Mart 2007 / ISBN: 978-975-6176-97-9
DİPLOMASİ
Tarihi, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması
Temel İskit
Genişletilmiş 4. baskı
16x23 cm, 578 sayfa, Ekim 2012 / ISBN: 978-975-6176-77-6
BÖLGELER AVRUPASI
Ingmar Karlsson
Çeviren: Turhan Kayaoğlu
13x19.5 cm, 104 sayfa, Eylül 2007 / ISBN: 978-605-399-004-8
TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÇALIŞMALARI
Cumhuriyet Dönemi İçin Ulusal Rehber
Engin Berber
Derleyenler: Elif Yeneroğlu Kutbay - Taner Bulut - Onur Kinli
Genişletilmiş 2. baskı
13x19.5 cm, 211 sayfa, Nisan 2012 / ISBN: 978-975-6176-84-9
Yayınlar
TÜRKİYE’DE VATANDAŞLIK
Resmi İdeoloji ve Yansımaları
Birol Caymaz
2. baskı
16x23 cm, 170 sayfa, Ocak 2007 / ISBN: 978-975-6176-74-1
YURTTAŞLIK VE TOPLUMSAL SINIFLAR
T.H. Marshall - Tom Bottomore
Çeviren: Ayhan Kaya
16x23 cm, 159 sayfa, Haziran 2006 / ISBN: 978-975-6176-61-X
İKİNCİ MEŞRUTİYET’TE ÂYAN MECLİSİ
1908-1912
H. Aliyar Demirci
16x23 cm, 583 sayfa, Mart 2006 / ISBN: 978-975-6176-48-2
BALKANLAR’DA KİMLİK VE EGEMENLİK
Şule Kut
16x23 cm, 260 sayfa, Aralık 2005 / ISBN: 978-975-6176-35-0
Cumhuriyetin Harcı - !I
KÖKTENCİ MODERNİTENİN DOĞUŞU
İlhan Tekeli - Selim İlkin
3. baskı
16x23 cm, 540 sayfa, Haziran 2007 / ISBN: 978-975-6857-56-0
Cumhuriyetin Harcı - !II
KÖKTENCİ MODERNİTENİN EKONOMİK POLİTİKASININ GELİŞİMİ
İlhan Tekeli - Selim İlkin
2. baskı
16x23 cm, 523 sayfa, Ağustos 2004 / ISBN: 978-975-6857-65-X
Cumhuriyetin Harcı - !III
MODERNİTENİN ALTYAPISI OLUŞURKEN
İlhan Tekeli - Selim İlkin
2. baskı
16x23 cm, 530 sayfa, Eylül 2004 / ISBN: 978-975-6857-64-1
Türkiye’de Siyasal Gelişmeler - I
KANUN-I ESASÎ VE MEŞRUTİYET DÖNEMİ
Tarık Zafer Tunaya
3. baskı
16x23 cm, 343 sayfa, Mayıs 2003 / ISBN: 978-975-6857-27-7
Türkiye’de Siyasal Gelişmeler - II
MÜTAREKE, CUMHURİYET VE ATATÜRK DÖNEMİ
Tarık Zafer Tunaya
3. baskı
16x23 cm, 352 sayfa, Temmuz 2003 / ISBN: 978-975-6857-28-5
67
Yayınlar
İSLÂMCILIK AKIMI
Tarık Zafer Tunaya
2. baskı
16x23 cm, 320 sayfa, Ekim 2007 / ISBN: 978-975-6857-67-6
TÜRKİYE’NİN SİYASÎ HAYATINDA BATILILAŞMA HAREKETLERİ
Tarık Zafer Tunaya
2. baskı
16x23 cm, 238 sayfa, Ağustos 2004 / ISBN: 978-975-6857-92-7
HÜRRİYETİN İLÂNI
Tarık Zafer Tunaya
16x23 cm, 120 sayfa, Şubat 2004 / ISBN: 978-975-6857-78-1
DEVRİM HAREKETLERİ İÇİNDE ATATÜRK VE ATATÜRKÇÜLÜK
Tarık Zafer Tunaya
16x23 cm, 120 sayfa, Şubat 2004 / ISBN: 978-975-6857-78-1
TÜRKİYE’DE SEÇMEN DAVRANIŞI
Önceki Kırılmalar ve 2002 Seçimi
Ali Eşref Turan
16x23 cm, 359 sayfa, Şubat 2004 / ISBN: 978-975-6857-83-8
TEK PARTİ DÖNEMİNDE AZINLIK POLİTİKALARI
M. Çağatay Okutan
2. baskı
16x23 cm, 385 sayfa, Haziran 2004 / ISBN: 978-975-6857-77-3
68
Bozkurt’tan Kur’an’a
MİLLÎ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ (MTTB)
1916-1980
M. Çağatay Okutan
16x23 cm, 254 sayfa, Temmuz 2004 / ISBN: 978-975-6857-87-0
DEVRİM VE DÜNYA SİYASETİ
Altıncı Büyük Gücün Yükselişi ve Düşüşü
Fred Hallıday
Çeviren: Mehmet Moralı
16x23 cm, 556 sayfa, Ağustos 2004 / ISBN: 978-975-6857-61-7
2000’LERDE DÜNYA
Fred Hallıday
Çeviren: Aybige Yılmaz
16x23 cm, 237 sayfa, Eylül 2002 / ISBN: 978-975-6857-43-9
BAŞKANLIK VE YARI-BAŞKANLIK SİSTEMLERİ
Türkiye İçin Bir Değerlendirme
Serap Yazıcı
2. baskı
16x23 cm, 198 sayfa, Mart 2002 / ISBN: 978-975-6857-30-7
Yayınlar
Sosyoloji
HALİDE EDİB VE SİYASAL ŞİDDET
Ermeni Kırımı, Diktatörlük ve Şiddetsizlik
Hülya Adak
16x23 cm, 208 sayfa, Şubat 2016 / ISBN: 978-605-399-365-0
KOZMOPOLİTLİK VE ÖZGÜRLÜK COĞRAFYALARI
Davıd Harvey
Çeviren: Zeynep Cansu Başeren
16x23 cm, 366 sayfa, Eylül 2015 / ISBN: 978-605-399-398-8
ŞİDDETİN CİNSİYETLİ YÜZLERİ
Derleyen: Betül Yarar
16x23 cm, 256 sayfa, Eylül 2015 / ISBN: 978-605-399-408-4
MODERNİTEYİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
Gurmınder K. Bhambra
Çeviren: Özlem İlyas
16x23 cm, 208 sayfa, Eylül 2015 / ISBN: 978-605-399-403-9
Modernite İçinde Bir İnanç Deneyimi
ÖRTÜNME
Didem Arvas Balta
16x23 cm, 130 sayfa, Aralık 2014 / ISBN: 978-605-399-364-3
KAHRAMANIN YOLCULUĞU
Mitik Erkeklik ve Suç Draması
Volkan Yücel
19x24 cm, 464 sayfa, Kasım 2014 / ISBN: 978-605-399-360-5
KÜRESEL ÇAĞDA SİYASAL SOSYOLOJİ
Devlet ve Topluma Giriş
Berch Berberoğlu
13x19 cm, 329 sayfa, Nisan 2014 / ISBN: 978-605-399-335-3
YURTTAŞLIĞI YENİDEN DÜŞÜNMEK
Sosyolojik, Hukuki ve Siyasal Tartışmalar
Derleyenler: Ayşe Durakbaşa, Funda Karapehlivan,
Nedime Aslı Şirin Öner
16x23 cm, 409 sayfa, Mayıs 2014 / ISBN: 978-605-399-341-4
SAHANIN SESLERİ
İletişim Araştırmalarında Etnografik Yöntem
Derleyen: Hakan Ergül
16x23 cm, 362 sayfa, Mayıs 2013 / ISBN: 978-605-399-285-1
69
Yayınlar
AŞİRETLER VE İKTİDAR
Ortadoğu’da Etnisite ve Milliyetçilik
Derleyenler: Faleh A. Jabar - Hosham Dawod
Çeviren: Ömer Öğünç
16x23 cm, 326 sayfa, Şubat 2013 / ISBN: 978-605-399-271-4
TÜRKİYE’DE ÇOCUKLUĞUN POLİTİK İNŞASI
Güven Gürkan Öztan
16x23 cm, 280 sayfa, Mart 2012 / ISBN: 978-605-399-229-5
TÜRKİYE’DE İSLÂM VE DEVLET
Demokrasi, Etkileşim, Dönüşüm
Berna Turam
Çeviren: Pelin Tünaydın
16x23 cm. 234 sayfa, Ocak 2011 / ISBN: 978-605-399-180-9
TÜRKİYE’DE ÇERKESLER
Diasporada Geleneğin Yeniden İcadı
Ayhan Kaya
16x23, 208 sayfa, Ocak 2011 / ISBN: 978-605-399-173-1
LAİKLİK
Tutku ile Akıl Arasında, 1905-2005
Jean Bauberot
Çeviren: Alev Er
16x23 cm, 280 sayfa, Ekim 2009 / ISBN: 978-605-399-106-9
70
KLASİK VE ÇAĞDAŞ SOSYAL TEORİYE GİRİŞ
Eleştirel Bir Perspektif
Berch Berberoğlu
2. baskı
13.5x19.5 cm, 289 sayfa, Mart 2012 / ISBN: 978-605-399-104-5
TÜRKİYE’DE İSLÂMCILIK VE İSLÂMİ EDEBİYAT
Toplu Hidayet Söyleminden Yeni Bireysel Müslümanlıklara
Kenan Çayır
16x23 cm, 192 sayfa, Ağustos 2008 / ISBN: 978-605-399-049-9
DEVLET
Doğası, Gelişimi ve Geleceği
Gıanfranco Poggı
Çeviren: Aysun Babacan
3. baskı
16x23 cm, 276 sayfa, Eylül 2011 / ISBN: 978-975-6176-87-0
Sosyoloji Düşüncesinin Özünde
ÖTEKİ İLE İLİŞKİ
Domınıque Schnapper
Çeviren: Ayşegül Sönmezay
16x23 cm, 620 sayfa, Aralık 2005 / ISBN: 978-975-6176-37-7
Yayınlar
NAMUS ADINA ŞİDDET
Kuramsal ve Siyasal Yaklaşımlar
Derleyenler: Shahrzad Mojab - Nahla Abdo
Çeviren: Güneş Kömürcüler
16x23 cm, 272 sayfa, Eylül 2006 / ISBN: 978-975-6176-64-4
REFAH TOPLUMUNDA GETTO
Sema Erder
16x23 cm, 277 sayfa, Nisan 2006 / ISBN: 978-975-6176-46-6
VIOLENCE IN THE NAME OF HONOUR
Theoretıcal and Polıtıcal Challenges
Edıted by: Shahrzad Mojab - Nahla Abdo
16x23 cm, 261 sayfa, Kasım 2004 / ISBN: 978-975-6857-98-6
SOSYAL BİLİMLERDE ETNİSİTE VE IRK
Semra Somersan
16x23 cm, 250 sayfa, Eylül 2004 / ISBN: 978-975-6857-94-3
MODERN DEVLETİN GELİŞİMİ
Sosyolojik Bir Yaklaşım
Gıanfranco Poggı
Çevirenler: Şule Kut - Binnaz Toprak
5. baskı
16x23 cm, 174 sayfa, Mart 2009 / ISBN: 978-975-6857-21-8
Sosyoloji - Eğitim Çalışmaları
AYRIMCILIK
Örnek Ders Uygulamaları
Derleyenler: Kenan Çayır - Ayşe Alan
19x24 cm, 188 sayfa, Eylül 2012 / ISBN: 978-605-399-248-6
AYRIMCILIK
Çok Boyutlu Yaklaşımlar
Derleyenler: Kenan Çayır - Müge Ayan Ceyhan
16x23 cm, 312 sayfa, Eylül 2012 / ISBN: 978-605-399-249-3
Socıology
Essays ın Honor of Şerif Mardin
THE POST-MODERN ABYSS AND THE NEW POLITICS OF ISLAM:
REVISITED
Edıted by: Faruk Birtek - Binnaz Toprak
16x23 cm, 180 pp, June 2011 / ISBN: 978-605-399-211-0
71
Yayınlar
Yesterday-Today
TURKISH POLITICS IN A CHANGING WORLD
Global Dynamıcs and Domestıc Transformatıons
E. Fuat Keyman - Ziya Öniş
2. baskı
16x23 cm, 370 pp. October 2007 / ISBN: 978-605-399-005-5
RECIPROCITY
Greek and Turkısh Mınorıtıes Law, Relıgıon and Polıtıcs
Edıted by: Samim Akgönül
16x23 cm, 171 pp, February 2008 / ISBN: 978-605-399-022-2
Dün - Bugün
AVRUPA RÜYASI
Jeremy Rıfkın
Çeviren: Buket Okucu Özbay
16x23 cm, 434 sayfa, Haziran 2010 / ISBN: 978-605-399-154-0
BUĞDAY TARLALARI KAN TEPELERİ
Yunan Makedonyasında Millet Olma Aşamasına Geçiş Süreçleri,
1870-1990
Anastasıa N. Karakasıdoğu
Çeviren: Nurettin Elhüseyni
16x23 cm, 382 sayfa, Nisan 2010 / ISBN: 978-605-399-144-1
72
İKİ KERE YABANCI
Kitlesel İnsan İhracı Modern Türkiye’yi ve Yunanistan’ı
Nasıl Biçimlendirdi?
Bruce Clark
Çeviren: Müfide Pekin
16x23 cm, 326 sayfa, Kasım 2008 / ISBN: 978-605-399-060-4
TÜRKİYE’NİN İYİ YÖNETİMİ
Demokratikleşme ve Özgürlükçü Sol Alternatif
E. Fuat Keyman
16x23 cm, 440 sayfa, Mart 2008 / ISBN: 978-605-399-027-7
ORTADOĞU HAKKINDA 100 MİT
Fred Hallıday
16x23 cm, 241 sayfa, Kasım 2008 / ISBN: 978-605-399-063-5
DİPLOMASİ VE GÖÇ
Türk-Yunan Mübadelesinin Öteki Yüzü
Onur Yıldırım
16x23 cm, 363 sayfa, Aralık 2006 / ISBN: 978-975-6176-67-9
Yayınlar
RİFAA’NIN ÇOCUKLARI
Müslüman Modernler
Guy Sorman
Çeviren: Pulat Tacar
16x23 cm, 352 sayfa, Kasım 2006 / ISBN: 978-975-6176-47-4
ADALILAR
İmroz’dan Gökçeada’ya
Güliz Beşe Erginsoy
16x23 cm, 322 sayfa, Ağustos 2006 / ISBN: 978-975-6176-54-7
MANUEL CASTELLS’LE SÖYLEŞİLER
Manuel Castells - Martın İnce
Çeviren: Ebru Kılıç
16x23 cm, 205 sayfa, Nisan 2006 / ISBN: 978-975-6176-22-9
ZAMAN LEKESİ
Ayşe Kadıoğlu
16x23 cm, 325 sayfa, Şubat 2006 / ISBN: 978-975-6176-41-5
AB İLE MÜZAKERELERİN EL KİTABI
Ne Bekliyoruz, Ne Olacak?
Sinan Ülgen
13x19.5 cm, 160 sayfa, Aralık 2005 / ISBN: 978-975-6176-96-9
CONQUERING HEARTS AND MINDS
The Amerıcan War Ideology ın the Persıan/Arabıan Gulf,
1990-2003
Andrew Davıson
16x23 cm, 329 sayfa, Ekim 2005 / ISBN: 978-975-6176-32-6
TURKEY AND THE EU ENLARGEMENT
Processes of Incorporatıon
Edıted by: Rıchard T. Grıffıths and Durmuş Özdemir
16x23 cm, 249 sayfa, Aralık 2004 / ISBN: 978-975-6176-01-6
ÇEÇENİSTAN GÜNLÜĞÜ
Bir Savaş Muhabirinin İzlenimleri
Thomas Goltz
Çeviren: Murat Başdinkçi
16x23 cm, 354 sayfa, Ekim 2005 / ISBN: 978-975-6176-23-7
YENİDEN KURULAN YAŞAMLAR
1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi
Derleyen: Müfide Pekin
16x23 cm., 496 sayfa, Ekim 2005 / ISBN: 978-975-6176-28-8
73
Yayınlar
EGE’Yİ GEÇERKEN
1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi
Derleyen: Renée Hırschon
Çevirenler: Müfide Pekin - Ertuğ Altınay
2. baskı
16x23 cm, 461 sayfa, Nisan 2007 / ISBN: 978-975-6176-09-1
DÜŞÜNEN SÖYLEŞİLER
Levent Yılmaz
16x23 cm, 222 sayfa, Mart 2005 / ISBN: 978-975-6176-11-3
DEĞİŞEN DÜNYA, DÖNÜŞEN TÜRKİYE
E. Fuat Keyman
16x23 cm, 302 sayfa, Mayıs 2005 / ISBN: 978-975-6176-17-2
GELECEĞİN SESİ
Türk-Yunan Yurttaş Diyaloğu
Derleyen: Taciser Ulaş Belge
16x23 cm, 192 sayfa, Nisan 2004 / ISBN: 978-975-6857-85-4
VOICES FOR THE FUTURE
Cıvıc Dıalogue Between Turks and Greeks
Edıted by: Taciser Ulaş Belge
16x23 cm, 193 sayfa, Nisan 2004 / ISBN: 978-975-6857-86-2
Informatıon and Socıety
74
CONNECTING EUROPE
Informatıon Socıety ın the EU and Turkey
Mıyase Chrıstensen
16x23 cm, 210 sayfa, Kasım 2009 / ISBN: 978-605-399-116-8
Bilgi ve Toplum
İLETİŞİM GÜCÜ
Manuel Castells
16x23 cm, 611 sayfa, Nisan 2016 / ISBN: 978-605-399-439-8
TÜBA 2010 EN İYİ DERS KİTABI ÖDÜLÜ
2009 SEDAT SİMAVİ SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ
21. YÜZYILDA KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ
İnsanın Doğadaki Yeri
Danıel G. Bates
Çeviren: Suavi Aydın
16x23 cm, 560 sayfa, Kasım 2009 / ISBN: 978-605-399-124-3
Yayınlar
TÜRKİYE SEÇİM ATLASI 1950-2009
Türkiye Siyasetinde Süreklilik ve Değişim
ELECTORAL ATLAS OF TURKEY
Contınuıtıes and Changes ın Turkey’s Polıtıcs
Murat Güvenç - Hasan Kirmanoğlu
29x42 cm, 128 sayfa, Temmuz 2009 / ISBN: 978-605-39-9100-7
Enformasyon çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür - Cilt 1
AĞ TOPLUMUNUN YÜKSELİŞİ
Manuel Castells
2. baskı
16x23 cm, 744 sayfa, Nisan 2008 / ISBN: 978-975-6176-16-4
Enformasyon çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür - Cilt 2
KİMLİĞİN GÜCÜ
Manuel Castells
Çeviren: Ebru Kılıç
2. baskı
16x23 cm, 659 sayfa, Nisan 2008 / ISBN: 978-975-6176-53-9
Enformasyon çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür - Cilt 3
BİNYILIN SONU
Manuel Castells
Çeviren: Ebru Kılıç
16x23 cm, 572 sayfa, Aralık 2007 / ISBN: 978-605-399-012-3
Devlet Baba’dan E-Devlet’e
TÜRKİYE İÇİN E-DEVLET MODELİ
Analiz ve Model Önerisi
75
N. Hüseyin Kuran
16x23 cm, 207 sayfa, Temmuz 2005 / ISBN: 978-975-6176-13-X
Eğitim
ÇOKKÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA EĞİTİM
Türkiye ve İsveç’ten Örnekler
Derleyenler Annıka Rabo - Fatma Gök - Marıe Carlson
16x23 cm, 316 sayfa, Mart 2011 / ISBN: 978-605-399-139-7
Yatılı İlköğretim Bölge Okulları İçin Bir İyileştirme Projesi
KAĞIZMAN MODELİ
Derleyen: Tuna Bekleviç
16x23 cm, 188 sayfa, Kasım 2004 / ISBN: 978-975-6176-00-8
OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE EĞİTİM TARİHİ
Necdet Sakaoğlu
23x27 cm, 402 sayfa, Mart 2003 / ISBN: 978-975-6857-12-9
Yayınlar
GELECEĞİN EĞİTİMİ İÇİN GEREKLİ YEDİ BİLGİ
Edgar Morın
Çeviren: Hüsnü Dilli
3. baskı
16x23 cm, 112 sayfa, Ağustos 2006 / ISBN: 978-975-6857-32-3
Felsefe
İSLÂM FELSEFESİ ÜZERİNE
Ahmet Arslan
16x23 cm, 382 sayfa, Haziran 2013 / ISBN: 978-605-399-282-0
HATALIYDIM, ÖZÜR DİLİYORUM
Özürlerin Anlamları
Nıck Smıth
Çeviren: Kıvanç Tanrıyar
16x23 cm, 346 sayfa, Haziran 2010 / ISBN: 978-605-399-152-6
KANT FELSEFESİNİN POLİTİK EVRENİ
Derleyen: Hakan Çörekçioğlu
16x23 cm, 276 sayfa, Ağustos 2010 / ISBN: 978-605-399-157-1
Genel Hatlarıyla
HİNT FELSEFESİ TARİHİ
Mysore Hırıyanna
Çeviren: Fuat Aydın
76
16x23 cm, 372 sayfa, Haziran 2011 / ISBN: 978-605-399-186-1
KİMLİK BEDENİN HAPİSHANESİDİR
Spinoza Üzerine Yazılar ve Söyleşiler
Reyda Ergün - Cemal Bâli Akal
16x23 cm, 184 sayfa, Nisan 2011 / ISBN: 978-605-399-198-4
HEGEL ESTETİĞİ VE EDEBİYAT KURAMI
Onur Bilge Kula
16x23 cm, 356 sayfa, Eylül 2010 / ISBN: 978-605-399-164-9
HEGEL ESTETİGİ VE EDEBİYAT KURAMI 2
Onur Bilge Kula
16x23 cm. 324 sayfa, Şubat 2011 / ISBN: 978-605-399-178-6
HEGEL ESTETİĞİ VE EDEBİYAT KURAMI 3
Onur Bilge Kula
16x23 cm, 322 sayfa, Şubat 2011 / ISBN: 978-605-399-182-3
ÇİN FELSEFESİ TARİHİ
Fung Yu-Lan
Çeviren: Fuat Aydın
16x23 cm, 474 sayfa, Nisan 2009 / ISBN: 978-605-399-085-7
Yayınlar
İlkçağ Felsefe Tarihi - 1
SOKRATES ÖNCESİ YUNAN FELSEFESİ
Ahmet Arslan
4. baskı
16x23 cm, 374 sayfa, Ekim 2011 / ISBN: 978-975-6176-60-1
İlkçağ Felsefe Tarihi - 2
SOFİSTLERDEN PLATON’A
Ahmet Arslan
3. baskı
16x23 cm, 455 sayfa, Kasım 2010 / ISBN: 978-975-6176-66-0
İlkçağ Felsefe Tarihi - 3
ARİSTOTALES
Ahmet Arslan
3. baskı
16x23 cm, 391 sayfa, Haziran 2011 / ISBN: 978-605-399-001-7
İlkçağ Felsefe Tarihi - 4
HELENİSTİK DÖNEM FELSEFESİ: EPİKURUSÇULAR STOACILAR SEPTİKLER
Ahmet Arslan
3. baskı
16x23 cm, 564 sayfa, Eylül 2012 / ISBN: 978-605-399-64-2
İlkçağ Felsefe Tarihi 5
PLOTİNOS, YENİ PLATONCULUK VE ERKEN DÖNEM HIRİSTİYAN FELSEFESİ
Ahmet Arslan
2. baskı
16x23 cm, 508 sayfa, Eylül 2012 / ISBN: 978-605-399-169-4 (5.c)
SOKRATİK KONUŞMA
Tarih-Kuram-Uygulama
Derleyen: Sabir Yücesoy
16x23 cm, 334 sayfa, Şubat 2006 / ISBN: 978-975-6176-44-X
BÜYÜK ERDEMLER RİSALESİ
André Comte-Sponvılle
Çeviren: Işık Ergüden
16x23 cm, 413 sayfa, Ekim 2004 / ISBN: 978-975-6857-80-3
YENİ DÜŞÜN ADAMLARI
Çağdaş Felsefeyi Yaratanlardan Kimileriyle Söyleşiler
Bryan Magee
Çeviri editörü: Mete Tunçay
16x23 cm, 446 sayfa, Ekim 2004 / ISBN: 978-975-6857-79-X
77
Yayınlar
Çağdaş Siyaset Felsefesi
Rawls-Habermas Tartışması
NEDEN DEMOKRASİ? NASIL İSTİKRAR?
Murat Özbank
16x23 cm, 294 sayfa, Mayıs 2009 / ISBN: 978-605-399-091-8
21. YÜZYILDA MİLLİYETÇİLİK
Derleyen: Umut Özkırımlı
Çeviren: Yetkin Başkavak
16x23 cm, 184 sayfa, Mart 2008 / ISBN: 978-605-399-035-2
SİYASAL LİBERALİZM
John Rawls
Çeviren: Mehmet Fevzi Bilgin
16x23 cm, 534 sayfa, Şubat 2007 / ISBN: 978-975-6176-78-4
KÜRESEL YOKSULLUK VE İNSAN HAKLARI
Thomas Pogge
Çeviren: Güneş Kömürcüler
16x23 cm, 382 sayfa, Eylül 2006 / ISBN: 978-975-6176-59-8
ÇAĞDAŞ SİYASET FELSEFESİNE GİRİŞ
Wıll Kymlıcka
Çeviren: Ebru Kılıç
2. baskı
16x23 cm, 691 sayfa, Ekim 2006 / ISBN: 978-975-6857-75-7
78
HALKLARIN YASASI
ve “Kamusal Akıl Düşüncesinin Yeniden Alınması”
John Rawls
Çeviren: Gül Evrin
16x23 cm, 235 sayfa, Ekim 2003 / ISBN: 978-975-6857-36-6
ANARŞİ, DEVLET VE ÜTOPYA
Robert Nozıck
Çeviren: Alişan Oktay
2. baskı
16x23 cm, 428 sayfa, Temmuz 2006 / ISBN: 978-975-6857-01-3
Ekonomi-Politik
KRİZ, DEVLET, İKTİSAT VE SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARI
Seçilmiş Yazılar
Tülay Arın
16x23 cm, 583 sayfa, Ocak 2013 / ISBN: 978-605-399-266-0
Yayınlar
Ekonomi
NE KADARI YETERLİ?
Para Sevgisi ve İyi Yaşam Mücadelesi
Edward Skıdelsky - Robert Skıdelsky
Çeviren: Levent Konyar
16x23 cm, 230 sayfa, Ekim 2014 / ISBN: 978-605-399-349-0
FUKARALIĞA VEDA
Dünyanın Kısa İktisadi Tarihi
Gregory Clark
Çeviren: Egemen Demircioğlu
16x23 cm, 400 sayfa, Eylül 2013 / ISBN: 978-605-399-278-3
KEYNES’E DÖNÜŞ
Torunlarımızın Ekonomik Olanakları
Derleyenler: Lorenzo Pecchi - Gustavo Piga
Çeviren: Ömer Sungur Savran
16x23 cm, 240 sayfa, Nisan 2012 / ISBN: 978-605-399-219-6
PARA VE FİNANS
Teori - Politika
Gülsün Gürkan Yay
Güncelleştirilmiş 2. baskı
19x24 cm, 590 sayfa, Eylül 2015 / ISBN: 978-605-399-254-7
TÜBA 2011 EN İYİ DERS KİTABI ÖDÜLÜ
Crıtıcal Perspectıves on the World Bank and the IMF
Edıted By Ahmet Tonak
16x23 cm, 155 sayfa, Kasım 2011 / ISBN: 978-605-399-227-1
ULUSLARARASI EKONOMİK BÜTÜNLEŞME
Kuram, politika ve Uygulama: AB ve Dünya Örnekleri
Canan Balkır
16x23 cm, 598 sayfa, Eylül 2010 / ISBN: 978-605-399-162-5
MUSTAFA KEMAL DÖNEMİNDE EKONOMİ
Büyük Devletler ve Türkiye
Bilsay Kuruç
19x24 cm, 554 sayfa, Eylül 2011 / ISBN: 978-605-399-218-9
KRİZ YÖNETİMİ
Derleyenler: Haluk Sumer - Helmut Pernsteıner
19x24 cm, 760 sayfa, Ekim 2009 / ISBN: 978-605-399-101-4
79
Yayınlar
MERKEZDEKİ BANKA
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve
Uluslararası Bir Karşılaştırma
Caner Bakır
16x23 cm, 277 sayfa, Ağustos 2007 / ISBN: 978-975-6176-93-1
CİNNET, PANİK VE ÇÖKÜŞ
Charles P. Kındleberger
Çeviren: Halil Tunalı
2. baskı
16x23 cm, 342 sayfa, Mart 2007 / ISBN: 978-975-6176-86-3
BIÇAK SIRTINDA BÜYÜME VE İSTİKRAR
Arjantin, Brezilya, Meksika, İsrail, Türkiye
A. Suut Doğruel - Fatma Doğruel
2. baskı
16x23 cm, 215 sayfa, Nisan 2006 / ISBN: 978-975-6176-52-0
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KRİZLER (1929-2001)
Ekonomi Politik Açısından Bir İrdeleme
Gülten Kazgan
3. baskı
16x23 cm, 369 sayfa, Eylül 2005 / ISBN: 978-975-6176-26-1
Gülten Kazgan’a Armağan
TÜRKİYE EKONOMİSİ
19x24 cm, 527 sayfa, Ekim 2004 / ISBN: 978-975-6857-96-X
80
TANZİMAT’TAN 21. YÜZYILA TÜRKİYE EKONOMİSİ
Birinci Küreselleşmeden İkinci Küreselleşmeye
Gülten Kazgan
4. baskı
16x23 cm, 519 sayfa, Mart 2012 / ISBN: 978-975-6857-31-5
TARIM VE GELİŞME
Gülten Kazgan
16x23 cm, 436 Sayfa, Aralık 2003 / ISBN: 978-975-6857-69-2
KÜRESELLEŞME VE ULUS-DEVLET
Yeni Ekonomik Düzen
Gülten Kazgan
5. baskı
16x23 cm, 286 sayfa, Kasım 2004 / ISBN: 978-975-6857-04-8
KÖRLERİN YÜRÜYÜŞÜ
Türkiye Ekonomisi ve 1990 Sonrası Krizler
Nurhan Yentürk
2. baskı
16x23 cm, 294 sayfa, Ekim 2005 / ISBN: 978-975-6857-71-4
Yayınlar
DOĞU ASYA “MUCİZESİ” VE BUNALIMI
Türkiye İçin Dersler
Attila Sönmez
2. baskı
16x23 cm, 478 sayfa, Ocak 2003 / ISBN: 978-975-6857-00-5
KÜRESELLEŞME ÜZERİNE
George Soros
Çeviren: Mert Keçik
16x23 cm, 163 sayfa, Nisan 2003 / ISBN: 978-975-6857-53-6
APPLIED STATISTICS FOR ECONOMICS AND BUSINESS
Durmuş Özdemir
23x27 cm, 348 pp, October 2001 / ISBN: 978-975-6857-22-6
Polıtıcal Economy
TRANSITION TO NEOLIBERALISM
The Case of Turkey ın the 1980s
Galip L. Yalman
16x23 cm, 446 pp., November 2009 / ISBN: 978-605-399-120-5
Finans
Çözümlü Problemleriyle
FİNANSAL YÖNETİM
81
İsmet Aksöyek - Kürşat Yalçıner
19x24 cm, 461 sayfa, Aralık 2011 / ISBN: 978-605-399-232-5
E-İşletme
Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu
E-TİCARET
Şule Özmen
Genişletilmiş 4. baskı
19x24 cm, 268 sayfa, Ağustos 2012 / ISBN: 978-975-6857-44-7
Hukuk / Türkçe - İngilizce
İSTANBUL ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE YARGILAMA SÜRECİ
Taraflar, Davalar ve İşleyiş
JUDICIAL PROCEEDINGS AT ISTANBUL CIVIL COURTS
Partıes, Cases and Process
İdil Elveriş - Galma Jahic - Seda Kalem
16x23 cm, 270 sayfa, Ocak 2009 / ISBN: 978-605-399-069-7
Yayınlar
Hukuk
KAMUSAL ULUSLARARASI HUKUK
Rona Aybay - Elif Oral
16x23 cm, 478 sayfa, Ağustos 2016 / ISBN: 978-605-399-454-1
SAYIŞTAY HUKUKU
M. Kâmil Mutluer - Erdoğan Öner - Arife Coşkun
16x23 cm, 222 sayfa, Aralık 2015 / ISBN: 978-605-399-423-7
İNTERNETTE IRKÇILIK
Yaman Akdeniz
16x23 cm, 206 sayfa, Ocak 2016 / ISBN: 978-605-399-385-8
ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU REHBERİ
Ulaş Karan
16x23 cm, 338 sayfa, Temmuz 2015 / ISBN: 978-605-399-401-5
ANAYASALCILIK VE DEMOKRASİ
Ergun Özbudun
16x23 cm, 160 sayfa, Eylül 2015 / ISBN: 978-605-399-409-1
HUKUK SOSYOLOJİSİ
Yasemin Işıktaç - Umut Koloş
19x24 cm, 320 sayfa, Ekim 2015 / ISBN: 978-605-399-416-9
FOUCAULT, İKTİDAR VE HUKUK: MODERN HUKUKUN SOYBİLİMİ
82
Umut Koloş
16x23 cm, 379 sayfa, Ocak 2015 / ISBN: 978-605-399-359-9
HUKUK BÜROSU YÖNETİMİ
Temel İlkeler ve Uygulamalar
Reşat Eraksoy
13x19 cm, 548 sayfa, Nisan 2014 / ISBN: 978-605-399-344-5
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ
M. Kâmil Mutluer - M. Selçuk Uslu - Ziyaettin Bildirici
16x23 cm, 396 sayfa, Kasım 2013 / ISBN: 978-605-399-317-9
TÜRKİYE’DE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ
Anayasa Yapımı ve Anayasa Yargısı
Ergun Özbudun
16x23 cm, 214 sayfa, Mart 2014 / ISBN: 978-605-399-336-0
ADALET PSİKOLOJİSİ
Yasemin Işıktaç
16x23 cm, 418 sayfa, Temmuz 2013 / ISBN: 978-605-399-289-9
YENİ BİR ANAYASA HAZIRLIĞI VE TÜRKİYE
Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine
Yayınlar
TÜBA 2010 EN İYİ DERS KİTABI ÖDÜLÜ
Serap Yazıcı
16x23 cm, 262 sayfa, Haziran 2009 / ISBN: 978-605-399-097-0
TÜBA 2010 EN İYİ DERS KİTABI ÖDÜLÜ
DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE
Serap Yazıcı
16x23 cm, 402 sayfa, Mart 2009 / ISBN: 978-605-399-086-4
Teoride ve Uygulamada
MAHALLİ İDARELER MALİYESİ
M. Kamil Mutluer - Erdoğan Öner
16x23 cm, 306 sayfa, Kasım 2009 / ISBN: 978-605-399-131-1
TÜBA EN İYİ DERS KİTABI MANSİYON ÖDÜLÜ
UĞUR ALACAKAPTAN’A ARMAĞAN -1
Derleyen: Mehmet Murat İnceoğlu
19x24 cm, 792 sayfa, Haziran 2008 / ISBN: 978-605-399-043-7 / ISBN: 978-605-399-042-0 (takım)
TÜBA EN İYİ DERS KİTABI MANSİYON ÖDÜLÜ
UĞUR ALACAKAPTAN’A ARMAĞAN -2
Derleyen: Mehmet Murat İnceoğlu
19x24 cm, 794 sayfa, Haziran 2008 / ISBN:978-605-399-044-4 / ISBN: 978-605-399-042-0 (takım)
TEORİDE VE UYGULAMADA KAMU MALİYESİ
M. Kâmİl Mutluer - Erdoğan Öner - Ahmet Kesik
2. baskı
16x23 cm, 525 sayfa, Ekim 2007 / ISBN: 978-605-399-006-2
VERGİ ÖZEL HUKUKU
M. Kâmil Mutluer
16x203 cm, 371 sayfa, Mayıs 2007 / ISBN: 978-975-6176-89-4
VERGİ GENEL HUKUKU
M. Kâmil Mutluer
2. baskı
16x23 cm, 548 sayfa, Ocak 2006 / ISBN: 978-975-6176-38-5
HUKUKA GİRİŞ
Aydın Aybay - Rona Aybay
Genişletilmiş 8. baskı
16x23 cm, 396 sayfa, Eylül 2012 / ISBN: 978-975-6857-73-0
YABANCILAR HUKUKU
Rona Aybay
3. baskı
16x23 cm, 302 sayfa, Şubat 2007 / ISBN: 978-975-6176-04-0
83
Yayınlar
TÜBA EN İYİ DERS KİTABI ÖDÜLÜ
Uluslararası Düzeyde
YASALARIN ÇATIŞMASI
(Kanunlar İhtilafı)
Rona Aybay - Esra Dardağan
16x23 cm, 323 sayfa, Mart 2005 / ISBN: 978-975-6176-14-8
BÜTÇE HUKUKU
M. Kâmil Mutluer - Erdoğan Öner - Ahmet Kesik
3. baskı
16x23 cm, 334 sayfa, Kasım 2006 / ISBN: 978-975-6176-18-0
YUNANİSTAN ANAYASASI
Yunanistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği
16x23 cm, 126 sayfa, Haziran 2005 / ISBN: 978-975-6176-19-9
VATANDAŞLIK HUKUKU
Rona Aybay
3. baskı
16x23 cm, 506 sayfa,Ekim 2007 / ISBN: 978-975-6857-95-1
HUKUKTA LATİNCE TEKNİK TERİMLER - ÖZLÜ SÖZLER
Derleyen: Belgin Erdoğmuş
3. baskı
13x19.5 cm, 140 sayfa, Mart 2011 / ISBN: 978-975-6857-93-5
İNTERNET VE HUKUK
84
Derleyen: Yeşim M. Atamer
16x23 cm, 810 sayfa, Ocak 2004 / ISBN: 978-975-6857-62-5
İnsan Hakları Hukuku Çalışmaları
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRİSİ VE TÜRKİYE (1945-1948)
Rona Aybay
16x23 cm, 148 sayfa, Ocak 2016 / ISBN: 978-605-399-434-3
Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda
VİCDANİ RED VE TÜRKİYE
Özgür Heval Çınar
16x23 cm, 327 sayfa, Mayıs 2014 / ISBN: 978-605-399-342-1
GEZİ PARKI OLAYLARI
İnsan Hakları Hukuku ve Siyasi Söylem Işığında bir İnceleme
Burcu Yeşiladalı, Cansu Muratoğlu, Gökçe Çiçek Ayata, İdil Elveriş,
İdil Işıl Gül, Lami Bertan Tokuzlu, Pınar Çağlı, Sevinç Eryılmaz,
Ulaş Karan
16x23 cm, 211 sayfa, Kasım 2013 / ISBN: 978-605-399-320-9
Yayına Hazırlayanlar: Seda Kalem Berk - Pınar Uyan Semerci
Yayınlar
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İNSAN HAKLARI
16x23 cm, 212 sayfa, Mart 2013 / ISBN: 978-605-399-274-5
EŞİTSİZ BİR TOPLUMDA ÇOCUKLUK
Pınar Uyan Semerci, Serra Müderrisoğlu, Abdullah Karatay,
Başak Ekim Akkan, Zeynep Kılıç, Burcu Oy, Şaylan Uran
21x29,7 cm, 276 sayfa, Ağustos 2012 / ISBN: 978-605-399-234-9
PUSULACIK
Çocuklar İçin İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu
Nancy McWıllıams
Çeviren: Melih Çulhanoğlu
21x29.5 cm, 312 sayfa, Mart 2010 / ISBN: 978-605-399-136-6
İnsan Hakları İhlali Olarak
YOKSULLUK
Derleyen: Pınar Uyan Semerci
16x23 cm, 178 sayfa, Mart 2010 / ISBN: 978-605-399-142-7
ADALET GÖZET
Yargı Sistemi Üzerine Bir İnceleme
Derleyen: Seda Kalem
16x23 cm, 168 sayfa, Ocak 2010 / ISBN: 978-605-399-123-6
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DE İNSAN HAKLARI YORUMLARI
İnsan Hakları Komitesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Komitesi, 1981-2006
Derleyen ve Metinleri Çeviren: Lema Uyar
16x23 cm, 427 sayfa, Eylül 2006 / ISBN: 978-75-6176-63-6
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN ADIM ADIM
RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU
Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Komitesi’ne Sunulacak Raporların Hazırlanması ve Sunumu
Çeviren: İdil Işıl Gül
16x23 cm, 175 sayfa, Aralık 2004 / ISBN: 978-975-6176-02-4
TÜRKİYE’DE ADLİ YARDIM
Karşılaştırmalı İnceleme ve Politikalar
LEGAL AID IN TURKEY
Polıcy Issues and a Comparatıve Perspectıve
Derleyen-Editör: İdil Elveriş
16x23 cm, 288 sayfa, Şubat 2005 / ISBN: 978-975-6176-03-2
İNSAN HAKLARI KOMİTESİ’NİN EMSAL KARARLARI
Derleyenler: Raıja Hanskı - Martın Scheının
Çeviren: Defne Orhun
85
Yayınlar
16x23 cm, 656 sayfa, Haziran 2005 / ISBN: 978-975-6176-20-2
Mıgratıon Studıes
EMANCIPATION IN EXILE
Perspectıves on the Empowerment of Mıgrant Women
Edıted by: Nermin Abadan-Unat, Gretty Mırdal
16x23, 304 pp, October 2015 / ISBN: 978-605-399-411-4
LAND OF DIVERSE MIGRATIONS
Challenges of Emıgratıon and Imıgratıon ın Turkey
Ahmet İçduygu - Kemal Kirişçi
16x23 cm, 826 pp, February 2009 / ISBN: 978-605-399-040-6
Göç Çalışmaları
AVRUPA’DA İSLAM, GÖÇMENLİK VE KONUKSEVERLİK
Meyda Yeğenoğlu
16x23 cm, 260 sayfa, Kasım 2015 / ISBN: 978-605-399-410-7
İSLÂM, GÖÇ VE ENTEGRASYON
Güvenlikleştirme Çağı
Ayhan Kaya
16x23 cm, 316 sayfa, Kasım 2016 / ISBN: 978-605-399-415-2
TÜRKİYE’DE MÜLTECİLİK
İltica, Geçicilik ve Yasallık: ‘Van Uydu Şehir Örneği’
86
Özge Biner
16x23 cm, 264 sayfa, Nisan 2016 / ISBN: 978-605-399-399-5
ULUSAŞIRI KİMLİKLER
Londra’da Kıbrıslı Türk, Kürt ve Türk Göçmen Çocukları
Doğuş Şimşek
16x23 cm, 154 sayfa, Mart 2016 / ISBN: 978-605-399-444-2
İSTANBUL BİR KERVANSARAY (MI?)
Göç Yazıları
Sema Erder
Derleyen: Nesrin Uçarlar
16x23 cm, 419 sayfa, Ocak 2015 / ISBN: 978-605-399-371-1
TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER
Toplumsal Kabul ve Uyum
M. Murat Erdoğan
16x23 cm, 279 sayfa, Şubat 2015 / ISBN: 978-605-399-369-8
TÜRKİYE’NİN GÖÇ TARİHİ
14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler
Derleyenler: Ayhan Kaya, M. Murat Erdoğan
ZOR İSİMLİ ÇOCUKLAR
Bir Gurbet Hikâyesi
Yayınlar
19x24 cm, 392 Sayfa, Haziran 2015 / ISBN: 978-605-399-397-1
Serhat Güney
16x23 cm, 178 sayfa, Ekim 2015 / ISBN: 978-605-399-400-8
ALMANYA’DA TÜRK KÜLTÜRÜ
Çok-Kültürlülük ve Kültürlerarası Eğitim
Onur Bilge Kula
16x23 cm, 382 sayfa, Ekim 2012 / ISBN: 978-605-399-252-3
KENTLER VE GÖÇ
Türkiye, İtalya, İspanya Örnekleri
Derleyen: Ahmet İçduygu
16x23 cm, 396 sayfa, Temmuz 2012 / ISBN: 978-605-399-241-7
GEBZE
“Küçük Türkiye”nin Göç Serüveni
Tolga Tezcan
16x23 cm, 270 sayfa, Temmuz 2011 / ISBN: 978-605-399-215-8
TÜRKİYE’DE İÇ GÖÇLER: BÜTÜNLEŞME Mİ GERİ DÖNÜŞ MÜ?
İstanbul Diyarbakır Mersin
Ayhan Kaya
16x23 cm, 246 sayfa, Mayıs 2009 / ISBN: 978-605-399-092-5
ENTEGRASYONUN ÖTESİNDE
Türkiye’den Fransa’ya Göç ve Göçmenlik Halleri
Derleyenler: Didem Danış - Verda İrtiş
16x23 cm, 392 sayfa, Ağustos 2008 / ISBN: 978-605-399-047-5
KÖKLER VE YOLLAR
Türkiye’de Göç Süreçleri
Derleyenler: Ayhan Kaya - Bahar Şahin
16x23 cm, 611 sayfa, Şubat 2007 / ISBN: 978-975-6176-58-X
GÖÇLER ÇAĞI
Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri
Stephen Castles - Mart J. Mıller
Çevirenler: Bülent Uğur Bal - İbrahim Akbulut
15.5x22.5 cm, 482 sayfa, Şubat 2008 / ISBN: 978-605-399-02-8
BELÇİKA TÜRKLERİ
Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü, Engel mi?
Ayhan Kaya - Ferhat Kentel
16x23 cm, 220 sayfa, Eylül 2008 / ISBN: 978-605-399-051-2
87
Yayınlar
ALMANYA’DA “HAYALİ TÜRKİYE”NİN MÜZİĞİ
Martın Greve
Çeviren: Selin Dingiloğlu
16x23 cm, 584 sayfa, Temmuz 2006 / ISBN: 978-975-6176-55-5
ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ
Gülay Toksöz
16x23 cm, 279 sayfa, Mart 2006 / ISBN: 978-975-6176-45-8
GELDİLER VE KALDILAR...
Almanya Türkleri’nin Yaşam Öyküleri
Mıchael Rıchter
Çeviren: Mutlu Çomak-Özbatır
16x23 cm, 272 sayfa, Ekim 2005 / ISBN: 978-975-6176-31-8
EURO-TÜRKLER
Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü, Engel mi?
Ayhan Kaya - Ferhat Kentel
Çeviren: Tutku Vardağlı
16x23 cm, 240 sayfa, Ağustos 2005 / ISBN: 978-975-6176-25-3
BİTMEYEN GÖÇ
Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa
Nermin Abadan-Unat
2. baskı
16x23 cm, 478 sayfa, Kasım 2006 / ISBN: 978-975-6857-47-1
88
DAHA SESİMİZİ DUYURMADIK
Avrupa’da Türk İşçi Çocukları
Gündüz Vassaf
2. baskı
16x23 cm, 334 sayfa, Haziran 2010 / ISBN: 978-975-6857-48-X
Psikanaliz-Psikoloji
TÜRKİYE DEBELENİRKEN
Psiko-Politik Yüzleşmeler
Murat Paker
16x23 cm, 413 sayfa, Nisan 2016 / ISBN: 978-605-399-445-9
ÜNİVERSİTEDE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EL KİTABI
Derleyenler: Filiz Yurtseven - Murat Paker
16x23 cm, 334 sayfa, Eylül 2015 / ISBN: 978-605-399-412-1
BİR ANNENİN DOĞUŞU
Annelik Deneyimi Sizi Sonsuza Dek Nasıl Değiştirir
Danıel N. Stern - Nadıa Bruschweıler-Stern - Alıson Freeland
16x23 cm, 165 sayfa, Kasım 2013 / ISBN: 978-605-399-312-4
D.W. Wınnıcott
Yayınlar
EBEVEYNLERLE SOHBET
Çeviren: Neşe Hatiboğlu
16x23 cm, 128 sayfa, Nisan 2013 / ISBN: 978-605-399-276-9
FREUD VE SONRASI
Modern Psikanalitik Düşüncenin Tarihi
Stephen A. Mıtchell - Margaret J. Black
Çeviren: Ayhan Eğrilmez
16x23 cm, 340 sayfa, Temmuz 2012 / ISBN 978-605-399-255-4
KARDEŞLER
Cinsellik ve Şiddet
Julıet Mıtchell
Çeviren: Billur Cavidan Yılmazyiğit
16x23 cm, 272 sayfa, Haziran 2012 / ISBN: 978-605-399-243-1
AŞK SÜREBİLİR Mİ?
Zamana Karşı Romantik Aşkın Kaderi
Stephen A. Mıtchell
Çeviren: Cem Alpan
16x23 cm, 198 sayfa, Haziran 2010 / ISBN: 978-605-399-147-2
ÇEVRE PSİKOLOJİSİ
İnsan Mekân İlişkileri
Melek Göregenli
16x23 cm, 259 sayfa, Ekim 2010 / ISBN: 978-605-399-171-7
PSİKANALİTİK TANI
Klinik Süreç İçinde Kişilik Yapısını Anlamak
Nancy McWıllıams
16x23 cm, 520 sayfa, Ekim 2009 / ISBN: 978-605-399-105-2
PSİKANALİZDE İLİŞKİSEL KAVRAMLAR
Bir Bütünleşme
Stephen A. Mıtchell
Çevirenler: Gülenbaht Algaç - İrem Anlı
16x23 cm, 350 sayfa, Ekim 2009 / ISBN: 978-605-399-117-5
Psike İstanbul Psikanaliz Kitaplığı
HAREKETLİ İMGELER
Filmler Üzerine Psikanalitik Yansımalar
Andrea Sabbadını
16x23 cm, 214 sayfa, Nisan 2016 / ISBN: 978-605-399-446-6
89
Yayınlar
ACIYAN BEDEN
Psikomatiğe Psikanalitik Bakışlar
Derleyen: Yasemin Cengiz
16x23 cm, 180 sayfa, Aralık 2015 / ISBN: 978-605-399-426-8
RUH, ZİHİN VE PSİKANALİST
Psikotik Yönleri Olan Hastalarla
Psikanalitik Çerçevenin Yaratılması
Davıd Rosenfeld
16x23 cm, 262 sayfa, Aralık 2015 / ISBN: 978-605-399-428-2
Rüyalardan Gerçekliğe
PSİKANALİZ VE SANAT
Özden Terbaş
16x23 cm, 208 sayfa, Haziran 2016 / ISBN: 978-605-399-450-3
Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2016
ÖLÜM DÜRTÜSÜ
Editör: Nilüfer Erdem
16x23 cm, 254 sayfa, Eylül 2016 / ISBN: 978-605-399-456-5
BİR YAZMA KETLENMESİ VE
SALDIRGANLIĞIN YÜCELTİLMESİ VAKASININ ANALİZİ
Maurıce Apprey
Çeviren: Evin Kantemir
16x23 cm, 202 sayfa, Kasım 2014 / ISBN: 978-605-399-367-4
90
SİNEMA VE PSİKANALİZ 2
Kayıp ve Zaman
Derleyen: Özden Terbaş
16x23 cm, 146 sayfa, Mart 2015 / ISBN: 978-605-399-379-7
Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2015
PSİKANALİZ EĞİTİMİ VE SONRASI
16x23 cm, 285 sayfa, Eylül 2015 / ISBN: 978-605-399-405-3
BİR DÜŞÜNCE BİR USTA
Derleyen: Nilüfer Erdem
16x23 cm 188 sayfa, Kasım 2010 / ISBN: 978-605-399-172-4
DİVANDA KILIÇ DÖVÜŞÜ
Vamık D. Volkan
Çeviren: Banu Büyükkal
2. baskı
16x23 cm. 92 sayfa, Nisan 2012 / ISBN: 978-605-399-174-8
Yayınlar
UTANÇ VE HASET
Görünüm Kaygısı ve Kem Göz
Benjamın Kılborne
Çeviren: Burçal Erdal
16x23 cm, 270 sayfa, Mayıs 2014 / ISBN: 978-605-399-346-9
TEFEKKÜR YAKINLIKLARI
Chrıs Joannıdıs
Hazırlayan: H. Pınar Mutlu
16x23 cm, 233 sayfa, Nisan 2013 / ISBN: 978-605-399-272-1
BABA İŞLEVİ
Derleyen: M. Işıl Ertüzün
16x23 cm, 175 sayfa, Aralık 2012 / ISBN: 978-605-399-264-6
CİNSİYET, CİNSEL KİMLİK VE CİNSELLİK
Derleyen: Deniz Arduman
16x23 cm, 170 sayfa, Ekim 2013 / ISBN: 978-605-399-310-0
SİNEMA VE PSİKANALİZ
Filmler ve Bilinçdışı
Derleyen: Özden Terbaş
16x23 cm, 123 sayfa, Aralık 2012 / ISBN: 978-605-399-265-3
KENDİLİKTEN KAÇIŞ
Sınırları Yıkmak, Bir-liğe Duyulan Açlık
Ilany Kogan
Çeviren: Banu Büyükkal
91
16x23 cm, 134 sayfa, Mart 2012 / ISBN: 978-605-399-181-6
DÜŞLER DÜŞLEMLER VE MASALLAR
Psikanalitik Bakışlar
Derleyenler: Nilgün Taşkıntuna - Yeşim Bozkurt
16x23 cm, 208 sayfa, Nisan 2012 / ISBN: 978-605-399-123-3
Cıty - Monography
WORKPLACES: THE TRANSFORMATION OF PLACES OF PRODUCTION
Edıted by Mohammad al-Asad
28x21,5 cm, 352 pages, December 2010 / ISBN: 978-605-399-165-6
Kent - Monografi
Kıtanın Başkentleri/Contınental Capıtals
PARIS BERLIN
Derleyenler: Bilge Bal - İhsan Bilgin
21x34 cm, 464 sayfa, Şubat 2016 / ISBN: 978-605-399-437-4
Yayınlar
MÜLK, MAHAL, İNSAN
İstanbul’da Kentsel Dönüşüm
Derleyen: Asuman Türkün
19x24 cm, 443 sayfa, Mart 2014 / ISBN: 978-605-399-334-6
Liman Kentleri /
AMSTERDAM, BARCELONA, HAMBURG
Metropol ve Mimarlık III /
Çevirenler: İhsan Bilgin, İdil Erkol
16x23 cm, 197 sayfa, Ekim 2012 / ISBN: 978-605-399-251-6
İSTANBUL’DA “SOYLULAŞTIRMA”
Eski Kentin Yeni Sahipleri
Derleyenler: Davıd Behar - Tolga İslam
16x23 cm, 256 sayfa, Şubat 2006 / ISBN: 978-975-6176-43-1
ÇAĞDAŞ KAPİTALİZMİN MEKÂNSAL ÖRGÜTLENMESİ
Hakkı Yırtıcı
2. baskı
16x23 cm, 204 sayfa, Nisan 2005 / ISBN: 978-975-6176-06-7
KUŞTEPE GENÇLİK ARAŞTIRMASI 2002
Derleyen: Gülten Kazgan
16x23 cm, 185 sayfa, Ekim 2002 / ISBN: 978-975-6857-50-1
KUŞTEPE ARAŞTIRMASI 1999
Derleyen: Gülten Kazgan
92
16.5x24 cm, 137 sayfa, Ekim 1999 / ISBN: 978-975-8438-00-X
European Studıes
DEVELOPING SUSTAINABILITY
A Collectıon of Selected Papers Compıled by the Dorıch House
Group of Unıversıtıes
Edıted by: Jacques Comby - Katherıne A. T. Eames - Valentına Tırlonı Laurent Guıhéry -Jorge Marx Gomez - Ayşe Uyduran Öktem
16x23 cm, 428 sayfa, Temmuz 2013 / ISBN: 978-605-399-286-8
Cultural Studıes - Kültürel İncelemeler
Cultural Polıcy and Management
Yearbook 2014-2015
CULTURAL INTERVENTIONS
Edıted by: Kevın Robıns - Burcu Yasemin Şeyben
19x24 cm, 210 pages, January 2016 / ISBN: 978-605-399-436-7
Yayınlar
Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) Yıllık
2014-2015
KÜLTÜRE MÜDAHALE
Derleyenler: Kevın Robıns - Burcu Yasemin Şeyben
19x24 cm, 222 sayfa, Ocak 2016 / ISBN: 978-605-399-430-5
MÜZİK ETNOLOJİSİ
Derleyen ve Çeviren: Murat Bulgan
16x23 cm, 92 sayfa, Şubat 2016 / ISBN: 978-605-399-427-5
ULUSAL KÜLTÜRLERİN SONU MU?
Çeşitlilik Sınavında Kültür Politikaları
Derleyenler: Emmanuel Négrıer - Lluís Bonet
Çeviren: Işık Ergüden
16x23 cm, 188 sayfa, Mart 2015 / ISBN: 978-605-399-372-8
Kültür Politikaları ve Yönetimi (KPY)
YILLIK 2012-2013
Derleyen: Phılıp Dıetachmaır
19x24 cm, 177 sayfa, Aralık 2014 / ISBN: 978-605-399-327-8
Kültür Politikaları ve Yönetimi (KPY)
YILLIK 2011
Derleyen: Deniz Ünsal
19x24 cm, 184 Sayfa, Mayıs 2012 / ISBN: 978-605-399-237-0
Cultural Polıcy and Management (KPY)
YEARBOOK 2011
Edıted by: Deniz Ünsal
19x24 cm, 184 Sayfa, Mayıs 2012 / ISBN: 978-605-399-237-0
KÜLTÜR POLİTİKALARI VE YÖNETİMİ (KPY)
YILLIK 2010
Serhan Ada - Ayça İnce
19x24 cm, 208 sayfa, Ekim 2010 / ISBN: 978-605-399-168-7
YEREL KÜLTÜR POLİTİKALARI EL KİTABI
Adımlar, Araçlar ve Örnekler
Derleyen: Eylem Ertürk
19x23 cm, 77 sayfa, Mart 2011 / ISBN: 978-605-399-191-5
Sivil Toplum Gözüyle
TÜRKİYE KÜLTÜR POLİTİKASI RAPORU
Derleyen: Serhan Ada
16x23 cm, 143 sayfa, Temmuz 2011 / ISBN: 978-605-399-210-3
INTRODUCTION TO CULTURAL POLICY IN TURKEY
Edıted by: Serhan Ada - H. Ayça İnce
16x23 cm, 270 pp, October 2009 / ISBN: 978-605-399-122-9
93
Yayınlar
Kültür Politikaları ve Yönetimi (KPY)
YILLIK 2009
Serhan Ada
19x24 cm, 192 sayfa, Kasım 2009 / ISBN: 978-605-399-130-4
TÜRKİYE’DE KÜLTÜR POLİTİKALARINA GİRİŞ
Serhan Ada - H. Ayça İnce
16x23 cm, 264 sayfa, Haziran 2009 / ISBN: 978-605-399-041-3
GIAMBATTISTA VICO VE YENİ BİLİM’İN TEMEL KAVRAMLARI
Derleyen: Levent Yılmaz
16x23 cm, 135 sayfa, Ekim 2007 / ISBN: 978-605-399-003-1
Sosyal Bilimlerde Kavramlar
MİLLİYETÇİLİK
Craıgh Calhoun
2. baskı
16x23 cm, 203 sayfa, Mart 2012 / ISBN: 978-975-6176-85-6
KÜLTÜREL İNCELEMELERE GİRİŞ
Armand Mattelart ve Erıc Neveu
13x19.5 cm, 143 sayfa, Ekim 2007 / ISBN: 978-605-399-002-4
KÜLTÜR TARİHİ
Peter Burke
94
13x19.5 cm, 240 sayfa, Ekim 2006 / ISBN: 978-975-6176-65-2
SOSYAL SERMAYE
John Fıeld
2. baskı
13x19.5 cm, 240 sayfa, Ağustos 2006 / ISBN: 978-975-6176-40-7
DEVLET
John A. Hall - G. John Ikenberry
13x19.5 cm, 162 sayfa, Aralık 2005 / ISBN: 978-975-6176-34-2
İDEOLOJİ
Davıd McLellan
3. baskı
16x23 cm, 123 sayfa, Ekim 2012 / ISBN: 978-975-6176-10-5
POPÜLİZM
Paul Taggart
Çeviren: Barış Yıldırım
13x19.5 cm, 175 sayfa, Ekim 2004 / ISBN: 978-975-8998-02-1
Yayınlar
Matematik ve Bilgisayar
TÜBA 2010 EN İYİ DERS KİTABI ÖDÜLÜ
KİTAP’TAN DELİLLER
Martın Aıgner - Günter M. Zıegler
19,5x24 cm, 264 sayfa, Mart 2009 / ISBN: 978-605-399-082-6
Eğitim
KÜLTÜRLERARASI PEDAGOJİ
Arnd-Mıchael Nohl
16x23 cm, 294 sayfa, Mayıs 2009 / ISBN: 978-605-399-096-3
‘EVET’
Boyun Eğmeden Anlaşmaya Varmak
Roger Fısher - Wıllıam Ury - Bruce Patton
13.5x19.5 cm, 226 sayfa, Mart 2008 / ISBN: 978-605-399-025-3
Gençlik Çalışmaları
TÜRKİYE’DE GENÇLİK ÇALIŞMASI VE GENÇLİK POLİTİKALARI
Derleyenler: Nurhan Yentürk - Yörük Kurtaran - Gülesin Nemutlu
16x23 cm, 501 sayfa, Nisan 2008 / ISBN: 978-605-399-037-6
İSTANBUL GENÇLİĞİ
Gençlik Değerleri Araştırması
Gülten Kazgan
2. baskı
16x23 cm, 256 sayfa, Ocak 2007 / ISBN: 978-975-6176-76-8
EĞİTİMİN DEĞERİ VE GENÇLİK
Eğitimli İstanbul Gençliğinin Değerler Dünyası
Derleyen: Umut Sarp Zeylan
16x23 cm, 190 sayfa, Ağustos 2007 / ISBN: 978-975-6176-96-2
STK Çalışmaları - Eğitim Dizisi
AB, BÜTÜNLEŞME VE STK’LAR
Alper Akyüz
16x23 cm, 246 sayfa, Mayıs 2009 / ISBN: 978-605-399-094-9
GÖNÜLLÜLERLE İŞBİRLİĞİ
Laden Yurttagüler - Alper Akyüz
21x29.5 cm, 104 sayfa, Aralık 2006 / ISBN: 978-975-6176-72-5
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN
STRATEJİK DÜŞÜNME - STRATEJİ GELİŞTİRME
Hale Akay
21x29.7 cm, 190 sayfa, Şubat 2007 / ISBN: 978-975-6176-83-2
95
Yayınlar
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ I
Proje Teklifi Hazırlama, İzleme ve Değerlendirme
Nurhan Yentürk - Yiğit Aksakoğlu
21x29.7 cm, 192 sayfa, Eylül 2006 / ISBN: 978-975-6176-70-9
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN MUHASEBE,
FİNANSMAN VE VERGİ UYGULAMALARINA GİRİŞ
Metin Konca
21x29.7 cm, 112 sayfa, Ekim 2006 / ISBN: 978-975-6176-71-7
PROJE SÜRECİ YÖNETİMİ VE
MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ HAZIRLAMA İLKELERİ
Gülhan Bilen - M. Serdar Kabukçuoğlu
16x23 cm, 135 sayfa, Şubat 2005 / ISBN: 978-975-6176-05-9
Araştırma
YEREL DEMOKRASİ SORUNSALI
Büyükşehir Belediye Meclisleri Yapısı ve İşleyişi
Derleyen: Pınar Uyan Semerci
16x23 cm, 324 sayfa, Ekim 2015 / ISBN: 978-605-399-414-5
KUZEY KIBRIS’IN “ÖTEKİLERİ”
Rumlar, Marunîler, Romanlar, Aleviler, Kürtler
Ali Dayıoğlu
16x23 cm, 150 sayfa, Ekim 2014 / ISBN: 978-605-399-361-2
96
“BİZİ YANLIŞ TANIYORLAR...”
Avrupalıların Türkiye ve Türkler Hakkındaki Algıları
Hakan Yılmaz - Emre Erdoğan
16x23 cm, 180 sayfa, Kasım 2012 / ISBN: 978-605-399-259-2
İSTANBULLU RUMLAR
Sula Bozis
19x24 cm, 246 sayfa, Mart 2012 / ISBN: 978-605-399-230-1
TÜRKİYE’DE ERMENİLER
Cemaat-Birey-Yurttaş
Füsun Üstel - Günay Göksu Özdoğan - Karin Karakaşlı - Ferhat Kentel
19x24 cm, 640 sayfa, Haziran 2009 / ISBN: 978-605-399-095-6
HAYALDEN GERÇEĞE
Tarlabaşı Toplum Merkezi Deneyimi
Pınar Uyan Semerci
16x23 cm, 363 sayfa, Şubat 2010 / ISBN: 978-605-399-133-5
Yayınlar
Language and Lıterature
THE VIEW FROM THE MASTHEAD
Journey Through Dystopıa Towards an Open-Ended Utopıa
Bülent Somay
16x23 cm, 229 sayfa, Mart 2010 / ISBN: 978-605-399-140-3
BALKAN LITERATURES
In The Era of Natıonalısm
Edıted By: Murat Belge - Jale Parla
16x23 cm, 453 pp, August 2009 / ISBN: 978-605-399-102-1
Edebiyat ve Dil
ZEBERCET’TEN CUMHURİYET’E “ANAYURT OTELİ”
Editörler: Necdet Berk Özler - Nergis Öztürk
16x23 cm, 167 sayfa, Aralık 2015 / ISBN: 978-605-399-424-4
DÜNYA EDEBİYATI NEDİR?
Davıd Damrosch
16x23 cm, 334 sayfa, Ağustos 2013 / ISBN: 978-605-399-290-5
TIFLÎ HİKAYELERİ
Davıd Selim Sayers
16x23 cm, 454 sayfa, Şubat 2013 / ISBN: 978-605-399-270-7
DÜNYA EDEBİYATI NASIL OKUNMALI?
Davıd Damrosch
Çeviren: Devrim Çetinkasap
16x23 cm, 164 sayfa, Nisan 2010 / ISBN: 978-605-399-145-8
TÜRKİYE’DE DİL TARTIŞMALARI
Derleyenler: Astrıd Menz - Chrıstoph Schroeder
2. baskı
16x23 cm, 192 sayfa, Kasım 2008 / ISBN: 978-975-6176-70-9
“FRANKENSTEIN’IN YAZARI” MARY SHELLEY’NİN ROMANCILIĞI
Erinç Özdemir
16x23 cm, 156 sayfa, Ağustos 2004 / ISBN: 978-975-6857-91-9
TÜRKİYE’DE ULUSÇULUK VE DİL POLİTİKALARI
Hüseyin Sadoğlu
2. baskı
16x23 cm, 396 sayfa, Ekim 2003 / ISBN: 978-975-6857-60-9
DICKENS VE SIDNEY
İngiltere’de Ulusal Edebiyatın Kuruluşu
Deniz Şengel
16x23 cm, 112 sayfa, Ocak 2002 / ISBN: 978-975-6857-24-2
97
Yayınlar
TÜRK DİLİ
Dil ve Anlatım: Yaşayan Türkçe Üzerine Bir Deneme
Atilla Özkırımlı
4. baskı
16x23 cm, 339 sayfa, Ekim 2007 / ISBN: 978-975-6857-23-4
SHORT FICTION IN ENGLISH
Edıted by: Pınar Kür
2nd edition
16x23 cm, 379 sayfa, Ekim 2004 / ISBN: 978-975-6857-25-0
Sanat Estetik
A Retrospectıve of
YÜKSEL ARSLAN Retrospektifi
Katalog / Catalogue
Levent Yılmaz
25x30 cm, 592 sayfa, Mayıs 2010 / ISBN: 978-605-893-781-9
MODERN VE ÖTESİ: ELLİ YILIN SANATINA KENAR NOTLARI
Orhan Koçak
19x24 cm, 218 sayfa, Ekim 2009 / ISBN: 978-605-399-000-0
SEKSENLERDE TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ SANAT: YENİ AÇILIMLAR
Editörler: İpek Duben - Esra Yıldız
19x23 cm, 335 sayfa, Nisan 2008 / ISBN: 978-605-399-023-9
98
TÜRK RESMİ VE ELEŞTİRİSİ
İpek Duben
19x24 cm, 302 sayfa, Mart 2007 / ISBN: 978-975-6176-56-3
GÖZ KIRPARKEN
Walter Murch
Çeviren: İlker Canikligil
16x23 cm, 131 sayfa, Temmuz 2005 / ISBN: 978-975-6176-12-1
ANİMASYONUN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ
Özge Samancı
16x23 cm, 269 sayfa, Mayıs 2004 / ISBN: 978-975-6857-68-4
YİRMİNCİ YÜZYILDA ÖNCÜ TİYATRO
Ayşın Candan
16x23 cm, 239 sayfa, Mart 2003 / ISBN: 978-975-6857-51-X
Yayınlar
Pazarlama İletişimi
YENİ REKLAMCILIK
Atilla Aksoy
2. baskı
19x24 cm, 262 sayfa, Temmuz 2007 / ISBN: 978-975-6176-30-X
Akademya
İSTANBUL DARÜLFÜNUNU’NDA ALMAN MÜDERRİSLER 1915-1918
Emre Dölen
Sert kapak, 16x23 cm, 905 sayfa, Aralık 2013 / ISBN: 978-605-399-324-7
Türkiye Üniversite Tarihi 1
OSMANLI DÖNEMİNDE DARÜLFÜNUN 1863-1922
Emre Dölen
19x24 cm, 838 sayfa, Kasım 2009 / ISBN: 978-605-399-099-4
Türkiye Üniversite Tarihi 2
CUMHURİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DARÜLFÜNUNU 1922-1933
Emre Dölen
19x24 cm, 538 sayfa, Şubat 2010 / ISBN: 978-605-399-111-3
Türkiye Üniversite Tarihi 3
DARÜLFÜNUN’DAN ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ
TASFİYE VE YENİ KADROLAR
Emre Dölen
19x24 cm, 748 sayfa, Şubat 2010 / ISBN: 978-605-399-074-1
Türkiye Üniversite Tarihi 4
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1933-1946
Emre Dölen
19x24 cm, 903 sayfa, Mart 2010 / ISBN: 978-605-399-109-0
Türkiye Üniversite Tarihi 5
ÖZERK ÜNİVERSİTE DÖNEMİ 1946-1981
Emre Dölen
19x24 cm, 452 sayfa, Nisan 2010 / ISBN: 978-605-399-110-6
PİYASA ORTAMINDA ÜNİVERSİTELER
Derek Bok
Çeviren: Barış Yıldırım
16x23 cm, 211 sayfa, Şubat 2007 / ISBN: 976-6176-75-X
Her Türlü Aklın Ötesinde
ÜNİVERSİTEDE İDEOLOJİ İLE YAŞAMAK
Ronald Barnett
Çeviren: Sema Eren
16x23 cm, 313 sayfa, Aralık 2008 / ISBN: 978-605-399-059-8
99
Yayınlar
AKADEMİSYENLER VE GERÇEK DÜNYA
G. R. Evans
Çeviren: Ebru Kılıç
16x23 cm, 250 sayfa, Şubat 2007 / ISBN: 978-975-6176-80-6
ÜNİVERSİTELERİMİZ VE DEMOKRASİ
Toktamış Ateş
16x23 cm, 395 sayfa, Şubat 2007 / ISBN: 978-975-6176-79-2
MICROCOSMOGRAPHIA ACADEMICA
BİR GENÇ ÜNİVERSİTE POLİTİKACISINA KILAVUZ
Üniversite Sorunları
F. M. Cornford
Çeviren: Seha L. Meray
16x23 cm, 95 sayfa, Ekim 2003 / ISBN: 978-975-6857-72-2
Sempozyum - Panel
“TARİHİN DURDUĞU O AN”
Ermeni Tehcirinin Edebiyata Yansımaları
Derleyen: Pınar Uyan Semerci
16x23 cm, 88 sayfa, Eylül 2016 / ISBN: 978-605-399-457-2
1990’LARDA KÜRTLER VE KÜRDİSTAN
Derleyenler: Ayhan Işık - Bülent Bilmez - Ronayi Önen - Tahir Baykuşak
16x23 cm, 185 sayfa, Mayıs 2015 / ISBN: 978-605-399-391-9
100
SPİNOZA GÜNLERİ
Teolojik-Politik İnceleme Etrafında
Derleyen: Cemal Bâli Akal
16x23 cm, 138 sayfa, Ekim 2009 / ISBN: 978-605-399-115-1
SPİNOZA GÜNLERİ 2
Der. Cemal Bâli Akal - Reyda Ergun
16x23 cm, 200 sayfa, Ekim 2011 / ISBN: 978-605-399-225-7
TÜRKİYE RUSYA ARASINDA İHTİLAFLI KONULAR VE ÇÖZÜMLERİ
Derleyen: Gülten Kazgan
16x23 cm, 212 sayfa, Ağustos 2008 / ISBN: 978-605-399-050-0
DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE VE RUSYA
Politik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler
Derleyenler: Gülten Kazgan - Natalya Ulçenko
16x23 cm, 376 sayfa, Kasım 2003 / ISBN: 978-975-6857-70-6
Yayınlar
Sanat - Estetik
ÖNCÜ TİYATRO VE DİJİTAL ÇAĞDA GÖSTERİM
Ayşın Candan
Genişletilmiş 2. baskı
16x23 cm, 234 sayfa, Şubat 2013 / ISBN: 978-605-399-268-4
Tarih - Sanat
RÖNESANS İNGİLTERE’SİNDE TÜRKLER
Nazan Aksoy
16x23 cm, 141 sayfa, Şubat 2004 / ISBN: 978-975-6857-82-X
Medya - Basın
MEDYAKRONİK
Hakiki Örneklerle Haber Eleştirisi
19x24 cm, 352 sayfa, Kasım 2003 / ISBN: 978-975-6857-74-9
Medıa and Culture
MEDIATED IDENTITIES
Edıted by: Karen Ross - Deniz Derman - Nevena Dakovic
16x23 cm, 375 sayfa, Şubat 2001 / ISBN: 978-975-6857-15-3
Beden - Bilgi - Belge
NÂZIM HİKMET’İN AÇLIK GREVİ
26x36 cm, Haziran 2011 / ISBN: 978-605-399-202-8
HAREKET HALİNDE
1986-2001 FOTOGRAFİK SEYAHAT PROJESİ
İhsan Derman
19.5x26 cm, 114 sayfa, Mart 2004 / ISBN: 978-975-6857-84-6
HAREKET HALİNDE
1986-2001 FOTOGRAFİK SEYAHAT PROJESİ
İhsan Derman
19.5x26 cm, 114 sayfa, Mart 2004 / ISBN: 978-975-6857-84-6
VİYANA CHICAGO
Metropol ve Mimarlık
Editör: İhsan Bilgin
Fotoğraflar: Cemal Emden
21x34 cm, 203 sayfa, Mart 2008 / ISBN: 978-605-399-034-5
101
Yayınlar
PADİŞAHIN BURNU
Türkiye’den Karikatürler
DIE NASE DES SULTANS
Karıkaturen Aus der Turkeı
Akdağ Saydut, Ali Akay, Rona İzel Rozental
21x29 cm, 264 sayfa, Ekim 2008 / ISBN: 978-605-399-046-8
İSTANBUL: CITY OF MEMORIES AND HOPES
24.5x30.5 cm, 204 pp, June 2004 / ISBN: 978-975-6857-90-0
SAVAŞ ÇOCUKLARI
Hakan Denker
21x24.5 cm, Şubat 2002 / ISBN: 978-975-6857-41-2
DARÜLFÜNUN’DAN GÜNÜMÜZE ÜNİVERSİTE YAYINCILIĞI VE YAŞAMI
Emre Dölen - Nuran Yıldırım
21x24.5 cm, 156 sayfa, Haziran 2003 / ISBN: 978-975-6857-52-8
EROL AKYAVAŞ
Yaşamı ve Yapıtları
Yayına Hazırlayanlar: Beral Madra - Haldun Dostoğlu
2 cilt
1. cilt: 23x33 cm, 221 sayfa, Ekim 2000 / ISBN: 978-975-6857-07-2
2. cilt: 23x33 cm, 242 sayfa, Ekim 2000 / ISBN: 978-975-6857-08-0
Takım ISBN: 978-975-6857-06-4
SADİ YAVER ATAMAN’IN GÖZÜYLE İSTANBUL FOLKLORU
102
Nazire Gamze Ilıcak
16x23 cm, 128 sayfa, Aralık 2010 / ISBN: 978-605-399-176-2
İSTANBUL FİLM ENDÜSTRİSİ
Evrim Töre Özkan
6x23 cm, 136 sayfa, Aralık 2010 / ISBN: 978-605-399-177-9
AHMET RASİM’İN GÖZÜYLE İSTANBUL FOLKLORU
Zehra Hamarat
16x23 cm, 175 sayfa, Aralık 2010 / ISBN: 978-605-399-175-5
EFSANE ŞEHİR İSTANBUL
Ferhat Aslan
16x23 cm 134 sayfa, Mart 2011 / ISBN: 978-605-399-188-5
İSTANBUL’UN TARİHİ VE DOĞAL MİRAS DEĞERLERİ
Potansiyeller, Riskler ve Koruma Sorunları
İclal Dinçer - Zeynep Enlil - Yiğit Evren - Senem Kozaman Som
19x24 cm, 194 sayfa, Mart 2011 / ISBN: 978-605-399-192-2
İSTANBUL’DA ÖZEL KÜLTÜR POLİTİKASI VE KENTSEL ALAN
Nora Şeni
16x23 cm, 131 sayfa, Mart 2011 / ISBN: 978-605-399-194-6
Derleyen: Deniz Ünsal
Yayınlar
İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT SEKTÖRÜ
12x18 cm, 233 sayfa, Nisan 2011 / ISBN: 978-605-399-195-3
İSTANBUL’UN MÂNİLERİ, MÂNİLERİN İSTANBUL’U
Abdulkadir Emeksiz
16x23 cm, 126 sayfa, Nisan 2011 / ISBN: 978-605-399-197-7
İSTANBUL’DA KENTSEL MİMARİ
Zeynep Ahunbay
19,5x27,5 cm, 132 sayfa, Mayıs 2011 / ISBN: 978-605-399-199-1
İSTANBUL’DA EĞLENCE
Derleyenler: Volkan Aytar - Kübra Parmaksızoğlu
16x23 cm, 208 sayfa, Mayıs 2011 / ISBN: 978-605-399-200-4
İSTANBUL’UN FESTİVALLERİ
Derleyen: Serhan Ada
16x23 cm, 144 sayfa, Mayıs 2011 / ISBN: 978-605-399-201-1
KÜLTÜR EKONOMİSİ ENVANTERİ
İSTANBUL 2010
Asu Aksoy - Zeynep Enlil
19x24 cm, 384 sayfa, Mayıs 2011 / ISBN: 978-605-399-203-5
CULTURAL ECONOMY COMPENDIUM
İSTANBUL 2010
Asu Aksoy - Zeynep Enlil
19x24 cm, 272 cm, Temmuz 2011 / ISBN: 978-605-399-216-5
YARATICI İSTANBUL
Yaratıcı Sektörler ve Kent
Derleyenler: Zeynep Enlil - Yiğit Evren
16x23 cm, 160 safya, Mayıs 2011 / ISBN: 978-605-399-205-9
İSTANBUL’DA MEDYA
Coğrafi Dağılım ve Üretim
Eda Ünlü Yücesoy
16x23 cm, 84 sayfa, Haziran 2011 / ISBN: 978-605-399-208-0
AYASOFYA MÜZESİ KÜLTÜR ENVANTERİ
A. Haluk Dursun
16x23 cm, 253 sayfa, Haziran 2011 / ISBN 978-605-399-209-7
İSTANBUL’DA ARKEOLOJİ
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Arşiv Belgeleri (1970-2010)
Zeynep Kızıltan - Turgut Saner
19x24 cm, 148 sayfa, Temmuz 2011 / ISBN: 978-605-399-213-4
103
Yayınlar
İSTANBUL’DA KÜLTÜR TURİZMİ İÇİN YENİLİKÇİ STRATEJİLER
Zeynep Enlil - İclal Dinçer - Yiğit Evren - Ebru Seçkin
19x24 cm, 166 sayfa, Temmuz 2011 / ISBN: 978-605-399-214-1
Kavramlar ve Pratikler
BİYOPOLİTİKANIN DOĞUŞU
Mıchel Foucault
16x23, 320 sayfa, Kasım 2015 / ISBN: 978-605-399-421-3
ÖZNENİN YORUMBİLGİSİ
Michel Foucault
Çeviren: Ferda Keski
16x23, 502 sayfa, Ekim 2015 / ISBN: 978-605-399-420-6
GÜVENLİK, TOPRAK, NÜFUS
Collège de France Dersleri (1977-1978)
Mıchel Foucault
Çeviren: Ferhat Taylan
16x24 cm, 358 sayfa, Aralık 2013 / ISBN: 978-605-399-325-4
FRANSIZ FİLOZOFU KİMDİR?
Kavramların Toplumsal Yaşamı (1880-1980)
Jean-Louıs Fabıanı
16x23 cm, 250 sayfa, Mayıs 2013 / ISBN: 978-605-399-281-3
104
BİLME İSTENCİ ÜZERİNE DERSLER
Collége de France Dersleri (1970-1971)
Mıchel Foucault
16x23 cm, 304 sayfa, Aralık 2012 / ISBN: 978-605-399-263-9
DOĞA VE KÜLTÜRÜN ÖTESİNDE
Phılıppe Descola
16x23 cm, 400 sayfa, Ekim 2013 / ISBN: 978-605-399-315-5
DÜNYANIN YENİ AKLI
Neoliberal Toplum Üzerine Deneme
Pıerre Dardot - Chrıstıan Laval
Çeviren: Işık Ergüden
16x23 cm, 456 sayfa, Temmuz 2012 / ISBN: 978-605-399-244-8
Yayınlar
Dergiler
BİLGİ VE BELLEK
İstanbul Bilgi Üniversitesi Türk Devrim Tarihi Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan Bilgi ve Bellek,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’nın süreli yayını olarak yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir.
Dergide yakın dönem Türkiye tarihine ve Türkiye’deki güncel gelişmelere ilişkin konulardaki bilimsel
niteliklere sahip olduğu saptanan yazılara yer verilmektedir. Bu bakımdan dergi, tarih disipliniyle birlikte,
ekonomi, hukuk, uluslararası ilişkiler, edebiyat, sosyoloji, psikoloji ve iletişim gibi disiplinleri de içeren bilimsel
nitelikli yazıları kabul etmektedir.
Sayı 1-8.
PARŞÖMEN
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin süreli yayınlarından olan kültür-edebiyat dergisi Parşömen, İstanbul Bilgi
Üniversitesi öğrencileri tarafından yayıma hazırlanıyor. Her sayısında farklı dosya konularına yer veren
Parşömen, “Türkiye’de Eleştiri Geleneğinin Oluşumunda Berna Moran’ın Yeri”, “Bir Disiplin Olarak
Karşılaştırmalı Edebiyat”, İkinci yeni Sonrası Türk Şiiri”, Shakespeare Okumaları”, Edebiyat ve Ütopya”,
“Resim ve Şiir”, Ortaçağın Aydınlığı”, Eleştirmek Maharet İster”, Popüler Kültür”, “Siber Edebiyat” isimli
kapsamlı dosyalarda konularında uzman olan kişilerin yazılarına ve aynı zamanda öğrencilerin de çalışmalarına
yer verdi. 2006 Yaz sayısından itibaren de “Rüya” ve “Maske” sözcüklerinin sayı konusu olarak işlendiği
derginin Yaz 2007 tarihli son sayısının başlığı “Ev”. Dergide disiplinlerarası makale, inceleme ve denemelerin
yanısıra öykü ve şiirler de yer alıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları da bu öğrencilere her türlü imkânı
vererek çalışmalarını özgürce yürütmelerini sağlıyor.
KÜLT
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Dergisi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Bölümü tarafından hazırlanan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi
tarafından yayınlanan KÜLT, dört ayda bir olmak üzere yılda üç sayı olarak yayınlanacak hakemli bir dergidir.
Dergi çeşitli bölümlerden oluşuyor ve her sayıda belli bir konuyu ele alan bir dosyaya yer veriyor. Bu dosyada
çeşitli akademisyen ve yazarların o sayıda seçilen konuya dair makaleleri yer alıyor. Bunun dışında derginin
her sayısında, KÜLT Kayıt, KÜLT Bakış, KÜLT vs., Özel Dosya, Serbest Bölge bölümleri adı altında kültürel
incelemeler konusuna dair birbirinden farklı birçok yazı bulunuyor.
105
Yayınlar
ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ
Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi
www.kybele.anadolu.edu.tr
Bahçeşehir Üniversitesi Kütüphanesi
http://library.bahcesehir.edu.tr/index_turkce.htm
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi
www.library.bilkent.edu.tr
Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi
www.library.boun.edu.tr
Galatasaray Üniversitesi Kütüphanesi
www.kutuphane.gsu.edu.tr/tr
Gazi Üniversitesi Kütüphanesi
www.lib.gazi.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi
www.library.hacettepe.edu.tr
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi
www.library.bilgi.edu.tr
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi
www.kutuphane.istanbul.edu.tr
İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi
www.library.itu.edu.tr
Kocaeli Üniversitesi Kütüphanesi
www.kutuphane.kou.edu.tr
106
Koç Üniversitesi Kütüphanesi
www1.ku.edu.tr/main/library/index.php
Marmara Üniversitesi Kütüphanesi
www.library.marmara.edu.tr
Mimar Sinan Üniversitesi Kütüphanesi
www.library.msu.edu.tr/index.html
Ortadoğu Üniversitesi Kütüphanesi
www.lib.metu.edu.tr
ÜNİVERSİTE YAYINEVLERİ
Cambridge University Press
www.cambridge.org
Chicago University Press
www.press.uchicago.edu
Columbia University Press
www.columbia.edu/cu/cup
Duke University Pres
www.dukeupress.edu
Harvard University Press
www.hup.harvard.edu
Hawaii University Press
www.hawaii.edu/uhpress/UHPHome.html
Indiana University Press
www.indiana.edu/~iupress
Iowa University Press
www.uiowa.edu/uiowapress
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
www.bilgiyay.com
Manchester University Press
www.manchesteruniversitypress.co.uk
Michigan University Press
www.press.umich.edu
MIT Press
www-mitpress.mit.edu
ODTÜ Yayınları
www.metupress.com.tr
Oxford University Press
www.oup.com
Presse Universitaire Française
www.puf.com
Princeton University Press
www.pup.princeton.edu
Rockefeller University Press
www.rockefeller.edu/rupress
Sabancı Üniversitesi Yayınları
www.yayinevi.sabanciuniv.edu
Stanford University Press
www.sup.org
University of North Caroline Press
www.uncpress.unc.edu/default.htm
University of Texas Press
www.utexas.edu/utpress/
University of Toronto Press
www.utpress.utoronto.ca
University Publications of America
www.lexisnexis.com/academic
Yale University Press
www.yale.edu/yup
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
Akademik Araştırmalar Merkezi
www.academical.org
Açık Toplum Enstitüsü
www.osiaf.org.tr
Bilim Merkezi
www.bilimmerkezi.org.tr
Amnesty International (Uluslararası Af Örgütü)
www.amnesty.org
British Council Library
www.britishcouncil.org.tr
Demokrasi Vakfı
www.demokrasivakfi.org.tr
Boğaziçi Üniversitesi Dil Merkezi
www.boun.edu.tr/research/rc_lang.html
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı
www.yazarlarvakfi.org.tr
Milli Kütüphane
www.mkutup.gov.tr
Helsinki Yurttaşlar Derneği
www.hyd.org.tr
ODTÜ Bilten
www.bilten.metu.edu.tr
Human Rights Watch
www.hrw.org
TÜBİTAK
www.tubitak.gov.tr
İstanbul Kültür Sanat Vakfı
www.istfest.org
Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü
www.tebe.org/tr
İktisadi Kalkınma Vakfı
www.ikv.org.tr
Turkish Studies Institute
www.tsi.idc.ac.il
İnsan Hakları Derneği
www.ihd.org.tr
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi
www.isam.org.tr
Osmanlı Araştırmaları Vakfı
www.osmanli.org.tr
KİTAP FUARLARI
Sivil Anayasa Girişimi
www.anayasam.org
Bologna Kitap Fuarı
www.bookfair.bolognafiere.it
Toplum Sorunları Araştırma Vakfı
www.tosav.org.tr
Frankfurt Kitap Fuarı
www.frankfurt-book-fair.com
Türk Kütüphaneciler Derneği
www.kutuphaneci.org.tr
Ferio del Libro Buenos Aires Kitap Fuarı
www.el-libro.com.ar
Türkiye Bilimler Akademisi
www.tuba.gov.tr
Leipzig Kitap Fuarı
www.leipziger-buchmesse.de
Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı
www.tarihvakfi.org.tr
Londra Kitap Fuarı
www.lbf-virtual.com/page.cfm
Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı
www.tustav.org
Salon du Livre Paris Kitap Fuarı
www.salondulivreparis.com
Uluslarararası Yazarlar Parlamentosu
www.autodafe.org
Taipei Uluslararası Kitap Fuarı
www.tibe.com
TÜYAP Istanbul Kitap Fuarı
www.tuyap.com.tr
Yayınlar
ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
107
Fiyat Listesi
Fiyat Listesi
EAN Kodu
9771304404009
9771304404009
9771304404009
9771304404009
9771304404009
9771304404009
9771304404009
9771304404009
9771304404009
9772146240008
9772146240008
9786053990833
9786053992394
9786053993919
9786053993636
9786053991243
9786053990352
9786053993094
110
9786053990949
9789756176969
9786053992691
9786053994268
9786053991236
9786053992899
9789756176160
9786053990109
9786053990116
9786053991755
9789756176801
9789756176559
9786053992523
9786053990758
9789756857014
9786053994015
9786053994091
9789756857687
9786053992363
9789756857229
9786053994794
9786053992837
9786053992318
9786053992714
9786053991472
9786053994640
9786053992226
9786053991540
9786053994107
9789756176924
9789756176276
9789756176481
Stok Açıklaması
DERGİLER
BİLGİ VE BELLEK 1. SAYI
BİLGİ VE BELLEK 2. SAYI
BİLGİ VE BELLEK 3. SAYI
BİLGİ VE BELLEK 4. SAYI
BİLGİ VE BELLEK 5. SAYI
BİLGİ VE BELLEK 6. SAYI
BİLGİ VE BELLEK 7. SAYI
BİLGİ VE BELLEK 8. SAYI
BİLGİ VE BELLEK 9. SAYI
KÜLT DERGİSİ SAYI: 1
KÜLT DERGİSİ SAYI: 2-3
KİTAPLAR
16. YÜZYILDA ADRİYATİKTE KORSANLIK VE EŞKİYALIK
1924 ANAYASASI
1990'LARDA KÜRTLER VE KÜRDİSTAN
20. YÜZYILDA SOYKIRIM VE ETNİK TEMİZLİK
21. YÜZYILDA KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ
21. YÜZYILDA MİLLİYETÇİLİK
21. YÜZYILDA SİBER GÜVENLİK
A
AB, BÜTÜNLEŞME VE STK'LAR
AB İLE MÜZAKERELER EL KİTABI
ABEDE-İ İBLİS
ACIYAN BEDEN
ADALET GÖZET
ADALET PSİKOLOJİSİ
AĞ TOPLUMUNUN YÜKSELİŞİ
AHMET HAMDİ BAŞAR'IN HATIRALARI I. CİLT
AHMET HAMDİ BAŞAR'IN HATIRALARI II. CİLT
AHMET RASİM'İN GÖZÜYLE İSTANBUL FOLKLORU
AKADEMİSYENLER VE GERÇEK DÜNYA
ALMANYA'DA HAYALİ TÜRKİYE'NİN MÜZİĞİ (CD'Lİ)
ALMANYA'DA TÜRK KÜLTÜRÜ
AN INTRODUCTION TO LAW
ANARŞİ, DEVLET VE ÜTOPYA
ANAYASA MAHKEMESİ'NE BİREYSEL BAŞVURU REHBERİ
ANAYASALCILIK VE DEMOKRASİ
ANİMASYONUN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ
ANOTHER EMPIRE?
APPLIED STATISTICS FOR ECONOMICS AND BUSINESS
ARA‘F’DALIK-LAR
ARNAVUTLUK MİLLİYETÇİLİĞİNİN KÖKENLERİ
ASKERİ VE İÇ GÜVENLİK HARCAMALARI İZLEME KILAVUZU
AŞİRETLER VE İKTİDAR
AŞK SÜREBİLİR Mİ?
AVRUPA BİRLİĞİ, ALMANYA VE TÜRKİYE
AVRUPA BİRLİĞİNE GİRİŞ
AVRUPA RÜYASI
AVRUPA'DA İSLAM, GÖÇMENLİK VE KONUKSEVERLİK
AVRUPA'NIN BİRLİĞİ VE OSMANLI DEVLETİ
AVRUPANIN BİRLİĞİ VE TÜRKİYE
AYAN MECLİSİ
Fiyat
12.50
12.50
12.50
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
28.00
13.00
18.00
32.00
63.00
12.00
9.00
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
7.00
10.00
20.00
18.00
17.00
39.00
42.00
39.00
39.00
10.00
20.00
39.00
31.00
38.00
35.00
30.00
18.00
29.00
28.00
70.00
48.00
55.00
11.00
38.00
30.00
14.00
32.00
32.00
30.00
18.00
20.00
33.00
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
9786053992646
9786053991021
9789756176955
9789756176351
9789756857304
9789756176498
9786756857266
9789756857663
9786053990512
9786053994404
9789756176528
9786053990734
9786053994480
9786053992639
9786053990123
9786053993124
9786053994183
9786053991724
9786053994046
9786053991328
9786053993391
9786053993674
9786053994220
9789756176634
9789756857472
9786053994213
9789756857892
9786053992592
9786053994633
9786053993308
9786053990048
9786053993872
9786053994800
9786053991441
9789756176184
9789756857809
9786053990659
9789756857373
9789756176863
9786053993100
9786053991168
9789756176320
9786053992271
9786053992165
9786053991670
9786053992387
9786053993285
9786053994367
9786053991410
9789756857564
AYASOFYA MÜZESİ
AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR
B
BABA İŞLEVİ
BALKAN LITERATURES
BALKANLAR VE OSMANLI DEVLETİ
BALKANLARDA KİMLİK VE EGEMENLİK
BAŞKANLIK YARI BAŞKANLIK SİSTEMLERİ
BATI'DA SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ 1. CİLT
BATI'DA SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ 2. CİLT
BATI'DA SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ 3. CİLT
BELÇİKA TÜRKLERİ
BELİRSİZLİKLER ÇAĞINDA AZINLIK ULUSLAR
BIÇAK SIRTINDA BÜYÜME VE İSTİKRAR
BİLİM, TEKNOLOJİ VE POLİTİKA
BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK
BİLME İSTENCİ ÜZERİNE DERSLER (1970-71)
BİNYILIN SONU
BİR ANNENİN DOĞUŞU
BİR DÜNYA İNSANI TOSUN TERZİOĞLU
BİR DÜŞÜNCE BİR USTA
BİR HINÇ VE ŞİDDET TARİHİ
BİR İKTİSATÇININ TANIKLIKLARI
BİR KİMLİK PEŞİNDE TÜRKİYE
BİR YAZMA KETLENMESİ VE SALDIRGANLIĞIN YÜCELTİLMESİ VE ...
BİR ZİHİN YARATMAK
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DE İNSAN HAKLARI YORUMLARI
BİTMEYEN GÖÇ
BİYOPOLİTİKANIN DOĞUŞU
BİZ DEVRİMİ ÇOK SEVİYORUZ
BİZİ YANLIŞ TANIYORLAR
BİZİM MÜSTAKBEL HEP HARAP OLDU
BAROLAR VE SİYASET
BÖLGELERİN AVRUPASI
BU RESİM NE ANLATIYOR? - İKONOGRAFİ
BU RESİM NE ANLATIYOR? - MİTOLOJİ
BUĞDAY TARLALARI KAN TEPELERİ
BÜTÇE HUKUKU 3. BASKI
BÜYÜK ERDEMLER RİSALESİ
C-Ç
CHE
CHP GRUP TOPLANTILARI
CİNNET, PANİK VE ÇÖKÜŞ
CİNSİYET, CİNSEL KİMLİK VE CİNSELLİK
CONNECTING EUROPE: POLITICS OF INFORMATION...
CONQUERİNG HEARTS AND MINDS
CRITICAL PERSPECTIVES ON THE WORLD BANK ...
CULTURAL ECONOMY COMPENDIUM
CULTURAL POLICY AND MANAGEMENT 2010
CULTURAL POLICY AND MANAGEMENT YEARBOOK 2011
CULTURAL POLICY AND MANAGEMENT YEARBOOK 2012/13
CULTURAL POLICY AND MANAGEMENT Y. 2014-15
CUMHURİYETÇİ ÖZGÜRLÜK
CUMHURİYETİN HARCI 1.CİLT
13.00 ¨
20.00 ¨
22.00
25.00
40.00
15.00
25.00
35.00
45.00
32.00
14.00
20.00
15.00
90.00
95.00
35.00
42.00
28.00
28.00
22.00
95.00
24.00
28.00
27.00
30.00
28.00
45.00
32.00
20.00
22.00
28.00
22.00
12.00
75.00
85.00
30.00
28.00
22.00
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
70.00
38.00
28.00
22.00
24.00
19.00
17.00
14.00
30.00
25.00
25.00
25.00
33.00
32.00
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
Fiyat Listesi
9786053992097
9786053992493
111
Fiyat Listesi
112
9789756857656
9789756857649
9789756176061
9789756857755
9786053991496
9786053992530
9786053990901
9789756176238
9786053991717
9786053990857
9789756176290
9786053992752
9786053991397
9786053991939
9786053992325
9789756857489
9786053992882
9789756857526
9786053994473
9789756176177
9786053994749
9786053990864
9786053992868
9789756176344
9789756176870
9786053991533
9789756857540
9789756857465
9789756857618
9789756857243
9789756857595
9786053992578
9789756176672
9786053994725
9786053991748
9786053994060
9786053994176
9786053993155
9789756857007
9786053993681
9786053994596
9786053991458
9786053992905
9786053992448
9786053992233
9789756176115
9786053992769
9789756176139
9786053991885
9789756176092
9789756176962
9786053994114
CUMHURİYETİN HARCI 2. CİLT
CUMHURİYETİN HARCI 3. CİLT
ÇAĞDAŞ KAPİTALİZMİN MEKANSAL ÖRGÜTLENMESİ
ÇAĞDAŞ SİYASET FELSEFESİNE GİRİŞ
ÇANKIRI'DAN PİRAYE'YE MEKTUBLAR (TIPKI BASIM)
ÇATIŞMADAN GÜVENLİĞE
ÇATIŞMADAN UZLAŞMAYA
ÇEÇENİSTAN GÜNLÜĞÜ
ÇEVRE PSİKOLOJİSİ
ÇİN FELSEFESİ TARİHİ
ÇİN TARİHİ II. BASKI
ÇOCUĞA YÖNELİK HARCAMALARI İZLEME KILAVUZU
ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA EĞİTİM
ÇOK YILLI BÜTÇE SÜRECİ VE ORTA VADELİ PLAN İZLEME KILAVUZU
ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLERİYLE FİNANSAL YÖNETİM
D
DAHA SESİMİZİ DUYURMADIK
DARPHANE-İ AMİRE
DARÜLFUNUNDAN GÜNÜMÜZE ÜNİVERSİTE YAYINCILIĞI
DEĞERLER EĞİTİMİ
DEĞİŞEN DÜNYA, DÖNÜŞEN TÜRKİYE
DEMOKRASİ KARŞISINDA İSLAM
DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE
DEVELOPING SUSTAINABILITY
DEVLET
DEVLET - DOĞASI, GELİŞİMİ VE GELECEĞİ
DEVLET VE MADUNİYET
DEVLETİN SİLAHLANMASI
DEVRİM HAR.İÇİNDE ATATÜRK VE ATATÜRKÇÜLÜK
DEVRİM VE DÜNYA SİYESETİ
DICKENS AND SIDNEY
DİDAR-I HÜRRİYET II.BASKI
DİPLOMASİ - TARİHİ,TEORİSİ KURUMLARI VE UYGULAMASI
DİPLOMASİ VE GÖÇ
DİPLOMASİNİN GÜCÜ
DİVANDA KILIÇ DÖVÜŞÜ
DİYARBAKIR’DA ERMENİ KIYIMI
DİYARBEKİR’DE TOPLUMSAL İLİŞKİLER (1870-1915)
DOĞA VE KÜLTÜRÜN ÖTESİNDE
DOĞU ASYA MUCİZESİ VE BULANIMI
DOLMABAHÇE: MEKANIN HAFIZASI
DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE
DÜNYA EDEBİYATI NASIL OKUNMALI?
DÜNYA EDEBİYATI NEDİR?
DÜNYANIN YENİ AKLI
DÜŞLER DÜŞLEMLER VE MASALLAR
DÜŞÜNEN SÖYLEŞİLER
E-F
EBEVEYNLERLE SOHBET
E-DEVLET
EFSANE ŞEHİR İSTANBUL
EGE'Yİ GEÇERKEN
EĞİTİMİN DEĞERİ VE GENÇLİK
EMANCIPATION IN EXILE
32.00
32.00
13.00
55.00
120.00
38.00
18.00
20.00
24.00
22.00
24.00
11.00
23.00
11.00
38.00
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
20.00
26.00
25.00
22.00
15.00
25.00
30.00
30.00
11.00
24.00
28.00
14.00
30.00
28.00
6.50
72.00
40.00
32.00
35.00
12.00
44.00
38.00
50.00
24.00
90.00
68.00
22.00
38.00
40.00
22.00
13.00
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
25.00
15.50
8.00
28.00
22.00
32.00
¨
¨
¨
¨
¨
¨
9786053994763
9786053992158
9786053993162
9789756176313
9789756857328
9789756857854
9786053993216
9786053993209
9786053990031
9786053990208
9789756176726
9786053994916
9789756176122
9789756857960
9786053993254
9786053993650
9786053994817
9789756857366
9786053991700
9789756857847
9786053994466
9786053991526
9789756176245
9786053991335
EMEK TARİHİ
EMERGING CULTURAL CONTINENT
ENERJİ GÜVENLİĞİ
ENGELLİLERE YÖNELİK HARCAMALAR
ERKEKLİĞİN TÜRKİYE HALLERİ
ERKEN DÖNEM OSMANLI DEVLETİNİN YAPISI
EROL AKYAVAŞ HIS LIFE AND WORKS (İNG. CİLT: 1)
EROL AKYAVAŞ SELECTED WORKS (İNG. CİLT: 2)
EROL AKYAVAŞ YAŞAMI VE YAPITLARI (CİLT: 1)
EROL AKYAVAŞ SEÇME YAPITLAR (CİLT: 2)
EŞİTSİZ BİR TOPLUMDA ÇOCUKLUK
E-TİCARET
ETNİSİTE REJİMLERİ VE MİLLİYET
EURO TÜRKLER
EVET - BOYUN EĞMEDEN ANLAŞMAYA VARMAK
EVRENİN GERÇEKLİĞİ
EZIIDIS - BLACK BOOK BLAC FORTUNE
EZİDİLER - KARA KİTAP KARA TALİH
EZİDİ AĞITLARI (1 KİTAP + 7 ADET CD)
EZİDİLİK
FEMİNİZMİ DÜŞÜNMEK
FOUCAULT, İKTİDAR VE HUKUK
FRANKESTEIN YAZARI MARY SHELLY'İN ROMANCILIĞI
FRANSIZ FİLOZOFU KİMDİR?
FREUD VE SONRASI
FROM EMPIRE TO REPUBLIC VOL: 1
FROM EMPIRE TO REPUBLIC VOL: 2
FUKARALIĞA VEDA
FÜZE TEHDİDİ VE NATO FÜZE KALKANI
G-H
GALATASARAY TIBBİYESİ
GEBZE "KÜÇÜK TÜRKİYE"NİN GÖÇ SERÜVENİ
GEÇ DÖNEM ORTAÇAĞ AVRUPASI
GELDİLER VE KALDILAR
GELECEĞİN EĞİTİMİ İÇİN GEREKLİ YEDİ BİLGİ
GELECEĞİN SESİ (TÜRKÇE)
GENÇLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK HAR.İZL.KIL.
GEZİ PARKI OLAYLARI
GIAMBATTISTA VICO VE YENİ BİLİM'İN TEMEL KAVRAMLAR
GÖÇLER ÇAĞI
GÖNÜLLÜLERLE İŞBİRLİĞİ
GÖSTERGELER NE ANLATIR?
GÖZ KIRPARKEN
GÜLTEN KAZGAN'A ARMAĞAN
GÜVENLİK, TOPRAK, NÜFUS
HALİDE EDİB VE SİYASAL ŞİDDET
HALK İÇİN PSİKOTERAPİ
HALKLARIN YASASI
HARB-İ UMUMİ EŞİĞİNDE OSMANLI
HAREKET HALİNDE
HAREKETLİ İMGELER
HATALIYDIM, ÖZÜR DİLİYORUM
HATAY SORUNU
HAYALDEN GERÇEĞE - TARLABAŞI TOPLUM MERKEZİ DENEYİ
22.00
25.00
9.00
11.00
48.00
22.00
100.00
100.00
100.00
100.00
30.00
55.00
35.00
13.00
20.00
38.00
80.00
80.00
100.00
40.00
45.00
30.00
9.00
30.00
42.00
30.00
30.00
35.00
9.00
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
28.00
16.50
33.00
13.50
10.00
8.00
11.00
22.00
7.00
38.00
7.00
52.00
11.00
24.00
41.00
20.00
58.00
15.00
22.00
32.00
22.00
30.00
20.00
42.00
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
Fiyat Listesi
9786053991830
9786053990383
9786053993056
9786053992585
9786053994671
9786053991199
9789756857090
9589756857089
9789756857076
9589756857089
9786053992349
9786053990888
9786053993766
9789756176252
9786053990253
9786053993780
9786053993513
9786053993476
9786053993902
9786053993315
9786053994732
9786053993599
9789756857915
9786053992813
9786053992554
9786053990567
9786053990574
9786053992783
9786053992608
113
Fiyat Listesi
114
9786053991649
9786053991786
9786053991823
9786053994497
9786053994848
9786053991861
9786053993445
9786053994169
9786053992509
9789756857939
9789756857786
9786053991588
9786053994879
9786053991229
9789756176429
9789756857908
9786053994022
9786053990871
9786053994718
9789756176108
9786053991137
9789756176214
9786053990604
9789756857434
9789756176603
9789756176665
9786053990017
9786053990642
9786053991694
9786053994398
9786053991908
9786053993438
9789756176078
9789756176542
9786053992127
9786053994855
9786053994343
9786053993889
9786053993810
9789756176207
9789756857625
9786053993858
9786053990215
9786053992820
9786053992738
9786053994152
9789756857670
9789756857588
9786053993322
9786053990697
9786053993711
9786053991779
9786053993247
HEGEL ESTETİĞİ VE EDEBİYAT KURAMI 1. CİLT
HEGEL ESTETİĞİ VE EDEBİYAT KURAMI 2. CİLT
HEGEL ESTETİĞİ VE EDEBİYAT KURAMI 3. CİLT
HISTORY FROM BELOW
HİLAFET: ERKEN İSLÂM TARİHİNDEN OSMANLI’NIN...
HİNT FELSEFESİ TARİHİ
HUKUK BÜROSU YÖNETİMİ
HUKUK SOSYOLOJİSİ
HUKUKA GİRİŞ
HUKUKTA LATİNCE TEKNİK TERİMLER
HÜRİYETİN İLANI
HÜRRİYET'İ BEKLERKEN - İKİNCİ MEŞRUTİYET BASINI
I-İ-J
INDEPENDENT REPUBLIC OF CULTURE (CPY 2016)
INTRODUCTION TO CULTURAL POLICY IN TURKEY
ISLAM IN PUBLIC
ISTANBUL: CITY OF MEMORIES & HOPES
İBB HARCAMALARINI İZLEME KILAVUZU
İBNİ HALDUN
İÇİMİZDEKİ ŞİDDET
İDEOLOJİ
İKİ HİZBİN HİKAYESİ
İKİ İMPARATORLUK ARASINDA
İKİ KERE YABANCI
İKİBİNLER'DE DÜNYA
İLKÇAĞ FELSEFE TARİHİ 1. CİLT
İLKÇAĞ FELSEFE TARİHİ 2. CİLT
İLKÇAĞ FELSEFE TARİHİ 3. CİLT
İLKÇAĞ FELSEFE TARİHİ 4. CİLT
İLKÇAĞ FELSEFE TARİHİ 5. CİLT
İLETİŞİM GÜCÜ
İMPARATORLUĞUN ÇÖKÜŞ DÖNEMİNDE OSMANLI ERMENİLERİ
İMPARATORLUK VE DİPLOMASİ
İMPARATORLUKTAN GELEN BİR ULUS
İMROZDAN GÖKÇEADA'YA (ADALILAR)
İNANÇ DENİZİ
İNSAN EVRİMİNDE DİN
İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRİSİ VE TÜRKİYE
İNSAN HAKLARI HUKUKU
İNSAN HAKLARI VE İMPARATORLUK
İNSAN HAKLARI KOMİTESİ'NİN EMSAL KARARLARI
İNTERNET VE HUKUK
İNTERNETTE IRKÇILIK
İSLAM DÜNYASINDA HUKUK VE İKTİDAR
İSLAM FELSEFESİ ÜZERİNE
İSLAM TOPRAKLARINDA OTORİTER REJİMLER
İSLAM GÖÇ VE ENTEGRASYON
İSLAMCILIK AKIMI
İSLAM'IN SİYASALLAŞMASI
İSRAİL YURTTAŞI FİLİSTİNLİLER
İSTANBUL ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE..
İSTANBUL BİR KERVANSARAY (MI?)
İSTANBUL FİLM ENDÜSTRİSİ
İST.DARÜLFUNUNU'NDA ALMAN MÜDERRİSLER
27.00
27.00
27.00
80.00
54.00
30.00
42.00
38.00
40.00
16.00
9.00
22.00
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
30.00
23.00
40.00
80.00
10.00
33.00
30.00
15.00
27.00
25.00
25.00
14.00
34.00
36.00
34.00
44.00
40.00
52.00
50.00
50.00
33.00
20.00
32.00
82.00
18.00
25.00
40.00
25.00
39.00
25.00
28.00
35.00
22.00
36.00
17.00
45.00
25.00
20.00
40.00
8.00
74.00
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
9786053994688
9786053993605
9789756176009
9786053991878
9786053990062
9786053994541
9786053990192
9786053991571
9789756857342
9786053993667
9786053992431
9786053993131
9786053991816
9786053992417
9786053992745
9786053992196
9789756176535
9786053991984
9786053990529
9786053990826
9786053994657
9786053991045
9786053992875
9786053993988
9789756176580
9789756857717
9786053991014
9786053992660
9786053994589
9786053993612
9786053992035
9786053991304
9786053991687
9786053992370
9786053993278
9786053994305
9786053994886
İSTANBUL GENÇLİĞİ
İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT SEKTÖRÜ
İSTANBUL'DA ARKEOLOJİ
İSTANBUL'DA EĞLENCE
İSTANBUL'DA KENTSEL MİMARİ
İSTANBUL'DA KÜLTÜR TURİZMİ İÇİN YENİLİKÇİ STRATEJİ
İSTANBUL'DA MEDYA
İSTANBUL'DA ÖZEL KÜLTÜR POLİTİKASI
İSTANBUL'DA SOYLULAŞTIRMA
İSTANBULLU RUMLAR
İSTANBUL'UN FESTİVALLERİ
İSTANBUL'UN MANİLERİ, MANİLERİN İSTANBUL'U
İSTANBUL'UN TARİHİ VE DOĞAL MİRAS DEĞERLERİ
JÖN TÜRKLER VE OSMANLI'DA MİLLETLER
K-L
KADINSIZ KENTLER
KAHRAMANIN YOLCULUĞU
KAĞIZMAN MODELİ
KAMU HARCAMALARI OKUMA-YAZMA KILAVUZU
KAMU MALİYESİ
KAMUSAL ULUSLARARASI HUKUK
KAMUSAL ALAN VE GÜNCEL SANAT PROJESİ
KANT FELSEFESİNİN POLİTİK EVRENİ
KARANLIK KITA
KARDEŞİ ANLAT(M)AK
KARDEŞLER, CİNSELLİK VE ŞİDDET
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET
KENDİLİKTEN KAÇIŞ
KENTLER VE GÖÇ
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İNSAN HAKLARI
KEYNES'E DÖNÜŞ
KİMLİĞİN GÜCÜ
KİMLİK BEDENİN HAPİSHANESİDİR
KİRPİ İLE TİLKİ
KİTAPTAN DELİLLER
KİTLELERİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
KLASİK VE ÇAĞDAŞ SOSYAL TEORİYE GİRİŞ
KORE SAVAŞI - UZAK SAVAŞIN ASKERLERİ
KOZMOPOLİTLİK VE ÖZGÜRLÜK COĞRAFYALARI
KÖKLER VE YOLLAR
KÖRLERİN YÜRÜYÜŞÜ
KRİZ YÖNETİMİ
KRİZ,DEVLET,İKTİSAT VE SOSYAL GÜV.POLİTİKALARI
KUANTUM DÖNEMİ
KUŞTEPE ARAŞTIRMASI
KUŞTEPE ARAŞTIRMALARI II
KUZEY KIBRIS'IN "ÖTEKİLERİ"
KÜLTÜR EKONOMİSİ ENVANTERİ - İSTANBUL 2010
KÜLTÜR POLİTİKALARI VE YÖNETİMİ (YILLIK 2009)
KÜLTÜR POLİTİKALARI VE YÖNETİMİ YILLIK 2010
KÜLTÜR POLİTİKALARI VE YÖNETİMİ YILLIK 2011
KÜLTÜR POLİTİKALARI VE YÖNETİMİ YILLIK 2012/13
KÜLTÜR POLİTİKALARI VE YÖNETİMİ YILLIK 2014/15
KÜLTÜRÜN BAĞIMSIZ CUMHURİYETİ (KPY 2016)
15.00
10.00
11.00
10.00
10.00
11.00
8.00
7.00
15.00
38.00
9.00
8.00
12.00
28.00
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
40.00
48.00
7.00
11.00
38.00
50.00
5.00
28.00
33.00
20.00
32.00
30.00
22.00
32.00
22.00
27.00
42.00
22.00
17.50
27.00
25.00
22.00
22.00
35.00
33.00
27.00
45.00
45.00
35.00
7.00
9.50
22.00
15.00
20.00
30.00
25.00
25.00
25.00
30.00
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
Fiyat Listesi
9789756176764
9786053991953
9786053992134
9786053992004
9786053991991
9786053992141
9786053992080
9786053991946
9789756176436
9786053992301
9786053992011
9786053991977
9786053991922
9786053994756
115
Fiyat Listesi
116
9789756176658
9786053990024
9786053990963
9786053993353
9789756176597
9789756857533
9789756857045
9786053990895
9786053990796
9786053991069
9786053990406
9786053990482
9789751716279
9786053991250
9786053991311
9786053990079
9789756176221
9786053991120
9789756857151
9789756857748
9789756176931
9789756857878
9789756176856
9789756176979
9786053991595
9789756857212
9786053990093
9786053992424
9786053990390
9786053990000
9786053994039
9786053992189
9786053992288
9786053993346
9786053994275
9789756176641
9786053994251
9786053993063
9786053993223
9786053992622
9786053993230
9786053993070
9786053992028
9786053993490
9786053990918
9786053991793
9786053994510
9786053990185
9786053990635
9789756176504
9786053991076
9786053992172
KÜLTÜR TARİHİ
KÜLTÜREL İNCELEMELERE GİRİŞ
KÜLTÜRLERARASI PEDAGOJİ
KÜRESEL ÇAĞDA SİYASAL SOSYOLOJİ
KÜRESEL YOKSULLUK VE İNSAN HAKLARI
KÜRESELLEŞME ÜZERİNE
KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET
KÜRESELLEŞME, AVRUPALILAŞMA VE TÜRKİYE'DE VAT.
KÜRESELLEŞME, KRİZ VE TÜRKİYE'DE NEOLİBERAL DÖNÜŞÜM
LAİKLİK: TUTKU VE AKIL ARASINDA
LAND OF DIVERSE MIGRATIONS
LIGHT ILLUMINATION AND ELECTRICITY
LİMAN KENTELERİ "AMSTERDAM, BARCELONA, HAMBURG"
LONDRA/LONDON METROPOL VE MİMARLIK
M-N
MAHALLİ İDARELER MALİYESİ
MAHKEMEDE TEK BAŞINA
MANUEL CASTELLS'LE SÖYLEŞİLER
MAY CONFERENCES - SCIENCE UNTERTAINTY BOLOGNA
MEDIATED IDENTITIES
MEDYAKRONİK
MERKEZDEKİ BANKA
MİLLİ TÜRK TALEBE BİRLİĞİ
MİLLİYETÇİLİK
MİLLİYETÇİLİK BELLEK VE AİDİYET
MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNE GÜNCEL TARTIŞMALAR
MODERN DEVLETİN GELİŞİMİ
MODERN SİYASAL İDEOLOJİLER
MODERN TOPLUMLARDA SAVAŞ VE BARIŞ
MODERN VE ÖTESİ
MODERN VE ÖTESİ 50 YILIN SANATINA KENAR NOTLAR
MODERNİTEYİ YENİDEN DÜŞÜNMEK
MUSTAFA KEMAL DÖNEMİNDE EKONOMİ
MÜHÜRLENMİŞ ZAMAN
MÜLK, MAHAL, İNSAN
MÜZİK ETNOLOJİSİ
NAMUS ADINA ŞİDDET
NATIONS AND IDENTITIES
NATO ORTAKLIKLARI VE TÜRKİYE
NATO'DA 60 YIL
NATO'NUN DÖNÜŞÜMÜ
NATO-AB İLİŞKİLERİ
NATO-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
NAZIM HİKMET'İN AÇLIK GREVİ
NE KADARI YETERLİ?
NEDEN DEMOKRASİ? NASIL İSTİKRAR?
NEOLİBERAL ZAMANLARDA LİBERAL-OLMAYAN POLİTİKALAR
NEVROTİK TARZLAR
O-Ö
OLASILIKLAR, DURUŞLAR, MÜZAKERE
ORTADOĞU HAKKINDA 100 MİT
OSMANLI AYDINLARI VE SOSYAL DARWİNİZM
OSMANLI DÖNEMİNDE BALKAN KADINLARI
OSMANLI DÜNYASINDA KİMLİK VE KİMLİK OLUŞUMU
13.00
14.00
25.00
24.00
28.00
10.00
32.00
30.00
19.00
27.00
54.00
28.00
55.00
30.00
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
24.00
22.00
16.00
24.00
21.00
18.00
18.00
13.00
14.00
32.00
22.00
15.00
35.00
22.00
82.00
45.00
22.00
50.00
20.00
50.00
14.00
15.00
25.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
65.00
32.00
17.00
40.00
28.00
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
10.00
22.00
20.00
30.00
31.00
¨
¨
¨
¨
¨
9786053990468
9786053992547
9786053994374
9786053992219
9786053991182
9789756857380
9786053990611
9789756176757
9789756857571
9786053991601
9786053992264
9789758998029
9786053992776
9789756176702
9789756176887
9786053994299
9789756176054
9786053991052
9786053994053
9786053994503
9786053991175
9786053990147
9786053991366
9786053990222
9789756176467
9786053991038
9789756176474
9786053994282
9789756857823
9786053991762
9786053992851
9789756857410
9789758998005
9786053991359
9786053994237
9786053990239
OSMANLI GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜN TÜRKİYESİ
OSMANLI İMPARATORLUĞU
OSMANLI LİBERAL DÜŞÜNCESİ
OSMANLI'DA KURUMLAR VE KÜLTÜR
OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE EĞİTİM TARİHİ
OTORİTER MODERNLEŞME
OTORİTER REJİMLER,SEÇİMSEL DEMOKRASİLER VE TÜRKİYE
OTTOMAN EXPANSION TOWARDS THE INDIAN OCEAN
OTTOMAN STUDIES
OYUNCUNUN GİZLİ SANATI
ÖLÜ BÖLGEDEN YANKILAR
ÖLÜM DÜRTÜSÜ - ULUS. PSİKANALİZ YILLIĞI 2016
ÖNCÜ TİYATRO VE DİJİTAL ÇAĞDA GÖSTERİM
ÖRTÜNME
ÖTEKİ İLE İLİŞKİ
ÖZNENİN YORUMBİLGİSİ
P-R
PADİŞAHIN BURNU
PARA VE FİNANS TEORİ - POLİTİKA
PARİS BERLİN - KITANIN BAŞKENTLERİ
PASİF VE DIŞLAYICI LAİKLİK
PAŞANIN ADAMLARI
PEYGAMBERİN HIRKASI
PHOTOKİNA VCD KİTAP (POV)
PİYASA ORTAMINDA ÜNİVERSİTELER
PLANLI KALKINMA SERÜVENİ
POLİTİKANIN ÇAĞRISI
POPULAR PROTEST AND POLITICAL PARTICIPATION
POPÜLİZM
PRATİKTE ANTİK YUNAN SİYASİ DÜŞÜNCESİ
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ - 1
PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ - 2
PROJE HAZIRLAMA VE BÜTÇELEME TEKNİKLERİ
PROJE SÜRECİ YÖNETİMİ MANTIKSAL ÇERÇEVE MATRİSİ
PSİKANALİTİK TANI
PSİKANALİZ EGİTİMİ VE SONRASI
PSİKANALİZ VE SANAT
PSİKANALİZDE İLİŞKİSEL KAVRAMLAR
PUSULA
PUSULACIK; ÇOCUKLAR İÇİN İNSAN HAKLARI YORUMLARI
RECIPROCITY KİTABI
REFAH TOPLUMUNDA GETTO
REFORMLAR ÇAĞINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU
RİFAA'NIN ÇOCUKLARI MODERN MÜSLÜMANLAR
RUH, ZİHİN PSİKANALİST
RÖNESANS İNGİLTERESİNDE TÜRKLER
S-Ş
SADİ YAVER ATAMAN'IN GÖZÜYLE İSTANBUL FOLKLORU
SAHANIN SESLERİ
SAVAŞ ÇOCUKLARI
SAVAŞ, DEVRİM VE ULUSLAŞMA
SAVUNUCULUK VE POLİTİKALARI ETKİLEME
SAYIŞTAY HUKUKU
SEKSENLERDE TÜRKİYE'DE ÇAĞDAŞ SANAT
25.00
25.00
18.00
86.00
50.00
32.00
18.00
22.00
20.00
80.00
27.00
28.00
27.00
15.00
35.00
48.00
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
32.00
55.00
110.00
27.00
27.00
24.00
38.00
20.00
8.00
28.00
27.00
10.00
30.00
7.00
7.00
35.00
9.00
40.00
28.00
24.00
30.00
32.00
27.00
16.00
20.00
28.00
20.00
25.00
12.00
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
8.00
45.00
23.00
25.00
7.00
24.00
50.00
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
Fiyat Listesi
9789756857557
9789756176337
9786053991489
9789758998036
9789756857120
9786053991847
9786053991854
9786053990628
9789756857977
9786053994381
9786053990819
9786053994565
9786053992684
9786053993643
9789756176375
9786053994206
117
Fiyat Listesi
118
9786053993179
9789756857250
9786053990543
9786053990772
9786053993087
9786053992653
9786053993797
9789756176023
9789756176832
9789756176719
9789756176788
9789756857991
9786053993827
9786053994664
9789756176443
9786053994558
9789756857946
9786053990581
9786053992455
9789756176405
9786053991151
9786053992257
9786053993582
9786053991373
9786053994893
9786053994084
9789756176399
9786053993896
9789756857311
9786053992844
9786053993964
9786053993148
9786053994572
9789758998012
9786053991892
9786053992721
9786053990741
9786053994695
9759786857773
9786053993339
9786053992110
9786053991403
9786053992707
9786053991205
9786053994602
9789756176016
9786053990055
9786053994329
9789756857038
9786053991434
9786053992356
9789756857236
9786053994787
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ
SHORT FICTION İN ENGLİSH
SINIRLAR VE KARDEŞLER
SİLAHTARAĞA ELEKTRİK SANTRALI
SİNAN ÇAĞI
SİNEMA VE PSİKANALİZ 1. CİLT
SİNEMA VE PSİKANALİZ 2. CİLT
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN ADIM ADIM RAPOR HAZ.
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN STRATEJİK DÜŞÜNME
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KILAVUZU İÇİN MUHASEBE
SİYASAL LİBERALİZM
SİYASAL TARİH
SİYASETİN BİLİMİ - İLTER TURAN'A ARMAĞAN
SİYASİ KÜLTÜR OKUMALARI
SOKRATİK KONUŞMA
SONRASI - EKONOMİK KRİZ KÜLTÜRLERİ
SOSYAL BİLİMLERDE ETNİSİTE VE IRK
SOSYAL İÇERME EĞİTİM KILAVUZU
SOSYAL KORUMA HARCAMALARINI İZLEME KILAVUZU
SOSYAL SERMAYE
SPİNOZA GÜNLERİ 1
SPİNOZA GÜNLERİ 2
SURİÇİ'NDE BİR YAŞAM - TOKTAMIŞ ATEŞ'E ARMAĞAN
SUSKUN VE YOKMUŞÇASINA
SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLUM VE YAPILI ÇEVRE
ŞİDDETIN CINSIYETLI YÜZLERİ
T
TAM BİR MUHALİF ABDÜLKADİR KEMALİ BEY
TAMAMLANMAMIŞ DEVLET
TANZİMATTAN 21. YÜZYILA TÜRKİYE EKONOMİSİ
TARIM VE GELİŞME
TARİH,OTOBİYOGRAFİ VE HAKİKAT (YÜZBAŞI TOROSYAN)
TARİHİN CENDERESİNDE
TARİHİN DURDUĞU O AN
TARİHİN YÖRÜNGELERİ
TARTIŞILAN LAİKLİK
TEFEKKÜR YAKINIKLARI
TEHCİR VE TAKTİL
TEHLİKE ALTINDA GAZETECİLİK
TEK PARTİ DÖNEMİNDE AZINLIK POLİTİKALARI
THE EXTERMINATION OF ARMENIANS IN THE DIARBEKIR ..
THE POST-MODERN ABYSS AND THE NEW POLITICS..
THE VIEW FROM THE MASTHEAD
TIFLİ HİKAYELERİ
TRANSITION TO NEOLIBERALISM
TRAVMA TERAPİSİNİN İLKELERİ
TURKEY AND THE EU ENLARGEMENT
TURKISH POLITICS IN A CHANGIG WORLD
TÜRK ALEVİLİĞİNİN İNŞAASI
TÜRK DEVRİM TARİHİ BÜYÜK BOY
TÜRK DEVRİM TARİHİ
TÜRK DIŞ POLİTİKASI ÇALIŞMALARI
TÜRK DİLİ DİL VE ANLATIM
TÜRK HUKUKUNDA AZINLIKLAR VE MİLLİYETÇİLİK
35.00
16.50
27.00
22.00
250.00
17.00
17.00
10.00
7.00
6.00
32.00
35.00
50.00
20.00
20.00
35.00
14.00
7.00
11.00
14.00
14.00
22.00
50.00
25.00
25.00
25.00
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
25.00
28.00
35.00
30.00
28.00
26.00
12.00
30.00
27.00
27.00
44.00
30.00
25.00
44.00
22.00
20.00
40.00
31.00
50.00
14.00
30.00
32.00
45.00
30.00
20.00
25.00
50.00
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
TÜRK KİMDİR?
TÜRK RESMİ VE ELEŞTİRİSİ
TÜRKİYE AVRUPA AVRASYA
TÜRKİYE DEBELENİRKEN
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KRİZLER (1929-2009)
TÜRKİYE KÜLTÜR POLİTİKASI RAPORU
TÜRKİYE SANAT YILLIĞI 2005
TÜRKİYE SANAT YILLIĞI 2006
TÜRKİYE SEÇİM ATLASI 1950-2009
TÜRKİYE ÜNİVERSİTE TARİHİ 1. CİLT
TÜRKİYE ÜNİVERSİTE TARİHİ 2. CİLT
TÜRKİYE ÜNİVERSİTE TARİHİ 3. CİLT
TÜRKİYE ÜNİVERSİTE TARİHİ 4. CİLT
TÜRKİYE ÜNİVERSİTE TARİHİ 5. CİLT
TÜRKİYE VE İRAN’DA VATANDAŞLIK VE ETNİSİTE
TÜRKİYE VE RUSYA
TÜRKİYE'DE ADLİ YARDIM
TÜRKİYE'DE ÇERKES DİASPORASININ SİYASİ TARİHİ
TÜRKİYE'DE ÇERKESLER
TÜRKİYE'DE ÇOCUKLUĞUN POLİTİK İNŞASI
TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ,İSLAM VE LAİKLİK
TÜRKİYE'DE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ
TÜRKİYE'DE DİL TARTIŞMALARI
TÜRKİYE'DE ERMENİLER
TÜRKİYE'DE GENÇLİK ÇALIŞMASI VE POLİTİKALARI
TÜRKİYE'DE GÜVENLİK
TÜRKİYE'DE İÇ GÖÇLER
TÜRKİYE'DE İSLAM VE DEVLET
TÜRKİYE'DE İSLAM,DEMOKRASİ VE DİYALOG
TÜRKİYE'DE İSLAMCILIK VE İSLAMİ EDEBİYAT
TÜRKİYE'DE KÜLTÜR POLİTİKALARINA GİRİŞ
TÜRKİYE'DE MİLİTARİZM
TÜRKİYE'DE MÜLTECİLİK
TÜRKİYE'DE ORDU DEVLET VE GÜVENLİK SİYASETİ
TÜRKİYE'DE PARTİ VE SEÇİM SİSTEMİ
TÜRKİYE'DE PLANLAMANIN YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ 1960-80
TÜRKİYE'DE SEÇMEN DAVRANIŞI
TÜRKİYE'DE SİVİL-ASKER İLŞKİLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ
TÜRKİYE'DE SİYASAL GELİŞMELER -1
TÜRKİYE'DE SİYASAL GELİŞMELER -2
TÜRKİYE’DE SİYASAL YAŞAM
TÜRKİYE'DE ULUSÇULUK VE DİL POLİTİKALARI 2.BASKI
TÜRKİYE'DE VATANDAŞLIK
TÜRKİYE'DE YEREL POLİTİKANIN YÜKSELİŞİ
TÜRKİYE'DE YEREL SEÇİMLER
TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLER
TÜRKİYE'DEN FRANSA'YA GÖÇ VE GÖÇMENLİK HALLERİ
TÜRKİYE'NİN GÖÇ TARİHİ
TÜRKİYE'NİN İYİ YÖNETİMİ
TÜRKİYE'NİN SİYASİ HAYATINDA BATILAŞMA HAREKETLERİ
TÜRKİYE'NİN UZUN ON YILI
TÜRKİYE'NİN YENİDEN İNŞASI
TÜRKİYE-RUSYA ARASINDA İHTİLAFLI KONULAR
23.00
50.00
17.00
40.00
30.00
22.00
30.00
44.00
95.00
65.00
55.00
60.00
75.00
50.00
33.00
19.00
19.00
32.00
22.00
27.00
24.00
22.00
17.00
60.00
27.00
9.00
15.00
22.00
30.00
20.00
21.00
27.00
28.00
31.00
14.00
42.00
18.00
9.00
32.00
32.00
50.00
22.00
15.00
15.00
32.00
32.00
20.00
40.00
26.00
24.00
35.00
25.00
24.00
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
Fiyat Listesi
9786053991144
9789756176566
9789756857885
9786053994459
9786053992332
9786053992103
9789759358853
9789759358860
9786053991007
9786053990994
9786053991113
9786053991083
9786053991090
9786053991106
9786053994411
9789756857700
9789756176030
9786053994428
9786053991731
9786053992295
9786053992790
9786053993360
9789756176573
9786053990956
9786053990376
9786053993186
9786053990925
9786053991809
9786053992806
9786053990499
9786053990413
9786053992912
9786053993995
9786053991465
9786053992240
9786053991502
9789756857830
9786053992615
9789756857274
9789756857281
9786053994619
9789756857601
9789756176740
9786053990178
9786053990260
9786053993698
9786053990475
9786053993971
9786053990277
9789756857922
9786053992042
9786053992677
9786053990505
119
Fiyat Listesi
120
9786053990437
9786053990444
9786053993728
9786053994442
9786053991625
9789756176450
9786053993469
9789756857724
9786053990598
9786053994121
9789756176795
9786053993759
9786053994190
9789756176382
9789756176894
9789756857984
9786053990345
9786053993421
9789756857861
9786053991656
9789756176047
9786053991342
9786053992059
9789756176146
9789756857052
9786053990970
9789756857793
9789756176306
9789756176283
9786053994145
9786053991915
9786053992479
9786053991618
9786053991427
9789756176191
9786053993414
9799756176619
9786058937819
9789756176412
9786053994350
9786053994244
9786053994008
9789756176153
9786053991632
9789756176085
9786053994138
U-Ü-V-W
UĞUR ALACAKAPTAN'A ARMAĞAN CİLT: 1
UĞUR ALACAKAPTAN'A ARMAĞAN CİLT: 2
ULUSAL KÜLTÜRLERİN SONU MU?
ULUSAŞIRI KİMLİKLER
ULUSLARARASI EKONOMİK BÜTÜNLEŞME
ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ
UTANÇ VE HASET
ÜNİVERSİTE SORUNLARI
ÜNİVERSİTEDE İDEOLOJİ İLE YAŞAMAK
ÜNİVERSİTEDE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EL KİTABI
ÜNİVERSİTELERİMİZ VE DEMOKRASİ
VATANDAŞLIK HUKUKU
VEFAİLİK, BEKTAŞİLİK, KIZILBAŞLIK
VERGİ GENEL HUKUKU
VERGİ ÖZEL HUKUKU
VIOLENCE IN THE NAME OF HONOUR
VIYANA CHICAGO KİTAP
VİCDANİ RED VE TÜRKİYE
VOICES FOR THE FUTURE
WORKPLACES: THE TRANSFORMATION OF PLACES ..
Y-Z
YABANCILAR HUKUKU
YADİGAR-I MEŞRUTİYET
YARATICI İSTANBUL
YASALARIN ÇATIŞMASI
YAŞASIN CUMHURİYET
YENİ BİR ANAYASA HAZIRLIĞI VE TÜRKİYE
YENİ DÜŞÜN ADAMLARI
YENİ REKLAMCILIK
YENİDEN KURULAN YAŞAMLAR
YEREL DEMOKRASİ SORUNSALI
YEREL KÜLTÜR POLİTİKALARI EL KİTABI
YEZİDİLER
YİRMİ YIL KRİZİ
YOKSULLUK
YUNANİSTAN ANAYASASI
YURTTAŞLIĞI YENİDEN DÜŞÜNMEK
YURTTAŞLIK VE TOPLUMSAL SINIFLAR
YÜKSEL ARSLAN KATALOG
ZAMAN LEKESİ
ZAZALAR; TARİH,KÜLTÜR VE KİMLİK
ZEBERCET'TEN CUMHURİYETE "ANAYURT OTELİ"
ZOR İSİMLİ ÇOCUKLAR
SETLER
ENFORMASYON ÇAĞI SET (3 KİTAP)
HEGEL ESTETİĞİ VE EDEBİYAT KURAMI SETİ (3 KİTAP)
İLKÇAĞ FELSEFE TARİHİ SETİ (5 CİLT)
BATI'DA SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ SET (3 KİTAP)
50.00
50.00
25.00
18.00
45.00
15.00
27.00
8.00
30.00
35.00
24.00
32.00
25.00
27.00
22.00
15.00
45.00
30.00
7.00
100.00
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
28.00
25.00
8.00
22.00
11.00
25.00
25.00
50.00
20.00
28.00
20.00
45.00
25.00
15.00
6.50
40.00
12.00
150.00
16.00
25.00
22.00
22.00
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
105.00
75.00
180.00
108.00
¨
¨
¨
¨
Download