ve sınıf - YOZGAT / SORGUN - Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

advertisement
D
KAZ
AN
VE
IM
TEST
12
KAVRAMA
ST
TE
7.
2015-2016
SINIF İslam Düşüncesinde Yorumlar-3
1. Hacı Bektaş Veli hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
4. Toplanmak, bir araya gelmek ve bütünleşmek demektir. Eskiden dergâhlarda, meydan evi denilen
mekânlarda gerçekleştirilirdi. Kentleşmeyle birlikte
zamanla bu işe ayrılmış özel mekânlarda gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
A) Hacı Bektaş Veli, kendisinden sonra gelen birçok
kimseye rehberlik yapmıştır.
B) Alevi-Bektaşiliğin gelişiminde çok önemli rol oynamış bir şahsiyettir.
C) Bektaşilik, Hacı Bektaş Veli’ye bağlı olan ve onun
yolundan gidenlerin oluşturduğu düşünce sisteminin adıdır.
D) Hacı Bektaş Veli Anadolu’da hiç bulunmamış, ancak Anadolu’yu derinden etkilemiştir.
A) Anadolu’ya göç eden Türk boyları arasında birlik ve
beraberliğin sağlanmasında, Hacı Bektaş Veli ve
diğer mutasavvıfların büyük katkıları olmuştur.
B) Alevilik-Bektaşilik, iç içe geçmiş tasavvufi bir yorum
olarak varlığını günümüze kadar devam ettirmiştir.
C) Alevilik-Bektaşiliğin sevgi ve dostluk yolu olduğunu
gösteren temel ahlaki prensipleri vardır.
D) Alevilik-Bektaşilik düşüncesi, diğer tasavvufi oluşumlardan tamamen farklı amaçlara sahiptir.
3. Alevilikte on iki hizmet, cem esnasında on iki kişi tarafından belirli bir düzen ve kurallar çerçevesinde yapılır.
Alevilik-Bektaşilik geleneğinde var olan aşağıdaki
görev-kişi eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
A) Rehber : Dedenin en yakın yardımcısı olup ceme
katılanlara yardımcı olur.
B) Gözcü : Rehberin yardımcısı olup cemde düzeni
ve sükûneti sağlar.
C) Ferraş : Cem sırasında el suyu döker.
D) Peyikçi : Cemin yapılacağını insanlara duyurmakla
görevlidir.
Î
A) Semah
C) Miraçlama
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Alevilik-Bektaşilik düşüncesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Tanımı yapılan bu kavram aşağıdakilerden hangisidir?
B) Cem
D) Musahiplik
5. Alevilik-Bektaşilikte cem her zaman yapılabilir. Bazı
durumlara özgü cemler vardır. Birbiriyle küs olan, bir
başkasının hakkını, hukukunu çiğneyen ve herhangi
bir kişiye zarar verecek davranışlarda bulunan kimselerin sorunları çözüldükten sonra tekrar cemevine
alınabilmeleri için yapılan özel bir cem töreni vardır.
Bu parçada anlatılan cem çeşidi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Düşkünlükten kaldırma cemi
B) Dârdan indirme cemi
C) Abdal Musa cemi
D) Toplanma cemi
6. Aşağıdakilerden hangisi Alevilik-Bektaşiliğin kul
hakkı konusunda hassas olmasıyla ilgili değildir?
A) Kul hakkı konusunda hassas olunması toplumsal
dayanışma açısından önemlidir.
B) Kul hakkı İslam’ın üzerinde durduğu önemli bir konudur.
C) Üzerinde hak olan kişinin hiçbir ibadeti kabul edilmez.
D) Haksızlığa göz yummak onu desteklemek anlamına
gelir.
TEST
12
İslam Düşüncesinde Yorumlar-3
7. • Tasavvufi sohbetlerin yapıldığı mekândır.
• İhtiyaca göre yoksullara aşevi ve misafirhanedir.
• İlim, eğitim ve kültür evi olarak da kullanılmaktadır.
10. Her yıl, sonbaharda küskünlerin barıştırılması ve birliğin sağlanması amacıyla yapılan herhangi bir ocağa
veya cemevine bağlı bulunan kimseler bir araya gelip
kurban kestikleri, tüm canların, bu kurban lokmasına
maddi katkıda bulundukları, küskünlerin barıştırılıp
elde edilen nimetler için Allah’a şükrettikleri cemdir.
Alevilik- Bektaşilik’te bu özelliklere sahip mekana
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşevi
C) Cemevi
Tanımı yapılan bu ceme verilen ad aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Darülaceze
D) Darüşşafaka
8. Alevilikte, ölen kişi için daha çok “Hakk’a yürüdü.”
ifadesi kullanılır. Hakk’a yürüyen kişinin tanıdıkları,
akraba ve arkadaşları çağrılarak onlardan hem halkın huzurunda hem de dedenin huzurunda ölen kişi
adına razılık alınır. Ölen kimsenin borcu varsa ödenir.
Alacakları ise yakınlarına teslim edilir. Sağlığında incittiği kimseler varsa onlardan helallik alınır. Kurallar
yerine getirildikten sonra yemekler yenilir.
Tanımı yapılan bu cem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düşkünlükten kaldırma cemi
B) Dârdan indirme cemi
C) Abdal Musa cemi
D) Birlik cemi
9. Aşağıdakilerden hangisi Alevilik-Bektaşilik düşüncesinde yer alan kavramlardan biri değildir?
KAVRAM
IM
EST
AT
KAZAN
A) Cem
C) Sema
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Düşkünlükten kaldırma cemi
B) Dârdan indirme cemi
C) Abdal Musa cemi
D) Kardeşlik cemi
11. Hz. Peygamber, Mekke’den Medine’ye hicret ettikten
sonra, inananları birbirine kaynaştırmak ve sosyal dayanışmayı sağlamak amacıyla her Mekkeli muhaciri, bir
Medineli ensar ile kardeş yapmıştır. Bu kimseler, öz kardeş gibi evlerini bölüşmüşler, beraber yemiş, beraber
çalışmışlardır. Hz. Peygamber, “ Ey Ali! Sen dünyada
da ahirette de benim kardeşimsin.” buyurarak Hz. Ali’yi
de kendisine kardeş yapmıştır. (Tirmizi, Menakıb, 20)
Yukarıda aktarılan bu kardeşlik Alevi-Bektaşi geleneğine hangi uygulama ile yansımıştır?
A) Rehberlik
C) Musahiplik
B) Gözcülük
D) Bekçilik
12. Alevilik-Bektaşilikte duaya verilen özel ad aşağıdakilerden hangisidir?
B) Semah
D) Gülbenk
A) Zikir
C) Deyiş
1
2 3
4
5
6
7 8
B) Gülbenk
D) Münacat
9 10 11 12
Download