Temel Bilgi Teknlolojileri 1 Öğr.Gör. Hüseyin Bilal MACİT 2017

advertisement
Temel Bilgi Teknlolojileri 1
Ders notları 5
Öğr.Gör. Hüseyin Bilal MACİT
2017
ì
Windows işletim sistemi
ì Kullanıcıyagrafikarabirimlervegörseliletilerleyaklaşarak,
yazılımlarıçalıştırmak,komutvermekgibiklavyedenyazma
zorunluluğunuortadankaldıran,Microsoftşirketiningeliştirdiği
işletimsistemiailesidir.
ì Windowsişletimsistemininatası,Microsoft’ungrafik
arayüzüne sahipolmayanMSDOS(MicrosoftDiskOperating
System)işletimsistemidir.
ì Windowsişletimsistemininhemkişiselkullanımiçin
(ör:Windows XPHomeEdition)hemdesunucukullanımıiçin
(ör:Windows Server2003)farklıbirçokversiyonumevcuttur.
Windows işletim sistemi
Windows işletim sistemi
ì
İşletimsistemi açıldığındakarşımızagelenekrana“masaüstü” (desktop)
denir.
ì
Masaüstü; hemdosyaveklasörlerin yerleştirilebileceği, hemdeprogramları
çalıştırmayayarayankısayollarınbulunduğukısımdır.
ì
Masaüstü ekranınınaltkısmındagörev çubuğu(taskbar) bulunur.Görev
çubuğunun bileşenleri;
başlatmenüsü
hızlıbaşlat
çalışanprogramların simgeleri
bildirimalanı
Windows işletim sistemi
ì Başlatmenüsü;
bilgisayardakitüm
programlarave
işletimsistemi
fonksiyonlarına
kolayulaşabilmek
içingeliştirilmiş
menüdür.
ì Özelleştirilebilir.
ì Windows8ve
sonrakisürümlerde
marketöğelerive
webkısayolları
eklenmiştir.
Windows işletim sistemi
ì Hızlıbaşlat;genelliklekullanıcılarınkontrolettiği,çokkullandıkları
programlarınsembollerininbulunduğualanıtemsileder.
ì Kurulmuşolanbirprogramınbaşlatmenüsündekisimgesï,hızlıbaşlat
kısmınasürüklenerekbırakılabilir.Kullanıcılarsıkkullandığı
programlaraburadankolaycaerişebilirler.
ì Bildirimalanı;görevçubuğununensağındakisimgelerinbulunduğu
kısımdır.Buradakisimgelerbelirliprogramlarınçalışmadurumlarını
gösterirken,busimgelerileprogramdaçeşitliayarlardayapılabilir.
Örneğin;ağveyainternetbağlantısınınolupolmadığı,saat,tarih,pil
göstergesi,güncellemeuyarısı,çalışandiğerprogramlara(antivirüs
vb.)aitsimgeler...
Windows dosya yöneticisi
Windows dosya yöneticisi
ì
Fonksiyonları;
1.
Pencereaçma,kapatma,büyültme,küçükltme
2.
Dosyaveklasörlerioluşturma,silme,isimlendirme,kopyalama,taşıma
Kısayol tuşu
Fonksiyonu
Kısayol tuşu
Fonksiyonu
Ctrl +A
Tümünüseç
Alt+F4
Aktifpencereyikapat
Ctrl +C
Kopyala
Alt+Tab
Pencerelerarasıgeç
Ctrl +V
Yapıştır
Ctrl +Alt+Del
Görevyöneticisi menüsü
Ctrl +X
Kes
Shift +Delete
Kalıcıolaraksil
Ctrl +Z
Gerial
Windows +D
Masaüstünü göster
F1
Yardım
F2
Yeniden adlandır
F3
Ara
F5
Yenile
Windows denetim masası
Windows sistem bilgisi
Windows aygıt yöneticisi
1.
Bilgisayarınızayüklenentüm
aygıtlarınlistesinigösterir.
2.
Aygıtsürücüyazılımıdüzgün
yüklenmediyseaygıtın
simgesinesarırenkliuyarı
eklenir.
3.
Yenibirdonanımeklemek,
güncelleştirmek,herhangi
birdonanımıdevredışı
bırakmakveya
etkinleştirmekiçinkullanılır.
Windows klavyesi
Sistem geri yükleme
ì
Windows'undonanımve
yazılımayarlarınıöncekibir
zamanadöndürmekiçin
kullanılanbiryöntemdir.
ì
Windows,kullanıcının
isteğiyleveyakullanıcıdan
habersizolarakzamanzaman
sistemintemelayarlarınınve
bazıdosyalarınyedeğinialır.
Bunoktayasistemgeri
yüklemenoktası denir.
İşletimsistemindesorun
oluştuğunda,sistemgeri
yüklemekullanılarak
yedeklenmiştarihegeri
dönülebilir.Böylecekullanıcı,
işletimsisteminiyeniden
yüklemektenkurtulmuşolur.
Dosya, klasör veya sürücü paylaşımı
ì Ortakbirağabağlı
bilgisayarlararasında
dosyapaylaşmak,
Windowsişletim
sistemindeoldukça
kolaydır.
1. Dosyayasağtıkla
2. Özellikler
3. Paylaşım
Download