İSLAM KAYNAKLARINA GÖRE ASHAB

advertisement
İSLAM KAYNAKLARINA GÖRE ASHAB-I KARYE VE HABİB
NECCAR, Ankara 2013.
Antakya Belediyesi’nin kültür hizmeti olarak yayınlanan eser, kadim tarihlerden beri var olan
Antakya şehrinin dinî, tarihî ve sosyal yönlerden bir tanıtımı mahiyetindedir. Eserde Dinler
Tarihi verilerinin ağırlıkta olmasıyla beraber, olayın Kur’ân-ı Kerim’de de anlatılmasından
dolayı Müslümanlar ve İslam Tarihi için büyük önem arz ettiği görülmektedir.
Bu kitapta İnsanlık Tarihi içerisinde yer alan olaylardan birisi olan Ashab-ı Karye ve Habib
Neccar kıssası araştırılarak insanların istifadesine sunulmuştur. Çalışma yapılırken Kur’ân-ı
Kerim tefsirlerinde ve tarih kitaplarında kıssa ile ilgili görüşler ile bilgilerin toplanarak, farklı
görüş ve tarihî bilgiler tarihi usulünün verileriyle tahlil, tenkit ve değerlendirmeye tabi tutarak
aydınlatmaya çalışılmıştır.
Kitap incelendiğinde Habib Neccar’la ilgili rivayetlerin değerli olmasının sebebinin, asırlarca
farklı kültür ve inançtaki insanları bir arada tutmasına olan katkı sağlaması olduğu ortaya
çıkmaktadır. Çünkü Antakya’nın çağlar boyunca farklı inanç ve kültürlerin bir arada
bulunmasına barış ve huzur içinde yaşanılan bir şehir olmasına, Habib Neccar’ın katkısı hiçbir
zaman göz ardı edilemez.
Bunun yanında kıssa Hıristiyanlık döneminde geçtiği için bazı Hıristiyan kaynaklarını da
gözden geçirmiş. Sadece Kitab-ı Mukaddes’te bazı araştırmacıların kabul ettiği ama bazılarının
kabul etmediği çok az bilgilere ulaşılmıştır.
Elde edilen veriler doğrultusunda çalışma, bir giriş ile üç bölüm halinde yazılmıştır.
Birinci Bölümde; konu bütünlüğünün sağlanması amacıyla bu kıssanın Hz. İsa zamanında
geçmesinden dolayı Kur’an-ı Kerim ayetleri ışığında Hıristiyanlığın doğuşu yani Hz. Meryem
ve Hz. İsa ile onun kısa süreli olan peygamberliği hakkında bilgi verilmiş.
İkinci Bölümde; Ashab-ı Karye yani Antakya Halkı ile Habib Neccar’ı tanıtmaya ve onun
kavmiyle mücadelesi anlatılmıştır. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’deki kıssaların amacı ve Habib
Neccar kıssasının değerlendirilmesi de yapıymıştır.
Üçüncü Bölümde ise Habib Neccar Camii ve Külliyesinin mimarî yönüyle ilgili yapılan
araştırmalar sonucunda ulaşılan bilgiler doğrultusunda, değerlendirilmiştir.
Download