T.B.M.M. B : 107 22 . 6 . 1989 O : 2 maddelerinin tasan metninden

advertisement
T.B.M.M.
B : 107
maddelerinin tasan metninden çıkarılma­
sını arz ve teklif ederiz.
Fuat Atalay
Diyarbakır
Mustafa Çakır
Giresun
Halil Çulhaoğlu
İzmir
Neccar Türkcan
İzmir
Vedat Alt un
Kars
Eşref Erdem
Ankara
Gerekçe : Enerji sektörü bir ülkenin
kalkınmasında temel rol oynayan ana un­
surların en başında gelmektedir. İçinde
yaşadığımız çağın diğer bir özelliği de
özellikle bu alanda çok önemli teknolojik
gelişmelerin gerçekleşmesidir. Stratejik bir
sektör olan enerjide ilk yatırımların bü­
yüklüğü, işletmede rasyonellik, iletim hat­
larının gerçekleştirilmesindeki yüksek bo­
yutlu yatırımlar, iletim ve şebeke kayıpla­
rının olası en alt düzeye indirilme zorun­
luluğu ve sektörel kârlılık özellikleri bu
sektörde ağırlıklı olarak kamu yatırım ve
işletmesini zorunlu kılmaktadır. Yeraltı ve
yerüstü doğal kaynakların kamuya ait ol­
ması esası, bu kaynaklann'kullanımından
elde edilen değerlerin tekrar kamu yaran
için kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.
Bu sektörde özelleştirme ve sektörün ya­
bancı sermaye kontrolüne kısmen de gir­
mesi hem önemli bir haksızlıktır, hem de
ulusal bağımsızlığın ekonomik alanda or­
tadan kalkması sonucunu yaratacaktır. Bu
nedenle özelleştirme çalışmalarını içeren
641 inci madde ile, elektrik sektöründe ka­
mu ve özel kesim firmalarının bir arada
faaliyet gösterebileceği yeni bir yapılaşma­
nın yer aldığı 642 nci maddelerinin tasarı
metninden çıkarılması önerilmektedir.
22 . 6 . 1989
Gerekçenin dikkate alınmasını kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilme­
miştir.
8 inci önergeyi okutuyorum :
Sayın Başkanlığa
Görüşülmekte olan Altıncı Beş Yıllık
Plan Tasarısının 1052 nci maddesinin aşa­
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek­
lif ederiz.
Fuat Atalay
Diyarbakır
Mustafa Çakır
Giresun
Halil Çulhaoğlu
İzmir
Neccar Türkcan
İzmir
Vedat Altun
Kars
Eşref Erdem
Ankara
1052. Bu yörelerde imalât sanayii, tanm makineleri ve aletleri sanayii, maden­
cilik, tanm ürünlerine dayalı sanayilerin
kurulmasında devlet öncülük görevini ye­
rine getirir. Diğer yandan özel kesim ya­
tırımlarının plan hedefleri içerisinde artınlması veya yaygınlaştınlması için özel
teşvik sistemi uygulanır.
Gerekçe : Mevcut madde metninde,
söz konusu yörelerde devletin öncülük gö­
revine devam edeceği belirlemesi bulun­
maktadır. Bunun var olan koşulları yan­
sıtmadığı ortadadır. Açık bir ifade ile önü­
müzdeki plan döneminde devlet geçmişin
hatalarından uzaklaşarak, bölgede gerekli
yatırımlara girmelidir. Ayrıca bu değişik­
lik önergesiyle tarım makineleri ve aletle­
ri sanayii ile tarım ürünlerine dayalı sa­
nayinin kurulmasında devlete öncülük gö­
revi verilmektedir.
BAŞKAN — Söz almak isteyen?..
BAŞKAN — Söz almak isteyen?..
Yok.
O :2
Yok.
Download