TBMM B:28 16.12. 2008 52.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik `in, tayin

advertisement
TBMM
B:28
1 6 . 1 2 . 2008
52.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik 'in, tayin edilen sendika yöneticilerine ilişkin Başbakandan
sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in cevabı (7/5444)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 20.10.2008
BehiçÇBLiK
Mersin Milletvekili
4688 Sayılı kamu görevlileri kanunun 18. maddesinde; "Kamu görevlileri, iş saatleri
dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu
Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tâbi tutulamaz
ve görevlerine son verilemez. Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi ile sendika ve
sendika şube yöneticilerinin işyerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin
şekilde belirtmedikçe değiştiremez. Kamu işvereni kamu görevlileri arasında sendika
üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz" denilmektedir.
Ayrıca; Türk Ceza Kanununun Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesini
düzenleyen 118. maddesinde de bu konuda cezai yaptırım öngörülmektedir.
657 sayılı Devlet Memurları kanunun 76. maddesindeki muğlâk ifadelere dayanılarak
kamu yöneticileri taralından özellikle, Türkiye Kamu-Sen yöneticilerinin, kanunen görev
yerlerinin değiştirilmesi mümkün olmamasına rağmen görev yerleri değiştirilmektedir.
Türkiye Kamu-Sen üyeleri sürgünlere tabi tutulmakla, bizzat kamu kurum ve kuv-ulu.ş
amirlerince tehditle sendikaları değiştirilmek istenmektedir. Veya Türkiye Kamu-Sen
üyeliğinden çıkacak personelin terfi ettirileceği vaat edilerek Memur-Sen lehine partizanca
icraatlar yapılmaktadır.
Buna »öre;
2003-2008 döneminde kaç tane sendika yöneticisi isteği dışında tayin edildi?
Bunların, kamu çalışanları konfederasyonlarına göre dağılımı nedir?
Çalışanlardan kaç tanesi yargı kararıyla görevine dönmüştür?
Türk Ceza Kanununun 118. maddesine göre kaç yönetici hakkında kovuşturma
aç J larak cezai and ı rı I d ı ?
Uluslar arası Çalışma Örgütünde bile gündem konusu olan bu durumlar
konusunda ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz?
265-
Download