ııoo - Tbmm

advertisement
t : 48
Al.2 .1957
0:4
tâbi tuttuğunu beyan etmek suretiyle, bütçe
müzakereleri henüz hitama ermeden hitama ermişçesine beyan vermek suretiyle, Yüksek Mec­
lisi ağır isnat ve itham altında bulundurmuştur.
den, taşlarından birisidir. Nerede demokrasi
ile idare edilen bir memleket varsa orada behe­
mehal, sureti mutlakada sendika hürriyeti var­
dır.
Bu itibarla, nâbeca olan ve Meçlisi Âliyi
muaheze eden bu isnadı, Riyaset; Meclisi Âli­
nin icra organı sıfatiyle tezekkür ederek icabı­
nı ve gereken muameleyi yerine getirecektir.
Beynelmilel iş Teşkilâtı bütün bu meselele­
ri tetkik eder ve bu teşekküllerle alâkalı olan
tanınmış, sendika üzerinde eser sahibi müelleflere göre - ki bir tanesi zannediyorum Mc Neir'dir - bizim hakkımızda verdiği rapora göre,
esefle tesbit etmek mecburiyetindeyiz, Türkiye'­
de sendika hürriyeti mevcudolmadığı neticesine
varılmaktadır.
Vekil Beyin iddia ettiği kendisi sendika hür­
riyetine taraftar bir Devlet adamı olsaydı 1948
de kurulmuş, bir federasyona şu veya bu hüküm­
den istifade ederek bizzat tezkereler yazdıktan
sonra kapatmaya teşebbüs etmezdi. Kanun noksansa ikmal yolunu tercih etmeliydi. Biz kendi­
sinden bunu beklerdik. 1948 de kurulmuş, ken­
dileri de tanışmışlar, görüşmüşler. Günün biri­
sinde Hükümet noktai nazarına mugayir beyan­
da bulundun, diye Hükümetin himayesinde de­
ğil, kanunun himayesinde olan bir teşekkülü,
sendikayı kapatmak doğru değildir. Bizim kana­
atimiz odur ki, Çalışma Vekili ne ifadede bu­
lunursa bulunsun, bizim konuşmalarımızı ne şe­
kilde tavsif ederse etsin iş tutumu itibariyle hür
sendikacılığın taraftarı, mümessili değildir. Zih­
niyeti bunun zıddıdır. Halbuki buna taraftar ol­
sa idi, doğru hareket etmiş olurdu.
Çalışma Vekâleti bütçesi üzerindeki müzake­
relere devam ediyoruz.
Söz Hürriyet Partisi Grup Reisi FetM Çelikbaş'mdır.
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Çok muh­
terem arkadaşlar, Çalışma Vekâletinin Hürri­
yet Partisine müteveccih asabi beyanlarını yi­
ne istihfafla karşıladıkları objektif usuller için­
de cevaplandırmaya çalışacağım.
Kendileri şayet işçi ücretlerinin ekonomik
münasebetlerle ilgisinden şüpheleniyorlarsa bir
sual soracağım :
îş mevzuatında, ücret mevzuatında ücretin
ekonomik gidişe uydurulması suretiyle bulun­
muş olan formül nedir?
Eğer bu formülü ifade ederlerse herkes için
gayet basit olarak işçi ücretlerinin ekonomik
gidişi ve bu arada ekonomik gidişin fiyat tereffüü şeklinde tecelli eden enflâsyonla ilgisini mü­
şahede ve tesbit etmek kolay olur.
Sendikacılıkta mühim dâva, iş ve işçi mese­
lesinde tarihî gelenek itibariyle sendikaların iş­
çilerin iktisadi ve içtimai menfaatlerini koru­
mak maksadiyle kurdukları, Hükümetin siya­
si ve idari nüfuzundan kurtulmuş müstakil te­
şekküller olması keyfiyetidir. Bu niçin böyle­
dir? Şimdi müsaade buyurursanız sendika mahi­
yetine nüfuz etmek, ondan sonra Hükümet nü­
fuzu dışında, kanunların hükümleri dairesin­
de a çalışmanın işçi menfaatlerine olduğu esas
hükmü kendiliğinden ortaya çıkar. Birlik kuv­
vet tevlidettiğine göre işçilerin sırf iktisadi ve
içtimai menfaatleri için, sosyal birleşmeleri
için iyi "hayat şartlarına kavuşmak, (ücret mese­
lesi, tatil meselesi, sigorta ve saire) iş verenler­
le ve hattâ demokratik rejimde işçiler de seç­
men olduğuna .göre memleket içerisinde seçmen
olarak noktai nazarlarını kabul ettirmek mak­
sadiyle kurulmuş bulunan bir meslekî teşekkül
olduğuna göre sendikalar gayrikabili ret bir §e
kilde demokratik cemiyetlerin temel kaidelerin-
Ben^beynelmilel sahada öyle yetişmiş eleman­
lar gördüm ki, Avrupa Konseyi sosyal şartını
tanzim eden komisyonda hukuki, sosyal ve malî
meselelerde bu müşavirler karşısında değme
insan -konuşacak vaziyette değildi. Sendi­
kacılık eğer memleketimizde gelişecek olur­
sa, hür sendikacılık kuvvetli elemanlar yetiş­
tirmek suretiyle bâzı ahvalde tervici gayrimüsıkün görülen işçi taleplerinin tervicedilmemesi
sebebini kendi sendika mensuplarına izah etme­
leri bakımından da Hükümete yardımcı rol oy­
narlar.
RElS — Bir dakikanız kalmıştır.
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Şimdi
mühim bir noktaya geliyoruz. Ücretler meselesi:
Vekil Bey ücretlerin artış seyrini ifade et­
tiler. Ücretler artmıştır arkadaşlar, bu doğru­
dur. Ancak, mühim olan ücretlerin itibari artışı
değil, reel artışlarıdır. Yani işçimizin eline ge-
ııoo ~
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards