oyuncaklarla fen eğitimi ve 8. sınıf öğrencilerine periyodik cetvelin

advertisement
OYUNCAKLARLA FEN EĞİTİMİ VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNE PERİYODİK
CETVELİN ÖĞRETİLEBİLMESİ İÇİN OYUNCAK GELİŞTİRME
Fitnat KÖSEOĞLU*, Nusret KAVAK*, Osman Nafiz KAYA**
*
**
G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Fen Mat. Alanları Eğitimi Bölümü
Kimya Eğitimi Anabilimdalı
G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğr. Prog. Anabilim Dalı
Öğrencilerin zeka seviyeleri, anlamaları, hatırlamaları, öğrenme yolları ve performansları birbirlerinden
farklı olduğundan etkili bir öğretim yapabilmek için derste tek bir öğretim metodu yerine farklı aktiviteler
kullanılması gerekir. Öğrencinin öğrenmesine güdülenmişlik düzeyi etki ettiğinden, hazırlanan
aktivitelerin öğrencilerin ilgisini derse çekici nitelikte olması gerekir. Bu amaçla son yıllarda soyut
kavramları içeren kimyanın öğretilmesinde oyuncaklar kullanılmaktadır. Oyuncaklarla eğitim, Jean
Piaget’ in bilişsel kuramı kullanılarak ortaya atılan öğretim metotlarına dayandırılmıştır. Örneğin,
öğrenciler grup halinde oyuncaklarla kimyanın temel kavramlarını içeren oyunları oynarken karşılıklı
tartışmakta yani işbirliğine dayalı öğrenmeyi (cooperative learning) kullanmakta, sosyal etkileşim
içinde bulunmakta ve yeni kavramlar oluşturmaktadır. Ayrıca oyuncaklarla eğitim, kimyanın günlük
olayların
ayrılmaz
bir
parçası
olduğunu
öğrencilere
göstermekte
ve
kimyayı
öğrencilere
sevdirmektedir.
Bu çalışmada, periyodik cetvelin öğrenciler tarafından daha iyi öğrenilebilmesi için bir oyuncak
geliştirilmiştir. Bu amaçla, öğrencilerin periyodik cetvel hakkında öğrenmesi gereken kavramlar
belirlenmiştir. Bu kavramlar ve periyodik cetvel bir pano üzerine yerleştirilmiştir. Kavramların periyodik
cetveldeki yerleri elektronik devrelerle tamamlanmıştır. Bu kavramlarla ilgili sorular hazırlanmıştır.
Öğrenci bu soruyu doğru cevaplandırılırsa pano üzerindeki lamba yanmakta ve anında dönüt
verilmektedir. Bu sayede öğrencinin öğrendiği bilgiyi pekiştirmesi ve performansını artırması
sağlanmaktadır.
Periyodik cetvel ile ilgili bu pano portatif bir panodur ve sınıflara yerleştirilebilir. Bu pano kullanılarak
Slavin ve arkadaşlarını geliştirdikleri Takım-Oyun-Turnuva tekniği ile kimya öğretimi gerçekleştirilebilir.
Download