istanbul medipol üniversitesi ürojinokoloji ve ebelik ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
ÜROJİNOKOLOJİ VE EBELİK DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
EBEY121518, EBEY121518
Ders Saati
3
Bölüm/Program
Ebelik Tezli Yüksek Lisans Programı, Ebelik Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr. Asiye KOCATÜRK
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Dersin Amacı
Kadınlarda görülen ürojinekolojik sorunların değerlendirilmesi hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
1.Ürojinekolojik sorunları bütüncül bir bakışla ele alabilme
2.Ürojinekolojik sorunlarının çözümünde ebelik bakımını kullanabilme,
3.Ürojinekolojik sorunları değerlendirebilme
4.Ürojinekolojik sorunlarda konservatif tedavi yaklaşımlarını uygulayabilme
5.Ürojinekolojik sorunların tedavi yöntemlerinin gelişimini takip edebilme
Genel Yeterlilikler
Sorgulayan, üretken, grup halinde çalışabilme, eleştirel düşünme.
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1.Dersin Tanıtımı
2.Alt Üriner Sistem Anatomisi ve İşleyişi
3.Kontinans Mekanizması
4.Üriner İnkontinans Epidemiyolojisi, Etyoloji, Tipleri
5.Pelvik Taban Değerlendirmesi (Tanı Yöntemleri, fizik muayene, ped test Q tip test, ürodinamik inceleme
6.Konservatif Tedavi Yöntemleri (Basit klinik girişimler ve Yaşam stili değişiklikleri ve kanıtlar
7.Konservatif Tedavi Yöntemleri (Davranış terapisi/ planlı işeme: Yönlendirmeli işeme, Zamanlı işeme, Mesane
eğitimi
8.Konservatif Tedavi Yöntemleri (Pelvik Taban Kas Eğitimi (PTKE), vajinal kon, Biofeedback ve kanıtlar)
9.Ara Sınav
10.Konservatif Tedavi Yöntemleri (Elektriksel stimülasyon, Manyetik stimülasyon, Posterior tibial sinirin elektriksel
stimülasyonu (PTNS) ve kanıtları)
11.Pelvik Organ Prolapsusu ve pesserler
12.Gebelik ve postpartum dönemde üriner inkontinansı önleme ve koruma
13.Postmenopozal dönemde üriner inkontinansı önleme ve koruma
14.İnkontinanslı bireylerde cinsel sağlık
15.İnkontinansın Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
Final
Öğretim ve Teknikleri
Anlatma, tartışma, beyin fırtınası, soru-cevap, grup çalışması
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere devam etmekle, grup çalışmaları ve tartışmalarda yer almakla yükümlüdür.
Ders Notu
Kaynaklar Önerilen
Kaynaklar
1.Coskun A. Lower Urinary Tract Anatomy and Physiology of Continence Mechanism. Ed: Kızılkaya BN, Urinary
Incontinence in Women and Nursing Approach. 1st edition, Labor Printing Istanbul, 2002.
2. Bilgiç D., Beji, NK., Yalçın, Ö., (2012) Ürojinekoloji Hastalarında Cinsel Fonksiyon Değerlendirmesi. Türk
Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 9 (3):142-152
3. Cho JC. ve ark. (2015) Evaluation of female overactive bladder using urodynamics: relationship with female
voiding dysfunction. International Brazilian Journal of Urology. 41 (4):722-728.
4. Arnold J. ve ark. (2012) Overactive Bladder Syndrome. Australian Family Physician. 41(11): 878-883.
5. Gormley EA. ve ark. (2014) Dıagnosıs And Treatment Of Overactıve Bladder (Non-Neurogenic) In Adults:
Aua/Sufu Guıdelıne. American Urological Association Education and Research.
6. Geoffrion R. (2012) Treatments for Overactive Bladder: Focus on Pharmacotherapy. Journal Of Obstetrıcs And
Gynaecology Canada. 34(11):1092–1101.
7. Alves AT. (2014) Relationship Between Anxiety and Overactive Bladder Syndrome In Older Women. Journal of
Brazilian Gynaecology and Obstetric. 36(7):310-314.
8. Çankaya A., Oskay, ÜY. (2014) Aşırı Aktif Mesane Tanısı Almış Kadınlarda Mesane Günlüklerinin İncelenmesi.
Gülhane Tıp Dergisi. 56 (3) : 169-173 .
9. Topuz Ş. (2015) Üriner İnkontinans ve Cinsellik. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. 4 (1) :60-64.
10. Beji N. (2002) Kadınlarda Üriner İnkontinans ve Hemşirelik Yaklaşımı.
Download