Sayı - Mersin ESOB

advertisement
Sayı : Yaz.İşl./2015/132
Konu : Engelli KİK Projeleri Hk.
30/03/2015
ODALARA 38 NOLU GENELGE
İLGİ: TESK Genel Başkanlığı’nın 26.03.2015 tarih ve 654 sayılı (32 nolu genelge) yazısı.
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce TESK Genel Başkanlığı’na gönderildiği
belirtilen yazı içeriğinde; “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil
Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik” kapsamında
engelliler tarafından hazırlanan “Kendi İşini Kurma” projelerinde uygun görülenlere ilgili
komisyonca 36 bin TL. destek verildiği ve bu işyerlerinin kuruluşu aşamasında meslek odaları
ile üst birliklere üye aidat giderlerinin yüksek olması nedeniyle engellileri zorladığı ve bu
nedenle söz konusu projeler kapsamında engelliler tarafından kurulan işyerlerinin kuruluşu
aşamasında il düzeyinde ve Konfederasyon seviyesinde alınan üye aidatlarının alınmamasının
talep edildiğinin belirtildiği, bu bağlamda, İŞKUR’un söz konusu talebinin Konfederasyon
Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildiği ve uygun bulunduğu belirtilmektedir.
İŞKUR’un talebi doğrultusunda Konfederasyon Yönetim Kurulunun 18 Mart 2015
tarih ve 13 sayılı toplantısında engellilerin; “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan
İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair
Yönetmelik” kapsamında düzenlenen proje desteklerinden yararlanarak işyeri açmaları
halinde, esnaf ve sanatkar siciline tescil işlemleri sırasında ödedikleri; Sicil Gazetesi ilan
ücreti, kayıt ücreti (Birlik ve Oda) ve Birliğe 5362 sayılı Kanunun 61/e maddesine göre
ödedikleri belge ve hizmet karşılığının TESK tarafından ilgili esnafa ve sanatkara geri
ödenmesine karar verildiği belirtilmektedir.
Buna göre;
 “İŞKUR Kendi İşini Kurma” projelerinden yararlanan engelli esnaf ve sanatkarlarımız
söz konu projeden faydalandığına dair ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden
aldığı yazıyı (imzalı ve onaylı orijinal nüsha) Birlik Sicil Müdürlüğüne ibraz edecek,
 Söz konusu esnaf ve sanatkarın sicile ilk kaydı esnasında meri mevzuat hükümleri
uyarınca ödemesi gereken ücretler, Birlik sicil müdürü tarafından tahsil edilerek ilgili
hesaplara yatırılacak,
 Engelli esnaf ve sanatkarların Halk Bankası hesabına ait bilgiler (şube adı-kodu
ve hesap numarası), İŞKUR yazısı (imzalı ve onaylı orijinal nüshası) ve sicil
ücretlerinin yatırıldığına dair dekontun örneği ve bir üst yazı ile Konfederasyon
Sicil Gazetesi Müdürlüğüne iletilecek,
 Konfederasyona iletilen yazı ve eklerinin incelenmesini müteakip; Sicil Gazetesi ilan
ücreti, kayıt ücreti (Birlik ve Oda) ve Birliğe 5362 sayılı Kanunun 61/e maddesine
göre ödedikleri belge ve hizmet karşılığı olan tutar, Konfederasyonca ilgili esnaf ve
sanatkara geri ödenecektir.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Download