31 Cumhuriyet Halk Partisi, bu kurala uygun olan her eyleme

advertisement
O. Senatosu
B : 31
Cumhuriyet Halk Partisi, bu kurala uygun
olan her eyleme (Yeni devrimcilik) ve (Yeni
halkçılık) hareketi gözü ile bakmakta ve bu yol­
daki Türk gençliğini şefkatle bağrına basmak­
tadır.
Değerli senatörler, şimdi seçim, iktidar ve
muhalefet anlayışımız üzerimde birkaç söz söy­
lemek istiyorum.
Ülkemizde çok defa münakaşaların düğüm­
lendiği, daha doğrusu iktidar mensuplarının
eleştiriler ve bunları doğrulıyan gerçekler kar­
şısında sık sık başvurdukları seçim meseleleri,
iktidar olmanın nitelikleri ve muhalefet görevi
gibi Türk demokratik hayatında çok önemli yer
tutan konular üzerinde durmak ve görüşlerimizi
arz etmek istiyoruz.
Şu ciheti kesinlikle ifade etmek isteriz ki,
0. H. P. varolduğu günden beri ulusal egemen­
lik esasına dayalı demokratik bir cumhuriyetin
kurucusu, azimli ve inanlı takipçisi olmuştur.
Bu, âdeta evrensel bir gerçektar.
Hiç şüphe yok ki, C. H. P. nin dünya tarihin­
de ilk kez, bir ülke halkının en yorgun dönemin­
de, halka dayanarak çok yönlü ve çok ıstıraplı
bir kurtuluş savaşını başarmış olması, böyle bir
Devlet yapısını ibda etmesine mesnet teşkil et­
miştir.
Daha gerçekçi bir gözle bakılırsa, eşsiz bir
halk ihtilâli ile doğan yeni Devletin milliyetçi­
lik, halkçılık ve devrimcilik esasına dayalı de­
mokratik bir Cumhuriyet olması, sosyal deter­
minizmin zorunlu sonucu olmuştur.
Hattâ denebilir ki, C. H. P. Dünya ülkele­
rine, bizzat giriştiği ve başardığı sömürgeciliğe
ve emperyalizme başkaldırma ve kurtuluş sa­
vaşlarına atılma önderliği yapmış olmak gibi
ender bir tarihî misyona sahibolması itibariyle
de demokratik Cumhuriyet esaslarına bağlıdır.
Bu nedenledir ki,_ C. H. Partisi demokratik
rejimin bütün icaplarına, bu arada seçimler ve
onların sonuçlarına tabiî bir mantıkla saygı­
lıdır.
Aksine yapılan bütün propagandalar, asıl ve
esastan yoksun olduktan başka, tutunacak dalı
kalmıyanların demogojik saldırı araçlarından
bir tanesi ve en aşınmışıdır.
Cumhuriyet Halk Partisinin karşısında bu­
lunduğu şey, seçimler ve onların sonuçları değil,
nispî oy çoğunluğu ile iş başına gelmiş Adalet
28 . 1 . 1970
O : 2
Partisi iktidarlarının ve onun başının demokrasi
ve Devlet anlayışıdır.
Konunun tartışmasına girmeden önce, önemli
saydığımız bir ara düşünceyi arz etmek isteriz.
Seçimlerden nispî oy çoğunluğu elde eden bir
siyasal örgütün, örneğin Adalet Partisinin, en
doğru, en mükemmel ve en isabetli yöntemleri
ve politikaları uyguladığı ya da uygulıyacağı
için seçimlerde daha fazla oy topladığı iddiası,
ancak, Aristo mantığının (bâtıl kaziyeler) ku­
ralı yardımı ile savunulabilir bir iddiadır.
Bizim kanımız odur ki; seçimde nisbeten
fazla oy toplamak en doğru ve en mükemmel
program ve görüşlere sahibolmanm, münakaşa
götürmez delili değildir ve olamaz.
Böyle bir kaziyeye itibar olunursa, o takdir­
de bir dönem sonra hattâ bâzı ahvalde dönem
içinde iktidardan düşen partinin kendini sa­
vunmaya, siyasal hayatını devam ettirmeye me­
cali kalmaz. Başka ülkelerde olduğu gibi, hiç
bir siyasi örgütün yeterli çoğunluğu elde edeme­
diği seçimlerde bu kural geçerliliğini büsbütün
kaybeder.
Bu nedenledir ki, biz, seçimde yeterli oyu
topllayamadığımız zaman program ve politika­
larımızın yanlışlığı sonucuna varmıyoruz, seçim­
de daha çok oy toplıyan, fakat, memleketi her
gün yeni bir sıkıntıya, bir darboğaza sokan ve
daimi çalkantı ve huzursuzluklara götüren Ada­
let Partisi politikalarının sırf nispî oy fazlalığı
elde etmiş olmasından ötürü, doğru, haklı ve
isabetli kabul etmiyoruz.
Sandıksal demokrasi:
Şimdi asıl tartışma konusu yapmak istedi­
ğimiz hususa dönelim. Tekrar ediyoruz; bizim
karşısında bulunduğumuz şey, seçimler ve onun
sonuçları değildir. Bizim itirazımız, Adalet Par­
tisi iktidarlarının Devlet, Anayasa ve demokrasi
anlayışıdır.
Adalet Parti yetkililerinin sıkıştıkları her
köşeden (O ki sandıktan biz çıktık, demek bi­
zim yaptığımız doğrudur) dercesine hazin bir
safsataya sik sık ve sıkı sıkıya sarılmaları ve
demokrasiyi, salt sandıksal siyasa sorunu san­
maları hazin bir güldürüdür.
Adalet Partisi iktidarlarının, demokrasiye,
toplum bilimlerinin özellikle ekonomi ve sosyo­
lojinin kural ve verileri, modern Devlet anlayı­
şı ve anayasal düzenle ilgili olmıyan, sadece se40 —
Download