Siyaset Bilimi I

advertisement
SİYASET BİLİMİ I DERSİ
Dersin
Amacı
Siyaset Bilimi dersinin amacı siyaset ile ilgili temel kavramları ve kuramları,
siyaset biliminin tarihsel gelişimini öğreterek öğrencilerin siyasal hayat ve
kurumlar hakkında bilgi sahibi yapmak ve analiz yeteneği kazandırmaktır.
Dersin
İçeriği
Siyaset, Otorite, İktidar, Meşruiyet gibi kavramların tanımı. Siyaset biliminin
tarihsel gelişimi, Siyasal sistemlerin sınıflandırılması, siyasal ideolojiler,
devletin doğuşu ve yapısı, demokrasi, demokrasi türleri, demokrasinin gelişimi,
küreselleşme olgusu ve ulusal siyasete etkisi, milliyetçilik akımının doğuşu ve
gelişimi, millet kavramı,siyasi kültür, temsil, seçimler, siyasi partiler.
DERS AKIŞI
Hafta Konular
Siyaset Nedir? Farklı siyaset tanımları,
1
siyasetin belli başlı kavramları
Devlet Nedir? Siyaset biliminde devlet, devlet
2
teorileri, devletin rolü
Hükümetler, Sistemler ve Rejimler
3
Demokrasi
4
Siyasal İdeolojiler-Liberalizm ve
5
Mıuhafazakarlık
Siyasal ideolojiler-Sosyalizm ve diğer
6
ideolojik gelenekler
Milletler ve Milliyetçilik
7
Küreselleşme ve ulus devletin geleceği
8
Ekonomi ve toplum, iktisadi sistemler
9
Sosyal Yapı ve Bölünmeler: Toplumsal
tabakalaşma,toplumsal sınıflar, ırk, toplumsal
10
cinsiyet
Siyasi Kültür, İletişim, hegemonya, Meşruiyet,
11
siyasi istikrar
Temsil, Seçimler, oy verme davranışı
12
Siyasi Partiler ve Parti Sistemleri
13
Gruplar, Çıkarlar ve Hareketler
14
Ana Kaynak:
Diğer
Kaynaklar
Ön Hazırlık
Ders kitabında ilgili bölüm
Ders kitabında ilgili bölüm
Ders kitabında ilgili bölüm
Ders kitabında ilgili bölüm
Ders kitabında ilgili bölüm
Ders kitabında ilgili bölüm
Ders kitabında ilgili bölüm
Ders kitabında ilgili bölüm
Ders kitabında ilgili bölüm
Ders kitabında ilgili bölüm
Ders kitabında ilgili bölüm
Ders kitabında ilgili bölüm
Ders kitabında ilgili bölüm
Ders kitabında ilgili bölüm
.
Andrew HEYWOOD, Siyaset, Adres Yayınları, 2007
1- Münci KAPANİ, Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, İstanbul: 1987.
2- Ahmet Taner KIŞLALI,Siyaset Bilimi, İmge Yayınevi.
3- Andrew HEYWOOD, Siyasetin Temel Kavramları, İstanbul,Adres,2012.
4- ROSKİN, CORD, MEDEIROS, JONES, Siyaset Bilimi, Ankara,Adres
Yayınları.
Download