20.04.2012 HAF_izahname

advertisement
BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE
FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ
BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF
SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE SUNULMAK VE ÜCRETSİZ OLARAK
KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.
BU İZAHNAME YENİ BİR TUTAR ARTIRIMINA KADAR GEÇERLİ OLUP,
İZAHNAME KAPSAMINDAKİ BİLGİLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER TİCARET
SİCİLİNE TESCİL VE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ’NDE İLANINI
MÜTEAKİP BU İZAHNAMENİN EKİ HALİNE GETİRİLİR. HERYILIN OCAK AYI
İTİBARİYLE
İZAHNAME
DEĞİŞİKLİKLERİ
TEKRAR
TESCİL
ETTİRİLMEKSİZİN TEK BİR METİN HALİNE GETİRİLEREK TASARRUF
SAHİPLERİNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR.
T. HALK BANKASI A.Ş.'NİN
A TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU
KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN
İZAHNAMEDİR.
T. Halk Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'nci
maddelerine dayanılarak, 21/08/1997 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğuna 561972997 sicil numarası altında kaydedilerek 26/08/1997 tarih ve 4362 sayılı Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ilan edilen ve katılma belgelerinin arkasında da tam metni bulunan fon içtüzüğü
hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma belgeleri karşılığında toplanacak paralarla,
katılma belgesi sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre
Sermaye Piyasası araçlarından oluşan portföyü işletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun
19/08/1997 tarih ve KYD503 sayılı izni ile kurulmuş T. Halk Bankası A.Ş. A Tipi Değişken
Yatırım Fonu katılma belgelerinin halka arzına ilişkin izahnamedir.
T. Halk Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Yatırım Fonu’nun bu tutar artırımı öncesi Kurul kaydına
alınan halka arzlarına ilişkin bilgiler tarih sırasıyla aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
HALKA
ARZ
TARİHİ
SPK
KAYIT
TARİHİ
09/10/1997
26/09/1997
20/05/1998
24/03/1998
SPK
KAYIT
TERTİB
NUMARAS
İ
I
KB.1671/15 1.TERTİP
08
KB.60-2/189 2.TERTİP
TUTARI
(TL’NDAN)
(TL’NA)
-
500,000
500,000
1,500,000
Bu sefer fon tutarının 1,500,000.-TL’ndan 3,000,000.-TL’na artırımı dolayısıyla ihraç
olunarak fona iştirak sağlayan ve fon varlığına katılım oranını gösteren III.tertip 150,000,000
pay katılma belgeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 27/04/2000 tarih ve KB.167-3/510 sayı ile
kayda alınmıştır. Ancak bu kayda alınma, Fon'un ve katılma belgelerinin, Kurul veya kamuca
tekeffülü anlamına gelmez.
I. FON HAKKINDA BİLGİLER:
1. Fonun Türü
2. Fonun Tipi
3. Mevcut Fon Tutarı
4. Artırılan Fon Tutarı
:
:
:
:
Değişken Fon
A
1,500,000 TL
1,500,000 TL
1
5. Artırım Sonrası Fon Tutarı
6. Mevcut Pay Sayısı
7. Artırılan Pay Sayısı
8. Artırım Sonrası Pay sayısı
9. Artırılan Payların Tertibi
10. Fon’un Süresi
:
:
:
:
:
:
3,000,000 TL
150,000,000 Adet
150,000,000 Adet
300,000,000 Adet
Üçüncü Tertip
Fon Süresizdir
II. FON PORTFÖY STRATEJİSİ:
Fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon
içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5. md. ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VII,No:10 sayılı Tebliğinin 41. md. ne uygun olarak
yönetilir. Buna göre fon portföyü; Fon’un Tebliğin 5. maddesi çerçevesinde herhangi bir
menkul kıymetten portföyünde devamlı olarak bulundurma zorunluluğu olmamakla birlikte,
tipinin A tipi olarak belirlenmesi nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama bazda en az
%25’inin mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınan Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil
Türkiye’de kurulmuş olan ortaklıkların hisse senetlerine yatırılması gerekmektedir.
Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, nakde
dönüşümü kolay, riski düşük özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye’de kurulan
ortaklıklara ait hisse senetleri, özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri, ulusal borsalarda
işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihrac edilmiş ve
borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları, Kurul’ca uygun görülen diğer sermaye
piyasası araçları ve forward sözleşmeleri tercih edilir.
III. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ VE SAKLANMASI:
1. Kurucu: T. Halk Bankası A.Ş. Fon kurucusu olarak riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet
esaslarına göre, fonun belge sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden
sorumludur.
2. Yönetici: Fon portföyü Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından kurucu ile yapılan
bir portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili Tebliğler ve fon
içtüzüğü hükümlerine uygun olarak yönetilir.
3. Saklama Kuruluşu: Kurucu Halk Bankası A.Ş. 'nin, fon varlığının korunması ve
saklanmasına ilişkin sorumluluğu devam etmek üzere, fon portföyündeki varlıklar İMKB Takas
ve Saklama Bankası A.Ş. Clearstream Banking Luxemburg, Euroclear Operations Center
nezdinde muhafaza edilecektir.
IV- FON YÖNETİMİ HAKKINDA BİLGİLER:
Fon Kurul Üyeleri
Adı Soyadı
Görevi
İş Tecrübesi(Yıl-Şirket-Mevki) Tecrübesi (yıl)
2
Kurulu 2008 T.Halk Bankası A.Ş. Para
ve Sermaye Piyasaları Daire
Başkanlığı Daire Başkanı
2006 Tekstilbank Uluslararası
Piyasalar ve Türev Ürünleri
Bölümü Müdür Yard.
2005 Tekstilbank Tahvil-Bono
Bölümü Müdür Yard.
2002 Tekstilbank Hazine Bölümü
Döviz Birimi Senior Dealer
2000 Tekstilbank Hazine Bölümü
Döviz Birimi Dealer
1998 Tekstilbank Hazine Bölümü
Döviz Birimi Asistan Dealer
Ali ALEV
FonKurulu Üyesi 2005 T.Halk Bankası A.Ş.
Hazine Operasyonları Daire
Başkanlığı Daire Başkanı
2001 T.Halk Bankası A.Ş.
Hazine Operasyonları Daire
Başkanlığı Bölüm Müdürü
2001 T.Halk Bankası A.Ş.
İstanbul
Menkul
Kıymetler
Şubesi Şube Müdürü
1984 T.Halk Bankası A.Ş.
Uğur Deniz ŞAHİN FonKurulu Üyesi 2009 Halkbank Hazine
Operasyonları Daire Başkanlığı
Bölüm Müdürü
2008 Halkbank Hazine
Operasyonları Daire Başkanlığı
Yönetmen
2006 Halkbank Hazine
Operasyonları Daire Başkanlığı
Kıdemli Uzman
2004 Halkbank Hazine
Operasyonları Daire Başkanlığı
Uzman
2002 Halkbank Hazine
Operasyonları Daire Başkanlığı
Uzman Yardımcısı
2000 Halkbank İstanbul
Menkul Kıymetler Şubesi
Uzman Yardımcısı
2000 Halkbank İstanbul Trakya
Bölge Müdürlüğü Uzman
Yardımcısı
2000 Halkbank İstanbul Trakya
Bölge Bilgi İşlem Memur
1999
Halkbank Küçükyalı
Şubesi Memur
Seray NEDİM
FonKurulu Üyesi 2001-2009 Bono Tahvil Daire
Başkanlığı Yönetmen
Murat UYSAL
Fon
Başkanı
10
24
9
8
Serdar SÜRER
FonKurulu Üyesi 2003 T.Halk Bankası Yönetmen
3
2000 Global Menkul Değ. A.Ş.
Şube Müd.
1996 Ekinciler Yat.Menk.Değ
A.Ş. Yatırım Fonları Müd.
1992 Arz Menkul Değ.A.Ş.
Menkul Kıymetler Müd.
Fon Denetçisi
Adı Soyadı
Hakan UĞUR
Görevi
Fon Denetçisi
Orhan KUTU
Fon Denetçisi
Fon Hizmet Birimi
Adı Soyadı
Görevi
Uğur Deniz ŞAHİN Fon Müdürü
16
İş Tecrübesi (Yıl-ŞirketMevki)
Tecrübesi (yıl)
2006 Hazine Operasyonları Daire
Başkanlığı Yönetmen
2004 Hazine Operasyonları Daire
Başkanlığı Kıdemli Uzman
6
2003 Hazine Operasyonları Daire
Başkanlığı Uzman
02/06/1997 T.Halk Bankası A.Ş.
2009-2012 T.Halk Bankası
A.Ş-Bölüm Müdürü
2001-2009 T.Halk Bankası A.ŞYönetmen
1997-2001 T.Halk Bankası A.Ş17
Uzman
1995-1997 T.Halk Bankası A.Ş.Uzm.Yrd.
Nisan-Ağustos 95 Marbaş
Menkul Değerler A.ş-Uzman
İş Tecrübesi (Yıl-ŞirketMevki)
Tecrübesi (yıl)
2009 Halkbank Hazine
Operasyonları Daire Başkanlığı
Bölüm Müdürü
2008 Halkbank Hazine
Operasyonları Daire Başkanlığı
Yönetmen
2006 Halkbank Hazine
Operasyonları Daire Başkanlığı
8
Kıdemli Uzman
2004 Halkbank Hazine
Operasyonları Daire Başkanlığı
Uzman
2002 Halkbank Hazine
Operasyonları Daire Başkanlığı
Uzman Yardımcısı
2000 Halkbank İstanbul
Menkul Kıymetler Şubesi
Uzman Yardımcısı
2000 Halkbank İstanbul Trakya
Bölge Müdürlüğü Uzman
Yardımcısı
2000 Halkbank İstanbul Trakya
Bölge Bilgi İşlem Memur
4
Gülsev İNAL
Serhat TAKA
Fon Portföy
Yönetici
Adı Soyadı
Kerem
YEREBASMAZ
Serkan ŞEVİK
Ayşe Seher
Özkuran DEMİR
1999
Halkbank Küçükyalı
Şubesi Memur
FonMuhasebecisi 2009 Hazine Operasyonları Daire
Başkanlığı Yönetmen
Fon Uzmanı
2002 Hazine Operasyonları Daire
Başkanlığı Yönetmen Yardımcısı
1999 İstanbul Menkul Kıymetler
Şubesi Şef
1995 İstanbul Menkul Kıymetler
Şubesi Şef Yardımcısı
1985 T.Halk Bankası Tokat
Sanayi Şubesi Memur
2008 Hazine Operasyonları Daire
Başkanlığı Uzman Yrd.
13
3
Tecrübesi
İş Tecrübesi (Yıl-Şirket-Mevki)
(yıl)
2011 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. SGMK Bölüm
Yöneticisi
2007 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy
12
Yönetim Birimi Müd. Yrd.
2005 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetim
Birimi Yönetmen
2003 Taksim Menkul Değerler A.Ş. Hazine Birimi
Uzman
1999 Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hazine Birimi Uzman
2011 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senetleri
Bölüm Yöneticisi
1998 Evgin Yatırım Menkul Değerler Tic. A.Ş.
Yatırım Fonları ve Portföy Yönetimi Müdürü
14
2011 Halk Portföy Yönetimi-Yönetmen
2008 Tekstil Yatırım Menkul Değerler-Yönetmen
Yard.
2007 T. Garanti Bankası- Müşteri Temsilcisi
5
V . FON PORTFÖY SINIRLAMALARI HAKKINDA BİLGİLER
Portföyde yeralabilecek varlıklar için belirlenmiş içtüzük sınırlamaları portföyün en az ve en
çok yüzdesi olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiler katılma
belgesi alım satımının yapıldığı adreslerden temin edilecek Fon İçtüzüğü’nden sağlanabilir.
VARLIK TÜRÜ
Kamu Borçlanma Senetleri
Ters Repo
Hisse Senetleri
Yabancı Menkul Kıymet
İÇTÜZÜĞE
GÖRE
PORTFÖY EN
AZ %
0
0
25
0
5
İÇTÜZÜĞE GÖRE
PORTFÖY EN ÇOK %
100
100
100
100
Gayrimenkul Sertifikaları
Altın
Özel Sektör Borçlanma Senetleri
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Finansman Bonoları
0
0
0
0
0
75
75
75
75
75
VI. KATILMA BELGELERİNİN DEĞERİNİN TESPİTİ:
Katılma belgelerinin değeri, fon içtüzüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun seri:VII, No:10
Tebliği’nin 45. maddesi çerçevesinde; portföydeki varlıklardan hisse senetleri için en son tarihli
borsa ikinci seans ağırlıklı ortalama fiyatlar, borçlanma araçları ve ters repolar için en son
tarihli borsada gerçekleşen ortalama oranlar dikkate alınarak her işgünü sonu itibariyle
hesaplanır ve müteakip işgünü katılma belgelerinin alım satım yerlerinde açıkça görülebilecek
şekilde asılan ilanlarla duyurulur. İlan gününde yapılan alım satımlarda bu fiyat geçerli olur.
Savaş, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduğu
piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü
olayların ortaya çıkması durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun görülmesi halinde,
katılma belgelerinin birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve alım satımlar durdurulabilir.
VII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK GİDER ,KOMİSYON VE KARŞILIKLAR:
1.Kurucuya Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı:
Her gün için, Fon Toplam Değerinin 0.00009’u (yüzbindedokuz)
2.Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Ücretin Tespit Esası ve Oranı:
Her gün için, Fon Toplam Değerinin 0.00001’i (yüzbindebir)
3.Hisse Senedi Kurtajı: IMKB Hisse Senetleri Piyasasında gerçekleşen her işlem için, işlem
tutarının 0.001’i (bindebir)
4.Sabit Menkul Kıymet Kurtajı:
IMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında ve IMKB Repo-Ters Repo
Pazarında gerçekleşen işlemler için IMKB’nin tarifesi uygulanır.
5. Saklayıcı Kuruma Ödenecek Ücretinin Tespit Esası ve Oranı:
IMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nin tarifesi uygulanır.
6. Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları:
Her gün için, sözleşme ile belirlenmiş yıllık bağımsız denetim bedelinin 1/365’i
VIII. KURUCUNUN KARŞILADIĞI GİDERLER:
1-Tahmini İhraç Giderleri
SPK Kayıt Ücreti
KB Basım Masrafları
Tescil ve İlan Giderleri
Gazete İlan Giderleri
Diğer Giderler
:::::6
2- Diğer Giderler
:
TOPLAM GİDERLER
:
IX- YATIRIM FONUNUN VERGİLENDİRİLMESİ:
1. Fon Portföy İşletmeciliği Kazançlarının Vergilendirilmesi
a) Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
5'inci maddesinin 1 no’lu bendinin (d) alt bendi uyarınca, menkul kıymet yatırım fonlarının
portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.
b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından: Fonların portföy işletmeciliği kazançları, Gelir
Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca, A ve B Tipi ayrımı
olmaksızın % 0 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir.
2. Katılma Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre
kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesi %10
oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran %0
olarak uygulanır.
Sürekli olarak portföyünün en az % 51’i İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören
hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma
belgelerinin elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamında
tevkifat yapılmaz.
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılma
paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler
nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticarî
işletmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı dışındadır.
Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde 1 uyarınca dar mükellef kurumların Türkiye'deki
iş yerlerine atfedilmeyen veya daimî temsilcilerinin aracılığı olmaksızın elde edilen ve Gelir
Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında kesinti yapılmış kazançları ile bu
kurumların tam mükellef kurumlara ait olup İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem
gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan
ve geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrasının altıncı paragrafı kapsamında vergi kesintisine
tâbi tutulmayan kazançları ve bu kurumların daimî temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri tamamı
geçici 67 nci madde kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmuş kazançları için yıllık veya özel
beyanname verilmez.
X- KATILMA BELGESİ SAHİPLERİNİN HAKLARI:
1. Fon'da oluşan kar, katılma belgelerinin bu izahnamede belirtilen esaslara göre tespit edilen
günlük fiyatlarına yansır. Katılma belgesi sahipleri, belgelerini herhangi bir işgünü Fon'a geri
sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap
dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı sözkonusu değildir.
7
2. Kurucu her hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde bir önceki yılla karşılaştırmalı
olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş fon bilanço ve gelir tabloları ile fon portföy
ve toplam değeri tablolarını bağımsız denetim raporu sonucu ile beraber Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde ilan ettirir, katılma belgelerinin alınıp satıldığı yerlerde müşterilerine açıklar ve 6
işgünü içinde Kurul’a gönderilir.
3. Ticaret Siciline tescil olunarak TTSG’nde ilan olunan hususlardan yatırımcının yatırım
kararlarını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olmayı gerektirecek nitelikte olanlar kurucu
tarafından Türkiye çapında yayın yapan en az 2 gazetenin Türkiye baskısında ilan yoluyla
duyurulur. Sözkonusu hususlar ilandan 10 işgünü sonra yürürlüğe girer.
4. İzahnamede tescil edilen hususlarda bir değişiklik yapılacak olursa bunlar ticaret siciline
tescil ettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir tutar artırımına kadar bu izahname
geçerli olup, ekleri ile beraber heryılın Ocak ayında birleştirilerek tek bir metin haline getirilir.
Ancak bu birleştirmeden dolayı yeni bir tescil yapılmaz. İzahname , içtüzük ve en son aylık
rapor, katılma belgesi alım satımı yapılan yerlerden ücretsiz olarak temin edilir.
5. Her ayın 15 inden itibaren biten aya ilişkin fon portföy ve fon toplam değeri tabloları ile
fonun mali bilgilerini içeren aylık rapor hazırlanır ve bunlar katılma belgesi alım satımı yapılan
yerlerde tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulur. Her gün itibariyle alım satıma esas
fiyatlar buralarda ilan olunur.
6. Katılma belgesi satın almak veya elden çıkarmak prosedürleri;
Genel Esaslar;
Katılma belgesi satın alınması veya fona iadesinde, Kurucunun izahnamede ilan edeceği
katılma belgesinin alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir.
Bunun dışında Kurucunun veya fon katılma belgesi alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı
aracı kuruluşların telefon, wap ve internet bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığıyla da
katılma belgesi alım satım talimatı verilebilir.
Kurucu’nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma belgesi alım satım
talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir
ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.
Alım Talimatları;
Yatırımcıların İMKB Hisse Senedi Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12:00’ye kadar
verdikleri katılma belgesi alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
İMKB Hisse Senedi Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12:00’den sonra iletilen talimatlar
ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada
bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
İMKB Hisse Senedi Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Alım Talimatlarının Gerçekleştirilmesi;
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma belgesi bedelinin Kurucu tarafından
tahsil edilmesi esastır. Kurucu, talimatın verilmesi sırasında, alış işlemine uygulanacak fiyatın
8
kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, yatırımcı tarafından verilecek alım talimatları kurucuya
tutar belirtilerek iletilir.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak
suretiyle “Alım Talimatları” bölümünde belirlenen esaslar çerçevesinde, izleyen ilk işlem günü
katılma belgesi alımında kullanılır.
Satım Talimatları;
Yatırımcıların İMKB Hisse Senedi Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12:00’ye kadar
verdikleri katılma belgesi satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
İMKB Hisse Senedi Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12:00’den sonra iletilen talimatlar
ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan
pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
İMKB Hisse Senedi Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Satım Talimatlarının Gerçekleştirilmesi;
Katılma belgesi bedelleri; iade talimatının, İMKB Hisse Senedi Piyasası’nın açık olduğu
günlerde saat 12:00’ye kadar veya tatil gününde verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip
eden 2. işlem gününde, iade talimatının İMKB’nin açık olduğu günlerde saat 12:00’den sonra
verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden 3. işlem gününde, yatırımcılara ödenir.
7. Katılma payları müşteri bazında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde izlenmekte olup,
tasarruf sahipleri kurucudan veya alım satıma aracılık eden kuruluşlardan hesap durumları
hakkında her zaman bilgi talep edebilirler.
8. Savaş, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduğu
piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü
olayların ortaya çıkması durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni ve Sermaye Piyasası
Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tasarruf sahiplerine bilgi verilmesi suretiyle katılma belgesi
alım satımları durdurulabilir.
XI. TASFİYE SONUCUNA İŞTİRAK:
Fon, aşağıda belirtilen nedenlerle sona erer ;
1) Fon içtüzüğünde bir süre öngörülmüş ise bunun sona ermesi,
2) Fon süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra 6 ay öncesinden feshi
ihbar etmesi,
3) Kurucunun fon kurma koşullarını kaybetmesi,
4) Kurucunun mali durumunun zayıflaması, fonun kendi maliyetlerini karşılayamaz durumda
olması ve benzer nedenlerle fonun devamının yatırımcıların yararına olmayacağının Kurulca
tespit edilmiş olması.
Fonun sona ermesi durumunda fon portföyündeki varlıklar kurucu tarafından borsada satılır. Bu
şekilde satışı mümkün olmayan fon mevcudu, açık artırma veya pazarlık veya her iki usulün
uygulanması suretiyle satılarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüşen Fon varlığı, katılma
belgesi sahiplerine payları oranında dağıtılır. Fesih anından itibaren hiçbir katılma belgesi ihraç
edilemez ve geri alınamaz.
9
Kurucunun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun göreceği başka bir kuruluşa tasfiye
amacıyla devreder. Saklayıcı kurumun iflası halinde kurucu, fon varlığını Kurul'ca uygun
görülecek başka bir kuruluşa devreder.
XII. HALKA ARZLA İLGİLİ BİLGİLER:
1. Satış Başlangıç Tarihi: 15/05/2000 tarihinden itibaren katılma belgeleri bedelleri tam ve
nakden tahsil edilmek suretiyle satış günündeki değerleri üzerinden satılacaktır.
2. Fon İçtüzüğü ve İzahnamenin Temin Edilebileceği ve Pay Değerinin İlan Edileceği
Yerler :
UNVAN
Tüm T. Halk Bankası Şubeleri
www.halkbank.com.tr
ADRES
Meclisi Mebusan cad. No:13/5
Salıpazarı Beyoğlu İSTANBUL
TELEFON NO
3930585
3930559
3. Katılma Belgesi Alım Satımının Yapılacağı Yerler :
UNVAN
ADRES
Tüm T. Halk Bankası Şubeleri Meclisi Mebusan cad. No:13/5
İnternet Şubesi, Dialog,ATM vb Salıpazarı Beyoğlu İSTANBUL
Alternatif Dağıtım Kanalları
TELEFON NO
3930585
3930559
4. Kurucunun ve Yöneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaraları:
KURUCUNUN UNVANI
T. Halk Bankası A.Ş.
ADRES
Meclisi Mebusan cad. No:13/5
Salıpazarı Beyoğlu İSTANBUL
YÖNETİCİNİN UNVANI
Halk Portföy Yönetimi A.Ş.
ADRES
Halide
Edip
Adıvar
Darülaceze Cad. No:20
İstanbul
TELEFON NO
3930585
3930559
TELEFON NO
Mah. 3148292
Şişli/
İzahnamede yeralan bilgilerin doğruluğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde
onaylarız.
Uğur Deniz ŞAHİN
Fon Kurul Üyesi
Murat UYSAL
Fon Kurul Başkanı
10
Download