TBMM B : 2 8 2 6 . 3 . 1 9 9 6 0 : 1 Losec`in fiyatı 882 bin lira iken

advertisement
T.B.M.M.
B:28
26.3.1996
0:1
Losec'in fiyatı 882 bin lira iken, muadilleri olarak üretilen 7 ilacın fiyatı ise, 281 500 Türk Li­
rası ile 588 bin Türk Lirası arasındadır. Losec, en pahalı muadili olan Omoprozid'ten 294 bin Türk
Lirası, en ucuz muadili olan Omesek'ten 600 500 Türk Lirası daha pahalı.
Değerli milletvekilleri, doktor, bir hastaya, Losec yazmışsa, hasta 882 bin Türk Lirası ödeye­
cek; Omoprozid yazmışsa, 294 bin Türk Lirası daha az ödeyecek. Eğer, Omosek yazmış ise, 600
500 lira daha eksik ödeyip, aynı tedaviyi görecek. Aynı ilaçlar arasındaki bu farklılığın sebebinin
en önemlisi, patentten kaynaklanmaktadır. Losec, patentli, orijinal ilaçtır. Patentle çalışan firmalar,
hammaddeyi, lisans aldığı firmadan almak zorundalar. Bu firmalar, ilacın keşfini yapan firmalar­
dır. Orijinal ilaçla, muadili jeneriği olan ilaç arasındaki fiyat yüksekliği buradan ileri gelmektedir.
Yeni ilaç buluşlarına yönelik araştırmaların maliyeti çok yüksektir. Yeni bir ilacın keşfedilip,
tedavi hizmetine sunulabilmesi için, yıllık 300 milyon dolar harcama yapılması gerekmektedir. Ya­
ni, bir ilacın keşfi, 2,5 ilâ 3 trilyon liraya mal olmaktadır; keşfedilip piyasaya sürülmesi ise, on oniki yıl süre gerektirmektedir. İlacın keşfi için yapılan bu harcamalar, ilâcın etken maddesinin mali­
yetini yükseltmektedir. Bu nedenle, patentli orijinal ilaçla, jeneriği muadili arasındaki çok büyük
fiyat farkı buradan ileri gelmektedir.
Değerli milletvekilleri, ilaçların muadilleri arasındaki farklılığı, yani, biraz önce örnek verdi­
ğim 7 ilaç arasındaki farklılığı, örneğin, Omesec, 281 500 Türk Lirasına satılırken, Omoprozid'in
588 bin Türk Lirasına satılmasındaki farklılığı izah edeceğim: İlaç firmalarının, hammaddeyi fark­
lı yerlerden almaları, az veya çok almaları, etken maddenin fiyatını etkilemekte, bu da, tüketiciye
yansımaktadır. Bakanlıkça, buna sebep olan etkenler ortadan kaldırılmalıdır.
Reklam ve promosyon giderlerinin ilacın maliyetine yansıması: 1 Eylül 1995 tarihinde, ilaç fi­
yat tebliğinde yapılan değişiklikle, ilacın reklam ve promosyonuna sınırlama getirilmesi, ilaç fiya­
tının artmasını önleyici iyi bir tedbir olmuştur. İlaç fiyatlarına direkt etki eden neden ise, ilaç fab­
rikalarında çalışan işçilerin aldığı ücretlerin yüksekliği veya düşüklüğüdür.
İlaç fiyatlarına en fazla etki eden, maliyetini yükselten sebeplerden biri ise, kredi kullanarak
ilaç üretmektir. İlaç sanayiine ucuz kredi verilerek maliyet düşürülebilir.
Ülkemizdeki ilaçlarda patent korumasının olmaması nedeniyle, muadil ilaçlara, Sağlık Bakan­
lığımız ruhsat vererek, daha ucuz ilaçların çoğalmasını sağlamaktadır. Belirli bir süre sonra patent
uygulamasına geçeceğimizden dolayı, Sağlık Bakanlığımızın aldığı bu kararın doğru olduğu inan­
cındayım. İlaç firmalarımız, hammadde yönünden büyük ölçüde dışa bağımlı olmalarına rağmen,
en ucuz ilaç yine de Türkiye'de üretilmektedir. İlaç fiyatlarını Avrupa ile karşılaştırdığımızda, Tür­
kiye'deki ilaç fiyatları, Avrupa'daki ilaç fiyatlarının üçte biri oranındadır. Sağlık Bakanlığının ver­
diği fiyat artışlar^ hiçbir zaman, enflasyon ve döviz artışları oranında olmamıştır.
1 Ocak 1995 tarihiyle 31 Aralık 1995 tarihleri arasında, hammadde maliyetini etkileyen döviz
kuru artışı dolarda yüzde 53,8; markta yüzde 66,6 olmasına rağmen, ilaç fiyatlarındaki artış yüzde
41'dir.
Yine, 15 Ağustos 1994 ilâ 29 Şubat 1996 tarihleri arasında -yani, 18 aylık süre içerisinde- do­
larda yüzde 11, markta yüzde 124 artış olmasına rağmen, ilaç fiyatlarındaki artış yüzde 58 ilâ yüz­
de öO.civarındadır. Türkiye'deki ilaç fiyatlarıyla Avrupa'daki ilaç fiyatlarınfkarşılaştırdığımızda bu
açıkça görülmektedir.
Formadin tablet, Türkiye'de 477 000 TL, Almanya'da 8 261 621 TL, Belçika'da 5 096 823 TL,
İsviçre'de İse 7 649 120 TL'dir.
Gento 80 miligramlık ampul, Türkiye'de 34 000 TL, Almanya'da 445 887 TL, Belçika'da 680
800 TL, İsviçre'de 1 113 410 TL'dir.
. - 455
-
Download