T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

advertisement
T.C.
BAŞBAKANLIK
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
Sayı
: B.02.0.PPG.0.12-010-06/6395
2 HAZİRAN 2008
Konu : Tek Adımda Yatırım Bürosu.
GENELGE
2008/10
Ülke genelinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ile yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin
kamu kurum ve kuruluşlarında karşılaştıkları sorunların kısa yoldan mahallinde çözülebilmesi amacıyla,
sanayiciler ve girişimcilerin sorunlarını dinlemek, gerektiğinde ilgili kurumlarla irtibata geçerek
çözüm üretmek, girişimcilere yönelik bilgilendirme, rehberlik ve bölgede bulunan cazip yatırım
alanları konusunda tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak üzere, valilikler bünyesinde “Tek Adımda Yatırım Bürosu” oluşturulması uygun görülmüştür.
Söz konusu bürolarda valiler tarafından belirlenecek yönetici bir personel ile ilin yatırım
kapasitesine göre yeterli sayıda yardımcı personel görevlendirilecek, bürolarla ilgili tanıtım faaliyetlerine derhal başlanarak, adres, telefon, faks ve e-posta adresleri ilgililerin rahatça ulaşabileceği
yayın organları ile ilan edilecektir.
Tek adımda yatırım büroları genelgenin yayımından itibaren iki ay içerisinde faaliyete geçirilecek, kuruluşa ilişkin bilgiler ile çalışmalarıyla ilgili faaliyet raporları üçer aylık dönemler halinde Başbakanlık ilgili kuruluşu Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığına gönderilecektir.
Bilgilerini, Tek Adımda Yatırım Bürosu uygulamasının en kısa sürede hayata geçirilmesi
konusunda valiliklere tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve yardımın sağlanmasını
önemle rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
3 Haziran 2008 Tarihli ve 26895 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
Download