sunuş - nobel akademik yayıncılık

advertisement
SUNUŞ
Sosyolojinin son yirmi yılda önemli ilgi alanlarından biri hâline gelen sağlık sosyolojisi Türkiye’de de farklı disiplinlerden akademisyenlerin ilgisini çekmektedir. Sağlık
Sosyolojisinde Güncel Tartışmalar kitabının oluşması da bu ilginin sonucudur. Kitaba
sosyoloji, sosyal psikoloji, kamu yönetimi, ekonomi gibi farklı alanlardan akademisyenler katkı sunarak sağlığın, ekonomik, sosyal, psikolojik boyutlarına dikkat çekmektedir.
Kitapta sağlık sosyolojisinde en fazla tartışılan konulardan sağlıkta eşitsizlikler
başta olmak üzere uygulanan sağlık politikaları ve tüketim toplumuyla yakından ilgili
olan, sağlık ekonomisi, sağlıkta donuşum, tıbbileşme ve beslenme konularına yer verilmektedir. Ayrıca sağlık ve hastalık anlatıları, hapishane ve sağlık-hastalık ilişkisi,
modern tıbba alternatif gösterilen sağlık ve hastalığa ilişkin meslek dışı yaklaşım, tamamlayıcı ve alternatif tıp konuları da kitapta okuyuculara sunulmaktadır. Sağlığın
korunup geliştirilmesi bağlamında son yıllarda sık olarak vurgulanan sağlık riskleri ile
sağlık ve ekonomi ilişkisine de kitapta yer almaktadır.
Kitap sağlık sosyolojisinin görece az çalışılmış konularını içerdiği için orijinal olmasının yanı sıra popüler sağlık bağlamında halkın son yıllarda rağbet ettiği alternatif
tıp, tamamlayıcı tıp gibi alanlardaki boşluğu da dolduracaktır. Bu nedenle kitaba hem
akademik hem de akademi dışından bireylerin ilgi göstereceği tahmin edilmektedir.
Sağlık Sosyolojisinde Güncel Tartışmalar kitabına farklı üniversite ve disiplinlerden katkı
sunan akademisyenlerin varlığı çalışmanın daha fazla öğrenci ve akademisyene ulaşılmasında etkili olacaktır. Kitap az sayıda Türkçe yayının olduğu alanı zenginleştireceği
gibi üniversitelerde yabancı literatüre ulaşma kapasitesi sınırlı farklı alanlardan öğrenciler için de kaynak kitap özelliği taşıyabilecektir.
Kitabın konuya ilgi duyan öğrenci, akademisyen ve toplumun ilgili kesimlerine
ulaşmasını sağlayan Nobel Kitabevine ve yazılarıyla akademik dünyamızı zenginleştiren tüm meslektaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.
Editör
Prof. Dr. Nurşen Adak
v
Download