Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi

advertisement
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014
Tarihinde Sona Eren
Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Finansal Tablolar
29 Ocak 2015
Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetim
raporu ile 83 sayfa finansal tablo ve
dipnotlarından oluşmaktadır.
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu’na
Giriş
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte
yer alan konsolide olmayan bilançosunu, aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide olmayan
gelir tablosunu, konsolide olmayan özsermaye değişim tablosunu ve konsolide olmayan nakit akış
tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu
Şirket yönetimi finansal tabloların sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve
standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal
tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde
hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç sistemlerin
tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin
yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini ve uygulanmasını içermektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş
bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan bağımsız denetim
ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, etik ilkelere
uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp
yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini
gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı
toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim
tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp
kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk
değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk
değerlendirmesinde, Şirket’in iç sistemleri göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç
sistemlerin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun
olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç sistemler
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından
benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir
bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, şartlı görüşümüzün
oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Şartlı Görüşün Dayanağı
17 no’lu dipnotta açıklandığı üzere, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide
olmayan finansal tablolar, Şirket yönetimi tarafından ekonomide meydana gelebilecek olumsuz
gelişmelerin olası etkileri nedeniyle ayrılan 7.702.761 TL tutarındaki serbest karşılığı içermektedir. Bu
tutarın tamamı geçmiş dönemlerde gider olarak finansal tablolara yansıtılmıştır.
Şartlı Görüş
Görüşümüze göre, şartlı görüşün dayanağı paragrafında açıklanan hususun etkileri haricinde, ilişikteki
konsolide olmayan finansal tablolar, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin 31 Aralık 2014 tarihi
itibarıyla konsolide olmayan finansal pozisyonunu, aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide
olmayan finansal performansını ve konsolide olmayan nakit akışlarını, sigortacılık mevzuatı gereği
yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartları (bakınız bilanço dipnotu 2) çerçevesinde doğru ve
dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Diğer İlgili Mevzuattan Kaynaklanan Bağımsız Denetçi Yükümlülükleri Hakkında Raporlar
1)
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 398’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca
düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 29 Ocak
2015 tarihinde Şirket’in Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.
2)
TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirket’in 1 Ocak – 31 Aralık 2014 hesap
döneminde defter tutma düzeni ve finansal tabloların kanun ile esas sözleşmenin finansal
raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.
3)
TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımızdan denetim
kapsamında istenen açıklamaları yapmış, talep edilen belgeleri vermiştir.
Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
A member of KPMG International Cooperative
Alper Güvenç, SMMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
29 Ocak 2015
İstanbul, Türkiye
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ’NİN
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YILLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde yürürlükte bulunan
muhasebe ilke ve standartlarına göre 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık hesap dönemine
ait konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların “Sigorta ve Reasürans
Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine ve
Şirketimiz muhasebe kayıtlarına uygun olduğunu belirtiriz.
İstanbul, 29 Ocak 2015
Musa ÜLKEN
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür
Fatih GÖREN
Genel Müdür Yardımcısı
Murat TETİK
Muhasebe ve Mali
İşler Müdürü
Taylan MATKAP
Aktüer
BİLANÇO ....................................................................................................................................................................
1-5
GELİR TABLOSU...... ................................................................................................................................................
6-8
NAKİT AKIŞ TABLOSU ...........................................................................................................................................
9
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU.......................................................................................................................
10
KAR DAĞITIM TABLOSU…………………………………………………………………………………………..
11
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR ...............................................................................................
12-83
DİPNOT 1
DİPNOT 2
DİPNOT 3
DİPNOT 4
DİPNOT 5
DİPNOT 6
DİPNOT 7
DİPNOT 8
DİPNOT 9
DİPNOT 10
DİPNOT 11
DİPNOT 12
DİPNOT 13
DİPNOT 14
DİPNOT 15
DİPNOT 16
DİPNOT 17
DİPNOT 18
DİPNOT 19
DİPNOT 20
DİPNOT 21
DİPNOT 22
DİPNOT 23
DİPNOT 24
DİPNOT 25
DİPNOT 26
DİPNOT 27
DİPNOT 28
DİPNOT 29
DİPNOT 30
DİPNOT 31
DİPNOT 32
DİPNOT 33
DİPNOT 34
DİPNOT 35
DİPNOT 36
DİPNOT 37
DİPNOT 38
DİPNOT 39
DİPNOT 40
DİPNOT 41
DİPNOT 42
DİPNOT 43
DİPNOT 44
DİPNOT 45
DİPNOT 46
DİPNOT 47
12-14
15-36
37
38-52
53-55
56-57
57
58
58
59
60-63
64
65
65
66-68
68
69-73
73
74
74
75
76
76-77
77
77
77
77
77
77
77
78
78
78
78
79
79
79
79
79
79
80
80
80
80
81-82
82
83
GENEL BİLGİLER ..............................................................................................................................
ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARININ ÖZETİ ........................................................................
ÖNEMLİ MUHASEBE TAHMİNLERİ VE HÜKÜMLERİ ...............................................................
SİGORTA RİSKİNİN VE FİNANSAL RİSKİN YÖNETİMİ .............................................................
BÖLÜM BİLGİLERİ ...........................................................................................................................
MADDİ DURAN VARLIKLAR .........................................................................................................
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER ......................................................................................
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ....................................................................................
İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR ...................................................................................................
REASÜRANS VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ .................................................................
FİNANSAL VARLIKLAR ..................................................................................................................
KREDİ VE ALACAKLAR ..................................................................................................................
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR....................................................... ..................................................
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR ....................................................................................
ÖZSERMAYE .....................................................................................................................................
DİĞER YEDEKLER VE İSTEĞE BAĞLI KATILIMIN SERMAYE BİLEŞENİ ..............................
SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE REASÜRANS VARLIKLARI ...............................................
YATIRIM ANLAŞMASI YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...............................................................................
TİCARİ VE DİĞER BORÇLAR, ERTELENMİŞ GELİRLER ...........................................................
FİNANSAL BORÇLAR ......................................................................................................................
ERTELENMİŞ VERGİLER.................................................................................................................
EMEKLİLİK SOSYAL YARDIM YÜKÜMLÜLÜKLERİ .................................................................
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE MASRAF KARŞILIKLARI .........................................................
NET SİGORTA PRİM GELİRİ ...........................................................................................................
AİDAT (ÜCRET) GELİRLERİ ...........................................................................................................
YATIRIM GELİRLERİ .......................................................................................................................
FİNANSAL VARLIKLARIN NET TAHAKKUK GELİRLERİ .........................................................
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR VEYA ZARARA YANSITILAN AKTİFLER ..............
SİGORTA HAK VE TALEPLERİ .......................................................................................................
YATIRIM SÖZLEŞMELERİ HAKLARI ............................................................................................
ZARURİ DİĞER GİDERLER .............................................................................................................
GİDER ÇEŞİTLERİ .............................................................................................................................
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDA GİDERLERİ .......................................................................
FİNANSAL MALİYETLER ................................................................................................................
GELİR VERGİLERİ ............................................................................................................................
NET KUR DEĞİŞİM GELİRLERİ……………………………………………………………………
HİSSE BAŞINA KAZANÇ .................................................................................................................
HİSSE BAŞI KAR PAYI .....................................................................................................................
FAALİYETLERDEN YARATILAN NAKİT .....................................................................................
HİSSE SENEDİNE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR TAHVİL ......................................................................
PARAYA ÇEVRİLEBİLİR İMTİYAZLI HİSSE SENETLERİ ..........................................................
RİSKLER .............................................................................................................................................
TAAHHÜTLER ...................................................................................................................................
İŞLETME BİRLEŞMELERİ ................................................................................................................
İLİŞKİLİ TARAFLARLA İŞLEMLER ...............................................................................................
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN OLAYLAR ........................................
DİĞER..................................................................................................................................................
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Olmayan Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
VARLIKLAR
I- Cari Varlıklar
A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
1-Kasa
2-Alınan Çekler
3-Bankalar
4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
5-Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
6-Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
4- Krediler
5- Krediler Karşılığı
6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
7- Şirket Hissesi
8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı
C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı
D- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı
E- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı
F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri
2- Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
3- Gelir Tahakkukları
4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
G- Diğer Cari Varlıklar
1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
2- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
4- İş Avansları
5- Personele Verilen Avanslar
6- Sayım ve Tesellüm Noksanları
7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı
I- Cari Varlıklar Toplamı
Dipnot
14
14
14
14
14
11
11
11
11
11
12
12
2.21,12
12
12
12
12
12
12
17
10,12
19
12
12
12
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2014
1.606.048.714
37.347
-1.356.733.446
(171.519)
249.449.440
-644.067.957
442.140.789
73.670.047
134.054.733
----(5.797.612)
797.454.113
751.368.850
(7.677.067)
47.022.365
-6.739.965
---113.380.507
(113.380.507)
----------3.595.183
--358.718
3.236.465
---208.618.353
205.884.923
-2.733.430
-3.956.342
212.258
1.848.492
-165.103
4.631
-1.725.858
-3.263.740.662
İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
1
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2013
1.153.712.216
49.256
-901.838.577
(1.025.984)
252.850.367
-631.008.746
456.674.161
94.501.549
85.630.648
----(5.797.612)
773.925.226
736.197.976
(9.475.078)
42.073.701
-5.128.627
---102.829.158
(102.829.158)
72.324
----72.324
----2.968.734
--394.512
2.574.222
---197.767.110
196.680.406
-1.086.704
-11.284.255
888.774
9.659.923
-39.175
35.897
-660.486
-2.770.738.611
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Olmayan Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
VARLIKLAR
II- Cari Olmayan Varlıklar
A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı
3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı
5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı
8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı
B- İlişkili Taraflardan Alacaklar
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
5- Personelden Alacaklar
6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu
8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı
C- Diğer Alacaklar
1- Finansal Kiralama Alacakları
2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
3- Verilen Depozito ve Teminatlar
4- Diğer Çeşitli Alacaklar
5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu
6- Şüpheli Diğer Alacaklar
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı
D- Finansal Varlıklar
1- Bağlı Menkul Kıymetler
2- İştirakler
3- İştirakler Sermaye Taahhütleri
4- Bağlı Ortaklıklar
5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri
6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri
8- Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
9- Diğer Finansal Varlıklar
10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı
E- Maddi Varlıklar
1- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı
3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
4- Makine ve Teçhizatlar
5- Demirbaş ve Tesisatlar
6- Motorlu Taşıtlar
7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)
8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
9- Birikmiş Amortismanlar
10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
F- Maddi Olmayan Varlıklar
1- Haklar
2- Şerefiye
3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar)
7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları
1- Ertelenmiş Üretim Giderleri
2- Gelir Tahakkukları
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar
1- Efektif Yabancı Para Hesapları
2- Döviz Hesapları
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları
6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı
8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı
II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı
Varlıklar Toplamı
Dipnot
9
9
6
6,7
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
17
17
21
21
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2014
--
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2013
--
----------------------------391.400.000
-391.400.000
--------32.307.481
6.982.776
-6.788.733
34.554.018
11.775.416
1.362.223
19.401.127
4.166.354
(52.723.166)
-62.254.841
-16.250.000
--88.079.901
(43.804.438)
1.729.378
3.562.038
3.562.038
--20.125.763
----20.125.763
---509.650.123
3.773.390.785
----------------------------368.200.000
-368.200.000
--------34.793.176
6.982.776
-6.520.974
32.800.391
11.331.085
1.285.983
18.262.277
4.166.354
(46.556.664)
-62.812.033
-16.250.000
--54.879.873
(27.614.154)
19.296.314
34.671
34.671
--16.191.701
----16.191.701
---482.031.581
3.252.770.192
İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
2
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Olmayan Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
YÜKÜMLÜLÜKLER
III- Kısa Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri
4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
5- Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı
8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu
C-İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Tedavi Gidelerine İlişkin SGK’ya Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu
E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı – Net
3- Matematik Karşılığı – Net
4- Muallak Tazminat Karşılığı – Net
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar – Net
F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer
Yükümlülükler
4- Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
5- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri
7- Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
3- Maliyet Giderleri Karşılığı
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü
2- Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Dipnot
19
19
10,19
19
19
17
17
2.26,17
17
19
35
19
23
23
23
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2014
---------302.045.983
218.662.943
-7.277.133
-76.105.907
--------47.561.333
2.916.577
16.625.234
28.268.772
(249.250)
2.214.197.954
1.159.630.507
40.379.346
-1.014.188.101
--27.386.135
25.121.485
2.264.650
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2013
---------327.033.095
260.656.406
-3.105.906
-63.270.783
--------56.534.780
3.037.036
26.428.955
27.696.412
(627.623)
1.799.130.444
1.097.540.759
13.118.373
-688.471.312
--27.491.024
25.772.003
1.719.021
--
--
-21.081.960
(21.081.960)
-----80.052.263
45.447.065
34.605.198
-1.433.153
--1.433.153
2.672.676.821
--------64.374.616
39.363.495
25.011.121
-1.187.490
--1.187.490
2.275.751.449
İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
3
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Olmayan Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
YÜKÜMLÜLÜKLER
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler
A- Finansal Borçlar
1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri
4- Çıkarılmış Tahviller
5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı
7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
B- Esas Faaliyetlerden Borçlar
1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
3- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu
C- İlişkili Taraflara Borçlar
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
5- Personele Borçlar
6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
D- Diğer Borçlar
1- Alınan Depozito ve Teminatlar
2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
3- Diğer Çeşitli Borçlar
4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları
1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net
2- Devam Eden Riskler Karşılığı – Net
3- Matematik Karşılığı – Net
4- Muallak Tazminat Karşılığı – Net
5- İkramiye ve İndirimler Karşılığı – Net
6- Diğer Teknik Karşılıklar – Net
F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları
1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer
Yükümlülükler
3- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar
1- Kıdem Tazminatı Karşılığı
2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları
1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri
2- Gider Tahakkukları
3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı
Dipnot
17
17
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2014
---------------------------68.252.637
-----68.252.637
---
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
31 Aralık 2013
---------------------------52.282.601
-----52.282.601
---
--12.628.115
12.628.115
--------80.880.752
--11.720.142
11.720.142
--------64.002.743
23
23
İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
4
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Olmayan Bilanço
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
ÖZSERMAYE
V- Özsermaye
A- Ödenmiş Sermaye
1- (Nominal) Sermaye
2- Ödenmemiş Sermaye
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları
5- Tescili Beklenen Sermaye
B- Sermaye Yedekleri
1- Hisse Senedi İhraç Primleri
2- Hisse Senedi İptal Karları
3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları
4- Yabancı Para Çevirim Farkları
5- Diğer Sermaye Yedekleri
C- Kar Yedekleri
1- Yasal Yedekler
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler
4- Özel Fonlar (Yedekler)
5- Finansal Varlıkların Değerlemesi
6- Diğer Kar Yedekleri
D- Geçmiş Yıllar Karları
1- Geçmiş Yıllar Karları
E-Geçmiş Yıllar Zararları
1- Geçmiş Yıllar Zararları
F-Dönem Net Karı
1- Dönem Net Karı
2- Dönem Net Zararı
3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
Özsermaye Toplamı
Yükümlülükler Toplamı
Dipnot
2.13,15
15
15
15
15
15
15
15
15
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2014
500.000.000
500.000.000
----8.809.304
----8.809.304
439.463.962
30.779.762
7.262.220
20.545.601
-336.666.816
44.209.563
----71.559.946
70.639.674
-920.272
1.019.833.212
3.773.390.785
İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
5
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2013
500.000.000
500.000.000
----8.161.541
----8.161.541
401.373.667
30.638.111
6.993.082
18.123.361
-302.035.089
43.584.024
--(63.981.132)
(63.981.132)
67.461.924
66.814.161
-647.763
913.016.000
3.252.770.192
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Gelir Tablosu
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I-TEKNİK BÖLÜM
A- Hayat Dışı Teknik Gelir
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Yazılan Primler
1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler
1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve
Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı
1.2.3- Kazanılmış Primler Karşılığında SGK Payı
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve
Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı
2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler
3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı
4- Tahakkuk Eden Rucu ve Sovtaj Gelirleri
B- Hayat Dışı Teknik Gider
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve
Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı
1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve
Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı
3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden
Kısım Düşülmüş Olarak)
4- Faaliyet Giderleri
5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım
Düşülmüş Olarak
5.1- Matematik Karşılıklar
5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı
6- Diğer Teknik Giderler
6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler
6.2- Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A – B)
D- Hayat Teknik Gelir
1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Yazılan Primler
1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler
1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve
Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)
1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı
1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı
1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve
Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)
1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı
1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı
2- Hayat Branşı Yatırım Geliri
3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
4.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler
4.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı
5- Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri
Dipnot
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2014
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2013
2.441.216.789
2.235.759.340
2.325.110.061
3.004.830.066
(605.617.965)
(74.102.040)
1.966.929.968
1.825.789.170
2.067.216.007
2.749.704.405
(618.521.175)
(63.967.223)
(62.089.748)
(68.928.251)
4.900.846
1.937.657
(232.405.987)
(318.105.539)
71.144.433
14.555.119
17
17,29
17
10,17
(27.260.973)
(30.198.184)
2.937.211
190.509.410
2.788.809
2.788.809
-12.159.230
(2.319.957.258)
(1.738.079.061)
(1.412.362.272)
(1.553.196.954)
140.834.682
(9.020.850)
(12.778.086)
3.757.236
123.220.226
2.924.374
2.924.374
-14.996.198
(1.866.051.751)
(1.346.087.004)
(1.146.966.155)
(1.249.199.210)
102.233.055
17,29
17
17
(325.716.789)
(420.158.951)
94.442.162
(199.120.849)
(245.037.920)
45.917.071
----
----
(15.970.036)
(522.686.229)
(12.422.591)
(462.834.106)
---(43.221.932)
(43.221.932)
-121.259.531
------
---(44.708.050)
(44.708.050)
-100.878.217
------
----
----
----------
----------
17
17
10,17
17,29
17
17
29
29
32
2.25
2.25
İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
6
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Gelir Tablosu
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I-TEKNİK BÖLÜM
E- Hayat Teknik Gider
1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar
1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı
1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve
Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)
1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı
1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı
2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve
Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)
2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı
2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı
3- Matematik Karşılığında Değişim (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait
Poliçeler için Ayrılan Karşılıklar)
3.1- Matematik Karşılığı
3.1.1- Aktüeryal Matematik Karşılık
3.1.2- Kar Payı Karşılığı (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş
Olarak
3.2- Matematik Karşılığında Reasürör Payı
3.2.1- Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı
3.2.2- Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine
Ait Poliçeler için Ayrılan Karşılıklar)
4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden
Kısım Düşülmüş Olarak)
5- Faaliyet Giderleri
6- Yatırım Giderler
7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar
8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E)
G- Emeklilik Teknik Gelir
1- Fon İşletim Gelirleri
2- Yönetim Gideri Kesintisi
3- Giriş Aidatı Gelirleri
4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi
6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
7- Diğer Teknik Gelirler
H- Emeklilik Teknik Gideri
1- Fon İşletim Giderleri
2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri
3- Faaliyet Giderleri
4- Diğer Teknik Giderler
I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H)
Dipnot
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2014
İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
7
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2013
------
------
----
----
----
----
----
----
----
----
--
--
---------------------
---------------------
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Gelir Tablosu
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B)
F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E)
I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H)
J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I)
K- Yatırım Gelirleri
1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
2- Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
3- Finansal Yatırımların Değerlemesi
4- Kambiyo Karları
5- İştiraklerden Gelirler
6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
9- Diğer Yatırımlar
10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
L- Yatırım Giderleri
1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil
2- Yatırımlar Değer Azalışları
3- Yatırımların Nakde Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar
4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri
5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar
6- Kambiyo Zararları
7- Amortisman Giderleri
8- Diğer Yatırım Giderleri
M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve
Karlar ile Gider ve Zararlar
1- Karşılıklar Hesabı
2- Reeskont Hesabı
3- Özellikli Sigortalar Hesabı
4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı
5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı
6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri
7- Diğer Gelir ve Karlar
8- Diğer Gider ve Zararlar
9- Önceki Yıl Gelir ve Karları
10- Önceki Yıl Gider ve Zararları
N- Dönem Net Karı veya Zararı
1- Dönem Karı ve Zararı
2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
3- Dönem Net Kar veya Zararı
4- Enflasyon Düzeltme Hesabı
Dipnot
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
6,8
47
47
35
35
35
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2014
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2013
121.259.531
--121.259.531
258.928.064
130.174.857
31.151.423
19.421.434
59.970.980
16.000.000
-1.815.006
205.678
188.686
-(275.809.588)
(136.623)
(3.509.979)
(7.713.065)
(190.509.410)
(184.509)
(49.954.025)
(23.801.977)
--
100.878.217
--100.878.217
186.213.348
85.749.368
16.004.372
10.576.449
52.709.177
18.000.000
-2.848.377
212.931
112.674
-(187.215.654)
-(4.677.619)
(13.581.516)
(123.220.226)
(99.585)
(28.804.896)
(16.831.812)
--
(11.736.101)
(32.413.987)
(20.360.660)
(3.360.281)
--7.396.097
-5.142.413
(553.670)
--71.559.946
92.641.906
(21.081.960)
71.559.946
--
(23.892.951)
2.353.934
---(11.654.589)
3.469.073
(2.689.454)
--67.461.924
67.461.924
-67.461.924
--
İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
8
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT
AKIMLARI
1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri
4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı
5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı
6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı
7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit
8. Faiz ödemeleri
9. Gelir vergisi ödemeleri
10. Diğer nakit girişleri
11. Diğer nakit çıkışları
12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIMLARI
1. Maddi varlıkların satışı
2. Maddi varlıkların iktisabı
3. Mali varlık iktisabı
4. Mali varlıkların satışı
5. Alınan faizler
6. Alınan temettüler
7. Diğer nakit girişleri
8. Diğer nakit çıkışları
9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIMLARI
1. Hisse senedi ihracı
2. Kredilerle ilgili nakit girişleri
3. Finansal kiralama borçları ödemeleri
4. Ödenen temettüler
5. Diğer nakit girişleri
6. Diğer nakit çıkışları
7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış
F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
19
6, 8
11
14
14
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2014
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2013
3.153.798.374
--(2.924.054.056)
(6.560.002)
-223.184.316
-(22.930.452)
26.050.558
(37.055.680)
189.248.742
2.854.861.834
6.871.227
-(2.501.075.344)
(1.222.563)
-359.435.154
-980.233
50.333.609
(70.513.485)
340.235.511
-(21.111.793)
(541.175.656)
865.215.792
(142.557.704)
10.000.000
62.448.109
(205.552.139)
27.266.609
1.823.500
(47.756.100)
(714.083.260)
431.437.029
89.565.184
8.000.000
198.407.879
(37.769.638)
(70.375.406)
--------
--------
1.701.066
218.216.417
825.512.807
1.043.729.224
31.224.213
301.084.318
524.428.489
825.512.807
İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
9
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Özsermaye Değişim Tablosu
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Dip not
I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31.12.2012)
II - Muhasebe Politikasında Değişiklikler
III - Yeni Bakiye (I + II) (01.01.2013)
A – Sermaye Artırımı
1 – Nakit
2 – İç Kaynaklardan
B – İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
C – Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
D – Varlıklarda Değer Artışı
E – Yabancı Para Çevrim Farkları
F – Diğer Kazanç ve Kayıplar
G – Enflasyon Düzeltme Farkları
H – Dönem Net Karı
I – Dağıtılan Temettü
J – Yedeklere Transfer
II – Dönem Sonu Bakiyesi – 31 Aralık 2013
11,15
15
Dip not
I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31.12.2013)
II - Muhasebe Politikasında Değişiklikler
III - Yeni Bakiye (I + II) (01.01.2014)
A – Sermaye Artırımı
1 – Nakit
2 – İç Kaynaklardan
B – İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
C – Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
D – Varlıklarda Değer Artışı
E – Yabancı Para Çevrim Farkları
F – Diğer Kazanç ve Kayıplar
G – Enflasyon Düzeltme Farkları
H – Dönem Net Karı
I – Dağıtılan Temettü
J – Yedeklere Transfer
II – Dönem Sonu Bakiyesi – 31 Aralık 2014
11,15
15
Bağımsız Denetimden Geçmiş Özsermaye Değişim Tablosu – 31 Aralık 2013
Özsermaye Yabancı
İşletmenin
enflasyon
para
kendi hisse
Varlıklarda
düzeltmesi
çevrim
Yasal
Sermaye
senetleri
değer artışı
farkları farkları
yedekler
500.000.000
-212.235.915
--30.638.111
------500.000.000
-212.235.915
--30.638.111
--------------------------------89.799.174
---------------------------------------500.000.000
-302.035.089
--30.638.111
Bağımsız Denetimden Geçmiş Özsermaye Değişim Tablosu – 31 Aralık 2014
Özsermaye Yabancı
İşletmenin
enflasyon
para
kendi hisse
Varlıklarda
düzeltmesi
çevrim
Yasal
Sermaye
senetleri
değer artışı
farkları farkları
yedekler
500.000.000
-302.035.089
--30.638.111
------500.000.000
-302.035.089
--30.638.111
--------------------------------34.631.727
--------------------------------------141.651
500.000.000
-336.666.816
--30.779.762
İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
10
Statü
yedekleri
6.993.082
-6.993.082
------------6.993.082
Diğer
yedekler ve
dağıtılmamış
karlar
70.474.948
-70.474.948
----(606.022)
-------69.868.926
Net dönem Geçmiş yıllar
karı kar-zararları
(63.981.132)
---(63.981.132)
-------------------67.461.924
---63.981.132 (63.981.132)
67.461.924 (63.981.132)
Toplam
756.360.924
-756.360.924
----(606.022)
89.799.174
---67.461.924
--913.016.000
Statü
yedekleri
6.993.082
-6.993.082
-----------269.138
7.262.220
Diğer
yedekler ve
dağıtılmamış
karlar
69.868.926
-69.868.926
----625.539
------3.070.003
73.564.468
Net dönem
karı
67.461.924
-67.461.924
---------71.559.946
-(67.461.924)
71.559.946
Geçmiş
yıllar karzararları
(63.981.132)
-(63.981.132)
-----------63.981.132
--
Toplam
913.016.000
-913.016.000
----625.539
34.631.727
---71.559.946
--1.019.833.212
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Olmayan Kar Dağıtım Tablosu
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
I.
DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1.1. DÖNEM KARI(*)
1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
A
NET DÖNEM KARI (1.1 – 1.2)
1.3. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE
1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL
FONLAR (-)
B
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [(A-(1.3 + 1.4 + 1.5)]
1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.6.3 Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.6.4 Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-)
1.8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
1.9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.9.1. Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
1.9.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
1.9.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine
1.9.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.10. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
1.11. STATÜ YEDEKLERİ (-)
1.12. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
1.13. DİĞER YEDEKLER
1.14. ÖZEL FONLAR
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1. DAĞITILAN YEDEKLER
2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
2.3. ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine
2.3.4 Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine
2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4. PERSONELE PAY (-)
2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
III.
HİSSE BAŞINA KAR
3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
IV.
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
4.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2014(**)
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
31 Aralık 2013(***)
94.279.437
(21.081.960)
(21.081.960)
--73.197.477
-3.659.874
66.814.161
----66.814.161
63.981.132
141.651
-69.537.603
-----------------------------------------
-2.691.378
---------------269.138
2.422.240
------------------------
(*)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni’nde yer alan “Kar Payı Rehberi” uyarınca kar dağıtımı, konsolide kar rakamı esas alınarak
yapılmıştır. 31 Aralık 2014 dönem karında, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca iştirak ve gayrimenkul satış gelirlerinin %75’inden
kaynaklanan ve özsermaye altında “Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı” hesap kaleminde izlenmek üzere ayrılan 1.394.625 TL’lik tutar dikkate
alınmamıştır.
(**)
2014 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi henüz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmamış olduğundan 2014 yılı kar dağıtım tablosu doldurulmamıştır.
(***)
2013 yılı rakamları, Kar Dağıtım Tablosunun “Yasal Kayıtlara Göre” bölümündeki veriler ile doldurulmuştur.
İlişikteki dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
11
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
1
Genel bilgiler
1.1
Ana şirketin adı ve grubun son sahibi
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin (“Şirket”), nihai ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Şirket sermayesinde dolaylı hâkimiyeti söz konusu olan sermaye grubu
Türkiye İş Bankası A.Ş. (“İş Bankası”) Grubu’dur.
Adı
Milli Reasürans T.A.Ş.
Diğer
Ödenmiş sermaye
1.2
31 Aralık 2014
Pay
Pay
tutarı (TL)
oranı (%)
286.550.106
213.449.894
500.000.000
57,31
42,69
100,00
31 Aralık 2013
Pay
Pay
tutarı (TL)
oranı (%)
286.550.106
213.449.894
500.000.000
57,31
42,69
100,00
Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı, şirket olarak oluştuğu ülke ve kayıtlı büronun adresi
(veya eğer kayıtlı büronun olduğu yerden farklıysa, faaliyetin sürdürüldüğü esas yer)
Şirket Türkiye’de tescil edilmiş olup, “Anonim Şirket” statüsünde faaliyet göstermektedir. Şirket 2 Aralık
2013 tarihi itibarıyla “İş Kuleleri Kule 2 Kat: 22-26 34330 Levent-İstanbul” adresinden taşınmış olup yeni
adres, Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak, No:31 34805 Kavacık / İstanbul şeklindedir. Genel Müdürlük
haricinde Şirket’in İstanbul’da iki, Antalya, İzmir, Samsun, Adana, Ankara, Trabzon ve Bursa’da birer adet
olmak üzere toplam dokuz Bölge Müdürlüğü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir adet şubesi
bulunmaktadır.
1.3
İşletmenin fiili faaliyet konusu
Şirket, kaza, hastalık – sağlık, kara araçları, hava araçları, su araçları, nakliyat, yangın ve doğal afetler, genel
zararlar, kara araçları sorumluluk, hava araçları sorumluluk, genel sorumluluk, kredi, finansal kayıplar ve
hukuksal koruma olmak üzere hayat dışı sigortacılığın hemen hemen bütün branşlarında faaliyet
göstermektedir.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Şirket, 2.485 yetkili ve 91 yetkisiz (31 Aralık 2013: 2.468 yetkili ve 83
yetkisiz) olmak üzere, toplam 2.576 acente (31 Aralık 2013: toplam 2.551 acente) ile çalışmaktadır.
1.4
Kuruluşun faaliyetlerinin ve esas çalışma alanlarının niteliklerinin açıklanması
Şirket faaliyetlerini, 14 Haziran 2007 tarih ve 26552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5684 sayılı
Sigortacılık Kanunu (“Sigortacılık Kanunu”) ve bu kanuna dayanılarak Hazine Müsteşarlığı tarafından
yayımlanan diğer yönetmelik ve düzenlemeler çerçevesinde yürütmekte olup; yukarıda 1.3 – İşletmenin fiili
faaliyet konusu notunda belirtilen sigortacılık branşlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.
Şirket hisseleri Borsa İstanbul’da (“BİST”) işlem görmekte olup, halka açık şirket statüsündedir. Şirket, 6362
Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun VIII’nci kısım, 136.’ncı maddesi 5’inci fıkrası hükmü uyarınca, kuruluş,
gözetim, muhasebe ve bağımsız denetim standartları konularında kendi mevzuatına tabi olarak faaliyet
göstermektedir.
12
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
1
Genel bilgiler (devamı)
1.5
Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı
Kategorileri itibarıyla dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı aşağıdaki gibidir:
Üst düzey yöneticiler
Yönetici
Danışman
Ara yönetici
Uzman/Yetkili/Diğer çalışanlar
Toplam
1.6
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
7
37
3
142
799
988
8
38
3
128
760
937
Üst yönetime sağlanan ücret ve benzeri menfaatler
31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde, yönetim kurulu başkan ve üyelerine 1.034.290 TL ( 31
Aralık 2013: 948.790 TL), üst düzey yöneticilere 3.915.203 TL (31 Aralık 2013: 3.918.307 TL) ücret ve
benzeri menfaat sağlanmıştır.
1.7
Finansal tablolarda; yatırım gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, araştırma
geliştirme, pazarlama ve satış, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler ile diğer faaliyet giderleri)
dağıtımında kullanılan anahtarlar
Şirketlerce hazırlanacak olan finansal tablolarda kullanılan anahtara ilişkin usul ve esaslar, Hazine
Müsteşarlığı tarafından 4 Ocak 2008 tarih ve 2008/1 sayılı “Sigortacılık Hesap Planı Çerçevesinde
Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge”
çerçevesinde belirlenmiştir.
Söz konusu genelge uyarınca şirketler, Hazine Müsteşarlığı tarafından önerilen yöntem veya Hazine
Müsteşarlığı’ndan onay alınması şartı ile kendi belirleyecekleri bir yöntem ile teknik bölüm faaliyet
giderlerini, sigorta bölümlerine dağıtabilirler. Bu çerçevede Şirket, ilgili branşlar için yapıldığı kesin olarak
belgelenen ve münhasıran bu branşlara ait olduğu konusunda tereddüt olmayan maliyetlerini direkt, diğer
faaliyet giderlerini ise her bir alt branş için son 3 yılda üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarı ile
hasar ihbar adedinin toplam üretilen poliçe sayısı, brüt yazılan prim miktarına ve hasar ihbar adedine
oranlanmasıyla bulunan 3 oranın ortalamasına göre dağıtmaktadır.
Hayat dışı teknik karşılıkları karşılayan varlıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler,
teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılmakta, diğer yatırım gelirleri ise teknik olmayan bölüm
altında sınıflandırılmaktadır.
1.8
Finansal tabloların tek bir şirket mi yoksa şirketler grubunu mu içerdiği
İlişikteki finansal tablolar, sadece Şirket’in konsolide olmayan finansal bilgilerini içermekte olup, 2.2 –
Konsolidasyon notunda daha detaylı anlatıldığı üzere 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla konsolide finansal
tablolar ayrıca hazırlanmaktadır.
13
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
1
Genel bilgiler (devamı)
1.9
Raporlayan işletmenin adı veya diğer kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki raporlama
döneminden sonra meydana gelen değişiklikler
Şirket’in Ticaret Unvanı
: Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Şirket’in Genel Müdürlüğü’nün Adresi
: Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak, No:31
34805 Kavacık / İstanbul
Şirket’in elektronik site adresi
: www.anadolusigorta.com.tr
Yukarıda sunulan bilgilerde önceki raporlama dönemi sonundan itibaren herhangi bir değişiklik olmamıştır.
1.10
Raporlama döneminden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonra Şirket’in faaliyetleri, bu faaliyetlerin kayıt ve belge düzeni ile Şirket politikalarında
herhangi bir değişiklik olmamıştır.
14
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti
2.1
Hazırlık esasları
2.1.1
Finansal tabloların düzenlenmesinde kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe
politikalarıyla ilgili bilgiler
Şirket, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun VIII’ncı kısım, 136’ncı maddesi 5’inci fıkrası hükmü
uyarınca, kuruluş, gözetim, muhasebe ve bağımsız denetim standartları konularında kendi mevzuatına tabi
olarak faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla Şirket, finansal tablolarını, Sigortacılık Kanunu’nun 18’inci
maddesi ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun (“Bireysel Emeklilik
Kanunu”) 11’inci maddelerine dayanılarak Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan “Sigorta ve Reasürans
ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince yürürlükte
bulunan düzenlemeler çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”), Türkiye Finansal Raporlama
Standartları (“TFRS”) ve Hazine Müsteşarlığı tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin
yayımlanan diğer yönetmelik, açıklama ve genelgelere (tümü “Raporlama Standartları”) uygun olarak
hazırlamaktadır.
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun (“TMSK”) (Kasım 2011’de TMSK kapatılmış ve görevleri Kamu
Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na devredilmiştir.) “Sigorta sözleşmelerine” ilişkin 4
numaralı Standardı 31 Aralık 2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, 25
Mart 2006 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun sigorta
sözleşmelerine ilişkin projesinin ikinci bölümü henüz tamamlanmadığı için TFRS 4’ün bu aşamada
uygulanmayacağı belirtilmiş, bu kapsamda 7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren teknik karşılıkları konu alan “Sigorta ve
Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin
Yönetmelik” (“Teknik Karşılıklar Yönetmeliği”) ve sonrasında bu yönetmeliğe istinaden açıklama ve
düzenlemelerin olduğu bir takım genelge ve sektör duyuruları yayımlanmıştır. Bu yönetmelik, genelge ve
sektör duyuruları ile getirilen düzenlemelere ilişkin uygulanan muhasebe politikaları ileriki bölümlerde her
biri kendi başlığı altında özetlenmiştir.
Bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesi hususu Hazine Müsteşarlığı
tarafından yayımlanan 28 Aralık 2007 tarih ve 2007/26 sayılı “Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık
ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Genelge” ile düzenlenmiştir. Buna göre; bağlı ortaklık, birlikte
kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesine ilişkin Hazine Müsteşarlığı’nca tebliğ
çıkarılıncaya kadar, uygulamada aksaklık olmamasını teminen, bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık
ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesinin TMSK’nın ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılması gerekli
görülmüştür. 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve
Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin
Tebliğ (“Konsolidasyon Tebliği”)” yayımlanarak söz konusu tebliğde ön görülen tarihler itibarıyla
konsolidasyon esasları yürürlüğe konulmuştur.
15
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.1
Hazırlık esasları (devamı)
2.1.2
Finansal tabloların anlaşılması için uygun olan diğer muhasebe politikaları
Hiperenflasyonist ülkelerde muhasebeleştirme
Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin finansal tabloları 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla TMS 29 – Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama’ya uygun olarak, TL’nin genel satın alım gücündeki
değişmeler nedeniyle yapılan düzeltmeleri yansıtacak şekilde ifade edilmiştir. TMS 29, yüksek enflasyonlu
ekonomilerin para birimi ile hazırlanan finansal tabloların raporlama dönemi sonundaki ölçüm biriminden
gösterilmesini ve önceki dönemlere ait bakiyelerin de aynı birimden gösterilmesini öngörmektedir.
Hazine Müsteşarlığı’nın 4 Nisan 2005 tarihli ve 19387 numaralı yazısına istinaden, Şirket 31 Aralık 2004
tarihli finansal tablolarını, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın 15 Ocak 2003 tarihli ve 25290 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”de
(“Seri: XI No: 25 Sayılı Tebliğ”) yer alan “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi”
ile ilgili kısımdaki hükümlere göre düzelterek 2005 yılı açılış finansal tablolarını hazırlamıştır. Ayrıca, Hazine
Müsteşarlığı’nın aynı yazısına istinaden 2005 yılı başından itibaren finansal tabloların enflasyona göre
düzeltilmesi uygulaması sona erdirilmiştir. Dolayısıyla, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançoda
tablolarda yer alan parasal olmayan varlık ve yükümlülükler ile sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralık
2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmesi, bu tarihten
sonraki girişlerin ise nominal değerlerinden taşınmasıyla gösterilmiştir.
Diğer muhasebe politikaları
Diğer muhasebe politikalarına ilişkin bilgiler, yukarıda 2.1.1 – Finansal tabloların düzenlenmesinde
kullanılan temeller ve kullanılan özel muhasebe politikalarıyla ilgili bilgiler kısmında ve bu raporun müteakip
bölümlerinde her biri kendi başlığı altında açıklanmıştır.
2.1.3
Geçerli olan ve raporlama para birimi
İlişikteki finansal tablolar, Şirket’in fonksiyonel para birimi olan TL cinsinden sunulmuştur.
2.1.4
Finansal tablolarda sunulan tutarların yuvarlanma derecesi
TL olarak verilen finansal bilgiler, en yakın tam TL değerine yuvarlanarak gösterilmiştir.
2.1.5
Finansal tabloların düzenlenmesine kullanılan ölçüm temeli
Finansal tablolar, güvenilir ölçümü mümkün olması durumunda gerçeğe uygun değerleri ile ölçülen alımsatım amaçlı finansal varlıklar, satılmaya hazır finansal varlıklar, türev finansal araçlar ile iştirakler hariç
yüksek enflasyon döneminin sona erdiği tarih kabul edilen 31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyon
muhasebesinin etkilerine göre düzeltilmiş tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır.
16
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.1.6
Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar
Cari dönemde muhasebe politikalarında yapılan bir değişiklik veya tespit edilmiş bir hata bulunmamaktadır.
Muhasebe tahminlerine ilişkin açıklamalar 3 – Önemli muhasebe tahminleri ve hükümleri notunda verilmiştir.
2.2
Konsolidasyon
Hazine Müsteşarlığı tarafından 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Konsolidasyon Tebliği” ile sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin; 31 Mart 2009 tarihinden itibaren
konsolide olmayan finansal tablolara ilave olarak konsolide finansal tablo yayımlaması istenmektedir. Bu
çerçevede, Şirket’in iştiraki konumundaki Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi (“Anadolu Hayat”)
finansal tabloları özsermaye yöntemine göre konsolide edilmek suretiyle ayrıca konsolide finansal tablolar
hazırlanmaktadır.
Hazine Müsteşarlığı’nın 12 Ağustos 2008 tarih 2008/36 sayılı “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik
Şirketlerinin Bağlı Ortaklık, Birlikte Kontrol Edilen Ortaklık ve İştiraklerdeki Yatırımlarının Bireysel
Finansal Tablolarına Yansıtılmasına İlişkin Sektör Duyurusu”nda, bireysel finansal tablo hazırlanması
sırasında bağlı ortaklık, birlikte kontrol edilen ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımların TMS 27 – Konsolide ve
Bireysel Finansal Tablolar standardının 37’nci paragrafında belirtilen maliyet yöntemine veya TMS 39 –
Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına uygun olarak muhasebeleştirilmesinin mümkün
olduğu belirtilmektedir. Söz konusu duyurulara paralel olarak, Şirket raporlama dönemi sonu itibarıyla
konsolide olmayan finansal tablolarında söz konusu iştirakini, borsalarda oluşan fiyatları kullanarak gerçeğe
uygun değeri üzerinden göstermiştir.
2.3
Bölüm raporlaması
Bir faaliyet bölümü, Şirket’in faaliyet gösterdiği iş alanlarının, diğer faaliyet bölümleri ile yapılan işlemlerden
doğan hasılat ve harcamalar dahil, hasılat elde eden ve harcama yapabilen ve Yönetim Kurulu (karar almaya
yetkili mercii olarak) tarafından faaliyet sonuçları düzenli bir şekilde gözden geçirilen, performansı ölçülen
ve finansal bilgileri ayırt edilebilen bir parçasıdır. Şirket’in faaliyet gösterdiği ana coğrafi alan Türkiye olduğu
için coğrafi bölümlere göre raporlama sunulmamıştır. Şirket’in bölümlere göre faaliyet raporlamasına ilişkin
bilgiler TFRS 8 – Faaliyet Bölümleri standardı kapsamında Not 5’te açıklanmıştır.
2.4
Yabancı para karşılıkları
İşlemler, Şirket’in fonksiyonel para birimi olan TL olarak kaydedilmektedir. Yabancı para cinsinden
gerçekleştirilen işlemler, işlemlerin gerçekleştirildiği tarihlerdeki geçerli olan kurlardan kaydedilmektedir.
Raporlama dönemi sonu itibarıyla, yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler, raporlama
dönemi sonundaki kurlardan TL’ye çevrilmekte ve çevrim sonucu oluşan çevrim farkları satılmaya hazır
finansal varlıkların gerçeğe uygun değer değişimleri üzerinden oluşan kur farkları hariç, sonucun pozitif veya
negatif olmasına göre ilişikteki finansal tablolarda kambiyo karları ve kambiyo zararları hesaplarına
yansıtılmaktadır.
Yabancı para cinsinden satılmaya hazır finansal varlıkların itfa edilmiş maliyet bedelleri üzerinden oluşan kur
farkları kar/zarar hesaplarında muhasebeleştirilirken, gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplar üzerinden
hesaplanan kur farkları özkaynak hesaplarında “finansal varlıkların değerlemesi” hesabında
muhasebeleştirilmektedir.
17
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.5
Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar, 31 Aralık 2004 tarihine kadar olan dönem için enflasyona göre düzeltilmiş maliyet
tutarları ile izlenmektedir. Daha sonraki dönemlerde maddi duran varlıklar için herhangi bir enflasyon
düzeltmesi yapılmamış, 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyona göre endekslenmiş tutarlar, varsa değer
düşüklüğü için ayrılan karşılıklar düşülmek suretiyle maliyet tutarı olarak kabul edilmiştir. 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren satın alınan maddi duran varlıklar için herhangi bir enflasyon düzeltmesi yapılmamış, ilgili
varlıkların elde etme bedeli, varsa değer düşüklüğü için ayrılan karşılıklar düşülmek suretiyle maliyet olarak
kayıtlara yansıtılmıştır.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve kayıplar net elden çıkarma hâsılatı ile ilgili
maddi duran varlığın net defter değerinin arasındaki fark olarak hesaplanmakta ve ilgili dönemin gelir
tablosuna yansıtılmaktadır.
Maddi duran varlıklara yapılan normal bakım ve onarım harcamaları gider olarak muhasebeleştirilmektedir.
Maddi duran varlıklar üzerinde rehin, ipotek ve benzeri herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.
Muhasebe tahminlerinde, cari döneme önemli bir etkisi olan ya da sonraki dönemlerde önemli bir etkisi olması
beklenen değişiklik bulunmamaktadır.
Maddi duran varlıklar için ilgili amortisman payları faydalı ömürleri esas alınarak maliyet değerleri üzerinden
doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanmaktadır.
Maddi duran varlıkların amortismanında kullanılan oranlar ve tahmini ekonomik ömür olarak öngörülen
süreler aşağıdaki gibidir:
Tahmini ekonomik
ömür (Yıl)
50
3 – 16
4 – 16
5
5 – 10
4 – 10
Maddi duran varlıklar
Gayrimenkuller
Makine ve teçhizatlar
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil)
Finansal kiralama yoluyla edinilmiş maddi duran varlıklar
2.6
Amortisman
oranı (%)
2,0
6,3 – 33,3
6,3 – 25,0
20,0
10,0 – 20,0
10,0 – 25,0
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek
amacıyla elde tutulmaktadır.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller ilk kayda alınmalarında işlem maliyetleri de dâhil edilmek üzere maliyetleri
ile ölçülürler.
Şirket, yatırım amaçlı gayrimenkulleri ilk kayda alınmalarını müteakip, maddi duran varlıklar için uygulanan
maliyet yöntemi ile ölçmektedir (maliyet eksi birikmiş amortisman, eksi var ise değer düşüklüğü karşılığı).
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, satılmaları veya kullanılamaz hale gelmeleri ve satışından gelecekte herhangi
bir ekonomik yarar sağlanamayacağının belirlenmesi durumunda bilanço dışı bırakılırlar. Yatırım amaçlı
gayrimenkulün kullanım süresini doldurmasından veya satışından kaynaklanan kar/zarar, oluştukları
dönemde gelir tablosuna dahil edilmektedir.
18
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.7
Maddi olmayan duran varlıklar
Şirket’in maddi olmayan duran varlıkları bilgisayar yazılımları, şerefiye ve maddi olmayan varlıklara ilişkin
verilen avanslardan oluşmaktadır.
Maddi olmayan duran varlıklar TMS 38 – Maddi Olmayan Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi Standardı
uyarınca kayıtlara maliyet bedelleri üzerinden alınmaktadır. Maddi olmayan duran varlıkların maliyetleri, 31
Aralık 2004 tarihinden önce aktife giren varlıklar için aktife girdikleri tarihten yüksek enflasyon döneminin
sona erdiği tarih kabul edilen 31 Aralık 2004’e kadar geçen süre dikkate alınıp enflasyon düzeltmesine tabi
tutularak daha sonraki tarihteki girişler ise ilk alış bedelleri dikkate alınarak finansal tablolara yansıtılmıştır.
Şirket, maddi olmayan duran varlıklara ilişkin tükenme paylarını, ilgili varlıkların faydalı ömürlerine göre
doğrusal amortisman yöntemini kullanarak maliyet değerleri üzerinden ayırmaktadır.
Şerefiye, satın alınan bağlı ortaklığın/iştirakin tanımlanabilen net varlıklarındaki Şirket payının gerçeğe
uygun değerinin satın alma maliyetini aşan tutarı olarak ifade edilir. İştiraklerin alımından elde edilen şerefiye
tutarı “İştirakler” hesabına dahil edilir ve genel bakiyenin bir kısmı olarak değer düşüklüğü testine tabi tutulur.
Ayrı olarak muhasebeleştirilen şerefiye tutarı için her yıl değer düşüklüğü testi yapılır ve maliyetinden
birikmiş değer düşüklüğü karşılıklarının düşülmesiyle gösterilir. Şerefiyedeki değer düşüklüğü karşılıkları
iptal edilmez. İşletmenin elden çıkarılması sonucu oluşan kazanç veya kayıplar satılan işletmeyle ilişkili olan
şerefiyenin defter değerini de içerir.
Değer düşüklüğü testi için şerefiye nakit yaratan birimlere dağıtılır. Dağıtımlar, şerefiyenin oluştuğu işletme
birleşmelerinden fayda sağlaması beklenen nakit yaratan birimlere ya da nakit yaratan birim gruplarına
yapılır.
Şirket, 31 Ağustos 2004 tarihi itibarıyla Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin sağlık sigortası portföyünü tüm
hak ve yükümlülükleri ile birlikte devralmıştır. Devralınan portföy için tespit edilen 16.250.000 TL’lik değer
şerefiye olarak aktifleştirilmiştir.
2.8
Finansal varlıklar
Finansal varlıklar; nakit mevcudunu, sözleşmeden doğan ve karşı taraftan nakit veya başka bir finansal varlık
edinme veya karşılıklı olarak finansal araçları değiştirme hakkını ya da karşı tarafın sermaye aracı işlemlerini
ifade eder.
Finansal varlıklar, gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar, vadeye kadar elde
tutulacak finansal yatırımlar, satılmaya hazır finansal varlıklar ve kredi ve alacaklar olarak dört grupta
sınıflandırılabilir.
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar, ilişikteki finansal tablolarda alım-satım
amaçlı finansal varlıklar olarak tanımlanmış olup, alım-satım amaçlı finansal varlıklar ve türev finansal
varlıklardan oluşmaktadır. Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar gerçeğe uygun
değerleri üzerinden ölçülmekte ve ölçüm sonucu oluşan kazanç ya da kayıplar gelir tablosuna
yansıtılmaktadır. Alım-satım amaçlı borçlanma senetlerinin elde tutulması süresince kazanılan faiz gelirleri
ile elde etme maliyeti ile ilgili menkul değerlerin gerçeğe uygun değerleri arasındaki fark, gelir tablosunda
faiz gelirleri içinde gösterilmekte olup söz konusu finansal varlıkların vadesinden önce elden çıkarılması
sonucunda oluşan kazanç veya kayıplar ticari gelir/gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Türev finansal
varlıklara ilişkin muhasebe politikaları 2.10 – Türev finansal araçlar notunda detaylandırılmıştır.
Kredi ve alacaklar, sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen
ve borçluya para, mal ve hizmet sağlama yoluyla yaratılan türev olmayan finansal varlıklardır. Şirket’in
finansal tablolarında kredi ve alacaklar, var ise değer düşüklüğü için ayrılan karşılık tutarı düşülerek, etkin
faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyet bedelleri üzerinden ölçülmektedir.
19
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.8
Finansal varlıklar (devamı)
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vade sonuna kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, fonlama
kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu,
sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve kredi ve alacaklar dışında kalan finansal
varlıklardan oluşmaktadır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar ilk kayda alımlarını takiben, var ise
değer düşüklüğü için ayrılan karşılık tutarı düşülerek, etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyet
bedelleri üzerinden muhasebeleştirilmektedir. Şirket’in önceden vadeye kadar elde tutulan yatırımlar arasında
sınıflandırılan ancak, sınıflandırma esaslarına uyulmadığından iki yıl boyunca bu sınıflandırmaya tabi
tutulmayacak finansal varlığı bulunmamaktadır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar, kredi ve alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar ve alım-satım
amaçlılar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar maliyet bedelleri üzerinden kayıtlara alınmakta olup, müteakip dönemlerde
ilgili finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülmektedir. Satılmaya hazır finansal
varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan ve ilgili finansal varlıkların etkin faiz
yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyet bedelleri ile gerçeğe uygun değerleri arasındaki farkları ifade eden
gerçekleşmemiş kazanç ve kayıplar özkaynak kalemleri içerisinde “Finansal Varlıkların Değerlemesi”
hesabında gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıkların elden çıkarılması durumunda gerçeğe uygun
değer uygulaması sonucunda özkaynak hesaplarında oluşan değer, gelir tablosuna aktarılmaktadır.
Aktif bir piyasada işlem görmeyen yatırımlar için gerçeğe uygun değer, değerleme yöntemleri kullanılarak
hesaplanmakta; faiz, vade ve benzeri diğer koşullar bakımından aynı nitelikli piyasalarda işlem gören benzer
menkul değerlerin piyasa fiyatları baz alınarak gerçeğe uygun değer tespiti yapılmaktadır.
Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan hisse senetlerinden aktif bir piyasada (borsada) işlem
görenler, söz konusu piyasadaki (borsadaki) kayıtlı fiyatları dikkate alınarak gerçeğe uygun değerleri ile
finansal tablolara yansıtılmaktadır. Aktif bir piyasada (borsada) işlem görmeyen hisse senetleri ise elde etme
maliyetleri üzerinden izlenmekte, bu varlıklar varsa değer azalış karşılıkları düşüldükten sonra maliyet
bedelleri ile finansal tablolarda gösterilmektedir.
Menkul değerlerin alım ve satım işlemleri teslim tarihinde muhasebeleştirilmektedir.
İştirakler, Şirket’in iştiraki konumundaki Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. hisseleri Şirket’in konsolide
olmayan finansal tablolarında borsalarda oluşan fiyat üzerinden gerçeğe uygun değeri ile ölçülmektedir.
Finansal varlıklar, bu varlıklar üzerindeki sözleşmeye bağlı haklardaki kontrol kaybedildiği zaman
kayıtlardan çıkarılır. Bu durum bu hakların gerçekleşmesi, vadesinin dolması veya teslim edilmesi durumunda
oluşur.
2.9
Varlıklarda değer düşüklüğü
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Şirket her raporlama döneminde, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne
uğradığına ilişkin ortada tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususunu değerlendirir. Bir finansal
varlık ya da finansal varlık grubunun, sadece ve sadece ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir
veya birden fazla zarar/kayıp olayının meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının ilgili finansal varlığın
veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akışları üzerindeki
etkisi sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer
düşüklüğüne uğradığı varsayılır ve değer düşüklüğü zararı oluşur.
20
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.9
Varlıklarda değer düşüklüğü (devamı)
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü (devamı)
Alacaklar, tahsil edilememe riskine karşı özel karşılıkları düşüldükten sonraki net tutarlarıyla gösterilmiştir.
Kredi ve alacaklar tutarlarının tahsil edilemeyecek olduğunu düzenli incelemeler neticesinde gösteren bir
durumun söz konusu olması halinde alacaklar için tahsil edilebileceği tutara kadar özel karşılık ayrılmaktadır.
Sermaye araçlarının geri kazanılabilir tutarı o aracın gerçeğe uygun değeridir. Gerçeğe uygun değerleriyle
ölçülen borçlanma araçlarının geri kazanılabilir tutarı tahmini gelecekteki nakit akımlarının piyasadaki faiz
oranları ile bugünkü değere indirgenmiş halini ifade eder.
Değer düşüklüğü kayıtlara alındıktan sonra oluşan bir olay eğer değer düşüklüğünün geri çevrilmesini nesnel
olarak sağlıyorsa değer düşüklüğü geri çevrilir. İtfa edilmiş maliyet ile ölçülen finansal varlıklar ile satılmaya
hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmış borçlanma senetlerindeki değer düşüklüğünün geri çevrilmesi gelir
tablosundan yapılır. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmış sermaye araçlarından oluşan
finansal varlıklardaki değer düşüklüğünün geri çevrilmesi ise doğrudan özkaynaklardan yapılır.
Duran varlıklarda değer düşüklüğü
Şirket, her raporlama döneminde varlıklarının değer düşüklüğüne uğramış olabileceğine dair herhangi bir
belirtinin bulunup bulunmadığını değerlendirmektedir. Böyle bir belirtinin mevcut olması durumunda ilgili
varlığın geri kazanılabilir tutarını TMS 36 – Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe
Standardı çerçevesinde tahmin etmekte ve geri kazanılabilir tutarın ilgili varlığın defter değerinin altında
olması durumunda değer düşüklüğü karşılığı ayırmaktadır.
Dönemin reeskont ve karşılık giderleri 47 – Diğer notunda detaylı olarak sunulmuştur.
2.10
Türev finansal araçlar
Raporlama dönemi sonu itibarıyla Şirket’in türev finansal aracı bulunmamaktadır. Şirket türev işlemlerini,
TMS 39 – Finansal Araçlar: Muhasebe ve Ölçme standardı hükümleri uyarınca alım-satım amaçlı işlemler
olarak sınıflandırmaktadır.
Türev işlemlerin ilk olarak kayda alınmasında gerçeğe uygun değerleri dikkate alınmaktadır.
Türev işlemlerden doğan yükümlülük ve alacaklar sözleşme tutarları üzerinden nazım hesaplara
kaydedilmektedir.
Türev işlemler kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülmekte ve
gerçeğe uygun değerin pozitif veya negatif olmasına göre “Alım-satım amaçlı finansal varlıklar” veya “Diğer
finansal borçlar” hesaplarında bilanço içerisinde gösterilmektedir. Yapılan ölçüm sonucu ilgili türev finansal
araçların gerçeğe uygun değerlerinde meydana gelen değişimler, gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
2.11
Finansal varlıkların netleştirilmesi
Finansal varlıklar ve borçlar, Şirket’in netleştirmeye yönelik bir hakka veya yaptırım gücüne sahip olması ve
ilgili finansal aktif ve pasifi net tutarları üzerinden tahsil etme/ödeme niyetinde olması veya ilgili finansal
varlığı ve borcu eşzamanlı olarak sonuçlandırma hakkına sahip olması durumlarında bilançoda net tutarları
üzerinden gösterilmektedir.
Gelir ve giderler, sadece Raporlama Standartları’nca izin verildiği sürece veya Şirket’in alım satım işlemleri
gibi benzer işlemler sonucu oluşan kar ve zararlar için net olarak gösterilmektedir.
21
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.12
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Nakit akış tablolarının hazırlanmasına esas olan “nakit ve nakit benzerleri”; Şirket’in serbest kullanımında
olan veya bloke olarak tutulmayan kasa, alınan çekler, vadesiz banka mevduatları ve diğer nakit ve nakit
benzeri varlıklar ile orijinal vadesi üç aydan kısa olan bankalardaki vadeli mevduatlar ile menkul kıymetlere
yapılan yatırımlar olarak tanımlanmaktadır.
2.13
Sermaye
Şirket’in sermayesinde dolaylı hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu İş Bankası Grubu’dur. 31 Aralık
2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Şirket’in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Adı
Milli Reasürans T.A.Ş.
Diğer
Ödenmiş sermaye
31 Aralık 2014
Pay
Pay
tutarı (TL)
oranı (%)
286.550.106
213.449.894
500.000.000
57,31
42,69
100,00
31 Aralık 2013
Pay
Pay
tutarı (TL)
oranı (%)
286.550.106
213.449.894
500.000.000
57,31
42,69
100,00
Dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları
Şirket 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sermaye artırımı gerçekleştirmemiştir (31 Aralık 2013: Yoktur).
Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 500.000.000 TL’dir (31 Aralık 2013:
500.000.000 TL). Şirket’in 11 Nisan 2013 tarihinde tescil ettirdiği Esas Sözleşme değişikliği doğrultusunda
1,5 TL tutarındaki 150 adet A grubu imtiyazlı hisseleri yürürlükten kaldırılmış olduğundan sermaye, her biri
1 Kuruş değerinde ve 1 oy hakkına sahip 50.000.000.000 paya (31 Aralık 2013: 50.000.000.000 pay)
bölünmüştür.
Şirket’te kayıtlı sermaye sistemi
Şirket kayıtlı sermaye sistemine dahil olup, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı
700.000.000 TL’dir (31 Aralık 2013: 700.000.000 TL).
Şirket’in geri satın alınan kendi hisseleri
Yoktur.
22
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.14
Sigorta ve yatırım sözleşmeleri - sınıflandırma
Poliçe sahibinin olumsuz etkilenmesine neden olan, önceden tanımlanmış gelecekteki belirsiz bir olayın
(sigorta ile teminat altına alınan olay) gerçekleşmesi durumunda, Şirket’in poliçe sahibinin zararını tazmin
etmeyi kabul etmek suretiyle önemli bir sigorta riskini kabullendiği sözleşmeler sigorta sözleşmesi olarak
sınıflandırılmaktadır. Sigorta riski, finansal risk dışında kalan riskleri kapsamaktadır. Sigorta sözleşmeleri
kapsamında alınmış olan bütün primler yazılan primler hesabı altında gelir olarak muhasebeleştirilmektedir.
Değişkeni sözleşmenin taraflarından birine özgü olmayan finansal olmayan bir değişken durumunu hesaba
katan belirli bir faiz oranı, finansal araç fiyatı, mal fiyatı, döviz kuru, faiz veya fiyat endeksleri, kredi notu ya
da kredi endeksi veya diğer değişkenlerin bir veya daha fazlasındaki yalnızca değişikliklere dayanan ödemeyi
yapmayı öngören sözleşmeler yatırım sözleşmeleri olarak sınıflandırılmaktadır.
Raporlama dönemi sonu itibarıyla Şirket’in önceden belirlenmiş bir riski teminat altına alan yatırım
sözleşmesi olarak sınıflandırılmış sözleşmesi bulunmamaktadır.
2.15
Sigorta ve yatırım sözleşmelerinde isteğe bağlı katılım özellikleri
Sigorta ve yatırım sözleşmelerindeki isteğe bağlı katılım özelliği, garanti edilen faydalara ilaveten, aşağıda
yer alan ek faydalara sahip olmaya yönelik sözleşmeye dayalı bir haktır.
(i) Sözleşmeye dayalı toplam faydaların önemli bir kısmını teşkil etmeye namzet;
(ii) Tutarı ve zamanlaması sözleşme gereği ihraç edenin takdirinde olan; ve
(iii) Sözleşme gereği aşağıdakilere dayalı olan:
(1) Belirli bir sözleşmeler havuzunun veya belirli bir sözleşme türünün performansına;
(2) İhraç eden tarafından elde tutulan belirli bir varlık havuzunun gerçekleşmiş ve/veya
gerçekleşmemiş yatırım gelirlerine; veya
(3) Sözleşme ihraç eden şirketin, fonun veya başka bir işletmenin kar veya zararına.
Şirket’in raporlama dönemi sonu itibarıyla, isteğe bağlı katılım özelliği olan sigorta veya yatırım sözleşmesi
bulunmamaktadır.
2.16
İsteğe bağlı katılım özelliği olmayan yatırım sözleşmeleri
Şirket’in raporlama dönemi sonu itibarıyla, isteğe bağlı katılım özelliği olmayan yatırım sözleşmesi
bulunmamaktadır.
2.17
Borçlar
Finansal yükümlülükler; başka bir işletmeye nakit ya da başka bir finansal varlık verilmesini gerektirecek
işlemler sonucunda oluşan yükümlülükleri ifade etmektedir. Şirket’in finansal tablolarında finansal
yükümlülükler, etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelleri üzerinden gösterilmektedir. Bir
finansal yükümlülük ödendiğinde kayıtlardan çıkarılmaktadır.
23
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.18
Vergiler
Kurumlar vergisi
Kurum kazançları %20 oranında kurumlar vergisine tabidir. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi
yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak
kazançları istisnası gibi) ve diğer indirimlerin (yatırım teşvikleri gibi) sonucu bulunacak vergi matrahına
uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik
kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunlar dışındaki kurumlara yapılan temettü
ödemeleri üzerinden %15 oranında stopaj uygulanır. Dar mükellef kurumlara ve gerçek kişilere yapılan kar
dağıtımlarına ilişkin stopaj oranlarının uygulanmasında, ilgili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında
yer alan uygulamalar da göz önünde bulundurulur. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj
uygulanmaz.
Geçici vergiler o yıl kazançlarının tabi olduğu kurumlar vergisi oranında hesaplanarak ödenir. Yıl içinde
ödenen geçici vergiler, o yılın yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisine
mahsup edilebilmektedir.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem
kurum kazancından indirilebilirler. Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla indirilebilir mali zararı
bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: 3.664.725 TL).
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın
25’inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine
yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek
vergi miktarları değişebilir.
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi borcu veya varlığı, TMS 12 – Gelir Vergileri standardı uyarınca varlıkların ve borçların
finansal tablolarda gösterilen değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki
“geçici farklar” üzerinden vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Vergi mevzuatına göre
varlıkların ya da borçların iktisap tarihinde oluşan mali ya da ticari karı etkilemeyen farklar bu hesaplamanın
dışında tutulmaktadır.
Hesaplanan ertelenmiş vergi varlıkları ile ertelenmiş vergi yükümlülükleri, finansal tablolarda, sadece
Şirket’in cari vergi varlıklarını, cari vergi yükümlülükleri ile netleştirmek için yasal bir hakkı varsa net olarak
gösterilmektedir.
Varlıkların değerlemesi sonucu oluşan değerleme farkları gelir tablosunda muhasebeleştirilmişse, bunlara
ilişkin cari dönem kurumlar vergisi ile ertelenmiş vergi geliri veya gideri de gelir tablosunda
muhasebeleştirilmektedir. İlgili varlıkların değerlemesi sonucu oluşan değerleme farkları doğrudan doğruya
özkaynak hesaplarında muhasebeleştirilmişse, ilgili vergi etkileri de doğrudan özkaynak hesaplarında
muhasebeleştirilmektedir.
Transfer fiyatlandırması
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin transfer fiyatlandırması yoluyla “örtülü kazanç dağıtımı”
başlığı altında transfer fiyatlandırması konusu işlenmekte olup; 18 Kasım 2007 tarihinde yayımlanan “Transfer
Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ”i bu konu hakkında uygulamadaki
detayları belirlemiştir.
İlgili tebliğe göre, eğer vergi mükellefleri ilgili kuruluşlarla (kişilerle), fiyatlandırmaları emsallere uygunluk ilkesi
çerçevesinde yapılmayan ürün, hizmet veya mal alım ve satım işlemlerine giriyorlarsa, ilgili karların transfer
fiyatlaması yoluyla örtülü bir şekilde dağıtıldığı kanaatine varılacaktır. Bu tarz transfer fiyatlaması yoluyla örtülü
kar dağıtımları kurumlar vergisi açısından vergi matrahından indirilemeyecektir.
24
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.19
Çalışanlara sağlanan faydalar
Emeklilik ve emeklilik sonrası yükümlülükler
Tanımlanmış fayda planı, çoğunlukla yaş, toplam hizmet süresi gibi bir veya daha fazla faktöre dayanan,
çalışanların ve onların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin alacakları emeklilik prim ve maaşlarını belirten
hizmet dönemi sonrasına ilişkin emeklilik planıdır.
Şirket çalışanları, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesine dayanılarak kurulmuş olan
“Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Memurları Emekli Sandığı”nın üyesidir.
8 Mayıs 2008 tarih ve 26870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 17 Nisan 2008 tarih ve 5754
sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun (“Kanun”) 73 üncü maddesinin Geçici 20’nci maddesi kapsamında;
sandıkların kanunun yayımını izleyen üç yıl içinde SGK’ya devredilmesi öngörülmüştür. Devre ilişkin sürenin 2
yıl uzatılması ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı 9 Nisan 2011 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Devir tarihi
itibarıyla sandık iştirakçileri bu Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.”
şeklindedir. Yapılan bu değişiklikle, Bakanlar Kuruluna verilen sandıkların devrini 8 Mayıs 2011 tarihinden
itibaren en fazla iki yıl yani 8 Mayıs 2013 tarihine kadar erteleme yetkisi dört yıl olarak değiştirilmiş, dolayısıyla
8 Mayıs 2015 tarihine kadar erteleme yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu, 24 Şubat 2014 tarihli ve
2014/6042 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sandıkların devrini 8 Mayıs 2015 tarihine kadar bir yıl daha
ertelemiştir.
19 Haziran 2008 tarihinde kanunun devir hükümlerini içeren geçici 20. maddesinin birinci fıkrasının da arasında
yer aldığı bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne Cumhuriyet
Halk Partisi tarafından yapılan başvuru, adı geçen mahkemenin 30 Mart 2011 tarihli toplantısında alınan karar
doğrultusunda reddedilmiştir.
Her bir sandık için sandıktan ayrılan iştirakçiler de dahil olmak üzere, devir tarihi itibarıyla devredilen kişilerle
ilgili olarak yükümlülüğünün peşin değerinin aşağıdaki hükümlere göre hesaplanması gerekmektedir:
a) Peşin değerin aktüeryal hesabında kullanılacak teknik faiz oranı %9.80 olarak esas alınır.
b) Sandıkların bu Kanun kapsamındaki sigorta kolları itibarıyla gelir ve giderleri dikkate alınarak
yükümlülüğünün peşin değeri hesaplanır.
Kıdem tazminatı karşılığı
Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve istifa veya kötü davranış dışındaki sebeplerden
Şirket’le ilişkisi kesilen veya hizmet yılını dolduran ve emekliliğe hak kazanan, askere çağrılan veya vefat eden
personeli için kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı
kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, hükümet tarafından belirlenen 3.438 TL (31 Aralık 2013:
3.254 TL) ile sınırlandırılmıştır.
KGK tarafından 12 Mart 2013 tarihli 28585 sayılı resmi gazete ile yayınlanan “Çalışanlara Sağlanan
Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (“TMS 19”) Hakkında Tebliğ” ile yürürlüğe konulan ve 31
Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde geçerli olan TMS 19’a göre tanımlanmış net fayda
borcunun yeniden ölçülmesi ile ortaya çıkan aktüeryal kayıp ve kazançlar özkaynaklar altında diğer kapsamlı
gelirde muhasebeleştirilmelidir ve bu etki geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Şirket, geçmiş dönemler
aktüeryal kayıp ve kazançlar rakamlarının önemlilik tutarının altında kaldığından dolayı sadece cari dönem
aktüeryal kayıp ve kazançlarını özsermaye hesaplarında diğer kar yedeklerine hesabında muhasebeleştirmeye
başlamıştır.
25
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.19
Çalışanlara sağlanan faydalar (devamı)
Emeklilik ve emeklilik sonrası yükümlülükler (devamı)
TMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardı kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasında aktüeryal
metotların kullanılmasını gerektirmektedir. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla kullanılan
aktüeryal tahminler şöyledir:
31 Aralık 2014
%4,46
%4,37
%6,29
İskonto oranı
Beklenen maaş/tavan artış oranı
Tahmin edilen personel devir hızı
31 Aralık 2013
%3,61
%6,37
%7,11
Yukarıda belirtilen beklenen maaş/limit artış oranı hükümetin yıllık enflasyon tahminlerine göre
belirlenmiştir.
Çalışanlara sağlanan diğer faydalar
Şirket, çalışanlarının bir hesap dönemi boyunca sunduğu hizmetler karşılığında ödenmesi beklenen iskonto
edilmemiş, çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar için finansal tablolarında TMS 19 kapsamında karşılık
ayırmaktadır.
2.20
Karşılıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin
muhtemel olması ve yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda söz konusu karşılık
muhasebeleştirilmektedir. Karşılıklar, raporlama dönemi sonu itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için
yapılacak harcamanın Şirket yönetimi tarafından yapılan en iyi tahminine göre hesaplanır ve etkisinin önemli
olduğu durumlarda bugünkü değerine indirmek suretiyle iskonto edilir. Tutarın yeterince güvenilir olarak
ölçülemediği ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için Şirket’ten kaynak çıkma ihtimalinin bulunmadığı
durumlarda söz konusu yükümlülük “koşullu” olarak kabul edilmekte ve dipnotlarda açıklanmaktadır.
Koşullu varlıklar geçmiş olaylardan kaynaklanan ve Şirket’in tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, bir
veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilecek olan
varlıklardır. Şirket koşullu varlıkları finansal tablolara yansıtmamaktadır ancak ilgili gelişmelerin finansal
tablolarda doğru olarak yansıtılmalarını teminen koşullu varlıklarını sürekli olarak değerlendirmeye tabi
tutmaktadır. Ekonomik faydanın Şirket’e girmesinin neredeyse kesin hale gelmesi durumunda ilgili varlık ve
buna ilişkin gelir, değişikliğin oluştuğu dönemin finansal tablolarına dahil edilmekte, ekonomik fayda
girişinin muhtemel hale gelmesi durumunda ise söz konusu koşullu varlık finansal tablo dipnotlarında
açıklanmaktadır.
2.21
Gelirlerin muhasebeleştirilmesi
Yazılan primler ve hasarlar
Yazılan primler, dönem içinde tanzim edilen poliçelerin yanı sıra geçmiş yıllarda tanzim edilen poliçe
primlerinden iptaller, vergiler ve reasürörlere devredilen primler düşüldükten sonra kalan tutarı temsil
etmektedir. Yazılan brüt primler üzerinden reasürör firmalara devredilen primler kar/zarar hesaplarında
“reasüröre devredilen primler” içerisinde gösterilmek suretiyle muhasebeleştirilmektedir.
Hasarlar ödendikçe gider yazılmaktadır. Dönem sonunda rapor edilip henüz fiilen ödenmemiş hasarlar ile
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasarlar, muallak hasar ve tazminatlar karşılığı ayrılmak suretiyle
giderleştirilmektedir. Muallak ve ödenen hasarların reasürör payları bu karşılıklar içerisinde
netleştirilmektedir.
26
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.21 Gelirlerin muhasebeleştirilmesi (devamı)
Rücu, sovtaj ve benzeri gelirler
Hazine Müsteşarlığı’nın 20 Eylül 2010 tarihli “Rücu ve Sovtaj Gelirlerine İlişkin 2010/13 sayılı Genelge”si
uyarınca, sigorta şirketlerinden ibraname temin edilmesine gerek olmaksızın, sigorta şirketlerinin tazminat
ödemesini gerçekleştirerek sigortalılarından ibraname (ödemenin yapıldığına dair banka dekont mektubu)
almış olmaları ve karşı sigorta şirketine ya da 3. şahıslara bildirim yapılması kaydıyla, borçlu sigorta şirketinin
teminat limitine kadar olan rücu alacakları tahakkuk ettirilebilecektir. Ancak, söz konusu tutarın tazminat
ödemesini takip eden altı ay içerisinde karşı sigorta şirketinden veya dört ay içerisinde üçüncü şahıslardan
tahsil edilememesi durumunda alacak karşılığı ayrılacaktır. Şirket, raporlama dönemi itibarıyla, söz konusu
genelge kapsamında 26.118.178 TL (31 Aralık 2013: 25.286.057 TL) rücu geliri tahakkuk ettirmiş olup diğer
rücu ve sovtaj geliri ile birlikte toplam 30.648.790 TL (31 Aralık 2013: 29.179.630 TL) (Not 12) tutarında net
rücu ve sovtaj alacağını esas faaliyetlerden alacaklar hesabında göstermiştir. Şirket, genelgede belirtilen
sürelerde tahsil edilemeyen rücu alacaklarına ilişkin olarak 7.677.067 TL (31 Aralık 2013: 9.475.078 TL)
(Not 12) tutarında alacak karşılığı ayırmıştır.
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin tahsil edilen net rücu ve
sovtaj gelirlerinin branş bazında detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
255.938.892
4.894.794
2.556.620
1.951.328
1.087.073
452.519
248.943
129.658
16.861
2.410
(22.011)
-267.257.087
Kara araçları
Kara araçları sorumluluk
Nakliyat
Yangın ve doğal afetler
Su araçları
Kaza
Genel zararlar
Genel sorumluluk
Hava araçları
Kredi
Hukuksal Koruma
Hastalık/Sağlık
Toplam
31 Aralık 2013
198.341.171
5.275.881
2.002.200
1.647.652
751.675
548.899
85.598
22.584
-355.772
22.461
21.104
209.074.997
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla tahakkuk edilen net rücu ve sovtaj gelirleri branş bazında
detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
29.805.959
213.733
34.052
397.028
181.347
16.671
-30.648.790
Kara araçları
Kara araçları sorumluluk
Su araçları
Yangın ve doğal afetler
Nakliyat
Genel zararlar
Kaza
Toplam
27
31 Aralık 2013
27.506.620
1.450.379
-146.400
64.907
10.291
1.033
29.179.630
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.21 Gelirlerin muhasebeleştirilmesi (devamı)
Alınan ve ödenen komisyonlar
Sigorta poliçelerinin üretimi ile ilgili aracılara ödenen komisyon giderleri ile devredilen primler karşılığında
reasürörlerden alınan komisyon gelirleri aşağıda 2.24 – Kazanılmamış primler karşılığı notunda daha detaylı
anlatıldığı üzere; 1 Ocak 2008 tarihinden önce üretilen poliçeler için kazanılmamış primler karşılığı
hesaplamasında, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra üretilen poliçeler için ise sırasıyla ertelenmiş komisyon
giderleri ve ertelenmiş komisyon gelirleri hesaplarında dikkate alınmak suretiyle tahakkuk esasına göre
poliçenin ömrü boyunca faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır.
Faiz gelir ve giderleri
Faiz gelir ve giderleri tahakkuk esasına göre etkin faiz yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmektedir. Etkin
faiz, finansal varlık ya da yükümlülüğün ömrü süresince tahmin edilen nakit ödemeleri ve akımlarını defter
değerine iskontolayan orandır. Etkin faiz oranı bir finansal varlık ya da yükümlülüğün kayıtlara alınmasıyla
hesaplanmakta ve müteakip olarak değiştirilmemektedir.
Etkin faiz oranı hesaplaması, etkin faizin ayrılmaz bir parçası olan iskonto ve primleri, ödenen ya da alınan
ücret ve komisyonları ve işlem maliyetlerini kapsamaktadır. İşlem maliyetleri, finansal bir varlık ya da
yükümlülüğün iktisap edilmesi, ihraç edilmesi ya da elden çıkarılması ile direkt ilişkili olan ek maliyetlerdir.
Ticari gelir/gider
Ticari gelir/gider, gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar ile satılmaya hazır
finansal varlıkların elden çıkarılması sonucu ortaya çıkan kazanç ve kayıpları içermektedir. Ticari gelir ve
ticari gider, ilişikteki finansal tablolarda sırasıyla “Finansal yatırımların nakde çevrilmesinden elde edilen
karlar” ve “Yatırımların nakde çevrilmesi sonucunda oluşan zararlar” hesapları içerisinde gösterilmiştir.
Temettü
Temettü gelirleri, ilgili temettüyü elde etme hakkının ortaya çıkması ile muhasebeleştirilmektedir.
2.22 Kiralama işlemleri
Finansal kiralama sözleşmelerinin süresi azami 10 yıldır. Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran
varlıklar Şirket’in aktifinde varlık, pasifinde ise finansal kiralama işlemlerinden borçlar olarak
kaydedilmektedir. Bilançoda varlık ve borç olarak yer alan tutarların tespitinde, varlıkların gerçeğe uygun
değerleri ile kira ödemelerinin bugünkü değerlerinden küçük olanı esas alınarak, kiralamadan doğan
finansman maliyetleri, kiralama süresi boyunca sabit bir faiz oranı oluşturacak şekilde dönemlere
yayılmaktadır.
Finansal kiralama yoluyla edinilen varlıkların değerinde meydana gelmiş düşüş ve varlıklardan gelecekte
beklenen yarar, varlığın defter değerinden düşükse, kiralanan varlıklar net gerçekleşebilir değeri ile
değerlenmektedir. Finansal kiralama yoluyla alınan varlıklara, maddi duran varlıklar için uygulanan esaslara
göre amortisman hesaplanmaktadır.
Faaliyet kiralamalarında yapılan kira ödemeleri kira süresi boyunca, eşit tutarlarda gider kaydedilmektedir.
2.23 Kar payı dağıtımı
SPK tarafından 27 Ocak 2010 tarihinde 2009 yılı faaliyetlerinden elde edilen karların dağıtım esasları ile ilgili
olarak; payları borsada işlem gören anonim ortaklıklar için, herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu
getirilmemesine, bu kapsamda, kar dağıtımının Kurul’un II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nde yer alan esaslar,
ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar
dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
28
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.23 Kar payı dağıtımı (devamı)
Bunun yanında söz konusu SPK kararı ile konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan
şirketlerin, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını,
kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak
hesaplamaları gerektiği düzenlenmiştir.
Şirket, 2013 ve 2014 yıllarında kar dağıtımı gerçekleştirmemiştir.
2.24 Kazanılmamış primler karşılığı
7 Ağustos 2007 tarih ve 26606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren
yürürlüğe giren “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların
Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik” (“Teknik Karşılıklar Yönetmeliği”) uyarınca, kazanılmamış
primler karşılığı, yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için tahakkuk etmiş primlerin herhangi bir komisyon
veya diğer bir indirim yapılmaksızın brüt olarak gün esasına göre ertesi hesap dönemi veya hesap dönemlerine
sarkan kısmından oluşmaktadır. Belirli bir bitiş tarihi olmayan emtea nakliyat sigortası sözleşmelerinde, son
üç ayda tahakkuk etmiş primlerin %50’si kazanılmamış primler karşılığı olarak ayrılmaktadır.
Kazanılmamış primler karşılığı, matematik karşılık ayrılan sigorta sözleşmeleri hariç diğer sözleşmeler için
ayrılmaktadır. Yıllık yenilenen sigorta teminatı içeren bir yıldan uzun süreli sigorta sözleşmelerinin yıllık
sigorta teminatına karşılık gelen primleri için de kazanılmamış primler karşılığı hesaplanmaktadır.
7 Ağustos 2007 tarihinde yayımlanan Teknik Karşılıklar Yönetmeliği’nin 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe
girmiş olması nedeniyle; Teknik Karşılıklar Yönetmeliğinin yayımı tarihi ile yürürlüğe girme tarihi arasında
geçecek süre içinde teknik karşılıklara ilişkin olarak uygulanacak hükümleri belirlemek üzere Hazine
Müsteşarlığı, 4 Temmuz 2007 tarih ve 2007/3 sayılı “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin
Karşılıklarının 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Hükümlerine Uyumunun Sağlanmasına İlişkin Genelge”’sini
(“Uyum Genelgesi”) yayımlamıştır. Daha önce yapılan hesaplamalarda kazanılmamış primler karşılığı hesabı
sırasında deprem primleri düşülürken; Uyum Genelgesi ile 14 Haziran 2007 tarihinden sonra tanzim edilen
poliçeler için, kazanılmamış primler karşılığı hesabı sırasında deprem primlerinin düşülmemesi gerektiği
belirtilmiştir. Dolayısıyla Şirket, 14 Haziran 2007 tarihinden önce yazdığı deprem primleri için kazanılmamış
primler karşılığı hesaplamazken bu tarihten sonra yazdığı deprem primleri için kazanılmamış primler karşılığı
hesaplamaya başlamıştır.
Kazanılmamış primler karşılığı; Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 27 Mart 2009 tarih ve 2009/9
sayılı “Teknik Karşılıklarla İlgili Mevzuatın Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu”na istinaden bütün
poliçelerin öğleyin saat 12:00’da başlayıp yine öğleyin saat 12:00’da bittiği dikkate alınarak tüm poliçeler
için düzenlendiği gün ile bitiş günü için yarım gün olarak hesaplanmıştır.
Teknik karşılıklar yönetmeliği uyarınca dövize endeksli sigorta sözleşmelerine ilişkin kazanılmamış primler
karşılığının hesabı sırasında, sigorta sözleşmesinde ayrıca bir kur belirtilmemişse ilgili primin tahakkuk
tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Resmî Gazete’de ilan ettiği döviz satış kurları dikkate
alınır.
Raporlama dönemi sonu itibarıyla Şirket, finansal tablolarında 1.491.252.563 TL (31 Aralık 2013:
1.422.324.312 TL) kazanılmamış primler karşılığı ve 294.929.264 TL (31 Aralık 2013: 290.028.419 TL)
kazanılmamış primler karşılığı reasürör payı ayırmıştır. Ayrıca, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla kazanılmamış
primler karşılığında 36.692.792 TL (31 Aralık 2013: 34.755.134 TL) SGK payı bulunmaktadır.
29
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.25 Muallak tazminat karşılığı
Tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap döneminde
fiilen ödenmemiş tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanamamış ise tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş
ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri için muallak tazminat karşılığı ayrılmaktadır.
Hesap dönemlerinden önce meydana gelmiş ancak bu tarihlerden sonra ihbar edilmiş tazminatlar,
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedelleri olarak kabul edilmektedir.
28 Temmuz 2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik
Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 20 Eylül 2010 tarih ve 2010/12 sayılı “Aktüeryal Zincirleme Merdiven
Metoduna İlişkin Genelge”si uyarınca, tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş muallak tazminat karşılığı
ile aktüeryal zincirleme merdiven metotları (“AZMM”) kullanılarak bulunan tutar arasındaki farkın (“AZMM
yöntemi ile bulunan IBNR”), test IBNR (gerçekleşmiş ancak ihbar edilmemiş muallak tazminat karşılığı) ile
karşılaştırılacağı ve bunlardan hangi tutar büyük ise bu yöntemin finansal tablolara yansıtılacağı belirtilmiştir.
17 Temmuz 2012 tarih ve 28356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili Yönetmelik’te değişiklik
yapılmasına ilişkin Yönetmelik ile test IBNR hesaplama zorunluluğu kaldırılmış ve “Gerçekleşmiş ancak
rapor edilmemiş tazminat bedeli, içeriği ve uygulama esasları Müsteşarlıkça belirlenen aktüeryal zincirleme
merdiven metodu veya Müsteşarlıkça belirlenecek diğer hesaplama yöntemleriyle hesaplanır” hükmü
getirilmiştir.
Hazine Müsteşarlığı’nın 26 Aralık 2011 tarih ve 2011/23 sayılı genelgesi uyarınca 1 Ocak 2012 tarihi
itibarıyla yapılan hesaplamalarda branşlar bazında AZMM metodu kullanılarak bulunan negatif IBNR’ın
%100’ü dikkate alınmıştır. Aktüeryal zincirleme merdiven metodu hesabında tahakkuk eden rücu, sovtaj ve
benzeri gelirler tahsilatlarla birlikte dikkate alınmaktadır.
Şirket; AZMM yöntemi ile bulunan değer ile aşağıdaki paragrafta belirtilen ek karşılıkla birlikte IBNR rakamı
olarak hesaplanan tutarı olan 327.611.024 TL’yi (31 Aralık 2013: 193.676.094 TL) ve bu tutarın reasürans
payı olan 17.969.121 TL’yi (31 Aralık 2013: 7.596.560 TL) finansal tablolarına yansıtmıştır.
Şirket, AZMM tutarı belirlenirken daha homojen bir veri seti ile hesaplama yapılabilmesi amacıyla büyük
hasar olarak nitelendirilen uç hasarları ayrı bir dosyada, Hazine Müsteşarlığı’nın 2010/12 ve 2010/16 sayılı
genelgelerinde öngörmüş olduğu üzere Box-Plot yöntemi ile elemiştir. Ayrıca 2010/12 nolu genelgenin 7.
maddesi uyarınca, ilgili ana branş içerisinde yer alan dosya adetleri toplamı, Sağlık branşı hariç toplam hasar
dosya adetlerinin en fazla binde biri veya 300’ün altında kalan branşlarda büyük hasar elemesi şirket aktüerleri
tarafından yapılabilmektedir.
Yine Hazine Müsteşarlığı’nın 2010/16 sayılı genelgesinde öngörmüş olduğu üzere AZMM ile bulunan tutarlar
ayrılması gereken minimum karşılık tutarını belirtmektedir. Şirketlerin kullandıkları başka araçlar veya
yapacakları ileri aktüeryal çalışmalar sonucunda bulunan tutarlar şirketlerin gerçek durumunu Hazine
Müsteşarlığınca önerilen yöntemlerden daha iyi şekilde gösterdiği durumlarda, ayrılacak karşılığın Hazine
Müsteşarlığınca önerilen yöntemlere göre daha yüksek olması şartıyla, şirketlerin bu tutarları finansal
tablolarına yansıtmasında engel bulunmamaktadır. Şirket bu hüküm gereğince, aktüeryal çalışmalar
sonucunda; Sağlık branşında 858.216 TL, Su Araçları branşında 6.190.791 TL, Hava Araçları Sorumluluk
branşında 2.859.830 TL, Kredi branşında 1.160.500 TL olmak üzere toplam 11.069.337 TL (31 Aralık 2013:
4.831.998 TL) net ek IBNR karşılığı ayırmıştır.
Şirket aktüerinin görüşleri çerçevesinde; Genel Sorumluluk branşında, 17 Haziran 2013 tarihli ve 2013/13
sayılı AZMM’ye Esas Dosyaların Geçmişe Dönük Olarak Güncellenmesi Hakkında Sektör Duyurusu’na
istinaden ihtiyatlılık ilkesi gereği ve 17 Temmuz 2012 tarih ve 28356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
"Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı
Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” te belirtilen şekilde, davalı
hasarlara ilişkin olarak 30 Haziran 2014 tarihinden başlayarak her dönem muallak tazminat güncellemesi
yapılmaktadır.
30
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.25
Muallak tazminat karşılığı (devamı)
Bu muallak hasar güncellemeleri sonucunda elde edilen ve AZMM üçgenlerinde geçmiş seriler düzeltilmemiş
hali ile IBNR rakamı ilgili branşta net 417.681.075 TL olmuştur. Şirket 2011/1 sayılı Genelge’ye uygun olarak
AZMM üçgenlerinde geçmiş veri serilerinin bozulmaması için, yapmış olduğu muallak hasar güncellemesini
hasar üçgenlerinde geriye dönük olarak düzeltmiş, bu düzeltmenin sonucunda elde edilen IBNR rakamı ilgili
branşta 31 Aralık 2014 tarihi itibari ile net 114.990.730 TL olmuştur. Bu tutar şirketin finansal tablolarına
yansımıştır.
Hazine Müsteşarlığı tarafından 20 Eylül 2010 tarihinde yayımlanan “Aktüeryal Zincirleme Merdiven
Metoduna İlişkin Genelge (2010/12)” ile AZMM hesaplama yöntemi açıklanmıştır. Sigorta ve reasürans
şirketleri “Standart Zincir, Hasar/Prim, Cape Cod, Frekans/Şiddet ve Münich Zincir Yöntem” olmak üzere
beş farklı yöntem ile AZMM hesaplaması yapılabilecektir. Şirket’in branş bazında seçmiş olduğu AZMM
yöntemleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Hazine Müsteşarlığı’nın 5 Nisan 2013 tarih ve 2013/8 sayılı “AZMM Hesaplamasında Yöntem Seçimine
İlişkin Sektör Duyurusu” ile 2010/12 nolu genelgesi uyarınca ilk kez 2013 yılı sonunda değiştirilebilecek olan
AZMM hesaplama yöntemlerinin, dönemler arası dalgalanmayı en aza indirmek amacıyla istenirse 2013 yılı
ilk çeyreğinden itibaren yapılabileceği ifade edilmiştir. Bu doğrultuda 31 Mart 2014 itibarıyla Zorunlu Trafik
ve Genel Sorumluluk branşlarında “Münich Zinciri” yöntemi terk edilerek, “Cape Code” yöntemi
uygulanmaya başlanmıştır. Yine aynı mevzuat kapsamında, 30 Eylül 2014 itibarıyla Kara Araçları ve Genel
Zararlar branşlarında “Münich Zinciri” yöntemi terk edilmiş, “Standart Zincir” yöntemi ile hesaplanmaya
başlanmıştır.
Şirket, net IBNR tutarı hesaplamasını branşlar bazında; yürürlükte bulunan reasürans anlaşmaları etkisini
yansıtacak şekilde güncel reasürans payları üzerinden yapmıştır.
31 Aralık 2014
Standart Zincir
Standart Zincir
Cape Cod
Standart Zincir
Standart Zincir
Munich Zinciri
Standart Zincir
Standart Zincir
Standart Zincir
Standart Zincir
Standart Zincir
Standart Zincir
Standart Zincir
Standart Zincir
Cape Cod
Kara araçları
Su araçları
Zorunlu trafik
İhtiyari mali sorumluluk
Hava araçları sorumluluk
Yangın ve doğal afetler
Hava araçları
Kaza
Genel zararlar
Finansal kayıplar
Sağlık
Nakliyat
Kredi
Hukuksal Koruma
Genel sorumluluk
31 Aralık 2013
Munich Zinciri
Standart Zincir
Munich Zinciri
Standart Zincir
Standart Zincir
Munich Zinciri
Standart Zincir
Standart Zincir
Munich Zinciri
Standart Zincir
Standart Zincir
Standart Zincir
Standart Zincir
Standart Zincir
Munich Zinciri
Hazine Müsteşarlığı’nın 26 Kasım 2011 tarih ve “Gerçekleşmiş Ancak Rapor Edilmemiş Tazminat Karşılığı
(IBNR) Hesaplamasına İlişkin Açıklamalar Hakkında Genelge”si uyarınca şirketler dava sonuçlanma tarihi
dikkate alınarak geriye doğru son beş yıllık gerçekleşmelere göre alt branşlar itibarıyla şirket aleyhine açılan
davaların tutarları üzerinden bir kazanma oranı hesaplayarak dava sürecinde olan dosyaları için tahakkuk
ettirilen muallak dosyalardan %25’i aşmamak kaydıyla (yeni faaliyete başlanan ve beş yıllık verisi
bulunmayan branşlarda %15) söz konusu oran nispetinde indirim yapabilirler. İlgili düzenleme kapsamında
Şirket’in son beş yıllık davalık dosya veri seti kullanılarak %15-%25 aralığında hesaplanan kazanma oranları
dikkate alınarak 75.260.122 TL (31 Aralık 2013: 53.749.627 TL) ve bu tutarın reasürans payı olan 9.912.780
TL (31 Aralık 2013: 6.764.302 TL) muallak tazminatlar karşılıklarından tasfiye edilmiştir.
31
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.25
Muallak tazminat karşılığı (devamı)
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Şirket’in hesaplanan kazanma oranı %0 -%100 aralığındadır (31 Aralık 2013:
%0-%35). 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla branş bazında kullanılan kazanma oranları ve
indirilen tutarlar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
Branş
Kara araçları sorumluluk
Genel sorumluluk
Yangın ve doğal afetler
Kara araçları
Genel Zararlar
Su araçları
Nakliyat
Kaza
Kredi
Hukuksal Koruma
Toplam
31 Aralık 2013
Branş
Kara araçları sorumluluk
Genel sorumluluk
Yangın ve doğal afetler
Kara araçları
Nakliyat
Genel Zararlar
Su araçları
Kaza
Hukuksal Koruma
Toplam
Kullanılan
kazanma oranı
%13
%25
%23
%21
%19
%25
%25
%14
%25
%25
Kullanılan
kazanma oranı
%17
%25
%17
%18
%11
%17
%25
%18
%16
İndirilecek tutar
brüt
İndirilecek tutar
net
27.061.833
31.775.165
10.183.292
2.623.152
2.057.461
791.187
431.542
304.698
25.000
6.792
75.260.122
26.173.740
30.362.994
4.417.948
2.533.992
686.961
493.422
362.137
284.356
25.000
6.792
65.347.342
İndirilecek tutar
brüt
İndirilecek tutar
net
27.348.214
15.096.889
6.386.641
2.065.493
361.329
1.153.064
973.319
357.604
7.074
53.749.627
26.167.440
14.288.654
2.789.609
1.977.160
333.118
515.357
569.692
337.221
7.074
46.985.325
2011/18 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumuna Tedavi Masraflarına İlişkin Yapılan Ödemelerin
Muhasebeleştirilmesine ve Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap Kodu Açılmasına Dair Genelge”
Kapsamında Trafik Kazaları Tedavi Masraflarına İlişkin Yapılan Yeni Düzenleme
6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karanamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun”un 58, 59, Geçici 1 ve Geçici 2’nci maddeleri, 25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
32
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.25
Muallak tazminat karşılığı (devamı)
Bahse konu kanunun 59’uncu maddesiyle, 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren, trafik kazalarına sağlık teminatı
sağlayan zorunlu sigortalarda; sigorta şirketlerince yazılan primlerin %15’ini aşmamak üzere Hazine
Müsteşarlığınca belirlenecek tutarın Sosyal Güvenlik Kurumu’na (“SGK”) aktarılması ve bu aktarımla
birlikte sigorta şirketlerinin trafik kazalarından kaynaklanan yaralanmalar neticesinde ortaya çıkan tedavi
giderlerine ilişkin sorumlulukların SGK’ya devredilmesi hükme bağlanmıştır. Yine aynı kanunun Geçici
1’inci maddesi ile 59’uncu madde kapsamında aktarılacak tutarın %20’sini aşmamak üzere Hazine
Müsteşarlığı’nca belirlenecek tutarın SGK’ya aktarılması ile 25 Şubat 2011 tarihinden önce trafik
kazalarından kaynaklanan yaralanmalara ilişkin sunulan tedavi hizmetlerinin de SGK tarafından karşılanacağı
hükme bağlanmıştır. Bu kanun çerçevesinde 27 Ağustos 2011 tarihli ve 28038 sayılı “Trafik Kazaları
Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili yönetmelik ve Hazine
Müsteşarlığı’nın 17 Ekim 2011 tarih ve 2011/18 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) Tedavi
Masraflarına İlişkin Yapılan Ödemelerin Muhasebeleştirilmesine ve Sigortacılık Hesap Planında Yeni Hesap
Kodu Açılmasına Dair Genelge”si uyarınca Şirket, Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik
kazaları sonucunda oluşan tedavi masraflarına ilişkin 2.279.273 TL tutarındaki tahakkuk eden muallak hasar
dosyalarını “Ödenen Tazminatlar” hesabıyla karşılıklı çalıştırılarak tasfiye etmiştir. Aynı tutar Şirket’in
finansal tablolarında “Diğer Borçlar” altında “SGK’ya Borçlar” olarak sınıflanmıştır.
Şirket 2011/18 sayılı Genelge uyarınca, 31 Mart 2011 tarihi itibarıyla tüm Kanun kapsamına giren tedavi
masraflarına ilişkin veriler hariç olmak üzere test IBNR tutarlarını yeniden hesaplamış ve sonrasında
muhasebe kayıtlarındaki IBNR ile yeni hesaplanan IBNR arasındaki 2.375.923 TL farkı tasfiye edilecek
gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tutar olarak “Ödenen Tazminatlar” hesabıyla karşılıklı çalıştırarak
tasfiye etmiştir. Aynı tutar Şirket’in finansal tablolarında “Diğer Borçlar” altında “SGK’ya borçlar” olarak
sınıflanmıştır.
Hazine Müsteşarlığının Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge’de
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge’si 16 Mart 2012’de yayımlanmış ve Şirket söz konusu genelge
doğrultusunda 25.02.2011 – 26.08.2011 arasındaki dönemde düzenlenen Zorunlu Trafik Sigortası
poliçelerinden genelge ekinde yer alan yeni tutarlar üzerinde hesapladığı fark tutarı olan 2.452.947 TL’yi 31
Mart 2012 döneminde “SGK’ya borçlar” olarak sınıflamıştır.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, ilgili kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları
sonucunda, zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası için %2,08, zorunlu taşımacılık sigortası için %15,8 ve trafik
sigortası için %7,02 şirket hisse oranları çerçevesinde, Hazine Müsteşarlığı tarafından bildirilen tutar ve
kayıtlardan çıkarılan muallak tazminat karşılıkları arasındaki farklara ilişkin “Diğer Teknik Giderler”
hesabına 1.153.501 TL (31 Aralık 2013: 5.721.687 TL) aktarılmıştır.
33
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.26
Devam eden riskler karşılığı
Teknik Karşılıklar Yönetmeliği kapsamında, şirketler, kazanılmamış primler karşılığını ayırırken yürürlükte
bulunan sigorta sözleşmeleri dolayısıyla ortaya çıkabilecek hasar ve tazminatların ilgili sözleşmeler için
ayrılmış kazanılmamış primler karşılığından fazla olma ihtimaline karşı, her hesap dönemi itibarıyla, son 12
ayı kapsayacak şekilde yeterlilik testi yapmak zorundadır. Bu test yapılırken, net kazanılmamış primler
karşılığının beklenen net hasar prim oranı ile çarpılması gerekmektedir. Beklenen net hasar prim oranı,
gerçekleşmiş hasarların (muallak hasar ve tazminatlar, net + ödenen hasarlar ve tazminatlar, net - devreden
muallak hasar ve tazminatlar, net) kazanılmış prime (yazılan primler, net + devreden kazanılmamış primler
karşılığı, net – kazanılmamış primler karşılığı, net) bölünmesi suretiyle bulunur.
Hazine Müsteşarlığı’nın 2012/15 sayılı genelgesi uyarınca; önceki dönemlerde her bir alt branş için yapılan
hesaplamalar 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla ana branş bazında yapılmaya başlanmıştır. Bu hesaplamaya göre
beklenen hasar prim oranının %95’in üzerinde olması halinde, %95’i aşan oranın net kazanılmamış primler
karşılığı ile çarpılması sonucunda bulunan tutar ilgili ana branşın kazanılmamış primler karşılığına ilave edilir.
İlgili test sonucu, raporlama dönemi sonu itibarıyla Şirket, finansal tablolarında 52.687.216 TL devam eden
riskler karşılığı (31 Aralık 2013: 22.489.032 TL) ve 12.307.870 TL devam eden riskler karşılığı reasürans
payı (31 Aralık 2013: 9.370.659 TL) ayırmıştır.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla yapılan devam eden riskler karşılığı hesaplaması için belirlenen beklenen hasar
prim oranının tespitinde kullanılan açılış muallak hasar karşılığı tutarı cari dönem ile tutarlı bir şekilde
yeniden belirlenmiştir.
Hazine Müsteşarlığı’nın 2011/18 sayılı genelgesi uyarınca; Zorunlu Trafik, Zorunlu Karayolu Taşımacılık
Mali Sorumluluk ve Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza branşlarına ait devam eden riskler karşılığı
hesaplanmasında kullanılan beklenen hasar prim oranı hesaplamasında SGK’ya aktarılacak prim ve hasara
ilişkin tüm tutarlar pay ve paydadan indirilerek hesaplama yapılmıştır.
34
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.27
Dengeleme karşılığı
1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Teknik Karşılıklar Yönetmeliği ile birlikte şirketlerin takip
eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve
katastrofik riskleri karşılamak üzere kredi ve deprem teminatları için dengeleme karşılığı ayırması
gerekmektedir. İlk defa 2008 yılında uygulanmaya başlanan bu karşılık, her bir yıla tekabül eden deprem ve
kredi net primlerinin %12’si oranında hesaplanmaktadır. Net primin hesaplanmasında, bölüşmesiz reasürans
anlaşmaları için ödenen tutarlar devredilen prim olarak telakki edilir. Karşılık ayrılmasına son beş finansal
yılda yazılan net primlerin en yüksek tutarının %150’sine ulaşılıncaya kadar devam edilir.
Hasarın meydana gelmesi durumunda, reasüröre isabet eden miktarlar ile sözleşmede belirtilen muafiyet
limitinin altında kalan miktarlar dengeleme karşılıklarından indirilemez. Verilen teminat nedeniyle ödenen
tazminatlar varsa birinci yıl ayrılan karşılıklardan başlamak üzere ilk giren ilk çıkar yöntemine göre
dengeleme karşılıklarından düşülür. Dengeleme karşılıkları, ilişikteki finansal tablolarda uzun vadeli
yükümlülükler içerisinde “diğer teknik karşılıklar” hesabında gösterilmiştir. Raporlama dönemi sonu
itibarıyla, ilişikteki finansal tablolarda 60.549.876 TL (31 Aralık 2013: 44.579.840 TL) tutarında dengeleme
karşılığı ayrılmıştır.
Şirket, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Van ilinde gerçekleşen deprem neticesinde konservasyonunda kalan
7.101.831 TL (31 Aralık 2013: 7.101.831 TL) tutarı geçmiş yıllar dengeleme karşılığından düşmüştür.
2.28
İlişkili taraflar
Finansal tabloların amacı doğrultusunda aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında taraf, Şirket ile ilişkili sayılır:
(a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:

İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında
bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere);

Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya

Şirket üzerinde ortak kontrole sahip olması;
(b) Tarafın, Şirket’in bir iştiraki olması;
(c) Tarafın, Şirket’in ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması;
(d) Tarafın, Şirket’in veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;
(e) Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;
(f) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)’de bahsedilen
herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması;
(g) Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında
sağlanan fayda planları olması.
İlişkili taraflarla yapılan işlem ilişkili taraflar arasında kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir
bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.
Olağan faaliyetler nedeniyle ilişkili taraflarla bazı iş ilişkilerine girilebilir.
2.29
Hisse başına kazanç
Hisse başına kazanç, Şirket’in dönem net karının, dönemin ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısına bölünmesi
ile hesaplanmıştır. Türkiye’de firmalar mevcut sermayedarların payı oranında dağıtmak suretiyle geçmiş
yıllar karlarından sermaye artışı (“Bedelsiz Hisseler”) yapabilirler. Hisse başına kazanç hesaplamasında
bedelsiz hisseler ihraç edilmiş hisseler olarak değerlendirilmektedir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan
ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate
alınarak bulunmuştur.
35
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
2
Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)
2.30
Raporlama döneminden sonraki olaylar
Şirket’in raporlama dönemi sonu itibarıyla finansal pozisyonu hakkında ilave bilgi sağlayan raporlama
dönemi sonrası olaylar (raporlama döneminden sonra ortaya çıkan ve düzeltme kaydı gerektiren olaylar)
finansal tablolara yansıtılır. Raporlama döneminden sonra ortaya çıkan ve düzeltme kaydı gerektirmeyen
önemli olaylar ise dipnotlarda belirtilir.
2.31
Henüz uygulanmayan yeni standart ve yorumlar
31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemi itibarıyla henüz yürürlüğe girmemiş olan ve ilişikteki
finansal tabloların hazırlanmasında uygulanmamış olunan yeni standartlar, standartlara ve yorumlara yapılan
bir takım güncellemeler bulunmaktadır. TMSK tarafından 27 Nisan 2010 tarih ve 27564 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan ve aşağıda kısaca özetlenen TFRS 9 – Finansal Araçlar standardı, TMS 39 – Finansal
Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardı yerine yeni düzenlemeler getirilmesini hedefleyen geniş
kapsamlı bir projenin bir parçası olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından Kasım 2009’da
yayımlanmıştır.
Başlatılan bu proje ile birlikte finansal araçlara ilişkin finansal raporlamanın ilke bazlı ve daha az karmaşık
bir hale getirilmesi hedeflenmiş ve projenin birinci fazı olan TFRS 9 ile finansal varlıkların raporlanması ile
ilgili prensiplerin oluşturularak, finansal tablo okuyucularının işletmelerin gelecekteki nakit akımları
hakkındaki belirsizlikleri, zamanlamaları ve tutarları konusunda kendi değerlendirmelerini oluşturabilmeleri
için ilgili ve faydalı bilgilerin sağlanması amaçlanmıştır. TFRS 9, finansal varlıklar için gerçeğe uygun
değerleri üzerinden ölçülen finansal varlıklar ve itfa edilmiş maliyet bedelleri üzerinden ölçülen finansal
varlıklar olmak üzere iki ana müteakip ölçüm sınıflandırması getirmektedir. Bu sınıflamanın temeli işletmenin
iş modeline ve finansal varlıkların sözleşmeye dayalı nakit akımlarının niteliklerine dayanmaktadır. Finansal
varlıkların değer düşüklüğüne ve riskten korunma muhasebesine ilişkin TMS 39 içerisindeki düzenlemelerin
devam edeceği belirtilmiştir.
TFRS 9, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için yürürlüğe girecek
olup, bu standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. 1 Ocak 2012 öncesinde başlayan raporlama
dönemlerinde bu standardı uygulamaya başlayan işletmeler için geçmiş dönem finansal tablolarının yeniden
düzenlenmesi şartı aranmamaktadır. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.
36
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
3
Önemli muhasebe tahminleri ve hükümleri
Bu bölümde verilen notlar, 4.1 – Sigorta riskinin yönetimi ve 4.2 – Finansal riskin yönetimi’ne ilişkin verilen
açıklamalara ilave olarak sağlanmıştır.
Finansal tabloların hazırlanması, raporlanan aktif ve pasif tutarlarını, gelir ve giderleri ve muhasebe ilkelerinin
uygulanmasını etkileyecek bazı tahmin ve yorumların yapılmasını gerektirmektedir. Fiili sonuçlar cari
tahminlerden farklı olabilir.
Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir. Muhasebe
tahminlerindeki güncellemeler tahminlerin güncellemesinin yapıldığı dönemde ve bu güncellemelerden
etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır.
Özellikle, ilişikteki finansal tablolarda sunulan tutarlar üzerinde en fazla etkisi olan, önemli tahminlerdeki
belirsizliklere ve kritik olan yorumlara ait bilgiler aşağıdaki notlarda açıklanmıştır
Not 4.1 –
Not 4.2 –
Not 10 –
Not 11 –
Not 12 –
Not 17 –
Not 17 –
Not 19 –
Not 21 –
Not 23 –
Sigorta riskinin yönetimi
Finansal riskin yönetimi
Reasürans varlıkları ve yükümlülükleri
Finansal varlıklar
Kredi ve alacaklar
Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları
Ertelenmiş üretim komisyonları
Ticari ve diğer borçlar, ertelenmiş gelirler
Ertelenmiş vergiler
Diğer yükümlülükler ve masraf karşılıkları
37
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta riskinin ve finansal riskin yönetimi
4.1
Sigorta riskinin yönetimi
Sigorta riski, gerçekleşme ihtimali bulunan olaylara teminat verme sürecinde sigortacılık tekniğinin doğru ve
etkin olarak uygulanamamasından kaynaklanabilecek risktir. Riskin seçiminden ve seçilen riske verilecek
teminatın kapsamının, koşullarının ve fiyatının hatalı belirlenmesinden ya da sigortalılara verilen teminatların,
hangilerinin, hangi tutara kadar Şirket bünyesinde tutulacağının ve devredilmesine karar verilenlerin hangi
koşullarda, kimlere devredileceğinin hatalı belirlenmesinden kaynaklanmaktadır.
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan risklerin yönetilmesindeki amaç ve bu risklerin azaltılmasına
ilişkin politikalar
Faaliyetler sırasında karşılaşılabilecek riskler, Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren
ve temel belge niteliğinde olan “Risk Yönetimi Politikaları” çerçevesinde yönetilmektedir. Risk yönetimi
politikalarının temel amacı, risk ölçme, değerlendirme ve kontrol usullerinin saptanması ve nihai olarak
Şirket’in aktif kalitesi ile belirli bir getiri karşılığında üstlenmeyi göze aldığı risk düzeyinin, sigortacılık
mevzuatının öngördüğü sınırlar ve Şirket’in risk toleransı ile uyumunun sağlanmasıdır. Nihai amacın
gerçekleştirilmesi; sigortacılık faaliyetinden kaynaklanan riskin seçiminde, riske ilişkin tam ve doğru bilgi
edinme yoluyla riskin kalitesinin önemle gözetilmesi, risk portföyü hasar frekansı ile hasar şiddetlerinin etkin
olarak izlenmesi, treteler, ihtiyari reasürans ve koasürans anlaşmaları gibi riskin devrine ilişkin araçlar ile risk
limitleri gibi risk yönetimi araçlarının etkin biçimde kullanılması yolları ile sağlanmaktadır.
Risk toleransı, Şirket’in uzun vadeli stratejileri, özkaynak olanakları, sağlanacak getiriler ile genel ekonomik
beklentiler dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve risk limitleri ile ifade edilir. Sigortalama
sürecinde yetki limitleri; poliçe üretimi aşamasında, acentelere, bölge müdürlüklerine, teknik müdürlüklere,
genel müdür yardımcılarına ve Üst Kurula branşlar, kabulü mümkün olmayan ya da ön izin ile mümkün
olabilecek özel riskler, teminat kapsamları ve coğrafi bölgeler bazında verilen risk kabul yetkileri ile hasar
tazminatlarının ödenmesi aşamasında, bölge müdürlüklerine, hasar yönetimi müdürlüğüne, oto hasar
müdürlüğüne ve genel müdür ve yardımcılarından oluşan Hasar Kuruluna verilen hasar ödeme yetki
limitleridir.
Risk kabulü her halükarda ihtiyatlılık prensipleri çerçevesinde teknik kar beklentisine göre yapılır. Poliçe
teminat kapsamı, koşulu ve fiyatı bu beklentiye yönelik olarak oluşturulur.
Sigortalama sürecinin başlangıcını oluşturan poliçelendirme işlemlerini yerine getiren tüm yetki sahiplerinin,
Şirket’in ilgili işlemden doğan riskleri kabullenmesinin uygun olacağına kani ve bu kanaate ulaşmasına
yetecek tüm istihbarı bilgiyi temin etmiş olması esastır. Diğer taraftan risk kabul kararı, verilecek teminatın
reasürörlere ve/veya koasürörlere devri imkanı ve koşullarının irdelenmesi ile olanaklı hale gelmektedir.
Taşınılan sigorta risklerinin Şirket’in mali bünyesini tahrip edici nitelikteki zararlara sebebiyet vermesinin
önüne geçilmesi, taşınılan risklerin Şirket’in risk toleransı ve öz kaynak olanaklarının üstünde kalan kısmının,
treteler, ihtiyari reasürans ve koasürans anlaşmaları yoluyla reasürörlere/koasürörlere devri ile sağlanır.
Reasürans korumasının kapsamı ve koşulları her sigorta branşının kendine özgü yapısı dikkate alınarak
belirlenir.
38
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta riskinin ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.1
Sigorta riskinin yönetimi (devamı)
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan risklerin yönetilmesindeki amaç ve bu risklerin azaltılmasına
ilişkin politikalar (devamı)
Sigorta riskine karşı duyarlılık
Sigorta riskleri genel olarak, deprem ve sair katastrofik riskler dışında normal bir faaliyet döneminde telafi
edilemeyecek büyüklükte zararlara yol açabilecek nitelik taşımamaktadır. Bu itibarla, sigorta riski açısından
yüksek derecede duyarlılık deprem ve sair katastrofik riskler için söz konusudur.
Deprem ve sair katastrofik risklerden kaynaklanabilecek tazminat tutarlarının, yapılmış olan hasar fazlası
anlaşmalarının üst limitlerinin üzerinde gerçekleşmesi durumu Şirket’in birincil derecedeki sigortacılık riski
olarak öne çıkmakta ve ihtiyatlı bir yaklaşımla yönetilmektedir. Hasar fazlası anlaşmaları üst limiti, olası
İstanbul depreminin şiddeti ve oluşturacağı zarar ihtimali bakımından öngörülen en kötü senaryo tahtında ve
uluslararası kabul görmüş deprem modellemeleri vasıtasıyla belirlenmektedir. Şirketin katastrofik riskler için
aldığı toplam koruma tutarı en az 1000 yılda bir meydana gelecek düzeyde bir deprem için öngörülen tazminat
tutarı dikkate alınarak belirlenmektir.
39
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta riskinin ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.1
Sigorta riskinin yönetimi (devamı)
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan risklerin yönetilmesindeki amaç ve bu risklerin azaltılmasına
ilişkin politikalar (devamı)
Sigorta riski yoğunlaşmaları
Şirket’in branşlar bazında sigortacılık riski yoğunlaşması brüt ve net (reasürans sonrası) olarak aşağıdaki
tabloda özetlenmiştir:
Toplam hasar yükümlülüğü(*)
31 Aralık 2014
Kara araçları sorumluluk
Genel sorumluluk
Yangın ve doğal afetler
Genel zararlar
Kara araçları
Su araçları
Nakliyat
Hava araçları
Finansal kayıplar
Kaza
Hava araçları sorumluluk
Hastalık-sağlık
Kredi
Hukuksal koruma
Toplam
Brüt toplam
hasar
yükümlülüğü
536.683.814
302.883.129
126.898.890
68.615.172
83.781.790
35.733.940
19.805.194
28.943.534
17.017.918
15.096.696
4.955.110
1.936.936
759.191
876.450
1.243.987.764
Toplam hasar
yükümlülüğü
reasürör payı
(16.321.658)
(35.816.816)
(67.749.236)
(41.639.167)
1.274.635
(18.673.835)
(13.706.887)
(20.172.876)
(15.402.033)
(1.291.762)
(59.627)
(53.446)
(186.986)
31
(229.799.663)
Net toplam
hasar
yükümlülüğü
520.362.156
267.066.313
59.149.654
26.976.005
85.056.425
17.060.105
6.098.307
8.770.658
1.615.885
13.804.934
4.895.483
1.883.490
572.205
876.481
1.014.188.101
Toplam hasar yükümlülüğü(*)
31 Aralık 2013
Kara araçları sorumluluk
Genel sorumluluk
Yangın ve doğal afetler
Kara araçları
Genel zararlar
Hava araçları
Su araçları
Nakliyat
Kaza
Finansal kayıplar
Hava araçları sorumluluk
Hastalık-sağlık
Kredi
Hukuksal koruma
Toplam
Brüt toplam
hasar
yükümlülüğü
392.957.242
145.694.331
75.030.329
57.404.411
55.319.765
24.940.859
22.199.757
22.053.555
16.393.181
7.323.143
1.482.083
1.352.782
1.228.470
448.905
823.828.813
Toplam hasar
yükümlülüğü
reasürör payı
(15.116.022)
(14.833.210)
(31.394.357)
1.789.780
(33.483.122)
(15.814.715)
(8.976.371)
(11.185.251)
(430.548)
(5.559.770)
(312.944)
(18.250)
34.052
(56.773)
(135.357.501)
Net toplam
hasar
yükümlülüğü
377.841.220
130.861.121
43.635.972
59.194.191
21.836.643
9.126.144
13.223.386
10.868.304
15.962.633
1.763.373
1.169.139
1.334.532
1.262.522
392.132
688.471.312
(*)
Toplam hasar yükümlülüğü, fiilen gerçekleşmiş tahmini tazminat bedellerini, indirilmiş davalı muallaklar
tutarlarını ve gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş tazminat bedellerini içermektedir.
40
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta riskinin ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.1
Sigorta riskinin yönetimi (devamı)
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan risklerin yönetilmesindeki amaç ve bu risklerin azaltılmasına
ilişkin politikalar (devamı)
Sigorta riski yoğunlaşmaları (devamı)
Şirket’in hasarın oluştuğu coğrafi bölgeye göre sigorta riski yoğunlaşması brüt ve net (reasürans sonrası)
olarak aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
Toplam hasar yükümlülüğü(*)
31 Aralık 2014
Brüt toplam
hasar
yükümlülüğü
Toplam hasar
yükümlülüğü
reasürör payı
Net toplam
hasar
yükümlülüğü
945.064.232
1.905.186
156.303
224.723
947.350.444
(221.076.633)
(566.539)
(95.322)
(4.829)
(221.743.323)
723.987.599
1.338.647
60.981
219.894
725.607.121
Brüt toplam
hasar
yükümlülüğü
Toplam hasar
yükümlülüğü
reasürör payı
Net toplam
hasar
yükümlülüğü
522.387.693
137.929.862
73.890.193
68.908.939
43.207.867
34.487.066
64.252.612
945.064.232
(121.442.279)
(43.864.250)
(11.987.253)
(10.656.183)
(7.764.575)
(2.878.530)
(22.483.563)
(221.076.633)
400.945.414
94.065.612
61.902.940
58.252.756
35.443.292
31.608.536
41.769.049
723.987.599
Türkiye
Avrupa
Amerika
Asya
Toplam
Toplam hasar yükümlülüğü
31 Aralık 2014
Marmara Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Ege Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
G. Doğu Anadolu Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Toplam
(*)
Toplam hasar yükümlülüğü, fiilen gerçekleşmiş tahmini tazminat bedellerini içermektedir. 327.611.024TL
tutarındaki brüt gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedeli, hasarın oluştuğu coğrafi bölgeye
göre dağıtımı yapılamayan 44.286.418 TL tutarındaki trete işleri ve (75.260.122) TL tutarında davalı sürecindeki
dosyalardan tenzil edilen muhtemel gelirler hariçtir.
41
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta riskinin ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.1
Sigorta riskinin yönetimi (devamı)
Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan risklerin yönetilmesindeki amaç ve bu risklerin azaltılmasına
ilişkin politikalar (devamı)
Sigorta riski yoğunlaşmaları (devamı)
Toplam hasar yükümlülüğü(*)
31 Aralık 2013
Brüt toplam
hasar
yükümlülüğü
Toplam hasar
yükümlülüğü
reasürör payı
Net toplam
hasar
yükümlülüğü
645.190.292
1.969.039
293.765
190.977
647.644.073
(134.181.200)
(264.418)
(11.963)
(67.662)
(134.525.243)
511.009.092
1.704.621
281.802
123.315
513.118.830
Brüt toplam
hasar
yükümlülüğü
Toplam hasar
yükümlülüğü
reasürör payı
Net toplam
hasar
yükümlülüğü
326.101.895
80.036.803
58.923.420
55.160.378
47.737.283
45.936.845
31.293.668
645.190.292
(84.537.280)
(7.988.570)
(5.953.188)
(6.895.999)
(17.149.331)
(8.833.747)
(2.823.085)
(134.181.200)
241.564.615
72.048.233
52.970.232
48.264.379
30.587.952
37.103.098
28.470.583
511.009.092
Türkiye
Avrupa
Asya
Afrika
Toplam
Toplam hasar yükümlülüğü
31 Aralık 2013
Marmara Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Ege Bölgesi
Akdeniz Bölgesi
G. Doğu Anadolu Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
Toplam
(*)
Toplam hasar yükümlülüğü, fiilen gerçekleşmiş tahmini tazminat bedellerini içermektedir. 193.676.094 tutarındaki
brüt gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedeli, hasarın oluştuğu coğrafi bölgeye göre dağıtımı
yapılamayan 36.258.273 TL tutarındaki trete işleri ve (53.749.627) TL tutarında davalı sürecindeki dosyalardan
tenzil edilen muhtemel gelirler hariçtir.
Branşlar itibarıyla verilen sigorta teminatı tutarı
Kara araçları sorumluluk
Hastalık-sağlık
Yangın ve doğal afetler
Kaza
Genel zararlar
Genel sorumluluk
Kara araçları
Nakliyat
Su araçları
Hava araçları
Hukuksal koruma
Toplam
42
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
4.283.371.745.693
263.459.916.521
254.952.055.702
35.427.794.810
41.614.148.232
63.746.730.255
40.753.693.279
46.432.952.597
17.529.066.354
1.651.393.745
38.500
5.048.939.535.688
4.511.111.250.942
195.943.025.085
221.876.822.746
33.131.190.355
41.043.206.431
49.463.100.289
31.063.663.602
21.981.060.492
14.968.174.500
979.655.702
-5.121.561.150.144
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta riskinin ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.2
Finansal riskin yönetimi
Giriş ve genel açıklamalar
Bu not, aşağıda belirtilenlerin her biri için Şirket’in maruz kaldığı riskleri, risklerini yönetmek ve ölçmek için
uyguladığı politikaları prosedürlerin, amaçlarını ve sermaye yönetimi ile ilgili bilgileri göstermektedir. Şirket
finansal araçların kullanımından kaynaklanan aşağıdaki risklere maruz kalmaktadır:



kredi riski
likidite riski
piyasa riski
Risk yönetimi yapısının tesis edilmesi ve gözetimindeki tüm sorumluluk Yönetim Kurulu’ndadır. Risk
yönetimi sistemini tasarlamak ve uygulamak, risk yönetimi politikalarını ve uygulama usullerini belirlemek,
risk yönetimi politika ve usullerinin uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak Risk Yönetimi ve İç
Kontrol Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Müdürlüğü faaliyetleri doğrudan
Genel Müdür tarafından sevk ve idare edilir. Yönetim Kurulu risk yönetimi sisteminin etkinliğini Şirket’in
Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla yürütmektedir.
Şirket’in risk yönetim politikaları ve bunlara ilişkin uygulama usulleri Yönetim Kurulu tarafından
oluşturularak yürürlüğe konulan ve üst düzey yönetim tarafından uygulanan yazılı standartları ihtiva
etmektedir. Bu politikalar, risk yönetimi fonksiyonunun organizasyonunu ve kapsamını, risklerin ölçülme
usullerini, Yönetim Kurulu’nun, üst yönetimin ve tüm çalışanların görev ve sorumluluklarını, risk limitlerinin
saptanma usullerini, limit ihlallerinin oluşması durumunda izlenecek yolları, çeşitli olay ve durumlarda
verilmesi zorunlu onay ve teyitleri içeren genel nitelikli standartlardır.
Kredi riski
Kredi riski en basit şekilde karşı tarafın üzerinde mutabık kalınan sözleşme şartlarına uygun olarak
yükümlülüklerini yerine getirememe olasılığı olarak tanımlanır. Şirket’in kredi riskine maruz kaldığı başlıca
bilanço kalemleri aşağıdaki gibidir:











bankalar
diğer nakit ve nakit benzeri varlıklar
satılmaya hazır finansal varlıklar (hisse senetleri hariç)
alım-satım amaçlı finansal varlıklar (hisse senetleri hariç)
vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
sigortalılardan prim alacakları
acentelerden alacaklar
reasürörlerden komisyon ve ödenen hasarlarla ilgili alacaklar
sigorta yükümlülüklerinden kaynaklanan reasürans payları
ilişkili taraflardan alacaklar
diğer alacaklar
Sigorta riskini yönetmede en yaygın yöntem reasürans sözleşmesi yapmaktır. Fakat reasürans sözleşmesi
yoluyla sigorta riskinin devredilmesi, ilk sigorta yapan olarak Şirket’in yükümlülüğünü ortadan
kaldırmamaktadır. Eğer reasürans şirketi hasarı ödemezse, Şirket’in poliçe sahibine karşı olan sorumluluğu
devam eder. Şirket, reasürans şirketinin güvenilirliğini, yıllık yapılan sözleşme öncesi söz konusu şirketin
finansal durumunu inceleyerek değerlendirmektedir.
43
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta riskinin ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.2
Finansal riskin yönetimi (devamı)
Kredi riski (devamı)
Kredi riskine maruz varlıkların defter değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Nakit ve nakit benzeri varlıklar (Not 14)
Esas faaliyetlerden alacaklar (Not 12)
Finansal varlıklar (Not 11)(*)
Muallak tazminat karşılığındaki reasürör payı (Not 10), (Not 17)
Peşin ödenen vergiler ve fonlar (Not 19)
Diğer alacaklar (Not 12)
Gelir tahakkukları (Not 10)
Diğer cari varlıklar (Not 12)
İlişkili taraflardan alacaklar (Not 12)
Toplam
(*)
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
1.606.182.886
797.454.113
539.941.067
229.799.663
1.848.492
3.595.183
2.733.430
1.895.592
-3.183.450.426
1.154.688.944
773.925.226
542.222.098
135.357.501
9.659.923
2.968.734
1.086.704
735.558
72.324
2.620.717.012
104.126.890 TL tutarındaki hisse senetleri dahil edilmemiştir (31 Aralık 2013: 88.786.648 TL).
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, esas faaliyetlerden alacakların yaşlandırması ve ayrılan
karşılıklar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
Brüt tutar Ayrılan karşılık
Vadesi gelmemiş alacaklar
Vadesi 0-30 gün gecikmiş alacaklar
Vadesi 31-60 gün gecikmiş alacaklar
Vadesi 61-90 gün gecikmiş alacaklar
Vadesi 90 günden fazla gecikmiş alacaklar(*)
Toplam(**)
583.917.123
89.759.753
13.190.866
3.147.750
116.737.854
806.753.346
----(113.380.507)
(113.380.507)
31 Aralık 2013
Brüt tutar Ayrılan karşılık
565.073.223
77.880.279
12.545.113
4.096.093
116.140.120
775.734.828
----(102.829.158)
(102.829.158)
(*)
Hazine Müsteşarlığı’nın 3 Şubat 2005 tarih ve B.02.1.HM.O.SGM.0.3.1/01/05 no.’lu yazısı uyarınca rücu işlemlerinin dava/icra
yoluyla yapılması durumunda ilgili tutarlar finansal tablolarda esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar hesabında takip
edilmekte, aynı tutarda şüpheli alacaklar karşılığı ayrılmaktadır. İlgili tutarlar yukarıdaki tabloda ‘vadesi 90 günden fazla
gecikmiş alacaklar’ satırında gösterilmiştir.
(**)
Finansal tablolarda belirtilen sigortacılık ve reasürans faaliyetlerinden alacaklar bakiyesinde 806.753.346 TL (31 Aralık 2013:
775.734.828 TL) tutarının haricinde aracılar kanalıyla tahsil edilip Şirket’e henüz devredilmemiş 81.109.551 TL (31 Aralık
2013: 81.315.004 TL) ve rücu-sovtaj alacağı olarak 30.648.790 TL (31 Aralık 2013: 29.179.630 TL) bulunmakta olup kanuni
takibe konu olmamış vadesi şahıslarda 4 ay, şirketlerde ise 6 aydan fazla gecikmiş 7.677.067 TL (31 Aralık 2013: 9.475.078
TL) tutarında rücu alacak karşılığı dahil edilmemiştir.
Sigortacılık faaliyetlerinden ve esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacak karşılığının dönem içindeki
hareketi aşağıdaki gibidir:
Dönem başı sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı
Dönem içinde yapılan tahsilatlar (Not 47)
Dönem içinde ayrılan değer düşüklüğü karşılıkları (Not 47)
Dönem içinde rücu alacakları için ayrılan şüpheli alacaklar karşılıkları
(Not 47)
Dönem sonu sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı
44
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
102.829.158
(1.071.425)
2.518.673
87.996.612
(908.822)
1.503.704
9.104.101
113.380.507
14.237.664
102.829.158
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta riskinin ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.2 Finansal riskin yönetimi (devamı)
Likidite riski
Likidite riski, Şirket’in nakit çıkışlarını tam olarak ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna sahip bulunmaması nedeniyle maruz kalabileceği
zarar ihtimalidir.
Likidite riskinin yönetimi
Likidite riskinden korunmak amacıyla varlık ve yükümlülükler arasında vade uyumunun sağlanması gözetilmekte, ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacının eksiksiz bir
biçimde sağlanabilmesi amacıyla likit değerler muhafaza edilmektedir.
Parasal varlık ve yükümlülüklerin kalan vade dağılımları:
31 Aralık 2014
Kayıtlı değeri
1 aya kadar
1 – 3 ay
3 – 6 ay
6 – 12 ay
1 yıldan uzun
Vadesiz
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Finansal varlıklar
Esas faaliyetlerden alacaklar
Diğer alacaklar ve cari varlıklar
Gelir tahakkukları
Toplam parasal varlıklar
1.606.048.714
644.067.957
797.454.113
4.962.323
2.733.430
3.055.266.537
563.509.281
16.290.316
77.086.258
2.949.214
-659.835.069
960.079.777
29.820.736
309.715.708
718.715
1.250.015
1.301.584.951
82.459.656
33.595.436
319.130.980
431.465
1.483.415
437.100.952
-43.855.877
83.346.625
862.929
-128.065.431
-248.492.451
8.174.542
--256.666.993
-272.013.141
---272.013.141
Sigortacılık teknik karşılıkları(*)
Esas faaliyetlerden borçlar
Diğer borçlar
Ödenecek vergi ve benzeri diğer yükümlülükler ile karşılıkları
Diğer risklere ilişkin karşılıklar ve gider tahakkukları
Toplam parasal yükümlülükler
1.014.188.101
302.045.983
47.561.333
27.386.135
47.233.313
1.438.414.865
152.781.804
76.105.908
18.251.375
27.386.135
-274.525.222
305.563.607
46.629.462
26.393.381
-3.356.650
381.943.100
116.206.094
83.703.672
--15.759.247
215.669.013
99.256.001
95.606.941
---194.862.942
340.380.595
-2.916.577
-28.117.416
371.414.588
-------
(*)
Muallak tazminat karşılıkları tahmin edilen ödeme tarihleri göz önüne alınarak vade dağılımına tabi tutulmuş olup muallak tazminat karşılıklarının tamamı ilişikteki finansal
tablolarda kısa vadeli yükümlülükler içinde gösterilmiştir.
45
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta riskinin ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.2 Finansal riskin yönetimi (devamı)
Likidite riski (devamı)
Likidite riskinin yönetimi (devamı)
31 Aralık 2013
Kayıtlı değeri
1 aya kadar
1 – 3 ay
3 – 6 ay
6 – 12 ay
1 yıldan uzun
Vadesiz
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Finansal varlıklar
Esas faaliyetlerden alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer alacaklar ve cari varlıklar
Gelir tahakkukları
Toplam parasal varlıklar
1.153.712.216
631.008.746
773.925.226
72.324
3.234.708
1.086.704
2.563.039.924
552.341.090
26.458.758
80.117.472
12.054
656.067
-659.585.441
585.163.978
13.800.085
288.235.185
24.108
1.312.134
-888.535.490
16.207.148
28.181.861
315.443.908
24.108
936.264
1.086.704
361.879.993
-70.723.063
78.142.696
12.054
330.243
-149.208.056
-308.660.105
11.985.965
---320.646.070
-183.184.874
----183.184.874
Sigortacılık teknik karşılıkları(*)
Esas faaliyetlerden borçlar
Diğer borçlar
Ödenecek vergi ve benzeri diğer yükümlülükler ile karşılıkları
Diğer risklere ilişkin karşılıklar ve gider tahakkukları
Toplam parasal yükümlülükler
688.471.312
327.033.095
56.534.780
27.491.024
36.731.263
1.136.261.474
105.907.915
51.873.735
18.089.629
27.491.024
-203.362.303
211.815.830
4.506.003
21.458.198
-16.480.307
254.260.338
80.988.022
263.749.010
10.147.654
-915.265
355.799.951
68.551.187
6.904.347
3.802.264
--79.257.798
221.208.358
-3.037.035
-19.335.691
243.581.084
-------
(*)
Muallak tazminat karşılıkları tahmin edilen ödeme tarihleri göz önüne alınarak vade dağılımına tabi tutulmuş olup muallak tazminat karşılıklarının tamamı ilişikteki finansal
tablolarda kısa vadeli yükümlülükler içinde gösterilmiştir.
46
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta riskinin ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.2
Finansal riskin yönetimi (devamı)
Piyasa riski
Piyasa riski, faiz oranı ve döviz kurları gibi piyasa fiyatlarında olabilecek değişikliklerin Şirket’in gelirini
veya elinde bulundurduğu finansal araçların değerini etkileme riskidir. Piyasa riski yönetiminin amacı, risk
karlılığının optimize edilerek, piyasa riski tutarının kabul edilebilir parametrelerde kontrol edilebilmesidir.
Kur riski
Şirket dövize dayalı yapılan sigortacılık ve reasürans faaliyetleri sebebiyle kur riskine maruz kalmaktadır.
Yabancı para işlemlerinden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri işlemin yapıldığı dönemde kayıtlara intikal
ettirilmiştir. Dönem sonlarında, yabancı para işlemlerinin kaydedildiği aktif ve pasif hesapların bakiyeleri,
dönem sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) döviz alış kurlarından değerlemeye tabi
tutularak TL’ye çevrilmiş ve oluşan kur farkları kambiyo işlemleri karı ve zararı olarak kayıtlara
yansıtılmıştır.
Şirket’in maruz kaldığı kur riskine ilişkin detaylar ilişikteki tabloda verilmiştir:
31 Aralık 2014
ABD Doları
Avro
Diğer para
birimleri
Toplam
Esas faaliyetlerden alacaklar
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Toplam yabancı para varlıklar
170.593.626
-120.322.331
290.915.957
44.519.657
12.320.065
2.232.333
59.072.055
5.389.927
-987.046
6.376.973
220.503.210
12.320.065
123.541.710
356.364.985
Sigortacılık teknik karşılıkları
Esas faaliyetlerden borçlar
Toplam yabancı para yükümlülükler
91.396.977
111.938.980
203.335.957
24.659.552
9.454.831
34.114.383
691.344
-691.344
116.747.873
121.393.811
238.141.684
87.580.000
24.957.672
5.685.629
118.223.301
31 Aralık 2013
ABD Doları
Avro
Diğer para
birimleri
Toplam
Esas faaliyetlerden alacaklar
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Toplam yabancı para varlıklar
146.548.975
-119.962.922
266.511.897
40.037.398
9.115.193
3.084.146
52.236.737
1.091.043
-1.036.139
2.127.182
187.677.416
9.115.193
124.083.207
320.875.816
Sigortacılık teknik karşılıkları
Esas faaliyetlerden borçlar
Toplam yabancı para yükümlülükler
104.016.906
127.927.163
231.944.069
21.350.893
26.396.067
47.746.960
1.666.077
948.835
2.614.912
127.033.876
155.272.065
282.305.941
34.567.828
4.489.777
(487.730)
38.569.875
Bilanço pozisyonu
Bilanço pozisyonu
Yukarıdaki tablonun değerlendirilebilmesi amacıyla ilgili yabancı para tutarlarının TL karşılıkları
gösterilmiştir.
Dövize dayalı teknik karşılıklar herhangi bir kur belirtilmemişse 31 Aralık 2014 tarihli TCMB döviz satış
kuru ile değerlenirken diğer dövize dayalı işlemler, işlem tarihindeki geçerli kurlar esas alınarak
muhasebeleştirilip, raporlama dönemi sonu itibarıyla yabancı para cinsinden aktif ve pasif kalemler 31 Aralık
2014 tarihli TCMB alış kurları ile değerlenmiştir.
47
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta riskinin ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.2
Finansal riskin yönetimi (devamı)
Piyasa riski (devamı)
Maruz kalınan kur riski
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla yabancı para bakiyelerin çevriminde kullanılan kurlar
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
ABD Doları
Avro
2,3189
2,1343
2,8207
2,9365
TL’nin aşağıdaki para birimlerine karşılık yüzde 10 değer kaybı dolayısıyla 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013
tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde özkaynaklarda ve gelir tablosunda (vergi etkisi hariç) oluşacak
azalış aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu analiz tüm diğer değişkenlerin, özellikle faiz oranlarının, sabit
kaldığı varsayımıyla hazırlanmıştır. TL’nin ilgili para birimlerine karşı yüzde 10 değer kazanması durumunda
etki aynı tutarda fakat ters yönde olacaktır.
31 Aralık 2014
Özkaynak(*)
Gelir tablosu
ABD Doları
Avro
Diğer
Toplam, net
(*)
8.758.000
2.495.767
568.563
11.822.330
8.758.000
2.495.767
568.563
11.822.330
31 Aralık 2013
Özkaynak(*)
Gelir tablosu
3.456.783
448.978
(48.773)
3.856.988
3.456.783
448.978
(48.773)
3.856.988
Özkaynak etkisi, TL’nin ilgili yabancı para birimlerine karşı %10’luk değer kaybından dolayı oluşacak gelir tablosu
etkisini de içermektedir.
48
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta riskinin ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.2
Finansal riskin yönetimi (devamı)
Piyasa riski (devamı)
Maruz kalınan faiz oranı riski
Alım-satım amaçlı olmayan portföylerin maruz kaldığı temel risk, piyasa faiz oranlarındaki değişim sonucu,
finansal varlıklardan ileride elde edilecek nakit akımlarında meydana gelecek dalgalanma ve finansal
varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki azalma sonucu oluşacak zarardır. Faiz oranı riskinin yönetimi faiz
oranı aralığının izlenmesi ve yeniden fiyatlandırma bantları için önceden onaylanmış limitlerin belirlenmesi
ile yapılmaktadır.
Raporlama dönemi sonu itibarıyla, Şirket’in faiz getirili ve faiz götürülü finansal varlık ve yükümlülüklerinin
faiz profili aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:
(*)
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
Sabit faizli finansal varlıklar:
Alım satım amaçlı finansal varlıklar – ters repo (Not 11)
Bankalar (Not 14)
Satılmaya hazır finansal varlıklar - özel sektör borçlanma senetleri (Not 11)
Sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar (Not 12)
Satılmaya hazır finansal varlıklar - devlet borçlanma senetleri (Not 11)
5.887.281
1.350.525.371
-6.739.965
260.405.699
26.447.255
885.045.104
122.041.060
5.128.627
191.749.446
Değişken faizli finansal varlıklar:
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar – devlet borçlanma senetleri
(Not 11)
Satılmaya hazır finansal varlıklar - devlet borçlanma senetleri (Not 11)
Alım satım amaçlı finansal varlıklar – devlet borçlanma senetleri (Not 11)
Satılmaya hazır finansal varlıklar - özel sektör borçlanma senetleri (Not 11)
73.670.047
11.198.005
900.017
19.993.767
94.501.549
11.180.763
914.787
989.012
6.208.075 TL tutarındaki vadesiz bankalar mevduatı dahil edilmemiştir (31 Aralık 2013: 16.793.473 TL).
Finansal enstrümanların faize duyarlılığı
Gelir tablosunun faize duyarlılığı, aşağıda varsayılan nispetlerde faiz oranlarındaki değişimin 31 Aralık 2014
ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla portföyde bulunan alım-satım amaçlı ve satılmaya hazır finansal
varlıkların gerçeğe uygun değerlerine olan etkisidir. Bu analiz sırasında, diğer değişkenlerin sabit olduğu
varsayılmaktadır. Hesaplamalarda söz konusu değişimlerin vergi etkileri dikkate alınmamıştır.
31 Aralık 2014
Gelir tablosu
100 bp artış 100 bp azalış
Alım-satım amaçlı finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Toplam, net
(*)
(20.889)
-(20.889)
21.616
-21.616
Özkaynak(*)
100 bp artış 100 bp azalış
(20.889)
(3.964.215)
(3.985.104)
21.616
4.094.020
4.115.636
Özkaynak etkisi, faiz oranlarında varsayılan oranlardaki değişimin gelir tablosu üzerindeki etkisini de içermektedir.
49
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta riskinin ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.2
Finansal riskin yönetimi (devamı)
Piyasa riski (devamı)
Finansal enstrümanların faize duyarlılığı (devamı)
Gelir tablosu
100 bp artış
100 bp azalış
31 Aralık 2013
Alım-satım amaçlı finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Toplam, net
(*)
(28.046)
-(28.046)
29.286
-29.286
Özkaynak(*)
100 bp artış
100 bp azalış
(28.046)
(3.107.941)
(3.135.987)
29.286
3.208.812
3.238.098
Özkaynak etkisi, faiz oranlarında varsayılan oranlardaki değişimin gelir tablosu üzerindeki etkisini de içermektedir.
Gerçeğe uygun değer gösterimi
Finansal araçların tahmini piyasa değerleri, elde bulunan piyasa verileri kullanılarak ve eğer mümkünse uygun
değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmektedir.
Şirket, elinde bulundurduğu menkul kıymetlerini alım-satım amaçlı finansal varlıklar, satılmaya hazır finansal
varlıklar ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar olarak sınıflandırmıştır. Alım-satım amaçlı finansal
varlıklar ve satılmaya hazır finansal varlıklar ilişikteki finansal tablolarda borsalarda oluşan fiyatlar veya
brokerler tarafından açıklanan fiyatlar kullanılmak suretiyle gerçeğe uygun değerleri üzerinden
gösterilmişlerdir. Aktif bir piyasada (borsada) işlem görmeyen hisse senetleri ise elde etme maliyetleri
üzerinden izlenmekte, bu varlıklar varsa değer azalış karşılıkları düşüldükten sonra maliyet bedelleri ile
finansal tablolarda gösterilmektedir. İlişikteki finansal tablolarda etkin faiz yöntemine göre hesaplanan itfa
edilmiş maliyet bedelleri üzerinden gösterilen ve 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla defter değeri 73.670.047 TL
(31 Aralık 2013: 94.501.549 TL) olan vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıkların gerçeğe uygun değeri
74.133.508 TL (31 Aralık 2013: 93.990.092 TL) olarak ölçülmüştür.
Şirket yönetimi diğer finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin kayıtlı değerlerinden
önemli ölçüde farklı olmadığını tahmin etmektedir.
Hisse senetlerinin gerçeğe uygun değer duyarlılığı
Hisse senedi fiyat riski, hisse senedi endeks seviyelerinin ve ilgili hisse senedinin değerinin değişmesi
sonucunda hisse senetlerinin piyasa değerlerinin düşmesi riskidir.
İMKB’de işlem gören ve piyasa değerleri ile ölçülen hisse senetlerinin, endekste yaşanması muhtemel
%10’luk değer kaybı sonucunda gerçeğe uygun değerlerindeki değişimlerin (tüm diğer değişkenler sabit
olmak kaydıyla) Şirket’in kar/zararı üzerindeki etkisi (vergi etkisi hariç) aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
Gelir tablosu
Özkaynak(*)
Alım-satım amaçlı finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
İştirakler
Toplam, net
(*)
(303.683)
--(303.683)
(303.683)
(9.717.561)
(39.140.000)
(49.161.244)
31 Aralık 2013
Gelir tablosu
Özkaynak(*)
(266.316)
--(266.316)
(266.316)
(8.196.227)
(36.820.000)
(45.282.543)
Özkaynak etkisi, faiz oranlarında varsayılan oranlardaki değişimin gelir tablosu üzerindeki etkisini de içermektedir.
50
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta riskinin ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.2
Finansal riskin yönetimi (devamı)
Piyasa riski (devamı)
Gerçeğe uygun değer ile ölçüme ilişkin sınıflandırma
TFRS 7 – Finansal Araçlar: Açıklama standardı finansal tablolarda gerçeğe uygun değerleri üzerinden
ölçülerek gösterilen finansal araçların gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde kullanılan verilerin
önemini yansıtan bir sıra dahilinde sınıflandırılarak gösterilmesini gerektirmektedir. Bu sınıflandırma esas
olarak söz konusu verilerin gözlemlenebilir nitelikte olup olmamasına dayanmaktadır. Gözlemlenebilir
nitelikteki veriler, bağımsız kaynaklardan edinilen piyasa verilerinin kullanılması; gözlemlenebilir nitelikte
olmayan veriler ise Şirket’in piyasa tahmin ve varsayımlarının kullanılması anlamına gelmektedir. Bu şekilde
bir ayırım, genel olarak aşağıdaki sınıflamaları ortaya çıkarmaktadır.
1’inci Seviye: Özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar;
2’nci Seviye: 1 inci seviyede yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından
doğrudan (fiyatlar aracılığıyla) ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir
nitelikteki veriler;
3’üncü Seviye: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler
(gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler).
Sınıflandırma, kullanılabilir olması durumunda gözlemlenebilir nitelikteki piyasa verilerinin kullanılmasını
gerektirmektedir.
Bu çerçevede gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun
değer sınıflandırması aşağıdaki gibidir:
1. Seviye
Finansal varlıklar:
İştirakler (Not 9)
Alım-satım amaçlı finansal varlıklar (Not 11)
Satılmaya hazır finansal varlıklar(*) (Not 11)
Toplam finansal varlıklar
391.400.000
134.054.733
432.428.727
957.883.460
1. Seviye
Finansal varlıklar:
İştirakler (Not 9)
Alım-satım amaçlı finansal varlıklar (Not 11)
Satılmaya hazır finansal varlıklar(*) (Not 11)
Toplam finansal varlıklar
(*)
368.200.000
85.630.648
446.715.336
900.545.984
31 Aralık 2014
2. Seviye
3. Seviye
-----
Toplam
--3.297.263
3.297.263
391.400.000
134.054.733
435.725.990
961.180.723
31 Aralık 2013
2. Seviye
3. Seviye
Toplam
-----
--3.297.263
3.297.263
368.200.000
85.630.648
450.012.599
903.843.247
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, 617.187 TL tutarındaki hisse senetleri halka açık hisse senetleri olmadığı ve güvenilir biçimde
gerçeğe uygun değerleri belirlenemediği için maliyet değerleri ile ölçüldüklerinden tabloda yer almamaktadır. (31 Aralık 2013:
863.950 TL).
Dönem başı satılmaya hazır finansal varlıklar
Değerleme artışı (Finansal varlıkların değerlemesi hesabı)
Dönem sonu satılmaya hazır finansal varlıklar
51
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
3.297.263
-3.297.263
3.272.355
24.908
3.297.263
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
4
Sigorta riskinin ve finansal riskin yönetimi (devamı)
4.2
Finansal riskin yönetimi (devamı)
Finansal varlıklardan kaynaklanan kazanç ve kayıplar
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen finansal kazanç ve kayıplar:
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
99.252.595
59.970.980
16.000.000
63.016.751
52.709.177
18.000.000
10.730.801
9.909.524
10.197.910
20.210.895
702.880
453.914
Banka mevduatlarından elde edilen faiz gelirleri
Kambiyo karları
İştirak gelirleri
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık olarak sınıflandırılmış borçlanma
senetlerinden elde edilen gelirler
Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmış hisse senetlerinden elde
edilen gelirler
Alım satım amaçlı finansal varlık olarak sınıflandırılmış hisse senetlerinden
elde edilen gelirler
Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmış borçlanma senetlerinden
elde edilen gelirler
Alım satım amaçlı finansal varlık olarak sınıflandırılmış borçlanma
senetlerinden elde edilen gelirler
Türev ürünlerden elde edilen gelirler
Yatırım fonlarından elde edilen gelirler
Diğer
Yatırım gelirleri
35.373.747
15.639.877
75.040
205.678
21.308.588
3.106.153
256.924.372
262.958
212.931
1.604.205
1.232.065
183.252.297
Menkul kıymet değer azalışları
Kambiyo zararları
Türev ürünler sonucunda oluşan zararlar
Menkul kıymet satış zararları
Yatırım yönetim giderleri-faiz dahil
Yatırım giderleri
(3.509.979)
(49.954.025)
(184.509)
(7.713.065)
(136.623)
(61.498.201)
(4.677.619)
(28.804.896)
(99.585)
(13.581.516)
-(47.163.616)
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen finansal kazanç ve kayıplar, net
195.426.171
136.088.681
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
23.200.000
106.200.000
(9.609.723)
(2.723.732)
21.041.450
34.631.727
(13.677.094)
89.799.174
Özsermayede muhasebeleştirilen finansal kazanç ve kayıplar:
İştiraklerin gerçeğe uygun değerlerinde meydana gelen değişiklikler (Not 15)
Satılmaya hazır finansal varlıkların elden çıkarılması sonucu özsermayeden
gelir tablosuna aktarılan kazançlar (Not 15)
Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinde meydana
gelen değişiklikler (Not 15)
Özsermayede muhasebeleştirilen finansal kazanç ve kayıplar toplamı, net
Sermaye yönetimi
Şirket’in başlıca sermaye yönetim politikaları aşağıda belirtilmiştir:

Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen sermaye yeterliliği şartlarına uymak

Şirket’in devamlılığı ilkesi çerçevesinde faaliyetlerinin devamını sağlamak
Hazine Müsteşarlığı tarafından 19 Ocak 2008 tarih ve 26761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sigorta ve
Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin
Yönetmelik” uyarınca 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Şirket tarafından yapılan hesaplamalarda gerekli
özsermaye tutarı 847.030.553 TL olarak belirlenmiştir. Şirket’in ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca 31
Aralık 2014 tarihi itibariyle kabul edilen özsermaye tutarı, aynı dönem itibariyle hesaplanan gerekli
özsermaye tutarının üzerindedir.
52
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
5
Bölüm bilgileri
Bir bölüm, Şirket’in ürün veya hizmet üretimiyle (faaliyet bölümleri) ilişkili ayrılabilen bir parçası ya da ürün
ve hizmetlerin üretildiği risk ve faydaların diğer bölümlerden ayırt edilebildiği ekonomik çevredir (coğrafi
bölüm).
Faaliyet alanı bölümleri
Şirket’in bölümlere göre faaliyet raporlamasına ilişkin bilgiler TFRS 8 – Faaliyet Bölümleri standartı
kapsamında bu bölümde açıklanmıştır.
Yangın ve doğal afetler sigortası
Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve
hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin olunmuştur.
Kara araçları sorumluluk sigortası
Şirket, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına
veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.
Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir
aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan
römorklar, bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla
teminata dahil olur.
Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi ve azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve
zorunlu masraflar Şirket tarafından karşılanır. Bu sigorta işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı
savunmasını da temin eder.
Kara araçları (Kasko) sigortası
Kasko Sigortası; aracı, aşağıda yazılı tehlikelerin biri veya birkaçına karşı teminat altına alır. Poliçede
belirtilmeleri koşuluyla, aracın standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve ses, iletişim, görüntü
cihazları da sigorta kapsamı içindedir.

Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla müsademesi,

Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve
harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması,
devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,

Aracın yanması,

Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.
Hastalık - Sağlık sigortası
Hastalık – Sağlık sigortası, sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu
yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile varsa gündelik tazminatları, bu genel şartlarla varsa
özel şartlar çerçevesinde poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder. Sigortanın coğrafi sınırları poliçede
belirtilir.
Coğrafi bölümlere göre raporlama
Şirket’in faaliyet gösterdiği ana coğrafi alan Türkiye olduğu için coğrafi bölümlere göre raporlama
sunulmamıştır.
53
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
5
Bölüm bilgileri (devamı)
1 Ocak – 31 Aralık 2014
1- Kazanılmış primler (reasürör payı düşülmüş olarak)
1.1- Yazılan primler (reasürör payı düşülmüş olarak)
1.2- Kazanılmamış primler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım
düşülmüş olarak)
1.3- Devam eden riskler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım
düşülmüş olarak)
2- Diğer teknik gelirler (reasürör payı düşülmüş olarak)
3- Tahakkuk eden rücu ve sovtaj gelirleri
Teknik gelir(*)
1- Gerçekleşen hasarlar (reasürör payı düşülmüş olarak)
1.1- Ödenen hasarlar (reasürör payı düşülmüş olarak)
1.2- Muallak hasarlar karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım
düşülmüş olarak)
2- Diğer teknik karşılıklarda değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş
olarak)
3- Faaliyet giderleri
4- Diğer teknik giderler
Teknik gider
Kara araçları
sorumluluk
Hastalık /
Sağlık
Kara
araçları
Yangın ve
doğal afetler
Diğer
Dağıtılmayan
Toplam
704.976.162
698.476.272
242.507.645
256.547.252
786.541.564
790.728.883
190.560.310
213.840.185
311.173.659
365.517.469
---
2.235.759.340
2.325.110.061
6.499.890
(14.039.607)
(4.187.319)
(23.279.875)
(27.082.837)
--
(62.089.748)
-65.238
5.516.244
710.557.644
-320.015
-242.827.660
-2.276.330
5.561.204
794.379.098
-93.174
918.516
191.572.000
(27.260.973)
34.052
163.266
311.370.977
-----
(27.260.973)
2.788.809
12.159.230
2.250.707.379
(579.959.219)
(437.438.283)
(199.455.063)
(198.906.106)
(555.299.019)
(529.436.786)
(98.225.647)
(82.711.965)
(305.140.113)
(163.869.132)
-- (1.738.079.061)
-- (1.412.362.272)
(142.520.936)
(548.957)
(25.862.233)
(15.513.682)
(141.270.981)
--
-(181.604.847)
(10.218.490)
(771.782.556)
-(44.314.719)
(6.594.484)
(250.364.266)
(3.035.177)
(186.178.682)
(14.949.198)
(759.462.076)
(10.577.300)
(38.744.510)
(5.851.538)
(153.398.995)
(2.357.559)
(71.843.471)
(5.608.222)
(384.949.365)
-(15.970.036)
-- (522.686.229)
-(43.221.932)
-- (2.319.957.258)
(325.716.789)
Yatırım gelirleri
Yatırım giderleri(*)
Diğer(**)
Vergi öncesi net dönem karı
258.928.064
(85.300.178)
(19.132.198)
258.928.064
(85.300.178)
(19.132.198)
85.245.809
Vergi gideri
(13.685.863)
(13.685.863)
Net dönem karı
71.559.946
(*)
190.509.410 TL tutarındaki teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılan yatırım gelirleri dahil edilmemiştir.
(**)
7.396.097 TL tutarında ertelenmiş vergi geliri, vergi giderinde gösterilmiştir.
54
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
5
Bölüm bilgileri (devamı)
1 Ocak – 31 Aralık 2013
1- Kazanılmış primler (reasürör payı düşülmüş olarak)
1.1- Yazılan primler (reasürör payı düşülmüş olarak)
1.2- Kazanılmamış primler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım
düşülmüş olarak)
1.3- Devam eden riskler karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım
düşülmüş olarak)
2- Diğer teknik gelirler (reasürör payı düşülmüş olarak)
3- Tahakkuk eden rücu ve sovtaj gelirleri
Teknik gelir(*)
1- Gerçekleşen hasarlar (reasürör payı düşülmüş olarak)
1.1- Ödenen hasarlar (reasürör payı düşülmüş olarak)
1.2- Muallak hasarlar karşılığında değişim (reasürör payı ve devreden kısım
düşülmüş olarak)
2- Diğer teknik karşılıklarda değişim (reasürör payı ve devreden kısım düşülmüş
olarak)
3- Faaliyet giderleri
4- Diğer teknik giderler
Teknik gider
Kara araçları
sorumluluk
Hastalık /
Sağlık
Kara
araçları
Yangın ve
doğal afetler
Diğer
Dağıtılmayan
Toplam
493.420.390
631.464.481
199.257.307
212.148.766
721.082.517
775.368.149
149.968.441
163.108.778
262.060.515
285.125.833
---
1.825.789.170
2.067.216.007
(138.056.176)
(12.891.459)
(54.285.632)
(13.140.337)
(14.032.383)
--
(232.405.987)
12.085
54.849
4.959.591
498.434.830
-185.128
-199.442.435
-2.524.934
7.752.323
731.359.774
-75.063
637.426
150.680.930
(9.032.935)
84.400
1.646.858
263.791.773
--
(9.020.850)
2.924.374
14.996.198
1.843.709.742
(428.640.496)
(291.979.894)
(156.834.895)
(156.751.764)
(479.833.052)
(490.009.240)
(73.474.442)
(68.674.051)
(207.304.119)
(139.551.206)
(136.660.602)
(83.131)
10.176.188
(4.800.391)
(67.752.913)
-(141.750.670)
(13.428.446)
(583.819.612)
-(36.294.964)
(6.115.753)
(199.245.612)
(2.087.392)
(178.514.725)
(15.995.101)
(676.430.270)
(8.555.192)
(43.655.601)
(6.661.240)
(132.346.475)
(1.780.007)
(62.618.146)
(2.507.510)
(274.209.782)
--
-- (1.346.087.004)
-- (1.146.966.155)
--
(199.120.849)
-(12.422.591)
-- (462.834.106)
-(44.708.050)
-- (1.866.051.751)
Yatırım gelirleri
Yatırım giderleri(*)
Diğer(**)
Vergi öncesi net dönem zararı
186.213.348
(63.995.428)
(20.759.398)
186.213.348
(63.995.428)
(20.759.398)
79.116.513
Vergi gideri
(11.654.589)
(11.654.589)
Net dönem karı
67.461.924
(*)
123.220.226 TL tutarındaki teknik olmayan bölümden teknik bölüme aktarılan yatırım gelirleri dahil edilmemiştir.
(**)
11.654.589 TL tutarında ertelenmiş vergi gideri, vergi giderinde gösterilmiştir.
55
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
6
Maddi duran varlıklar
1 Ocak - 31 Aralık 2014 dönemleri arasındaki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2014
Girişler
Çıkışlar
31 Aralık 2014
6.982.776
6.520.974
32.800.391
11.331.085
1.285.983
18.262.277
-319.222
2.925.379
444.331
383.160
1.138.850
-(51.463)
(1.171.752)
-(306.920)
--
6.982.776
6.788.733
34.554.018
11.775.416
1.362.223
19.401.127
4.166.354
81.349.840
-5.210.942
-(1.530.135)
4.166.354
85.030.647
Birikmiş amortismanlar:
Yatırım amaçlı binalar (Not 7)
Kullanım amaçlı binalar
Makine ve teçhizatlar
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil)
Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran
varlıklar
3.578.553
1.795.812
23.879.216
8.729.811
813.465
3.593.702
139.655
131.780
3.198.899
666.091
215.321
3.259.748
-(25.772)
(1.164.362)
-(255.057)
--
3.718.208
1.901.820
25.913.753
9.395.902
773.729
6.853.450
4.166.105
46.556.664
199
7.611.693
-(1.445.191)
4.166.304
52.723.166
Net defter değeri
34.793.176
Maliyet:
Yatırım amaçlı binalar (Not 7)
Kullanım amaçlı binalar
Makine ve teçhizatlar
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil)
Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran
varlıklar
56
32.307.481
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
6
Maddi duran varlıklar (devamı)
1 Ocak - 31 Aralık 2013 dönemleri arasındaki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2013
Girişler
Çıkışlar
31 Aralık 2013
6.982.776
6.387.729
26.268.960
9.031.553
1.299.851
4.038.677
-1.222.795
6.531.431
2.299.532
183.855
14.977.547
-(1.089.550)
--(197.723)
(753.947)
6.982.776
6.520.974
32.800.391
11.331.085
1.285.983
18.262.277
4.166.354
58.175.900
-25.215.160
-(2.041.220)
4.166.354
81.349.840
Birikmiş amortismanlar:
Yatırım amaçlı binalar (Not 7)
Kullanım amaçlı binalar
Makine ve teçhizatlar
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil)
Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran
varlıklar
3.438.898
2.221.271
20.908.142
8.495.404
764.551
3.255.088
139.655
116.975
2.971.074
234.407
232.810
648.138
-(542.434)
--(183.896)
(309.524)
3.578.553
1.795.812
23.879.216
8.729.811
813.465
3.593.702
4.165.906
43.249.260
199
4.343.258
-(1.035.854)
4.166.105
46.556.664
Net defter değeri
14.926.640
Maliyet:
Yatırım amaçlı binalar (Not 7)
Kullanım amaçlı binalar
Makine ve teçhizatlar
Demirbaş ve tesisatlar
Motorlu taşıtlar
Diğer maddi varlıklar (özel maliyet bedelleri dahil)
Finansal kiralama yoluyla edinilen maddi duran
varlıklar
34.793.176
Amortisman hesaplama yöntemlerinde cari dönemde yapılan bir değişiklik bulunmamaktadır.
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Şirket’in maddi duran varlıklarının üzerinde herhangi
bir ipotek bulunmamaktadır.
7
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Şirket’in net defter değeri 3.264.568 TL (31 Aralık 2013: 3.404.223 TL) olarak gösterilen yatırım amaçlı
gayrimenkullerinin gerçekleştirilen değerleme çalışmalarına göre gerçeğe uygun değeri 40.077.000 TL’dir.
Gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş
bağımsız ekspertiz şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerden ilgili hesap
döneminde 1.772.698 TL kira geliri elde edilmiştir (31 Aralık 2013: 1.698.492 TL).
57
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
8
Maddi olmayan duran varlıklar
1 Ocak - 31 Aralık 2014 dönemleri arasındaki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
Girişler
Transferler
Çıkışlar
31 Aralık 2014
16.250.000
19.296.314
54.879.873
90.426.187
--2.853.643 (20.420.579)
12.779.449 20.420.579
15.633.092
--
-----
16.250.000
1.729.378
88.079.901
106.059.279
27.614.154
27.614.154
16.190.284
16.190.284
---
43.804.438
43.804.438
1 Ocak 2014
Maliyet:
Şerefiye
Maddi olmayan varlıklara ilişkin avanslar
Diğer maddi olmayan varlıklar
Birikmiş tükenme payları:
Diğer maddi olmayan varlıklar
Net defter değeri
---
62.812.033
62.254.841
1 Ocak - 31 Aralık 2013 dönemleri arasındaki maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:
Girişler
Transferler
Çıkışlar
31Aralık2013
16.250.000
31.717.343
21.643.962
69.611.305
--11.190.332 (21.885.303)
11.350.608 21.885.303
22.540.940
--
(1.726.058)
-(1.726.058)
16.250.000
19.296.314
54.879.873
90.426.187
15.125.600
15.125.600
12.488.554
12.488.554
---
27.614.154
27.614.154
1Ocak2013
Maliyet:
Şerefiye
Maddi olmayan varlıklara ilişkin avanslar
Diğer maddi olmayan varlıklar
Birikmiş tükenme payları:
Diğer maddi olmayan varlıklar
Net defter değeri
9
---
54.485.705
62.812.033
İştiraklerdeki yatırımlar
31 Aralık 2014
Kayıtlı değer
İştirak oranı
391.400.000
%20,0
391.400.000
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
İştirakler, net
Finansal varlıklar toplamı (Not 4.2)
Adı
Anadolu Hayat Emeklilik
A.Ş. (konsolide)
391.400.000
Aktif
toplamı
Özsermaye
toplamı
10.157.734.455
616.308.553
31 Aralık 2013
Kayıtlı değer
İştirak oranı
368.200.000
%20,0
368.200.000
368.200.000
Geçmiş
yıllar
karları
12.090.0
39
Dönem
net karı
Denetimden
geçip
geçmediği
95.160.780
Geçti
Dönemi
31 Aralık 2014
Cari dönemde, iştiraklerden gelirler kaleminde içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle edinilen
6.000.000 TL tutarında bedelsiz hisse senedi bulunmaktadır. Ayrıca, iştiraklerden 10.000.000 TL tutarında
nakdi temettü elde edilmiştir.
58
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
10 Reasürans varlıkları ve yükümlülükleri
Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, yapmış olduğu mevcut reasürans anlaşmaları
gereği reasürans varlıkları ve yükümlülükleri aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir:
Reasürans varlıkları
Kazanılmamış primler karşılığındaki reasürör payı (Not 17)
Muallak tazminat karşılığındaki reasürör payı (Not 4.2), (Not 17)
Reasürans şirketlerinden komisyon alacakları tahakkuku (Not 12)
Reasürans şirketleri nezdindeki depolar (Not 12)
Rücu ve sovtaj alacak karşılığındaki reasürör payı
Toplam
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
294.929.264
229.799.663
1.250.015
6.739.965
36.305
532.755.212
290.028.419
135.357.501
1.086.704
5.128.627
119.739
431.720.990
Reasürans varlıkları ile ilgili muhasebeleştirilen değer düşüklüğü bulunmamaktadır.
Reasürans borçları
Reasürans şirketlerine yazılan primlerle ilgili ödenecek borçlar (Not 19)
Ertelenmiş komisyon gelirleri (Not 19)
Reasürans şirketlerine yazılan primlerle ilgili komisyon borçları (Not 23)
Reasürans şirketlerinden alınan depolar (Not 19)
Toplam
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
188.610.275
45.447.065
1.576.728
7.277.133
242.911.201
230.767.903
39.363.495
915.265
3.105.906
274.152.569
Şirket’in reasürans sözleşmeleri gereği gelir tablosunda muhasebeleştirilmiş kazanç ve kayıplar aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir:
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
Dönem içerisinde reasüröre devredilen primler (Not 17)
Dönem başı kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (Not 17)
Dönem sonu kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (Not 17)
Kazanılmış primlerde reasürör payı (Not 17)
(605.617.965)
(290.028.419)
294.929.264
(600.717.120)
(618.521.175)
(218.883.986)
290.028.419
(547.376.742)
Dönem içerisinde ödenen hasarlarda reasürör payı (Not 17)
Dönem başı muallak tazminat karşılığında reasürör payı (Not 17)
Dönem sonu muallak tazminat karşılığında reasürör payı (Not 17)
Hasarlardaki reasürör payı (Not 17)
140.834.682
(135.357.501)
229.799.663
235.276.844
102.233.055
(89.440.431)
135.357.501
148.150.125
Dönem içerisinde reasürörlerden tahakkuk eden komisyon gelirleri
Dönem başı ertelenmiş komisyon gelirleri
Dönem sonu ertelenmiş komisyon gelirleri
Reasürörlerden kazanılan komisyon gelirleri
60.026.011
30.698.798
(32.107.489)
58.617.320
51.944.012
25.952.255
(30.698.798)
47.197.469
(1.576.728)
1.250.015
-1.086.704
(307.149.669)
(350.942.444)
Reasürans şirketlerine komisyon borçları tahakkuku
Reasürans şirketlerinden komisyon alacakları tahakkuku
Toplam, net
59
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
11
Finansal varlıklar
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Şirket’in finansal varlık portföyü aşağıdaki gibidir:
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar için ayrılan değer düşüklüğü karşılıkları
Toplam
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
442.140.789
73.670.047
134.054.733
(5.797.612)
644.067.957
456.674.161
94.501.549
85.630.648
(5.797.612)
631.008.746
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Şirket’in satılmaya hazır finansal varlıklarının detayı
aşağıdaki gibidir:
Nominal
değeri
Borçlanma araçları:
Devlet tahvilleri – TL
Özel sektör bono ve tahvilleri – TL
İŞGYO tarafından ihraç edilen tahviller (Not 45)
ISFIN tarafından ihraç edilen tahviller
Diğer
Diğer sabit getirili olmayan finansal varlıklar:
Yatırım fonları
İş Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu fonlar (Not 45)
Hisse senetleri
Hisse senetleri değer düşüklüğü karşılığı
Toplam satılmaya hazır finansal varlıklar (Not 4.2)
260.630.673
19.561.015
14.360.000
5.000.000
201.015
280.191.688
271.603.704
19.993.767
14.713.703
5.078.714
201.350
291.597.471
271.603.704
19.993.767
14.713.703
5.078.714
201.350
291.597.471
3.714.742.000
3.714.742.000
56.198.951
-3.770.940.951
43.165.318
43.165.318
82.023.168
-125.188.486
43.655.648
43.655.648
106.887.670
(5.797.612)
144.745.706
43.655.648
43.655.648
106.887.670
(5.797.612)
144.745.706
4.052.408.317
405.380.174
436.343.177
436.343.177
31 Aralık 2013
Maliyet
Gerçeğe
bedeli uygun değeri
Kayıtlı
değeri
Borçlanma araçları:
Devlet tahvilleri – TL
Özel sektör bono ve tahvilleri – TL
İş Bankası tarafından ihraç edilen tahviller (Not 45)
Diğer
Toplam satılmaya hazır finansal varlıklar (Not 4.2)
Kayıtlı
değeri
261.907.366
19.560.000
14.360.000
5.000.000
200.000
281.467.366
Nominal
değeri
Diğer sabit getirili olmayan finansal varlıklar:
Yatırım fonları
İş Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu fonlar (Not 45)
Hisse senetleri
Hisse senetleri değer düşüklüğü karşılığı
31 Aralık 2014
Maliyet
Gerçeğe
bedeli uygun değeri
208.933.298
134.001.139
133.000.000
1.001.139
342.934.437
205.043.677
122.295.528
121.293.570
1.001.958
327.339.205
202.930.209
123.030.072
122.028.890
1.001.182
325.960.281
202.930.209
123.030.072
122.028.890
1.001.182
325.960.281
4.089.046.000
4.089.046.000
51.223.377
-4.140.269.377
42.399.932
42.399.932
74.521.510
-116.921.442
38.792.780
38.792.780
91.921.100
(5.797.612)
124.916.268
38.792.780
38.792.780
91.921.100
(5.797.612)
124.916.268
4.483.203.814
444.260.647
450.876.549
450.876.549
60
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
11
Finansal varlıklar (devamı)
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Şirket’in alım satım amaçlı finansal varlıklarının detayı
aşağıdaki gibidir:
Nominal
değeri
Borçlanma araçları:
Devlet tahvilleri – TL
Ters repo işlemlerinden alacaklar
900.000
Diğer sabit getirili olmayan finansal varlıklar:
Yatırım fonları
İş Bankası’nın kurucusu olduğu fonlar (Not 45)
İş Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu fonlar (Not 45)
İşbank GmbH’ın kurucusu olduğu fonlar (Not 45)
Hisse senetleri
Toplam alım satım amaçlı finansal varlıklar (Not 4.2)
900.000
7.393.158.949
120.605.000
7.272.463.818
90.131
2.287.783
7.395.446.732
106.660.295
9.009.287
89.847.008
7.804.000
4.085.272
110.745.567
124.230.603 124.230.603
15.972.195 15.972.195
95.938.343 95.938.343
12.320.065 12.320.065
3.036.832
3.036.832
127.267.435 127.267.435
7.396.346.732
117.538.916
134.054.733 134.054.733
900.000
Diğer sabit getirili olmayan finansal varlıklar:
Yatırım fonları
İş Bankası’nın kurucusu olduğu fonlar (Not 45)
İş Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu fonlar (Not 45)
İşbank GmbH’ın kurucusu olduğu fonlar (Not 45)
Hisse senetleri
Toplam alım satım amaçlı finansal varlıklar (Not 4.2)
61
900.017
5.887.281
6.787.298
Kayıtlı
değeri
907.616
5.885.733
6.793.349
Nominal
değeri
Borçlanma araçları:
Devlet tahvilleri – TL
Ters repo işlemlerinden alacaklar
31 Aralık 2014
Maliyet
Gerçeğe
bedeli uygun değeri
31 Aralık 2013
Maliyet
Gerçeğe
bedeli uygun değeri
900.017
5.887.281
6.787.298
Kayıtlı
değeri
900.000
910.156
26.442.546
27.352.702
914.787
26.447.255
27.362.042
914.787
26.447.255
27.362.042
2.901.419.050
120.605.000
2.780.723.919
90.131
2.287.783
2.903.706.833
47.118.587
9.009.287
30.305.300
7.804.000
4.085.272
51.203.859
55.605.446
13.588.728
32.901.525
9.115.193
2.663.160
58.268.606
55.605.446
13.588.728
32.901.525
9.115.193
2.663.160
58.268.606
2.904.606.833
78.556.561
85.630.648
85.630.648
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
11
Finansal varlıklar (devamı)
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Şirket’in vadeye kadar elde tutulacak finansal
varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir:
Nominal
değeri
Borçlanma araçları:
Devlet tahvilleri – TL
Toplam vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
55.937.785
55.937.785
Nominal
değeri
31 Aralık 2014
Maliyet
Gerçeğe
bedeli uygun değeri
57.921.026
57.921.026
Kayıtlı
değeri
74.133.508
74.133.508
73.670.047
73.670.047
31 Aralık 2013
Maliyet
Gerçeğe
bedeli uygun değeri
Kayıtlı
değeri
Borçlanma araçları:
Devlet tahvilleri – TL
73.661.976
76.666.867
93.990.092
94.501.549
Toplam vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
73.661.976
76.666.867
93.990.092
94.501.549
Şirket’in yukarıdaki tablolarda gösterilen borçlanma senetlerinin (vadeye kadar elde tutulacak finansal
varlıklar) tamamı borsalarda işlem gören menkul kıymetlerden oluşmaktadır ve gerçeğe uygun değer
sınıflandırması 1 inci Seviye finansal varlıktır.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan ve net defter değeri
3.914.450 TL olan hisse senetleri halka açık hisse senetleri değildir (31 Aralık 2013: 4.161.213 TL).
Dönem içerisinde Şirket tarafından ihraç edilen veya daha önce ihraç edilmiş olup, dönem içerisinde itfa
edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymet bulunmamaktadır.
Şirket’in finansal varlık portföyleri içerisinde vadesi dolmuş ancak henüz değer düşüklüğüne uğramış
borçlanma senedi bulunmamaktadır. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan hisse senetleri için
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 5.797.612 TL değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır (31 Aralık 2013: 5.797.612
TL).
Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanan sermayede payı temsil eden menkul kıymetler dahil finansal
varlıklarda son üç yılda meydana gelen değer artışları (ilgili vergi etkileri dahil):
Yıl
2014
2013
2012
62
Değer artışında
değişim
Toplam
değer artışı
34.631.727
89.799.174
115.217.914
336.666.816
302.035.089
212.235.915
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
11
Finansal varlıklar (devamı)
Finansal varlıkların dönem içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
Dönem başındaki değer
Dönem içindeki alımlar
Elden çıkarılanlar (itfa veya satış)
Finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki
değişim (Not 15)
Finansal varlıkların itfa edilmiş maliyet
gelirlerindeki değişim
Bedelsiz edinilen hisse senetleri
Dönem sonundaki değer
(*)
31 Aralık 2014
Satılmaya
Vadeye kadar
hazır
elde tutulacak
450.876.549
94.501.549
450.725.656
-(494.361.599)
(18.745.842)
Toplam
604.561.491
541.175.656
(544.018.273)
9.444.891
24.347.100
--
33.791.991
--128.167.452
-4.755.471
436.343.177
(2.085.660)
-73.670.047
(2.085.660)
4.755.471
638.180.676
5.887.281 TL (31 Aralık 2013: 26.447.255 TL) tutarındaki ters repo bakiyesi hariç tutulmuştur.
Dönem başındaki değer
Dönem içindeki alımlar
Elden çıkarılanlar (itfa veya satış)
Finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki
değişim (Not 15)
Finansal varlıkların itfa edilmiş maliyet
gelirlerindeki değişim
Bedelsiz edinilen hisse senetleri
Dönem sonundaki değer
(*)
Alım-satım
amaçlı(*)
59.183.393
90.450.000
(30.910.832)
Alım-satım
amaçlı(*)
42.051.074
21.305.300
(2.742.832)
31 Aralık 2013
Satılmaya
Vadeye kadar
hazır
elde tutulacak
218.238.305
89.590.740
692.777.960
-(447.305.977)
(796.600)
Toplam
349.880.119
714.083.260
(450.845.409)
(1.430.149)
(16.767.758)
--
(18.197.907)
--59.183.393
-3.934.019
450.876.549
5.707.409
-94.501.549
5.707.409
3.934.019
604.561.491
26.447.255 TL (31 Aralık 2012: 5.542.173 TL) tutarındaki ters repo bakiyesi hariç tutulmuştur.
Şirket’in sigortacılık faaliyetleri gereği Hazine Müsteşarlığı lehine teminat olarak verdiği finansal varlıkların
detayı aşağıdaki gibidir.
Nominal
değeri
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar (Not 17)
Satılmaya hazır finansal varlıklar (Not 17)
Toplam
55.937.785
10.000.000
65.937.785
Nominal
değeri
Satılmaya hazır finansal varlıklar (Not 17)
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar (Not 17)
Toplam
20.000.000
64.467.988
84.467.988
63
31 Aralık 2014
Maliyet
Gerçeğe
bedeli
uygun değeri
57.921.026
9.801.651
67.722.677
Defter
değeri
74.133.508
10.145.962
84.279.470
73.670.047
10.145.962
83.816.009
31 Aralık 2013
Maliyet
Gerçeğe
bedeli
uygun değeri
Defter
değeri
19.775.285
67.074.876
86.850.161
19.677.439
82.079.788
101.757.227
19.677.439
82.596.991
102.274.430
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
12
Kredi ve alacaklar
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
Esas faaliyetlerden alacaklar (Not 4.2)
Diğer alacaklar (Not 4.2)
Gelir tahakkukları (Not 4.2), (Not 10)
Diğer cari varlıklar (Not 4.2)
İlişkili taraflardan alacaklar (Not 4.2)
Toplam
797.454.113
3.595.183
2.733.430
1.895.592
-805.678.318
773.925.226
2.968.734
1.086.704
735.558
72.324
778.788.546
Kısa vadeli alacaklar
Orta ve uzun vadeli alacaklar
Toplam
805.678.318
-805.678.318
778.788.546
-778.788.546
Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla esas faaliyetlerden alacaklar hesabının detayı
aşağıdaki gibidir:
Acente, broker ve diğer aracılardan alacaklar
Rücu ve sovtaj yoluyla tahsil edilecek tutarlar
Sigortalılardan alacaklar
Banka garantili ve üç aydan uzun vadeli kredi kartı alacakları
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar toplamı
Reasürans faaliyetlerinden alacaklar
Sigorta ve reasürans şirketleri nezdindeki depolar (Not 4.2), (Not 10)
Sigortacılık faaliyetlerinden alacaklar karşılığı – rücu alacakları
Sigortacılık faaliyetlerinden şüpheli alacaklar – rücu alacakları
Sigortacılık faaliyetlerinden şüpheli alacaklar karşılığı – rücu alacakları
(Not 4.2)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar – prim alacakları
Esas faaliyetlerden kaynaklanan şüpheli alacaklar karşılığı – prim alacakları
(Not 4.2)
Esas faaliyetlerden alacaklar
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
624.433.183
30.648.790
33.242.694
63.044.183
751.368.850
610.583.925
29.179.630
35.367.913
61.066.508
736.197.976
47.022.365
6.739.965
(7.677.067)
86.645.265
42.073.701
5.128.627
(9.475.078)
77.541.164
(86.645.265)
26.735.242
(77.541.164)
25.287.994
(26.735.242)
797.454.113
(25.287.994)
773.925.226
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların
detayı aşağıdaki gibidir:
İpotek senetleri
Teminat mektupları
Diğer garanti ve kefaletler
Teminata alınan hazine bonosu ve devlet tahvilleri
Toplam
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
71.597.067
71.825.655
15.188.186
2.976.479
161.587.387
71.634.717
64.353.218
12.620.807
2.939.585
151.548.327
Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları
a) Kanuni ve idari takipteki alacaklar (vadesi gelmiş): 26.735.242 TL (31 Aralık 2013: 25.287.994 TL).
b) Kanuni ve idari takipteki rücu alacakları karşılığı: 94.322.332 TL (31 Aralık 2013: 87.016.242 TL).
İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak ve borç ilişkisi 45 – İlişkili taraflarla işlemler
notunda detaylı olarak verilmiştir.
Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların
ayrı ayrı tutarları ve TL’ye dönüştürme kurları 4.2 – Finansal riskin yönetimi notunda verilmiştir.
64
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
13
Türev finansal araçlar
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla türev finansal araçları bulunmamaktadır (31 Aralık 2013:
Bulunmamaktadır).
14
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıkların detayı
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
Dönem sonu
Dönem başı
31 Aralık 2013
Dönem sonu
Dönem başı
Kasa
Bankalar
Verilen çekler ve ödeme emirleri
Banka garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları
Bilançoda gösterilen nakit ve nakit benzeri varlıklar
37.347
1.356.733.446
(171.519)
249.449.440
1.606.048.714
49.256
901.838.577
(1.025.984)
252.850.367
1.153.712.216
49.256
901.838.577
(1.025.984)
252.850.367
1.153.712.216
59.000
810.515.425
(1.104.472)
159.051.422
968.521.375
Bloke edilmiş tutarlar(*) (Not 17)
Orijinal vadesi üç aydan uzun bankalar
Bankalar mevduatı reeskontu
Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerlerinin
mevcudu
(223.171.410)
(335.567.238)
(3.580.842)
(151.508.238)
(174.210.161)
(2.481.010)
(151.508.238)
(174.210.161)
(2.481.010)
(125.966.707)
(315.826.956)
(2.299.223)
1.043.729.224
825.512.807
825.512.807
524.428.489
(*)
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla bloke edilmiş tutarlar Şirket’in sigortacılık faaliyetleri gereği
Hazine Müsteşarlığı lehine tutulmaktadır.
Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla bankalar hesabının detayı aşağıdaki gibidir:
Yabancı para bankalar mevduatı
- vadeli
- vadesiz
TL bankalar mevduatı
- vadeli
- vadesiz
Bankalar
65
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
119.637.331
3.883.616
111.825.146
12.217.907
1.230.888.040
2.324.459
1.356.733.446
773.219.958
4.575.566
901.838.577
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
15
Özsermaye
Ödenmiş sermaye
Şirket’in sermayesinde dolaylı hâkimiyete İş Bankası Grubu sahiptir.
Şirket 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde sermaye artırımı yapmamıştır.
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla çıkarılmış sermayesi 500.000.000 TL’dir (31 Aralık 2013:
500.000.000 TL). Şirket’in 11 Nisan 2013 tarihinde tescil ettirdiği Esas Sözleşme değişikliği doğrultusunda
1,5 TL tutarındaki 150 adet A grubu imtiyazlı hisseleri yürürlükten kaldırılmış olduğundan sermaye, her biri
1 Kuruş değerinde ve 1 oy hakkına sahip 50.000.000.000 paya (31 Aralık 2013: 50.000.000.000 pay)
bölünmüştür.
Diğer sermaye yedekleri
Vergi mevzuatı hükümlerine göre şirketlerin aktiflerinde yer alan gayrimenkul ve iştiraklerin satışından doğan
kazançların %75’lik kısmı, en az beş tam yıl süreyle pasifte özel bir fon hesabında tutulması kaydıyla
kurumlar vergisinden istisnadır. İstisna edilen kazanç beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir
şekilde başka bir hesaba nakledilemez veya işletmeden çekilemez. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 8.081.516
TL tutarındaki 2010 yılı, 80.025 TL tutarındaki 2011 yılı ve 647.763 TL tutarındaki 2013 yılı sabit kıymet ve
iştirak satış kazancı istisna tutarı diğer sermaye yedeklerine sınıflanmıştır.
Dönem başındaki diğer sermaye yedekleri
Kardan transfer
Dönem sonundaki diğer sermaye yedekleri
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
8.161.541
647.763
8.809.304
8.161.541
-8.161.541
Yasal yedekler
Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedek akçeler; birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluşmaktadır.
Birinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni dönem karının %5’i
oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedek akçeler, şirket sermayesinin %5’ini aşan tüm kar payı
dağıtımlarının %10’u oranında ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci yasal yedek akçeler, toplam sermayenin
%50’sini aşmadığı sürece dağıtılamazlar; ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların
karşılanmasında kullanılabilirler.
Yasal yedeklere ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Dönem başındaki yasal yedekler
Kardan transfer
Dönem sonundaki yasal yedekler
66
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
30.638.111
141.651
30.779.762
30.638.111
-30.638.111
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
15
Özsermaye (devamı)
Olağanüstü yedekler
Olağanüstü yedeklere ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Dönem başındaki olağanüstü yedekler
Kardan transfer
Dönem sonundaki olağanüstü yedekler
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
18.123.361
2.422.240
20.545.601
18.123.361
-18.123.361
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
6.993.082
269.138
7.262.220
6.993.082
-6.993.082
Statü yedekleri
Statü yedeklerine ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Dönem başındaki statü yedekleri
Kardan transfer
Dönem sonundaki statü yedekleri
Finansal varlıkların değerlemesi
Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmış menkul kıymetlere ve iştirake ilişkin değerleme
farklarının hareket tabloları aşağıda sunulmuştur:
31 Aralık 2014
Dönem başındaki değerleme
farkları
Dönem içinde gerçeğe uygun değer
değişimi
Dönem içinde gelir tablosuna
yansıtılan
Ertelenmiş vergi etkisi
Dönem sonundaki değerleme
farkları
Satılmaya
hazır FV
İştirakler
8.866.957
293.168.132
24.347.100
31 Aralık 2013
Satılmaya
hazır FV
İştirakler
Toplam
302.035.089
25.267.783
186.968.132
212.235.915
23.200.000
47.547.100
(16.767.758)
106.200.000
89.432.242
(3.609.723)
(3.305.650)
(6.000.000)
--
(9.609.723)
(3.305.650)
(2.723.732)
3.090.664
---
(2.723.732)
3.090.664
26.298.684
310.368.132
336.666.816
8.866.957
293.168.132
302.035.089
Toplam
Diğer kar yedekleri
Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 4 Temmuz 2007 tarih ve 2007/3 sayılı “Sigorta ve Reasürans ile
Emeklilik Şirketlerinin Karşılıklarının 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Hükümlerine Uyumunun
Sağlanmasına İlişkin Genelge”sinde; 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu hükümleri arasında yer almaması
sebebiyle 2007 yılı için deprem hasar karşılığı ayrılmayacağı hükme bağlanmıştır. Ancak daha önceki
dönemlerde ayrılan deprem hasar karşılıklarının (31 Aralık 2006 tarihinde bilançoda yer alan deprem hasar
karşılığı tutarı) bahse konu kanunun geçici 5’inci maddesi gereğince ihtiyari yedek akçelere aktarılması
gerektiği, bu itibarla 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla mevcut deprem hasar karşılığı tutarı ve bu tutarın yatırıma
yönlendirilmesi sonucu elde edilen gelirler de dahil olmak üzere söz konusu karşılıkların 1 Eylül 2007 tarihi
itibarıyla Tek düzen Hesap Planı içerisinde açılacak olan 549.01 numaralı “aktarımı yapılan deprem hasar
karşılıkları” isimli hesaba aktarılması ve hiçbir şekilde kar dağıtımına konu olmaması ve başka bir hesaba
aktarılmaması gerektiği belirtilmiştir.
Şirket bu genelge kapsamında, 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla finansal tablolarında ayırdığı deprem hasar
karşılıkları ile bu tutarın yatırıma yönlendirilmesi sonucu elde edilen gelirler de dahil olmak üzere toplam
96.036.157 TL tutarındaki deprem hasar karşılığını finansal tablolarda diğer kar yedekleri hesabında
göstermiştir. Bu tutarın 51.846.111 TL’si 2010 yılında sermaye artırımında kullanılmıştır. TMS 19’a göre
tanımlanmış net fayda borcunun yeniden ölçülmesi ile ortaya çıkan aktüeryal kayıp ve kazanç tutarı olan net
625.539 TL’nin eklenmesiyle hesabın bakiyesi 44.209.563 TL olmuştur.
67
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
15
Özsermaye (devamı)
Dağıtıma konu olmayan dönem karı
Vergi mevzuatı hükümlerine göre şirketlerin aktiflerinde yer alan iştirak ve gayrimenkullerin satışından doğan
kazançların %75’lik kısmı, en az beş tam yıl süreyle pasifte özel bir fon hesabında tutulması kaydıyla
kurumlar vergisinden istisnadır. İstisna edilen kazanç beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir
şekilde başka bir hesaba nakledilemez veya işletmeden çekilemez. Şirket bu konuya ilişkin olarak Hazine
Müsteşarlığı’nın yayımlamış olduğu 27 Ekim 2008 tarih ve 2008/41 sayılı sektör duyurusunda yapılan
açıklamalar doğrultusunda, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla gerçekleştirmiş olduğu gayrimenkul ve iştirak
satışlarından sağlanan 920.272 TL tutarındaki satış karını 2 Nisan 2014 tarih 6807 sayı, 26 Haziran 2014 tarih
6844 sayı ve 28 Ekim 2014 tarih 6873 sayılı Yönetim Kurulu kararlarına istinaden özsermaye altında
“Dağıtıma Konu Olmayan Dönem karı” olarak sınıflandırmıştır.
16
Diğer yedekler ve isteğe bağlı katılımın sermaye bileşeni
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, “finansal varlıkların değerlemesi” hesabında
muhasebeleştirilen satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim ile “diğer kar
yedekleri” hesabında muhasebeleştirilen daha önceki yıllarda ayrılan deprem hasar karşılıklarına ilişkin
detaylı bilgiler yukarıda 15 – Özsermaye notunda verilmiştir. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri
itibarıyla Şirket’in, isteğe bağlı katılım özelliği olan sözleşmesi bulunmamaktadır.
68
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
17
Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları
Şirket için en önemli muhasebe tahminlerinden biri yürürlükte olan poliçelerinden doğacak olan hasar
ödemelerine ilişkin nihai yükümlülüklerin tahmin edilmesidir. Sigortacılık ile ilgili yükümlülüklerin tahmin
edilmesi, doğası itibarıyla çok sayıda belirsizliğin değerlendirilmesini içerir. Şirket, söz konusu sigortacılık
teknik karşılıkları ile ilgili hesaplamaları 2 – Önemli muhasebe politikalarının özeti notunda daha detaylı
açıklandığı üzere Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapmakta ve finansal tablolarına
yansıtmaktadır.
Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, teknik karşılıklarının detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
Brüt kazanılmamış primler karşılığı
Kazanılmamış primler karşılığında reasürör payı (Not 10)
Kazanılmamış primler karşılığında SGK payı
Kazanılmamış primler karşılığı, net
1.491.252.563
(294.929.264)
(36.692.792)
1.159.630.507
1.422.324.312
(290.028.419)
(34.755.134)
1.097.540.759
Brüt muallak tazminat karşılığı
Muallak tazminat karşılında reasürör payı (Not 10)
Muallak tazminat karşılığı, net
1.243.987.764
(229.799.663)
1.014.188.101
823.828.813
(135.357.501)
688.471.312
52.687.216
(12.307.870)
40.379.346
22.489.031
(9.370.658)
13.118.373
60.549.876
7.702.761
68.252.637
44.579.840
7.702.761
52.282.601
Toplam teknik karşılıklar, net
2.282.450.591
1.851.413.045
Kısa vadeli
Orta ve uzun vadeli
Toplam sigorta teknik karşılıkları, net
2.214.197.954
68.252.637
2.282.450.591
1.799.130.444
52.282.601
1.851.413.045
Brüt devam eden riskler karşılığı
Devam eden riskler karşılında reasürör payı
Devam eden riskler karşılığı, net
Dengeleme karşılığı, net(*)
Serbest karşılıklar, net
Diğer teknik karşılıklar, net
(*)
2011 yılı içerisinde Van’da gerçekleşen deprem nedeniyle meydana gelen hasarlara ilişkin oluşan 31 Aralık 2014
itibarıyla 7.101.831 TL (31 Aralık 2013: 7.101.831 TL) tutarındaki gerçekleşen hasar, mevzuatın belirlediği esaslara
dayanarak dengeleme karşılığından düşülmüştür.
69
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
17
Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıklarının hareket
tablosu aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
Reasürör
Brüt
Payı
Kazanılmamış primler karşılığı
Dönem başı kazanılmamış primler karşılığı
Dönem içerisinde yazılan primler
Dönem içerisinde kazanılan primler
Dönem sonu kazanılmamış primler karşılığı
1.422.324.312
3.004.830.066
(2.935.901.815)
1.491.252.563
(290.028.419)
(605.617.965)
600.717.120
(294.929.264)
31 Aralık 2013
Reasürör
Brüt
payı
Kazanılmamış primler karşılığı
Dönem başı kazanılmamış primler karşılığı
Dönem içerisinde yazılan primler
Dönem içerisinde kazanılan primler
Dönem sonu kazanılmamış primler karşılığı
1.104.218.773
2.749.704.405
(2.431.598.866)
1.422.324.312
Muallak tazminat karşılığı
Dönem başı muallak tazminat karşılığı
Dönem içerisinde bildirimi yapılan hasarlar ve dönem başı muallak
tazminat karşılığına ilişkin tahminlerdeki değişiklikler
Dönem içinde ödenen hasarlar
Dönem sonu muallak tazminat karşılığı
Muallak tazminat karşılığı
Dönem başı muallak tazminat karşılığı
Dönem içerisinde bildirimi yapılan hasarlar ve dönem başı muallak
tazminat karşılığına ilişkin tahminlerdeki değişiklikler
Dönem içinde ödenen hasarlar
Dönem sonu muallak tazminat karşılığı
70
(218.883.986)
(618.521.175)
547.376.742
(290.028.419)
SGK payı
Net
(34.755.134)
(74.102.040)
72.164.382
(36.692.792)
1.097.540.759
2.325.110.061
(2.263.020.313)
1.159.630.507
SGK payı
Net
(20.200.015)
(63.967.223)
49.412.104
(34.755.134)
865.134.772
2.067.216.007
(1.834.810.020)
1.097.540.759
Brüt
31 Aralık 2014
Reasürör
payı
Net
823.828.813
(135.357.501)
688.471.312
1.973.355.905
(1.553.196.954)
1.243.987.764
(235.276.844)
140.834.682
(229.799.663)
1.738.079.061
(1.412.362.272)
1.014.188.101
Brüt
31 Aralık 2013
Reasürör
payı
Net
578.790.894
(89.440.431)
489.350.463
1.494.237.129
(1.249.199.210)
823.828.813
(148.150.125)
102.233.055
(135.357.501)
1.346.087.004
(1.146.966.155)
688.471.312
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
17
Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)
Hasarların gelişimi tablosu
Muallak tazminat karşılığının tahmin edilmesinde kullanılan ana varsayım Şirket’in geçmiş dönemlerdeki
hasar gelişim tecrübesidir. Hukuk kararları veya yasalardaki değişiklikler gibi dış faktörlerin muallak tazminat
karşılığını nasıl etkileyeceğinin belirlenmesinde, Şirket yönetimi kendi hükümlerini kullanmaktadır. Yasal
değişiklikler ve tahmin etme sürecindeki belirsizlikler gibi bazı değişkenlerin duyarlılığı ölçülebilir değildir.
Ayrıca, hasarın meydana geldiği zamanla ödemenin yapıldığı zaman arasındaki uzun süren gecikmeler,
raporlama dönemi sonu itibarıyla muallak tazminat karşılığının kesin olarak belirlenebilmesini
engellemektedir. Dolayısıyla, toplam yükümlülükler, müteakip yaşanan gelişmelere bağlı olarak
değişebilmekte ve toplam yükümlülüklerin tekrar tahmin edilmesi sonucu oluşan farklar daha sonraki
dönemlerde finansal tablolara yansımaktadır.
Sigorta yükümlülüklerinin gelişimi, Şirket’in toplam hasar yükümlülüklerini tahmin etmedeki performansını
ölçmeye olanak sağlamaktadır. Aşağıdaki tabloların üst kısımlarında gösterilen rakamlar, hasarların meydana
geldiği yıllardan itibaren, Şirket’in hasarlarla ilgili toplam tahminlerinin müteakip yıllardaki değişimini
göstermektedir. Tabloların alt kısmında gösterilen rakamlar ise toplam yükümlülüklerin, finansal tablolarda
gösterilen muallak tazminat karşılıkları ile mutabakatını vermektedir.
31 Aralık 2014
Hasar yılı
2010
2011
2012
Hasar yılı
856.910.386
1.075.581.281 1.495.474.317
1 yıl sonra
867.349.763
1.144.103.263 1.543.105.072
2 yıl sonra
878.025.588
1.189.429.253 1.609.382.065
3 yıl sonra
900.866.545
1.238.843.054
-4 yıl sonra
928.050.817
--Hasarların cari tahmini
928.050.817
1.238.843.054 1.609.382.065
Bugüne kadar yapılan toplam
ödemeler
861.604.436
1.131.547.961 1.398.954.819
Finansal tablolardaki toplam
karşılık
66.446.381
107.295.093
210.427.246
2009 ve öncesi ile ilgili
finansal tablolarda ayrılan
karşılıklar
---Dönem sonu finansal tablolarda gösterilen toplam brüt muallak tazminat
31 Aralık 2013
Hasar yılı
2009
2010
2011
Hasar yılı
902.239.347
851.459.419
1.067.586.430
1 yıl sonra
907.824.330
861.798.734
1.135.585.447
2 yıl sonra
921.465.530
872.386.982
1.180.548.434
3 yıl sonra
931.210.335
895.069.601
-4 yıl sonra
962.409.997
--Hasarların cari tahmini
962.409.997
895.069.601
1.180.548.434
Bugüne kadar yapılan toplam
ödemeler
899.070.812
840.148.526
1.092.013.460
Finansal tablolardaki toplam
karşılık
63.339.185
54.921.075
88.534.974
2008 ve öncesi ile ilgili
finansal tablolarda ayrılan
karşılıklar
---Dönem sonu finansal tablolarda gösterilen toplam brüt muallak tazminat karşılığı
71
2013
1.229.263.704
1.300.026.322
---1.300.026.322
2014
1.717.748.856
----1.717.748.856
Toplam
6.374.978.544
4.854.584.420
3.676.836.906
2.139.709.599
928.050.817
6.794.051.114
1.116.056.443
1.189.365.685
5.697.529.344
183.969.879
528.383.171
1.096.521.770
--
--
147.465.994
1.243.987.764
2012
1.482.692.631
1.529.990.732
---1.529.990.732
2013
1.272.774.899
----1.272.774.899
Toplam
5.576.752.726
4.435.199.243
2.974.400.946
1.826.279.936
962.409.997
5.840.793.663
1.336.660.376
919.034.121
5.086.927.295
193.330.356
353.740.778
753.866.368
--
--
69.962.445
823.828.813
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
17
Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)
Şirket’in hayat ve hayat dışı dallar için tesis etmesi gereken teminat tutarları ile varlıklar itibarıyla
hayat ve hayat dışı dallara göre tesis edilmiş teminat tutarları
31 Aralık 2014
Hayat dışı:
Bankalar (Not 14)
Finansal varlıklar(*) (Not 11)
Toplam
Tesis edilmesi
gereken(**)
Tesis edilen(*)
Kayıtlı değeri
282.343.518
222.697.267
84.612.376
307.309.643
223.171.410
83.816.009
306.987.419
31 Aralık 2013
Hayat dışı:
Bankalar (Not 14)
Finansal varlıklar(*) (Not 11)
Toplam
Tesis edilmesi
gereken(**)
Tesis edilen(*)
Kayıtlı değeri
230.055.081
151.443.845
101.932.249
253.376.094
151.508.238
102.274.430
253.782.668
(*)
“Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik”in
teminatların değerlemesini düzenleyen 6’ncı maddesi uyarınca finansal varlıklar içerisinde gösterilen
devlet tahvilleri ve hazine bonoları, TCMB tarafından 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri
itibarıyla açıklanan günlük fiyatları ile değerlenerek gösterilmiştir.
(**)
“Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik”in
teminatların tesisi ve serbest bırakılmasını düzenleyen 7’nci maddesi uyarınca sigorta şirketleri ile hayat
ve ferdi kaza branşında faaliyet gösteren emeklilik şirketleri teminatlarını, sermaye yeterliliği hesaplama
dönemlerini takip eden iki ay içerisinde tesis etmek zorundadır. “Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik
Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”
uyarınca şirketler sermaye yeterliliği tablosunu Haziran ve Aralık dönemleri olmak üzere yılda iki defa
hazırlar ve 2 ay içinde Hazine Müsteşarlığı’na gönderirler. 31 Aralık 2014 (31 Aralık 2013) tarihi
itibarıyla tesis edilmesi gereken tutarlar 30 Haziran 2014 (30 Haziran 2013) tarihi itibarıyla hesaplanan
tutarlar üzerinden olacağından, 30 Haziran 2014 (30 Haziran 2013) itibarıyla yapılan hesaplamalara göre
belirlenen tutarlar “tesis edilmesi gereken” tutarlar olarak gösterilmiştir.
72
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
17
Sigorta yükümlülükleri ve reasürans varlıkları (devamı)
Şirket’in hayat poliçe adetleri ile dönem içinde giren, ayrılan hayat ve mevcut hayat sigortalıların adet
ve matematik karşılıkları
Yoktur.
Dönem içinde yeni giren hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve grup olarak
dağılımları
Yoktur.
Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalıların adet ile brüt ve net prim tutarları matematik
karşılıklarının tutarlarının ferdi ve grup olarak dağılımları
Yoktur.
Ertelenmiş üretim komisyonları
Poliçe üretimi ile ilgili aracılara ödenen komisyonlarının ertesi dönemlere sarkan kısmı “gelecek aylara ait
giderler” ve “gelecek yıllara ait giderler” hesapları içerisinde aktifleştirilmektedir. 31 Aralık 2014 tarihi
itibarıyla, cari varlıklar içinde gösterilen 205.884.923 TL (31 Aralık 2013: 196.680.406 TL) tutarındaki
gelecek aylara ait giderler; 187.284.759 TL (31 Aralık 2013: 182.110.391 TL) tutarında direkt ertelenmiş
üretim komisyonları, 13.339.680 TL (31 Aralık 2013: 8.664.697 TL) endirekt üretim komisyonları ve
5.260.484 TL (31 Aralık 2013: 5.905.318 TL) tutarında peşin ödenmiş diğer giderlerden oluşmaktadır. Cari
olmayan varlıklar içinde gösterilen 3.562.038 TL (31 Aralık 2013: 34.671 TL) tutarındaki gelecek yıllara ait
giderlerin tamamı peşin ödenmiş giderlerden oluşmaktadır.
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ertelenmiş üretim komisyonlarının hareketi aşağıdaki
gibidir:
Dönem başındaki ertelenmiş üretim komisyonları
Dönem içinde tahakkuk eden aracılara komisyonlar
Dönem içinde giderleşen komisyonlar
Dönem sonu ertelenmiş üretim komisyonları(*)
(*)
31 Aralık 2013
190.775.088
429.400.515
(419.551.164)
200.624.439
156.049.462
392.156.692
(357.431.066)
190.775.088
Reasürans komisyonları altında muhasebeleşen komisyon giderleri dahil edilmiştir.
Bireysel emeklilik
Yoktur.
18
31 Aralık 2014
Yatırım anlaşması yükümlülükleri
Yoktur.
73
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
19
Ticari ve diğer borçlar, ertelenmiş gelirler
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
Esas faaliyetlerden borçlar
Diğer borçlar
Ertelenmiş komisyon gelirleri (Not 10)
Ödenecek vergi ve benzer diğer yükümlülükler
Toplam
302.045.983
47.561.333
45.447.065
27.386.135
422.440.516
327.033.095
56.534.780
39.363.495
27.491.024
450.422.394
Kısa vadeli
Orta ve uzun vadeli
Toplam
422.440.516
-422.440.516
450.422.394
-450.422.394
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 47.561.333 TL (31 Aralık 2013: 56.534.780 TL) tutarındaki diğer borçların
16.375.984 TL (31 Aralık 2013: 25.801.332 TL) tutarındaki kısmı tedavi giderlerine ilişkin SGK’ya yapılacak
ödemelerden, 28.268.772 TL (31 Aralık 2013: 27.696.412 TL) tutarındaki kısmı Tarsim ve DASK’a olan
borçlar ile dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için yapılacak olan ödemelerden ve 2.916.577 TL (31 Aralık
2013: 3.037.036 TL) tutarındaki kısmı alınan depozito ve teminatlardan oluşmaktadır.
Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, esas faaliyetlerden borçlar hesabının detayı
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
Reasürans şirketlerine borçlar (Not 10)
Acente, broker ve aracılara borçlar
Sigortacılık faaliyetlerinden borçlar
188.610.275
30.052.668
218.662.943
230.767.903
29.888.503
260.656.406
Diğer esas faaliyetlerden borçlar
Sigorta ve reasürans şirketlerinden alınan depolar (Not 10)
Esas faaliyetlerden borçlar
76.105.907
7.277.133
302.045.983
63.270.783
3.105.906
327.033.095
Hesaplanan kurumlar vergisi ve peşin ödenen vergiler aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:
Dönem içinde peşin ödenen vergiler
Hesaplanan kurumlar vergisi karşılığı
Cari dönem vergi varlığı / (yükümlülüğü), net
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
22.930.452
(21.081.960)
1.848.492
9.659.923
-9.659.923
Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı
Yoktur.
20
Finansal borçlar
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi finansal borcu bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Yoktur).
74
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
21
Ertelenmiş vergiler
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini doğuran
kalemler aşağıdaki gibidir:
Dönem zararlarının ertelenmiş vergi etkisi (Not 2.18)
Diğer karşılıklar
Dengeleme karşılığı
Devam eden riskler karşılığı
Kıdem tazminatı ve kullanılmayan izin karşılıkları
Rücu alacakları karşılığı
Amortisman TMS düzeltme farkları
Alacak ve borçların iskontolanması
Finansal varlıklar değerleme farkları
Gelir yazılan 3. şahıs rücu alacakları
Ertelenmiş vergi varlığı, net
31 Aralık 2014
Ertelenmiş vergi
varlığı/
(yükümlülüğü)
31 Aralık 2013
Ertelenmiş vergi
varlığı/
(yükümlülüğü)
-3.588.669
8.907.829
8.075.869
2.812.254
1.535.413
(2.192.013)
(88.941)
(1.547.916)
(965.401)
20.125.763
732.945
2.944.113
6.299.668
2.623.675
2.581.526
1.895.016
(1.224.897)
115.797
827.566
(603.708)
16.191.701
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla indirilebilir mali zararı bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: 3.664.725
TL).
Son kullanım tarihi
31 Aralık 2016
31 Aralık 2017
Toplam
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
----
-3.664.725
3.664.725
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
16.191.701
7.396.097
(3.462.035)
20.125.763
24.604.121
(11.654.589)
3.242.169
16.191.701
Ertelenmiş vergi varlığı hareket tablosu:
1 Ocak itibarıyla
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) (Not 35)
Özkaynak altında gösterilen ertelenmiş vergi geliri / (gideri) (Not 15)
Ertelenmiş vergi aktifi
75
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
22
Emeklilik sosyal yardım yükümlülükleri
8 Mayıs 2008 tarih 26870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5754 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
ile banka sandıklarının iştirakçileri ve aylık veya gelir bağlanmış olanlar ve bunların hak sahiplerinin herhangi
bir işleme gerek kalmaksızın ilgili maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde Sosyal Güvenlik
Kurumuna devredilmesi ve bu Kanun kapsamına alınması, üç yıllık devir süresinin Bakanlar Kurulu kararı
ile en fazla iki yıl uzatılabileceği hüküm altına alınmıştır. Devre ilişkin sürenin 2 yıl uzatılması ile ilgili Bakanlar
Kurulu Kararı 9 Nisan 2011 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna istinaden 8 Mayıs 2011’de dolan üç
yıllık süre sonrasında üç yıl üst üste alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile 8 Mayıs 2015’e uzatılmıştır. Söz konusu
kanunda, devir tarihi itibarıyla devredilen kişilerle ilgili olarak, sandıkların anılan Kanun kapsamındaki
sigorta kolları itibarıyla gelir ve giderleri dikkate alınarak yükümlülüğünün peşin değerinin hesaplanacağı ve
peşin değerin aktüeryal hesabında kullanılacak teknik faiz oranının %9,8 olarak esas alınacağı, ayrıca sandık
iştirakçileri ile aylık ve/veya gelir bağlanmış olanlar ve bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna
devrinden sonra bu kişilerin tabi oldukları vakıf senedinde bulunmasına rağmen karşılanmayan diğer sosyal
hakları ve ödemelerinin, sandıklar ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlarca karşılanmaya devam
edileceği hususlarına yer verilmiştir.
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Memurları Emekli Sandığı’nın 506 Sayılı SGK Kanunu’nun Geçici
20’nci maddesine göre kurulan sandıkların aktüer değerlemeleri sonucunda, bugüne kadar herhangi bir açığı
oluşmamış ve Şirket tarafından bu amaçla bir ödemede bulunulmamıştır. Bu vakfın sahip olduğu aktifler,
vakfın toplam yükümlülüklerini karşılayacak düzeyde olup, Şirket’e ilave bir yükümlülük getirmeyeceği
düşünülmektedir.
8 Mart 2012 tarih 28227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 6283 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile “506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi
kapsamındaki sandıklar ve ilgili hükümler” başlıklı geçici 20’nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci
cümlesinde yer alan “iki yıl” ibaresi “dört yıl” şeklinde değiştirildi. Söz konusu birinci fıkra; “506 sayılı
Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi
odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri
ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu
maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilerek bu Kanun
kapsamına alınır. Üç yıllık süre Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla iki yıl daha uzatılabilir. Devir tarihi
itibarıyla sandık iştirakçileri bu Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.”
şeklindeydi. Yapılan bu değişiklikle, Bakanlar Kuruluna verilen sandıkların devrini 08/05/2011 tarihinden
itibaren en fazla iki yıl yani 08/05/2013 tarihine kadar erteleme yetkisi dört yıl olarak değiştirilmiş, dolayısıyla
8 Mayıs 2015 tarihine kadar erteleme yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda Bakanlar Kurulu, 24 Şubat 2014 tarihli
ve 2014/6042 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sandıkların devrini 8 Mayıs 2015 tarihine kadar bir yıl daha
ertelemiştir.
23
Diğer yükümlülükler ve masraf karşılıkları
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, diğer riskler için ayrılan karşılıkların detayı aşağıdaki
gibidir:
Kıdem tazminatı karşılığı
İzin karşılığı
Diğer risklere ilişkin karşılıklar
76
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
12.628.115
1.433.153
14.061.268
11.720.142
1.187.490
12.907.632
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
23
Diğer yükümlülükler ve masraf karşılıkları (devamı)
Acente ödül karşılıkları
Güvence hesabı karşılığı
Personel prim karşılığı
Eşel komisyonu gider karşılığı (Not 10)
Vergi tarhiyat karşılığı (Not 42), (Not 47)
Gelecek aylara ait diğer gelirler ve gider tahakkukları
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
3.356.650
7.182.519
7.000.000
1.576.728
15.489.301
34.605.198
4.300.000
6.180.307
6.000.000
915.265
7.615.549
25.011.121
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
11.720.142
1.196.136
930.599
(436.838)
(781.924)
12.628.115
9.856.211
757.050
936.206
(586.852)
757.527
11.720.142
Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
Dönem başı kıdem tazminatı karşılığı
Faiz maliyeti (Not 47)
Hizmet maliyeti (Not 47)
Dönem içindeki ödemeler (Not 47)
Aktüeryal fark (Not 15)
Dönem sonu kıdem tazminatı karşılığı
24
Net sigorta prim geliri
Hayat dışı dallar itibarıyla net sigorta prim gelirleri ilişikteki gelir tablosunda detaylandırılmıştır.
25
Aidat (ücret) gelirleri
Yoktur.
26
Yatırım gelirleri
Yukarıda 4.2 – Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiştir.
27
Finansal varlıkların net tahakkuk gelirleri
Yukarıda 4.2 – Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiştir.
28
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan aktifler
Yukarıda 4.2 – Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiştir.
29
Sigorta hak ve talepleri
Ödenen hasarlar, reasürör payı düşülmüş olarak
Kazanılmamış primler karşılığında değişim, reasürör payı düşülmüş
olarak
Muallak tazminatlar karşılığında değişim, reasürör payı düşülmüş
olarak
Dengeleme karşılığındaki değişim
Devam eden riskler karşılığında değişim, reasürör payı düşülmüş
olarak
Toplam
30
Yatırım sözleşmeleri hakları
Yoktur.
77
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
1.412.362.272
1.146.966.155
62.089.748
232.405.987
325.716.789
15.970.036
199.120.849
12.422.591
27.260.973
1.843.399.818
9.020.850
1.599.936.432
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
31
Zaruri diğer giderler
Giderlerin Şirket içindeki niteliklerine veya işlevlerine dayanan gruplama aşağıda 32 – Gider çeşitleri notunda
verilmiştir.
32
Gider çeşitleri
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin faaliyet giderlerinin detayı
aşağıdaki gibidir:
Komisyon giderleri
Dönem içinde tahakkuk eden aracılara komisyonlar
Ertelenmiş üretim komisyonlarındaki değişim
Çalışanlara sağlanan fayda giderleri (Not 33)
Reasürörlerden kazanılan komisyon gelirleri
Dönem içerisinde reasürörlerden tahakkuk eden komisyon gelirleri
Ertelenmiş komisyon gelirlerindeki değişim
Yönetim giderleri
Reklam ve pazarlama giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Toplam
33
31 Aralık 2013
385.141.391
390.315.759
(5.174.368)
104.693.751
(58.617.320)
(60.026.011)
1.408.691
69.230.043
13.987.613
8.250.751
522.686.229
357.431.066
392.156.692
(34.725.626)
95.467.768
(72.496.752)
(76.879.895)
4.383.143
69.800.405
10.695.100
1.936.519
462.834.106
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
76.090.749
15.758.608
12.844.394
104.693.751
67.586.147
13.983.364
13.898.257
95.467.768
Çalışanlara sağlanan fayda giderleri
Maaş, ücretler ve tazminatlar
SSK işveren payı
Diğer
Toplam
34
31 Aralık 2014
Finansal maliyetler
Dönemin tüm finansman giderleri yukarıda 4.2 – Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiştir. Üretim
maliyetine veya sabit varlıkların maliyetine verilen finansman gideri bulunmamaktadır. Finansal giderlerin
tamamı gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
78
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
35
Gelir vergileri
Finansal tablolarda gösterilen gelir vergisi giderlerini oluşturan kalemler aşağıdaki gibidir:
Kurumlar vergisi karşılık gideri:
Hesaplanan kurumlar vergisi karşılığı
Ertelenmiş vergi geliri/gideri:
İndirilebilir/vergilendirilebilir geçici farkların oluşmasından ve
kapanmasından kaynaklanan vergi geliri/(gideri)
Toplam vergi gideri
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
(21.081.960)
--
7.396.097
(13.685.863)
(11.654.589)
(11.654.589)
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, Şirket’in finansal tablolarında
oluşan vergi öncesi faaliyet karı üzerinden yasal vergi oranı ile hesaplanan gelir vergisi karşılığı ile Şirket’in
etkin vergi oranı ile hesaplanan fiili gelir vergisi karşılığı arasındaki mutabakatı aşağıdaki tabloda
detaylandırılmıştır:
31 Aralık 2014
Vergi
85.245.809
oranı (%)
17.049.162
20,00
(4.041.796)
(4,74)
678.497
0,80
13.685.863
16,05
Vergi öncesi olağan kar
Yasal vergi oranına göre gelir vergisi karşılığı
Vergi istisnasına tabi gelirler
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Gelir tablosuna yansıyan toplam vergi gideri
36
31 Aralık 2013
Vergi oranı
79.116.513
(%)
15.823.303
20,00
(4.940.572)
(6,24)
771.858
0,98
11.654.589
14,73
Net kur değişim gelirleri
Yukarıda 4.2 – Finansal riskin yönetimi notunda gösterilmiştir.
37
Hisse başına kazanç
Hisse başına kazanç Şirket’in dönem net karının, dönemin ağırlıklı ortalama hisse senedi sayısına bölünmesi
ile hesaplanmıştır.
Hesap dönemi itibarıyla kar/(zarar)
Ağırlık ortalama hisse senedi sayısı
Hisse başına kazanç (TL)
38
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
71.559.946
50.000.000.000
0,00143
67.461.924
50.000.000.000
0,00135
Hisse başı kar payı
Şirket, 2013 ve 2014 yıllarında kar dağıtımı gerçekleştirmemiştir.
39
Faaliyetlerden yaratılan nakit
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları ilişikteki nakit akış tablolarında gösterilmiştir.
40
Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil
Yoktur.
79
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
41
Paraya çevrilebilir imtiyazlı hisse senetleri
Yoktur.
42
Riskler
Şirket, faaliyetleri gereği sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan çok sayıda hukuki anlaşmazlıklar ve tazminat
davaları ile karşı karşıyadır. Bu davalar muallak tazminat karşılığı ayrılmak suretiyle finansal tablolara
yansıtılmaktadır.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, Şirket aleyhine açılmış bütün davaların toplam tutarı 1.040.392.000 TL’dir
(31 Aralık 2013: 726.988.000 TL). Şirket aleyhine açılmış davalar için teminat tutarı ölçüsünde muallak hasar
karşılığı ayrılmıştır.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, Şirket tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılmış davaların toplam tutarı
194.259.000 TL’dir (31 Aralık 2013: 206.337.000 TL).
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Medeni Kanun hükümleri uyarınca
kurulmuş olan “Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Mensupları Dayanışma Vakfı”na Vakıf senedi ve ilgili
mevzuat çerçevesinde Şirket yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yapılan ödemelerle ilgili olarak Vergi
Denetim Kurulu müfettişleri tarafından bir inceleme yapılmıştır. Bu inceleme sonucunda söz konusu
yükümlülük tutarlarının ücret esasında vergilendirilmesi ve dolayısıyla gelir vergisi stopajına ve damga
vergisine tabi tutulması gerektiği iddiasıyla 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 dönemleri için vergi inceleme
raporu düzenlenmiştir.
2007 ve 2008 yıllarına ilişkin yasal süreç başlatılmış olup rapor tarihi itibarıyla lehimize ve aleyhimize
sonuçlanan davalar bulunmakta olup aleyhe sonuçlanan davalar bir üst mahkemeye taşınmıştır. Bunun
yanında sonraki dönemlere ait tarafımıza ulaşan ödeme emirlerinin bir kısmı dava konusu edilirken bir kısmı
için de uzlaşma başvurusunda bulunulmuştur.
Sonuç olarak, Şirket söz konusu cezalı vergi tarhiyatları için rapor tarihi itibarıyla 3.801.378 TL ödeme
yapmış olup ayrıca ihtiyatlılık gereği finansal tablolarında 15.489.301 TL (31 Aralık 2013: 7.615.549 TL)
karşılık ayırmıştır.
Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından yürütülen inceleme sonucunda sovtaj işlemlerini banka
ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutmadığımız gerekçesi ile Şirket’e 2009 yılı için 2,1 milyon TL vergi
aslı, 3,1 milyon TL vergi ziyaı cezası tebliğ edilmiş olup, Şirket uygulamasının mevzuata uygun olduğu
düşünmekte olduğundan finansal tablolarda herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.
43
Taahhütler
Şirket’in faaliyetleri gereği hayat dışı sigorta branşlarında vermiş olduğu teminatların detayı Not 17’de
gösterilmiştir.
Genel müdürlük ve bölge ofislerinin kullanımı için kiralanmış gayrimenkuller ile pazarlama ve satış ekibine tahsis
edilen kiralık araçlar için faaliyet kiralaması çerçevesinde ödenecek asgari kira ödemelerinin toplamı aşağıdadır:
31 Aralık 2014
7.517.871
3.476.491
10.994.362
1 yıldan az
Bir yıldan fazla beş yıldan az
Ödenecek asgari kira ödemelerinin toplamı
44
İşletme birleşmeleri
Yoktur.
80
31 Aralık 2013
5.871.892
7.725.700
13.597.592
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
45
İlişkili taraflarla işlemler
Şirket’in hakim ortağı Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Grubu ile bağlı olduğu gruplar ve bu grupların
iştirak ve bağlı ortaklıkları bu finansal tablolar açısından ilişkili kuruluş olarak tanımlanmıştır.
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, ilişkili kuruluş bakiyeleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
İş Bankası – bankalar mevduatı
Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası – bankalar mevduatı
Bankalar
533.547.278
-533.547.278
678.467.430
13.055
678.480.485
İş Bankası’nın ihraç ettiği tahviller (Not 11)
İş GYO’nun ihraç ettiği tahviller (Not 11)
İş Finansal Kiralama’nın ihraç ettiği tahviller (Not 11)
Türkiye İş Bankası A.Ş. yatırım fonları
İş Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu yatırım fonları (Not 11)
İşbank GmbH’ın kurucusu olduğu yatırım fonları (Not 11)
Finansal varlıklar
-14.713.703
5.078.714
15.972.195
139.593.991
12.320.065
187.678.668
122.028.890
--13.588.728
71.694.305
9.115.192
216.427.115
91.802.800
76.454.603
2.924.252
167.971
1.416
490.293
95.386.732
5.743.294
21.600
644
4.650
82.224.791
11.953.520
7.082.553
23.437
19.059.510
20.215.519
5.900.234
365.739
26.481.492
Türkiye İş Bankası A.Ş - Banka kanalı ile yazılan poliçelerden olan prim
alacakları
Şişecam Sigorta Aracılık Hiz. A.Ş.kanalı ile yazılan poliçelerden olan prim
alacakları
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Milli Reasürans T.A.Ş.
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş - prim alacakları
Esas faaliyetlerden alacaklar
Milli Reasürans T.A.Ş.-reasürans faaliyetleri ile ilgili olan borçlar
Türkiye İş Bankası A.Ş - ödenecek komisyonlar
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş - .ödenecek komisyonlar
Esas faaliyetlerden borçlar
İlişkili kuruluşlardan olan alacaklar için teminat alınmamıştır.
Ortaklar ve iştiraklerden alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak karşılığı tutarı ve bunların borçları
bulunmamaktadır.
Ortaklar ve iştirakler lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülükler bulunmamaktadır.
81
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
45
İlişkili taraflarla işlemler (devamı)
Şirket, 2014 yılı içinde ilişkili kuruluşlar poliçeleri için 57.835.977 TL prim (31 Aralık 2013: 50.126.169 TL)
tahakkuk ettirmiştir. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde ilişkili
kuruluşlarla gerçekleştirilen diğer işlemler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
İş Bankası kanalı ile yazılan primler
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. kanalı ile yazılan primler
İş Finansal Kiralama kanalı ile yazılan primler
TSKB kanalı ile yazılan primler
Yazılan primler
328.891.626
41.316.107
17.077.324
101.511
387.386.568
261.701.058
38.432.938
14.231.789
952.525
315.318.310
Milli Reasürans T.A.Ş
Reasüröre devredilen primler
(93.328.833)
(93.328.833)
(79.445.393)
(79.445.393)
55.732.060
9.488.742
11.500
560.304
11.828.210
77.620.816
36.922.222
---3.797.714
40.719.936
(33.650.040)
(8.674.189)
(3.240.935)
-21.497.125
(24.068.039)
(24.613.912)
(7.353.671)
(2.744.249)
(75.589)
18.214.159
(16.573.262)
(3.250.000)
-(2.837.238)
-(632.924)
(6.720.162)
(3.271.539)
(371.750)
(1.480.031)
(4.883.609)
(475.950)
(10.482.879)
İş Bankası – mevduat faiz gelirleri
İş Portföy Yönetimi – yatırım fonu satış geliri
İş Yatırım Menkul Değerler – yatırım fonu satış geliri
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı – tahvil satış/itfa gelirleri
İş Bankası – tahvil satış/itfa gelirleri
Yatırım gelirleri
Türkiye İş Bankası A.Ş – tahakkuk eden komisyon gideri
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. – tahakkuk eden komisyon gideri
İş Finansal Kiralama – tahakkuk eden komisyon gideri
TSKB – tahakkuk eden komisyon gideri
Milli Reasürans T.A.Ş- tahakkuk eden komisyon geliri
Faaliyet gelirleri / (giderleri), net
İş Bankası – bankacılık hizmet ücreti
İş Bankası – kira ödemesi
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. – bina hizmet gideri
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. – kira ödemesi
İş Portföy Yönetimi – yönetim komisyonu
Diğer giderler
46
Raporlama döneminden sonra ortaya çıkan olaylar
Raporlama döneminden sonra ortaya çıkan olaylar, 1.10 – Raporlama döneminden sonraki olaylar notunda
sunulmuştur.
82
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan
Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
47
Diğer
Finansal tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam
tutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini aşan kalemlerin ad ve tutarları
Yukarıdaki notlarda her notun kendi içerisinde gösterilmiştir.
“Diğer alacaklar” ile “Diğer kısa veya uzun vadeli borçlar” hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço
aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı
toplamları
Yoktur.
Nazım hesaplarda takip edilen rücu alacaklarına ilişkin tutarlar
Yoktur.
Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri
Yoktur.
Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve
kaynakları gösteren açıklayıcı not
Yoktur.
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri itibarıyla reeskont ve karşılık
giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
Karşılık giderleri
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
1.071.425
(245.663)
(1.689.897)
(11.622.773)
(7.873.752)
(20.360.660)
908.822
(338.452)
(1.106.404)
(15.741.368)
(7.615.549)
(23.892.951)
Reeskont giderleri
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
Reeskont faiz giderleri
Reeskont faiz gelirleri
Reeskont hesabı
12.636.796
(15.997.077)
(3.360.281)
12.842.993
(10.489.059)
2.353.934
Diğer karşılık gelirleri / (giderleri)
İzin karşılık giderleri (Not 23)
Kıdem tazminatı karşılık gideri (Not 23)
Şüpheli alacak karşılığı gideri
Vergi tarhiyat gider karşılığı (Not 23)
Karşılıklar hesabı
83
Download